Elementalen: water

14 juli 2005

Men heeft mij gevraagd om u vanavond te onderhouden over het derde elementaal, water. Zoals u weet, stellen wij het op prijs dat u zelf nadenkt en dat u vooral ook de praktische kant van de zaak zoveel mogelijk tracht te benaderen en uit te zoeken. U weet goed, dat hebben wij al meermaals gezegd, dat wij, sprekers, niet alwetend of onfeilbaar zijn. We trachten deze cursussen steeds te geven op een, volgens ons idee en aanvoelen, zo juist en correct mogelijke weergave van de kennis, die wij aan onze zijde hiervan hebben opgedaan. Het is toch belangrijk dat we dit nog even terug in de eerste plaats naar voor brengen.

U hebt tot hiertoe reeds een onderwerp of een lezing gekregen, eerst over de aarde, u hebt daar enige proeven kunnen doen. Vorige maal hebben we over de lucht gesproken. U hebt ook dit even kunnen trachten te benaderen. Vandaag gaan we over het water praten. En daar is voor de mens wel iets heel speciaals aan het elementaal water, nl. een mens heeft dit niet zo dikwijls in het oog, maar het grootste percentage van het stoflichaam bestaat eigenlijk uit water. Wat hij ook nogal eens vergeet, is dat hij in oorsprong, en daar bedoel ik het menselijk stoffelijk lichaam mee, niet uw totaliteit, dat is iets anders, maar dat het menselijk lichaam uiteindelijk ook evolueert en ontstaan is vanuit het water. Dat de oorsprong visachtig is geweest, dat dat overgegaan is op amfibie en langzaam maar zeker van een amfibie naar een landdier. Dus, u hebt meer connecties in uw erfelijk materiaal dan u denkt, wat het water aangaat. Daarom is water voor de mens ook zo belangrijk. Niet alleen als bron om de dorst te lessen, zeker op ogenblikken zoals nu, maar ook voor reiniging enz.

Het elementaal water werkt meestal samen, wanneer het zich gaat uiten, met ofwel de aarde ofwel met de lucht. In sommige uitzonderlijke gevallen zult u een samenspel met vuur zien, maar dat is niet in het merendeel van de krachten, die opgewekt worden. Het water zelf kan voor de aarde heel lavend zijn. Het heeft verschillende functies voor deze planeet. Deze planeet zou bv. geen vruchtbaarheid kennen als het water geen groot deel van deze planeet zou uitmaken. U kunt het water, het elementaal water, het element water eigenlijk een beetje bekijken als de bloedbanen en het bloed van de aarde. Al deze waterverplaatsingen, zo goed deze die in de bodem – en wees ervan overtuigd dat er aardig wat waterverplaatsing is in de bodem – als deze aan de oppervlakte zijn zeer belangrijk. Dan kunt u zien dat de grote wateroppervlakten van de oceanen en bepaalde meren ook voor het evenwicht van deze aarde en het goed functioneren van alles wat op deze aarde leeft, van belang zijn.

Daarom is het ook zo spijtig dat we de laatste decennia zien dat de mens erin slaagt om zijn voornaamste levensbron langzaam maar zeker af te breken. Wanneer we zien hoe de mens eigenlijk geen enkel respect heeft voor wat het water aangaat, het water vervuilt op een wijze, die ongehoord is. Hoe men probeert om de natuurlijke verlopen, die de aarde moet kennen, te gaan aanpassen aan wat de mens wenst – en we kunnen dit zo goed hier bekijken, waar u ziet dat men vindt dat alle water maar door betonnen buizen moet kunnen als dat in Azië regimes vinden dat ze rivieren moeten afdammen op zo’n wijze dat ze een gans biotoop in onevenwicht brengen. Als we kijken naar Afrika, waar men door oorlogsvoering zorgt dat het woestijngebied nog veel verder kan doorbreken; en tenslotte, als we dan toch de wereld rondgaan, ziet u bv. in Zuid-Amerika, door het ongecontroleerd verwijderen van de groene longen van de aarde, dat ook daar de waterhuishouding totaal overhoop geraakt.

Waarom vertel ik dit in verband met iets wat eigenlijk voor u anders naar voor komt. Want u denkt: het elementaal water, goed, dat is werken met water, dat zijn de krachten van water. Maar u moet goed beseffen dat de ganse waterhuishouding van deze planeet verbonden is met het elementaal en dat dat elementaal in wezen zich op verschillende plaatsen onder verschillende vormen kan manifesteren.

Wanneer u spreekt over aarde, dan zien de mensen, wanneer de aarde beeft, dit heel gemakkelijk als een uiting van het aarde-elementaal, dat niet akkoord is met wat boven op haar gebeurt of met haar gebeurt. Bij tornado’s, stormen zegt men: “Ja, de lucht is boos.” Maar bij water, dat overal voorkomt, kunt u wel op verschillende plaatsen totaal verschillende zaken meemaken, die allemaal door het waterelementaal zijn veroorzaakt. Wanneer u nu ziet dat grote delen van uw beschaafde wereld op het ogenblik kreunen onder droogte, dat er overal watertekort ontstaat, dan heeft dit te maken met het waterelementaal, dat zich onder deze condities van misbruik, die toch hier in uw beschaafde delen van Europa gebeuren, zich langzaam maar zeker terugtrekt in zo’n positie dat men eigenlijk er eigenlijk geen controle meer over heeft.

Langs de andere kant ziet u dan dat het water, waar het enigszins kan, zich in volle kracht manifesteert om zoveel mogelijk zaken op te ruimen. De mens vindt dit natuurlijk allemaal heel spijtig want waar het water schade veroorzaakt, ach, daar is paniek. ‘Dat kan toch niet, dat mag toch niet.’ Maar men vergeet in veel gevallen dat men alle natuurwetten, die aanwezig zijn en die ook gelden voor de elementalen, gewoon met de voeten treedt. De mens denkt dat hij het recht heeft om stromen te verleggen, dat hij het recht heeft om water ongebreideld te gebruiken naar zijn zin. Maar dit klopt niet. De mens is deel van dat geheel en kan binnen dat geheel met water omgaan. Maar zoals het op heden gebeurt – om u een klein idee te geven: in uw eigen contreien hier hebt u kerncentrales staan, die draaien op water. De koelsystemen hebben daar stroom voor nodig, watervoorziening voor nodig – mensen vergeten dat dat water, wanneer dat terug geloosd wordt, van temperatuur verschilt van zijn natuurlijke ‘collega’ een beetje verder. Ach, het is maar water. Volgens de wetenschapper is er niets aan de hand. Integendeel, het is handig, we kunnen er wat vissen kweken en dit en dat. Alleen vergeet u dat u daardoor in een natuurlijk gebeuren plots een onderbreking creëert, die veel meer gevolgen heeft dan men kan inschatten. Men vergeet dat juist door deze kleine temperatuurswijziging van het water, dat in de atmosfeer en door de verdamping enz. veel meer schadelijke stoffen vrijkomen, die dan, gezien meestal deze centrales meestal gelieerd zijn aan industriële gebieden, een extra accent krijgen met als gevolg dat veel meer ziekten kunnen uitbreken.

De mens houdt daar geen rekening mee, gelooft er zelfs niet in. De mens gelooft zelfs niet dat de natuur krachten heeft. Buiten wanneer er natuurlijk iets heel groots gebeurt, waarbij er duizenden doden zijn, dan vindt men dat wel het bestuderen waard. Dan vindt men dat spectaculair en gaat men trachten dit op een of andere wijze te expliceren dat het voor hen aanvaardbaar is. Alleen zullen we zien in de komende tijd dat het elementaal water, in samenspel met andere elementen, veel meer zal veroorzaken. Er staan nog wel verschillende catastrofes te wachten.

En daarom deze korte inleiding over de mogelijkheden van dit elementaal. Hoe kunnen wij nu als groep met dit elementaal omgaan, en vooral: hoe kunnen we als groep en individueel trachten een harmonie rondom ons op te bouwen zodat we ook met deze kracht een evenwicht hebben en kunnen voorkomen dat wijzelf en degenen, die ons nabij zijn, eronder te lijden hebben. Het eerste belangrijke is dat u leert aanvoelen wat het elementaal water eigenlijk is. U kan dat op verschillende manieren doen en ik zal u enkele praktische zaken geven, die naar ik hoop, ieder van de aanwezigen hier zal uitproberen.

Oefening

In eerste instantie, tracht ergens zuiver, ik benadruk het woord ‘zuiver’, water te vinden, dat vloeit. Dus een riviertje, een beekje, waar het water helder is, zuiver is. Ik weet wel, sommigen zijn aan het denken dat we vervuiling, chemische vervuiling niet zien, maar ik ga er vooral van uit dat hier voor u vooral het visuele van belang is. Ik denk dat u zich nog niet zo ver zult moeten verplaatsen om hier of daar een zuiver beekje te vinden. Ga bij dat water en tracht u, zet u aan de kant, tracht u één te voelen met de stroming van dat water. Tracht aan te voelen wat dat water u vertelt. U zult ervan verbaasd staan, wanneer u dat doet, welke gevoelens, welke ideeën in u opwellen. Het is vooral van belang dat er een wisselwerking ontstaat tussen het stromend water en u, uw gevoel. Op het ogenblik dat u dat kunt aanvoelen, dan gaat u kunnen waarnemen wat eigenlijk de kracht van dit elementaal is. Je gaat bij zo’n stromend beekje, riviertje kunnen aanvoelen wat dit betekent voor zijn ganse omgeving. U zal langzaam maar zeker waarnemen de wisselwerking tussen dit elementaal en bv. de aarde waar u zich op bevindt. Op het ogenblik dat u aanvoelt: “Ik ben mee, ik voel de wisselwerking”, doet u de moeite en brengt u een hand in het water. U tracht dan nog intenser het water waar te nemen. U tracht gewoon één te zijn met dit water. Op deze wijze zult u de harmonie met het elementaal kunnen vinden.

Oefening

Een volgend proefje, dat u zou kunnen doen, is dan wanneer er een regenbui is, dat u probeert even in harmonie te komen met deze regen. Gezien we nog in een warme periode zijn, een zomerperiode, zal dit heus niet zo moeilijk zijn. U tracht gewoon, wanneer het mild aan het regenen is even buiten en u tracht gewoon eenheid te vinden met de kracht, die deze regen doet naar beneden komen. Want vergeet niet, uw waterelementaal omvat niet alleen vloeibaar water; de wolken horen daar ook bij. En dan is het van belang, als u in zo’n zacht buitje staat, dat u even tracht een wisselwerking te krijgen tussen deze drijvende kracht, die de wolken zijn, in samenspel met de lucht. Want als u zich concentreert vanuit deze milde regen, u moet dit niet gaan doen bij een zondvloed, dat heeft geen enkele zin, maar gewoon bij milde regen, en u concentreert zich op de wolken, dan zult u al heel snel u kunnen verplaatsen in die wolken en gaat u de samenwerking, die bestaat tussen het element lucht en het element water hier ook kunnen ervaren.

Pas op, ik spreek hier over zaken, die louter gevoelskwesties zijn. Wanneer u aan een stroompje zit en u voelt water-aarde, dan is dat voor ieder misschien een ander gevoel, maar het zal er zijn. U zult voor uzelf die energieën kunnen detecteren. Wanneer ik zeg: lucht en water, dan zal dit hetzelfde zijn. Het is kwestie van dat onder de knie te krijgen. Dat u voor uzelf het contact, het gevoelscontact met deze krachten kunt maken. Het moet als het ware langzaam maar zeker worden dat, wanneer u met één van de drie elementalen iets wil doen, iets wil bereiken, dat u een gevoelsuitwisseling krijgt. Dat is belangrijk.

Oefening

U kunt het maar laten regenen, zelfs in een droogteperiode, wanneer u kunt aanvoelen wat het waterelementaal stuurt, wat er achter zit. U zult er nooit in slagen, dat is iets anders, dat kan geen mens, om bv te zeggen: “Waterelementaal, kom hier, en op deze plaats, op deze vierkante meter moet u het laten regenen.” Maar wat u wel kunt, is wanneer er algemene droogte is, en u ziet één klein wolkje, u ermee in harmonie zetten en vragen dat het begint te regenen. Dan zult u zien, door de harmonie die u creëert, zullen andere wolken zich manifesteren en zult u over een bepaald gebied regen krijgen, juist vanuit die harmonie. Alleen zult u nooit bij machte zijn om te zeggen dat het een zachte, milde regen moet zijn. Voor hetzelfde geld hebt u een paar druppels of kunt u een goede regenbui hebben of krijgt u een stortvloed. Alles hangt eigenlijk af van wat op dat ogenblik zich in het elementaal zelf als drijvende kracht manifesteert. Maar door uw harmonie ermee, door het u kunnen verplaatsen in de gevoelswereld, om het zo uit te drukken, want ik moet zoeken naar woorden die voor u begrijpelijk zijn, in die gevoelswereld van het elementaal kunt u wel de richtinggever zijn naar een bepaald gebied om daar bv. droogte op te heffen. En zo kunt u dat ook, wanneer u voldoende feeling maakt, niet alleen met dit water, maar kunt u dat even goed met de lucht, kunt u even goed wanneer er storm dreigt of een orkaan dreigt, door u erop in te stellen, zijn baan wijzigen. Niet dat u kunt zeggen: “U moet 5 meter naast mij gaan”, nee. Maar u kunt wel zeggen: “In deze zone moet u zich rustiger gedragen.” En dan ziet u plots dat orkanen over een bepaald gebied zich anders gedragen dan wanneer zij een normaal verloop kennen. Dit is dikwijls voor wetenschappers een probleem omdat in orkaan-gebieden nogal eens magiërs aanwezig zijn, die heel goed met deze zaken om kunnen en daardoor tijdens de tocht van de orkaan, deze kunnen wijzigen, kunnen doen afwijken waardoor hun gebied redelijk gespaard blijft.

Ditzelfde geldt voor de aarde. Wanneer u zich in evenwicht, in harmonie kunt brengen met het elementaal, kunt u er heel veel van gedaan krijgen. Maar het is vooral belangrijk dat u eerst gaat leren te voelen, te voelen: “Wat geeft dat elementaal mij weer?” En daarom, vrienden, zult u de moeite moeten doen om proper water te zoeken. Hier zijn mensen, die denken: “Dat is niet moeilijk, een zwembad is ook proper water.” Nee, nee, dat is wel proper water maar er zijn teveel stoffen in dat water, die eigenlijk niet goed zijn. Alleen al het leidingwater in deze streken is geen water meer, lieve mensen. Dat is een scheikundige vloeistof waar men het etiket ‘water’ op plakt. Het is van belang dat u probeert om ergens in de natuur zoiets te vinden. Ik weet het, het is misschien een moeilijke opgave voor sommigen, maar kijk, wanneer u in een groep als deze, die toch ervan uitgaat dat u iets wil leren, werkelijk u er wil voor inzetten, ja, dan moet u toch even de moeite trachten te doen om de basiswaarden, die daarin zitten, de gevoeligheden op een juiste wijze waar te nemen. Dat is heel belangrijk. Want als u aan het begin al fout start, dan kan de zaak wel eens verkeerd lopen, wanneer u later met ingewikkelder zaken zou willen werken. Want uiteindelijk is dit nog allemaal heel lagere school-materie. het omgaan met elementalen, het u er één mee voelen, trachten deze zaken een beetje te sturen voor het positieve. Ach, kijk, dat is allemaal niet zo moeilijk. Er zijn andere krachten op aarde en in de kosmos, die veel ingewikkelder zijn om ermee te werken, om iets te bereiken. Dit behoort tot uw leefwereld. Water behoort tot uzelf. U bent eigenlijk water. Het grootste deel van uw stoffelijk lichaam kan gereduceerd worden tot water.

Daarmee, probeer deze twee kleine proefjes de komende weken eens uit. De meeste onder u zijn toch wat in vakantiestemming en u kunt er rustig een uitstapje van maken om te zien waar u zoiets vindt en dit dan werkelijk uit te proberen. En dan zult u zien dat de resultaten daarvan u misschien zullen verbazen, dat de gevoelens die u zult ontdekken door terug naar de bron te gaan, misschien voor u heel raar zullen overkomen omdat u dit niet meer gewoon bent. Water is voor u een consumptieproduct: u draait een kraan open, er is water. Maar dat is eigenlijk niet waar u mee te maken moet hebben. Water is wat uit de aarde komt. Water is wat uit de hemel neervalt. Beiden zijn de bronnen voor de aarde.

Het is het spel tussen de opwarming, de verdamping en terug het omzetten in regendroppels, voeding geven aan de aarde, bodem indringen, mengen met alle mogelijke mineralen, terug boven komen, afgeven aan planten, dieren, mensen enz. Het is een bijna perfect alchemistisch proces. En moest de mens nog in staat zijn om gezond water te consumeren, het zou voor zijn gezondheid ook aardig wat beter zijn. Maar het probleem is hier dat zelfs de merken water, die met Barnumreclame rond uw oren worden geslagen als toch zo gezond en toch zo goed, dat deze eigenlijk ook allemaal al behoren tot de niet zo heel evenwichtige dranken. Waarom? Omdat door uw eigen controles, door uw eigen toevoegingen ook hier weer het water niet meer zuiver is. U kunt hier in uw contreien geen zuiver water meer vinden. Men tracht u dit wel wijs te maken door te zeggen dat het eeuwen door de bodem is getrokken, maar de waterhuishoudingen zijn wel anders. Op dit eigenste ogenblik is het elementaal water in deze streken vooral bezig, samen met het elementaal aarde, zoveel mogelijk toxische stoffen uit de bodem te halen, nieuwe bindingen te vormen om nieuwe mogelijkheden, vooral voor plantengroei enz., te realiseren. Dan kunt u wel denken dat het water, dat uiteindelijk terug boven komt, wel een ander type van water is dan het water dat bv. 500 jaar geleden uit diezelfde bron kwam.

Maar goed, u bent ook niet meer zoals men hier 500 jaar geleden rondliep. Want u zou het nu niet overleven met het menselijk lichaam, dat u nu hebt, omdat u wat dat betreft, veel te zwak geworden bent. Dus, om met dit elementaal heel goed te kunnen omgaan, is het van belang dat u terug een beetje tracht – en ik zeg: een beetje want het gaat niet helemaal, dat beseffen wij ook wel – een beetje tracht terug naar het meest evenwichtige te gaan. En om het elementaal water te leren aanvoelen, kan ik u daar enkel en alleen de hint geven: zoek helder stromend water op en vorm daarmee een evenwicht, een harmonie.

Zo, ik denk dat ik voor vanavond over dit elementaal genoeg verteld heb.

Ik wil kort deze drie elementalen nu voor jullie samenbrengen omdat het naar de toekomst toe belangrijk zal zijn vanuit een rustige meditatiepositie met deze krachten te kunnen communiceren, bepaalde werkingen te kunnen bereiken. Vanaf het ogenblik dat u de laatste proeven, het stromend water, de milde regen hebt volvoerd, zou ik jullie aanraden om dagelijks te proberen in meditatie u één te voelen met de positieve inwerkingen van deze elementalen voor uw leefmilieu, voor uw wereld, voor deze planeet. Wat u niet mag doen in dat meditatief proces, is vanuit uw denken gaan bepalen wat positief is. Want dan zou u wel eens juist de verkeerde gedachten kunnen opbouwen en daar zijn we niets mee. Wanneer u vanuit meditatie – eventueel als er bij zijn die zich beter voelen met contemplatie, kan dit ook – het is van belang dat u vanuit die houding u openstelt en vertrekt van de gedachte dat het beste, het juiste voor deze planeet geschiedt. Dat is iets heel anders dan het beste voor de mensheid. Want wanneer we vanuit onze zijde bekijken wat het beste is voor de mensheid, dan denk ik dat jullie allemaal gaan griezelen. Daarom, maak er geen beelden van, maar ga er gewoon van uit dat de evenwichten, die juist zijn, die het mogelijk maken om de natuurlijke en de noodzakelijke evoluties op deze planeet mogelijk te maken, dat dit vanuit deze evenwichten kan vertrekken en dat u daarmee in harmonie bent.

En waarom leg ik het accent op: doe dit in meditatie en doe het regelmatig? Wel, heel simpel: doordat u dit doet en dat u dit met een regelmaat doet, bouwt u rondom u en de plaats waar u het doet – en heus, u moet u niet gebonden voelen aan 1 stoel en 1 tafel; wanneer ik zeg ‘een plaats rondom u’, dan kan dat een redelijke oppervlakte zijn. Wanneer het ongeveer in eenzelfde gebied is, is dit voldoende. Juist door dit te doen, creëert u een uitstraling, een sfeer. Deze sfeer zal ervoor zorgen dat er een soort ‘vuurtoren’ staat, die naar de elementalen het signaal geeft: Kijk, daar is een harmonisch punt aanwezig. Wanneer er dan een zware opstoot is, bv. van water samen met lucht, bv. u zou hier in Antwerpen heel hoog springtij kunnen krijgen waardoor een groot deel van de stad vernietigd wordt – ik zeg niet dat het zal gebeuren, ik geef een voorbeeld, want anders zit iedereen bij het volgende springtij te bibberen – een samenspel tussen lucht en water, en u hebt jullie hier in deze streek, die vanuit jullie meditatief gebeuren, jullie meditatief proces een evenwicht hebben gecreëerd, een harmonie, dan zult u zien dat de ganse vloedgolf zich aanpast aan die gebieden van rust en dat, hoe raar het ook is, de vloedgolf deze zal eerbiedigen en gewoon errond gaan. Hoe beter u met deze zaken overweg kunt, hoe groter het gebied dat u kunt sparen.

Dit is belangrijk naar de toekomst toe. Ik geef dit nu als voorbeeld, lucht en water, maar dit gaat eigenlijk verder. Want, wat hier nog niet zoveel aan de orde is geweest, de invloed van een elementaal, wanneer het zich opzet, wanneer het iets voorbereidt, hetzij een vloedgolf, hetzij een storm, hetzij een aardbeving, heeft ook een enorme impact op het menselijk denken. En vooral op de menselijke reacties. Wanneer u heel opmerkzaam bent, zult u reeds opgemerkt hebben dat op sommige momenten mensen bv. veel meer fouten maken dan normaal. Dat zij fouten maken, die zij anders nooit maken, maar nu gebeurt het wel. Ze begrijpen het dikwijls zelf niet, maar het beurt. Soms zie je dat mensen, en dan gaat het niet over één of twee personen, maar over zeer velen, plotseling zeer agressief worden, plotseling zaken doen die je niet van hen verwacht, onbeheerst zijn enz. En zo kunt u nog veel andere zaken aanhalen. In sommige gevallen zou u ook kunnen zeggen, in positieve gevallen, dat men plots veel helderder kan denken, veel andere zaken kan waarnemen. Maar goed, waar ik naartoe wil, is het volgende: wanneer de aarde iets voorbereidt, hetzij een trilling, hetzij een zware luchtverplaatsing, hetzij een waterverplaatsing, vuur laat ik er nog buiten want dat is iets totaal anders. Dan krijgt u vanuit die sfeeropbouw, die spanningsopbouw, een wijziging in de hersenfunctie, het denken van de mens waardoor hij in veel gevallen zaken doet, die volgens het menselijke gedragspatroon niet aanvaardbaar zijn.

Wanneer u nu, daar wil ik naartoe, regelmatig mediteert en in de komende tijd een evenwicht, een harmonie hebt met deze krachten, dan zult u automatisch dit waarnemen, zult u dit automatisch aanvoelen. Het gevolg daarvan is dat u zich wel onder controle kunt houden, dat u gevrijwaard wordt van dwaasheden, van fouten maken, dat u bv. wanneer het over agressie gaat, dat u op het laatste moment wel de controle houdt en niet tot agressie overgaat enz. Want je voelt aan wat er gebeurt en door dit aanvoelen kunt u dit sturen, kunt u dit in de hand houden, waar de gewone man rondom u dit niet kan. Nu, hoe sterker u voor uzelf de wisselwerking kunt maken tussen deze krachten, hoe sterker u ook vanuit uzelf een veld kunt opbouwen en uitstralen, hoe groter ook de sfeer rond u zal zijn waarbinnen een groot aantal mensen toch dan niet mee zullen gesleurd worden in deze uiting. En waardoor u dan toch voor velen een zeer waardevolle betekenis kunt hebben.

Het zal niet altijd lukken. Waarom zal het niet altijd lukken? Omdat er altijd mensen zijn, die er niet willen voor openstaan en die ook, in sommige gevallen, gewoon het aanvoelen van een positieve sfeer van zich afstoten en liever meegaan in de sfeer van de chaos. Maar daar moet u zich niet aan storen. Het belangrijkste is dat u voor uzelf deze evenwichten en deze krachten kunt ervaren en op een juiste wijze kunt gebruiken. En dit gaat heel ver. Op het ogenblik dat u deze wisselwerkingen in u aanwezig hebt, wanneer u dit fingerspitzengefühl hebt, dan kun je zelfs door gewoon, zonder dat je eigenlijk gaat zoeken of erop geconcentreerd bent, maar door gewoon aanvoelen – en bij sommigen zal dat aanvoelen gepaard gaan met beelden – waarnemen wat er komen gaat. En niet alleen voor het kleine gebied rondom u, maar dan kunt u bijna voor de ganse wereld de evolutie detecteren. Ach, daarmee wil ik niet zeggen dat u weerman kunt gaan spelen, dat is iets anders. Maar u kunt bv. aanvoelen dat er in Azië weer iets op komst is. U kunt op dat ogenblik trachten gewoon een harmonie op te bouwen, die er dan voor kan zorgen dat wie in die streken zijn, waar iets zal gebeuren, dit aanvoelen en de juiste voorzorgen kunnen nemen. Nu denkt u dat ik het ver ga zoeken, maar dit is niet zo. Vergeet niet dat u eigenlijk allemaal met elkaar verbonden bent. U bent onafscheidelijk deel van elkaar. Maar u bent in wezen ook onafscheidelijk deel van de krachten van de aarde. En het is, zoals tegenwoordig met uw moderne communicatie: wanneer u beiden een gsm-toestel hebt, kunt u elkaar bereiken, waar u ook bent. Afstand maakt niet veel verschil. Maar deze systemen, die wij u hier leren, zijn veel gesofisticeerder en werken veel beter dan uw gsm-systemen, die nog door alles en nog wat kunnen gestoord worden, o.a. door luchtelementalen, waardoor verkeerde boodschappen ontstaan, waardoor verkeerde overdrachten komen. Dit gebeurt niet wanneer u een juiste ingesteldheid hebt en dit doorgeeft.

Een ander voordeel is dat, wanneer u de gevoeligheid hebt ontwikkeld, u ook een harmonie kunt hebben met anderen op deze aarde, al is het in Azië, Afrika, Amerika, maakt niet uit, al is het op de Zuidpool of de Noordpool, geeft niet, die met hetzelfde bezig zijn en die zaken waarnemen, die ze doorgeven. En juist door die wisselwerkingen, die dan rond de ganse planeet gaan, kunt u heel veel zaken sturen, leiden en zorgen dat er evenwichten zijn waar ze moeten zijn. U kunt de evolutie niet ongedaan maken, maar u kunt de evolutie zo laten gebeuren dat ze toch voor een groot aantal een positieve impact heeft. Het kan wel zijn dat iemand door de natuurelementen alles verliest, maar dankzij uw ingesteldheid de kracht en de moed heeft om verder te gaan, waar men anders deze kracht en deze moed zou ontberen.

Dus, u ziet, lieve mensen, dat u, wanneer u wat we u hier leren, langzaamaan in de praktijk gaat toepassen, u veel meer betekenis kunt hebben voor deze aarde dan dat u tot op heden had kunnen dromen. En ik kan u erbij zeggen, als slot voor het eerste gedeelte: Het is nodig. Het is niet voor niets dat wij trachten dit onderricht te geven, mensen er gevoelig voor te maken, mensen te steunen in deze ontwikkeling. Wij doen het hier in deze groep, maar we doen het op vele andere plaatsen over gans de wereld. Overal trachten we op dit moment brandpuntjes als dit op te richten. Dit gebeurt in alle bescheidenheid. Nergens zult u grote plakkaten zien: “Hier gaan we een rustpunt maken.” Vergeet dat maar. Aan politiek doen we niet. Maar we trachten, samen met u, de mogelijkheden die in deze nieuwe sfeer, die er toch is en die jullie zo graag ‘Aquarius’ noemen, het zijn eigenlijk allemaal kosmische invloeden en tendensen, die alles aan het wijzigen zijn, wel in deze sfeer trachten we nu, samen met jullie, jullie zijn daar onontbeerlijk in, de nieuwe evenwichten op te bouwen, de nieuwe mogelijkheden voor deze planeet voor de komende 2000 à 3000 jaar vast te leggen. En als ieder maar een klein beetje inspanning doet, dan krijgen we wel voldoende kracht, voldoende harmonie, voldoende evenwicht om de zaken te laten verlopen op een wijze dat ze niet voor deze ganse planeet één grote zwarte chaos is gedurende eeuwen. Dat is de doelstelling, die er achter steekt: te trachten dit op een positieve, krachtige, lichtende manier te volvoeren.

Zo, en hiermee, lieve mensen, heb ik mijn opdracht voor vanavond vervuld. Ik hoop dat jullie trachten deze oefeningen, die ik u gegeven heb en de vorige, met nog meer intensiteit uit te voeren; dat u tracht nog meer aan te voelen en nog sterker de harmonie op te bouwen. Vanuit onze zijde krijgt u alle medewerking, krijgt u alles wat u maar kan verder helpen. Als u ons nodig hebt, dat hebben we vroeger ook al gezegd, een positieve gedachte is voldoende en wij zullen trachten u ook buiten deze mediamieke bijeenkomsten te inspireren, te leiden en te sturen waar het mogelijk is, zonder dat we enige beperking van uw eigen vrijheid opleggen.

Dan rest er mij niets meer dan jullie nog verder een gezegende avond toe te wensen, een verfrissende pauze en geniet verder nog wat van het mooie weer zolang het nog aanwezig is. Het ga jullie goed, vrienden.

Vragen

Zoals gewoonlijk in het tweede gedeelte is het mijn taak uw vragen te beantwoorden aangaande de gebrachte stof van de vorige bijeenkomsten, en dan de avond af te sluiten met een gezamenlijke meditatie. Maar voor ik u de eerste vraag laat stellen, wil ik u nog een kleine mededeling doen aangaande de volgende bijeenkomst. Wij hebben voorzien voor de bijeenkomst, kort na hoogzomer, dat we een speciale gastspreker zullen hebben, die voor deze groep toch een werkelijk zeer positieve en sterke inbreng zal kunnen naar voor brengen, en dit in verband met de evoluties, die in de komende tijd zullen plaatsgrijpen. Daarom zou ik willen vragen dat, wanneer u volgende maal naar hier komt, u zich daar min of meer op voorbereidt, in die zin dat, zeker bij het binnenkomen hier van deze ruimte, dat de stilte wordt bewaard en dat u zich rustig, meditatief voorbereidt op de komende avond.

De spreker, die wij voorzien, is iemand, die uit redelijk hogere lichtsferen, naar uw normen, zal komen en daardoor toch een redelijk gelijke, harmonieuze sfeer nodig heeft. Zo, dat was een kleine bestuurlijke mededeling. En nu kunt u uw vragen stellen.

Broeder, ik heb een vraag over een uitspraak van een van uw broeders, dat heel belangrijk aan deze avond is onze gezamenlijke meditatie; toen is verteld dat ons groepje best al veel dingen positief heeft gedaan of zaken heeft voorkomen. Mag u dat nader toelichten of een voorbeeld van geven?

 

Daar hebt u heel weinig aan. Ik kan u wel een praktisch voorbeeld geven dat, dankzij de werking van dit groepje, bv. de waterschade in deze streken heel beperkt is gebleven. Waardoor er een afwijkend gebied is geweest dat de grootste waterinvloed zich eigenlijk op de Noordzee heeft voorgedaan. Ondanks het feit dat u kunt zeggen dat, effectief, delen van dit land, delen van Nederland, ook van Noord-Frankrijk zwaar hieronder hebben geleden. Had deze groep niet samen gemediteerd en bepaalde krachten uitgezonden, dan konden we zeggen dat dit ganse gedeelte hier van Europa nog veel harder door dit watergeweld zou getroffen geweest zijn, om u een idee te geven. Maar, ach, wat hebt u eraan? Het is voldoende dat u het doet en dat u daardoor evenwichten en harmonieën creëert. Maar is het echt nodig dat u alles weet van wat de gevolgen daarvan zijn? Ik denk het echt niet.

Nee, nee, het was meer een soort voldoening zodat je weet dat er echt iets mee gebeurt.

Er gebeurt veel meer mee dan u denkt. Er is bv., en dat is dan typisch, gezien jullie uit een ander land komen, vermeden door deze werking en door de werking van andere groepjes ook, we mogen niet alle pluimen op onze hoed steken, dat er deze week in Nederland een bloedige aanslag zou geweest zijn. Dankzij de inwerking en de positieve uitstraling is men erin geslaagd om dit te voorkomen. Ik weet niet of de krachten daar gerucht aan gegeven hebben of dat men het zelfs verspreid heeft, maakt zelfs niet uit. Het is gebeurd. Het is dankzij deze zaken dat ook bepaalde ongelukken niet zijn voltrokken zoals ze voorzien waren, maar op een andere wijze.

Kijk het is zo dat, u moet het zo zien: u bent een krachtcentrale en die krachtcentrale geeft energie; zoals u een elektriciteitscentrale ook stroom levert. Maar weet die elektriciteitscentrale daardoor wat er in elke huiskamer gebeurt? Nee. Zij weet alleen: er is energie en deze wordt gebruikt. Zo is het ook met ons. Wij bouwen een kracht op. Wij geven die kracht vrij. Die kracht doet haar werk, die harmonieën gebeuren. En daardoor voorkomt u dat bepaalde zaken te bruut of te chaotisch of te sterk nefast voor de mens zich voltrekken en dat toch gebeurt wat moet gebeuren, maar op een meer aanvaardbare wijze.

Geldt dat ook voor individuele meditatie thuis?

 

Kijk, ik zou het zelfs veel verder durven stellen, zonder dat ik hier voorbeelden geef, want dat is mij niet toegelaten. Maar door het feit dat u behoort tot dit groepje, dat u toch tracht te doen wat wij u vragen, hoe moeilijk het soms ook is, creëert u een sfeer, een harmonie, die ook voor de leden van deze groep reeds veel miserie heeft bespaard. Dat is nu eenmaal zo. Waarom is dat zo? Wel, heel simpel: doordat er een gezamenlijk brandpunt is, een gezamenlijke kracht, een gezamenlijke energie, voorkomt u dat u in contact komt met zaken, die voor u in vele gevallen een negatieve impact kunnen hebben. U zou bijna kunnen zeggen, doordat u gezamenlijk een interesse hebt, met iets bezig bent, dat u een soort afscherming hebt, een soort magnetisch schild dat voorkomt dat teveel andere invloeden u meetrekken waardoor u bepaalde tegenslagen zou kunnen krijgen. En dit kan dat voorkomen. En dit gaat op alle terreinen zo. Dit gaat op terreinen van gezondheid, van werk, van financiën, sport, alle terreinen die u maar kunt bedenken, zitten daarin verweven.

Ik had een vraag over mineralen. Dat is ook iets dat aarde gebonden is. Ik voel mij goed bij die mineralen. Kan dit het contact met die boom vervangen of is dat bijkomstig of is dat iets anders?

U kunt op dit moment de mineralen niet vervangen in de oefeningen, die we u gegeven hebben. Omdat de mineralen van de aarde andere bindingen hebben, andere bronnen. U zult zien, wanneer we verder komen met deze lessen, dat deze mineralen ter sprake komen en dat u het juiste gebruik en de werking ervan zult leren. Op dit moment zou ik toch het liefste hebben dat u zich houdt aan de praktische kant, die wij u geven en dat u de aarde niet vervangt door een mineraal. Niet dat in wezen een mineraal schadelijk is, maar het heeft andere inwerkingen en het heeft, zeker naar wat u moet leren aanvoelen, een totaal andere invloed op u. We moeten trachten om zoveel mogelijk ‘de neuzen in dezelfde richting te zetten’. En dat kunnen we maar doen wanneer we ons trachten te houden aan dezelfde vorm van oefening. Iedereen zal op zijn eigenste wijze daardoor zijn gevoel en zijn harmonie met de elementalen kunnen ontwikkelen, dat is juist, dat zal bij ieder verschillen, maar het is belangrijk dat we vanuit dezelfde wijze vertrekken. Dit is ook in die zin nodig dat het de eenheid van de groep versterkt.

Ik heb nog een vraag over de groepswerking. Vorige keer had u ons aangeraden om meer contact met elkaar te delen. Stel nu dat ik iemand opbel, zomaar lukraak, en ik tref een persoon, die in een heel slechte bui is, op een heel moeilijk moment. En achteraf vind ik dat dat gesprek eigenlijk een beetje intimidatie geweest is. Hoe moet ik daar dan mee omgaan?

Kijk eens hier, wanneer u toevallig naar iemand van de groep belt, die het moeilijk heeft, dan is dit geen toeval, maar dan is dat een aanvoelen van u dat daar een helpende hand nodig is. Dat wil niet zeggen dat u het andere lid van de groep zo moet gaan knuffelen, dat deze erbij stikt, nee. Maar het kan best zijn dat dat andere lid van de groep gewoon eens zijn gal kan spuwen tegen u en dat dit zo oplucht dat deze weer verder kan. Dit kan u dan niet beschouwen als negatief, maar wel als hulp, die u even hebt gegeven zodat het nu weer op de normale wijze kan verder gaan.

U bent allemaal mensen, en een mens is niet alle dagen in dezelfde stemming. Dat zult u van elkaar moeten kunnen leren aanvaarden. U zult van elkaar moeten leren aanvaarden dat het de ene moment beter gaat dan de andere. Dat u met de ene persoon misschien gemakkelijker en spontaner een gesprek hebt, een wisselwerking hebt, dat klopt. Ieder mens is anders. Maar dit is juist de rijkdom van een groep als deze. Juist doordat u hier met 10 verschillende personen, met 10 verschillende karakters bent, vormt u een krachtig geheel. Moest u alle 10 exact hetzelfde zijn, dan zou dit een zeer zwakke groep zijn. Maar ieder in deze groep heeft zijn sterkte. Of u nu jong of oud bent, of u nu enorm geletterd bent of niet, dat maakt niet uit. Het is in wezen uw eigen totaliteit, die hier bepalend is, en dat is meer dan dat stoflichaam, dat hier aanwezig is en dat het af en toe eens moeilijk heeft.

En wat betreft, er is effectief gesteld van meer contacten te hebben tussen de bijeenkomsten: wij staan erop dat u dit werkelijk langzaam maar zeker opdrijft. Er moet tussen ieder van u een wisselwerking kunnen ontstaan. Ik zal niet zeggen dat u broer en zuster van elkaar moet worden, want dat is het niet, maar u moet naar elkaar toe trachten zo ver te komen dat u kunt zeggen: “Jullie zijn mijn verwanten. Ik ben uw verwante.” En ik zeg speciaal niet ‘uw naaste’, ik zeg ‘verwante’, omdat dat dichter staat. Dat wil ook zeggen dat u er voor elkaar zal moeten zijn, zeker naar de toekomst toe, wanneer er iets gebeurt, dat u elkaar kunt helpen. Ja, dat is nu eenmaal, wanneer u een groep vormt, gaat dat zich langzaamaan ontwikkelen, en zeker wanneer u op basis van spiritualiteit, zoals deze groep, zich ontwikkelt, en dan nog in werking, want u zit niet alleen met een theoretische groep, hier zit nu ook een groep met praktische uitvoering, dan komt u ook steeds dichter bij elkaar te staan.

En dit past dan volledig in het Aquariustijdperk, waar de oude scheidingen van de ‘Vissen’ verdwijnen. De ‘Vissen’ kende zijn heel kleine entiteiten, de families enz. ‘Aquarius’ kent dit niet meer. ‘Aquarius’ zegt gewoon: Wij zijn allemaal elkaars verwanten. En dit is juist. En u zult zien, zeker de jongsten onder u zullen dit nog binnen tientallen jaren opmerken, dat effectief deze kosmische tendens zich over de ganse wereld zeer sterk zal uitbreiden. U zult natuurlijk eerst nog de opruiming meemaken van het oude, maar gezien jullie al een groep zijn, kunt u deze zaken vanuit uw ingesteldheid en zeker door gezamenlijk mediteren, de werking die u gezamenlijk doet, langzaam maar zeker dit tot een echte eenheid opbouwen.

Stel, bij een overgang van één van de leden van de groep, blijft die dan tot die groep behoren?

Nou, waarde vriend, we gaan allemaal eens over, ik heb dat al voor u gedaan, u hebt het vroeger al een paar keer gedaan, maar goed, tot daar aan toe. Ieder lid van deze groep, zoals hij nu gevormd is, met de ingesteldheid van nu bij overgang, gaat gewoon in deze sfeer verder. Het is niet alleen dan dit kleine groepje, maar wanneer u aan onze zijde bent, hebt u een veel groter overzicht van al diegenen die in dezelfde richting werken. En wie weet, misschien als u overgaat in deze groep, want wie zal het zeggen, blijkbaar bent u nogal ongedurig, dan kunt u dat ook nog eens komen vertellen, nietwaar. Grapje.

Maak u geen zorgen, op het ogenblik dat u werkelijk met een groep als deze samen zaken doet op spiritueel gebied en u doet dat met 100% inzet, dan creëert u een soort vrijwillige, ik zeg wel 100% vrijwillige, binding met al diegenen, die ook datzelfde trachten te bereiken, diezelfde positiviteit, u bent daar onafscheidelijk deel van. En, ach, dat stoffelijk voertuig is toch maar tijdelijk en zelfs de meesten van de hier aanwezigen zijn al veel langer dan met het stoffelijk voertuig dat ze nu hebben, met deze zaken bezig en is het alleen maar weer een verbetering, een versterking van datgene waar zij eigenlijk al heel lange tijd in hun bestaan – en hier haal ik dat duidelijk uit wat u aan onze zijde geleerd hebt en eventueel in andere stoffelijke levens – zij zijn al een ganse tijd met die ontwikkeling bezig en u gaat nu gewoon weer verder. Dus wanneer u zegt: “Ach, die mantel, die kan ik niet meer gebruiken, ik hang hem aan de kapstok, ik ga zonder verder”, dat wil niet zeggen dat u ermee stopt, integendeel.

Broeder, naar aanleiding van wat gezegd is geweest in de vorige zitting in verband met natuurrampen en milieurampen, dat het de elementalen zijn die grote kuis houden, stel ik mij de vraag bij het weerkerende fenomeen van orkanen, die Cuba en zo treffen, valt dat ook onder die noemer of is dit een weerkerend natuurfenomeen?

Kijk, het is een streek waar, door zijn gedachte-uitstraling, het heel gemakkelijk wordt dat deze orkanen ontstaan. Het is niet alleen een samenspel van natuurelementen, het is een samenspel van gedachte-uitstraling en elementalen, die daar een rol spelen. Naar de toekomst toe zullen daar nog zwaardere fenomenen optreden. U mag niet vergeten dat in die gebieden – en die fenomenen zijn naar de mens toe zeer negatief. En waarom? – Omdat in die gebieden twee zaken overheersen, dat is langs de ene kant, vooral in het Caraïbische gebied de voodoomentaliteit, die ervan uitgaat een enorme macht te kunnen opbouwen, die wel degelijk aanwezig is, dus pure zwart-magie. En ten tweede, wat daar 100% mee harmonieert, is de Amerikaanse samenleving van Florida en al die zuidelijke staten, die in hun manier van denken maar één zaak voeren van volledig op zichzelf gericht zijn. Dat maakt daardoor dat daar heel krachtig kan opgetreden worden en dat daar telkens weer grote kuis wordt gehouden.

Voor die gebieden, naar de toekomst toe, zou ik zelfs kunnen zeggen dat – maar dan spreek ik over langere termijn – deze zichzelf totaal zullen vernietigen. Het is op dit moment voor u moeilijk voorstelbaar dat een gebied als Florida bv. van de kaart geveegd wordt, maar toch zullen die zaken plaatsgrijpen om gewoon de evenwichten te herstellen. Maar let op, niet alleen naar die gebieden, ook in de andere richting, in Zuid-Amerika, zullen zich zulke catastrofes voltrekken. En vooral Zuid-Amerika zal meemaken dat het een grote opkuis moet meemaken, moet kennen omdat het één van de gebieden is, die ervoor zullen zorgen dat voor de mensheid nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het zal niet het avondland, Europa, zijn maar het zullen wel de Zuid-Amerikaanse gebieden zijn, maar dan spreek ik wel over tientallen en honderden jaren verder, die zullen overnemen. Maar daardoor zal eerst ook weer een grote mentaliteitswijziging moeten gebeuren. Deze is op het ogenblik al bezig gezien in Zuid-Amerika, ondanks alle negatieve berichtgeving die u ervan krijgt, zeer veel spirituele groepen zeer sterk geïnspireerd worden en zeer sterk inwerken. Maar daar wordt naar de buitenwereld toe heel weinig ruchtbaarheid aan gegeven.

Zo goed dat u nog zeer sterke vloedgolven zal krijgen, dat u nog zware aardbevingen en vulkaanerupties enz. zal krijgen. Maar dat zijn allemaal maar uitingen, lieve vrienden. U moet zich daar niet teveel aan storen. U kunt er ook niets tegen doen. Laat dat gewoon voor wat het is. Geef er niet teveel aandacht aan, maar tracht in uw meditatie zo evenwichtig en zo rustig, harmonisch mogelijk te zijn. En dan zult u zien dat wat gebeurt, gebeurt, maar dat u er geen deel van bent.

Kijk, u leeft op het ogenblik op een wereld waar drie kwart van de mensheid onder een enorme ellende leeft. Och, u wordt dagelijks rond uw oren geslagen met beelden van aanslagen in de Arabische gebieden, waar de Amerikanen trachten een beetje de scepter te zwaaien. En dan krijgt u gekleurde informatie van bomaanslagen enz. Maar in grote delen van de wereld, waarover u niets hoort, gebeuren veel gruwelijker zaken, nog veel mensonwaardiger dan die aanslagen.

En nu zou ik één zaak toch willen opmerken: wanneer u rond de oren wordt geslagen met alle mogelijke aanslagen, moordpartijen enz., bekijk het even vanuit deze hoek, dat voor de meesten, die sterven in zo’n aanslag, deze goed af zijn. Want aan onze zijde worden ze opgevangen en gaan ze gewoon verder. Voor de mens natuurlijk, die leeft, is het iets anders, want die vindt dat erg. Maar de meesten, die in een aanslag omkomen – eerst en vooral zijn het, en dat beseffen er weinig, groepsgeesten, die gezamenlijk geïncarneerd zijn. U hebt op het nieuws zeker weer gehoord van die aanslag waar zo veel kinderen zijn omgekomen. Wel, die kinderen, dat was één geheel, hoe gek het ook klinkt. Zij zijn samen op de wereld gekomen, hebben hem samen verlaten en gaan nu samen verder. Maar voor hen is dit een leerschool geweest, waar zij zeer veel uit opgedaan hebben en kunnen nu geestelijk verder. En als ik dan uit de biecht mag klappen, dan zullen het juist diegenen zijn, die dit hebben meegemaakt, die dit hebben doorgemaakt, die binnen enkele jaren ervoor zullen zorgen dat gans dat extremisme binnen die godsdienst, en die godsdienst zelf, eigenlijk verdwijnt. Want wat de extremist niet doorheeft, is dat hij juist door zijn daden, zijn idealen onmogelijk maakt.

Broeder, als u het elementaal aarde bekijkt, als u aarde zou vastnemen, dan zit daar toch ook altijd iets in van de andere elementalen, plus nog heel wat andere krachten en energieën, die aanwezig zijn. Is het dan wel zo simpel om die zaken echt gescheiden te zien?

Mijn lieve dame, stop met te trachten dit wetenschappelijk te benaderen. We beseffen best dat u graag analyseert en dat u graag naar de kern van de zaak gaat, maar de grote fout, die u maakt, is om de zaken te scheiden. Wanneer u aarde in uw hand neemt en toevallig is in die aarde dierlijk leven aanwezig, zijn zaden aanwezig of eender wat, of is er misschien zelfs wat water aanwezig, dat behoort nu eenmaal tot die aarde. Leer gewoon te aanvaarden dat alles één geheel is.

Wanneer ik tegen u zeg dat u voor het grootste deel water bent, dan gaat u protesteren want u zult zeggen: “Ja maar, daar zit nog dit en dat en hetgeen in.” Dat klopt allemaal, maar er zit ook een geest in u. Begrijpt u? En nu mag u analyseren zoveel u wil, uw geest zult u nooit vinden. Als mens, om het cru te zeggen, in de voornaamste levenslichamen die u hebt, kunnen we toch van een 7 tot een 14 verschillende lichamen spreken. O, u kent de aura, maar ziet u hem? De meesten onder u zullen er nog problemen mee hebben. U hebt chakra’s, uw fijnstoffelijke organen, zeer belangrijk, u kunt ze niet missen; maar hoeveel onder u kunnen ze werkelijk voelen, zien of ermee werken? Neem ze weg en u bent geen mens meer. En zo is dat met dat beetje aarde dat u in uw hand neemt. Zelfs wanneer u een hoeveelheid droog zeezand in uw hand neemt, zou u ervan versteld staan hoeveel leven er in dat zand zit. Maar dat maakt juist uit dat het dat zand is, die aarde is.

Als u naar de Sahara zou gaan, daar ziet u een zandwoestijn. Wanneer u daar als wetenschapper een emmer zand neemt en u zou dit analyseren, dan zou u daar heel veel in vinden. Maar doordat u dit gaat analyseren, ziet u het geheel niet meer. Want gans dat Saharazand – en ik spreek niet over het rotsgebied, ik spreek over het zandgebied – is één groot levend geheel. Daarin wonen miljoenen ongekende diersoorten; de mens kent ze niet, en de meeste zal hij ook nooit kennen. Maar toch leven die dieren in dat zand, het is hun leefmilieu. In dat zand zitten zaden en van alles, soms microscopisch klein, die wanneer de aarde zich even zou schudden, oorzaak zouden zijn dat op enkele jaren tijd de Sahara zou omkeren tot een groene long. Voor u, als wetenschapper, onvoorstelbaar dat dit mogelijk zou zijn. Toch is het zo. Zo goed als de mens denkt dat de Sahara de droogste plaats van de wereld is, maar vergeet dat onder die Sahara enorme waterreservoirs zijn.

Dus, wees voorzichtig met de wetenschappelijke benadering hier. Het is u aangeleerd, het is uw leven. Maar, wanneer u met deze zaken wilt werken, moet u even uw dagelijkse bezigheid opzij zetten en gewoon trachten uw aanvoelen, uw gevoel te volgen. En het zal zeer moeilijk voor u zijn. Want hoe verder u gaat en hoe meer resultaat u in dat gevoel krijgt, hoe opstandiger u zal worden. Want u hebt het anders geleerd. Uw denkwereld is anders. En de kunst hier zal juist zijn om uw rationeel denken te behouden voor wat u dagelijks moet doen om de kost te verdienen, maar voor wat uw geestelijke ontwikkeling aangaat en de weg die u daarop wilt gaan, is het van belang dat u daar uw gevoel – en het is er, hoor, u hebt de eigenschap – laat ontwikkelen. En dan zult u dat zand niet zien als een samenspel van water, lucht en weet ik veel wat, maar dan zult u dat zand zien als het element. En dan zal u misschien, als u dat zand als gevoel herkent, in de andere hand, bij wijze van spreken, de lucht houden – kan niet, u kan geen lucht vasthouden, maar goed, u houdt het vast – en dan zal u zeggen: “Kijk, nu kan ik de 2 elementen laten samenvloeien.” En dan heb je weer een nieuwe rijkdom.

Ben ik niet te lastig, niet te moeilijk?

U mag daar commentaar op geven, hoor.

Wel, de enige commentaar, die ik heb, is dat ik mijn best zal doen en het feit dat ik hier zit, is al een eerste stap.

Dat is positief.

Kijk, u bent geïncarneerd in de stof, dat geldt voor iedereen, omdat u bepaalde zaken wilt doorleven. Een lichaam heeft bepaalde eigenschappen, die gaat u ontwikkelen. En dan is het de kunst in dat leven om het evenwicht te vinden tussen wat u geestelijk aankunt en wat eigenlijk de juiste sturing is, waarvoor u gekozen hebt, de ontwikkeling waarvoor u gekozen hebt, en wat u in die stof bent. En ik wil zeker niet zeggen dat u alles, wat in de stof is, moet weggooien, verre van. Want het is belangrijk, u hebt het nodig. Maar, het mag u niet domineren. De meeste mensen leven een leven, gedomineerd door de stof. Men loopt zichzelf als het ware achterna omdat, vanuit de cultuur, vanuit de familie, noem maar op, er zijn zoveel duizenden oorzaken, gesteld wordt dat het zo is en zo moet. En daardoor blokkeert men al het andere. Dit was typisch het oude, het oude met al zijn systemen, met zijn kerken, met zijn religies, die de mens vastgeroest in iets trachtten te houden. Maar het nieuwe is juist om te beseffen: “Oké, die stof kan dat veroorzaken, ik kan daar vast in zitten, maar ik heb de keuze; ik heb de keuze dat ik mijn eigen ontwikkeling, mijn eigen spiritualiteit kan volgen en van daaruit verder geraken. En zo het stoffelijk leven, dat ik nu heb, veel waardevoller maken.”

Goed, maar nu ben ik bijna aan het preken.

Zo, zijn er nog dringende vragen over de stof?

In de vorige les werd gezegd: Gedachten worden opgevolgd door de elementalen. Is het mogelijk dat elementalen ook werken via mensen, die de gevoeligheid hebben boodschappen te ontvangen via automatisch schrift? Hoe werkt dit?

 

Nee. Waarom niet? Heel simpel, een elementaal denkt niet. Het elementaal is een kracht, die geen beelden vormt. Automatisch schrift komt in vele gevallen voort van ofwel onderbewust omzetten van uw eigen gedachtebeelden of het opnemen van gedachtebeelden van geesten, die nog heel dicht bij u zijn, die rondom u zijn, die meestal trachten in de stof nog iets te bereiken.

Kijk, ik zal trachten het zo duidelijk mogelijk te maken voor u: Wanneer een mens overgaat en hij is geestelijk niet ver – iedereen heeft ooit die periode doorgemaakt, u maakt een evolutie door, maar op dit moment zijn er zeer velen, die een eerste incarnatie zijn in de stof – zij sterven en zij zien eigenlijk onze zijde op dat ogenblik als een beetje afschrikwekkend. Waarom? Omdat, wanneer u aan onze zijde bent, iedereen ziet, waarneemt wat u denkt. Aan onze zijde kunt u niet denken: Ik vind u mooi, en tegelijk denken: Ach, ik moet u niet. Dat gaat niet. Want wat u denkt, neemt de ander waar. Dus, wat doen deze? Zij trekken zich terug, zij kapselen zich in, zij trachten zich af te schermen. Het is een vorm van duister. Wat krijgt u dan? Dat zij zullen proberen om gevoelens, die zij waarnemen van de stofmens – want vergeet niet, die werelden zijn niet gescheiden; de wereld van de geest loopt door de wereld van de stof; het zijn andere niveaus, andere dimensies, maar zij lopen door mekaar – dus u krijgt op dat moment geesten, die proberen in de stof iets te bereiken. Dat wil zeggen, wanneer iemand met automatisch schrift experimenteert, kruis en bord, zullen zij proberen aan te hechten aan die persoon om zo weer stoffelijke gevoelens enz. te bereiken. Wanneer dan vragen worden gesteld, zullen de antwoorden op die vragen heel dikwijls de wilsvervulling zijn van de entiteit of de geest, die zich daaraan vasthecht. Via kruis en bord zult u zelden een lichtende entiteit aan de lijn krijgen. Laat mij toe te zeggen dat die kans 1 op een miljoen is. Daarom, en het is niet alleen in dit groepje dat we dit zeggen, dit zeggen we al zolang we bezig zijn met dit soort trancewerk, kruis en bord, lieve mensen, blijf daar ver vandaan. Want u krijgt boodschappen, die in vele gevallen zeer gekleurd zijn. En het andere nadeel dat bij kruis en bord aanwezig is, is dat degene die het toepast, meestal met iets op zijn hals blijft zitten. Wat zien we dan? Dat er soms zeer sterke psychische afwijkingen in die personen ontstaan, dat er problemen ontstaan.

Ik denk dat ik het voor u zo duidelijk mogelijk gemaakt heb om u te laten begrijpen wat er gebeurt.

Ja, ik heb het begrepen, maar tussen dat bord en automatisch schrift is er toch een verschil.

Nee, het is hetzelfde. Of u nu glaasje draaien doet, of u nu automatisch schrift doet, of u nu kruis en bord doet, het principe is hetzelfde. Het principe is hetzelfde.

Meditatie: Eén zijn met water

Dan komen we aan het laatste deel van de avond. Lieve vrienden, zet u gemakkelijk, adem een paar keer rustig in en denk even dat we ons bevinden in een heel mooi groen gebied. We bevinden ons in een heel mooi park. En in dit park, lieve vrienden, daar kabbelt een heldere beek. En stel u nu even voor: we gaan allemaal rustig aan de kant van deze mooie heldere waterloop zitten. En we concentreren ons op dit water. Doordat we ons concentreren op dit water, worden we opgenomen in het water. Eerst zien we nog even onszelf spiegelen, en dan worden we dit water, dit heldere, verfrissende water. We voelen ons vloeien, we voelen hoe we de aarde strelen. We voelen ook hoe we hetzelfde moment deze aarde laven. We worden opgenomen en we worden  één met deze aarde. We voelen de beweging van het leven in het water. We zijn één met de vissen, die erdoor zwemmen, die ons als leefmilieu ervaren. We voelen hoe de wind ons doet golven. We voelen hoe de streling van de lucht ons opwarmt. Dit alles is één kracht. Wij zijn het water, wij zijn de voeding, wij zijn de bron van de aarde. Dankzij ons is het nieuwe leven mogelijk. Dankzij ons zuivert alles zich.

Wij zijn het water, bron van leven, zuiverheid, helderheid, evenwicht, harmonie. Wij zijn één, en die eenheid zenden we uit, deze eenheid geven we aan de atmosfeer. Deze kracht vormt een bron van licht, want kijk, de zon weerspiegelt zich in ons evenwicht. De wisselwerking van energie tussen zon en aarde zet zich om en wij voelen ons zweven, wij stijgen op in dit licht, hoger en hoger. En wij bewegen de atmosfeer waardoor de aarde de mogelijkheid heeft om zich te zuiveren. En door deze beweging speelt het zonlicht de voeding naar de aarde toe. Want wij zijn dit licht, deze kracht. Doordat we stijgen en stijgen naar deze lichtbron toe, krijgen we de kans om een nieuwe gedaante aan te nemen. We vormen nu een prachtige helderwitte wolk, een wolk waardoor de zon straalt, waardoor de aarde als het ware via lichtstralen, gebundeld door onze concentratie, wordt gezegend. En we verplaatsen ons over de aarde. En waar we zien dat deze aarde een beetje grauw is, daar laten we het licht naar beneden vallen, daar zetten we ons om in een vastere vorm en dalen als waterdruppels, voeding gevende kracht, terug op deze aarde. En terwijl we dit doen, zuiveren we wat vervuild was en zorgen ervoor dat na onze zuivering het witte licht, het gouden licht van de zon, ook dit stukje aarde kan beroeren. Dat ook hier weer de nieuwe leven gevende krachten, die door ons terug zijn gebracht op deze aarde, zich kunnen ontplooien en tot ontwikkeling komen. En zo zijn we het water, zo volgen we zijn reis; we nemen mee in de aarde en zorgen ervoor dat kan omgezet worden naar het nieuwe en sterkere leven. We gaan steeds verder en verder om uiteindelijk terug naar de oppervlakte te komen, na onze taak volbracht te hebben, terug uit de aarde te borrelen, terug als een heldere bron van lafenis terug onze taak te hervatten. En zo werkt de harmonie tussen deze krachten, steeds opnieuw en opnieuw, opdat het mogelijk zou zijn dat deze planeet blijft existeren; opdat het mogelijk zou zijn dat op deze planeet steeds nieuwe mensen een geestelijke ontwikkeling kunnen vinden.

En vanuit die eenheid, vanuit die harmonie kunnen wij dan de kracht overdragen aan al degenen, die zoekende zijn, die zoekende zijn naar verlichting, die zoekende zijn naar bevrijding, die zoekende zijn naar kennis. Want waar deze krachten samenvloeien, daar openbaart de Vader zich, daar is de kennis aanwezig. Zoals ooit gezegd is: eerst was het Woord er, en door het Woord ontstond de kennis.

Laat deze kracht, die nu in u aanwezig is, laat de harmonie die nu door u stroomt, vrijuit gaan. Schenk ze aan de aarde. Laat het vrijelijk, geef zonder te vragen, want u krijgt ook zonder te vragen. Wees gewoon op dit moment het doorgeefluik van de lichtende kracht.

En kom dan rustig terug, zittende aan de waterkant in deze mooie omgeving. Word rustig terug u zelf, uzelf een beetje veranderd, een beetje gewijzigd, een beetje gezuiverd. Sluit het gevoel van deze kracht in uw hart zodat u het kunt doorgeven aan ieder die het nodig heeft.

Zo, mijn lieve vrienden, mijn taak voor vanavond zit erop. Mag ik u vragen, wanneer ik het medium vrijgeef, nog rustig enkele minuten bij elkaar te blijven, de sfeer te behouden, de stilte te behouden, zodat de kracht die nu is opgewerkt, langzaam maar zeker haar doel kan bereiken. Ik wens jullie nog allemaal een gezegende huisgang toe. Het ga jullie goed.