Extrapolaties

image_pdf

uit de cursus ‘Achtergronden van de werkelijkheid’ (hoofdstuk 7) – april 1976

Extrapolaties.

Extrapolatie is het op grond van bestaande gegevens en erkende invloeden komen tot een definitie van een ontwikkeling.

Als we worden geconfronteerd met een sfeer, dan is het duidelijk dat die sfeer een invloed uitoefent. Als in een vertrek die sfeer kenbaar is, dan is het bijna zeker dat we in de komende ogenblikken ook de reacties van de aanwezigen kunnen voorzien, want er is een vreemde samenhang tussen de invloed die wij ervaren van geestelíjke, soms paranormale aard en de reactie van de mens. Op grond daarvan kunnen we vaak vooruit zien in de tijd. Dat wordt nog gemakkelijker wanneer we aan de hand van de krachten, die op dit moment spelen, kunnen komen tot een overzien van de ontwikke­lingen in de nabije toekomst. Ik zal proberen dit te illustreren, maar voor­al het te verklaren.

Een rood invloed is op dit moment opkomend. Een blauw invloed is reeds aanwezig. Gelijktijdig moeten wij rekening houden met een kosmische tendens, die voor de meeste mensen wat verwarrend is. Bovendien hebben we te maken met de lentetijd en dat wil zeggen dat de lichamelijke reacties van de mens zich moeten aanpassen. Er is dus een gevoel van onbehagen, een zekere slapte of moeheid bij velen te constateren. Dit zijn de basisgegevens. Nu kijken we naar de situatie zoals die op dit ogenblik voor ons ligt.

Rood-invloed.

Onbeheerstheid zal bij velen een rol spelen in de komende dagen.

Blauw-invloed.

De onbeheerstheid gaat gepaard met een bepaalde vorm van redelijk denken Er zullen zeer waarschijnlijk conflicten uitbreken door meningsverschillen, vooral indien die van meer technische aard zijn. We zullen eveneens geconfronteerd worden met mededelingen die de techniek betreffen, maar die de een of andere emotionele reactie wakker roepen.

Nu is er ook nog een kosmische tendens die verwarrend werkt. Dat betekent dat de meeste mensen onder deze omstandigheden niet juist zullen reageren.

De lente-invloed.

Vermoeidheid, traagheid van reactie vaak en daarnaast een zekere lusteloosheid waardoor men niet zal ingrijpen wanneer dit mogelijk en misschien zelfs noodzakelijk is.

Dan stellen wij:

De eerstkomende dagen zullen een toenemend aantal ongevallen van velerlei aard te zien geven door het samenvallen van techniek en emotionaliteit. We zullen daarbij mogelijk enkele rampen krijgen, want de mensen zijn geneigd tot te laat ingrijpen. Ze zijn geneigd tot verwarring en daardoor niet onmiddellijk tot juist reageren.

Kijken we verder naar de invloeden van het jaar, dan zijn er twee mogelijkheden: de ene is vuur en de andere vloeistof. Ik kom dan tot de conclusie dat het mogelijk is dat er in de komende 48 uur ongeveer een aantal on­gelukken gebeuren waarbij vuur en vloeistoffen een rol spelen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit in de meer chemische sector ligt. Enkele daarvan kun­nen zelfs, gezien de verwarring, rampen of schijn rampen veroorzaken.

Iedereen zal erg moeten uitkijken, omdat de mensen onverwacht reageren. Dit wordt op deze manier geëxtrapoleerd, omdat het een extrapolatie is van de bestaande omstandigheden.

Tot de chemicaliën kom ik, omdat ik denk aan vloeistoffen en vuur. De meeste vuurgevaarlijke vloeistoffen vinden wij in chemische industrie. Ik weet het niet zeker, althans niet op grond van de gegevens die ik heb gegeven, maar ik kan het redelijk gezien veronderstellen. De invloeden, die ik heb genoemd, ken ik nu toevallig en u niet. Maar in uw bestaan wordt u ook geconfronteerd met allerlei gevoelens en invloeden, die eigenlijk wat onredelijk lijken en gelijktijdig toch een zeer grote invloed kunnen hebben op uw besef van de wereld waarin u leeft.

Nu vindt iedereen het heel normaal, als de Bilt zegt: Er ligt een depressie bij IJsland. Dientengevolge zal de wind toenemen uit het noordwesten en daardoor wordt er koudere lucht aangevoerd, die ook ten dele vochtig zal zijn. Dat vindt u een heel normale redenering. Maar is dat niet precies hetzelfde? Alleen hoe weten ze dat die depressie er is? Iemand heeft het geconstateerd. Als u vroeger te maken had met oude vissers of zeelieden, dan wisten ze niet waar de depressie lag. Ze voelden het, zoals ze zeiden, in hun bot­ten. Dan zeiden ze: Het is op het ogenblik wel mooi weer, maar we moeten uitkijken, want er is storm op komst. En als je hun vroeg: waaraan zien jullie dat? Dan konden ze dat niet eens zeggen. Later zeiden ze: Kijk, er komen kopjes op de golven en er komen windvegen in de lucht. Maar, op het ogenblik dat ze dat voor het eerst zegden, was er daar nog geen teken in zicht. Zij reageerden eigenlijk op een gevoelswereld, die niets te maken had met een verstandelijke constatering. Diezelfde gevoelswereld die zij had­den leren gebruiken om een weersverandering te zien, die bezit elke mens.

Er is een sfeer. Dat wil zeggen een aantal emoties en gevoelens die tezamen een uitstraling, vormen. U kunt deze niet bewust ontleden. Uw onderbewustzijn doet dat al in grotere mate en uw geestelijk bewustzijn kan het overzien. Daardoor zal middels uw onderbewustzijn een beïnvloeding van uw gehele persoonlijkheid plaatsvinden, u voelt het op een bepaalde manier aan. En nu klinkt het vreemd als ik zeg: U moet daar rekening mee hou­den. De mensen zeggen echter: Je moet redelijk blijven. Die gevoelens hebben niets te zeggen. Neen, ze zijn niet uit te drukken in associaties. Dat ben ik met u eens, maar ze zijn wel degelijk uit te drukken in een tendens.

Er zijn mensen die sterke reactie’s vertonen op bepaalde personen. ­Ze vinden hen erg antipathiek of erg sympathiek. En als je dat verder gaat beschouwen, dan blijkt het samen te hangen met uiterlijkheden, persoonlijke uitstralingen en al wat daar bij komt. Maar nu komt het ook wel eens voor dat iemand het gevoel heeft dat de mensen vandaag iedereen zo sympathiek vinden, terwijl daar helemaal geen reden voor is. Die mensen zijn gewoon hetzelfde als altijd. Hoe komt het dat je ze vandaag sympathieker vindt? Wel, je hebt een sfeer rond je van een zekere welwillendheid. Ten dele straal je die waarschijnlijk zelf uit, maar ook anderen zullen daarop reageren. Die welwillendheid kan nooit betrekking hebben op enkele personen. Ze moet betrekking hebben op het geheel van de wereld waarbinnen u zich beweegt. Dan betekent dit dat contacten in een dergelijke sfeer veel gemakkelijker mogelijk zijn. Als u toevallig wat heeft af te handelen met ambtelijke instanties, die doorgaans wat stroef zijn en u komt juist op zo’n ogenblik dat iedereen zo sympathiek is, dan zijn ambtenaren ook sympathiek. En dat betekent dat u meestal vlugger wordt geholpen. Dat betekent ook dat men meer geneigd is om ook uw standpunt te bekijken en dat men zich minder dan normaal strikt aan de regels zal houden. Weet u dit, dan kunt u zeggen: ­nu is de sfeer zodanig dat ik waar ik medewerking, begrip, contact of hulp nodig heb betere resultaten krijg dan anders. Weet ik nu welke hulp ik nodig heb op dit ogenblik of welk contact belangrijk voor mij is, dan betekent dit dat ik plannen kan maken, die ook buiten dit moment van sfeer om waar zullen worden. Ik voorzie iets van de toekomst.

Zo eenvoudig als ik het in het voorgaande heb gesteld is het natuur­lijk niet helemaal. Als men emotioneel reageert, dan zegt men wel eens: Er loopt iemand over mijn graf. Bijgelovigheden. Die bijgelovigheden hebben echter een reden. Als u met zo’n rilling op iets reageert, dan moet er iets zijn dat die rilling veroorzaakt. Dat is niet iets wat zo spontaan opkomt. Die rilling geeft het gevoel van onaangenaamheid of van dreiging. Dat betekent dat u voorzichtiger moet zijn dan normaal.

Als u droomt en in uw droomwereld bepaalde belevingen doormaakt, dan wil dat helemaal niet zeggen dat die droom uitkomt. Het wil wel zeg­gen dat de droom aanduidt welke problemen u op dat moment heeft. Probeer rekening te houden met uw dromen, met plotselinge gevoelens en reacties. Kijk naar uw gedragingen en u zult zien dat u de ene dag heel anders reageert dan de andere dag. Neem aan dat die invloed voor de meeste mensen op een vergelijkbare wijze werkt. Heeft u dat een paar maal bijgehou­den, dan heeft u een zeker schema. Bijvoorbeeld de gemiddelde mens wordt op het ogenblik prikkelbaarder of lustelozer. Dat houdt in dat alle fei­ten, die wij kennen of die wij eventueel kunnen extrapoleren uit de gegevens die de wereld voortdurend ter beschikking stelt, zeggen dit gaat verder in deze tendens.

Verenigde Staten. In deze tijd is er een nogal verwarrende invloed, zoals ik reeds zei. Als we dit nu moeten toepassen, dan moeten we aannemen dat die invloed over de gehele wereld wel haar werking doet gelden. Het lentesyndroom is beperkt tot de landen die daarmee op dit moment te maken hebben. Maar in het algemeen gezegd:

De rood invloed en de blauw invloed kunnen een grote rol spelen in de Ver. Staten. Daar is men bezig met de campagne voor het presidentschap. U kunt dan op uw vingers natellen dat daar onverwachte dingen gaan gebeu­ren. Door een zekere luiheid zullen bepaalde personen, die er nu goed voor staan, een kleine nederlaag lijden. Een onverwacht emotioneel reageren van waarschijnlijk een hoog personage, die officieel niet in de running is, zou wel eens de hele samenhang in de verschillende partijen kunnen veranderen. Er moet in deze tijd in de U.S.A een zeer sterke omslag komen in de poli­tiek t.a.v. het presidentschap. Op gelijke wijze moeten dergelijke geschillen ontstaan vermoedelijk in de midden en in de zuidelijke staten van de Ver. Staten en die zullen, denk ik, te maken hebben met de problemen die daar het grootst zijn.

Wat zijn daar de grootste problemen? Het rassengeschil begint weer op te laaien o.a. door de co- educatie, de schoolbussen e.d. Er zullen dus weer verscheidene rassenrellen mogelijk worden. De omvang zal, gezien de luste­loosheid, niet al te groot zijn, maar de verwarring is groot genoeg om daar toch heel gekke dingen bij te laten komen. Wat brandstichtingen en misschien een enkele schietpartij in een van de zuidelijke staten, en mogelijk ook een aantal acties in het midden van de Ver. Staten lijken onvermijdelijk.

Hier heb ik gewoon feiten genomen die bekend zijn. U kunt niet zeggen: nu zijn alle mensen een beetje emotioneel en ze reageren enigszins anders dan anders, dus zullen er overal veel meer verkeersongelukken voorkomen, tenzij u dat berekent over de gehele wereld en dan klopt het wel.

Nu zijn er wegen waar het aantal ongelukken talrijk is. Daar zullen dan het eerst ongelukken kunnen gebeuren. Ik kan dat niet voor een of twee weken bekijken, maar als ik de lopende tendensen verder extrapoleer, dan zeg ik uitgaande van wat er nu is: De voortzetting daarvan onder een blijven de rood-invloed versterkt door een wit-invloed op een gegeven moment, zou er weleens toe kunnen leiden dat het aantal ongevallen in het verkeer onverwacht sterk oploopt. Waar kan ik die ongelukken het meest verwachten?

Ik kom tot de conclusie dat die zeer waarschijnlijk te verwachten zijn op het eiland Dordrecht, op de snelweg, eventueel op de Moerdijkbrug naar Brabant, op de snelweg naar Alkmaar, en zo verder. Dat kun je zo’n beetje extrapoleren, omdat je weet wat het gemiddelde verkeerspatroon is en hoe de mensen het gemakkelijkst rea­geren. Dan is de voorspelling van een aantal ongelukken op een dag niet eens zo dwaas.

Dit is misschien een vorm van voorspellen, het is geen extrapolatie op grond van alleen de feiten. Wij houden rekening met de komende invloe­den, want de mens is een wezen dat in zijn reacties vaak extreem en snel verandert. Vandaag is iemand nog een lammetje en het volgende ogenblik is hij ineens als een briesende leeuw. Houd daar dus rekening mee en zeg:

De invloeden die van buitenaf komen beïnvloeden altijd de manier waarop iemand zijn aard en karakter openbaart. Dat houdt in dat hij op zo’n moment anders denkt over hetgeen hij doet en dus anders gaat reageren. In dit verband is extrapolatie het samenvoegen van een aantal invloeden. De wijze waarop ze worden samengevoegd geeft een richtlijn aan waardoor de gebeurtenissen, die normaal kunnen plaatsvinden gezien de omstandigheden, niet zullen voorkomen, dan wel sterker dan normaal.

De kosmos en de invloeden uit de kosmos.

Invloeden uit de kosmos zou men op aarde moeten kunnen constateren. Dat blijkt echter voor de meeste mensen erg moeilijk te zijn. Al erkennen wij duizendmaal dat kosmische en geestelijke beïnvloedingen bestaan, het ontbre­ken van de middelen om ze te meten beperkt onze mogelijkheid om in overeen­stemming daarmee te reageren.

Kosmische invloeden zijn voor ons op twee wijzen kenbaar aan het lichaam. Tot de lichamelijke reacties kunnen wij emoties rekenen, maar ook pijntjes. Het optreden van extra pijntjes, extra lusteloosheid, het gevoel van onmacht enz. zijn meestal lichamelijke kwesties. Als je wat ouder wordt lijd je daar meer onder dan een jonger mens.

Lichamelijk kwesties kunnen alleen worden veroorzaakt door stoffelijke oorzaken. Wij kunnen dan te maken hebben met invloeden die van de zon uit­gaan, die aan de van de aarde afgekeerde zijde weer fantastische zonnevlek­ken ontwikkelt, wat betekent dat er over 3 à 4 weken weer een extra stra­ling denkbaar is. Verder kunnen ze uit de Melkweg komen. Dit zijn de meest gangbare invloeden.

Blauw-invloed.

Hoe definiëren wij de geaardheid ervan? Alleen op grond van hetgeen wij zelf ervaren. Dat is belangrijk. Wij hebben geen ander instrument om ze te meten dan onszelf. Laten we onszelf dan tot instrument maken en proberen om met enige objectiviteit onze stemmingen en ons gedrag zo nu en dan te bezien. Dan stellen wij: het ogenblik dat u sterk geneigd bent te ontleden wat anderen zeg­gen, wat u hoort en ziet, als u ingewikkelde problemen gemakkelijker begrijpt dan normaal, hebben we te maken met een z.g. blauw-invloed van stoffelijke aard. Er is een stimulans die door het gehele zenuwstelsel zal werken. Dat betekent dus een betere coördinatie. Een betere coördinatie van het men­selijk lichaam betekent dat het geheel van het gebeuren zal beantwoorden aan de redelijke voornemens die men heeft. Het gaat beter.

Negatieve rood-invloed.

U heeft ook wel eens lichamelijk het gevoel dat u er niet meer tegenop kunt. U heeft het gevoel alsof u al uren aan het klimmen bent en als u naar boven kijkt is de top van de berg nog een heel eind weg. Soms gaat dat gepaard met een gevoel van hopeloosheid. Nu zal dat, naar gelang van uw toestand, bij de een sterker tot uiting komen dan bij de ander. Bij de een zal het zich uiten als een ergernis, bij de ander als een uitputting. Zo van: was ik er nu eindelijk maar eens vanaf. In beide gevallen heb­ben we te maken met een negatieve emotionele tendens. Dat heeft niets te maken met de feiten, maar vooral met de manier waarop wij tegen de fei­ten aan kijken. De vermoeidheid is niet alleen een zuiver lichamelijke kwestie. Het is wel degelijk het gevoel van niet meer mee te kunnen, een zekere lusteloosheid. Wij spreken dan over een negatieve rood- invloed.

Negatief rood betekent namelijk een levenskracht die verkeerd om­gepoold wordt opgewekt en dat geeft meestal een gevoel van verslagen­heid. Heb ik met een dergelijke invloed te maken, dan moet ik er reke­ning mee houden dat ook in mijn omgeving veel mensen daarvan last zullen hebben. Er is dus gebrek aan belangstelling voor allerlei zaken. De mensen zijn onverschillig, onoplettend. Ze hebben de neiging aan te nemen dat iedereen nu maar eens met hen rekening moet houden. Waar dit algemeen optreedt kunnen wij dus meer dan normaal botsingen verwachten. Botsingen tussen mensen, tussen karakters, het mislukken van afspraken, misverstanden en dergelijke

Positieve rood-invloed.

Maar het kan ook zijn dat je het gevoel hebt vandaag is een goede dag. Je kunt er weer een beetje ­beter tegen. Kom, ik doe dit werkje er nog even bij. Als we dat gevoel hebben, dan hebben we een positieve rood-invloed.

Een positieve rood-invloed betekent dat de mensen veel meer aan­pakken. Dat ze sneller en emotioneler zullen reageren dan gewoonlijk, want de stemming speelt hier een rol. Je kunt dus veel meer prettige medewerking krijgen, maar ook veel vlugger ruzie. Het betekent dat alle problemen de neiging hebben tot een antithese, om tot kleine strijdpun­ten uit te groeien, terwijl alle punten van overeenkomst juist tot een zeer intense en prettige samenwerking leiden. Indien dit voor u geldt, ga dan kijken of dit ook voor anderen geldt. Ziet u enige bevestiging ervan, dan moet u aannemen dat dit voor een ieder geldt.

Wit-invloed.

Als wij zien dat de eigen positie en het eigen wezen bijzonder sterk ervaren worden, dan hebben wij te maken met een verscherping van mentale processen. Indien wij gelijktijdig bepaalde pijntjes, die anders minimaal zijn, plotseling veel sterker voelen en aan de andere kant ons daar toch met meer wilskracht overheen kunnen zetten, dan is er een wit-invloed. Hier is sprake van een versterking van alle factoren. Waar alle facto­ren worden versterkt, wordt een conflict gemakkelijker kenbaar. Alles wat in het verborgene zit komt gemakkelijker naar boven. Ik moet er dus rekening mee houden dat bij een dergelijke tendens ik geheel op­recht reageer en dat een ieder op dat moment zeer sterk gericht en doel­bewust zal streven. Ik zal er ook rekening mee moeten houden dat de men­sen die normaal agressief zijn nog een beetje ruwer dan anders uit hun bolster schieten.

De goud- of geel-invloed.

Deze heerst als u het gevoel heeft dat het een zonnige dag is waarin u gaat wandelen omdat u niet lui genoeg bent om te gaan liggen, maar toch geen zin heeft om te werken omdat dat te inspannend is. Het lichaam voelt ook prettiger aan en functioneert beter dan normaal. U bent ook wat blijmoediger dan anders. Het gouden of gele licht geeft levenskracht, vitali­teit. Maar we moeten niet denken dat die vitaliteit zonder meer gebruikt zal worden. Bij de meeste mensen ontstaat hier een lading, die eerst bij de volgende tendens een versterking krijgt. Als wij dus een goudperiode heb­ben met die gevoelens van welbehagen en er komt dan ineens het scherpe inzicht van wit licht bij, dan kunnen we zeggen dat de tegenstellingen niet alleen sterker kenbaar worden, maar men zal er ook scherper op reageren.

Hebben we te maken met de emotionele positief rood-invloed, dan zul­len de mensen veel prettiger op elkaar gaan reageren, maar ze zullen ook veel meer met elkaar samenwerken.

Is het een negatief rood-invloed, dan is er mistroostigheid welke voert tot allerlei acties, die wel een uiting zijn van radeloosheid, maar die er meteen op wijzen dat men helemaal gedesoriënteerd is. De ver­warring wordt dan eveneens groter omdat er vitaliteit is om die te demonstreren. Dit zijn de meer materiële invloeden.

Geestelijke invloeden.

Er zijn ook geestelijke invloeden. Een geestelijke invloed is niet altijd lichamelijk kenbaar. Voor de mens betekent het heel vaak een dagdroom in een bepaalde richting. Wanneer u zich ergert en u droomt opeens dat u als een soort gesubli­meerde Elliott Ness met een machinepistool alle ellende de wereld uit helpt, dan kunt u wel zeggen: er is een zekere energie op komst, ook als die zuiver mentaal is. Dat betekent ook dat iemand die problemen heeft niet daarover moet dromen. Hij moet ze aanpakken, omdat hij nu de fantasie, de inspiratie heeft waardoor hij die problemen gemakkelijker kan oplossen.

Mystieke invloed.

Is er een mystieke invloed, wat ook wel voorkomt, dan zult u eerder de neiging hebben om in een dergelijk geval te dromen van een uitstraling van vrede. Zo van: de leeuw ligt bij het lam. Wanneer dit het geval is en ik heb toevallig iets wat ik geestelijk in orde wil maken, dan moet ik dit gewoon meditatief beschouwen. Daardoor krijg ik begrip voor allerlei krachten en kan ze later daardoor beter gebruiken. Maar wat voor u geldt, dat geldt voor een ander eveneens.

Als er een inspiratieve werking rondwaart, zal die niet alleen bij u komen. Dat betekent dat zeer veel mensen daden gaan stellen, maar niet volgens een logische ontwikkeling. Dat betekent dat u daarop voor­bereid moet zijn en dat u uw inspiratie nu niet allereerst moet richten op alles wat u zelf wilt gaan doen, maar op het juist reageren op ande­ren, want dat zal dan het meest noodzakelijk zijn.

Als iedereen mystiek is en de mensen komen met elkaar in contact, dan krijgen we filosofieën zonder einde. Als u dat weet dan zegt u: de mystiek moet ik voor mijzelf gebruiken. Ik moet die niet gaan omzet­ten in een hopeloos redeneren en filosoferen, wat mij niet verder brengt, maar ik moet innerlijk spijkers met koppen slaan, want naar buiten toe kan ik weinig doen. In dat filosoferen kan ik mijn denkbeelden wel etaleren, maar er is veel teveel de neiging om dat allemaal zo abstract te maken, zo ver van de werkelijkheid, dat je er eigenlijk niets mee kunt doen.

Het is mogelijk dat je dan uit de geest een scherpe en felle in­vloed van besef krijgt. Ze is inspiratief, maar heeft vooral betrekking op het doorzien van de dingen. Je ziet achtergronden. Maar anderen zien die ook. En als mensen achtergronden zien, dan reageren ze daarop volgens hun eigen belang. Vergeet u dat niet! Ze reageren niet volgens de waarheid, maar volgens dat wat voor hen belangrijk is in die waarheid. Alweer iets waarmee u rekening kunt houden. De mensen zeggen dus niet de waarheid, maar ze beseffen haar wel. Ook ik besef de waarheid. Als ik nu niet kijk naar hetgeen wordt geuit, maar tracht de achtergrond, de ten­dens daarvan te pakken, dan zie ik wat er werkelijk aan de hand is.

Dit zijn drie hoofdinvloeden die uit de geest werken. Er zijn er natuurlijk meer en ook stoffelijk zou ik er meer kunnen noemen, maar voor mijn doel is dit voldoende. In de eerste plaats, omdat u hiermede de heersende hoofdtendensen zult kunnen herkennen aan de hand van uw eigen beleven. In de tweede plaats, omdat we bij de extrapolatie in meer grove vorm rekening moeten houden met een paar hoofdinvloeden die gemakkelijk kenbaar zijn en die wij dan als richtinggevend voor het geheel beschouwen.

Nu kan ik nooit een oordeel vellen indien ik geen feiten ken. Als je wilt zeggen waar er verkeersongelukken kunnen plaats hebben, dan moet je weten waar op dit moment de grootste knelpunten zijn en hoe dit allemaal kan samenhangen. Dat betekent niet dat je het hele verkeer van Nederland of van Europa uit je hoofd moet kennen, maar je moet een klein beetje begrip hebben van wat er kan gebeuren.

Als ik zeg: Er komt een aardbeving, die in noord Nederland merk­baar is (een extrapolatie die een collega kort geleden heeft gemaakt en intussen waar is geworden), dan moet ik een zeer bijzondere reden hebben voor die plaatsbepaling. Met andere woorden: dit is een fijne extrapolatie waarbij een groot aantal factoren worden betrokken die een mens niet kan overzien. Maar als u zegt: Ik heb het gevoel dat er iets met de aarde aan de hand is en u weet waar de meeste aardbevingen kunnen voorkomen, dan denkt u onwillekeurig in dit verband aan de omgeving van Skopje waar een grote fout zit en waar werkingen kunnen ontstaan. Dan denkt u verder aan het Middellandse Zeegebied en natuurlijk aan Tur­kije. Mogelijk denkt u nog aan India en een deel van Pakistan. In India is er ook een fout en dus eveneens de mogelijkheid van beving.

De vraag is dan: waar is dit het meest waarschijnlijk? Hier komt uw eigen gevoeligheid u te hulp. U gaat automatisch bepaalde dingen ver­werpen. Uw onderbewustzijn zegt: dat is voor mij op dit moment niet be­langrijk. Wat er overblijft zijn de voor u belangrijke punten. Concentreer u dan op dat punt waar volgens u de aarde zal beven. (Dit is maar een voorbeeld.) U zult zien dat u niet helemaal tevreden daarmee bent. Het is net alsof u kijkt en zegt: Het is hier te rustig. Laat u dan gaan en u zult zien dat u zich oriënteert op de aardbeving. Want door gebruik te maken van die tendensen, door uw onderbewustzijn te laten inwerken, heeft u ook uw geestelijke voertuigen ingeschakeld. Die geestelijke voer­tuigen gaan zich dan ook oriënteren. De geest is echter niet gebonden aan de tijd zoals de mens. Er bestaat wel een tijdsbinding, maar dat is een andere. Dat wil zeggen, dat u uit de onvermijdelijkheden die in de tijd zijn vastgelegd een aantal factoren gaat aflezen. Dit komt als een soort inspiratie, een gevoel misschien, maar wat u zo constateert ligt heel dicht bij de werkelijkheid.

Nu wij hebben verteld hoe u kunt extrapoleren is het misschien ook wel verstandig enkele extrapolaties te proberen op grond van de gegevens die ik al verstrekt heb.

Hoe zal het in de komende 4 à 5 maanden gaan?

Libanon

Er zijn punten waarvoor ik een bijzondere belangstelling heb. De oplossing in Libanon komt onverwacht en snel, maar door ingrij­pen van buitenaf. Dat ingrijpen zou men verwachten van Syrië. Ik vermoed echter dat Syrië de kans tot dit totale ingrijpen niet krijgt. De vermoe­delijk ingrijpende factor zal liggen in Egypte, ofschoon niet als zodanig genoemd. De partij, die ten slotte zal overheersen, zal zeer waarschijn­lijk de Palestijnse zijn, daar deze de macht gemakkelijk kan grijpen en de medewerking zal hebben van vele staten, die de Palestijnen graag aan de macht zien, al is het alleen maar om ze een beetje kwijt te raken.

Griekenland

De heersende tendensen in Griekenland zouden gepaard kunnen gaan met plotselinge uitbarstingen van deels volksvreugde, deels opstandig­heid. Ik vermoed dat het tot demonstraties zal komen en zeer waarschijn­lijk in de havengebieden van de Peloponnesus. Hierbij zullen, naar ik aan­neem, zowel studenten als arbeiders betrokken zijn. Ik verwacht geen bloed­baden. Ik verwacht wel dat hierdoor politieke maatregelen zullen worden veranderd. Dit zijn de invloeden die ik u heb genoemd en die ik heb ge­bruikt om voor de eerste 48 uur een paar conclusies te trekken. Die in­vloeden werken echter door.

Engeland.

Engeland maakt een zeer onverwachte ommekeer door. Dat betekent dat het pond sterling binnenkort weer wat omhoog gaat en dat er een kor­te periode van rust komt, gevolgd door enorme acties van vakbonden, zeer waarschijnlijk voerend tot een hernieuwde val van het pond. Over ongeveer 4 maanden zou het in Engeland erg moeilijk moeten zijn. Er zullen enkele vervoersstakingen zijn. Daarnaast neem ik aan dat men voor het eerst zal proberen in te grijpen tegen de vakbonden. Lukken zal het waarschijnlijk niet, maar gezien de invloeden die wij nu in de extrapolatie hebben be­trokken is daar geen definitieve afloop van te geven.

China

Dit is een interessant land. In China blijkt er een verschuiving van deze invloeden plaats te vinden, omdat het er een eigen straling bij heeft.

In de komende maand (mei) is daar een z.g. reflex-straling te ver­wachten, die samenhangt met het Wessac feest. Hoe dat precies in elkaar zit kan ik u niet zo een, twee, drie uitleggen. Het komt erop neer dat er bij de grens tussen het oude China en het oude Tibet bepaalde harmoni­sche factoren zijn. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat vooral de tweede helft van mei en de eerste week van juni China een groot aantal belangrijke politieke veranderingen te zien zal geven. Het is heel waar­schijnlijk dat hierdoor de invloed van de hofhouding en van de omgeving van Mao aanmerkelijk wordt beperkt. Gelijktijdig zou dit kunnen leiden tot een verandering in de relatie met Hong Kong. In het begin zal het er voor veel mensen wel wat dreigend kunnen uitzien. Ik geloof echter dat het alleen een kwestie wordt van een kleine verandering in de handelsmogelijkheden die daar bestaan. Iets gevaarlijker is het voor Macao waar de invloed waarschijnlijk op korte termijn door de Chinezen wordt overge­nomen.

Japan

Hoe zal Japan op dit alles reageren? Japan is een land dat ondanks alles zeer sterk van zichzelf uitgaat. Men zegt daar niet: wat vinden anderen goed dat we doen? Zij zeggen: wat is goed dat wij doen? En dat betekent dat de hardnekkigheid waarmee men bepaalde ideeën en ook bepaal­de plannen probeert door te zetten reeds in de komende week (± half april) in Japan een groot conflict zal veroorzaken. Dat conflict zal waarschijn­lijk door de geestelijke boventonen, die daarin een rol kunnen spelen, tot uiting moeten komen bij Kobe, Yokohama. In ieder geval moeten wij hier ver­wachten dat er vooral grote conflicten zullen ontstaan. Vreemd genoeg, want dat komt maar zelden voor, tussen links georiënteerde groepen arbeiders en studenten en een toch wel erg rechts denkende groepering. Een aantal politieke moorden lijkt mij bijna onvermijdelijk, ofschoon dat ge­vaar zich waarschijnlijk zal uitstrekken over een periode van 6 weken. Er wordt doodslag gepleegd en daarbij geknuppeld, maar dat is tegenwoor­dig overal gebruikelijk

Dit is een manier om te extrapoleren. Nu gaan we nog een stap ver­der, want ik geef een extrapolatie van alle ellende die binnenkort te ver­wachten is. En dat is niet redelijk, want we kijken bij extrapolatie wel naar de ellende, maar wij moeten ook kijken: waar voert ze heen? Ik moet dan vooruit lopen op datgene wat wij eerst op het Wessac feest definitief bevestigd zullen zien: de tendensen die in het komende jaar heel sterk zullen zijn.

Ik neem aan dat het volgende jaar er een zal zijn dat zwanger lijkt van onheil. Anders gezegd: voortdurend wisselende dreigingen en spanningen spelen een hoofdrol. Alle positieve geluiden ten aanzien van politiek en economie hebben weinig inwerking. Die invloed, deze basis, de feiten die ik kan overzien brengen mij ertoe te stellen, dat ongeveer in septem­ber of oktober (1976) er een stabilisatie zal optreden. Die stabilisatie betekent een veranderde politieke houding van de Ver. Staten. Ze betekent een aanmerkelijke vernieuwing van bestuur in de Sovjet Unie. Het is zelfs de vraag of Breznjef het houdt. Het betekent daarnaast een totaal nieuwe benadering van problemen in het Verre Oosten, speciaal in Azië.

Afrika.

In Afrika moeten wij verwachten dat, gezien de heersende tendensen, gewelddadigheden daar bijzonder sterk tot uiting zullen komen. Dat zal waarschijnlijk reeds in augustus het geval zijn. Alles bij elkaar genomen, het komende jaar moet dus een jaar worden waar­in een groot aantal kleine veranderingen zullen plaatsvinden, die bepa­lend zullen zijn voor de samenwerking op aarde in de komende 10 jaar. Er wordt a.h.w opnieuw partij gekozen. Door dit opnieuw partij kiezen verandert ook de hele situatie. Ze verandert in Zuid Afrika, in Angola. Ze verandert in het gebied Rhodesie. Om kort te gaan, in heel Afrika kun­nen we een opleving van gewelddadigheid verwachten maar ook van tegen­stellingen. Er zal een gevoel van lusteloosheid en vaak ook van een ze­kere hopeloosheid zijn, vooral bij de massa die er erg onder zal lijden. De regeerders lijden daar niet zo onder. Dat betekent, dat heel Afrika eigenlijk op een kruitvat zit.

In elk gebied en in elk land kan één enkele onbelangrijke gebeurte­nis plotseling bloedbaden tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld: als de heer Amin alleen maar een andere dame wenst toe te voegen aan de harem, die hij officieel niet heeft, en er alleen daardoor een stamoorlog uitbreekt, gepaard gaand met moord en doodslag.

Ik denk ook aan een verkeerd uitvallende verklaring van de een of andere politicus in Zuid- Afrika met als gevolg een groot aantal rellen en zeer waarschijnlijk daarbij ook een moordpartij aan de rand van een van de thuis­landen.

Dit zijn allemaal dingen, die op je afstormen als bijna onvermijdelijk. Zijn ze onvermijdelijk? Neen. Een extrapolatie geeft mogelijkheden aan, geen feiten. Wanneer ik met mijn extrapolatie zeer dicht bij de werkelijke situa­tie kom, dan betekent dat nog niet dat elke conclusie die ik daaruit trek juist is.

Als ik zeg op een bepaald baanvak of in een bepaald verkeersgebied zullen bijzonder veel ongevallen plaatsvinden, dan heb ik ongetwijfeld ge­lijk, want dat ligt in de tendensen. Maar als ik stel de ongevallen zul­len specifiek daar en nergens anders gebeuren, dan maak ik waarschijnlijk een grote fout. Ik heb alleen gezegd: Daar is de grootste waarschijnlijk­heid. Een ieder die werkt met extrapolatie, zal zich dat voor ogen moe­ten houden.

Extrapoleren op grond van de werkingen die je aanvoelt, kan je bren­gen tot tamelijk juiste prognoses op korte termijn, een week maximaal. Soms kun je op grond daarvan samenhangen doorzien die verdergaan. Het doorzien van die samenhangen betekent echter wel dat de conclusies die je trekt waarschijnlijkheden zijn, geen zekerheden.

Extrapolatie is geen helderziendheid. Het is een benadering van de werkelijkheid op grond van erkende inwerkingen en invloeden van zowel feitelijke en redelijke aard als van geestelijke of kosmische aard. Het grote voordeel dat je hebt boven anderen, als je op deze wijze werkt, is dat je niet alleen te maken hebt met de direct kenbare feiten, maar ook met de invloeden waardoor die feiten alleen een bepaalde richting kunnen uitgaan in een verdere ontwikkeling.

Ik hoop, dat ik hiermee een kleine voorstelling heb gegeven van wat mogelijk is met extrapolatie. Zeker, ik doe dat gemakkelijk even tussen neus en lippen door. Voor de meesten zal het heel wat moeilijker zijn om een beeld te krijgen van alles wat er op de wereld gaat gebeuren. Maar dat is ook niet nodig. Voor u is het voldoende te weten wanneer u een goed contact kunt hebben met uw medemensen. Of te weten dat er een tendens is waardoor de mensen strijdlustiger of onredelijker zullen zijn dan normaal en u zich daardoor verre van de geschillen weet te houden dan anders voor u gebruikelijk is. Uzelf aanpassen aan de bestaande situatie op grond van het erkende alleen reeds verbetert uw mogelijkheden binnen die situatie. Daarnaast zal uw inzicht het u mogelijk maken vaak anderen te helpen om gevolgen te vermijden, die anders rampzalig worden. Laat mij dit laatste met een enkel voorbeeld toelichten.

Er is een dag van rusteloosheid en hopeloosheid. U weet dit. U gaat uit en u weet dat een ander ook uitgaat voor enkele dagen. Vraag hem dan even of hij het gas heeft uitgedraaid, want de kans is heel groot dat zo iets vergeten is. Help onthouden wat er allemaal op zo’n ogenblik vergeten zou kunnen worden. Daar kunt u anderen een hoop ellende mee besparen. Maar als het een dag is vol van opgewektheid en activiteit, houd dan de mensen maar niet op met dergelijke waarschuwingen. Zij zullen u er niet dankbaar voor zijn en de raadgevingen zijn zeer waarschijnlijk ­overbodig.

Ik hoop u te hebben duidelijk gemaakt dat u uw gedrag kunt aanpassen aan de geëxtrapoleerde ontwikkelingen en dat u de erkende ogenblikkelijke invloeden eveneens kunt gebruiken om uw gedrag zowel voor uzelf als ten aanzien van anderen beter te bepalen.

De mens die zijn gedrag beter weet te bepalen, bereikt een grotere harmonie met de wereld en een gemakkelijker aanvaarding van de feitelijke werkelijkheid waarin hij verkeert. Hierdoor zal hij geestelijk veel grotere contacten krijgen, gemakkelijker over geestelijke krachten kunnen beschikken en minder snel zichzelf afsluiten van al datgene wat in de wereld of in de geest voor hem belangrijk is

Harmonie.

Harmonie is het grenzeloze. Ben ik en is de ander? Zijn wij of zijn wij niet? Zijn wij slechts de vormen van wat waarlijk is? Zodra wij zo be­leven en gevoelen, niet zoekend naar de scheidingen die er tussen ons en het andere bestaan, maar versmeltend tot een eenheid, de volheid belevend van al zonder voorkeur en zonder verwerping, dan zullen wij harmonie kennen in de werkelijke zin van het woord.

Eens was de mensheid één. Nu is ze verdeeld. Indien de verdeeld­heid van de mens en de mensheid wordt opgeheven, dan is er slechts een mensheid. Een gestalte, die waarlijk kan binnendringen in het rijk van de trillende werkelijkheid, die de schepping is.

Onze verdeeldheid is de strijdigheid, de disharmonie. Daarom moe­ten wij, deze verdeeldheid overwinnend, de eenheid vinden. Niet in een bepaalde zin van het woord, stoffelijk of anderszins, maar door een ontkenning van hetgeen ons scheidt van anderen en de erkenning van hetgeen ons verenigt met anderen. Zo vinden wij die eenklank met het geheel waardoor wij onszelf verliezend in het geheel, gelijktijdig een voortdurend bestanddeel van de totaliteit vormen.

image_pdf