Een klein lesje over alle dingen die er kunnen zijn

image_pdf

Geestelijke groeigroep – 18 april 1995

We zullen eens kijken of u wat te vragen hebt.

* Ik heb een vraag van technische aard, Broeder, als  bv. persoon A kracht geeft aan persoon B, is dit niet eerder een opwekken, een versterken van reeds aanwezige krachten in B, dan dat A een kracht uitstuurt van zich zelf naar B, a.h.w. een soort flux, volgens de wet van de communicerende vaten ?

 In alle gevallen, kun je alleen de kracht opnemen die bij je past, en dat wil dus zeggen dat, in dit geval, alleen die kracht kan worden opgenomen, die bij A past.  B kan energie geven die getransformeerd wordt, maar hij kan nooit zijn eigen krachtkarakteristiek opleggen aan A.

*Er zijn groeperingen die beweren dat zij leren aan hun leden, aan mensen dus, om krachten te geven en chakra te openen en zo meer.  Wat denkt u daar van ?

 In de eerste plaats, chakra openen is natuurlijk waanzin.  Een chakra in zich zelf is niet veel anders dan een samenvloeiing van geestelijke kwaliteiten en lichamelijke kwaliteiten, bij een bepaald zenuwknooppunt of klier.  Die dingen openen houdt in een verandering van geestelijk bewustzijn, het kan dus niet van stoffelijke zijde alleen geschieden.  En daarmee is al duidelijk dat het openen van chakra’s ed. eigenlijk niet zou kunnen, tenzij de persoon zelf in de juiste geestelijke en lichamelijke toestand verkeert.  En die condities, aangezien ze niet genormd kunnen worden, – ze zijn voor elke persoon anders – kunt u dus ook niet bewust even opwekken.  Het lijkt me vraagwaardig of dit kan.  Wat wel kan, dat is het voorhoofdchakra in gevoeligheid beïnvloeden, want elk chakra is zover geopend als het laagste chakra.  Laat me het eenvoudig stellen, wij hebben een vierbladig, een achtbladig, een zestienbladig, een twee en dertigbladig, een vier en zestigbladig, een honderd acht en twintigbladig chakra.  Wanneer er vier bladen open zijn, en dat is het minimum, zijn die in alle chakra geopend, dus niet alleen in één chakra.  Waar het om gaat is dus de additie van een volgende vier door een chakra van acht te openen, daarna zijn in alle chakra acht verschillende bladen of zeg ontvangstfrequenties of hoe u het noemen wilt, open.

U kunt dus niet zeggen, ik ga even een top- of een kruinchakra openen, want als u dat zou doen, dan zou het hele zenuwstelsel uit elkaar vallen.  Dit zover het het openen van een chakra betreft.  En dan de vraag, kan u kracht van de een naar de ander geven.  Dat kunt u altijd, maar u kunt nooit meer kracht geven dan de ontvanger kan verwerken, u kunt dus niet zeggen, ik geef u meer kracht dan u aan kunt, u kunt alleen zeggen, ik maak het u tijdelijk mogelijk op de top van uw eigen kracht te functioneren.  Dit veronderstelt echter harmonie tussen de overdrager en de ontvanger, die kunt u ook niet alleen formeel tot stand brengen.  Ook hier dus weer de vraag, waar werken we mee.  En als ik dan hoor wat u zegt, dan krijg ik zo het idee dat men eigenlijk werkt in een toestand van suggestie of massasuggestie.  Waar dit gebeurt wordt de ontvangst van krachten wel ervaren, maar ze is niet reëel.  Hier is dus de vraag, wat gebeurt er werkelijk.  En dan blijkt dat alleen bepaalde personen, met vergelijkbare harmonische kwaliteiten, in staat zijn om elkaar reële krachten te geven, elkaar reëel te helpen bij ontwikkelingen, mits men geestelijk en lichamelijk op die ontwikkelingen is voorbereid.

*Het is zo dat wij ook zeer vaak geconfronteerd worden, in de chaos en de tijd waarin wij leven, met heel veel van die groepen en meestal wordt dit dan geassocieerd met meesters – dat zijn dan meestal nog Indische meesters – Heeft u daar een bepaalde richtlijn hoe wij daar het kaf van het koren kunnen onderscheiden ?

 Het is heel eenvoudig.  In al die leringen schuilt wijsheid.  Wijsheid is de vereenvoudiging van het leven.  Iemand kan weinig weten en toch zeer wijs zijn,  het is de emotionele toevoeging aan het weten a.h.w.  Die dingen die bij u passen, die spreken u aan, maar let op, daar waar u gezegd wordt dat u machtiger kunt worden of sterker kunt worden, zou ik het betwijfelen.  Wanneer men u stelt dat de meester dit of dat heeft gezegd en dat dat dus voor iedereen goed is, dan zou ik me afvragen, pas ik dan wel bij die meester.  Want het voorschrift op zichzelf is alleen daar van kracht waar een volledige aanvaarding heeft plaats gevonden.  U heeft zelf een situatie meegemaakt waarin u de meester-leerlingsituatie hebt kunnen ervaren en als we kijken naar wat het heeft uitgewerkt, dan is dat nu niet zo verbluffend,  omdat de meester zijn persoonlijkheid projecteert in de leerling, maar de leerling niet weet wat hij met de kracht van de meester aan moet.  En zolang dat het geval is blijft het een zeer eenzijdige situatie, die uiteindelijk uitmondt in een machtssituatie van de meester over de leerling, zonder dat de leerling zelf de kans krijgt dat  meesterschap verder te benaderen.

Het merendeel van dergelijke groepen en sekten gaat uit van hetzij Hindoeïstische, zij het Hindoe-boeddhistische stellingen en filosofieën.  Men zou zich af moeten vragen of die wel passen bij de leefwijze en de mentaliteit van de westerling.  Op het ogenblik dat u een uitspraak wilt gaan interpreteren, zegt u in feite tegen u zelf, ik kan ze zo zoals zij er staat niet aan.  Als er staat geschreven in de bijbel, hebt uw naaste lief gelijk u zelf, dan is iedereen het er over eens, maar ja, wie zijn onze naasten en gelijk ons zelf, betekent dit niet dat we onszelf op moeten offeren.  Er zijn altijd mensen die dit laatste van u vragen.  Maar in wezen staat daar een gelijkwaardigheid.  Wanneer u het uit moet gaan dokteren, u moet het gaan interpreteren om het toepasbaar te maken, deugt het niet. En als u dus een tip vraagt in dit opzicht, zou ik u alleen willen zeggen, slechts daar waar u harmonisch bent en met geheel uw wezen, dus ook met uw verstand, kunt aanvaarden en beleven, is een dergelijke richting voor u dienstig.  Zij is echter niet voor allen gelijkelijk dienstig.  Daarnaast, een geestelijk meester, die het nodig vindt om in luxe Rolls-Royces ed. rond te rijden, is geen geestelijke meester, hij is een goede klant van de auto-industrie.  Wie streeft naar stoffelijk bezit als meester, eisen stelt van stoffelijke aard, zoals een bepaalde Koreaanse meester bv. doet, dan moeten we zeggen hier is gewoon sprake van bedrog.  Wanneer we kijken naar andere bv. Japanse sekten, dan wordt er gezegd, cijfer uzelf geheel weg, alleen de meester is, maar als alleen de meester is, laat hem dan in zijn eentje zitten.  Datzelfde hebben we gezien in de VS, ik ben de gezondene van God !  Jawel, de gezondene van God zal even uitmaken of de volgelingen moeten leven of sterven, hij matigt zich een goddelijk gezag aan, maar stelt daar geen goddelijke macht en genade tegenover, ja, als belofte, maar verder niet.  Realiseer u dat allemaal.  In een groep als deze, ik wijk even af, wordt steeds weer aangedrongen op discipline, zelfdiscipline, niet iets wat u van buiten af wordt opgelegd, maar iets wat u innerlijk ervaart, een gerichtheid die uw keuze in het leven beïnvloedt.  Vrijheid is het vermogen uw eigen zelfbeperking tot stand te brengen, want zonder zelfbeperking kunt u niet leven.  Er wordt misschien veel gepraat over ja, maar wie heeft er gelijk, gelijk bestaat niet.  Misschien moeten we dan ook maar oosters gaan doen vandaag en zeggen, ja het leven is een illusie en in deze illusie is de werkelijkheid verborgen, die wij niet kennen.  Voor een deel is het waar, een groot gedeelte van wat u denkt en doet berust in feite niet op werkelijkheden, maar op onderlinge afspraken en aannamen.  Kijk naar uw geldverkeer, giraal verkeer,  getalletjes staan in de plaats van reële ruilwaarde. Zolang iedereen het aanvaardt, prima, als iemand zegt, ik doe niet mee, dan wordt het dubieuzer.  Geld, papiergeld, ongeveer hetzelfde, als u een biljet van 1.000 fr. hebt en anderen geloven er niet meer in, dan heeft u iets wat hoogstens voor WC papier geschikt is.  Realiseer u dit !  Alles is, tot op zekere hoogte, illusie, maar uw maatschappij met al die illusies maakt de wederkerigheid tussen mensen mogelijk.  U hebt een aantal dingen die zuiver emotioneel zijn, en die men dan wetenschappelijk en verstandelijk zoekt te verklaren, maar of u ze nu verklaart of niet, de gevoelens blijven.  De gevoelens zijn een groter gedeelte van de realiteit, dan men aan wenst te nemen.  Vele sekten doen een beroep op die emoties en wel door de mensen het gevoel van onvolkomenheid te geven.  Wanneer u in uw maatschappij geen raad weet  of u weet met uw eigen gebeurtenissen en ontwikkelingen geen raad, natuurlijk dan bent u vatbaar voor zoiets.  Ja, maar ik heb mislukkingen gehad en als dat nu geestelijk in mei….. Ja, mei, januari, februari, maart, april… en de rest slaan we over, want dan is het zomervakantie.

Neem me niet kwalijk, mijne vrienden, ik zeg niet dat alle sekten slecht zijn, maar u vraagt wat moeten we daar dan mee aan.

Kijk naar de leer en kijk dan naar de praxis van de leden.  Dan ziet hoeverre zo een leer reëel is.  Het christendom is één van de meest irreële godsdiensten die ik ken, want iedereen belijdt de leer en iedereen schuwt de praktijk.  Vraag u af wat de leiders of leidsters, want die zijn er ook, en dan met korte ei in dit geval en niet met lange, wat die hebben.  Wanneer blijkt dat u brood eet en zij een luxediner, klopt er iets niet, iets wat u ook niet kunt wegbezemen, door te zeggen, maar kijk, die doet dit of dat.  Wanneer de leidster of leider probeert de lasten van een ander te dragen, zodat het bijna een kruisgang wordt, dan hebt u te maken met iets wat reëel is, zodra die probeert beter te zijn en te worden, voor zich zelf aan het zorgen is, kijk uit.

Ten laatste, een leer heeft altijd basis in een grondgeloof, het kan Shintoïsme zijn, Taoïsme, andere heb ik al genoemd, het kan in de islam voorkomen, vraag u af wat deze basis u te zeggen heeft, want u hebt een andere opvoeding gehad, u hebt een andere manier van denken, een ander geloof en u kunt zich niet in een dergelijke groepering voegen zonder ofwel uw eigen persoonlijkheid te verliezen, dan wel in een voortdurende strijd met u zelf te leven.  Beiden lijken mij niet begeerlijk.  Voldoende ?

Dit was een klein lesje over alle dingen die er kunnen zijn.

Ik ben mij er van bewust dat voor velen van u het leven, in de huidige omstandigheden, nadelen kent.  Het gaat niet alles zoals u wilt, het loopt in de war, de mensen reageren heel anders dan u had gedacht, er zijn verschuivingen van marktwaarden, maar ook van morele waarden overal kenbaar.  Waar zitten we eigenlijk in ?  We zitten in een periode van overgang.  Ook in deze periode komt de noodzaak tot saamhorigheid steeds sterker naar voren.  Saamhorigheid betekent dat men zoveel mogelijk taken onderling regelt en oplost en dat men daarbij niet uitgaat van theorieën, maar van feiten.  Er zijn allerhande instanties bv., sommigen worden parlementair wel eens aangeduid als EU.  Kijk, EU is AU, maar dan in politieke zin.  Het betekent besluiteloosheid, waarbij iedereen allerlei mooie voornemens maakt, maar ze niet uit kan voeren omdat hij voor zich zelf bepaalde beperkingen wil invoeren en anderen onder hetzelfde euvel lijden.  Hetzelfde is de UNO, geen besluitkracht, geen daadkracht, eigenlijk een voortdurend manoeuvreren om eigen voordelen, ten koste van anderen, te bewaren.  Men zal gaan beseffen dat dit niet werkt en wanneer men dat gaat beseffen, dan zal men zoeken naar een methode om dan toch zijn eigen zin door te zetten.  We kunnen, op handelsterrein bv.,  een aantal chaotische toestanden verwachten, waarbij o.m. betrokken zijn China, Amerika en Europa, daarnaast ook Japan en de VS en indirect het Verenigd Europa.  We hebben te maken met een situatie waarin men gewend is zich alles te kunnen permitteren, maar wanneer u de top a.h.w. bereikt hebt, dan gaat het niet verder, dan kunt u niet verder stijgen. Er  bestaat een oude economische regel, men noemt ze ook wel de Goudse Kromme, die zegt, wanneer u in een zakelijk geheel beneden een bepaalde norm blijft, dan is het kostenpunt bepalend en is geen uitbreiding of ontwikkeling mogelijk, tenzij we net één stap omhoog doen, dan krijgen we een schuine lijn, waarbij dus productie, handel en bezetting toenemen en wel in een vergelijkbare waarde, met vergelijkbare mogelijkheden en dus ook met zakelijk voordeel. Dan komt er een ogenblik dat men daar boven uit komt, er ontstaat een aftopping, bij die aftopping zien we steeds meer administratie komen om dat andere geheel nog aan het werk te houden, dwz. dat de winst daalt, dwz. dat, om de winst te behouden, een aantal werknemers weg zal vallen en dat zelfs de beloning van de hoger geplaatsten niet meer onaantastbaar is.

Wanneer u dat nu op de gehele wereld overdraagt, zou u kunnen zeggen, deze wereld wordt tijdelijk beheerst door te veel theoretici, te veel mensen die denken dat het geschreven of gesproken woord in de plaats kan komen van het feit.  Dat houdt in dat de bestaande regerings- en beheersstructuren, zowel zakelijk als politiek, onder enorme druk komen te staan, en iedereen zal natuurlijk zijn of haar positie willen handhaven.  Dit betekent toenemende onrust, toenemende onrust dat betekent ook dat men probeert voor te zorgen, voor het geval dat het mis zou kunnen gaan, en dat kan alleen, binnen het bestaande systeem, door niet geoorloofde praktijken.  Dit is in het verleden gebeurt, het gebeurt nu nog.  Die praktijken kunnen door groepen, partijen bv., worden bedreven, ze kunnen ook door enkelingen worden bedreven.  Naarmate de zekerheid van de ambtelijke positie kleiner wordt, zal de omkoopbaarheid van degenen die ambtelijke posities innemen, toenemen en dwz. dat dus op zeer korte termijn een omwenteling mogelijk is, dat kan niet zonder onrust.  Onrust op de arbeidsmarkt hebben we u voorspeld, ik geloof dat u er al het een en ander van hebt gezien.  Politieke onrust en schandalen, door ons aangekondigd, tonen zich overal in steeds toenemende mate, maar zo dadelijk zien wij ook de onaanvaardbaarheid van bepaalde regeringspraktijken toenemen en dit betekent een verzet dat anders is, dat niet meer een doelgericht, maar een vernietigend aspect in zich draagt.

Opstanden, sabotagedaden, het bewust veroorzaken van allerhande wantoestanden, lijkt mij dan ook in een groot gedeelte van de zgn. beschaafde wereld, voor de komende periode, nog onvermijdelijk.

Wat moet u daar zelf in doen ? Als ik u raad kan geven, heel beperkt, dan is het in de eerste plaats, zorg dat u uw eigen taak zo goed uitoefent, praktisch, dat u daardoor een zekere zeggingschap kunt behouden.  In de tweede plaats, gok niet, berekenbaarheid, voorspelbaarheid nemen af, het element verlies wordt dus, in verhouding tot winstmogelijkheid, steeds groter.  Geestelijk gezien, overal zal men u toeroepen,  wij hebben de enige ware boodschap en wij zullen u redden.  Vergeet het maar.  Zoek naar een innerlijke zekerheid, leef van uit die innerlijke zekerheid, laat deze niet alleen maar uw denken of uw woorden, maar wel degelijk ook uw daden, uw dagelijks leven, steeds sterker beïnvloeden.  U zult ontdekken dat u daarmee een houvast hebt gevonden, dat bij zeer velen, in zeer snel tempo, aan het teloor gaan is.

En dan zegt u, o, wat ziet het er allemaal weer somber uit ! Wat wordt het donker, zei de man, niet beseffende dat het laatste uur voor zonsopgang het donkerste was. Wij zijn bezig aan een verandering die binnen korte tijd, enkele jaren, volledig omdraait en positief wordt, maar u kunt nu eenmaal niet iets goeds bouwen en toch oude resten sentimenteel laten staan.  U zult moeten slopen voor u kunt bouwen en de sloop is onaangenaam,  maar dan kunt u ook werkelijk iets tot stand brengen dat weer een paar eeuwen kan trotseren.  Misschien denkt u,    zullen wij dat nog zien, het merendeel van de hier aanwezigen wel, niet allemaal.  Zullen wij nog iets merken van datgene wat wij hebben gedaan, ja, wanneer u de krachten in u zelf kent, wanneer u de onderlinge eenheid, de wederkerigheid, de harmonie, maar ook het elkaar daadwerkelijk helpen, niet vergeet.  Dan staat u zo sterk, dat u meer zult kunnen zien, meer zult kunnen doen en meer zult kunnen zijn dan degenen die in een bijna anarchische ontwikkeling alle greep op de werkelijkheid dreigen te verliezen.  U zult er dus veel aan kunnen hebben.

Zeg niet, ik weet niet wat ik moet doen.  U hebt in de afgelopen jaren raadgevingen en voorschriften gehad, die voor een groot gedeelte zijn vastgelegd.  Ga die nog maar eens een keer na.  Rubriceer ze desnoods eens een keer.  U hebt hier aanwijzingen hoe u onder alle omstandigheden het beste kunt handelen.

Zeg niet tegen u zelf, we zullen de zaak wel dulden, het zal mijn tijd wel duren, zegt men dan.  Zoveel tijd hebt u niet, want het verandert snel.  Dus, houdt u gereed om slagvaardig en direct te reageren op de veranderingen die, ook in uw omgeving, in uw werkkring, in uw mogelijkheden tot bestaan misschien zelfs, een rol spelen. Wie voorbereid is, kan bepalen, bewust bepalen, van uit zijn innerlijk, van uit zijn weten en van uit de leringen die ze ontvangen hebben, op welke manier u verder kunt gaan, en dan zal blijken dat het net zo belangrijk is dat u weet dat er een plantje groeit dat een kwaal geneest, wanneer er iemand is die die kwaal heeft, daar tussen liggen slechts vaak enkele weken; dan is het even belangrijk dat u beseft wat kosmische harmonie, wat gezamenlijke machts-en krachtsmeditatities betekenen; dan is het belangrijk dat u weet, wat het werkelijk op elkaar vertrouwen aan grote voordelen geeft.

De groep is klein, maar de groep is sterk, zij kan haar krachten ontwikkelen en ontplooien, maar alleen door daadwerkelijk, volgens leer of volgens eigen inborst en intuïtie, zelf te handelen, zelf te werken.  Gebruik anderen niet als informatiebureau, als u het kunt vermijden, gebruik anderen niet als bediende om een bepaald karweitje op te knappen, dat aan de ene kant; aan de andere kant, laat u door anderen niet daartoe gebruiken, maar wees volledig bereid om hen te helpen waar ze zelf niet verder kunnen.  Begrijp dat die eenheid, die u bindt, meer dan alleen geestelijk, ook emotioneel, ook in daadstelling, in onderlinge relatie tot uiting moet komen.  Als u dat inderdaad kunt doen, dan zult u zien dat het nog wel meevalt.  Zeker, er zullen wel een paar tegenslagen zijn, er zullen wel een paar dingen zijn waarbij u dacht de gouden appel der Hesperiden gevonden te hebben en het uiteindelijk blijkt dat het alleen een stuk verrot valappel is.  Dat kan voorkomen.  Maar wanneer u ook intuïtief reageert en dan, vanuit de intuïtie de feiten benadert, maakt u die vergissing niet zo gauw.  Er zullen situaties zijn waarin u, ook in uw werkkring, onder druk komt te staan, dat weet ik heel goed; er zullen ook situaties zijn waarbij uw inkomen moeilijkheden kan veroorzaken.  Al die dingen staan vast.  Maar daadwerkelijk, intuïtief, in samenwerking met de anderen, kunt u al die dingen uiteindelijk aan.  Wat meer is, u kunt vele dingen, die schijnbaar nadelig zijn, zodanig wenden dat zij in wezen een voordeel en een nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid in zich bergen.

Dus nogmaals, wees nu niet zo pessimistisch.  Zeker, als het niet besloten is tot nu toe en u weet nog niet welke kant te gaan, wacht maar even af.  Wanneer u denkt, dat is de juiste weg, ga ze.  Realiseer u dat u niet kunt beslissen over anderen en dat anderen niet kunnen beslissen over u, tenzij in een eenheid van denken, streven en werken.

En onthoudt dan één ding.  U bent vrij, u bent geen slaaf, u bent bewust, anders zou u niet hier zitten, u wilt licht, u wilt kracht, u wilt een gebeuren dat net iets verder gaat dan het normale, laten we maar eerlijk zijn.  Dat moet voor geest en stof mogelijk zijn.  Want per slot van rekening gaat het alleen maar om deze paar mensen hier of gaat het om een wereld vol van kracht, een wereld waarin de worsteling a.h.w. gaande is, de verandering gaande is, die een hele wereld omvat en meer dan dat.

Het is de tijd van de kracht, het is de tijd van de worsteling der krachten, het verstoorde evenwicht moet hersteld worden, hoe dan ook, en u kunt deel zijn van het evenwicht dat licht brengt.  Wees licht, en zit nu niet eventjes te meren, eventjes met allerhande kriebelingetjes in uzelf, wat zou dit ook weer kunnen betekenen.  Vraag u af wat u wilt, wilt u licht, wilt u kracht, het is er, u hebt ons niet nodig om u te leiden en te beschermen.  Wij hebben u de middelen gegeven om dat zelf te doen, en meer dan dat, maar dan moet u het wel zelf doen.  U bent deel van een groot geheel en hoe meer u, binnen dat geheel, u zelf uitdrukt als deel van licht, als deel van werkelijkheid en kracht, hoe meer u in u zelf die kracht, die mogelijkheid, dat weten zult ontdekken, die in deze tijd, het is de tijd van chaos, bijna onontbeerlijk zijn voor hen, die bewust willen blijven zonder slaven te worden van andermans dromen.

Dat is misschien niet de prettigste boodschap.  Het is met mij zo, ik ben ook maar een geest, u kunt mij wel om een boodschap sturen, maar ik kom met de werkelijkheid thuis. Dat is niet altijd de boodschap waar om men mij heeft gestuurd.

Wij werken, en wij werken wel heel erg hard, om in uw wereld kenteringen, veranderingen mogelijk te maken.  Wij vragen u  dat u, op uw eigen wijze, daar wat aan bijdraagt, dat u een eenheid zoekt te zijn, die niet alleen maar een illusie of een droom is, maar die een innerlijke werkelijkheid wordt.  Alleen op die manier kunt u zich handhaven.  Alleen op die manier blijft dit  voor ons toch kostbare punt bestaan, meer en meer los van de materiële omstandigheden en omgeving, maar meer en meer vast in een innerlijke geestelijke eenheid, waarvan de materiële uitdrukking steeds meer onbelangrijk wordt.

Ik ben boodschappenjongen, wat moet ik anders zijn, en ik kan wel uitroepen, ik verkondig u een blijde boodschap, maar zo blij is ze niet op het ogenblik, voor u niet.  Ik zeg tegen u, ik zeg dat het duister is, dat het nog iets duisterder wordt, maar dat het licht al aan de einder begint te gloren.  Ik zeg u dat het geestelijk licht het duister gaat verdrijven en dat een vernieuwing van de aarde en van de mens mogelijk wordt.  Maar ik zeg u ook dat zij, die dit licht niet kunnen verdragen, er aan ten gronde zullen gaan.

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt men wel eens, de hemel blijft wel dezelfde, maar haar invloed verandert; de aarde, de aarde bijna uitgeput in vele opzichten, moet zich opnieuw formeren, zij moet zich aanpassen via mutaties, ze moet zich aanpassen via veranderingen, ook in het gedrag van de mensen, in het gebruik van de grondstoffen, en vooral, zij moet zichzelf bekeren van het woord tot de daad.

Toch eigenlijk een blijde boodschap.  Een boodschap dat het niet het einde der tijden is, dat het het begin is van de nieuwe, andere, betere periode die waarschijnlijk ruim tweehonderd jaren zal blijven bestaan, een nieuwe groei, een gouden tijd, ook voor de kunst, voor de wetenschap, omdat het systeem plaats zal maken voor de innerlijke stem, en de innerlijke stem, door het systeem, zich zelf kan leren definiëren.

Een tijd waarin het beter zal zijn op aarde te leven dan u zich nu kunt voorstellen.  Een tijd waarin vele ergernissen wegvallen, die u in deze dagen voortdurend belagen.  Kortom, een vernieuwing waarvan velen uwer het begin zullen zien en vreugdig zullen ervaren.

En dat, mijne vrienden, is mijn mededeling voor vandaag.

Zover het ons mogelijk is, zullen wij ook contacten op deze wijze proberen in stand te houden, maar één ding is zeker, deze bijeenkomsten zijn meer een bindende factor dan dat ze een daadwerkelijke verrijking betekenen, want het materiaal hebt u, de kracht hebt u, het magisch besef is u, althans in beginsel, bijgebracht.  U hebt alle dingen, doe er wat mee.

En misschien dat we dan al een volgende keer, als we samenkomen, kunnen zeggen, het is toch anders gegaan dan wij hadden gedacht.

 

image_pdf