Een beeld opbouwen

image_pdf

16 februari 2006

We gaan vanavond nog een stapje verder gaan in onze ontwikkeling en onze voorbereiding naar de veranderingen van de toekomst.

We hebben jullie gedurende de laatste 14 dagen een beetje gevolgd en zijn tot de vaststelling moeten komen dat ieder van jullie op zijn eigenste wijze probeert te beantwoorden aan de oefeningen die we naar voor hebben gebracht. Wat we hebben opgemerkt is dat de menselijke sluwheid nogal eens een rol gaat spelen en dat jullie allemaal heel handig zijn op sommige ogenblikken van uzelf iets voor te schotelen dat in wezen niet 100% correct is. En dat zouden we, naar de toekomst toe moeten kunnen uitschakelen.

Wanneer we jullie opdrachten geven dan is het toch zeer belangrijk dat u probeert die in een zo juist mogelijke context uit te voeren en niet zo zeer te zeggen: Ik probeer het wel, het is goed genoeg.

Je zou moeten vertrekken dat het nooit goed genoeg is. Waarom? En hetzelfde is wat men u gevraagd heeft om te proberen van te offeren.
De oefeningen die we u gegeven hebben en zeker de laatste is eigenlijk bedoeld om jullie een soort van afscherming te geven tegen de evolutie die komende is. Jullie de mogelijkheid te geven van door vooruit te spelen op de gebeurtenissen, u in zulke positie te brengen dat u veel zaken duidelijk aankunt, ook voorvoelt en alzo voorkomt dat u meegesleurd wordt in evoluties die niet zo goed zijn of aangenaam zijn. Daarom is het van belang, als we tegen jullie zeggen: Kijk, probeer eens om een gewoontepatroon te breken, dat dit niet moet gezocht worden in het gemakkelijkste. Ach, men heeft u gezegd: Ge moet niet ineens een kerk willen verzetten maar aan de andere kant is het toch belangrijk dat u zaken probeert die in wezen voor jullie niet zo evident en zo gemakkelijk zijn. Het is juist door dat te proberen dat je daarin resultaat gaat krijgen, dat je voor uzelf veranderingen kunt realiseren. Dat je ook betere wisselwerkingen met onze zijde kunt opbouwen.

Daar ook in zit iets dat op het ogenblik dat je erin slaagt van dat werkelijk grondig ten uitvoer te brengen dat je voor uzelf naar het geestelijke toe, veel meer wegen of poorten opent om verder te kunnen evolueren.

Nu ga ik rechtuit zeggen dat we jullie volgen en daaruit kunnen besluiten dat langzaam maar zeker – en dit geldt ook voor vele andere groepen – we toch zullen moeten komen tot bepaalde opsplitsingen. Daarmee bedoel ik dat er mensen zullen zijn die zeer intens in deze materie verder kunnen gaan, die zich meer dan 100% gaan inzetten en dan gaan we zien dat anderen die, met de beste bedoelingen het ook proberen maar door allerlei omstandigheden minder de mogelijkheid hebben of kunnen creëren, dat zij ook opgevangen worden maar op een andere wijze, zodat beiden op hun eigenste ritme, en dat is belangrijk, kunnen evolueren.

We gaan trachten te voorkomen dat binnen bepaalde groepen de ene persoon de andere zou afremmen want dat kan nooit de bedoeling zijn.

Wij zien de evolutie zo, dat dit waarschijnlijk tegen eind April, de volle maan van midden april en dan eind april, begin Mei, zal voltooid zijn en dat we dan zullen zien welke nieuwe wegen we kunnen uitgaan en hoe we de zaken dan best hun verloop laten. In tussentijd zullen er nog verschuivingen plaats hebben, dan zal dit ook voor ieder gemakkelijker te plaatsen zijn.

Wij volgen jullie wel degelijk en we trachten u te stimuleren, te sturen zo goed mogelijk. Maar het is ook zo dat het voor de stofmens heel gemakkelijk is wanneer hij iets aanvoelt dat wij trachten naar hem toe te spelen en het ligt niet in de lijn, van het te negeren. We willen u zeker niet verplichten over te gaan tot iets waar je niet 100% achter staat. Hetgeen wat we trachten door te geven, is vooral hetgeen wat mogelijk is voor u en daar hebben wij een voetje voor, in die zin dat wij een overzicht hebben van wat in u leeft en dat we ook een wisselwerking hebben met uw geest en op deze wijze trachten te steunen. Maar we zullen nooit de zaken zo forceren dat u in een stoffelijke situatie zou komen die u eigenlijk niet wenst of die je niet zou aankunnen. De bedoeling is de harmonie, dat is belangrijk. In de tweede plaats de groepsgebondenheid om van daaruit naar het Licht toe met kracht voor deze wereld te kunnen werken.

Vragen over vorige les: “Gewoonten wijzigen en een offer brengen”.

 

 • Wanneer ik de oefeningen doe voel ik een druk op mijn voorhoofd. Is dat mijn derde oog? Die druk gaat over mijn neus.

De druk die u waarneemt is een stoffelijk gegeven dat rechtstreeks verbonden is met uw derde oog en dat ook rechtstreeks verbonden is met de wisselwerking tussen de geest en de stof. Het zijn die punten die, en bij de ene mens kan dit verschillen ten opzichte van de ander, de ene zal een lichte beroering voelen de ander een druk, een lichte prikkel, maar ieder van u zal op die plaats, wanneer je je concentreert op onze zijde of tracht met geestelijke zaken bezig te zijn en daar een wisselwerking in krijgen, normaal via die plaatsen de contacten voelen.

In den beginne is dit voor u redelijk belangrijk omdat je dan weet: Hé, er is een wisselwerking maar staar u daar niet blind op. Het moet zo ver komen dat je gewoon het waarneemt en weet: oké, het werkt en dat je daar verder geen aandacht aan geeft maar wel aandacht geeft aan hetgeen bij u opkomt. En nu is het nog, en dat is logisch want je bent aan het leren bij de meesten te veel aandacht voor het fenomeen. En dat moeten we kunnen loslaten. Op het moment dat we voelen: we hebben contact dat we, naar hetgeen wat doorkomt, wat we aanvoelen, dat we daar mee verder gaan.

 • Ik heb moeite om mijn stoflichaam te zien op afstand. Toen ik op een stoel zat heb ik ter hoogte van mijn hals een gevoel gehad. Ofwel werd er iets losgemaakt ofwel hield ik mezelf tegen. Ik zag een blauwe rand, tamelijk hoog. Het heeft met tegenhouden.

Het is het fenomeen van beroering via de aura. Maar door het feit dat ge u onzeker voelt, ga je uw ruggenmerg een signaal geven om te crisperen waardoor dat je in een soort gespannen toestand verkeert. Watje zou moeten kunnen doen is, op het ogenblik dat je die beroering voelt, dit gewoon los laten en voor uzelf zeggen: lk stel mij open en ik tracht te voelen wat er binnenkomt. Dan aandacht geven aan de beroering zelf maar wel aan de gedachten, de beelden die bij u naar voor komen.

Het komt bij nogal gevoelige mensen voor, zelfs wanneer zij niet bezig zijn met die zaken. Het kan, dat je in een winkelstraat wandelt en dat er een entiteit met u contact wil hebben. Dan moet je stellen: Oké, maar dit is nu niet het moment, maar laat ons afspreken vanavond rond 8 uur.

Jullie zijn aan het oefenen, jullie zenden signalen uit en op die signalen komen reacties. Zo lang dit binnen een bepaald proces gebeurt, is er niets aan de hand zeker niet op het moment dat je gebruik maakt van het witte Licht, dan ben je zeer veilig en dan kan er weinig mis gebeuren. Maar, bv. je bent aan het winkelen en je begint te denken – vergeet niet: denken is een gedachte uitstralen of je het wil of niet. Op dat ogenblik dat jij loopt te denken: Het is misschien goed dat ik contact heb enz. met de gedachte hoe je het graag zou hebben enz., kan het zijn dat op dat moment één of andere entiteit dat opvangt en daar op inspeelt. Dan moet je voor uzelf duidelijk stellen: Nee, nu niet. Waarom?

Er zijn te veel omstandigheden, je bent op dat ogenblik niet beschermd en kunnen er entiteiten op inspelen. Zij kunnen u stimuleren iets te doen wat je niet wil, bv. pralines kopen. Je vraagt u achteraf: Hoe kom ik daarbij?

Wanneer je een beetje onstabiel zijt kan de beïnvloeding zo sterk zijn dat u de winkel nog niet uit bent en u de pralines begint op te eten.

Hou er rekening mee, door het feit dat je hier oefeningen doet, dat je ook in gedachten er mee bezig bent, zich zulke zaken kunnen voordoen. Daarom is het belangrijk dat we steeds zeggen: Bescherm u, stel u in wit Licht enz.

Op het ogenblik dat je dat doet zal een entiteit die zin heeft in die lekkernij zich daarin beperkt voelen en u met rust laten.

 • Ik heb beter resultaat wanneer ik op een stoel zit.

Dat is zeer individueel. Dat kan van persoon tot persoon verschillen. Het is van belang dat u zoekt en dat u tracht aan te voelen wat voor u het beste is. Het kan zijn dat mensen zich goed voelen op een stoel aan een tafel, doe het dan.

 • Ik voel reactie in mijn gezicht en achterop mijn rug. Het is of er iets draait.

Door de oefeningen zullen jullie leren ervaren dat je een fijnstoffelijk lichaam hebt. Ik ga geen uitleg geven over de aura en over de chakra’s. Maar het is zo dat, wanneer u deze oefeningen doet, uw derde oog gebruikt of uw voorhoofdchakra dat u daar een druk krijgt. Het kan ook een soort draaiing zijn want een chakra beweegt. Het is een soort golvende spiraalbeweging. Deze chakra’s die in uw aura zijn, sluiten uiteindelijk aan op uw kundalini of de energiebaan die parallel loopt met uw ruggenwervel.

Op het ogenblik dat je in een juiste positie van ontspanning bent en dit kan bij deze oefeningen voorkomen en nog gemakkelijker op het moment dat u zich omkleedt met wit Licht, dan kan het zijn dat, het gebeurt anders ook, alleen neem je het niet waar, dat je de signalen krijgt van de overdracht, uw zonnevlechtchakra, naar de aanzetting op de ruggenwervel. Dan is daar een heel goede wisselwerking.

Dit kun je krijgen via uw buik, via uw lenden, u kunt dit in uw borstkas ervaren ter hoogte van uw hartchakra, ook ter hoogte van uw miltchakra. Het hangt ervan af: Hoe uw gezondheid, fysieke gezondheid is. Naargelang de evenwichten in uw fysiek lichaam beter zijn ga je ook veel gemakkelijker een zuivere werking hebben van de chakra’s. Want de wisselwerking die is er altijd. Als het lichaam bepaalde stoornissen vertoont dan krijg je ook naar de beweging van de chakra’s en de wisselwerking van de energieën, bepaalde stoortrillingen.

Je kan niet zeggen: Een chakra is ziek of hij functioneert niet juist. Die functioneert op zijn eigenste wijze. Gezien dat dit fijnstoffelijk is en niet beantwoordt aan de dimensionele wereld van u

Daar loopt het bij velen fout. Velen gaan de wisselwerking van hun aura en hun chakra’s trachten in te passen in uw dimensionele wereld. Uw fijnstoffelijke aura en de chakra’s hebben andere dimensies die werken want daar zit al de wisselwerking met de energiewereld van de geest en de totaliteit van de kosmos en daar tellen andere wetmatigheden dan de zuiver natuurkundige die u kent.

Daarmee is het ook mogelijk dat u, via het gevoel van die chakra’s bv. iets kunt waarnemen wat nog niet heeft plaatsgehad in uw stoffelijke wereld.

Stel, u voelt dat en u krijgt beelden door van iets wat gebeurt in uw omgeving. Maar u stelt gewoon fysiek vast: Er is niets gebeurd. Hou het beeld maar even bij. Misschien is het binnen één jaar of binnen een maand of binnen 10 jaar dat het gebeurt.

Maar voor u en juist door die ingesteldheid heb je het waargenomen, is het omgezet vanuit en totaal andere dimensie naar uw stoffelijk voelen en heb je er beelden bijgemaakt. Zo kan je hebben dat mensen voorvoelen dat iemand iets gaat tegenkomen en het probleem krijgen: Wat moet ik nu doen? Want doordat er een omzetting is vanuit een andere dimensie naar uw dimensioneel stelsel kun je moeilijk dit in een juist tijdsgebeuren plaatsen en moet je al heel, heel onderlegd zijn om dat in een juist kader en naar de persoon toe juist over te brengen.

Dat is het ook waardoor helderzienden de bal misslaan, niet dat zij iets fout hebben waargenomen, alleen zijn zij niet bij machte, doordat je in uw driedimensionale wereld beperkt zijt om er de juiste context rond te plaatsen.

 •  Ik voel iets in mijn voorhoofd. Er is gezegd dat het contact is met jullie zijde. Kunt u vertellen wat er op dat moment gebeurt? Waarom, waardoor voel ik dat? Is dat een instraling van jullie kant of komt dat van mijn lichaam?

Het is moeilijk om een stoffelijke verklaring te geven. Wanneer u uw oefening doet, wanneer u zich gewoon in die gevoeligheid laat gaan dan zou je je kunnen voorstellen dat je hier zit, dat iemand de deur openzet en dat er een frisse lucht binnenkomt die u waarneemt. Door uw gevoeligheid en door de oefening krijg je dat je een betere wisselwerking krijgt met hetgeen rondom u gebeurt. Dat wil niet altijd zeggen en dat is belangrijk dat er een geest tegen uw hoofd klopt. Het kan zijn dat er een idee naar u toe komt of dat een entiteit u tracht te helpen maar het kan even goed zijn dat uw eigen geest bepaalde signalen weergeeft. En gezien uw gevoeligheid dat je daar stoffelijk iets van ervaart.

Daar is het belangrijk dat u, als u die ervaringen hebt, tracht zo zuiver mogelijk te voelen wat er aan de hand is, er rekening mee te houden met, vooral de beeldvorming die zich dan gaat voordoen. Want die beeldvorming kan voor u in de stof, een aanwijzing zijn of een mogelijkheid. Het is een wisselwerking van energieën.

Vergeet niet, degene die tot u spreekt nu, die het medium bespeelt is energie in uw ogen. En die prikkel kan ook vanuit uw eigen geest gestimuleerd worden. Hoe meer je gaat opgaan in de oefeningen, hoe meer dat je de gevoeligheid gaat ontwikkelen van uw eigen mogelijkheden. De meesten onder u zullen zo ver komen dat zij wel degelijk kunnen aanvoelen wat een aura inhoudt, dat daaruit wisselwerkingen kunnen ontstaan, dat zij, zelfs voor zichzelf, kunnen aanvoelen waar er in het lichaam bv. zaken gaan storen of onevenwichten zijn. In een verder stadium, wanneer je deze krachten ontwikkelt, ga je kunnen deze onevenwichten op te heffen en het lichaam zo evenwichtig mogelijk te laten functioneren.

Dit is de kracht van de zelfgenezing die elk lichaam in zich draagt.

Een menselijk lichaam kan heel goed zichzelf herstellen omdat de wisselwerking tussen zijn aura, die gelieerd is aan de krachten van de kosmos en de stof, de mogelijkheid heeft  van vele zaken te herstellen en terug op evenwicht te brengen. Want uiteindelijk is elk ziektepatroon bij de mens een disharmonie. Een disharmonie in de energiegehelen waar de mens uit bestaat.

Besef dat in iedere mens de mogelijkheid schuilt van via zijn eigen aura zelf-genezend op te treden.

 • Er zijn veranderingen op komst, begrijp ik. Er gaan splitsingen komen?

Je moet niet bekijken dat er splitsingen gaan komen.

 • Wat gaan we trachten te doen?

Als groep kunnen jullie best blijven bestaan. En waar we jullie dankbaar voor zijn is de eenheid die er is, zeker wanneer in meditatie de energieën gebruikt worden om de veranderingen en de evenwichten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat er is, ook in de andere groepen, dat er personen zijn waarvan wij zeggen: kijk die evolueren sneller.

 • Ik heb het gevoel dat de mogelijkheden geremd worden?

Ik denk dat dit een individuele interpretatie is van een gevoel. Wij trachten op dit moment zo veel mogelijk ieder lid van de groep naar zijn maximum aan mogelijkheden te brengen. Op het ogenblik zijn we nog niet zo ver dat we expliciet kunnen zeggen tegen iemand: Dit is uw weg en voor u is het beter zo. We zijn nog aan het opbouwen.

En je mag zeker niet denken dat, vanuit onze zijde iemand gaat afgeremd worden in zijn ontwikkeling, integendeel.

Wanneer we opmerken dat er mogelijkheden zijn, zullen we trachten deze zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar, de stofmens, en dit geldt voor iedereen hier, denkt soms in een bepaalde richting dat hij of zij dat of dat zou moeten volvoeren.

Wanneer we nu opmerken dat deze gedachte totaal in de verkeerde richting zit dan zullen we trachten de persoon in kwestie zo te sturen dat hij niet in die verkeerde richting gaat om te voorkomen dat hij zichzelf in een positie brengt dat hij er schade zou bij lijden. Want wij voelen voor jullie een verantwoordelijkheid. We geven jullie oefeningen, we leiden jullie op maar dat wil niet zeggen dat wij jullie zomaar laten doen.

En als we ergens waarnemen van: Daar zou het kunnen verkeerd gaan, gaan we aan de noodrem trekken en zullen we trachten om de juiste inspiratie door te geven, om de juiste sfeer op te bouwen zodat je op de juiste wijze verder kunt.

En dit kan voor sommigen betekenen dat zij precies de neiging hebben: Ik wordt hier ergens afgeremd. Maar je wordt niet afgeremd, nee, je wordt in de juiste positie gebracht om via de juiste weg verder te gaan.

In hetgeen we nu trachten te doen met jullie spelen zo veel factoren een rol en let wel, jullie zijn redelijk goed afgeschermd door ons want dit is een noodzaak.

Je zit op het ogenblik in een periode dat de aarde in een zeer duistere cyclus zit waar het duister zo veel mogelijk invloed tracht te winnen. Waar fouten gebeuren, wordt zeer sterk op ingespeeld en dat trachten we in groepen als deze zo goed mogelijk af te schermen. Maar de mens heeft zijn vrijheid en die willen we niet beperken.

We trachten als groep een bepaald resultaat te bereiken, enerzijds krijgen we het beeld: We gaan de goede weg op. Maar binnen 2 maanden wordt er met de hakbijl gezwaaid, krijgen we een splitsing in mensen die wel meekunnen en die niet mee kunnen.

Je hebt een algemeen geheel, daarin zitten mogelijkheden. Maar binnen dat geheel zijn er mensen die nog andere mogelijkheden hebben die ook moeten kunnen ontwikkelen  en dankzij die andere mogelijkheden kunnen we weer met die mensen nieuwe zaken opbouwen. Maar dit wil niet zeggen dat zij de groep uitstoten of verwerpen. Bv. U bent hier met 9. Stel u voor dat iemand van jullie met een vijftal, een drietal mensen iets begint. En ook daar een geestelijk krachtpunt vormt, een lichtpunt.

Wil dat dan zeggen dat deze groep minderwaardig is? Nee. Deze groep kan verder gaan met zijn mogelijkheden maar de andere kan met het nieuwe andere mogelijkheden ontplooien en zelfs, en dat is het mooie, kan, doordat nieuwe zaken ontstaan deze groep daardoor verrijkt worden. Want juist doordat de individuele leden van de groep op sommige momenten uitbreiden gaan zij, binnen deze groep een grotere en krachtiger inbreng kunnen hebben waardoor de ganse groep omhoog geheven wordt.

 • Is het dan inherent aan de inzet?

Een mens is soms op bepaalde momenten in zijn leven afgeremd. Andere momenten vallen die remmingen weer weg en het is niet omdat je bv. vandaag in een periode zit waar je afgeremd zijt dat je binnen 10 jaar niet een periode kunt hebben waar je volledig kunt gaan of dat je 5 jaar geleden volledig kon gaan.

Je mag niet vergeten, je bent geïncarneerd. Je hebt een stoflichaam gezocht, ja, jullie hebben het gezocht. Je hebt gezocht naar een milieu waar uw geest de meeste lering kan opdoen. In die lering zit in dat vele stoffelijke zaken u emotioneel kunnen doen reageren, zaken kunnen doen beleven. En het ene moment zal dit misschien zijn dat je het geestelijke even terzijde laat en in de stof zit en vastzit en daar van alles doormaakt totdat ge u kunt bevrijden en weer geestelijk verder kunt gaan. En het ganse menselijke leven is zo een samenspel en telkens zul je weer een stapje verder geraken. Dankzij dat ganse verloop van een stoffelijk leven zijn er verschillende mogelijkheden en in een groep als deze. We zijn hier met mensen in een verschillend stoffelijk leeftijdspatroon. Er zijn mensen die een enorme vooruitgang gaan doen, anderen gaan op een stabiel punt blijven staan. Hier zitten variaties in maar dat is juist de rijkdom van jullie groep. Dankzij al die verschillen en door die verschillen krijg je ook dat je heel veel aan elkaar kunt overdragen. De oudere kan aan de jongere zaken overdragen maar kan ook leren van de jongere. Omdat alles evolueert en de entiteiten die, op het ogenblik de jeugd hebben zijn meestal van een andere orde als de entiteiten van degene die bv. 40, 50 jaar zijn. En daar wordt het heel boeiend want zij vullen mekaar aan. Ze moeten er voor open staan.

Kijk, en dat is toch zo mooi, de ganse kosmos is één harmonie, één evenwicht. Alleen de mens maakt daar het probleem dat hij nogal gericht is op zijn eigen zelfbehoud. Dat zie je bij de dieren ook, bij de planten ook, dit is geen verwijt. Het is juist dat wat je moet kunnen overwinnen, dat je moet kunnen overstijgen en dit is voor elke generatie anders.

En dat is ook het boeiende. En dit is zelfs anders voor man en vrouw.

 • Wat bepaalt dan het resultaat, kunnen horen, zien? Wie bepaalt dat, de geest?

U zelf.

U denkt: Het zou kunnen gebeuren en het gebeurt niet?

Dan moet u zich afvragen welke poort heb ik nog niet geopend? Wat beperkt mij?

 • Ik voelde: Ik loop samen met een entiteit, wandelen. Ik weet dat die langs me loopt, heb contact gevoelsmatig en wanneer ik hoi zeg die entiteit hoi terugzegt.

Heb je al eens geprobeerd om daar niet zo op toegespitst te zijn? Wanneer je hoi zegt en voor de rest denkt: Als hij mij iets wil zeggen, doet hij het maar en ik stoor mij er verder niet aan, zul je veel gemakkelijker een wisselwerking krijgen dan wanneer je hoi zegt en zegt: Zeg nu maar wat ik wil weten. Dan zet je een muur.

 • Ik communiceer vanuit een gevoel als ik in gedachten een vraag stel.

Akkoord, en hier is het ook weer zo. Je stelt een vraag en je hebt in uw achterhoofd wat de ander zou moeten antwoorden. Zo gaat het niet. Je stelt een vraag en je laat het maar waaien en dan waait wel het antwoord aan en dat neem je. En als dat antwoord een ander is dan jij verwacht dan moet je niet zeggen: Dat klopt hier niet. Dan aanvaard je dat. En dat is de moeilijkheid bij de mens. Jullie gaan zich stoffelijk instellen en je hebt verwachtingen. Het belangrijkste is dat je die verwachtingen loslaat, dat je een onbeschreven blad papier pakt en dat je ziet wat erop komt, niet wat je denkt wat er moet opkomen. Maar maak u daar geen zorgen over. Blijf gewoon heel rustig oefenen zonder verwachtingen. Hoe meer resultaat je verwacht, hoe sterker de muur is die het resultaat tegenhoudt. De beste wisselwerking is degene die ontstaat zonder dat er enige vraag is, zonder dat er enige aandacht is. Dan kan ook de geest het meest spontaan optreden.

Troost u, we moeten het allemaal leren.

 • Ik probeer gewoonten te veranderen, dingen afbouwen. Maar ik voel af en toe zo een weerstand en hetgeen ik dan wil doen, doe ik juist niet. Hoe moet ik met die weerstand omgaan opdat ik het resultaat zou krijgen dat ik wens?

Het is voor een mens niet evident. Een mens is een gewoontedier en je hebt bepaalde programmaties in u. Als u erge weerstand tegen iets voelt dan zou ik zeggen: Laat dit even terzijde en tracht te beginnen met zaken waar u minder weerstand tegen hebt en bouw het zo rustig op. Want wanneer u, en het zijn de beste bedoelingen, iets neemt waarvan u zegt: En nu moet het, gaat u zoveel energie verliezen in de strijd om dat te bereiken dat het resultaat dan nog mager gaat zijn en niet de juiste instelling heeft. Tracht gewoon zaken te wijzigen, stelselmatig op te bouwen maar begin met zaken waar de weerstand niet zo sterk is. Dat is belangrijk.

En dat is met alles zo. Wanneer je tegen iets gaat vechten ga je uw energie geven aan hetgeen waar je tegen vecht en dat slaat veel sterker op u terug. Op het ogenblik dat je dat niet doet maar u neutraal zet dan ga je geen energie verliezen. Je kan beter met iets klein beginnen en dit zeer goed doen en zo verder opbouwen dan ineens te zeggen: lk doe dat, dat vind ik heel belangrijk en daar uw energie in kwijt te spelen en u achteraf slecht te voelen wat juist niet de bedoeling is.

De bedoeling is dat je dat leert en dat je dat later spontaan kunt toepassen waardoor dat ge u, en dat is één van de zaken die noodzakelijk gaan zijn, kunt distantiëren van veel dingen die rondom u gebeuren en die niet al te best zijn, waar de meeste mensen in gaan meegesleurd worden. Gewoon zachtjesaan proberen en dan kom je er wel.

 • Hetgeen ik probeer zijn niet zo’n moeilijke zaken en toch slaag ik er niet in.

Het is beter 10 maal te struikelen en uiteindelijk resultaat te hebben dan geen enkele maal iets te proberen en geen resultaat te hebben. Je kunt alleen maar leren door te doen en als je iets doet kun je iets fout doen, dat is niet erg, daar leer je uit. Maar je moet u er niet op vastpinnen en je moet daar niet voor uzelf een tristesse voor opbouwen. Zeg gewoon: oké, volgende keer beter en ga niet vechten, laat het gaan en doe het op een rustige wijze.

Oefening: een beeld opbouwen van iets wat je wilt bereiken.

Wij hebben jullie geleerd: Tracht een beetje naar uzelf te kijken, tracht op afstand te kijken, leer voelen.

Wat we nu, en dit is een beetje het sluitstukje van al het vorige: Leer voor uzelf een beeld opbouwen van iets wat je wenst te bereiken. De bedoeling is dat je voor uzelf een heel duidelijk beeld opbouwt waar u bv. naartoe wil met uw geestelijke ontwikkeling. Dat u een beeld opbouwt hoe uw stoffelijk leven daarin past, hoe u uw toekomst ziet, niet binnen 50 jaar maar binnen dit en enkele dagen.

Dat beeld dat je gaat opbouwen, ga je trachten zo gedetailleerd mogelijk voor uzelf te creëren, zo scherp mogelijk. Je moet een film maken waar alles op staat. Daarom het doen over een periode van een week, wat je daarin wenst te bereiken, stoffelijk, geestelijk. En dan ga je daaraan koppelen, om dat te bereiken, ga ik dat offer toepassen.

Een voorbeeld: u hebt iemand die uw hulp heeft gevraagd bv. Nonkel Piet heeft gevraagd: Ik heb een zere knie, kan je mij helpen? Je bouwt het beeld op dat nonkel Piet zijn knie die in evenwicht komt. Je moet geen medische zaken gaan toepassen. Je gaat gewoon trachten het beeld op te bouwen: Nonkel Piet kan wandelen, de knie is helemaal normaal. Je ziet uw nonkel Piet wandelen, fietsen.

Om dat beeld dat je opgebouwd hebt, te realiseren stel je voor uzelf gedurende bv. 5 dagen zal ik geen aardappelen eten, geen frieten. En het ganse gevoel dat dat oproept, het offer dat je daarin legt, dat projecteer je om die knie in zijn juiste evenwichtige vorm te hebben. En je houdt dat beeld vast. “Nonkel Piet zijn knie is in orde”

Dit voorbeeld is heel goed haalbaar op deze wijze. Ieder kan dat invullen op zijn eigen manier. Het kan zijn dat iemand een beetje depressief is, zwartgallig. Dat je een beeld opbouwt dat die persoon geholpen wordt, dat die het Licht ervaart enz.

Je zet die in een schoon lichtpakket maar omdat te bevestigen zeg je: “Ik doe dat als offer” Het is belangrijk dat je daar een evenwicht in legt en dat er iets van u uitgaat om dat te bevestigen. Dit is een oefening die in het begin misschien raar is en wat moeilijkheden kan oproepen omdat je steeds met het punt zit van “ik moet iets doen in mijn leven dat anders is dan ik gewoon ben om dat te bevestigen”

Maar naargelang je met deze oefening meer resultaat bereikt, zul je opmerken dat je die wisselwerkingen vanuit uzelf gaat aanvoelen en spontaan gaat kunnen voltrekken. En dan zul je op een bepaald moment komen dat er iets is of iemand die u iets gevraagd heeft of zelfs een idee dat in u leeft van: Dat zou moeten gebeuren en dat je automatisch een daad stelt, al was het een sukkelaar die je de straat over helpt en dat dat het evenwicht is. Dat je automatisch, zonder dat je voor uzelf moet zoeken: wat ga ik nu doen, dat het één het ander opvolgt, dat je die gevoeligheid hebt ontwikkeld. Dat is dan de afronding en er zijn er onder u die dat misschien al spontaan hebben gedaan zonder dat ze er stil hebben bij gestaan. Maar nu ga je dit proberen. Je gaat dag na dag een beeld oproepen, dat mag een beeld zijn dat gaat over verschillende dagen, dat je zegt: lk begin nu en binnen 5 dagen wil ik dat gerealiseerd zien.

A.u.b. doe het met kleine zaken in het begin. Kleine zaken kunnen zijn bv. Ik wil vandaag extra lief zijn voor mijn partner. Voor sommigen kan dat wel eens moeilijk vallen of: Ik doe dit speciaal voor die of die. En je vormt dat beeld, dat is belangrijk. Het beeld moet in u leven, moet tot leven gewekt worden door u. U moet het zien gebeuren. Het mag niet iets doods zijn.

Het moet in de praktijk gebracht worden. Dat is hier het belangrijkste. Want je kunt denken: Ik ga even lief zijn tegen mijn vrouw en dan kun je dat wel denken en intussen met de pannen op elkaars kop slaan. Je moet het voor u zien, hoe u zich gedraagt en wat niet minder belangrijk is: Je moet zien hoe de wisselwerking is bv. Ik tracht dit zo naar voor te brengen en terzelfdertijd moet je aanschouwen voor uzelf: Hoe reageert de ander? Dat beeld moet je vormen. En je moet niet denken: Ze zal zo of zo reageren, neen je vormt het beeld van de harmonie, van de liefde. En daartegenover stel je dat offer.

Dan ga je zien dat je daar resultaat in krijgt.

Is dit duidelijk voor iedereen?

Het mag iets zijn dat vanuit u gewoon vertrekt. Stel u voor: Er is iemand die u heel graag hebt maar waar het een beetje moeilijk communiceert. Dan kan u zich gaan voorstellen dat dit verandert, dat er een heel spontane, vrolijke, aangename communicatie is. U bouwt dat beeld op waar ik aan toe wil voegen: Bouw geen negatieve beelden op want dat werkt veel gemakkelijker dan positieve maar de prijs die je ervoor betaalt is niet zo aangenaam. En gezien we in een periode zitten waar oorzaak en gevolg zeer snel op mekaar aansluiten, het gevolg volgt bijna dadelijk op de oorzaak.

Dus, alleen positieve, lichtende zaken.

 • Kan je het ook wensen voor iemand die op afstand is? Dan krijg je niet altijd het resultaat te zien? Neem nu nonkel Piet die in Australië woont. Hoe kunt ge weten of het resultaat heeft?

Ik ben blij dat u deze vraag stelt. Want door het feit dat u zich gaat afvragen: Is er resultaat hebt u het opgeblazen. U mag zich niet afvragen: Is er resultaat? U bouwt het beeld op, u ziet het resultaat, u zet er uw offer tegenover: Ik eet mijn frieten niet en voor u is het resultaat daar. Op het ogenblik dat u zich gaat afvragen en gaat vragen: Hoe is het met uw knie, dan ga je krijgen dat ge uzelf in ongeloof zet, in twijfel trekt en dan breek je al het opgebouwde af.

Je bouwt iets op en dit is voor u het beeld: Zo moet het uitgevoerd worden, zo is het.

En dit bevestig je door er iets tegenover te stellen. Dat was een heel goede vraag.

 • Wat gebeurt er als je er niets tegenover stelt?

Dan is er ook geen stimulans en nu speel ik de advocaat van de duivel: Stel dat je nonkel Piet zijn knie geneest door er niets tegenover te stellen dan is er een evenwicht verbroken en dan zou het kunnen zijn dat u door uw frieten te eten een maagzweer overhoudt en is het evenwicht weer hersteld.

In het verleden heb ik getracht mensen te helpen op gebied van gezondheid en ik heb bewust er nooit iets tegenovergesteld. Ik heb nooit gemerkt dat het verkeerd uitgepakt is.

Moment, er is een groot verschil tussen iemand die spontaan iemand tracht te helpen of deze oefening. Er is een essentieel verschil. Wat we hier leren, zijn oefeningen die ver overstijgen van het gewoon stoffelijke. Wat je hier leert ligt op andere niveaus. Het is evident, wanneer u gewoon als mens iemand helpt dat het iets anders is dan wanneer u en beeld gaat opbouwen. In wezen doe je hier aan witte magie.

Je bouwt iets op en je creëert het, waar jij gewoon, wanneer je iemand tegenkomt die zegt: Mijn knie doet zeer en als je een beetje kunt magnetiseren, kan je dat behandelen en die zo helpen, dan zijn daar andere zaken die spelen en andere evenwichten. Neem gerust aan: Dat is de oefening, zo voer je ze uit en zie wat je daaruit leert, wat de resultaten zijn.

Meditatie: Een opbouw van Licht.

Lieve mensen,

Het is voor mij een hele eer deze avond met u samen te kunnen zijn, Het is lang geleden dat ik nog contacten op deze aarde heb gehad. Men heeft mij gevraagd om jullie vanavond te begeleiden in een meditatie die vooral een opbouw inhoudt van Licht. Daarom mag ik u vragen te vergeten waar je op het ogenblik bent. Tracht uw gedachten zo vrij mogelijk te laten en volg gewoon de beelden die ik voor jullie zal trachten op te roepen. Niet de woorden die ik spreek zijn belangrijk maar het gevoelen, de kracht, het Licht dat hier zijn weg vindt, dat is hetgeen wat op een avond zoals we hier samen zijn van belang. We zitten hier gezamenlijk rond deze symbolen van Licht, het vuur dat hier brandt, de vlam van de kaarsen. Zij zijn de symbolen voor de mens van de kracht van het Licht. Maar besef dat jullie ook dit vuur in jullie dragen. Wees één, laat het vuur in jullie zijn weg gaan waardoor de energie van de Vader hier gebundeld is in deze kracht. Wees één met het Licht, gesymboliseerd door deze vlam. Voel de eenheid, voel de kracht, ervaar hoe alles rondom u baadt in het Licht dat zijn bron vindt in de vlam die in u leeft, in de kern van uw wezen. Zie, voel, ervaar hoe alles van uw bestaan hier samenkomt. Zie de beelden van uw verleden. Ga gewoon mee naar dit Licht. Zie hoe de menselijke warmte hier de eenheid maakt. Zie hoe deze krachten jullie laten opstijgen zoals de warmte, de gloed stijgt zo stijgt ook uw geest in het Licht en zie hoe uw geest opklimmende, steeds hoger, omgeven in het Licht, steeds dichter de bron benadert en zie dan, ervaar dan hoe je één wordt met die bron, hoe je Licht wordt, hoe je één grote kracht, één groot energieveld, hoe je deel bent van het woord. Het woord dat het begin was, het woord waaruit alles is voortgekomen.

Kracht, kracht, éénheid, Licht.

En nu we dit licht hebben opgebouwd en één zijn in deze uitstraling is de Meester in ons midden, de Zoon van de Vader, de Christos. Nu zijn we beroerd door deze kracht. We worden één onder welke vorm hij ook voor ons betekenis heeft, welke naam hij ook draagt: Van Osiris over Jezus tot de Christos. De éénheid is hier. We zijn verenigd met hem, samen met hem zijn we Licht, zijn wij één.

Vader, in deze éénheid, in dit Licht, in deze Christos, laten wij de kracht gaan, keren wij deze kracht en dit Licht met al het levende dat zoekende is, dat vragende is uit dit Licht. Laten wij dit Licht over de aarde neerkomen in de harten van degenen die vragen. Laten wij dit Licht overal neerkomen zodat alle krachten van de aarde er energie in vinden.

Want één zijn wij met u Vader want de Christos is in ons midden.

Een zijn wij, één kracht, één Licht.

Kracht, éénheid.

Dat deze lichtende kracht steeds uw ziel moge omkaderen, dat deze lichtende kracht ervoor zorgt dat u steeds voelt: de eenheid met de Christos.

Dat dit Licht het evenwicht mag herstellen waar het duister nu heerst. Dat dit Licht de steun mag zijn voor degenen die uit het duister willen wegvluchten. Dat dit Licht de weg mag zijn voor degenen die zich kunnen bevrijden van de eigenwaan, van de zelfdestructie, van de haat. Dat dit Licht moge openbloeien onder de mensen zodat ze eindelijk beseffen dat zij de verantwoordelijkheid voor elkaar dragende vanuit zichzelf alles kunnen geven om deze wereld lichtender, harmonischer te maken zodat dit een plaats blijft waar steeds de lering kan ontvangen worden om uw weg in het bestaan verder te zetten.

Deze krachten zijn bevestigd. De éénheid is ontwikkeld, is vastgelegd.

Laat deze kracht nu ook in elk lichaam de evenwichten herstellen zodat je, wanneer je deze plaats verlaat de kracht bent van de Christos. Dat je het Licht kunt doorgeven, dat je in de komende tijd degene bent waar de aarde kan op rekenen omdat je een brandpunt bent van de nieuwe mogelijkheden die langzaam maar zeker op deze aarde tot ontwikkeling komen.

Deze kracht, zij bevestigt, en sta mij toe dat ik een oud gebaar van zegening doe, een gebaar dat misschien door de eeuwen heen een beetje is verwaterd maar het gebaar hier is in zijn volle kracht. Door dit symbool dat ik hier heb uitgevoerd, heb ik jullie deel gemaakt van deze kracht. Draag deze kracht in uw hart, koester ze in uw ziel en geef ze door aan ieder die er open voor staat. Wees niet bang om te geven want hoe meer je doorgeeft, hoe meer je zult ontvangen.

Wees niet bang om uit te komen voor wat er in u leeft. Want het stoflichaam is maar een tijdelijkheid. De kracht van het Licht is eeuwig en is de kracht van uw bestaan.

Mijn tijd is gekomen, lieve mensen om van u afscheid te nemen maar wees er zeker van, wees er overtuigd van dat de kracht die ik u hier geschonken heb uw deelgenoot op uw weg in het Licht zal wezen en vergeet niet dat wanneer ge u openstelt voor de Christos hij steeds uw reisgezel zal zijn. De vader zij met u.

image_pdf