Elementalen: lucht

30 juni 2005

Wij leggen er de nadruk op dat over hetgeen wij brengen jullie zelfstandig moeten nadenken. Wij zijn niet alwetend, noch onfeilbaar. Dit wil niet zeggen dat, hetgeen wij u brengen dat wij daar niet heilig van overtuigd zijn, dat dit, op dit moment het meest juiste is dat we, naar de mensheid toe kunnen brengen.

Een kleine verduidelijking. Er zijn verschillende onder u die het een beetje moeilijk hebben met het gedachtegoed van te werken met elementalen. De reden is, dat verschillende onder u eigenlijk over informatie beschikken die niet 100% overeenkomt met wat elementalen werkelijk inhouden. Jullie moeten het zo zien: Jullie zijn deel van deze aarde. Als mens behoor je tot het ganse natuurgebeuren van deze aarde. Het enige verschil tussen u en bv. een dier of een boom is dat u zelfstandig hebt leren nadenken, dat u over zaken kunt redeneren en zelf beslissen zonder gedreven te worden door een instinct om bepaalde handelingen uit te voeren. Maar voor de rest, uw ganse stoffelijkheid, hoe je het ook noemen wilt, behoort in feite tot deze aarde en tot de natuur, die deze aarde stuurt. Op deze planeet heb je, buiten jullie, mensen, ook vele andere krachten. En nu zeg ik het zo omdat ik de mensheid als dusdanig ook als een kracht beschouw wanneer we de mensheid in zijn totaliteit bezien,

Je kunt het volgende stellen naar de mensheid toe: Dat deze één grote groepsgeest kent die weer een differentiatie heeft naar verschillende rasgeesten enz. Zo krijg je dat in de natuur bevoertuigingen aanwezig zijn. Wanneer we spreken over elementalen dan moet u goed nadenken dat we hier te maken hebben met ook een bezielde krachtvorm. Een krachtvorm die niet overeenkomt met de bezieling van een mens, ook niet overeenkomt met de groepsgeest van de mens – het ligt op een ander niveau, het beweegt zich ook in andere dimensies. Maar het is evenzeer een onafscheidelijk deel van deze natuur, van deze aarde. Daarom is het van belang dat je deze krachten leert herkennen, leert aanvoelen, waardoor je beter gaat begrijpen waarom zij optreden en wat de gevolgen daaruit zijn. Op het ogenblik dat u deze krachten verkeerd interpreteert of van deze krachten angst hebt, ga je juist het verkeerde effect met deze krachten bereiken. Daarom is het zo dat het voor de mens belangrijk is, en ik benadruk dit nogmaals, deze krachten gewoon te bezien als deel van zijn leefmilieu, van zijn natuurlijke omgeving, Dat zij daar onafscheidelijk toe behoren. Je kunt van een elementaal niet zeggen dat een elementaal voor de mens positief of negatief is. Een elementaal doet zijn werk. Dat wil zeggen: Het tracht de wetten van de natuur zijn gang te laten gaan zoals het hoort dat ze moeten gaan. Dat betekent dat het elementaal aarde waar we het vorige maal over gehad hebben, dat dit alles zal proberen te doen om wat met aarde te maken heeft, zo correct mogelijk en zo evenwichtig mogelijk op deze planeet te laten verlopen. Dat dit, dikwijls voor de mens onaangenaam kan zijn is, logisch. Gezien de mens in vele gevallen in disharmonie is met zijn eigen omgeving, met de natuur enz.

Wanneer de mens met deze aarde zaken uithaalt die niet zouden mogen gebeuren, is het heel normaal dat andere krachten deze disharmonie trachten om te buigen in een harmonie. En zo kun je dan krijgen dat het aarde-elementaal ervoor instaat dat bv. er een aardtrilling ontstaat of dat er een droogte ontstaat enz. Want het is niet, omdat de mens vindt dat de aarde voor hem dit of dat moet doen dat dit past in de wetmatigheden die op deze planeet heersen. De grote fout die nogal eens gemaakt wordt, is dat de mens denkt dat hij door zijn speurtocht begrijpt hoe de meeste zaken in elkaar zitten maar dit is juist het omgekeerde. Doordat de mens de laatste jaren zo alles is gaan analyseren heeft hij de éénheid die tussen alles bestaat over het hoofd gaan zien. Hij denkt dat, door alles te gaan ontleden en tot een kern te komen, dat hij, zo de antwoorden vindt op hetgeen wat er gebeurt. Dit kunnen we stellen ten opzichte van bv. vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s, vloedgolven, tornado’s. Zo goed dat we dit kunnen stellen naar het menselijk lichaam of we dit kunnen gaan bekijken in de pure petrochemie, scheikunde enz.

De mens vergeet dat, wat hij ook ontdekt, hij eigenlijk steeds op hetzelfde punt blijft staan. Want waar hij zegt: Ik heb een ontleding gemaakt tot in het minuscule, vergeet hij dat het laatste deeltje van de ontleding terug de volledige wereld, de volledige kosmos inhoudt. Daardoor is hij afgeleid van de werkelijke samenhang, maakt hij fouten en gaat hij, wanneer deze fouten, zoals hier in het westen toch zeer veelvuldig voorkomen, geconfronteerd worden met een natuur die tracht terug het geheel te laten zien en de evenwichten te herstellen. Ik hoop dat ik met deze korte inleiding, vrienden, jullie een duidelijker beeld heb gegeven dat, wanneer je wilt doordringen tot uw eigen innerlijk, tot de mogelijkheden die de kosmos u biedt, dat je dan ook moet beseffen dat krachten zoals elementalen voor de mens even belangrijk en noodzakelijk zijn als bv. eten en drinken. Dat je, niets op deze aarde, maar ook niets moogt verwerpen. Want op het ogenblik dat je een deel van de aarde ontkent, ontken je een deel van uzelf met alle problemen van dien.

Het elementaal lucht. Van de vier elementalen is lucht het meest beweeglijke, het minst vatbare. Het is een elementaal dat in samenwerking met de andere elementalen voor zeer veel verandering op deze aarde kan zorgen. Om u een idee te geven: Je hebt uw atmosfeer. Uw ganse atmosfeer wordt door dit elementaal gestuurd, het is er een onafscheidelijk deel van. Uw atmosfeer zou uit elkaar vallen moest dit elementaal lucht dit niet sturen. Maar er is meer. Stel u voor dat, door toedoen van een menselijke ingreep, de luchtsamenstelling 0,1 procent zou wijzigen in deze atmosfeer, wat zou dit voor gevolg hebben? Geen wetenschapper kan daar een juist antwoord op geven. In werkelijkheid zou het zijn, wanneer zo’n kleine wijziging ontstaat dat, veel leven op deze planeet onmiddellijk zou afsterven. Wanneer er in de atmosfeer een wijziging zou ontstaan van 10% dan zou deze planeet voor alle leven totaal onbewoonbaar zijn. Dit kan de mens zich niet inbeelden, toch is dit zo.

Daarom is het van belang dat we trachten de lucht die u inademt hier in de onderste lagen van de dampkring, zo evenwichtig mogelijk te houden. En daarvoor kun je veel gebruik maken van het elementaal lucht. Omdat, wanneer je de juiste harmonie opbouwt met het elementaal, je er kan voor zorgen dat, misschien door wind, door storm, vele vervuiling teniet wordt gedaan. Wanneer je een disharmonie opbouwt, kun je krijgen dat je een windstilte krijgt met als gevolg dat op één bepaalde plek – en die kan groot zijn, die kan over kilometers gaan – er een toxische lucht ontstaat met als gevolg dat zich in uw leefmilieu vele afwijkingen, ziektes en zelfs sterfgevallen kunnen plaatshebben.

Dit is zo in grote lijnen gezegd hoe belangrijk het elementaal lucht is. Maar om het elementaal lucht te kunnen voelen, te kunnen beseffen wat het voor ons betekent ga je weer een proefje moeten doen. Vorige keer hebben we u gevraagd om u één trachten te voelen met de aarde door aarde in uw hand te nemen, door aan te voelen. Voor lucht geven we u de raad van: U staat ergens in een open veld, ga ergens waar ruimte is en waar zo weinig mogelijk mensen zijn. Daarom mogen jullie wel de moeite doen om samen zoiets te experimenteren maar het is best dat, wanneer je u op zoiets gaat instellen, dat je niet gestoord wordt door vreemden die misschien nieuwsgierig komen kijken wat je bezig bent. Het belangrijkste is dat je begeeft op een plek, waar het rustig is en waar je tegen een boom staande of op de grond gaat zitten, uw ogen sluit en tracht aan te voelen wat de lucht rondom jou betekent. Gewoon eerst de beweging trachten waar te nemen, er trachten één mee te worden. Vervolgens gewoon, vanuit die rustpositie komen tot u een één gaan voelen met de lucht en zo, vanuit die éénheid proberen te overschouwen, proberen te voelen, waar te nemen wat het elementaal daar, op die plaats waarneemt, wat het veroorzaakt enz. Deze proef zal zeer individueel zijn. De ene persoon zal er zeer gevoelig aan zijn en zeer sterke reacties op hebben. Andere personen zullen dit minder hebben. Alles hangt af van uw eigen typologie; Maar dit kan geen kwaad, de kwestie is dat je gewoon probeert om in harmonie te komen met het element lucht, dat je dat tracht te begrijpen, aan te voelen. Als je dat geprobeerd hebt, dan komt de tweede fase.

De tweede fase, daar kan je weer vertrekken vanuit een gemakkelijke houding en zelfs wanneer het zo’n mooi weer is: Leg u gewoon op het gras en fixeer u op de beweging van de wolken. En tracht vanuit de ontspannen toestand en de fixatie naar de wolken u één te voelen met deze wolken. Tracht de kracht aan te voelen die deze wolken stuurt, laat een wisselwerking ontstaan en misschien zullen er zijn, die, wanneer men zich daar op concentreert meedrijven met de wolken. Laat u gewoon gaan. Anderen zullen misschien in dromen overgaan. De kwestie is dat je als mens probeert te komen tot een éénheid. Als ge zo ver bent dan ga je kunnen, voor uzelf een harmonie opbouwen tussen de lucht, het elementaal en uw eigen persoonlijkheid.

Wanneer je dan bij deze kleine proefjes tezelfdertijd ook beseft dat de aarde voor u ook krachten inhoudt, dan kun je – en daarom is het interessant dat u zich op het gras zet of tegen een boom of een rots – dan kun je proberen de wisselwerking aan te voelen tussen de aarde en deze lucht. Misschien ga je dan vaststellen dat bv. er een uitwisseling is van kracht. Dat de lucht voor de aarde betekent dat de aarde vruchtbaarder kan worden. Want de lucht is eigenlijk de transporteur van de aarde en omgekeerd, dat de aarde door haar verschillen, op de ene plaats heb je groen, op de andere heb je water, op de andere heb je zand, rotsen, allemaal verschillen die ook in temperatuur verschillen naar de lucht toe geven waardoor het mogelijk is dat deze lucht, dit elementaal, ook zijn werk kan volvoeren. Want vergeet niet, het is een volledige wisselwerking. Het elementaal lucht kan niet zonder het elementaal aarde maar de aarde kan niet zonder de lucht. Ze kunnen ook niet zonder de andere elementen.

Op dit ogenblik is het van belang dat je met die oefeningen steeds meer de éénheid en de harmonie gaat ervaren die tussen al deze zaken aanwezig is. Het is zo, dat het gevoelen dat je daarbij krijgt tot in de kern van uw wezen moet kunnen doordringen. Je moet op een bepaald moment kunnen komen dat je vergeet wie je bent maar dat je één bent met deze krachten. En waarom stel ik dit zo? Dit is belangrijk naar de toekomst toe. Want, in de toekomst zul je zien, er komen veel veranderingen op deze planeet, het oude is totaal voorbij, het nieuwe is geboren en begint zich te vormen.

Binnen deze veranderingen is het van belang dat er mensen zijn die begrijpen wat er gebeurt. Wanneer er morgen weer één of andere natuurramp zich manifesteert, dan is het belangrijk dat er onder de mensen zijn die dit kunnen sturen, die kunnen aanvoelen wat er is en die, in sommige gevallen ook trachten evenwichten te brengen, zodat niet alles zo maar weggeveegd wordt. Want, in tegenstelling tot de denkende mens gaat het elementaal, wanneer het zijn taak uitvoert er niet bij stilstaan wat de gevolgen zijn voor een bepaald persoon, voor een bepaalde stad, voor een bepaalde regio. Wanneer de lucht aanvoelt: hier is een onevenwicht, hier moet ik dit rechtzetten, dan zal het zijn krachten bundelen, dan zal het de natuur zo laten samenvloeien dat bv. om het bij lucht te houden er een zeer zware orkaan ontstaat die vele zaken kan wegvegen. Nu kun je zeggen, in een gebied zoals dit: Hier komen geen orkanen voor, vergis u niet. Er zijn er al geweest en er kunnen er zeker nog komen. Naargelang er onevenwichten zijn zal er meer en meer een samenspel zijn tussen de krachten. Kijk gewoon even rond wat de laatste dagen hier in deze streken gebeurd is. Van de Middellandse zee tot de Oostzee. U kunt zeggen dat over Europa een golf is getrokken die nog matig was qua vernieling. Maar dit samenspel, vooral tussen, hier was het lucht en water, sommige plaatsen vuur, maar dat is iets anders, heeft ervoor gezorgd dat zeer veel mensen getroffen zijn, heeft er ook voor gezorgd dat er – op het ogenblik nog niet direct merkbaar -maar ook wijzigingen komen in bepaalde projecten die men bezig was enz. Maar zeer veel gewone mensen zijn, in hun middelen zeer sterk getroffen.

Nu, hoe meer mensen we hebben die beseffen wat er gebeurt, die, in plaats van te gaan reageren tegen hetgeen wat gebeurt, juist trachten vanuit een rust en een harmonie, dit te sturen, kun je deze krachten op een pad leiden dat misschien, laat ons zeggen, enkele kilometers uitwijkt maar zo voldoende is dat in uw eigen omgeving waar je wilt werken, weinig of geen schade wordt veroorzaakt. Je kunt niet zeggen: Er zal helemaal niets gebeuren maar je kunt door de harmonie wel een kleine afwijking creëren en daardoor kun je hebben, zoals je bv. hier gezien hebt dat een gebied, op 50 km hier vandaan onder spoelt en dat dezelfde kracht hier een rustige milde regen gedurende enkele dagen brengt. Het is dezelfde kracht, dezelfde energie, Alleen krijgen we dat de concentratie zich vooral toespitst op de plaats waar de meest negatieve uitstraling aanwezig was. En kijk even hoe het ganse gebied van regen en onweer en storm de laatste dagen ook over Europa is gegaan. Kijk welke steden er getroffen zijn en kijk ook na wat er in die steden vooral heerst en aanwezig is. Dan zul je opmerken – en dit is een praktisch voorbeeld omdat het juist gebeurd is en ook een heel matig voorbeeld – dat de natuur geprobeerd heeft van veel haatgedachten die op deze plaatsen aanwezig waren, gedachten van onverdraagzaamheid, van niet meer te kunnen samenleven met elkaar, juist door dit gebeuren, iets te milderen. Wanneer grote delen van een stad hulp nodig hebben, verschuift er iets. En wanneer dit, zoals het nu gebeurd is, in een kleine mate niet voldoende is, dan ga je zien, dan gaat de volgende kracht die ontstaat veel sterker zijn. Want het zal zich telkens meer en meer opbouwen.

En dat is nu eenmaal de taak die deze elementalen te vervullen hebben. Zij moeten ervoor zorgen dat die evenwichten en die harmonieën zich terug herstellen, En daar zit, voor een groepje als deze zeer veel mogelijkheden. Op het ogenblik dat u uw oefeningen doet en dat je vanuit een innerlijke rust in harmonie kunt komen met deze krachten dan ga je, wanneer je aanvoelt: Het gaat hier verkeerd, vanuit uzelf een signaal kunnen zenden van rust waardoor er kleine wijzigingen in deze atmosfeer optreden zodat je kunt voorkomen dat zeer velen rondom u in de zware ellende komen. Je zult niet kunnen voorkomen dat er zware tornado’s ontstaan, dat er zware aardbevingen en vloedgolven komen, maar je zult wel het zo kunnen aanpakken dat je op het juiste moment het juiste kunt doen en de juiste hulp kunt geven. En dan heb je al enorm veel bereikt.

Ik weet, het is zwaar vanavond en ik ga er nog een beetje aan toevoegen. Kijk, in die lucht, daar bevinden zich ook nog andere krachten, krachten die, vroeger door de mens aanvaard werden als zijnde heel natuurlijk maar die op het ogenblik alleen nog in sprookjes voorkomen. Zoals we de vorige maal spraken dat in de aarde leven was, dat kabouters wel degelijk bestaan, als krachten die in de aardkorst aanwezig zijn, zo kun je ook zeggen dat er energiewezens in de lucht zijn. Vroeger werden zij omschreven als elfjes of als lichtgeestjes. Maar het is wel degelijk zo dat in de lucht bezielde krachten zitten die van deze lucht, zoals je hier op aarde leeft, hun leefmilieu hebben gemaakt en die trachten, wat de samenstelling van de atmosfeer en de evenwichten daarin, zo goed mogelijk te handhaven. En ook hier weer is het van belang dat u dat tracht aan te voelen. En het geeft heus niet, dat u bv. wanneer u zich concentreert op lucht, plots een elfje ergens ziet zweven of dat je ergens een lichtpuntje ziet. Je moet niet denken: Ik ben zot aan het worden, nee, aanvaard dit gewoon, zie die kracht want de kracht die je dan opmerkt, je geeft daar een vorm aan omdat je als mens heel moeilijk kunt omgaan met krachten en energieën die je niet kunt zien, voelen, ruiken, horen, waarnemen. Een mens is nogal afhankelijk van zijn waarnemingsvermogen en iets wat buiten zijn waarnemingsvermogen valt is voor hem soms heel moeilijk. Daarom stoort het ons ook niet dat je bv. deze wezens omschrijft, een naam geeft of een vorm geeft die u aangenaam is. Zolang je maar beseft dat zij een deel zijn binnen dat groot elementaal dat ervoor zorgt dat die kracht zijn werk kan uitvoeren. Zo goed als we gezegd hebben dat de kaboutertjes ervoor zorgen dat het elementaal aarde zijn evenwichten, zijn vernieuwingen houdt, zo zou je kunnen zeggen dat het elementaal lucht, dankzij de luchtwezens deze krachten in deze zaken kan handhaven.

Tot slot: Een mens denkt, zijn gedachten worden opgevangen door deze elementalen en wanneer bv. veel mensen negatief denken, angst hebben voor zware onweders bv. dan creëer je ze. Wanneer een stad van een half miljoen mensen schrik heeft van hier gaat een wolkbreuk komen met veel schade, dan geef je zo’n negatief beeld naar deze elementalen dat zij dit beeld willen wegwerken. En dit beeld wordt meestal weggewerkt door deze energieën die in deze elementalen aanwezig zijn. Want zij wensen dit niet. Zij aanvaarden niet deze negatieve beeldvorming ten opzichte van hun wereld. Want wanneer, zoals nu, de zon ervoor gezorgd heeft dat deze aarde enorme energie heeft gekregen. Want het natuurfenomeen van de laatste weken heeft alles te maken ook met de wijziging. Of is het u nog niet opgevallen, dat het groen, ondanks de hitte, enorm geëxplodeerd is. Veel zaken zijn niet in verhouding of komen niet overeen volgens wat uw natuurwetten, eventueel zouden voorschrijven. Je krijgt een abnormale verhouding daardoor.

Dit heeft ook te maken, omdat de natuur zich sterk gaat stellen, voor wat komen gaat. Dat zie je altijd. Wanneer er crisismomenten op aarde komen zal de natuur zijn voorzorgen nemen, dat alles voor de aarde zelf, voor de evenwichten en voor het voortbestaan van de aarde intact kan blijven. Dit zie je ook in voorplanting van dieren, van mensen. Wanneer de mens eerst, in die warme periode, daar begint te klagen, een negatief beeld daarover maakt, – wat in vele gevallen zo geweest is –  zien we in deze periode, in deze streken een stijging van de luchtvervuiling die enorm is. Je zult opgemerkt hebben dat daardoor in die dagen, de agressiviteit onder de mensen enorm is toegenomen. Je zult opgemerkt hebben dat op de wegen er een oorlog heerste met zeer vele doden en vele zwaargewonden waar men dan niet meer over praat. Maar al deze zaken hebben een enorme impact gehad, ook op het denken. Vanuit dat denken worden verkeerde signalen naar buiten gestuurd met als gevolg dat die aarde, in harmonie met die zon zegt van: Ik wens dit niet want hetgeen de zon mij geschonken heeft, had ik nodig, kon ik gebruiken. Dus, ik ga trachten deze harmonie te herstellen. En dan zie je dat er zich allerhande natuurverschijnselen voordoen. Dit gaat in de komende maanden nog sterker zijn. En niet alleen in Europa. Het gaat zich rond de ganse wereld manifesteren. En maak u niet druk over alle onheil dat u via de media zult horen. Want de ozonlaag zal afgebroken worden en dat gaat weer verkeerd en, en, en… Je zal daar van sterftes horen, daar van vervuilingen. Distantieer u van die berichtgeving en tracht in uzelf een harmonie op te bouwen met de aarde rondom u. Voor u maakt het niet uit of er en gat boven de noord of zuidpool kleiner wordt, of in Afrika wouden afbranden, zelfs niet of het in het Zuiden van Europa is. Voor u telt de plaats waar u leeft, waar u werkt, waar u de harmonie kunt creëren. U kunt niet voorkomen dat Afrika ten onder gaat maar u kunt wel voorkomen dat de plaats waar u deel bent van deze aarde, ten onder gaat. En dat kun je juist door die harmonieën op te bouwen, door in evenwicht te komen met wat uw normale leefmilieu is.

Zo, laat dit allemaal goed tot u doordringen, herbeluister het meermaals en tracht vooral het praktisch uit te voeren. Dan kunnen we de volgende maal het water behandelen en dan heb je de 3 elementalen waar je iets mee kunt doen. Het vuur, dat is iets anders, moet anders benaderd worden en voor degenen die snel willen gaan, geef ik hier een gouden tip: Begin niet voor wij u gezegd hebben hoe je met vuur kunt omgaan, u in te stellen op het elementaal vuur. Houd u aub, aan, dit is noodzakelijk voor uw eigen welzijn, aan hetgeen we u aanleren. En dan zal alles in heel goede banen komen en dan gaan we binnen enkele weken met deze zaken harmonieën kunnen opbouwen waar je tot op heden nooit zou aan gedacht hebben.

Vragen

Vragen betreffende de les over: “Elementalen: aarde”

Er is voorgesteld de oefening te doen met loofbomen voor de middag omdat ze dan energie geven. Is het toegestaan de oefening met naaldbomen te doen?

 

Ik zou u niet aanraden om het met naaldbomen te doen. Waarom niet? Niet alleen omdat zij juist omgekeerd functioneren als loofbomen maar dat de mens naar naaldbomen toe een totaal andere conditie heeft met als gevolg dat, wanneer u dit met naaldbomen zou doen u een keer naaldachtig zou kunnen worden en voor uw omgeving stekelachtig. Naaldbomen dienen vooral om bepaalde elektromagnetische velden van het aardpotentiaal om te zetten enz. en hebben weinig te maken met hetgeen loofbomen doen. Loofbomen zijn in eerste instantie de verzorgers van het evenwicht in de atmosfeer en vervolgens wat betreft de energievelden die er rond aanwezig zijn en die voor mens en dier belangrijk kunnen zijn. Het is een totaal verschillende gesteldheid. En zeker in deze moderne tijd, vooral voor mensen die veel met computer bezig zijn en televisie, is het best dat zij niet te veel zich gaan vereenzelvigen met al wat naaldbomen aangaat. Maar ik kan u misschien nog een kleine tip geven: Waarom zet u geen kamerlinde bij u? Het is een plant, een zeer mooie plant zelfs, die een enorme beïnvloeding heeft, zeker wanneer u veel in kantoorruimte verblijft maar die, dankzij zijn ingesteldheid zeer sterke wisselwerking heeft qua energieën. En je hebt er nog een klein voordeeltje bij: Waar een kamerlinde staat zal niet snel een bliksem inslaan. Het is de wisselwerking tussen de elektromagnetische krachten van de atmosfeer en de uitstraling van de kamerlinde. En ik denk dat je in deze streken in bijna elke handel je een kamerlinde kunt aanschaffen.

Is dat een plant die in de tuin groeit?

 

Hij kan in een pot in de tuin gezet worden. Hij kan groot worden. Hij kan een hoogte bereiken van 2 tot 3 meter en een lengte van, wanneer je hem laat uitgroeien 10 meter. Maar het is naar de mens toe een zeer positieve plant. Zo zijn er nog meer.

Zou het kunnen dat ik er vorige keer in gedachten ben bij geweest?

 

Er is een verschil tussen waar u lichamelijk bent en waar u geestelijk bent. Uw geest heeft andere mogelijkheden dan de lichamelijke. Uw verleden is van dien aard dat u in een vorig bestaan wel wat met de natuur en natuurmagie te maken hebt gehad. Dus zal het voor u niet zo moeilijk zijn om in te pikken.

Er is gezegd dat wij op een heel zuivere plaats de oefening moeten doen. Is het normaal dat ge u met de auto moet verplaatsen om dat contact te hebben?

 

Als ge de mogelijkheid hebt om u te verplaatsen met de wagen, maak daar gebruik van en tracht in een zo goed mogelijke context, hetgeen we trachten u aan te leren, uit te voeren. Wat niet wil zeggen dat u per se uw wagen moet nemen. De streek waarin u woont, daar bestaan nog een paar kasteelparken waar in de dag niet te veel beweging is, en waar u gerust heel mooie eiken of beuken kunt uitkiezen. Als ik kan aflezen wat er allemaal aanwezig is, dan denk ik dat we hier beschikken over enkele bomen die 150 à 200 jaar oud zijn en die zeker geschikt zijn om zoiets uit te voeren. Weet je wat een trucje is? Als er mensen zijn, denk dat ze u niet zien, dan zien ze u niet. Maar hoe dikwijls krijg je een parkeerbon? Als je eens zou leren van even, waar je parkeert uw auto onzichtbaar te zien, dan is hij onzichtbaar voor die agent en loopt hij voorbij. Zo kun je het ook met een boom doen en met uzelf.

Ik ging zitten tegen die boom en werd draaierig en mijn hart begon te kloppen.

 

Die boom is goed genoeg. Je was te veel gespannen. Je hebt het zo goed willen doen dat je daardoor zo nerveus werd dat je uzelf in moeilijkheden hebt gebracht. De volgende keer doe je het ontspannen en rustig. U zegt: “Het bos dat is onze eigendom niet”, De natuur is van iedereen. Je moet proberen om afstand te nemen van het idee: “Dit stukje is mijn eigendom, dat stukje, daar mag ik niet komen.” Het is niet simpel in deze maatschappij: ”Dit is van mij”. De ganse natuur, alle bomen, alle planten, de lucht, is van iedereen. God heeft dit aan iedereen gegeven. En je moet er stilaan toe komen om te beseffen dat de natuur uw leefmilieu is. Ik wil duidelijk maken: Wanneer je hierin verder gaat, je moet beseffen dat al die maatschappelijke regels, dat je die zoveel mogelijk terzijde laat en dat je zoveel mogelijk uw gevoel volgt. Dat wil zeggen: Wanneer er ergens een bos is en je vindt daar een boom in die u aanspreekt, dat je daar naartoe gaat. Ga naar die boom, wees één met die natuur. Want door het feit dat u denkt: “Ik mag dit niet, ik mag dat niet,” stelt u zich in harmonie met de disharmonie van de anderen en dat is voor jullie niet goed. Je moet ervan uitgaan dat, wat op de wereld aanwezig is, voor u bruikbaar is, dat je dit gekregen hebt, dat je daar deel van bent zonder dat je strijd moet veroorzaken. Tracht gewoon te volgen wat je voelt en dat is belangrijk.

Van de reis had ik een vulkaansteen mee gebracht. Is dat een vermenging van aarde met vuur?

 

Het eiland Santorini is een geval apart. Daar vindt je krachten en mogelijkheden die niet overal aanwezig zijn maar zal in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen, binnen meerdere jaren. Wat betreft de lavasteen, deze is een gestold product, een samenspel tussen het element aarde, vuur, water. Zodat je daar een soort aarde krijgt die een zekere geladenheid heeft. Het kan zeker geen kwaad om dat te gebruiken. In uw geval zou ik zeggen, doordat er vuur aan te pas is gekomen dat dit voor u, vooral voor uw typologie niet zo negatief is, integendeel een positieve reactie is geweest. Ik zou u zelfs de raad geven: Werk gerust met dit stuk lava.

Ik kon me goed vereenzelvigen met de aarde, met het water.

 

Je moet oppassen dat je niet te veel één wordt met die kracht, anders zou het heel destructief kunnen worden. Omdat je daar de hoofdkracht vuur hebt en daar zou ik u voorlopig niet de toelating voor geven om u daarop toe te spitsen want dat zou voor u meer zijn dan alleen uw vingers verbranden.

Er is gezegd, wanneer we die oefening in de namiddag zouden doen, dat er energie wordt weggenomen. Wanneer men onder spanning zit, is het dan goed om die oefening te doen en te ontladen?

 

Je moet een onderscheid maken. Je doet die oefening s ‘morgens. Wanneer je die in de ochtend doet of in de eerste uren van de dag, dan heb je de volledige oplading. Wanneer je die in de namiddag doet is dit milder, zachter. Je moogt het in de namiddag doen maar je zult niet die enorme kracht ervaren die je bv. om 7, 8 uur s ‘morgens hebt. Het gevaar zit hem vooral wanneer je het in de avonduren doet wanneer de zon ondergaat.; Op dat moment krijg je een volledige afvloeiing. Wanneer deze afvloeiing plaats vindt en u bent enorm gestresseerd, je hebt in de file gestaan, bv. dan kunt u wel gebruik maken om tegen zo’n boom te zitten en uw ganse spanning, opgekropte energie via die boom in de aarde af te geven en weg te vloeien. Je zal die spanning kwijtraken maar je zal je niet opgeladen voelen. Een trucje: Wanneer je deze spanning hebt laten wegvloeien, kan je onder een douche stappen en je laat water over je vloeien, lauwwarm, geen koud water. Dan zul je langzaam maar zeker uw eigen lichaam terug tot een evenwicht brengen. Het is vooral, en dit voor ieder van de aanwezigen: Loofbomen, eens de zon ondergaat, zijn niet geschikt om uw energie op te laden maar je kunt nog steeds wel spanning aflaten. Je zal, ieder voor zich moeten zoeken: “Hoe voelt het voor mij aan”. Daarom oefenen, oefenen, oefenen. Die ervaringen, wissel ze uit met elkaar. Jullie komen hier geregeld samen maar hebben jullie er al eens aan gedacht om onderling meer met elkaar te communiceren? In dit groepje bestaan er nog te veel kleine groepjes. Je moet het breder trekken, opentrekken, voor mekaar open staan, wissel ervaringen uit, het is een rijkdom. Je beseft niet hoe rijk jullie allemaal zijn, wat dat betreft. En wanneer je dit kunt uitwisselen en met elkaar kunt bespreken dan ga je nog veel sneller vooruitgaan, nog meer ervaringen opdoen.

Wanneer ik in een bos wandel kan ik ontzettend tot rust komen, maar om die aarde vast te nemen, dat lukt mij niet.

 

Wanneer je problemen hebt met bosgrond vast te nemen, probeer eens om zeezand in uw handen te nemen. Het geeft een ander gevoel. Probeer even dat aan te voelen en als je dat gemakkelijk kunt dan kun je gemakkelijker overgaan naar een bos of een akker en daar zand vast te nemen. Het is belangrijk, als je dat in uw hand houdt dat je tracht één te worden ermee, de harmonie ervan aan te voelen. Misschien is het gemakkelijker omdat je als mens gemakkelijker contact hebt met zeezand om het daarmee te proberen. Zonder dat ik er het elementaal water bijhaal, dan dat je een kluit van een akker neemt. Wat is het verschil: een mooi mineraal in de hand te nemen of rond uw hals hangen of zand of leem van de aarde in uw hand te hebben? Het mineraal is hetzelfde van samenstelling, alleen ziet het er anders uit, geeft het u de illusie dat het anders is. Wanneer een mens klein is, juist geboren, wat doet een klein kind heel graag? In een zandbak spelen. Waarom? Omdat het daardoor zich één voelt met alles: De fantasie van het kind kan oneindig zijn.

Het kan zich wanen op een groot eiland, in een oerwoud, in de woestijn. Het kind zijn fantasie gevoed door wat in de geest aanwezig is, maakt dat het zich goed voelt, dat het zich kan ontspannen door met zand te spelen. En velen onder jullie, wanneer je bv. zeezand neemt, gaan ervaringen uit het verleden kunnen oproepen. Want ieder van de aanwezigen hier heeft ervaringen van die grootteorde. Het is misschien voor allen een aangename tip van: Neem eens een beetje zeezand in uw handen. En weet je wanneer je dat best doet? Wanneer het tij juist afgaat. Wanneer je de moeite neemt om te gaan waar niet te veel volk komt, waar je rustig alleen kunt zijn en het hoogtij gaat af en je gaat dan op de zandbank of op het strand en je neemt dat nog natte zand in uw hand met alle leven erin en je tracht dan het aan te voelen. Nog een tip: Zet u neer op het zand met uw gelaat naar de zon, hou het zand vast en tracht de warmte van de zon, het gevoel van het zand in u te vertalen en je zult op die moment de ervaring hebben wat het elementaal aarde’ betekent. In deze tijd kan dat heus niet moeilijk zijn om dit te doen. Maar doe het niet op een strand waar duizenden mensen zitten.

In de astrologie spreekt men over vuurtekens, watertekens, aardetekens enz. Is het de bedoeling dat wij als mens de karaktereigenschappen die aan elk teken worden toegeschreven, dat we die moeten overstijgen?

 

Ten eerste is de opsplitsing in de astrologie een ander gegeven dan de elementalen gegevens. De oude astrologen die deze opstelling gemaakt hebben en waarvan de huidige astrologen nog weinig van weten, helemaal geen rekening hebben gehouden met hetgeen wij u hier leren wat betreft elementalen.

Wanneer we het beschouwen naar typologie, het cholerische type, het melancholische, flegmatische, enz. dan moet je zeggen dat elke mens, wanneer hij geboren wordt, een bepaalde invloed ondergaat vanuit de kosmos die dan kan omschreven worden als bv. cholerisch, om het daarbij te houden. Maar moest het zo simpel zijn dan was de wereld verdeeld in 12 gelijke porties. Maar er spelen nog veel zaken die een enorme impact hebben. Je moet rekening houden met de ascendant en dan zitten we al met 24 mensentypes. En er spelen, buiten dat nog veel andere gegevens een rol. Dat wil zeggen: Wanneer je de mens bekijkt op aarde, je wel een grote lijn kunt trekken van: Dat is een cholerisch mens, maar binnen dat cholerische type heb je dan duizenden varianten en elke variant van die duizenden heeft dan nog miljoenen onderverdelingen. Daardoor krijg je dat, elke mens die geboren wordt wel beantwoordt aan de invloeden die op dat ogenblik in de kosmos heersten maar dat het astrologisch in grote lijnen kan bepaald worden hoe iemand juist is. Komt daarbij dat een mens niet alleen astrologisch bepaald wordt maar dat uw geest zelf op zoek is gegaan, toch wanneer het een redelijk bewuste incarnatie is, naar de sfeer die voor hem inhoudelijk het meest kan meebrengen. Wat houdt dat in? Dat hij een vader en een moeder zoekt die deze sfeer rond zich hebben. Deze sfeer wil hij opnemen. Dan krijg je al een zeer zwaar tweede gegeven. En wanneer we dan nog kijken naar de stof met zijn biologische spelingen, zijn erfelijkheid enz. dan moet je zeggen, van de 12 verschillende soorten mensen of astrologische tekens en de 4 typologieën, er uiteindelijk wel een algemene lijnentendens kan bestaan maar dat dit zeker niet zo is dat, omdat je bv. een vuurteken bent, dat je per se aan alle eigenschappen van dat teken zou moeten beantwoorden, integendeel. Waarom hou ik het bij een vuurteken? Zoals de astrologen zouden zeggen, de brandweer zou veel werk hebben, als u dat begrijpt, want dan zou dat cholerische zo aan de macht zijn dat er nog weinig logica op deze aarde zou zijn. Gelukkig is het niet zo. Het leren omgaan met elementalen is totaal anders dan het leren omgaan met de 4 astrologische types.

Moeten die dan overstegen worden, als je van nature cholerisch bent?

 

Wanneer u incarneert, dan incarneert u omdat u iets wilt leren. En wanneer u bewust genoeg bent dan zult u bepaalde zaken trachten te doorgronden. Dat is iets anders dan overstijgen. Want bewustwording is geen strijd maar is een besef. Je zoekt een bepaalde sfeer op, je komt in die sfeer terecht en vanuit die sfeer neemt u uw lering op. Maar het is niet zo dat, wanneer u vandaag geboren wordt als een cholerisch type dat u bij volgende geboorte flegmatisch moet zijn en achteraf melancholisch enz. Dit is het echter niet. Maar, u incarneert omdat u aan onze zijde bent vastgelopen. U blijft in een cirkeltje draaien omdat u bepaalde zaken van uzelf niet durft onder ogen zien. U zoekt een oplossing en die zoekt u in de stof. Omdat in de stof andere wetten gelden maar u ook de mogelijkheid geeft om via die stof een lering te aanvaarden, te ondergaan, een leerschool. Die leerschool kan zijn zoals je ze hier nu krijgt maar die leerschool kan ook zijn dat u zwaar ziek wordt en dat u crepeert van ellende. Voor de entiteit die dit zoekt is dit een leerschool, voor de mens die het ondergaat is het zwaar. Maar zoals we al meermaals gezegd hebben, eens dat u het lichaam aflegt, gaat u verder want het bestaan is eeuwig. En dan hebt u de ervaring opgedaan en dan kunt u weer verder gaan. En zo zou u kunnen zeggen:” Ik heb het overstegen” maar zoals u het hier naar voor brengt is het zeker niet.

Als ge uw lichaam aflegt, hebt ge geen pijn meer. Maar bestaat er iets zoals zielenpijn?

 

In de tijd dat ik leefde, toen bestond de inquisitie nog en die had de gewoonte om de mensen te laten voelen wat pijn was. Toen zei men.” De pijn die je hier hebt is niets in vergelijking met de hellepijn” Maar ik kan u zeggen dat ik toch kies voor die hellepijn. Wanneer een mens sterft, de geest het lichaam loslaat, dan kom je in de sferen. Alles is anders. Dit heeft niets meer te maken met stoffelijkheid. Wij kunnen geen pijn voelen want wij hebben geen lichaam. Maar eens dat je aan onze zijde bent, herken je jezelf en zie je wie je bent. Je kunt het niet verbergen, iedereen ziet het. En daar is het probleem dat er velen zijn die niet willen herkennen hoe ze zijn en zich dan inkapselen. Zij sluiten zich af, zij weigeren elk contact en dan zou je kunnen zeggen: “Daar is een geestelijke pijn.” Maar dat is iets totaal anders en voor u totaal niet te plaatsen. Want een geest die zich inkapselt, sluit zich in het duister op. Maak u daar allemaal geen zorgen over want je komt uiteindelijk toch bij ons terecht en dan zie je wel hoe het in mekaar zit. Zoals je nu zoekende bent en met de zaken bezig bent denk ik niet dat het veel problemen zal geven. Dan kom je aan onze zijde. Je gaat nooit alleen over, hou daar rekening mee. Wij hebben, wat men vroeger meermaals heeft gezegd, een afhaaldienst. Er zijn entiteiten die zich gedurende een langere tijd bezighouden met het afhalen van mensen die overkomen. En op het ogenblik dat u er een beetje voor openstaat, dan gaat dat proces zeer gemakkelijk en zeer snel. De doorsnee mens die zichzelf kan herkennen zoals hij is, heeft in menselijke tijd uitgedrukt maar enkele dagen nodig om zich te heroriënteren en kan meestal gewoon zijn weg in het licht verder gaan. Ik kan zeggen en dat geldt voor iedereen: In een mensenleven treed je vele malen uit. Je weet het niet omdat je slaapt en soms denk je dat je gedroomd hebt maar je kunt zeggen dat de meerderheid van de mensen met een regelmaat, aan onze zijde een lesje komt leren of wat komt bijscholen.