Elementalen aanvoelen

14 december 2004

Voorbereiding winterzonnewende

Vooraleer we vanavond overgaan tot het vragengedeelte, heb ik eerst enkele zeer belangrijke zaken naar voor te brengen; dit aangaande de op korte tijd komende evolutie.
U hebt afgesproken, vorige maal, om op 21 december hier de midwinterviering bij te wonen.
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van wat zich dit jaar rond midwinter gaat afspelen.
Door de Witte Broederschap is beslist op verschillende terreinen zeer sterk in te grijpen omdat juist op het moment dat de zon haar kering doet t.o.v. het licht, deze aarde in een soort nulzone gaat terechtkomen. Wat bedoel ik hiermee?
Op het ogenblik dat de zon – en bekijk het nu niet wetenschappelijk maar tracht dit gewoon emotioneel te bekijken, dan zult u dit beter verstaan – op het ogenblik dat de zon gaat stilstaan t.o.v. de aarde of de aarde t.o.v. de zon, krijg je enkele uren de tijd dat er een soort doorgeefluik opengaat in de kosmos, een moment dat er een enorme wisselwerking kan zijn tussen alles wat op aarde is, de zon en het geheel van uw kosmisch stelsel hier. Dat houdt in dat enerzijds – en daarom is het belangrijk dat je op de hoogte bent – op het ogenblik van deze zo gezegde stilstand alles op aarde zeer sterk gaat geactiveerd worden. We gaan enkele uren kennen waarin zowel het duister als het licht naar maximum activering komt. En met duister bedoel ik hoegenaamd niet dat je bv. demonen of duivels op straat zult zien dansen; daar gaat het niet over.
Het gaat er over dat in die periode heel veel zaken een kering gaan krijgen. D.w.z. dat je zult opmerken dat, wanneer we spreken over het negatieve, dat zeer veel mensen achteraf zullen opmerken dat vanaf dat moment bv. ziektepatronen zijn ontstaan; dat vanaf dat ogenblik verkeerde denkbeelden zijn ontstaan die allemaal tezamen in het komende jaar enorme gevolgen gaan hebben.
Maar hetzelfde stelt zich ook in de andere richting.
Wanneer deze periode aangebroken is, zal voor al diegenen die op dat ogenblik werkende zijn en zoekende naar het licht, de mogelijkheid er zijn om daar, wat hun leven aangaat, een zeer sterke kentering teweeg te brengen in positieve zin. Er is op dat ogenblik een mogelijkheid tot inwijding voor ieder van u. Iedere mens die zich op dat moment op deze aarde hiervoor openstelt, kan daaruit positieve resultaten halen.
Het probleem echter dat zich stelt, is het volgende: gezien we in de algemene tendens van de afbraak zitten – en dat is nu al enige tijd bezig en zoals u weet, zal dat nog wel redelijk lange tijd doorgaan, in menselijke jaren gesteld omdat, vooraleer Aquarius zich volledig kan settelen, het oude totaal moet verdwijnen – in deze optiek is het zo dat wij ervan overtuigd zijn dat voor het merendeel van de mensheid deze dagen zullen behoren tot dagen van het duister.
Je zult opmerken dat over gans de wereld het fanatisme zeer sterk zal toenemen. Je zult opmerken dat ook ziektepatronen vaak gewijzigd worden, met ernstige gevolgen.
Ik zou het zo kunnen zeggen dat al diegenen die trachten te leven zoals ze geleefd hebben bv. in de jaren ‘70, ‘80, ‘90, en dit leven willen handhaven, met zichzelf in het negatieve zeer zwaar tot confrontatie zullen komen. U zal zien dat dit op alle terreinen in uw maatschappij op zeer korte tijd uitwerkingen zal hebben. En je zal het niet alleen opmerken bv. in politieke milieus, maar dit gebeurt evengoed in religieuze milieus, als we kunnen zeggen dat dit zich evengoed zal voordoen in de gewone huiskamer.
Want we krijgen vanaf nu, vanaf het ogenblik dat de zon terug in haar juiste baan gaat, om het dan weer zo uit te drukken – en neem mij niet kwalijk: ik weet, het is wetenschappelijke nonsens, maar neem van mij aan dat ik het op een of andere voor jullie begrijpelijk omschrijfbare wijze naar voor moet brengen – wanneer de zon terug begint te stijgen, wanneer er langzaam meer licht gaat komen, zul je opmerken welke zware veranderingen er gebeurd zijn.
Daarom, vrienden, is het van belang dat je de komende week, die je nog hebt, er even bij stilstaat, dit even overdenkt en voor uzelf uitmaakt welke richting uw leven wilt gaan.
Wanneer u kiest voor het licht, dan kunnen we zeggen dat de weg die u gaat waarschijnlijk geen gemakkelijke weg zal zijn maar dat het resultaat ervan voor u wel degelijk een vooruitgang zal inhouden.
Wanneer een mens kiest voor het oude en het oude in stand wilt houden, dan zal u opmerken dat het u op alle terreinen tegen kan gaan.
Ach, het is misschien wel ogenschijnlijk zo dat u in eerste instantie zult opmerken: het gaat mij goed; tot op het moment, en dat is meestal zeer kort nadat het idee: “het gaat mij goed” er is, er een afrekening volgt. En dan zijn daar meestal zeer zware problemen.
We kunnen dit en we willen dit vanuit onze zijde ook niet tegenhouden of afremmen. Het behoort nu eenmaal bij de grote opkuis die volop bezig is, op alle terreinen.
Het is daarom belangrijk dat je u daar in de komende dagen intens mee bezighoudt en voor uzelf uitmaakt welke weg u verder wilt gaan. Dit is ook in het belang van deze groep.

Wanneer je, naar de toekomst toe, met deze groep verder lering wilt ontvangen – en het zal volledig van jullie afhangen hoe het verder gaat – dan zul je opmerken dat er een zeer sterke inzet zal gevraagd worden; maar dat dit ook, voor diegenen die bereid zijn deze inzet te geven, resultaten zal meebrengen.
Anderzijds, wanneer je denkt: ”Dit is voor mij te zwaar, ik kan dit niet”, zullen wij het u zeker niet kwalijk nemen als u zegt: “Ik trek mij terug.” Het is uw volste recht om de weg te gaan die u kiest. Maar wanneer u zegt dat u de lering die wij u brengen, verder wilt volgen, dan zul je in de komende maanden en de komende jaren opmerken dat je, langzaam maar zeker, dag na dag, verder van de huidige maatschappij zult komen te staan; dat er tussen uw denkwereld, uw leefwereld en de maatschappij, die gewoon aan het afbouwen is, steeds een grotere kloof ontstaat.
Het is belangrijk dat u dit beseft.
Ten tweede zul je er rekening mee moeten houden, als je met deze groep wilt verder werken, dat er steeds meer mensen op u beroep zullen doen; dat je steeds meer ten dienste zult moeten staan vanuit het goddelijke, vanuit het lichtende, voor uw medemens die hulp nodig heeft.
U krijgt de middelen. Want de lering die we u geven, maakt dat je in vele gevallen meer mogelijkheden hebt dan de doorsnee mens. Maar dit houdt ook in dat, wanneer je er mee verder wenst te gaan, dat je ook grotere verantwoordelijkheden draagt.
Dit zijn allemaal zaken waarvan ik u vraag goed te overdenken de komende week. U hoeft daar nog geen beslissing in te nemen. Na de bijeenkomst van de Wessac zullen we aan jullie het voorstel doen wie wenst verder te gaan.
Diegenen die wensen verder te gaan, kunnen met de volledige inzet met ons verder de ontwikkeling doorlopen.
Wanneer er anderen zijn die zouden zeggen: “Dit is mij te zwaar”, zullen wij trachten deze personen zoveel mogelijk te helpen om toch een zo juist mogelijke evolutie in hun verdere leven door te maken. Het is zeker niet onze bedoeling dat we iemand die een andere beslissing zou nemen dan dat waarmee hij nu bezig is, van deze te laten vallen. Maar gezien de omstandigheden die zich gaan voordoen, is het voor ons onmogelijk om ons nog bezig te houden met groepen of met het geven van voordrachten die eigenlijk bekeken worden als zijnde: “Het is mooi geweest; de geest heeft weer eens gesproken en nu gaan we terug over tot de orde van de dag.” Dit kan na 21 december van dit jaar niet meer. Daarom heeft de geestelijke leiding ook besloten om met de openbaren zittingen, zoals ze op het ogenblik doorgaan, om daarmee te stoppen. D.w.z. dat we nog maar voor dit gedeelte van ons werkgebied, d.w.z. Vlaanderen, Nederland en Frankrijk, gewoon ons zullen beperken tot de drie kernplaatsen waar kan gewerkt worden. Alle andere plaatsen zullen op dit ogenblik gewoon, ik zou bijna zeggen: als een boek, gesloten worden omdat we ons niet kunnen permitteren, gezien de komende tijd, van daar nog veel entiteiten voor vrij te maken om telkens weer de juiste afschermingen, de juiste sfeer, op te bouwen.
De tijd, lieve mensen, is voorbij van: “We hebben even geluisterd; het was aangenaam en nu gaan we over tot de feiten van de dag.” Dit is voorbij, behoort tot het oude. Dat wil ik benadrukken. En u zult allen opmerken dat de woorden die ik hier vanavond spreek, tussen dit en enkele maanden, voor ieder van u zeer duidelijke gevolgen, zeer duidelijk waarneembare gevolgen met zich mee zullen brengen.
En dan moet je heus niet denken dat het alleen bij u zal zijn. Dit geldt, in wezen, voor de hele mensheid. Alleen hebt u het privilege dat u op deze avond door ons gewaarschuwd bent en dat u, meer dan eender wie, een vrije keuze kunt maken.
Zo, mijne vrienden, ik weet dat dit misschien redelijk hard overkomt, maar dit was wat de geestelijke leiding van de Witte Broederschap ons gevraagd heeft aan u door te geven en waar wij ons, in dit geval, ook zeer sterk zullen moeten aan houden, zeker om te voorkomen dat ook maar ergens, door een verkeerde interpretatie of een verkeerd denkbeeld, wij schade zouden berokkenen. Dit willen wij geenszins.
Laat dit nu rustig bij u allen bezinken en u hebt ongeveer een week de tijd totdat het moment daar is dat de kosmos, om het zo te zeggen, de mogelijkheid biedt om een keuze te maken. Deze periode van enkele uren ligt ongeveer van 21 december 12 uur tot ongeveer 22 december 12 uur, met de grootste impact van ongeveer 20 uur tot ongeveer 3 uur ’s nachts.
Ik weet het, u zult ’s anderendaags hoegenaamd niet in de kranten lezen dat er iets spectaculairs in de kosmos is gebeurd. Wat u wel zult opmerken in de dagen die daarop volgen, is dat er heel veel mistoestanden uit de hand lopen, dat er zich heel veel problemen voordoen. En houd er rekening mee dat er niets, maar dan ook niets ontsnapt aan de fouten. En dit is niet alleen in het menselijk lichaam, dat bij velen ernstige kloppen kan krijgen, maar dit is ook zo in de technologische wereld, in alle vormen daarvan, in de materiële wereld, in de financiële wereld. Je zult zelfs opmerken dat de aarde op zich ook bepaalde reacties vertoont, die je zeker niet normaal zult kunnen noemen.
Zo, hiermee denk ik dat ik mijn opdracht voor vanavond heb vervuld. Dan zou ik zeggen, om dit een beetje te laten bezinken: laten we nu overgaan naar wat je vorige maal als opdracht gekregen hebt.
Wij hebben u gevraagd, ieder op zijn eigen wijze, met licht, water en aarde om te gaan. Ik stel daarom voor dat ieder, hier aanwezig, even kort samenvat welke ervaringen hij of zij hiermee gehad heeft. Aan de hand van de ervaringen kunnen we jullie dan weer verder op weg helpen.
Het woord is aan u.

Ervaringen met elementalen

 • Met lucht en water voelde ik een zekere harmonie, wel geen bepaalde denkbeelden of gevoelens. Met de aarde had ik het moeilijker.

Het gevoel van harmonie, rust en vrede te ervaren is hierbij zeer belangrijk. Dat is hier in wezen het belangrijkste, dat je wanneer u zich op lucht instelt en u bekijkt lucht, dat u daar een gevoel voor krijgt, dat u ermee één bent. Op het ogenblik dat u deze gevoelens kunt opwekken, kunt u ook met deze elementen samenwerken.
Niet dat u ze kunt dirigeren, maar dat u wel dankzij uw harmonisch gevoel ervoor kunt zorgen dat zij u niet schaden en dat kan in de toekomende tijd heel belangrijk zijn.

Ik zou u de raad geven gewoon verder te proberen en het gevoel te krijgen wat het is; bv. je neemt een beetje aarde in uw hand; u houdt dat rustig vast en u probeert aan te voelen wat dit voor u betekent.
Maak u geen zorgen dat, wanneer u deze aarde vast hebt, dat u bv. aan zaken gaat denken die ogenschijnlijk op dat ogenblik weinig met aarde te maken hebben. U zult opmerken dat de denkbeelden die opkomen wanneer u dit probeert, wel degelijk hun bron vinden met de bindingen die u daarmee hebt. Alleen is het op dat ogenblik misschien niet direct duidelijk. Maar door de oefening te herhalen, zul je langzaam maar zeker wel degelijk een duidelijk beeld krijgen hoe u zich ook één met de aarde kunt voelen. Ditzelfde geldt voor water.
Het is belangrijk, en dat wil ik voor iedereen hier reeds zeggen, dat je dit gevoelen tracht te realiseren. Omdat, dat mag je toch niet vergeten, deze elementen behoren tot uw dagelijks leefmilieu.

 • Paarden die een gans eind weg stonden, kwamen plots bij mij. Kan dat wijzen op verbondenheid met de aarde?

Wanneer dieren bv. paarden dan spontaan op u afkomen kan erop wijzen dat u op dat moment in evenwicht was en dat uw uitstraling naar de dieren toe voldoende positiviteit en geruststelling gaf, dat zij gewoon naar u toekomen. Op het ogenblik dat u zich één voelt met de aarde, zal dit voor deze paarden een aanvaardbaar gegeven zijn omdat zij, gewoon vanuit hun natuur, ook deel zijn van deze aarde. En alles wat daarmee in harmonie is, wordt door hen, zonder tegen denken, aanvaardt.

 • De oefening met water lag mij het minst. Met de lucht zag ik een soort luchtbellen, een ster trok mijn bijzondere aandacht. Met de aarde voelde ik mij echt meegaan in de aarde.

De ervaringen die je binnenkrijgt, mag je niet trachten in twijfel te trekken. Wanneer u bv. energiebellen ziet, al is het vanuit een ooghoek, dan neemt u waar. Ditzelfde geldt voor een ster; datzelfde geldt voor het gevoel dat u in de aarde zou zijn. Het is belangrijk dat u deze zaken in u gaat kunnen opnemen. Hoe meer je deze zaken voor u terug kunt herhalen en ermee werken, hoe beter het contact zal zijn met deze elementen en hoe meer resultaat u daar ook uit gaat krijgen. Wat u aanvoelt, is individueel. Dit kan zich bij iemand anders totaal anders manifesteren. De kwestie is van het voor uzelf niet in twijfel te trekken. Dat is belangrijk.

 • Het werken met lucht en aarde vond ik heel positief, met water ligt het moeilijker.

Wat het water aangaat, moet je eigenlijk meer uw fantasie trachten te gaan gebruiken door u niet te snel te concentreren op wat gezegd is, maar trachten volgens uw gevoel om te zetten. Wat we bij velen hier hebben kunnen aflezen, is dat men teveel op de letter is gaan spelen en daardoor soms te weinig zijn eigen mogelijkheden heeft gezien.
Jullie hebben gevraagd of je wat meer te weten kon komen over de krachten van de natuur.
Als je dat wilt, en het is voor iedereen dat ik dit zeg, zul je meer moeten gaan proberen uw eigen fantasie, uw eigen gevoel, beiden te combineren om tot een resultaat te komen. Wanneer wij zagen hoe sommigen een zoektocht zijn begonnen, dan moeten wij zeggen dat wij het zeer positief vinden dat je zulke inspanning doet, maar in wezen kan ik het met het oude beeld uitdrukken: de meesten van jullie zochten water en ze stonden er met hun voeten in en zagen het niet.

 • Het stromend water gaf mij een diepe ontspanning en rust. Ik had de neiging mijn ogen te sluiten, maar heb het toch niet gedaan. Een handvol aarde in mijn hand gaf mij eerst een bedreigend gevoel om daarna over te gaan in een kloppend hart, een bron van kracht en leven. Wat betreft de lucht wachtte ik op een open lucht, maar het bleef misitg.

Bij velen is uw logische redenering uw beperking geweest. Wanneer u bij het water uw ogen gesloten houdt, kunt u een diepere beleving hebben. Wat de lucht aangaat: wanneer u zich buiten bevindt, zelfs wanneer het mistig is, kun je u gewoon voorstellen dat, wanneer je boven die mist uitstijgt, je een heldere hemel hebt; kun je zelfs gewoon het idee opbouwen dat u zich verplaatst en dat u de zon waarneemt.
Het is belangrijk dat u, let op, uw geprogrammeerde denkwereld van: “zo moet het, het kan niet anders”, dat u die kunt loslaten. Je mag niet vergeten, wanneer je eenmaal die krachten van de natuur wilt ervaren, dat je, en daarover gaat deze oefening per slot van rekening, je u moet kunnen voelen als lucht, water of aarde. En als mens is dit zeer moeilijk omdat je vele beperkingen hiervan opzij moet zetten. Wanneer je voor uzelf uitmaakt: “Ik ga ervoor; dit is mijn werkelijkheid;” zul je opmerken dat vele remmingen plots wegvallen.
Het verbaast ons te zien hoe sommigen wel voldoende fantasie naar voor kunnen brengen en hoe anderen dikwijls in hun ‘trachten om het zo goed mogelijk te doen’, eigenlijk hun eigen mogelijkheden gewoon blokkeren.
Lieve vrienden, als je verder wilt komen, zul je moeten gaan beseffen dat, wanneer je wilt begrijpen hoe de krachten van de natuur werken, dat er andere wetten bestaan, andere spelregels dan diegene die u tot hiertoe kent. Dat is belangrijk.

 • De oefening met het water gaf mij een warm gevoel en rust en de wind versterkte dit door mij rustig te laten wegzinken. Tot het gevoel van de aarde ben ik niet geraakt.

Wanneer je wilt komen, en weer herhaal ik hetzelfde, tot begrip van deze zaken, is het noodzakelijk dat je daarvoor de nodige tijd neemt; dat je op een bepaald moment tegen uzelf zegt: “Kijk, even andere zaken opzij en ik ga me daarmee bezighouden.” En weet u wat het eigenaardige dan zal zijn? Dat juist door dit te doen, wat uw werk betreft, je veel efficiënter zult werken en dat je ook in verhouding minder zult moeten doen dan de idee die je kunt hebben, dat je niet door uw werk door kunt. Daar moet je ook eens goed bij stilstaan, eens goed bij nadenken. Het kan voor u een enorme hulp zijn om een evenwicht te krijgen in de drukte die op uw schouders rust. Want de oefening die hier gegeven is, die heeft voor ieder van u hier aanwezig bepaalde invloeden, die je zelf nog niet direct kunt plaatsen; maar die wel op het ogenblik dat je ze goed in de vingers krijgt, zult opmerken.

 • Bij de verschillende oefeningen kreeg ik vooral lichte pastelkleuren te zien. Bij de aarde voelde ik mij opgenomen, maar dan blokkeer ik. ’s Morgens en ’s avonds groet ik de kosmos en dit geeft me veel plezier.

Wanneer u spreekt dat u bepaalde pastelkleuren waarneemt, duidt dit erop dat de wisselwerkingen tussen jou en de krachten, zeker via het goddelijke, reeds redelijk sterk aanwezig zijn. Veel van de natuurkrachten drukken zich, naar de mens toe, uit in pasteltinten. Wanneer je u daarop concentreert en deze tinten waarneemt, dan kun je ervan op aan dat, wanneer je dit een beetje blijft oefenen, vanuit deze tinten je bepaalde nieuwe, verfrissende ideeën, bepaalde nieuwe gevoelens zult opmerken.
En wat er valt te zeggen over het groeten van de dag of het afscheid nemen van de dag, is iets wat iedereen meer in zich zou moeten hebben. Het is een erkennen dat je als mens onafscheidelijk deel bent van deze aarde, van deze wisselingen die aanwezig zijn. En door u daarmee in harmonie te voelen, zul je uiteraard een beter gevoel in uzelf ontdekken.

 • Met lucht en aarde was ik in harmonie. Met water heb ik meer een fonteintje laten gaan en mijn ogen gesloten en gedacht: “Ik ben aan de waterkant”, en dat geeft mij dan een gevoel dat dat water een bepaalde weg gaat, een weg die het volgt en die je moet volgen. Ik dacht dan ook dat water verdampt; het wordt lucht; het komt eigenlijk terug op de aarde neer; dat eigenlijk die drie elementen een stuk verbondenheid ook geeft.

Dit is een zeer goed bekeken feit. Het is belangrijk te beseffen, en ik ben daar blij om dat dit hier naar voor komt, dat deze zaken eigenlijk allemaal onafscheidelijk van mekaar zijn. En door te zeggen dat het water verdampt, enz., krijg je al een beeld van een eenheid. Vanuit dit beeld van eenheid kun je weer nieuwe emoties, nieuwe ervaringen opdoen. Dit is zeer belangrijk.

 • Ik werk vrij veel met visualisatie van de elementen, en heb dan de ervaring heb dat ik zelf ‘peanuts’ word, binnen het geheel van de kracht, omdat de kracht dan zo groot wordt dat ze eigenlijk als het ware een bepaalde sturing nodig heeft, maar dat ik daar nog weinig mee te maken heb.

Er is één zaak die ik hier wil opmerken, en dat geldt voor iedereen. Niemand hier is ‘peanuts’. Wanneer je deze oefening doet, je bent een mens; je bent deel van deze aarde; in u is de goddelijke kern aanwezig; je bent allemaal evenwaardig en u bent zeker niet minderwaardig of ‘peanuts’. Dit is een beeld dat u zeker niet in u mag oproepen want dan gaat u de verkeerde weg op. Wanneer u zich in harmonie voelt met deze krachten, bent u een volledig aanvaarde, van dezelfde grootorde, energiewaarde.
Sorry dat ik even de mens opzij zet. Maar dit is zeer belangrijk. Het is belangrijk te beseffen dat ieder die deze oefeningen doet, dat dit waardevol is; dat dit leerscholen zijn die een meerwaarde kunnen geven aan uw eigen geestelijke ontwikkeling. Dus, a.u.b., begin niet met uzelf hierin weg te cijferen. Dit is een heel belangrijk aspect. Want op het ogenblik dat u u weg zou cijferen, staat u open voor andere energieën die eigenlijk beter niet met u in contact komen.
Voel u één met de krachten, maar wees de gelijke; d.w.z. je komt allemaal vanuit dezelfde Bron; je gaat allemaal terug naar diezelfde Bron. Je bent allemaal – of je nu spreekt over een elementaal, of je spreekt over een engel, of je spreekt over een mens, of je spreekt over een berg, een planeet, een zon – in de ganse schepping even onmisbaar of even belangrijk. Ook dit is voor de mens weer zeer moeilijk te aanvaarden, gezien zijn achtergrond, gezien hij al van kleins af geïndoctrineerd is met de idee van rang en stand. Maar ook, lieve vrienden, als je hiermee wilt verdergaan, zul je moeten leren aanvaarden, leren voelen dat geen mens, geen kracht, meer of minder is dan u. Dat ze anders is, akkoord. Maar je kunt nu eenmaal niets afnemen of toevoegen aan het bestaande. Alles is en alles zal zijn. En besef dat wel, dan zal het ook gemakkelijker zijn om deze waarden voor u in een tweede werkelijkheid te plaatsen. En zo krijg je zeer goede resultaten.

 • De oefeningen hebben veel beelden naar voor gebracht en hebben rust en ook nieuwe ideeën doen ontstaan.

Ook is het belangrijk wanneer u veel zaken opmerkt die bij het beeld komen waar u mee bezig bent dat u nieuwe ideeën kunt krijgen wanneer u zich daarop instelt, is logisch omdat je door de harmonie die je gecreëerd hebt, u ook waarschijnlijk al zult opengesteld hebben voor denkbeelden die op dat ogenblik in dat geheel aanwezig zijn, waardoor de oefening een pluspunt vormt door deze beelden of door deze ideeën. Je kunt dit zo een beetje vergelijken, zoals hier eerder is gezegd: “Ik heb kleuren waargenomen.” Dit behoort tot hetzelfde gebied; dus langzaam maar zeker de ontwikkeling van uw eigen gevoeligheden; zoals hier juist gezegd is: “Ik voel het aan; ik voel er mij één mee”, ligt helemaal in dezelfde lijn.

Zo, als we dit zo bekijken, kan ik zeggen dat jullie allemaal zeer goed je best gedaan hebben; dat jullie allemaal de moeite hebben gedaan om er iets van te maken. En zoals ik reeds naar voor heb gebracht, wat ons is opgevallen, is eigenlijk een beetje gebrek aan fantasie. Wanneer we jullie zo gevolgd hebben in jullie speurtocht gedurende de laatste tijd, wanneer we zo opgemerkt hebben hoe de meesten onder jullie problemen hadden: “Doen we het wel juist? Waar gaan we dat aantreffen?”
Ach, je moet u daar eigenlijk niet druk over maken. Het heeft een band geschapen tussen jullie, zonder dat je het wist; een band die zeer bruikbaar was omdat jullie gedachten gedurende die periode op hetzelfde gefocust waren.
Anderzijds is deze oefening – en ze is zeker nog niet voorbij, vrienden – voor jullie een aanzet om langzaam maar zeker werkelijk te leren omgaan met de krachten die rondom u zijn. In één van de eerste lessen is hier gesproken over kaboutertjes. En ergens zijn die kaboutertjes het beginidee geweest om hieraan te beginnen. Er is gesproken over elfjes enz., het rijk der fabelen. Maar wanneer u door deze oefening – en dat is voor iedereen – de aarde gaat kunnen aanvoelen, al is ze u geschonken door een mol, maakt niet uit, dat je langzaam maar zeker u terug de voorstelling kunt maken van wat helder water inhoudt, welke betekenis dit heeft.
Hetzelfde voor wat de zuivere lucht betekent. Als je die zaken voor uzelf kunt gaan aanvoelen, kunt gaan plaatsen, dan zul je naar de toekomst toe, wanneer er problemen zijn met luchtvervuiling, wanneer er problemen zijn met watervervuiling, wanneer er problemen zijn met de aarde die zwaar vervuild is, gewoon door u de juiste instelling te geven, aan deze problemen voorbij kunnen gaan; of zelfs, in sommige gevallen, erin slagen deze vervuiling teniet te doen.
Want het is niet zoals men nu op het ogenblik met alles bezig is, dat men het zal klaar krijgen om bv. de aarde, die men heeft vervuild en kapot gemaakt, om die te reinigen. Wat de mens op het ogenblik doet, is lachwekkend. Ditzelfde geldt voor het water.
De watervervuiling zal de mens niet oplossen door waterzuiveringsbekkens. Het is zo’n beetje alsof je zou zeggen: “Het brandt en ik ga blussen met vuur.” Daarvan zegt iedereen dat het te gek is om rond te lopen. Maar in wezen doe je dat. Je vervuilt uw water. Je vervuilt uw bodem. Je vervuilt uw lucht. En dan zeg je: “Nu ga ik even filteren om alles opnieuw schoon naar de knoppen te helpen. Want dat is wat gebeurt.
Maar wanneer je u in de toekomst één kunt voelen met deze elementen, dan kun je erin slagen op een ogenblik dat bv. de atmosfeer zo vervuild is dat je bijna niet meer kunt ademen, dat het elementaal, door de harmonie die je ermee hebt, zorgt dat op de plaats waar u zich bevindt, zuivere lucht aanwezig is.
Ik weet het, wetenschappelijke nonsens, heel juist, alleen het werkt.
En hetzelfde kan met water gebeuren. Hetzelfde kan met de aarde gebeuren. De kwestie is, vrienden, dat u zich kunt distantiëren van vastgeroeste denkbeelden, dat het zo is en niet anders; dat u zich terug een nieuwe, evenwichtige, zuivere werkelijkheid kunt opbouwen. En het is misschien niet gemakkelijk in de maatschappij waarin u leeft.
Ja, een Bosjesman zal het op het ogenblik in Afrika gemakkelijker hebben dit te realiseren dan u hier in uw super comfortabele, luxueuze maatschappij, die u zo geknecht en gebonden heeft dat u bijna geen ademruimte meer hebt. Maar toch is het mogelijk. Maar het is alleen mogelijk wanneer u zich daarvoor inzet. Dat is belangrijk. En je ziet, dan krijg je nog zo’n muzikale begeleiding. (van gsm) Dat is de fout in uw maatschappij, dat de mens denkt dat hij er moet bijhoren, dus dat hij op elk moment, onder alle condities, bereikbaar moet zijn.
Lieve mensen, dat is ook zo één van die heel foutieve benaderingen waardoor je u steeds meer bindt aan oude gewoonten, aan oude gebruiken.
Ik geef jullie de raad om langzaam maar zeker, dag na dag, vrienden, te trachten deze oefening verder te zetten. Daarmee wil ik niet zeggen dat je daar elke dag enkele uren moet voor uittrekken, dat is niet nodig. Maar zoals reeds naar voor is gebracht, een ‘goeie morgen zeggen tegen de natuur als je wakker wordt, u even realiseren dat je één kunt zijn met die krachten, is al een stap in de goeie richting. Meer aandacht voor wat er rondom u gebeurt, meer gebruik maken van uw aanvoelen, is zeer belangrijk; u deel voelen van het geheel. Wanneer we in deze dagen, in deze donkere dagen, misschien een beetje pessimistisch zijn – is een beetje eigen aan deze tijd – realiseer u dan dat achter deze donkerte de zon aanwezig is; dat achter deze donkerte de kracht van het licht steeds aanwezig is en dat, wanneer u, stoffelijk gezien, met uw ogen de zon niet kunt waarnemen, het dikwijls voldoende is even de ogen te sluiten om wel degelijk in verbinding te staan met die bron van licht; om op een dag dat het betrokken en duister blijft, toch voor u het licht te voelen. Want zo goed als jullie hier de uitleg deden, en bijna allemaal bij het vastnemen van aarde er een gevoel bij had, dat je gevoelens had bij de andere elementen, is het voor jullie heus niet moeilijk, wanneer je de ogen sluit, in het duister toch de zon waar te nemen. Maar je moet er u voor open willen stellen. En wanneer je dat dan doet en je neemt die waar, dan zul je zien, dan vult uw lichaam zich met kracht, met energie en dan gaat, ondanks het duister van de dag, het droevige van de dag, voor uzelf het licht zich ontplooien, waardoor je de zaken juist ietsjes anders ziet dan uw medemens, ietsjes fleuriger. Dat je toevallig in die duistere, donkere dagen een kleur opmerkt, iets fleurig, iets aangenaams, juist omdat je dat licht in u hebt laten schijnen, waar de ander gewoon aan voorbij gaat.
Maar het is juist dat kleine beetje anders dat je opmerkt, dat u de kracht en de mogelijkheid geeft om verder te gaan en om niet, zoals velen, in een depressieve gedachtespiraal te verzinken.

Bewust schouwen in uzelf

En nu hebben jullie misschien gedacht: “Vandaag zullen we misschien niet veel huiswerk meer krijgen want de tijd is al wat gevorderd.” Het spijt me, ik ga jullie nog een oefeningetje bijgeven, een belangrijk oefeningetje.
Je gaat in de komende dagen voor jullie zelf mediteren, maar niet op de wijze zoals je het gewoon bent. Want ik weet het wel, jullie doen allemaal jullie best, en dat vinden wij heel positief, en wat je nu gaat proberen, is het volgende: je gaat mediteren en je gaat trachten in uzelf te keren; in uzelf, maar op die wijze dat u gaat trachten te zien wie u werkelijk bent.
O, ik hoor jullie al denken… Nochtans, vrienden, dit is niet zo moeilijk. Want wat is hier de bedoeling van? De bedoeling is dat je, in plaats van bij een gewone meditatie waar je dikwijls over een bepaalde zaak nadenkt of tracht harmonie mee te voelen, dat je nu heel bewust gaat schouwen, schouwen in uzelf. En dan zal je opmerken dat er een beeld ontstaat; een beeld, voor de enen zal dit misschien een Romeinse ruiter (te paard) zijn. Voor de ander is het misschien een ridder. Misschien bij de ene een jonkvrouw en bij de ander zal het misschien een ruimtewezen zijn. Het zal een beetje afhangen van wat uw verleden eigenlijk allemaal heeft opgestapeld. Niet uw verleden hier als mens, maar uw bestaan.
En wanneer je dit probeert en je ziet l.m.z. een bepaald figuur ontstaan, laat deze duidelijk worden. En uw meditatief proces: begin met deze figuur een woordenwisseling. Je zal zien dat u plots zal duidelijk worden wat deze figuur voor u te zeggen heeft, voor u betekent. Want deze figuur houdt eigenlijk de kern van uw bestaan in. En dat kan uitgedrukt worden in beelden, zoals ik al gezegd heb. Het maakt weinig uit welk beeld het is. Het kan best zijn dat hier bij de dames iemand is die plots een pater ziet; en dat er bij de heren iemand is die plots een mooie deerne ziet. Werp het niet weg. Zeg niet: “Dit is niet het mijne.” Want pas op, je zou een deel van uzelf kunnen ontkennen op dat ogenblik. Het kan zijn dat iemand, man of vrouw, plots het beeld van een roofridder krijgt. Ook dit zal een duidelijke wegwijzer zijn naar … dat je plots een beeld krijgt van een ambtenaar, noem maar op. Misschien zijn er wel bij waar een beeld van een inquisiteur ontstaat. Wat het ook is, werp het niet weg, want ieder beeld is zeer belangrijk.
En juist door dan de dagen die volgen dit terug op te roepen, er mee te praten, er een woordenwisseling te houden, zul je l.m.z. dieper en dieper kunnen doordringen in uw eigen werkelijkheid; zul je – en bij de meesten zal dat liggen tussen de 5 à 10 dagen – een beeld hebben dat voor u bruikbaar is. Daarmee bedoel ik dat het beeld dat u opbouwt en dat naar voor komt, voor u een bescherming, een hulp gaat worden binnen de tweede werkelijkheid. En eens dat het beeld, na verloop van die dagen, een vorm heeft, dan ga je daarmee werken. Dan kan het zijn dat je op een bepaald moment bv. de weg kwijt bent. Je weet niet goed waar je naartoe moet. Dan roep je dat beeld op en dan vraag je om hulp. En dan zul je zien dat dat voor u een zeer bruikbare compagnon wordt. Je kunt hem of haar wel een naam geven. Misschien uit beleefdheid vraag je hoe die heten wil. En eens je dan zover bent dat je dat innerlijke beeld bij naam kunt noemen, dan doe je een hele stap vooruit. Want wat er dan ook gebeurt, is het voldoende voor uzelf om deze naam in gedachten op te roepen, om hulp te krijgen bij welk probleem  ook.
Zijn er vragen over dit laatste?

 • Zou het mogelijk zijn dat enkele jaren geleden, 20-25 jaar geleden, dit beeld bij mij al aanwezig was? Zo ja, toen is het bij mij weggedrongen, met medicatie. Het baarde mij schrik. Ik kroop ervoor weg in een hoekje.

Kijk, de oefening die ik u laat doen, is een oefening die bij sommige mensen zich effectief spontaan uit. Maar ik wil even verder gaan. Misschien herinnert u het zich niet meer, maar de meesten onder jullie hadden, wanneer zij klein waren, wanneer zij kind waren, een jaar of 4, 5, 6, speelkameraadjes, die niet echt bestonden maar die voor het kind, op dat ogenblik, wel degelijk echt waren. Nu zie je dat ook dikwijls, dat kleine kinderen spelen met iemand die er niet is. En dan zeggen de ouders: “Nee, je mag dat niet doen”, of “daar is niemand.” Met als gevolg dat het kind, als het een paar maal meemaakt dat de ouders ontkennen dat dat speelkameraadje daar is, dat het dat ook gaat ontkennen.
Nu, op bepaalde momenten kan het zijn dat dat speelkameraadje mee evolueert met de evolutie van het kind, op een bepaalde leeftijd gaat trachten zich terug naar voor te dringen, zeker wanneer er bepaalde gevoeligheden bij het kind en de latere naar volwassenheid groeiende adolescent aanwezig zijn. Ook hier hangt het weer van de maatschappij af of het aanvaard wordt of niet. Het probleem is in de doorsnee maatschappij, in het doorsnee gezin, het niet aanvaard worden en dat er iets zou zijn dat men niet kan vaststellen. Met als gevolg dat, wanneer het fenomeen blijft, de adolescent meestal serieus problemen krijgt; en dan zien we soms dat sommige adolescenten poltergeistverschijnselen ontwikkelen omdat zij geen blijf weten met deze vorm van energie die zich bij hen uit. Anderen trekken zich terug. Sommigen geraken effectief in depressie, enz …
Maar het is wel zo dat dit ook bij volwassenen kan voorkomen wanneer de gevoeligheid groot genoeg is. Maar zoals ik zei, uw maatschappij aanvaardt het niet en dan gaat men gewoon trachten dit te onderdrukken. Dat onderdrukken is natuurlijk niet aanvaardbaar. Want in wezen wordt een deel van de persoonlijkheid die zich wil uiten, en dan bedoel ik niet van de stoffelijke persoonlijkheid maar van de totale persoonlijkheid, geblokkeerd.
En dan kan natuurlijk, wanneer zich zoiets voordoet, wanneer je zegt dat er medicatie gebruikt is naar dat toe, ertoe leiden dat uw eigen scheikundige huishouding van het lichaam tilt slaat, met als gevolg wat eerst voor u een positief fenomeen was, door de fouten die gebeuren via de scheikundige processen in het lichaam, eigenlijk omgeschakeld wordt naar iets angstwekkend.
Maar dit is het verleden. Laat het verleden voor wat het verleden is. Begin gewoon van nul, opnieuw. Het is dikwijls veel gemakkelijker te vergeten wat je op die terreinen hebt meegemaakt en te beginnen met een mooie, propere lei dan dat je oude zaken terug gaat opdiepen en gaat meeslepen.
Daarom, wanneer je aan de oefening begint, begin daar niet aan met de gedachte van: “Ik heb dit of dat ooit meegemaakt.” Maar vertrek vanuit het feit dat je hier in een groep, gezamenlijk, aan het leren bent en dat dit een totaal nieuwe benadering is.
Dat wat je hier in groep als oefening opgelegd krijgt, behoort tot het nieuwe, tot de nieuwe mogelijkheden die u geboden worden. En dan zul je zien, dan zal ook deze oefening voor jou, en voor iedereen hier, perfect lopen en zul je daar goede resultaten van krijgen.
Eén zaak wil ik er wel aan toevoegen, vrienden, en dat geldt voor iedereen, werk discreet.
Ten eerste kan iemand die niet van deze zaken op de hoogte is, dit niet in de juiste context plaatsen.
Ten tweede krijg je meestal dat, wanneer je deze zaken naar buiten brengt, dat men negatief gaat reageren en dat u eigenlijk, zonder dat u het wilt en dikwijls zonder dat u het beseft, een vijandschap creëert waardoor, naar u toe, niet al te positieve ideeën worden toegezonden.
Dit moet je vermijden. Daarom is het belangrijk dat al wat we hier bespreken, ook de ervaringen die hier naar voor geschoven worden, dat deze met discretie worden behandeld.

 •  Moet het per se een persoon zijn dat je je voorstelt of dat naar boven komt?

Kijk, ik zou kunnen zeggen, neem mij niet kwalijk hoor: “Je mag je ook een mooie bloem voorstellen.” Maar dan zou dit betekenen dat je in uw vorige leven nog een bloem bent geweest.
Nu wil ik niet ontkennen dat de dames, die hier aanwezig zijn, er niet bloemig uitzien. Ze zijn allemaal mooi, maar hou het toch liever bij het beeld van een persoon. Want het is nu eenmaal niet uw eerste incarnatie in de stof, voor niemand van de aanwezigen. En wees gerust, we hebben goed nagegaan, vooraleer we u deze oefening gaven, of het voor iedereen een haalbare kaart was. We hebben nu eenmaal het kleine privilege aan onze zijde om een beetje een overzicht te hebben van wat ieder van u hier eigenlijk in petto heeft. En dat is natuurlijk op sommige momenten om te bepalen hoe we u verder gaan trachten te instrueren, een handigheidje dat meegenomen is.

Zo, vrienden, het is belangrijk dat u u als groep voelt, zeker nadat u de eerste reeks oefeningen, met toch al een redelijk goed gevolg, hebt volbracht. En wanneer u nu de tweede daarbij voegt, krijgt u weer een mogelijkheid meer.
En waar ik daarjuist naartoe wou, is het volgende: houd er rekening mee dat we op het ogenblik, van de buitenwereld uit naar groepen als deze, zeer sterk aangepakt zullen worden. Het is nu eenmaal zo dat door de toename van de chaos elke groep als deze, die op het ogenblik werkzaam is en die tracht te werken met licht, eigenlijk een vijand is.
Stoor u daar niet aan. Ga niet in verweer maar zoek in u de kracht, zoek in u het licht. Daarom is het ook belangrijk dat dit in de groep blijft.
O, ik weet het, het is misschien niet gemakkelijk voor diegenen, die een wederhelft hebben, om hun mond te houden. Vragen worden gesteld, maar je hoeft niet altijd vragen te beantwoorden. Ergens moet er respect kunnen bestaan voor elkaar. Dat is ook belangrijk.
Want wanneer u deze zaken zou gaan bespreken met personen die niet behoren tot deze groep, dan zou je zelf wel eens ingepakt kunnen worden door bepaalde minder positieve krachten, minder positieve energieën.
En nu wil ik niet zeggen, voor de heren, dat het de dames zijn die het u lappen of voor de dames dat het de heren zijn, hoegenaamd niet. Want het kan evengoed zijn dat dit bv. op uw werk zou gebeuren of dat dit totaal buiten het verwachte kan gebeuren.
Als ik het in christelijke termen mag zeggen, want dit klinkt natuurlijk een beetje zwaar, maar op het ogenblik is het wel zo dat je kunt zeggen dat de ruiters van de Apocalyps uitrijden. En daar moet je tegen gewapend zijn.
Ik weet het, het is een beeld, ’t is natuurlijk niet werkelijk, want uiteindelijk, al het negatieve dat rondom u is, is in feite reeds aanwezig. Zoals de mens zijn eigen hel vormt, vormt hij ook deze ruiters.
Maar door het chaosgebeuren van deze tijd is het belangrijk dat we daar rekening mee houden en dat we toch een minimale erkenning van spelregels voor onszelf – en dat is toch belangrijk, het is voor uzelf – in stand weten te houden.
En dan kun je, als je dit volhoudt, een groep worden die een echt sterke impact heeft op de evolutie van deze aarde; een impact die niet direct kan vertaald worden in woorden – het zal ’s anderendaags niet in de krant staan noch op tv komen – maar een groep die wel oorzaak kan zijn dat bepaalde evenwichten mogelijk zijn, dat bepaalde overlevingskansen blijven bestaan, dat mogelijkheden naar de toekomst toe voor deze gebieden een beetje zeker gesteld worden. En wanneer je dit kunt realiseren, vrienden, dan heb je een ontzettende taak volbracht.
Zo, hiermee gaan we besluiten. Ik denk dat ik jullie voor vandaag genoeg stof tot nadenken heb gegeven.
Laat ons deze avond dan in een gezamenlijke meditatie afsluiten; een meditatie die een kleine voorbereiding is naar wat volgende week te gebeuren staat.

Meditatie : De krachten van de kosmos

Lieve vrienden, concentreer jullie even allemaal op jullie zonnevlecht. We gaan even onze hersenen vergeten. Concentreer jullie op uw zonnevlecht, buikzenuwcentrum, en voor de specialisten zou ik zeggen: de plek, twee vingers boven uw navel; daar is uw zonnevlechtchakra.
Bekijk het even. Tracht het even aan te voelen. Tracht even de tinteling van dit fijnstoffelijk orgaan, dat zo belangrijk is voor de mens, waar te nemen. En dan, wanneer je deze tinteling waarneemt, kun je via uw zonnevlecht u even vrij maken van uw eigen stoffelijk voertuig. Stel u even voor dat ieder van ons zijn lichaam rustig laat zitten, helemaal beveiligd in dit gebouw. En samen gaan we op weg, gaan we even vergeten dat we leven als mensen in een dimensionale wereld en gaan we nu, als energie, als kracht even de ruimte in. Kijk rondom u, vrienden, zie wat je waarneemt. Het licht is overal aanwezig. Want je bent deel van het licht.
Ga rustig, kijk hoe rondom u de krachten van de kosmos aanwezig zijn. Zie hoe de sferen zich uiten. En zie dan hoe alles baadt in licht; het licht dat wij bij ons dragen, het licht waar mij één mee zijn, de kracht van de eenheid met de Vader.
Kijk rondom u. Zie wat er gebeurt. Ieder voor zich ziet nu zijn eigen ervaring. En we zijn samen één geheel. We zijn samen afgeschermd.
Het licht omsluit ons. Probeer dan gewoon dat licht, dat u omsluit, uit te stralen naar alles wat je ziet; gewoon uitstralen, niet één worden, gewoon uitstralen. Laat het een groter bereik krijgen. Zie hoe het licht neerdaalt over de werelden die je ziet. Zie hoe het licht verlichting brengt in de beelden die u eigen zijn.
Besef dat je bij machte bent vertegenwoordiger van het licht te zijn. Besef dat de Vader u de kracht geeft, de toelating geeft het licht uit te dragen.
En sta mij toe even in dit gebeuren te verwijzen naar wat we binnenkort hier in deze christelijke wereld weer gaan vieren: de geboorte van dat kindeke. Maar dat kindeke was licht. Besef dat nu, op dit moment, de ster die symbool is van dat licht, in deze duistere tijd schittert aan het firmament. En nu je niet beperkt bent door de stof maar energie bent en alles kunt overschouwen, zie hoe dat licht op deze wereld de harten van de mensen, die er willen voor openstaan, kan openen. Zie hoe dat licht, via dat kindeke, zich verspreidt over deze aarde en mensen tot geluk kan brengen, tot harmonie.
Vrienden, voel u even één met de meesters van het licht. Voel u even sterk met de symbolen van de liefde van de Vader. En laat dit vloeien, laat dit vloeien zoals stromen van helder water naar de wereld toe. Geef het aan diegenen die op dit ogenblik zoekende zijn en soms, bijna wanhopig, niet meer weten welke richting ze uit moeten. Wees voor hen een baken, een teken dat de kracht er is, dat het licht aanwezig is.
Vrienden, bekijk de ganse sfeer waarin u zich bevindt. Zie gewoon hoe je, zonder moeite, deze kracht en dit licht kunt doorgeven.
Voel de eenheid. Voel de harmonie. Voel hoe sterk jullie samen zijn. Zie in uw beelden hoe je kunt voorkomen dat drama’s gebeuren.
Zie hoe je mensen gelukkig kunt maken en besef dat ieder die hier aanwezig is, de kracht en de harmonie in zich draagt.
En laat dan rustig alles terug komen.
Kom rustig terug tot uzelf. Keer terug via de plexus solaris tot uw eigen wezen, tot de harmonie.
Neem deze kracht ook op in uw stoffelijk lichaam zodat je in de komende dagen u verbonden voelt met deze eenheid in licht, deze eenheid met de Vader, die dit allemaal mogelijk maakt.

Zo, mijne vrienden, dit was het voor vandaag.
Ik hoop dat u, met wat hier vanavond is gebracht, de komende dagen werkelijk er zult over denken en er rekening zult mee houden. En dan kan ik u enkel nog, ondanks deze duistere periode, veel licht op uw weg toewensen. Dat het licht van de Vader steeds bij u moge blijven.
Het ga jullie goed.