Evolutie van de mensheid

image_pdf

07 december 2007

Aan het begin van de bijeenkomst, zoals gewoonlijk, denk eraan: wij zijn ook niet alwetend, noch onfeilbaar. En het is belangrijk dat u over het gebrachte zelfstandig nadenkt; en vooral ook daar uw eigen mening over vormt. Zo!

Ik zou vanavond graag met jullie even praten over hetgeen wat binnen veertien dagen gaat plaats hebben; en dat in het kader van de algemene evolutie die de mensheid langzaam maar zeker aan het doormaken is. Een beetje in vergelijk met hetgeen wat het vroeger was.

Wanneer we aan de zonnewende denken dan is dit eigenlijk een menselijke gebeurtenis, of gedachte die reeds duizenden jaren oud is. En die de laatste decennia terug meer in de belangstelling is gekomen zonder dat we kunnen zeggen dat ze ooit verdwenen is geweest. De kerken hier in deze contreien, hebben dit trachten te ondervangen door 25 december als een groot feest te maken, maar het is hen nooit gelukt van de werkelijke oude rituelen die rond de zonnewende steeds aanwezig waren, van deze uit het onderbewustzijn van de mens te verdrijven, en laat staan dat zij erin geslaagd zijn van het te doen vergeten.

Wanneer u mij toelaat dat ik even in het verleden terugga, dan zien we dat er een tijd is geweest dat voor de mensen er geen vaste kalender bestond, er geen vaste omschrijving van jaren was, noch, laat staan, van dagen en zo verder. Men leefde met de zon mee. En dit was heel belangrijk. Want het ganse gebeuren was eraan aangepast. En dan zat men in de periode die nu is: de donkerste periode van het jaar, en dan moet u er nog bij rekening houden dat ook de atmosfeer niet gelijk was aan de atmosfeer die u nu kent. De atmosfeer was veel geslotener. De vochtigheidsgraad was veel hoger, het wolkendek was ook belangrijker aanwezig dan nu, met als gevolg dat werkelijk voor de meeste mensen deze periode een periode was van rust. Je zou ‘t een beetje kunnen vergelijken zoals nog vele diersoorten een soort winterslaap doen, was dit voor de toenmalige mens een periode van rust en overdenking. Maar ook een periode waarin men heel veel zaken trachtte te analyseren en trachtte te ontdekken hoe het mechanisme van Licht en duister in elkaar zat. En dan, op een bepaald ogenblik voelde men aan, want dit moet gezegd worden, men wist het niet zeker, men voelde het aan dat het Licht terug ging klimmen, om ‘t zo te zeggen. Dit was in de eerste beginne vooral door de zogenaamde priesters, die dan later in een verder gevorderde tijd verklaard werden, of benoemd werden als ‘Druïden’ enzovoort. Zij beslisten op welk ogenblik dat dus de zon terug begon te groeien. En, let op, dit ging gepaard, toen, met zeer zware, werkelijk zware magische rituelen. In die tijd werden er nog veel mensenoffers gedaan, u moet dit niet bezien als zijnde iets heel luguber, het was in die tijd een heel normaal gegeven. Je mag ook de mens niet bezien als de mens van nu.

Langzaam maar zeker is daar een evolutie in gekomen, en heeft men ook bepaalde vaststellingen kunnen doen, wat betreft de invloed van de zon en zo verder. Om dan uiteindelijk te komen, laat ons zeggen, ongeveer een kleine vier- à vijfduizend jaar van voor uw tijdsrekening, dat men werkelijk een structuur had hier onder de mensen, en dat men dan ook reeds over godennamen beschikte, dat men namen zoals ‘Bel’ gebruikte.

En dat dan ook de ritus bv. van ‘Bel’, minder gekend in uw huidige geschiedenis, maar die toch lange tijd, dan spreek ik toch over een periode van meerdere duizenden jaren, hier in het Europese gedeelte, de ‘hoofd-religie’ als ik het zo mag uitdrukken, of het ‘hoofd-geloof’ van de bewoners is geweest. U vindt daar nog de oude symbolen van terug, zoals we deze kennen in Frankrijk, zoals Carnac, en zoals Stonehenge in Engeland en zo verder. Er zijn hier ook in België nog een paar heel oude relieken onder andere in Wéris, enzovoort. Er zijn er meer, maar ze zijn niet gekend, of ‘t is gewoon niet meer dat er een verwijzing naar is.

Dan zien we langzaam maar zeker dat ook de kennis van de priesters groeit, en dat de Druïden telkenmale dus ook verder gaan met de evolutie en dus de omkadering van het Feest van het Licht, als het ware, want zo zou je het kunnen noemen. U moet zich voorstellen dat de mensen van toen in hun denken heel ‘magisch’ waren.

‘t Was niet alleen omdat de Druïden bepaalde handelingen deden, maar ook omdat men, en dit is toch voor jullie een interessant gegeven, overtuigd was van hetgeen wat plaats greep, dat men voor zichzelf beelden kon vormen van dus de krachten, en vooral de krachten van de natuur die bij deze gebeurtenis betrokken waren.

In een latere periode krijg je dan vooral het beeld van “Fenris”, de wolfsgod, die in deze contreien rondzwierf en dus de nodige offers eiste omdat het Licht zou terugkomen.

Maar ook hier weer geloofden de mensen 100%, in de krachten van de aarde. En er ontstond als het ware een strijd tussen de Lichtende krachten en de duistere krachten. En waarom vertel ik dit zo? Omdat datzelfde gedachtebeeld in deze tijd en in de komende decennia en eeuwen, zich terug zal hervormen. Niet meer op die oude, primitieve wijze, maar op een meer moderne, zelfs wetenschappelijk aanvaardbare wijze.

Eigenlijk zal er onder de zon, die dus hier de hoofdrol speelt, niets nieuws zijn!

De mensen zijn anders, hebben een andere kennis al na zoveel duizend jaar, maar uiteindelijk zullen we zien dat langzaam maar zeker weer het magisch denken, het aanvoelen van mogelijkheden, een hoofdrol gaan spelen. Waar we nu nog vooral zitten met een zeer pragmatisch, afgemeten, afgelijnd denken, zullen we naargelang de tijd vordert en we verder onder Aquarius komen, meer en meer het denkbeeld krijgen van hetgeen wat de mens voelt, ervaart.

Er zal langzaam maar zeker terug een wisselwerking ontstaan tussen de krachten van de aarde, de krachten van de natuur, van de atmosfeer. Er zal een wisselwerking ontstaan, zelfs, tussen wat u noemt de ‘elementalen’. Omdat de mens in zijn ontwikkeling meer en meer gaat ervaren dat hij een onafscheidelijk deel is van dat geheel, dat hij er mee één is! En dat is, laat ons zeggen, de laatste honderden jaren eigenlijk verloren gegaan, met alle gevolgen van dien. Want we zien nu hoe de mens eigenlijk verloren is wanneer de aarde nog maar de minste beweging maakt. U bent niet bestand tegen branden, u bent niet bestand tegen wateroverlast, u voelt geen storm als dusdanig aan, en laat ons zeggen, u kunt nog minder aanvoelen dat de aarde zich even gaat schudden.

Ach, ik weet het, jullie hebben wetenschappelijke meetapparatuur die alles zal vaststellen. Maar spijtig genoeg, meestal komt de vaststelling op ‘t ogenblik dat het al gebeurd is. En als er dan een wetenschapper is die zijn ‘feeling’ tracht te gebruiken, die wordt dan wel verguisd, vergruisd, want dat kan niet! Dat is niet volgens de cijfertjes en de regeltjes. Het is dat ganse geheel dat langzaam maar zeker plaats gaat maken terug voor de mens die zijn gevoel gebruikt.

En wees gerust, de wetenschappelijke kennis verdwijnt niet! Alleen zal deze kennis in een groter geheel gebruikt worden. En zal men, tussen dit en laat ons zeggen enkele eeuwen, niet meer alleen afgaan op hetgeen men ‘veronderstelt’ dat gaat gebeuren, maar men zal ook de gevoeligheid van bepaalde ‘mediums’, dat zijn mensen die met die zaken bezig zijn, in acht nemen. En zo zal je krijgen dat ook de kinderen van jongs af aan geleerd zullen worden van te luisteren naar hun leefomgeving, van te voelen wat er gebeurt.

En dan zal het u waarschijnlijk niet verbazen wanneer ik zeg dat hetgeen wat in vroegere tijd bestond, dat mensen geloofden in elfen, in aardmannen, noem maar op, er zijn duizend-en-één namen bij de verschillende volkeren gegeven aan al deze fenomenen, dat deze fenomenen terug in de toekomst zullen herbenoemd worden. Dat men terug zal aanvaarden dat er, om het met de oude namen te gebruiken, gnomen bestaan, dat er elfen bestaan, dat er salamanders bestaan, niet het dier, maar de vuurgeest. Begrijp je?

Veel van deze zaken gaan terugkomen, en zij zullen nu, in het nieuwe denken, hoe technologisch het ook zal zijn, aanvaard worden als zijnde een onafscheidelijk deel op, of in deze aarde, een onafscheidelijk deel van het leven van deze aarde, van deze planeet, en van de mens die daar op leeft.

En dan zal je ook zien, niet alleen zullen de oude vastgeroeste patronen die religies de laatste duizend jaar er nogal ingestampt hebben, verdwijnen. En je zal zien dat terug feestelijkheden, om het zo uit te drukken, zoals de terugkeer van het Licht hun juiste plaats in de maatschappij gaan innemen. Dat de mens daar werkelijk terug energie kan uithalen, terug kracht kan uithalen.

Vanuit dat punt ook gaan we opmerken dat bv., en het zal nog een redelijk lange strijd zijn, dat begrijp je best, maar dat al die religieuze voorschriften die op het ogenblik toch over een groot deel van de wereld de mensen onderdrukken, oorzaak zijn van alle ellende en oorlog; moord en doodslag, dat die in de komende eeuwen teruggedreven worden. Dat dat zal komen, als het ware, tot maar een klein sekte-gedoe, niet meer, waar misschien nog enkele wanhopigen zich een macht trachten mee aan te meten, maar die in de ganse context van de aarde eigenlijk van geen belang meer zijn.

En daarom vind ik op een avond als deze dat het voor jullie interessant kan wezen dat je opmerkt dat je eigenlijk al met ‘het nieuwe’ bezig bent. Maar dat dat ‘nieuwe’ in wezen ook in de kern van jullie wezen, in de kern van jullie cellen, van jullie stoffelijk voertuig, aanwezig is. Dat het in wezen niets spectaculairs is. Alleen, dat het een terugkeer is naar de oorspronkelijke bronnen, op een nieuwe, aangepaste manier. En dat je met deze bronnen zult kunnen werken.

Wanneer je dan rekening gaat mee houden, met de kennis die je hier al hebt opgedaan, wanneer je uw besef gaat gebruiken dat je als mens deel bent van het gebeuren van deze aarde, dat wanneer, zoals het hier de laatste dagen geweest is, stormt, waait en doet, dat je in uw handelingen daar rekening mee houdt. Dat je u niet laat ‘meewaaien’, om het zo te zeggen. Of heb je niet opgemerkt, beste mensen, wat de laatste dagen eigenlijk overal nogal ‘verkeerd’ gewaaid is? Daar bedoel ik niet de grote zaken die het nieuws halen, maar kleine zaken. Heb je niet opgemerkt dat jullie waarschijnlijk hier en daar zaken verkeerd deden, al is het maar gewoon iets verkeerd vastnemen, of naast iets grijpen. Dat je ook in gedachten eigenlijk plots iets verkeerd begreep of verstond? Je moet eens nagaan wat je de laatste dagen hebt meegemaakt in kleine zaken, niet in grote, spectaculaire zaken. Dat valt op, want dat is niet belangrijk. Het zijn de kleine zaken die bij u plaats gehad hebben, die u kunnen duidelijk maken hoe gevoelig je bent aan deze bewegingen van de aarde.

En zo zul je opmerken dat ook in de komende dagen, over een kleine veertien dagen die nog resten tot het Licht terugkeert, vele zaken eigenlijk nog fout gaan lopen. Ik zou zeggen, tracht de komende veertien dagen de rust te behouden, tracht, wanneer je het enigszins kunt, u in meditatie terug te trekken, toch minstens éénmaal per dag, zelfs wanneer het kan, meermaals, al is het maar enkele minuten. Het zal uw lichaamstrilling evenwichtiger houden. Want door de atmosferische geladenheid – en natuurlijk, men heeft u dat vorige maal al uitgelegd, nog altijd de wisselwerking tussen de zon, de aarde en de andere planeten – zitten we met een hogere spanning in deze atmosfeer, die zich ook op u vertaalt via uw aura en zo verder zo naar uw organen.

Wanneer er iets fout is, bv. zult u in deze periode er meer gevoelig voor zijn. Maar u zult ook gemakkelijker een foute beweging doen die kan leiden tot een kwetsuur of een verzering. Wanneer je nu weet dat je in deze periode zit, en u let een beetje op, dan kun je aardig wat voorkomen. Dan hoeven deze duistere weken voor u niet een soort marteling te zijn, maar dan kun je zelf vanuit dit gebeuren zeer veel leren.

Je kunt onder andere voor uzelf vaststellen waar uw gevoelige punten liggen. Bij de ene mens zal dit op het zenuwstelsel zijn, zal misschien last krijgen met de zenuwen, bij de andere zal het misschien met de bloedvaten zijn. Weer andere zullen voelen dat de hormonale functies ontregeld zijn, niet spectaculair, kleine beetjes, maar voldoende om er last van te hebben, voldoende om geprikkeld te zijn en vanuit deze geprikkeldheid foute handelingen te doen, foute beslissingen te nemen.

En dit is hetgeen wat zijn bron vindt in wat de aarde op het ogenblik allemaal stimuleert. In het ‘gesprek’ als het ware, tussen de planeten.

En natuurlijk, dit is altijd wat geweest is. Maar nu, met de grote verschuivingen, komt dit extra naar boven. Je hebt daarin het voordeel dat je daaruit heel veel voor uzelf kunt leren.

En dan ga je zien, dan krijgen we dus binnen een dag of veertien, dat het Licht terug gaat stijgen. Langzaam maar zeker. De zon neemt de wending en keert op haar schreden terug. Ook dan is het voor jullie belangrijk te beseffen dat, doordat het Licht groeiende is, en het duister zich terug moet trekken, er ook een spanning is. Een spanning die wel een andere invloed op u heeft, maar die toch ook niet te onderschatten is. Je gaat krijgen dat je langzaam maar zeker, hoe verder de zon evolueert, je bepaalde gedachtebeelden sterker gaat waarnemen, dat je in bepaalde situaties duidelijker zult zien hoe zaken in elkaar zitten. Maar dit stimuleert u dan ook weer tot reactie. En daar is het ook weer opletten geblazen. Want juist doordat je bepaalde zaken waarneemt, opmerkt, en er plots op reageert, wil dit niet zeggen dat dit de juist reactie is. Ook hier weer zul je moeten leren aan te voelen wat er aanwezig is, wat er gestimuleerd wordt, en wat eigenlijk voor u de beste reactie is. Meestal niet degene die spontaan, zomaar, opwelt!

U zou rustig moeten ook hier leren, en dit kun je best wanneer je mediteert, van te luisteren naar uw eigen geest. Ach, ik ga hier geen reclame maken voor onze zijde, hoor! Nee, nee! Ik zeg hier: ‘luister naar uw eigen geest’. En dit kun je best leren door wanneer je u in alle rust zet, u naar binnen toe te keren. U kunt bv. in een meditatie een bepaald facet naar voor brengen, iets dat u misschien stoort, iets waar u misschien niet goed weg mee weet, en in het meditatieve proces vragen aan uw eigen geest, uw innerlijk, van:’ hoe zie jij dat?’ ‘Wat is volgens jou de beste houding, het beste antwoord, de beste oplossing?’

En wanneer je dit rustig vraagt in meditatieve toestand, dan zul je opmerken dat, en dit zal voor ieder van jullie zo zijn, je zijt allemaal daarin gevoelig genoeg, dat je wel degelijk een beeld doorkrijgt, een idee doorkrijgt. Misschien niet hetgeen wat u gewenst had. Maar hetgeen wat u doorkrijgt daar kunt u meestal wel van op aan dat het voor jou het meest aangewezen antwoord zal zijn. En wanneer je zo leert werken, wanneer je, als je dit onder de knie hebt, dit ook meer gaat toepassen in jullie dagdagelijkse handelingen, dan zul je opmerken dat je aan heel veel problemen voorbij kunt gaan. En dat je inzicht krijgt in zaken waar je anders waarschijnlijk nooit het fijne van had geweten, maar dat voor jullie misschien wel veel problemen had meegebracht.

En dit behoort ook tot het nieuwe denken van Aquarius. Het besef dat je niet alleen stofmens bent, maar dat je een geest hebt. Een geest die u kan helpen, en niet zoals in het oude religieuze denken van: ‘ja, die geest, dat is iets voor later, dat is om de straf te ontvangen, om te branden in de hel of het vagevuur’. Maar ja, met de prijzen van de ‘mazout’ tegenwoordig zal het ook niet meer zo vurig zijn, denk ik. Of dat je in de hemel mocht gaan zitten waar de traiteur alle dagen hetzelfde bracht! Al was het met gouden lepeltjes, juist: rijstepap! Ja!

Begrijp mij goed, dat oude gedachtebeeld, en waar toch de meesten onder u nog mee zijn groot gekomen, dat moet je kunnen loslaten. Je moet beseffen dat na dit leven in de stof er voor u geen wereld wacht die u gaat oordelen. Dat er voor u geen straffende God op een troon zit.

Het enige wat je gaat opmerken is, dat wanneer je aan onze zijde komt, dat u over uzelf zult oordelen. Niemand aan onze zijde zal u iets toewerpen. Maar u zult zelf over uzelf oordelen. En daarom heb je nu de mogelijkheid, gezien de evoluties die plaatsgrijpen, en gezien je in een overgangsfase zit, u eigenlijk al in de stof te bevrijden van deze oude gedachtepatronen. En de sfeer van de aarde waar u deel van bent, maakt het u nu mogelijk. Wanneer ik nog maar twintig jaar terugga, dan was dit bijna nog niet realiseerbaar. Dat zou maar voor enkele mensen op dat ogenblik mogelijk geweest zijn.

Nu zitten we in een nieuwe tendens, een nieuwe kosmische invloed, een zeer sterke invloed, die zich volledig open geplooid heeft, waarin het mogelijk is van nu al als mens te ontdekken wat het ware bestaan voor u inhoudt.

Daarmee wil ik zeggen dat wanneer je u bewust gaat zijn dat het mogelijk is een wisselwerking te maken tussen uw stoffelijke gedachtewereld, uw stoffelijke handelingswereld en de geest die uw voertuig eigenlijk in leven houdt, dan kun je daaruit nieuwe ideeën, nieuwe krachten putten die het voor u mogelijk zullen maken, eerstens in de stof een juistere levensloop door te gaan, minder gebonden zijn aan alle mogelijke stoffelijke regeltjes en wetjes die nog behoren tot het oude tijdperk, u zult zich daarvan kunnen bevrijden. U zult kunnen met deze krachten u juist te positioneren, dan zult u opmerken dat het voor u veel gemakkelijker wordt om al hetgeen wat noodzakelijk is om te leven in harmonie met de aarde te bereiken, en dit heeft heus niks te maken met bankrekeningen of materiële zaken. Deze zaken, wanneer je de juiste ingesteldheid hebt, zullen altijd in evenwicht zijn, zonder dat je daar u veel zorgen over moet maken.

Maar het voornaamste in deze evolutie is dat je uw eigen geest veel meer ontwikkelingsruimte geeft, om te komen tot een zo juist mogelijke ervaringswereld waarvoor hij gekozen heeft om hier, op deze aarde, te leven.

En wanneer je dan deze cyclus doorlopen hebt, en je komt terug aan onze zijde, dan zal je ook opmerken dat door deze ervaringswerelden, door deze méérwaarde die je in dit stoffelijk bestaan opgedaan hebt, het ook in de geestelijke wereld veel gemakkelijker zal zijn, ten eerste om uw nieuwe toestand te aanvaarden, en ten tweede om, wanneer je uw leerschool overschouwt, te kunnen aanvaarden wat er allemaal heeft plaats gevonden. En het is juist deze aanvaarding die ervoor zorgt dat je verder kunt gaan in het Licht. Hoe beter de aanvaarding van het leven dat geweest is, met alles wat erin geweest is, hoe beter en hoe sneller ook uw tocht verder kan gaan aan onze zijde.

Het probleem in vele gevallen is dat mensen aan onze zijde komen, en dat ze niet willen aanvaarden, dat ze weigeren te aanvaarden wie ze geweest zijn, wat ze gedaan hebben, waarom en hoe, en dat zij zich daardoor van het Licht afkeren. Met als gevolg dat zij dus voor langere tijd immobiel blijven; zichzelf eigenlijk een droevig bestaan verzekeren.

Zie je, beste mensen, hoe een oud feest, een feest van duizenden jaren oud, toch in deze periode, deze overgangsperiode nog voor velen van jullie, heel modern kan zijn. Heel nieuw kan zijn, met ontzettend veel nieuwe mogelijkheden voor ieder van u die daar open voor staat.

Nog niemand in slaap gevallen? Goed.

Dan zal ik dit eerste gedeelte rustig afronden.

Besef, lieve mensen, dat je in deze periode van het jaar, we kunnen toch zeggen dat we nu in de donkerste periode zijn, wanneer we ongeveer inschatten, een drietal weken voor de zonnekering, een drietal weken na de zonnekering is de donkerste periode, is de periode waar in veel gevallen bij zeer veel mensen zaken ontstaan, zaken verankeren, die eigenlijk duister zijn. Omdat zij zich mee laten slepen in de tendensen die in deze duistere dagen opgang maken. Daarom, zorg dat in uw gedachten, in uw meditatie steeds het Licht aanwezig is. Laat u niet emotioneel meedrijven met alle erge zaken die men u dagdagelijks aanbiedt. Distantieer u daarvan. Maar zie wat u in uw eigenste omgeving kunt betekenen voor uw medemens. En waar men u vraagt een helpende hand te reiken, en je voelt aan dat je deze helpende hand moet reiken, kunt reiken, dan ga je ervoor!

Maar let op, doe het zoals ik het u naar voor heb gebracht, ga niet onmiddellijk in op een vraag! Maar keer eerst in uzelf en stel de vraag aan uw eigen innerlijk, aan uw eigen geest. En als daar een ‘ja’ uitkomt, dan ga je ervoor. Maar wanneer je daar een aanvoelen krijgt van ‘hier mag je niet in meegaan’, ‘hier mag je niet op ingaan’, houd u er ook aan! En misschien denk je dan als stofmens; ‘dit is toch erg, dit kan toch niet’, maar besef wel, beste aanwezigen, dat u nooit in staat bent alle feiten op dat moment te overzien. Dat het niet in uw mogelijkheden ligt om door te hebben waarom dat men u een helpende hand vroeg. En wanneer uw eigen geest die wel in tijd en ruimte meer zicht heeft, omdat hij niet de beperking van de stof kent, kan overschouwen dat de gestelde vraag andere bedoelingen had dan waar ze in gekaderd was, luister dan naar uw innerlijk.

Luister ernaar en volg het. En wanneer je zo in de komende weken tracht het juiste te doen, tracht zo harmonisch mogelijk te zijn met de aarde, en met de ganse kosmos, dan kan ik jullie zeggen dat je u heel goed hebt voorbereid op de terugkeer van het Licht.

En dat je, wanneer je samen deze avond hebt doorgemaakt, en samen de krachtopbouw zult hebben ondergaan, bij wijze van spreken daarna gewapend zult zijn met de krachten van het Licht om een komend jaar waarin aardig wat zal gebeuren; veel zaken misschien die je liever niet zou zien gebeuren, maar waar voor iedereen aardig wat zal gebeuren. Daarop zul je dan voorbereid zijn en met het Licht aan uw zijde op een juiste wijze kunnen doorleven.

Wat er dan ook plaats vindt, je zult steeds voor uzelf terug kunnen vallen op de harmonie, op het evenwicht van de kosmos, op de eenheid. En op de Kracht die de Vader u geeft.

En die voor iedereen hier aanwezig en bruikbaar is.

Zo, mijn beste mensen, dat was mijn boodschap voor vanavond.

U ziet hoe het oude eigenlijk vanzelf overvloeit in het nieuwe. En dat wanneer je gewoon tracht een beetje ervan in praktijk om te brengen, dat het jullie heus niet zo slecht zal gaan!

Ik neem nu afscheid van jullie, denk rustig na over het gebrachte. Heb je vragen dan mag je ze gerust aan de broeder die mij opvolgt in het tweede gedeelte stellen.

Voor de rest wens ik jullie nog veel Licht toe in deze toch nogal duistere periode van het jaar.

Vragen.

In het tweede deel is er plaats om jullie vragen te beantwoorden en vervolgens om samen te mediteren. Zijn er mensen die een vraag naar voor willen brengen?

Je moet het natuurlijk niet allemaal tegelijk doen want dan wordt het een kakofonie, hé.

  • Ik ben soms een beetje in de war. Er wordt ons hier vaak verteld dat we vanuit ons gevoel beslissingen moeten nemen. Maar we moeten ook, anderzijds, de harmonie bewaren, het evenwicht. Maar zou het niet kunnen dat dat soms tot conflicten leidt?
Als twee mensen over hetzelfde een andere mening hebben en toch vanuit hun eigen gevoel … dan denk ik dat dat soms toch tot conflicten leidt.

Ik denk dat je hier een paar zaken door mekaar haalt. Om te beginnen wordt hier in de eerste plaats erop gewezen dat het belangrijk is dat je tracht te ervaren wat uw geest u wilt duidelijk maken. Dit is iets totaal anders dan wat uw stoffelijk begeerte-denken u tracht duidelijk te maken. En de mens neemt dit nogal eens gemakkelijk als zijnde datgene wat hij of zij het liefste volgt. En dan kan het wel eens fout lopen. Op het ogenblik, wanneer u, zoals in het eerste gedeelte naar voor is gebracht u in alle rust instelt en leert luisteren naar uw innerlijk, en dit vanuit het Licht, zonder dat je daarin enige begeerte legt, dan zult u op dat ogenblik een zeer duidelijk antwoord krijgen; een antwoord dat niet noodzakelijk hetzelfde moet zijn als voor iemand anders. Maar wat wel zal zijn, is dat, zelfs als er verschillende antwoorden zijn, dat zij één harmonie zullen vormen en dat zij niet in strijd zullen zijn. Maar ook hier weer is de stoffelijke mens ‘zwak’, om het zo uit te drukken en gaat hij of zij heel snel overgaan om zaken die men eigenlijk niet graag aanvaardt, weg te duwen en wat men wenst, naar voor te brengen. Met als gevolg dat we zeer veel zien dat mensen zichzelf heel veel wijsmaken en dat ze dan achteraf komen klagen dat het eigenlijk toch niet klopt.

Het plaatje klopt wel, alleen heb je het niet willen aanvaarden zoals het werkelijk in u opborrelt. En dat is het grote probleem. Je moet eerst echt leren te voelen, waar te nemen wat uw geest u tracht duidelijk te maken. En in de meeste gevallen komt dit niet overeen met het begeertepatroon dat in de stofmens zo sterk aanwezig is.

Maar wanneer je het echt wenst en wanneer je je er echt op instelt, dan zul je erin slagen en dan zal je opmerken dat hierin geen tegenstelling zit.

  • Is dat dan de ervaringswereld in de geest, wordt dat er eigenlijk mee bedoeld?

Wanneer u in de stof met een probleem kampt en u richt u tot uw eigen geest, dan heeft uw geest niet alleen een ervaringswereld, want uw geest heeft al menige levens doorlopen, heeft daar ook de kennis en de ervaring van, maar dit is voor het probleem dat zich nu stelt, ondergeschikt.

Wat is belangrijk voor die geest? Dat hij, op het ogenblik dat u zich tot hem richt, over mogelijkheden beschikt om waar te nemen, om te overzien, om de puzzelstukjes, als het ware, bij elkaar te laten komen die u, als stofmens, niet ter beschikking hebt. En doordat de mogelijkheden van uw geest om iets in te schatten veel groter zijn dan voor de stof plus, en dat is toch ook van zeer groot belang, uw geest wordt niet door een stoffelijk begeertepatroon gedreven. Je mag niet vergeten dat een menselijk lichaam bijna in alles door begeertepatronen wordt gedreven. Dit moet je niet bekijken als zijnde iets dat duister of demonisch is, nee dit is gewoon eigen aan een stoffelijk lichaam, ontstaat vanuit de erfelijke instincten die erin aanwezig zijn. Maar het is juist dat dat in een stoffelijk bestaan moet trachten beheerst te worden.

Dus de geest heeft daar geen problemen mee, alleen de stof. Nu, op het ogenblik dat je de stof in de hand kunt houden en je kan de inspiratie van je eigen geest in die stof op de voorgrond brengen, dan gaat u veel juister kunnen handelen, ook veel harmonischer zijn. En een bijkomend positief feit is dat hierdoor ook een sturing van het totale plaatje van de stoffelijke begeerte daarin kan verwerkt worden. En dit wil heus niet zeggen dat je dan, als mens, van niets meer geniet. Nee, integendeel, maar dit wil wel zeggen dat je er niet door gestuurd wordt maar dat u het zelf kunt controleren en beheersen. En dit is op dit moment, in deze maatschappij, maar voor heel weinig mensen waar. Want kijk eens even rondom u, zeker in de periode die komt, wat u allemaal gaat doen. U wordt op het ogenblik rond uw oren geslagen, bij wijze van spreken, met welke aankopen u allemaal moet doen voor uw familie, vrienden, en zo verder, gezien het jaareinde, gezien de feestdagen, en zo voort. Dit beziet u misschien niet direct als een begeertepatroon maar dit is een zeer sterk begeertepatroon met zeer vergaande gevolgen. U mag daar niet bij vergeten dat, wanneer u daarop ingaat, dat u daar meegesleurd wordt in een enorme demonische gedachtekracht die daarrond geweven is. Het gaat heus niet alleen om dat kleine cadeautje of dat vriendelijk gebaar. Het gaat om wat daar volledig achter zit, waar u zelfs geen overzicht van hebt, waar u misschien nog zelfs niet aan denkt. Maar dat ganse gedachtepakket beïnvloedt u wel, heeft niet alleen invloed op uw aankoopgedrag maar heeft zelfs op uw evenwichten, niet alleen in uw aura maar ook in uw stoffelijk voertuig, effect. Dat wil zeggen dat, in deze periode, heel veel nieuwe mankementen in voertuigen worden geschapen, juist door dat begeertepatroon en omdat bij velen dit begeertepatroon niet volgens de wenselijkheden, die zij in zich hebben en die door buitenaf gestimuleerd worden, kunnen vervuld worden.

Ziet u hoe dat plaatje in mekaar zit? En op het moment dat u erin slaagt van daar een beetje afstand van te nemen, en dit wil heus niet zeggen dat u zich volledig buiten de maatschappij moet zetten, en dat wil heus niet zeggen dat u ook niet mag feesten en doen. Nee, u mag alleen niet meegesleept worden, zeker niet in de emoties die daarrond opgebouwd worden.

En wanneer u dat dan rustig, vanuit een harmonie met de kosmos, kunt beschouwen, dan zult u opmerken, wat ik u hier vertel, eigenlijk voor u veel vruchten kan afwerpen. Zo.

  • Vorige les is er gesproken over het feit dat er momenteel veel eerste incarnaties zijn, hier op aarde. Op een gegeven moment is daar een vraag over gesteld. Een eerste incarnatie hoeft niet uit het duister te komen. Ik begrijp daaronder dat zo’n incarnatie de stof zoekt om te kunnen evolueren. Maar daar is vroeger ook reeds over gesproken, dat de meeste mensen de materie zoeken en eigenlijk gevangen zijn door de brood-en-spelen-mentaliteit. Zien we dat dan als duister of komen die dan uit het duister of hoe moet ik dat plaatje aaneen breien?  ’t Is mij nog altijd niet duidelijk waar die eerste incarnaties vandaan komen.

Wanneer je een eerste incarnatie van een geest in een menselijke vorm bekijkt, daarmee bedoelen we een vorm die bewust kan denken en zich bewust is van zijn bestaan, deze, en de massa die op het ogenblik de aarde overspoelt, zijn meestal incarnaties die zijn voortgekomen uit groepsgeesten van uitgeroeide kudden. Dit is niks nieuws, wat ik vertel, want je kunt dit terugvinden, dit is meermaals hier al naar voor gekomen. De mens zelf is oorzaak van dit probleem doordat hij op een bijna beestachtige wijze, maar, dat is niet mooi want dan affronteer ik de dierenwereld, de dierenwereld heeft uitgeroeid. Het gevolg is dat er aardig wat verschuivingen in de kosmos zijn gebeurd en dat je komt tot eerste incarnaties in de stof. Zij moeten op dat moment leren deze stof te beheersen, leren wat het betekent als geest met een stoffelijk voertuig te kunnen omgaan. Dit heeft in wezen niets met duister te zien. Er zijn zelfs veel eerste incarnaties in een menselijk voertuig die, als het ware, kunnen bekeken worden als heel lichtend. Wel zien we, gezien het grote aantal, dat er zeer velen zijn die gekomen zijn vanuit een soort overgangsfase, die ik voor jullie zou kunnen omschrijven als een soort nevelgebieden. Deze incarnaties hebben nog zeer vele primitieve eigenschappen die voor jullie, als iets verder gevorderd, nogal dierlijk kunnen omschreven worden. In dat dierlijke zit dan vooral het instinctieve in en dat heeft dan weer, in een bewustere vorm zoals het menselijk lichaam, met begeerte te maken.

Nu zijn er twee mogelijkheden: ofwel gaat deze geest dit kunnen sturen en dan gaat hij daar zeer veel uit leren en kan hij zeer snel verder; of is hij dit niet bij machte – de redenen laat ik terzijde, dat zou ons te ver leiden – en gaat dus de begeerte het geheel overmeesteren, de overhand hebben. Met als gevolg dat er allerlei zaken gebeuren die niet meer aanvaardbaar zijn, ook niet binnen het natuurlijk bestaan op de aarde, met als gevolg dat, wanneer deze mensen terug naar onze zijde komen, of beter gezegd: wanneer de geest bevrijd is van de stof, dat hij dit met moeite kan aanvaarden. En dan zien we zeer dikwijls dat er een inkapseling is en dat ze langere tijd nodig hebben om terug een nieuwe zoektocht aan te gaan. Maar dat is zo ongeveer het plaatje. Wanneer we dit in ogenschouw nemen, dan kunnen we zeggen dat deze overbevolking die de aarde nu treft, reeds aan het teruggaan is en dat we terug zullen komen, tussen dit en een paar eeuwen, zo lang zal het zelfs niet duren, dat we naar een volwaardig evenwichtige bevolking op deze planeet zullen gaan. En de evenwichten in bevolking op deze planeet zal ongeveer liggen rond de zeshonderd miljoen à één miljard mensen, dus ongeveer zes keer minder, of iets meer, dan de huidige bevolking. En dit zal zeer snel gebeuren omdat het behoort tot de nieuwe evenwichten in de kosmos. Dit wil niet zeggen dat daar, om in uw gedachten dan verder te gaan, dan miljarden entiteiten verloren gaan. Neen, ze gaan gewoon hun weg verder, onder andere condities, met andere mogelijkheden.

Want jullie hebben, als mens, misschien wel de idee dat de aarde zeer belangrijk is. De aarde is voor de geest een interessante planeet om lering op te doen maar het is ook weer niet zo dat ze onontbeerlijk is. De grootsheid van de kosmos houdt in dat er zeer veel andere mogelijkheden zijn en dat er zelfs gelijkaardige mogelijkheden als de aarde zijn.

Maar het is natuurlijk een logica dat, hoe meer mogelijkheden er zijn, hoe beter. En dat we niet staan te springen om, bij voorbeeld, de aarde als mogelijke planeet te verliezen, dat is logisch.

  • U begint uw uitleg met te zeggen dat die geesten eigenlijk komen uit de groepsgeest van de kudden; moet ik er dan vanuit gaan dat de groepsgeest die ganse kudde als dusdanig omvat en dat men in eigen geesten op aarde komt, dan?

Kijk, ik zal trachten het u simpel uit te leggen. U hebt als huisdier hier op vele plaatsen een hond. En doordat die hond leeft met de mensen, kan het zijn dat deze een evolutie doormaakt die hem zo ver brengt dat hij zich kan afscheiden van de ganse groepsgeest, wanneer hij sterft in de stof. Dat wil niet zeggen dat hij er alleen voor staat, maar dat hij zijn weg kan verdergaan in de geest, zonder dat hij nog vastgebonden is aan de overkoepelende groepsgeest van deze diersoort. Kijk, trek dat nu even door, om het u duidelijk te maken, naar de mens.

De mens is een individu. Nochtans bestaat er een groepsgeest voor het menselijke ras. Velen van u zullen nog meerdere incarnaties onder deze groepsgeest doormaken. Nu kan het echter zijn, wanneer u aan onze zijde komt, dat u voldoende ervaring met het menselijke lichaam, met de menselijke leerschool, bezie het als één geheel, hebt opgedaan en dat u voor uzelf uitmaakt: “kijk, ik ga verder, ik zoek ergens anders”, en dat u, gaande door het Licht, laat het ons altijd zo stellen, mogelijkheid ziet om op een ander niveau, want we spreken dan ook van andere dimensies, andere werelden en zo verder, terug ervaringen, vernieuwde ervaringen en leringen op te doen. Dan maakt u zich op dat ogenblik vrij van de overkoepelende mensengeest, de groepsgeest van de mens, en gaat u bij voorbeeld in een ander groepsgeestpatroon verder. Sta me toe te zeggen dat, wanneer je op aarde incarneert en ook nog voor ons, sprekers die hier doorkomen, dat wij nog niet zo ver in bewustzijn zijn geëvolueerd dat we volledig alleen verder kunnen gaan. Dat zijn in maar enkele gevallen de grote Ingewijden. Er zijn er op de aarde geweest en deze hebben niet, wanneer zij de aarde verlaten, de behoefte om zich terug onder die groepsgeest van de mens te scharen. Maar wat wel meestal gebeurt, is dat zij wel contact houden met die groepsgeest om eventueel bijstand en hulp te verlenen.

Maar nu zit je eigenlijk een beetje een blauwdruk te bekijken van hoe het aan onze zijde in elkaar past. En daar hebt u op dit moment eigenlijk weinig aan gezien u leeft op deze aarde, in de stof, en dat u eerst hier uw ervaringen moet doormaken. En wanneer u dan aan onze zijde komt, dan ziet u wel het plaatje.

  • In het eerste gedeelte is heel kort het woord ‘magisch’ genoemd; ik weet niet of ik het goed heb verstaan maar ik denk dat ermee bedoeld was dat in de komende tijd het magische een grotere plaats ingeruimd krijgt dan het op dit moment heeft. Ik heb ook wel gedacht dat het magische hoorde bij een vroegere, lang vervlogen, fase. Heb ik het nu door elkaar gehaald of kunt u mij  dat uitleggen?

Kijk, de magie waar u het over heeft, of waarvan u denkt in een vervlogen fase, kun je bekijken als zijnde de wetenschap van die tijd. Op het ogenblik, met uw wetenschap, kun je ook zeggen dat deze eigenlijk magisch is omdat veel van uw wetenschap gebaseerd is op ongefundeerde fundamenten. Men wil dit nog niet aanvaarden maar men zal dit tussen dit en enkele tientallen jaren voor vele axioma’s, die men in de wetenschap heeft, kunnen vaststellen.

  • Wat heeft de vorige spreker bedoeld met het ‘magische’ dat in de toekomst zit?

Dat is dat je enerzijds uw wetenschap gaat hebben en anderzijds die wetenschap meer en meer samen gaat vloeien met wat, soms de wetenschapper, soms de magiër, om het zo te zeggen, aanvoelt en deze zaken laat samenbrengen om resultaat te bereiken. Uiteindelijk kunnen we het zo bekijken dat ‘magie’ de handeling is van iets waar men eigenlijk nog geen, voor de mens althans, verklaring voor heeft. En dat is wat meer en meer in de toekomst zal gebeuren. Er zal bijvoorbeeld, ik zal een simpel voorbeeld aanhalen dat iedereen zal begrijpen, meer en meer, op medisch gebied, magisch gewerkt worden. Met gaat langs de ene kant de top gespecialiseerde dokter hebben, die het lichaam tot in het kleinste detail, of toch het deelsegment waar hij specialist in is, zal kennen en daar zal trachten te doen wat hij kan. Maar er zal een samenwerking zijn, die onlosmakelijk gaat worden, met bijvoorbeeld iemand die gevoelig is, die kan zeggen: “ik voel dat zo en zo de fout in het lichaam zit.” Dat ‘voelen’ is geen wetenschap want dat kun je als dusdanig niet hard maken. Maar toch zal dan de wetenschappelijke wereld dit aanvaarden en voor het goed van de patiënt dit samenbrengen met hun kennis.

Dit gaat zo zijn op medisch gebied maar dit kan bij voorbeeld ook zijn bij landbouwprojecten, waar de wetenschapper zegt: “dat en dat en dat is mogelijk om bijvoorbeeld de bevolking te voeden”; en waar de magiër, laat ons gewoon het woord behouden, zal zeggen: “let op, want als je dit en dat zo en zo gaat doen, dan zul je niet de oogst krijgen die je denkt te gaan hebben, ondanks dat alle cijfertjes kloppen, want die en die invloed zal maken dat het anders is. Dus je kunt beter dit zo en zo doen.” En dat is wat vanavond bedoeld werd als zijnde dat nieuwe ‘magische’, dat meer ‘magische’ dat erin komt. Er zal meer een wisselwerking komen tussen de wetenschapper, die niet zoals vandaag zich in een glazen kooi zet of een ivoren toren en zegt: “wat ik weet, dat is het en de rest bestaat niet”, ondanks alles wat er gebeurt rondom hem. Maar die ivoren toren of glazen kooi zal hij, uit noodzaak, want dat is nu eenmaal het gevolg van de kosmische tendens, openen om toch samen te gaan met diegene die hij gedurende misschien, laat ons zeggen: de laatste eeuwen, verguisd heeft. En dat is ook Aquarius. En dit zal op alle terreinen zijn.

U zult zien dat, in de komende tijd, de technologie op gebied van informatica, en zo verder, nog enorm zal evolueren. Niet dat er veel nieuwe zaken gaan komen, dat niet, er gaat een verfijning komen, er gaat nog een enorme evolutie komen. Wel, die evolutie zal vooral gebaseerd zijn op magisch denken. Dat magisch denken gaat door de technieker omgezet worden en je krijgt weer een samenspel.

Ook zal dit bijvoorbeeld leiden, op het ogenblik loopt u allemaal nog met zo’n toestelletje in uw zak waarmee u telefoneert. Als je dit vijftig jaar geleden zou bekeken hebben, zou niemand geloofd hebben dat dit zou mogelijk zijn, de dag van vandaag, dat iedereen overal bereikbaar is.

Wel, dat ganse project van telefonie zal binnen de komende tientallen jaren er totaal anders gaan uitzien. En je zult voor communicatie zo’n toestelletje zelfs niet meer nodig hebben. Dit zal dan weer te danken zijn aan diegenen die, in de eerste plaats, met overdracht in magie werken en kunnen duidelijk maken: “als we dit op zulke basis doen, kunnen we dat resultaat verkrijgen en kunnen we dus dat toestelletje uitschakelen.

Op het ogenblik is dit, even goed als dit vijftig jaar geleden door niemand gedroomd was dat je met zo’n klein toestelletje de ganse wereld kon bereiken, is het voorbeeld dat ik nu geef, dat komende is, ook nog ondenkbaar. Maar je krijgt hier de samenwerking van twee verschillende werelden. En die samenwerking kan ontstaan omdat je de juiste kosmische tendens hebt.

  •  Is het daarmee samenhangend dat ons zo wordt aangeraden om jezelf ertoe te brengen om zoveel mogelijk te gaan leren aanvoelen, dat hangt daarmee samen, dus?

Dit hangt er volledig mee samen omdat, op het moment dat u uw eigen gevoeligheden ontwikkelt, en of u nu twintig jaar bent of u bent er zestig of zeventig, dat maakt niet uit, uw cellen dragen dat in zich en u kunt dat altijd, wanneer u daar mee bezig bent, verder en verder ontwikkelen. Omdat, en dat mag je toch niet vergeten, het stoflichaam, waar je natuurlijk mee zit, hé, ’t is uw lichaam, slechts één van de onderdelen is van het totale pakket, dat je bent. Dit wil zeggen: u hebt uw fijnstoffelijk lichaam, u hebt uw niet-stoffelijk lichamen, de geest die daar volledig in verwerkt is, als het ware, en al die zaken, wanneer je die probeert aan te voelen, probeert in een harmonie te krijgen, ja dan ontwikkelen ook de cel-eigenschappen, die daar in vastzitten meer en krijg je betere resultaten en gaan zelfs uw hersenen verder, om het zo te zeggen, delen openen die anders niet geopend zijn. Want vergeet niet: de doorsneemens gebruikt maar een heel klein deel van zijn hersencapaciteit en in het ganse hersengedeelte van het lichaam, maar vooral, en dat is misschien eigenaardig, vooral in uw kleine hersenen zitten nog ontzettend veel mogelijkheden tot ontwikkeling van allerlei gevoeligheden. En dan zwijg ik nog maar over de mogelijkheden die de hypofyse inhoudt want die is uiteindelijk een gereduceerd ontvangstkanaal geweest waarvan uw voorgangers, ik zeg niet: deze menselijke vorm, maar uw voorgangers hadden daar wel degelijk een derde oog. En je zou kunnen zeggen dat de hypofyse daar een restant van is. En zij gebruikten dat niet om visueel te kijken, zoals u met uw ogen kijkt, maar om aan te voelen, om van alles waar te nemen. Want in de tijd dat de mens er zo uitzag, was de atmosfeer van de aarde nog volledig gesloten en was er geen licht op de aarde. Dus het had ook geen zin dat die vormen op dat ogenblik konden kijken zoals u kijkt. Maar dat derde oog functioneerde toen heel sterk, was heel belangrijk.

Het weinige licht dat er was, werd wel vastgesteld, niet in ‘zien’ zoals u ziet maar in gevoel. Want uiteindelijk heeft licht ook veel met gevoel te maken. Dus, al die eigenschappen, al die capaciteiten, zitten daar nog in de erfelijkheid van de cellen. Want vergeet niet: uw stoffelijk voertuig is een opbouw van zeer vele voorgangers, zelfs nog van voor de huidige menselijke vorm bestond. En alles is er nog in aanwezig. Dus op het ogenblik dat u bewust daarmee gaat omgaan, ga je de kans krijgen van, langzaam maar zeker, oude zaken terug meer op de voorgrond te brengen.

En daarom zal je ook zien dat in de komende generaties de menselijke vorm zich ook, langzaam maar zeker, gaat aanpassen en dat er ook meer van die gevoeligheden bij de normale ontwikkeling zullen behoren.

 Dat zal dan zijn in de vorm van gedachtekracht, in de plaats van dat mobieltje?

Gedachtekracht gaat in de komende eeuwen een zeer grote rol spelen, maar: gestuurde gedachtekracht. En dat kunnen jullie zich nog moeilijk voorstellen. Maar, ja. Voor jullie zit er een groot voordeel aan, zou ik zeggen. Je moet er geen BTW of taks op betalen.

Zo, dan denk ik dat we langzaam maar zeker aan het tweede gedeelte van het tweede gedeelte zijn gekomen, en dat houdt in dat we met gedachtekracht even gaan werken, rustig mediteren.

En vooral trachten dus onszelf, ons stoffelijke voertuig in harmonie te zetten met het Licht dat rondom ons is en met de mensen die onze broeders en zusters uit maken, om zo te komen dat we toch tot een uitstraling bereiken van harmonie en rust. Niet alleen voor deze kleine groep en deze kleine plek, maar toch voor een groot gedeelte van de omgeving hier.

 Meditatie: Deel zijn van de Kracht.

Mag ik vragen dat jullie zich heel gemakkelijk zetten, heel rustig, en dat jullie zich in gedachten met elkaar verbonden voelen. Want vergeet niet, wij zijn allemaal deel van dezelfde Kracht. Wij zijn allemaal deel van dezelfde Bron. Ondanks dat we misschien denken dat we anders zijn, is dat ‘anders zijn’ toch een één zijn. Een gelijk zijn, een harmonie.

Wanneer dat we dit beseffen, wanneer we dit aanvoelen, dat we één zijn met onze broeders, met onze zusters, en dat we trachten in die eenheid het Licht te ervaren, dan kunnen we onszelf zien als een kleine wereld waarin zeer veel mogelijk is.

En zie dan die kleine wereld zich verplaatsen door die oneindige kosmos. Zie hoe die kleine wereld reizen maakt in het Licht. Hoe nu die kleine wereld overal nieuwe zaken ervaart, nieuwe waarden erkent.

Hoe die kleine wereld de schoonheid van de Schepping op zich ziet afstralen.

En deze kleine wereld is een wereld van Liefde, is een wereld zoals wij hem graag zouden hebben. Een wereld waar de mensen er voor elkaar zijn, waar zij elkaar de hand reiken, waar zij elkaar steunen. Een wereld waar niet gevraagd wordt, een wereld waar niet geëist wordt, maar een wereld waar enkel gegeven wordt. Gegeven, omdat je beseft dat je een eenheid vormt, dat je onafscheidelijk bent. Omdat je beseft door wat je geeft je eigenlijk rijker wordt. Want alles wat je spontaan voor de ander doet houdt de méérwaarde in, en daardoor wordt die kleine wereld steeds groter, en schitterender.

En hoe meer je geeft, hoe meer die kleine wereld begint te stralen.

Hoe meer je geeft, hoe meer die kleine wereld zich omvormt tot een zon.

En hoe minder je vraagt, en hoe meer je geeft, hoe groter die zon wordt.

Hoe groter dat Licht wordt. Hoe groter die Kracht wordt.

En ziet, zo is onze kleine wereld plots een heel grote zon in de kosmos.

Een zon die haar stralen uit stuurt, stralen van goudgeel Licht.

Een zon waar andere werelden rond komen, die zich komen koesteren in dit goudgele Licht; werelden die ook naar Licht op zoek zijn. Zij worden als het ware naar de magneet toe getrokken van het Licht.

En zo zie je maar dat deze kleine wereld ineens in deze kosmos van grote waarde is. Dat deze kleine wereld ineens de zon is geworden waar iedereen nood aan heeft.

Iedereen zoekt het Licht, zoekt de warmte van deze zon.

Want elke straal, elk partikel Licht geeft voldoening. Geeft inzicht, geeft rust, geeft harmonie, geeft welvaart, gezondheid, noem ‘t maar op.

Uw zon is het centrum van dit heelal, uw zon zorgt dat dit heelal kan ontwikkelen, de basis kan vormen van nieuwe zonnen, van nieuwe sterren.

En ziet dan hoe deze zon zich uiteindelijk volledig laat opgaan in al de planeten die zoekende zijn naar dit Licht.

En zie dan hoe dit prachtige goudgele Licht zich volledig verspreidt in deze oneindige ruimte. En zie dan hoe dan telkens opnieuw elke partikel van dit goudgele Licht terug een zon wordt, een goudgele zon.

En zo steeds verder gaande dringt het Licht steeds verder door en steeds meer erkennen het Licht in de kosmos.

En zo zie je hoe deze Kracht zich openbarend, open plooiend, ervoor zorgt dat onze kleine wereld waaruit we vertrokken zijn, ons duidelijk maakt dat wij God in ons dragen! Dat wij de Kracht zijn, de Vader zijn, onafscheidelijk.

En dat we steeds weer, wanneer we dat besef hebben, dat de Kracht in ons is, dat de Vader in ons is, dat het Licht ons is, dan kunnen wij, vanuit dit besef van Kracht, van Licht, steeds weer en steeds opnieuw dit doorgeven.

Steeds weer en steeds opnieuw delen met al degenen die dit Licht, die deze Kracht en Harmonie erkennen.

En zo kan het besef in ons wezen steeds groter worden, kan de Kracht steeds groter worden.

En terwijl we nu deel zijn van deze Kracht, beminde broeder, beminde zusters, neem iemand in uw gedachten, neem een mens, een dier, een plant in uw gedachten en maak u er één mee. Deel de Kracht, geef de Kracht, wees één.

En dan zal onze kleine samenkomst hier als resultaat een krachtige ontplooiing van Licht zijn geweest. Een openplooien van Harmonie in zijn zuiverste vorm.

En besef dat je de Kracht zelf zijt, besef dat, eender wanneer je met deze Kracht kunt omgaan, besef dat er geen beperking op staat.

En besef dat, als u vanuit uw eigen Ziel, uw eigen Bron vertrekt.

Want wie of waar u ook zijt, daar is de Vader.

Zonder de Vader was het Licht er niet. Waren wij er niet.

En het is de Vader die u de Kracht heeft gegeven, die u de mogelijkheid heeft gegeven om voor de verwanten er te zijn.

Dat deze Kracht bevestigd zij in de Naam van de Vader, Die ons ervoor gemachtigd heeft.

En zo zijn we rustig aan het eind van deze bijeenkomst gekomen.

En beminde broeder, en beminde zusters, want geloof mij vrij, ik houd van jullie, in de zuiverste vorm die je kunt denken, ik hoop dat jullie hetgeen wat vanavond gebracht is verder zullen willen overdenken.

En ik hoop dat je zult proberen steeds weer opnieuw het aan de praktijk te toetsen.

En dan kan je er zeker van zijn dat ondanks de duistere periode het Licht niet van uw zijde zal wijken.

image_pdf