Elementalen: aarde

16 juni 2005

Ik zou jullie een paar praktische oefeningen willen aanleren.

Het is zo dat we na de voorbije Wessac een paar verschuivingen kunnen verwachten en we vinden het voor jullie interessant om de komende bijeenkomsten jullie een paar praktijkoefeningen mee te geven zodat je, wanneer bepaalde zaken hier rondom u plaats vinden, dat je er beter tegen gewapend zijt, doorziet wat gebeurt en dat je een juiste handeling, een juiste opstelling ten opzichte van het gebeuren kunt uitvoeren. Dit wil niet zeggen dat we volledig afwijken van het werken met uw innerlijke krachten want het hoort erbij, alleen gaan we nu een beetje praktijk doen.

leder van u heeft al gehoord over wat men noemt de “elementalen.” leder weet ongeveer wat het inhoudt, dat we met krachten te doen hebben, die half-stoffelijk zijn, krachten die vooral uitgedrukt worden: “aarde, water, lucht en vuur.” Er is nog het vijfde: de ether, maar dat laten we even buiten beschouwing. Ik zou vanavond graag spreken over het elementaal aarde Waarom eerst aarde?

Je zal de aarde zien samenwerken met het elementaal waardoor er soms eigenaardige verschijnselen kunnen ontstaan. Hoe moet u zich een elementaal voorstellen? Als een kracht die opgebouwd wordt uit verschillende bronnen. Eén van de bronnen voor het elementaal aarde is de planeet zelf. De planeet aarde, mag u niet vergeten, is ook een denkend wezen en de gedachteuitstraling van die aarde, die je niet kunt vergelijken met de gedachtebeelden die u hebt, maar die gedachte-uitstralingen gaan zich ook omzetten in een vorm van energie en dan kunnen we al beginnen spreken over de vorming van het elementaal.

In deze aarde leven nog verscheidene andere krachten. U kent allemaal de verhalen over kobolden, aardmannetjes, kabouters, elfjes. Deze verhalen hebben allemaal ergens een grond, een bron van waarheid. Het is niet zo dat je kan zeggen dat hier onder uw voeten aardmannetjes aan het rondlopen zijn, nee zo mag je het niet bekijken. Maar wat je voor jezelf duidelijk moet trachten te zien is dat er krachten aanwezig zijn in deze aarde, krachten die je kunt omschrijven als zijnde een soort aardwezens Het zijn denkende krachten, krachten die bepaalde structuren hebben en die bepaalde zaken kunnen opbouwen.

Al deze uitstralingsvelden die samenkomen, kun je dan gaan bekijken als zijnde het elementaal aarde. Komt daarbij ook nog dat de mens een eigen beeldvorming heeft, dat het stoffelijk voertuig van u ook nog een bepaalde invloed heeft. En wanneer we dat allemaal samenbrengen dan heb je al een serieuze krachtbron.

Wat is er voor jullie van belang? Voor jullie is van belang dat je langzaam maar zeker gaat leren aanvoelen wat een elementaal kan en betekent en kan veroorzaken voor u. Hoe ga je dat doen? Voor het elementaal aarde kun je dit best doen door, wanneer het even kan, de natuur op te zoeken, een rustige streek. Ik zou zeggen: Zoek een bosgebied op of een parkgebied, maar een gebied waar niet te veel personen rondlopen permanent. Een gebied waar het nog rustig is. Waarom? Omdat, wanneer je wilt gaan aanvoelen hoe dit elementaal zich gedraagt, dan is het van belang dat je dit ongestoord kunt doen. Je zoekt dus een stukje natuur op en je tracht in die natuur gewoon één te worden. Dat wil zeggen: Stel je voor: Je bent in een redelijk groot bosgebied, je wandelt daar rustig een tijdje in rond, je kiest één of andere loofboom uit als het enigszins kan. De voorkeur gaat uit naar een eik, een beuk of een zilverberk, liefst geen naaldboom, je kiest zo een boom uit en gaat er even tegen rusten. Dan is het belangrijk dat u zich tracht één te voelen met het ganse gebied dat daar rond is.

In het begin zul je misschien ervaringen krijgen die je niet direct kunt plaatsen. Misschien ontstaan er beelden die u niets zeggen of gevoelens waar je geen blijf mee weet. Daar moet je je niet te veel aan storen. Je moet proberen gewoon, heel rustig opgenomen te worden in dat geheel van de natuur die rondom u is. Als je dan tot rust gekomen zijt, volledig, dan is het interessant dat u op dat ogenblik een beetje aarde in uw hand neemt. U neemt die aarde in uw hand en u tracht zich voor te stellen dat u die aarde zijt, dat u die aarde wordt. Je vergeet even dat je mens bent. Je verstaat direct waarom ik tegen jullie gezegd heb dat je liefst een rustig gebied zoekt. Je neemt die aarde in je hand en je tracht u voor te stellen, de éénheid. Voor de ene mens zal dit zeer snel tot resultaten leiden en daarmee bedoel ik dat die van alles gaat waarnemen, van alles gaat aanvoelen. Je gaat aanvoelen wat die aarde wil, wat er eigenlijk gebeurt. Bij de andere zal dit misschien iets langer duren, niet iedereen is even gevoelig, dat kan verschillen.

Er zullen er onder u zijn die naar het elementaal aarde zeer gevoelig zijn en daar zeer snel resultaat in hebben, waar anderen meer zijn met het elementaal water of het elementaal lucht. Maar toch is het belangrijk, ondanks het feit dat je meer gevoelig zijt, openstaat voor een ander elementaal, dat je begint bij het begin en dat je deze oefening zeer goed doet. Als je deze oefening enkele malen uitgevoerd hebt dan zal iedereen onder u de waarnemingen kunnen in zich opnemen. Dat wil zeggen: je gaat via uw eigen geest – laat het mij zo noemen of onderbewustzijn – ga je bepaalde zaken aanvoelen. Je gaat bv. weten wat de aarde te kort heeft, weten dat de aarde zich daar gaat verplaatsen. Je gaat bv. aanvoelen: hier is iets in onevenwicht en dat is van groot belang.

Want, naar hetgeen in de komende jaren gaat plaatsgrijpen is het zeer interessant voor jullie aan te voelen wanneer je op een plek zijt waar bv. in de bodem spanningen aanwezig zijn. Stel, je woont ergens in een rustig groengebied en je voelt daar bepaalde spanningen. Dit kan een voorloper zijn van bv. een grondverzakking, maar het kan ook een voorloper zijn van een aardbeving enz. Er bestaan zeer vele mogelijkheden waarin de aarde zich kan uiten. Het kan ook zijn dat je plots een sterfte ziet van veel groen of dat je opmerkt dat plotseling een aantal insecten op een onverklaarbare manier zich vermenigvuldigen. Al deze zaken hebben met het elementaal aarde en die krachten te maken. Stel nu: Je hebt een mooi stuk groen en je voelt aan: Hier zit ergens een disharmonie, hier gaat iets gebeuren. Dan is het voor degene die de oefeningen gedaan heeft zeer interessant en zelfs voor de omgeving in vele gevallen noodzakelijk dat je kunt één worden en vaststellen waarom dat bv. een bepaald gebied alles gaat laten sterven, dat de beplanting doodgaat, dat de dieren verdwijnen enz. Op het ogenblik dat je kunt aanvoelen waarom het elementaal aarde dat veroorzaakt is het mogelijk om daarin eventueel wijziging te brengen. Maar je moet eerst begrijpen wat er aan de hand is. Begin nooit, en dat is een punt dat je nooit mag vergeten, ga nooit een strijd aan met een elementaal. Dat kun je nooit winnen. De kracht en de energie van het elementaal is op aarde van zulke grootteorde dat de mens daar niet tegenop kan.

Wanneer de aarde begint te beven kun je niet zeggen: “Ik ben daar niet mee akkoord, je moet stil zijn.” En als je je daartegen gaat verzetten dan zou het kunnen zijn dat de aarde openscheurt en u verzwelgt. U kent het fenomeen in deze streken nog niet zo erg alhoewel hier ook aardbevingsgevoelige plaatsen zijn. Wat moet u doen? U begint met aan te voelen waarom deze fouten er zijn, waarom de aarde een bepaalde reactie wilt geven en als je dat hebt aangevoeld dan ga je proberen u te harmoniseren met het elementaal door een beeldvorming op te bouwen die positief is. Wanneer, stel u voor, in uw streek een mooi groengebied, en je voelt aan: hier gaat alles kapot, hier sterft alles en in dat aanvoelen stel je vast: Het elementaal aarde reageert bv. hier op een veel te zware vervuiling, dan kun je naar het elementaal toe trachten via uw gedachten, via uw gevoelens, en dat is zeer belangrijk, een oplossing te formuleren. Je kunt bv. trachten een beeld op te bouwen dat de toxiciteit of de vervuiling verdwijnt en dat er terug een harmonie ontstaat. Wanneer je dit krachtig genoeg doet, positief, zul je opmerken dat het elementaal daar oren voor heeft of ogen voor heeft. En dat, zeker van op het punt waarop je met deze kracht werkt er een wijziging zal ontstaan. Zo kun je, naargelang dat je meer en meer geoefend zijt en dikwijls samen met anderen, een redelijk grote oppervlakte soms vrijwaren van ernstige wijzigingen. Je kunt niet bv. alles voorkomen omdat je in een wereld leeft waar te veel anderen, op een onoordeelkundige wijze, meestal rationeel wetenschappelijk gedacht, gaan ageren tegen hetgeen wat gebeurt. Met als gevolg dat de kracht van dat elementaal daar op dat ogenblik veel sterker wordt.

Je kunt, praktisch gezien, in de komende weken en maanden kleine experimentjes voor uzelf doen. U kunt in de natuur gaan of voor degene die een tuin heeft, in zijn tuin, je kunt bv. proberen, waar je ergens ziet dat bv. een struik of boom het moeilijk heeft om te groeien of je kunt aanvoelen, welk de wisselwerking is tussen die struik of die boom en u en wat je eventueel kunt doen. Je kunt zelfs, door trachten daarmee één te zijn deze, uw positieve kracht geven, uw positieve energie waardoor dat ge veroorzaakt dat er nieuwe evenwichten ontstaan. Maar voor hetzelfde kunt ge bv. u instellen op de bodem, u voorstellen dat in die bodem krachten werken en dan mag u gerust aan kaboutertjes denken, als je daar een vorm wilt aan geven, het geeft niet, maar u stelt u voor dat er een positieve wisselwerking is, dat u ze kunt helpen en wilt helpen om bv. iets te herstellen. Op die wijze ga je stilaan meer en meer een aanvoelen naar dat elementaal krijgen.

En het is belangrijk dat je die aanvoeling in u kunt verankeren. Want de volgende les gaan we de andere elementalen ook naar voor schuiven en uiteindelijk ga je zien dat uw ganse gebeuren op aarde, wat u natuur noemt, in grote delen gestuurd wordt door deze krachten. Een mens staat er niet bij stil, maar je denkt: Er is een probleem met de atmosfeer, er is ozonalarm enz. Dit komt voort van uw moderne vervoermiddelen, van uw fabrieken enz. Maar weet je lieve mensen, dat bv. er rond 1590 er nog een veel groter ozongat was dan nu? En toen waren er geen fabrieken, geen auto’s. Er was wel vervoer met bepaalde uitlaten of nalaten. Wat de wetenschap nu zo sterk heeft berekend en becijferd komt ook niet overeen met de werkelijkheid. Dat de vervuiling die je veroorzaakt, oorzaak is dat op het ogenblik de aarde begint te reageren is juist, maar de aarde heeft in de miljoenen jaren dat ze bestaat reeds zeer dikwijls gereageerd en er is al zeer veel een samenhang geweest tussen de elementalen om deze aarde steeds terug opnieuw bewoonbaar te houden.

Want het grote probleem hier in deze maatschappij is dat je vergeten zijt – toch de aanwezigen uitgezonderd natuurlijk – dat je eigenlijk een onafscheidelijk deel bent, als stofmens van die aarde. En zeg nu eerlijk, zoals je de aarde de laatste tientallen jaren, honderd jaar gebruikt en misbruikt hebt, kom je er op het ogenblik nog redelijk goed van af. Maar dit kan niet blijven duren. Je hebt het zo ver gekregen dat uw ganse leefmilieu eigenlijk onnatuurlijk is. Kijk naar uw bodem, welke toxische stoffen erin zitten, kijk naar de lucht, hoe schadelijk die is. Als ik een voorbeeld mag stellen: De lucht die u zuiver noemt, wanneer jullie overgrootvader die zou ingeademd hebben, zou hij waarschijnlijk nog enkele minuten te leven gehad hebben. Uw dampkring, uw ganse luchtvoorraad is zo gepollueerd dat dit niet alleen voor de mens schadelijk is – zie maar de ziekten die ontstaan – maar ook voor heel de aarde. Dat wil zeggen, alles wat op die aarde aanwezig is, al het groen, maar ook, en dat klinkt misschien raar, de bodem, de rotsen, het water, alles. En dan zwijg ik over alle diersoorten die verdwijnen, uitsterven en die bijkomen.

Je mag niet vergeten dat bv. de aarde ervoor gezorgd heeft dat de laatste tientallen jaren de toename van bv. insecten en primitieve wezentjes, diertjes, dikwijls micro-organismen, enorm is toegenomen. In zulke mate zelfs dat de wereld erdoor kan beheerst worden. De mens beseft dat niet want, dat is toch maar een klein wezentje, wat hindert ons dat? Vergeet niet dat op een bepaald moment die kleine wezentjes ervoor zouden kunnen zorgen dat bv. uw ganse scheikundige industrie ten gronde gaat omdat zij zaken veroorzaken die niet voorzien zijn. Er zijn zo al dingen gebeurd, er zijn al ongelukken gebeurd waar men liefst over zwijgt. Waar bv. een kleine vlieg de oorzaak is dat bepaalde veiligheidsventielen niet sloten met alle gevolgen van dien. Want wanneer zo’n dier ergens binnen geraakt, kan dat problemen geven. Het is niet alleen dat uw leefmilieu zo gewijzigd is, dat het voor de aarde niet meer aanvaardbaar is. Dus, de aarde gaat trachten het terug recht te trekken, want dit is noodzakelijk wil deze planeet in de toekomst mogelijkheid tot leven blijven behouden, Kijk maar eens rondom u, vele wouden sterven af maar daar tegenover staat dat bv. korstmossen enorm in opmars zijn. Ge kunt dat allemaal rondom u terugvinden.

Maar wat van belang is, is dat jij u kunt gaan één maken met die krachten, dat er een wisselwerking kan ontstaan tussen het elementaal aarde en, toch over heel de wereld, een aantal mensen die de moeite doen om de evenwichten en de veranderingen redelijk evenwichtig, zo ver het mogelijk is, te kunnen laten verlopen. En dat kun je maar alleen wanneer je geen angst krijgt. Dat kun je maar alleen dat, wanneer er iets rondom u gebeurt,  je niet in paniek slaat. Want stel u voor: Je zit rustig buiten in je luie stoel en plots voel je de aarde onder u bewegen: Paniek. Wat gebeurt er? Je kunt het niet direct plaatsen. Op het ogenblik dat je dan uw kennis gebruikt, dat je tracht aan te voelen: He, de aarde zet hier iets recht, wat kan mijn taak hierin zijn? Hoe kan ik hier via harmonie mede bepalen dat de catastrofe beperkt blijft? Dan kun je echt als mens, ervoor zorgen dat er wel een trilling is – die zal niet ongedaan gemaakt zijn – maar dat de trilling niet van die orde bij u is, in uw omgeving, dat bv. alles instort. Ik hou dit, per se nu naar een voorbeeld dat typisch aarde is, een aardbeving. Niet dat je schrik moet hebben dat je dit direct gaat meemaken, maar het is een duidelijk voorbeeld.

Maar je gaat naar de toekomst toe de combinatie krijgen van de verschillende elementalen en daarom zullen we trachten voor elk elementaal een duidelijk omlijnd voorbeeld te geven. Wat natuurlijk niet uitsluit dat er mensen onder u zijn die bv. tijdens een vakantie in bepaalde gebieden kunnen zitten waar zulke zaken kunnen voorkomen. Weet u, u hebt eind van vorig jaar die zware aardbeving gehad in Azië en troost u, lieve mensen, er gaan er nog een stuk of tien volgen, sommige van zwaardere grote, niet allemaal samen. Ik wil zeggen: Kijk, in dat gebied zijn vele mensen omgekomen, maar er zijn er ook velen die, ondanks het feit dat de vloedgolf die veroorzaakt werd door de beving over hen heen is gegaan, eigenlijk geen schade hebben geleden. Er zijn plaatsen – men geeft er weinig commentaar over – want dit past niet in de beeldvorming van de media, bijna op elk eiland, waar het water is rondgegaan, waar het water rond een gebouw is gegaan en dat het gebouw is gespaard gebleven met degenen die erin waren. Volgens rationeel denken kan dit niet. Nochtans is dat op meerdere plaatsen gebeurd. Hoe komt dit?

Je hebt, vooral in de Indonesische archipel, ook in Thailand, een beetje op Sri Lanka, redelijk veel groepen die zeer sterk spiritueel bezig zijn, meestal vertrekkende vanuit een boeddhistische achtergrond. Sommige ook een hindoe-achtergrond en in vele gevallen een menging. Deze mensen hebben dit voelen aankomen, wisten niet wat er juist ging gebeuren, dit had ook geen belang, maar hebben volgens hun aanvoelen en kennis zich volledig in harmonie gesteld met hun goden. Ginder durft men nogal eens de elementalen als goden beschrijven. Op het ogenblik dat deze mensen deze harmonie creëerden was deze sterk genoeg om voor de aarde een kleine wijziging aan te brengen in het gebeuren waardoor zij gespaard bleven. Deze mensen geraakten ook niet in paniek omdat zij heel goed beseften dat, door hetgeen waar zij in geloofden, beschermd waren. En dit klopt. Op het ogenblik dat u, of u dat nu omschrijft als;” ik geloof in een Godheid die mij beschermt” of je zegt:” Dit is het elementaal aarde, ik tracht ermee in harmonie te zijn.” Het komt op hetzelfde neer.

Je creëert een veld rondom u, een aardstraling die door het elementaal wordt opgevangen en aldus ervoor zorgt dat je aan bepaalde zaken ontsnapt. Ik zou zelfs zeggen: In deze streken hier, is het misschien zeer boeiend om, beseffende dat harmonie tussen de aarde en u, dat u dan in het verkeer ook veiliger bent. Waarom? Kijk, op het ogenblik woedt er hier, in uw landen, je zou kunnen zeggen, een auto-oorlog of een wegen-oorlog of verplaatsing-oorlog. Vele chauffeurs denken dat zij gewapend zijn en daardoor zich alles kunnen permitteren met het wapen dat zij besturen. De andere is de vijand, die rijdt traag, te snel, verkeerd, te kort, te lang. Je krijgt een gedachtebeeld van agressie, zeer sterk. Daarbij vergeten de mensen dat zij in een wagen zitten omgeven door enerzijds metaal, anderzijds plastiek-derivaten. Zo goed metaal als bepaalde plastics zijn heel gevoelig qua moleculaire samenstelling voor de gedachte-inhoud van de mens. En nu komt misschien voor jullie het rare: Wanneer je bv. in een ochtendspits met enkele duizenden op mekaar zit te kassen omdat je weer in de file staat, omdat het weer niet vooruitgaat, bouw je eigenlijk, niet alleen uw gedachte maar heel uw wagen, samen met alle anderen, een enorm negatief krachtveld op. Dat negatief krachtveld bepaalt zich in de aarde en de aarde gaat reageren en wat zie je dan? Dat op bepaalde plaatsen, waar de aarde een klein beetje een afwijkende uitstraling kan hebben – dit komt dikwijls voor door het magneetveld van de aarde – een kleine afwijking is voldoende om binnen dat zware veld van negativiteit een crash te veroorzaken. Dan krijgt u, dat juist op één punt iemand één seconde iets uit het oog verliest waardoor een ongeval ontstaat en, als het veld sterk genoeg is, dan heb je meestal een half autokerkhof en men begrijpt niet dat men dit zelf creëert omdat de aarde een bepaald signaal geeft dat hij niet meer kan vatten. Door u nu in harmonie te stellen met het elementaal aarde kun je uw eigen voertuig vrijwaren van die totale invloed. Misschien zul je dan iets mee maken op een bepaald moment dat uw wagen niet wil starten. Dat heb je dan niet graag want ge komt te laat op uw werk of op uw afspraak. Maar het kan juist de harmonie geweest zijn die voor een paar seconden zorgde dat er een kleine onderbreking was zodat je niet kon vertrekken, waardoor je niet in een ongeluk bent terechtgekomen. Mensen beseffen dit te weinig. Maar wanneer u zich zo kunt opstellen dat u ertoe kunt komen het elementaal aarde aan te voelen, er één mee te zijn, dan zult u op velerlei gebieden, niet alleen in het verkeer, maar ook op vele andere gebieden gaan opmerken dat het toch eigenaardig is dat het voor u juist goed loopt. Sommigen zullen denken: Ik heb een goede engelbewaarder. De kwestie is dat je dit kunt en dat je daar resultaten mee kunt boeken en vooral dat je ernaar luistert, dat je dat aanvoelen ontwikkelt, dat je er iets mee kunt doen.

Ik denk dat dit voor vanavond zwaar genoeg is. De volgende keer gaan we een ander elementaal benaderen. Ik hoop dat iedereen de moeite gaat doen van hetgeen ik hier verteld heb goed te overdenken en zich meermaals in de natuur te begeven. Ik bedoel in een bosrijk gebied of een parkgebied, dat mogen ook velden zijn, maar gebieden waar toch nog een redelijke ongestoordheid is ten opzichte van het dagdagelijkse verkeer, van de mensenmassa. Je kan het doen, als je een paar kilometer rijdt waar bossen zijn. Vooral, je neemt de aarde in uw handen en je tracht te voelen wat die aarde u te zeggen heeft. Wanneer die aarde in uw hand ligt, moet je aarde zijn. Maar zo gek is het niet, want uiteindelijk bent u uit die aarde voortgekomen en wanneer u uwe frak uitdoet en naar onze zijde komt dan wordt dat terug aarde. Wees ervan overtuigd: Je hebt het in u. De ganse aanvoeling zit reeds in uw cellen. Het is erin vastgelegd van voor uw geboorte. Maar je moet trachten, door deze aarde in uw hand te houden, er één mee te worden. En ieder zal dat op zijn eigenste wijze en het is misschien zeer boeiend dat je de moeite neemt van onderling misschien jullie ervaringen uit te wisselen. Zo ga je ook krijgen dat de groep dichter tot elkaar kan komen en uiteindelijk op het moment dat je de elementalen door en door gaat kennen, ook als groep er een serieuze werking kunt in creëren.

Wij, van onze zijde vinden het belangrijk om u praktische zaken aan te leren. Wij zullen trachten u zoveel mogelijk te begeleiden. Wanneer u aan uw experimenten begint, denk gerust aan ons. Je zult opmerken dat je steeds weer van iemand van ons, die ter beschikking is, inspiratie krijgt. En dat geïnspireerd trachten op te bouwen van iets, trachten aan te voelen, u steeds dichter bij uzelf brengt. Want zo zal de wisselwerking tussen hetgeen je als stofmens bent enerzijds en hetgeen je als geest bent, kleiner worden. Je zult mekaar beter gaan begrijpen. Je zult door de praktische oefeningen die we langzaam gaan invoeren beter begrip krijgen waarom je hier op deze aarde rondloopt en wat eigenlijk voor jou de leerschool is die je zoekt. En dit is voor ieder anders. Maar dat is juist de rijkdom. Doordat het voor ieder anders is, krijg je een enorme samenvloeiing van mogelijkheden. Het is zoals een mozaïek. leder stukje is anders maar wanneer ze samen gelegd zijn vormen ze een prachtig tafereel. En dit zou je hier ook zo kunnen bekijken.

Vragen.

 

Wanneer ik probeer te mediteren in bed krijg ik altijd last in mijn onderrug en dat is vrij lastig.

 

Voor zover ik het kan overschouwen is er sprake van een technisch mankement. Dit kan je min of meer ongedaan maken door een andere houding aan te nemen en de gedachtepatronen op een andere wijze op te bouwen. U vertrekt op het ogenblik onbewust, van de gedachte: “Als ik ga mediteren gaat dit mij last berokkenen.” Tracht uw gedachten op een ander spoor te brengen.

Je kan via neuraal-therapie, het stoorveld laten verzorgen. Waarschijnlijk heb je na 2 behandelingen geen last meer. Maar het is een technisch mankement en niet dat je niet juist zou kunnen mediteren.

U sprak over een bosrijk gebied. Wij staan met de caravan in een natuurlijk gebied maar er staan wel caravans, ook als er niemand is. Zijn die caravans dan een beletsel?

 

Een campingterrein zie ik niet als ideaal terrein voor zulke oefening. Ik zou mij 500 tot 1000 meter van dit terrein verwijderen. Als het voldoende bosrijk is, kan u wel een plekje vinden waar het rustig is. Een campingterrein bevat alle mogelijke gedachten en uitstralingspatronen die dikwijls niet de meest zuivere zijn. Wanneer u zich daar aanzet zou u wel eens een totaal verkeerde reactie kunnen krijgen, niet van de aarde maar van de sferen die daar aanwezig zijn. Dit geldt voor elke camping hoor. Een plaats waar veel mensen samenkomen of ze er zijn of niet maar toch met een regelmaat er samen zijn, brengt allerlei sferen mee en op een camping kunnen we stellen zoals in een grote stad, zijn er sferen die er beter niet zouden aanwezig zijn.

 

Ik heb vroeger lezingen gevolgd bij een intuïtief raadgever en die zei: “Mensen houdt u niet bezig met elementalen want dat is verlakkerij. Als je daarin geraakt, dan is het moeilijk om eruit te geraken. Wat is uw commentaar?”

 

Dat de persoon in kwestie niet wist wat hij zei. Wanneer je spreekt dat een elementaal verlakkerij is dan is er toch in uw kennis iets dat fout is. Een elementaal kan niet goed, noch slecht zijn. Een elementaal “is”, is deel van de kosmos. U zal zeggen dat de aarde waar u op loopt slecht is. Nee, de aarde “is”, ze is niet goed, niet slecht. U kunt, als mens de aarde zo wijzigen dat ze voor u slecht is, maar dat maakt voor de aarde geen verschil. Zij zal dat mettertijd terug in evenwicht brengen. Wanneer een persoon zulke uitspraken doet, zegt dat heel veel over de persoon zelf, maar heel weinig over het elementaal. Veel mensen hebben een klok horen luiden maar weten de klepel niet hangen. Daarom trachten we een zo correct mogelijke scholing te geven. Wanneer wij u vorming trachten bij te brengen en harmonie met deze zaken, dat het niet zomaar is, dat het werkelijk van nutte is, ook voor u. En we zijn ervan overtuigd dat ieder die hier aanwezig is, dit kan, anders zouden we het niet naar voor schuiven.

In onze tuin staat een oude kastanje. Is die geschikt?

 

Het is ook een loofboom. Die kun je zeer positief gebruiken.

Vind u onze tuin geschikt?

 

Een tuin is een tuin, is een zeer beperkt gebied. Wat betreft een boom kun je proberen met deze boom een harmonie te bereiken. Wat de oefening aangaat zou ik toch het op prijs stellen dat u de moeite doet u te begeven in een gebied waar weinig of geen beweging is. Maar uw boom is zeker bruikbaar. Wanneer je een boom gebruikt om te trachten een harmonie te creëren en een aanvoelen, dat je dit best doet ofwel in de morgen of in de vroege namiddag, nooit in de avond of de late avond. Dat is heel simpel: In de ochtend tot kort na de middag krijg je een opname en een uitstraling van kracht van loofbomen. Eens het avond wordt nemen zij dit terug, valt dit stil en gaan zij zelf uit de omgeving kracht opnemen. Dit is een wisselwerking van loofbomen. Wanneer wij kijken naar sparren en dennen, dan zien we daarbij, zeker in deze contreien het omgekeerde verschijnsel. Wanneer u s ‘morgens zou gebruik maken van naaldbomen zou u kunnen krijgen dat u een enorm energieverlies lijdt. Maar waar bij nacht deze bomen kracht afgeven. Maar gezien de nacht voor de mens niet ideaal is om zulke proeven te doen hebben we de voorkeur om te zeggen: Doe deze proeven enkel met loofbomen.

Ik heb in mijn tuin zomereiken staan, kunnen die gebruikt worden?

 

Je zit nog altijd met een tuin die niet zo ver is van een drukke verkeersader en die geeft een zeer negatief aspect af. U mag uw boom gebruiken maar om de proeven te doen zou ik de moeite doen om even verder in een bos te gaan. Wat raadt u aan, het wekelijks te doen, twee keer per week of 3 keer? Wanneer u iets wilt leren dan hangt het van u af hoe snel u iets leert. Hoe meer u het probeert, hoe sneller u het zult onder de knie krijgen. Indien u de mogelijkheid hebt om dit dagelijks te proberen, wat niet zo evident is in uw maatschappij, dan mag u dat dagelijks doen. Maar ik zou toch zeggen: Probeer minimaal 2 maal per week en neem er uw tijd voor. Het is belangrijk.

Mogen wij nu al een vraag stellen over actuele dingen?

 

Ik ben niet gemachtigd om op actuele dingen in te gaan. Waarom? Omdat dan uw aandacht gaat afgeleid zijn naar hetgeen wij zouden zeggen wat in de actualiteit zou plaats vinden en dit is niet de bedoeling van onze bijeenkomst.

 

De vorige opdracht: het geestelijk contact leggen met elkaar. Hoe weet ik nu of dat werkelijk zo is of dat het een denkwijze van mij is? Hoe kan ik dat onderscheid maken?

 

Om te beginnen zou ik u de raad geven: Stop even met alles in een denkpatroon te willen gieten of te denken dat je aan het denken zijt. Probeer de oefening uit te voeren, u open te stellen, zie wat er binnenkomt, begin dit niet te analyseren maar aanvaardt gewoon wat op dat ogenblik in u oprijst. Dan zul je opmerken dat, door dat spontaan te aanvaarden, dat je heel kort daarop meestal de bevestiging krijgt van hetgeen je hebt aangevoeld, dat dit correct is. En in veel gevallen zal zich dat nog een tweede en een derde maal voor u bevestigen. Dat is de wijze waarop u heel gemakkelijk leert aan te voelen, waar te nemen enz. Maar door het punt, en dit is ook een beperking bij jou, van uw rationeel denken te plaatsen ten opzichte van wat er bij u binnenkomt, blokkeert u al. Daardoor zeg je eigenlijk: “Nee, dat kan niet” en je sluit, als het ware de poorten om te ontvangen. Op het ogenblik dat u gewoon laat gaan, er geen gedachten over maakt, zult u zien, zal dit heel spontaan bij u binnenkomen. Het probleem geldt voor iedereen. Een mens heeft de gewoonte, je bent zo opgevoed, je hebt ook voor die incarnatie gekozen, om te trachten alles te ontleden, rationeel te benaderen. De tijd dat je daar heel ver mee kon komen, is voorbij. En op het ogenblik is het zelfs zo dat het rationele in vele gevallen tegenwerkt waar het emotionele aanvoelen en dikwijls zelfs het gewoon overschouwen u veel verder en veel zuiverder resultaten kan geven.

Kan je beelden tegen de achterkant van je oogleden zien? Wat kun je daarmee doen? Wat betekent dat?

 

Ja. Eerst moet je rekening houden dat sommige beelden kunnen ontstaan door een bepaalde oogdruk. Dat zien we meermaals. Maar, op het ogenblik dat u gewoon uw ogen sluit en u gaat in meditatie en u bent ontspannen, zelfs bij iemand die een te grote oogdruk heeft, zal dit op dat ogenblik afnemen en kun je wel degelijk waarnemingen doen. Waarnemingen die je dan volgens jouw hersendenken ziet. In wezen kom je dan een beetje in de niet-vormelijke wereld terecht en ga je hetgeen je aanvoelt, de energie, omzetten in een beeldvorming. En zo kun je beelden krijgen. Deze beelden komen in de materie nooit overeen met die materie. Zij zijn wel een indicatie. Begrijp je? Niet helemaal. Kijk, wanneer je aan het mediteren bent en er komt bij u een gedachte op van voedsel en dat je bv. voedsel zou willen uitdelen. Dan kan op dat moment uw beeldvorming zo zijn dat u bv. een grote taart met slagroom ziet. Het uitdelen, eventueel aan behoeftigen van voedsel gaat vertaald worden in een voedselbeeld dat u misschien nauw aan het hart ligt. In dit geval: een taart met slagroom. Voor iemand anders kan dit een glas wijn zijn. Het is die beeldvorming die voortkomt omdat: je bent bezig intuïtief, in een ontspannen houding met het verstrekken in uw gedachten van voedsel maar omdat de handeling: verstrekken van voedsel enz. te gecompliceerd is om rechtstreeks om te zetten in een beeldvorming, ga je de vertaling maken: Wanneer ik een taart met slagroom heb dan is dat een beeld voor die voedselverstrekking.

In wezen is de beeldvorming die je krijgt wanneer je je ogen sluit dezelfde beeldvorming die je krijgt wanneer je ligt te dromen. Wanneer je in rust bent, in meditatie of in slaap en je treedt uit, dan heb je ook beeldvorming. Maar door de uittreding ga je dan wel, op dat ogenblik een veel exactere en juistere beeldvorming krijgen. Het probleem is hier weer dat deze beeldvorming, wanneer je terugkomt tot je normale omgeving, heel moeilijk om te zetten is en ook weer misvormde beelden of fantasiebeelden u zal doorspelen omdat het voor uw geest heel moeilijk is hetgeen wat hij leert, wanneer hij even het lichaam in rust verlaat, om dat in een beeldvorming, die toch een fysieke beeldvorming is, om te zetten. Omdat je met niet-fysieke zaken te maken hebt.

 

Als ik mediteer dan merk ik regelmatig dat ik in slaap val en ik een stuk tijd kwijt ben.

 

Vele mensen zullen tijdens een meditatie overgaan in slaap. Dat is heel normaal. Omdat wanneer het lichaam een volledige ontspanning bereikt – en dit is een goed teken – het lichaam dit heel gemakkelijk naar slaap omzet. Dit wil niet zeggen dat voor uw geest het mediteren stopt. In vele gevallen gaat dit gewoon verder. Wanneer u zegt: Wanneer ik ontwaak, ben ik soms een stuk tijd kwijt. Wijst dit, in uw geval erop, dat er een bewuste uittreding is geweest, dat je lering zijt gaan ontvangen in die periode en dan terug gewoon in het rustende lichaam komt. Dit is niet alleen voor u het geval, hier zijn nog meerdere personen aanwezig waar dit soms gebeurt. Dit is een heel normaal gegeven wanneer je mediteert. De ene persoon gaat dit gemakkelijker meemaken dan de andere. Er zijn eenmaal personen die bij meditatie dit zeer moeilijk bereiken maar wel bereiken tijdens de nachtrust en omgekeerd. U bent weer rationeel aan het denken. Maar al hetgeen wat er gebeurt tijdens die periode die u zogezegd kwijt bent, is hetgeen wat uw geest leert en waar hij heel veel mee is. Hetgeen wat dan gebeurt, is het volgende: Dat in uw dagdagelijkse leven de lering die opgedaan is, kan ingebracht worden in uw denken, in uw handelen. En wanneer u nu heel aandachtig zou zijn en uzelf niet gaat wegpraten, zul je opmerken dat meestal, na zulke rustperiode er achteraf verschuivingen voordoen in uw leven. Soms hele kleine zaken die misschien niet direct merkbaar zijn maar die toch oorzaak zijn dat zaken anders beginnen te evolueren. Je kunt bv. om het helemaal duidelijk te maken – anders ga je zoeken: Wat kan dat zijn? – U kunt bv. plots in uw werksfeer een totaal nieuw idee krijgen waarvan je niet weet vanwaar het komt. Je kunt bv. in uw relatie een totaal ander zicht krijgen op wat de relatie is. Je kunt in uw vrije tijd plots een idee krijgen van: He, dit is meer voor mij geschikt dan dat. Zulke zaken liggen meestal gelieerd aan de ervaring die je hebt opgedaan tijdens deze meditatie.

Ik heb ook dat rationele. Wanneer wij een opdracht krijgen ga ik heel bewust mijn meditatie daarop uitvoeren. Dat heb ik in het begin veel gedaan maar ik merk, de laatste tijd, als ik ga mediteren dat ik snel in slaap val.

 

Meditatie, en dit geldt voor iedereen is in de eerste plaats het u bevrijden van de vaste patronen die in uw lichaam plaatsgrijpen. Dit geldt ook in uw gedachten. Wanneer u gaat mediteren over een bepaalde zaak dan zet u zich daarop aan. Maar hoe beter u mediteert, hoe sneller u zult opmerken dat u eigenlijk totaal er niet meer bij bent. Dit is het verschil met bv. contempleren.

Wat is contemplatie?

 

Het is de tegenhanger van meditatie. In contemplatie ga je uit van één bepaald punt en daar blijf je op gefixeerd. Je kunt bv. contempleren over een mooie roos. U dwingt dan uw gedachte steeds tot datzelfde punt. Dit is bv. in boeddhistische kringen zeer sterk in trek. Doordat u dat doet, krijgt u ook een zekere vernauwing van bewustzijn. Maar je krijgt een totaal andere uitwerking. Daar ga je gemakkelijker krijgen dat bv. door in contemplatie op deze roos te blijven, dat je u daarmee gaat vereenzelvigen, met alle aspecten van dien. In meditatie kun je, wanneer we het voorbeeld van de roos nemen mediteren over die roos en helemaal opgaan waardoor de roos als dusdanig voor u volledig verdwijnt, dat zelfs alle gedachten volledig verdwijnen en dat uw geest op dat moment zo overneemt dat je uw lichaam in rust gebracht hebbende heel veel kunt waarnemen en leren. Het zijn beiden mogelijkheden om tot uw innerlijk binnen te dringen. Waar ik persoonlijk van denk dat voor de meesten van jullie meditatie het geschiktste is en contemplatie een moeilijker gegeven.

 

Ik heb een tijd contemplatie gedaan op het woord “Maranatha,” en ik voelde mij er helemaal niet goed bij. Is dat een teken dat dit voor mij niet geschikt is?

 

Blijkbaar. Maar wanneer u deze klanken uitspreekt, moet u ook weten welke betekenis erachter zit. “Kom heer Jezus, kom.” Kijk, er wordt nogal eens dikwijls met oude talen foute interpretaties gegeven. Zoals u het uitspreekt is het zeker niet datgene wat u eigenlijk bedoelt dat u uitspreekt. Maar dit zien we dikwijls. En vooral de katholieke kerk heeft zo zeer vele flaters op deze aarde gebracht. Denk maar aan de laatste woorden van uw voorganger Jezus, Het is een heel oude vorm van Esseens, die vertaald is als: “Mijn God, mijn God waarom hebt gij mij verlaten?” De juiste uitspraak was: ”Mijn God,” of beter nog, “Vader, waarom hebt gij mij verheerlijkt” Een totaal andere inhoud. Hij erkende op dat moment dat hij zijn taak had volbracht en dat de vader hem volledig opnam. Hij kon ingaan in het licht. En zo zijn er vele uitspraken terug te vinden in uw evangelie, in uw bijbel, die verkeerd vertaald zijn. En zo zijn er zeer vele uitspraken terug te vinden in uw evangelie, in uw bijbel die totaal verkeerd vertaald zijn. En dan krijg je dikwijls dat mensen daarop gaan mediteren en dan krijg je natuurlijk dat je wel eens krachten aanboort die je beter niet kunt aanboren. Zo zijn er ook heel veel verbasteringen van namen, van natuurkrachten waarvan jullie denken dat het demonen zijn, wat helemaal niet waar is, maar wat wel een nieuwe vorm heeft gecreëerd in de denkwereld van de mens met alle gevolgen van dien.

Als ik op mijn gevoel afga in de groep heerst er het idee van: Zijn we nu goed bezig en het heeft resultaat?  En dan met een nieuwe opdracht beginnen waarvan ik het gevoel heb: Zijn we al zo ver met het vorige? Hebben we al iets bereikt?

 

Twijfel zo niet aan uzelf. Je hebt al meer bereikt dan je denkt. Wat is van belang? Enerzijds uw eigen individuele vooruitgang op geestelijk gebied, de mogelijkheid dat uw eigen geest de kans krijgt de leerscholen echt te doorleven. Door de oefeningen en de inspanningen die u doet, bouwt u al iets op. Anderzijds is, doordat je het doet binnen een groep waarvan iedereen langzaam maar zeker dichter tot elkaar komt, ontwikkel je, als groep een enorm brandpunt. En daarvan kunnen we zeggen dat dit brandpunt al zeer veel heeft voorkomen voor deze streek. Dus, als je mij vraagt: Gaan we vooruit? Dan zeg ik: ” ja” oké? Er zijn altijd meer mogelijkheden maar het kan ook altijd minder zijn. Voor ons zien we dat, in deze groep voldoende mensen aanwezig zijn die er iets willen van maken, die zich willen inzetten. Dat is een zeer waardevol gegeven en maakt het ook mogelijk dat deze groep gesteund wordt door een groot aantal entiteiten die begaan zijn met hetgeen wat jullie doen. Het zijn niet alleen de 10 mensen die hier zitten waar het over gaat, er is veel meer aan de hand. Deze groep heeft in zijn totaal, tientallen en tientallen entiteiten die de groep voldoende belangrijk vinden en de personen die erin aanwezig zijn voldoende belangrijk vinden om zich daarvoor in te zetten en dit brandpunt krachtiger te maken. Dus, het is niet zozeer in de eerste plaats een direct spectaculair resultaat dat we nastreven, nee, het is in de eerste plaats een ingesteldheid, die is belangrijk. Vanuit die ingesteldheid kun je langzaam maar zeker de zaken opbouwen en beleven.

Maar, lieve mensen, luister nu eens heel goed. Je bent geen basketbalploeg, geen voetbalploeg. Daarvan wordt gevraagd om doelen te scoren. Daar is een juist omlijnd gegeven van wat jij moet doen. Je moet trainen en je moet met de bal scoren. Hier zijn we met geestelijke zaken bezig en bij geestelijke zaken is het vooral van belang dat je de intentie hebt om iets te bereiken. De intentie is veel belangrijker dan het individueel bereiken. Ik kan jullie verstaan dat jullie graag scoren maar wanneer er 10 mensen dezelfde gerichte intentie hebben, heb je veel meer dan een gescoord doel. Dan heb je een kracht waar je iets mee kunt doen. En wanneer je dan als individu nog eens langzaam maar zeker de kunde krijgt van zelf zaken te gaan ondernemen en dat komt, dan gaan we weer een stap verder. Maar voor ieder die hier aanwezig is en misschien kan ik hier het vraaggedeelte mee afsluiten, is het belangrijk, te leren ondergaan. Daarmee bedoel ik, te leren aanvaarden de signalen die uw eigen geest u geeft. Te leren niet te schrikken wanneer er iets binnenkomt van buitenaf. Onderling zend je reeds verschillende signalen naar mekaar, schrik daar niet van, laat het gewoon gebeuren. Leer, en dat is misschien het moeilijkste voor allemaal, u te distantiëren van de menselijke logica die u vanaf klein kind is ingeprent: “Het zit zo en het zit zo” Want spijtig genoeg is die logica niet de werkelijkheid. Want de mens van vandaag denkt dat hij alles weet en alles kent en vindt zijn wetenschap en zijn kennis het summum van het summum. Alleen beseft deze mens niet dat wat hij het summum van het summum vindt eigenlijk een klein stukje aarde is, een klein eilandje omgeven in een oceaan van het ongekende. Maar de mens wil niet verder kijken dan dat heel klein stukje en hij zegt:” Dat is het” En al de rest bestaat niet. Met alle gevolgen van dien voor hem of haar. En daar moeten jullie zich van bevrijden. Je moet ertoe kunnen komen dat je, van dat kleine eilandje weg kunt gaan en dat je de grote oceaan kunt zien. En naargelang dat die grote oceaan u mogelijkheden aanbiedt, dat je niet zegt: “Nee, dat bestaat niet.” maar dat je dat in u kunt opnemen, kunt aanvaarden en er iets mee kunt bereiken.

Ik hoop dat ik voor iedereen duidelijk genoeg geweest ben.

U sprak daarstraks over entiteiten die ons steunen.

 

Aarde is een elementaal. Een entiteit is een geest zonder stoffelijke verpakking. Een elementaal is een energie, is een kracht die verbonden is aan een bepaald gegeven, in dit geval het elementaal aarde. Maar een elementaal is geen entiteit, totaal anders. Zoals je zou kunnen zeggen: Je hebt bv. tijdens de Wessac de krachten gezien van het licht. Daar spreekt men bv. van wit licht, groen licht enz. Dat zijn ook geen entiteiten. Dat is ook een kracht maar weer op een ander niveau, op een kosmisch niveau.

 

Meditatie: het elementaal aarde

 

Laat u gewoon meegaan, denk niet:” Wat gaat er gebeuren?” Laat de gevoelens, de emotie die op u afkomt tot u doordringen. Aanvaard het gewoon als deel van het gebeuren en je zal zien, het zal jullie een rijkdom wezen. En wanneer je voelt, ik ga precies in slaap vallen, verzet er u niet tegen. Laat gebeuren.

Vergeet even wie je bent. Stel u even voor: Je bent deel van moeder aarde, van deze planeet. Deze planeet is één geheel. Dat wil zeggen: Op deze planeet bestaan geen afzonderingen, kent geen verschil tussen een boom, een panter, een rots, een mens of een mier. Al deze zaken zijn deel van moeder aarde. Zonder dat zou de aarde, de aarde niet zijn. En u bent op het ogenblik deze aarde. U voelt hoe de omkadering is van de kracht.

Wanneer we dan kijken wat er onder deze huid, deze aardkorst aanwezig is, dan zien we, ieder op zijn eigen wijze, zeer vele krachten. We zien de kabouters werken, de kobolden werken. We zien al deze energieën, deze aardwezens hun taak vervullen. Want zonder deze wezens, zonder deze krachten zou onze aarde onze moeder niet kunnen zijn. Het is dankzij al deze energieën dat het mogelijk is dat zij zo’n prachtige uitstraling heeft. En wanneer wij ons dan één voelen met deze krachten, één voelen met deze aardwezens, dan ervaren we hoe krachtig het energieveld van deze aarde is. We voelen de aantrekking, het magneetveld dat de harmonie creëert waardoor elke cel van deze aarde, zijn lading kennende, een evenwicht in het geheel is. En vanuit deze prachtige aardwezens, vanuit deze prachtige energieën die een fontein van licht inhouden, kijken we verder. Dan zien we de gloed, de stromingen. We zien de kolkende massa die binnen in deze aarde ervoor zorgt dat er steeds nieuwe energie, nieuwe kracht geproduceerd wordt. We zien hoe deze kracht zich kan uiten via deze aardwezens, via deze huid en zo in de kosmos via haar dampkring, haar blauw licht aan de omgeving kan geven. Want dat, vrienden, is de bron van het blauwe licht dat de aarde uitstraalt. De kern waarom deze aarde zo ideaal is voor de geest om lering op te doen. En uiteindelijk, wanneer we ons door deze kracht van energie, roodgloeiend, vlammend, spelend een weg banen naar de echte kern, dan zien we dat we daar komen bij de bron van het bestaan. De kern van moeder aarde, de goddelijke vonk, misschien omschreven in een paar harde metalen, maar toch te vaardig om het zo te stellen, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze aarde, deze kracht zich heeft ontwikkeld. Want het is vanuit die gedachte die ooit is gecreëerd dat onze moeder aarde, waarvan wij onafscheidelijk zijn, is geboren. En zie nu hoe de wisselwerking aanwezig is. Zie hoe vanuit deze kern via de kracht van de beweging, van de stroming, via de energie van deze aardwezens, die alles in stand trachten te houden door onze huid, dit licht straalt.