Ga niet mee in de chaos

image_pdf

07 maart 2006

Zoals gewoonlijk: denk zelf na en wees ervan overtuigd dat niemand in de kosmos alwetend of onfeilbaar is, buiten God hemzelf. Daarom is het belangrijk dat u altijd zelf over al hetgeen wat gebracht wordt uw eigen mening vormt en zelfstandig nadenkt.

Vanavond gaan we eigenlijk aan een nieuwe reeks beginnen voor jullie nog zaken aan te leren. Dit zal eigenlijk een redelijk korte reeks zijn, want ongeveer tegen begin mei zullen er al bepaalde zaken voor jullie groep en voor de andere groepen duidelijk moeten zijn. En zullen we kunnen zien hoe we verder kunnen gaan en hoe sterk ook jullie inzet in dat geheel kan zijn. In het eerste gedeelte ga ik u nog een paar zaken bijbrengen. Vervolgens zult u vragen mogen stellen over hetgeen wat u vorige maal te horen hebt gekregen met de vraag van dat te oefenen. Het tweede gedeelte behouden we uitsluitend voor aan de krachtsmeditatie. U mag ons dat niet kwalijk nemen dat we zo de avond opsplitsen, maar gezien de situatie in de wereld is het voor ons van belang dat we één sterk brandpunt op een avond kunnen ontwikkelen en deze krachten kunnen gebruiken. Daarom werken we voorlopig een beetje anders dan gewoonlijk.

U hebt vorige maal de oefening gekregen van voor uzelf eigenlijk een beeld te vormen en dat beeld trachten te realiseren. Wij hebben jullie zo een beetje in het oog gehouden en bij de ene is dat al beter gelukt dan bij de andere. Wat ons tot hier toe is opgevallen is dat jullie, één voor één, allemaal heel sterk zijn in jullie zelf in een bepaalde richting iets wijs te maken. Sta mij toe dit naar voor te schuiven, want dat is eigenlijk het zwakste punt bij ieder. In plaats van dus uzelf in een positie te brengen van echt overtuigd te zijn, zijn jullie erin geslaagd van via alle mogelijke, en ik noem dat redelijk sluwe, menselijke eigenschappen voor jullie zelf een genoegdoening te vinden in de oefening. Dit zul je naar de toekomst toe moeten leren afbouwen. U helpt uzelf daar niet in vooruit door voor uzelf te stellen: als ik dit zo of zo doe, dan zal het ook wel goed zijn. Wanneer we bepaalde zaken naar voor schuiven, lieve mensen, dan is dit omdat dit in de huidige context van de ontwikkeling die rondom jullie gaat, van belang is.

Je leeft op dit moment in een wereld die aan de waanzin toe is. Ik moet daar waarschijnlijk geen tekeningetje van maken als u ziet hoe de ambtenarij op dit ogenblik eigenlijk overal de macht grijpt en hoe vanuit die situatie de bevolking gemanipuleerd wordt. Hoe er angsten worden gecreëerd op fictieve zaken en hoe de wetenschapsmensen op dit moment – en neem mij niet kwalijk de uitdrukking – totaal dol draaien. Want zij denken dat zij iets kennen, maar spijtig genoeg moeten we vaststellen dat, hoe verder de wetenschap de laatste jaren geëvolueerd is, hoe dwazer en hoe dommer de wetenschappers zijn geworden in het zien van hoe de zaken werkelijk in mekaar zitten. Maar dit past volledig in het plaatje van de verandering. Dit is niet abnormaal.

Wat belangrijk voor jullie is, is dat je daar niet tegenin gaat. Dat je niet gaat strijden en dat je ook niet gaat zeggen: ik weet het beter, ik ga het anders doen of zus of zo. Want op het ogenblik dat je ook maar op enigerlei wijze met deze gang van zaken harmonieert, gaat u mee in deze algemene chaos. Daarom was het zo van belang dat we jullie vorige maal hebben gevraagd van uw eigen tweede werkelijkheid op te bouwen, een tweede werkelijkheid die in deze chaos u beschermt. Want blijkbaar hebben jullie nog steeds niet door dat juist door uw eigen werkelijkheid te gaan uitwerken, te gaan vastleggen, dat je zo een verankering krijgt met de vele anderen en dat je als dusdanig gesterkt bent binnen het licht, binnen de harmonie die op dit moment ook zich aan het ontwikkelen is en het tegengewicht vormt tegen de algemene chaos en de algemene afbraak die op het ogenblik volop bezig is.

Op dit moment wordt u enkel maar geconfronteerd met regels en wetjes die totaal waanzinnig zijn. Maar deze regels en wetjes moeten ervoor zorgen dat eigenlijk uw ganse maatschappij op dit ogenblik in mekaar kan stuiken. Juist door deze absurde reglementeringen die gangbaar zijn, ga je opmerken dat juist de aarde en de ganse natuur in harmonie daarop kan reageren en gaat leiden tot serieuze catastrofes, en dit niet alleen binnen dus het economische gebeuren, maar ook binnen al wat leeft en zo verder. Daarom is het belangrijk dat u zo goed mogelijk tracht uw oefeningen uit te voeren.

Verder het tweede punt voor deze avond dat belangrijk is, is dat u langzaam maar zeker gaat beseffen dat samenwerking meer dan noodzakelijk wordt. Dat wil zeggen: je bent een groep, binnen die groep moet je voor mekaar er zijn. Je moet op mekaar kunnen rekenen. Anderzijds komt daarbij dat het niet meer voldoende is dat u hier regelmatig een avond komt luisteren naar hetgeen wij u onderrichten, maar dat je zelf naar buiten toe contacten legt, harmonieën creëert met mensen die ook zoekende zijn en die trachten ook via het licht, via de harmonie in deze tijd iets goed te creëren. En nu moet je echt niet denken: ik kan dat niet of hoe moet ik dat doen? Ieder van u, wanneer je de juiste ingesteldheid opbouwt, en dit kun je bijvoorbeeld vanuit een positief gedachtebeeld, vanuit die werkelijkheid, zul je opmerken dat je contacten krijgt met anderen die hetzelfde denken.

Op het ogenblik is het zo dat er zich twee grote polariteiten aan het ontwikkelen zijn. De eerste polariteit is de strijd om de macht en die is volop zich aan het ontplooien met het gevaar dat, wanneer je u daarmee één voelt, je meegezogen wordt. En dit gaat veel sneller dan dat je kunt vermoeden. Of het omgekeerde, dat je mensen krijgt die zeggen: allemaal goed en wel maar niet met mij. Het zijn juist deze mensen, maar niet alleen mensen, dit gaat veel verder, dit overstijgt het menselijke leven, dit gaat ook in de volledige natuur, dit gaat in de volledige kosmos. Al deze krachten die voor de vernieuwing trachten te zorgen, kunnen met u in harmonie zijn op de moment dat je er u voor openstelt. U zult zo nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe mogelijkheden ervaren. Hier ook is het weer van belang dat u zich daarvoor openstelt en de harmonie een kans geeft.

Binnen dat geheel zul je zien dat ook in een groep als deze het steeds meer noodzakelijk wordt van te weten hoe je elkaar kunt helpen, hoe je elkaar kunt steunen, wat je voor elkaar kunt betekenen. Want neem gerust van mij aan: wat vandaag voor u een zekerheid is, kan binnen de 24 uur totaal verdwenen zijn en totaal iets anders zijn wat je niet gekend hebt of niet hebt kunnen voorzien. Dus, hou daar rekening mee, en dit ook weer op alle gebieden. Dit wil zeggen: zo goed op het stoffelijk-menselijke als op alle andere terreinen die je als mens u maar kunt indenken. Dus, lieve mensen, belangrijk is dat je elkaar kunt accepteren, kunt aanvaarden zoals je bent. Dat je vooral oog hebt voor de goede zaken in de mens, de positieve zaken en dat je de rest gewoon laat voor wat het is. Ga niet in op negativiteit. Dat is zeer belangrijk. Zelfs binnen een groep als deze moet je dit vermijden. Ieder mens heeft zijn eigen karakter. Ieder mens heeft zijn eigen zwakke punten. Maar wat van belang is op dit ogenblik, is dat je uw sterke kanten, uw positieve kanten laat functioneren en de rest achterwege laat.

En dan kom ik, lieve mensen, aan het derde punt. En dat is niet minder belangrijk. Dat is dat je naar de toekomst toe het besef moet laten groeien dat uw bezit uw bezit niet is. Want dat gaat ook in de komende tijd leiden tot enorme confrontaties. En wanneer je gaat strijden voor uw bezit zul je alles verliezen in deze strijd. Het is belangrijk te beseffen dat je enkel maar bezit hetgeen wat je werkelijk gebruikt en dat al het andere kan gebruikt worden, maar ook kan gedeeld worden. En daarmee wil ik hoegenaamd niet zeggen, lieve mensen, dat je geen bezit mag hebben. Daar wil ik hoegenaamd niet mee zeggen dat je morgen op straat moet gaan en alles wat je bezit moet uitdelen. Neen. Dat is niet de bedoeling van hetgeen ik hier naar voor breng. Wat de bedoeling is van hetgeen dat ik hier naar voor breng is: dat je beseft dat al wat je hebt, dat dat eigenlijk deel is van het grotere geheel en dat je geprivilegieerd bent om deze zaken te gebruiken. En gebruik ze goed! Maar op het ogenblik dat iemand anders iets nodig heeft, wees zo open en zo vrij van daarin te helpen. Van niet te zeggen: Ja maar, ik moet zorgen voor…. Want dan ga je zien in de tendensen die komen dat je steeds meer en meer gaat verliezen. Hoe sterker een mens, en dit geldt voor ieder op deze aarde, op dit moment zich gaat trachten vast te ankeren aan bezit, hoe meer hij dit gaat verliezen. Hoe meer dat er anderen zullen optreden die trachten zich alles eigen te maken. Met als gevolg dat, wanneer u, zoals het vroeger was, vast hangt in uw begeertepatroon zeggende: dit is van mij, iedereen moet daar afblijven, dat u bij wijze van spreken meegetrokken wordt in de afbraak, in de chaos.

Ik weet dat dit voor velen misschien het moeilijkste punt van al zal zijn, van zich open te stellen en dus niet in strijd te gaan wanneer u bepaalde zaken rondom u ziet verdwijnen. Toch is het belangrijk dat u steeds leeft in de dag dat je bent en tracht in die dag te zien wat voor u positief is, wat voor u goed is, zelfs al zou op een bepaald moment een groot deel van hetgeen dat je dacht dat u toebehoorde uit uw leven verdwenen zijn. Ik wil hier direct bij opmerken dat dit ook geldt naar relaties tussen mensen. Want spijtig genoeg is het op het ogenblik zo dat de meeste mensen nog altijd denken dat een partner of een vriend of een kennis van hun is. Ook op deze terreinen gaat veel strijd ontstaan. Met als gevolg dat degene die dit in stand wilt houden ook daardoor zeer grote verliezen zal lijden. En ik kan dit zelfs doortrekken bijvoorbeeld naar uw kinderen toe. U kunt denken: ik heb kinderen, die zijn toch van mij. Neen. Kinderen zijn individuen. Zij zijn niet van u en je kunt ze niet als dusdanig aan u binden. Deze zaken worden misschien niet direct in het geheel van mijn bezit bekeken, nochtans hoort het er allemaal bij.

Dus het is belangrijk dat u de komende weken heel goed beseft van eerstens: ik ga niet mee in de algemene chaos, maar ik ga er ook niet tegen strijden. Het kan u misschien zeer doen wanneer u hoort dat bijvoorbeeld dieren zullen afgemaakt worden. Het kan u misschien zeer doen als u hoort dat bepaalde groepen zullen geëlimineerd worden en zo verder. Tracht de positieve zijde te zien en ga daar niet tegen in strijd. Je zult opgeroepen worden tot strijd, want uiteindelijk gaat in de chaos reactie ontstaan. Men gaat te ver. Er gebeuren zaken die niet meer voor een maatschappij aanvaardbaar zijn. Maar distantieer u ervan. Creëer uw eigen werkelijkheid, leef in die werkelijkheid en handel zo positief mogelijk vanuit die werkelijkheid, zonder enige strijd. Lieve mensen, dat is belangrijk: zonder enige strijd. Knoop dit a.u.b. goed in de oren.

Tweedes: werk samen. Werk ook samen met al diegenen die dezelfde weg als u willen bewandelen. Het maakt niet uit of iemand een andere naam aan iets geeft. Zolang als de personen in kwestie dezelfde positieve ingesteldheid hebben, voor het licht gaan, dezelfde harmonie in zich dragen, of dat zij dat dan onder de noemer van Allah doen, of ze doen dat onder de noemer van Jehova, of ze doen dat onder de noemer van Boeddha, of zo veel andere namen die de mensheid kent, dit maakt niet uit. Hetgeen wat waarde heeft, is het samengaan, de harmonie voelen, de eenheid voelen.

En vervolgens het derde punt, heel belangrijk: laat u niet meer vangen aan hetgeen u denkt dat het uwe is. Lieve mensen de ganse kosmos is uw kosmos. De ganse aarde, al wat er bestaat, is het uwe. U moogt het gebruiken. U kunt ermee werken. Maar u kunt niet zeggen: ik hou het alleen voor mij en niemand anders mag er deel aan hebben. Dat is de grote fout die hier overal in deze contreien steeds opnieuw gemaakt is en die eigenlijk de drijfveer is geweest dat we nu in een afbraak zitten die een ongekende proportie gaat aannemen. Wat je bezit, kun je gebruiken. Maar wanneer de noodzaak er is, wees bereid van de handen in mekaar te slagen, wees bereid van samen verder te gaan en te delen. En heb geen angst naar de toekomst toe. Want dat is het grote probleem op dit moment voor velen. Men weet echt niet meer waar men heengaat. Is ook niet belangrijk. Wat belangrijk is, is wat vandaag is, wat je vandaag kunt doen, wat je vandaag betekent. Jullie weten niet wat er morgen gaat gebeuren, laat staan dat je je nog maar kunt inbeelden wat er binnen maanden is en zeker niet wat er binnen 10 jaar is en nog minder wanneer je aan uw pensioengerechtigde leeftijd zal zijn.

Daarom is het belangrijk dat je deze richtlijnen nu zo goed mogelijk tracht op te volgen. Daarom is het belangrijk dat u de oefeningen die wij u gegeven hebben tot heden zo correct mogelijk tracht uit te voeren. Dat je binnen dat gegeven stopt met uzelf iets wijs te maken. Wanneer wij spreken van bijvoorbeeld iets te offeren, dan is dat niet om een ander iets te laten verdienen – om het in jullie taal uit te drukken – maar dan is dat omdat jezelf in uw eigen kern zou beseffen dat je u kunt bevrijden van hetgeen waar je aan verslaafd bent, waar je aan gebonden bent. Dat is de essentie.

Wanneer je u niet kunt bevrijden van gewoonten, dan ga je mee in de chaos. Al is die gewoonte dat je ’s morgens opstaat en dat je elke morgen, bij wijze van spreken, een tas koffie moet hebben met weet ik veel wat. Of een andere gewoonte, dat je zegt: ik moet dagelijks dat of dat. Het zijn allemaal zaken die u zo geprogrammeerd hebben. Wanneer je die wilt handhaven, ga je in de toekomst daar problemen mee krijgen. Want zonder dat je het beseft, zonder dat je het misschien aanvoelt, sluipt de chaos via die verslavingen, die gewoontepatronen binnen en zit je gevangen in een cocon waar je niet meer uit kunt met alle gevolgen van dien.

Daarom, lieve mensen, denk niet dat wat de broeders u hiervoor gevraagd hebben van te oefenen, van te doen, dat dit zomaar gevraagd is geworden. Neen. De bedoeling is wel degelijk dat ieder van u kan komen tot een sterke persoonlijkheid die vanuit zichzelf het licht kan uitstralen, beseffende dat je deel bent van de kracht en vanuit die kracht kunt werken en daardoor eigenlijk voor de verandering, voor de nieuwe tijd die zich ontwikkelt een basis bent, een fundament bent. Daarom is het ook zo belangrijk van de tweede werkelijkheid voor uzelf zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Zo duidelijk mogelijk voor uzelf het beeld te hebben waar u naartoe wilt. Niet vaag. Niet van: ik zou wel eens willen, tegen de tijd dat de krieken rijp zijn. Neen, neen. Je moet een exacte omschrijving voor uzelf kunnen geven. U moet weten waar u naartoe wilt. U moet weten wat u in dit leven wilt bereiken. En vanuit die positiviteit en die ingesteldheid zul je zien, zal de kosmos rondom u beantwoorden aan het beeld dat je hebt opgebouwd. En zul je ook zien dat dit beeld zich kan realiseren.

En zo, wanneer je dat allen samen doet, deze kleine groep en de vele andere kleine groepen, zul je zien dat je werkelijk punten van licht bent op deze aarde in de grote veranderingen die de komende jaren en eeuwen gaan plaatsvinden. En eens dat je dan aan onze zijde terug komt – en dat doe je toch allemaal, maak u geen zorgen – dan zul je daarvan de vruchten kunnen dragen. Dan zul je de meerwaarden zien die je in dit leven hebt kunnen realiseren om zo verder uw weg van bewustzijn door te maken. En dat is veel belangrijker, lieve mensen, dan alle materiële glorie of alle materiële bezittingen die je kunt dromen in een stoffelijk leven.

Wat ik jullie nu vraag is: herbeluister hetgeen wat ik u hier vanavond heb gebracht. Denk er goed over na. Beschouw uzelf. Wees eerlijk ten opzichte van uzelf. En tracht vanuit hetgeen wat je tot hiertoe al geleerd hebt dit alles zo goed mogelijk op te volgen en dan gaan we daar wel verder kunnen op aanzetten en heel goede resultaten in verkrijgen. Dit is het pakketje dat ik jullie vanavond wou brengen. U mag dadelijk vragen stellen maar, lieve mensen, geen vragen over hetgeen ik u vanavond hier heb gebracht. Want u hebt allemaal goed zitten luisteren, maar niemand van de aanwezigen hier heeft alles gehoord. Je hebt allemaal maar een klein stukje ervaren. En het is belangrijk dat u eerst hetgeen wat vanavond gebracht is, terug doorneemt, misschien 3, 4 keren zelfs, om de essentie ervan te vatten. En dan kunt u de volgende maal, wanneer wij samenkomen, met ons daarover van gedachten wisselen. Dan kunnen wij u misschien ook zaken, die nu voor u niet al te duidelijk zijn, duidelijker maken. In tussentijd zul je ook al kunnen hebben vaststellen dat hetgeen wat naar voor is gebracht, spijtig genoeg, zich aan het realiseren is. Als u vragen hebt over de vroegere oefeningen, dan zou ik graag hebben dat u die nu stelt en dat we dan op deze wijze dit eerste gedeelte kunnen afronden.

Lieve mensen, blijft niet zitten met de vragen.

Vragen.

  • Broeder, wij hebben in de tijd een oefening moeten doen i.v.m. de chakra’s om te zien tot welke straal we behoorden. We zijn daar echter nooit meer op teruggekomen. Doen wij daar nog in voort en kunt u ons dan zeggen, als wij een bepaald idee hebben, of dat dan juist is of niet?

Op het ogenblik – en daar was die oefening voor nodig – dat u zich gaat openstellen tot welke kleur u behoort, of welke straal of hoe u het wilt omschrijven, is het om de juiste harmonieën in de kosmos te vinden, om het juiste spoor te vinden dat voor u hetgeen is wat u het verste kan brengen. Niet voor iedereen is dit hetzelfde. Van de negen personen die hier aanwezig zijn, kunnen we zeggen dat er een serieuze variant is in mogelijkheden.

Wat die oefening aangaat – op het ogenblik dat u die doet – zult u steeds, wanneer u die herhaalt, aanwijzingen ondergaan. Dat wil zeggen, de ene persoon zal bijvoorbeeld geconfronteerd worden in de oefening met goud of goudgeel. Een ander persoon misschien veel meer met groen. Weer een andere zal misschien met violet, een andere met paars. Het is aan de hand van datgene wat je ondergaat, ja, en ik mag er nog bijzeggen: sommigen zullen waarschijnlijk geen kleur ervaren maar een gevoel ervaren, want uiteindelijk geven wij maar kleursymbolen weer voor een kosmische trilling die eigenlijk, als je het op de keper beschouwt, geen kleur in zich draagt; maar wij moeten naar de stof toe dit vertalen of anders kunnen wij geen duidelijke verschillen maken. Maar goed.

We gaan het deze avond niet te moeilijk maken. Dus op het ogenblik dat u een bepaalde kleur in deze oefening steeds terug ervaart, dan kunt u heel gemakkelijk in al hetgeen wat gebracht is en waar u toegang toe hebt gedurende de laatste jaren door ons, nagaan wat dit voor u betekent. Wij hebben op het ogenblik geen tijd in overschot om bijvoorbeeld avonden te gaan wijden van kleur tot kleur. Grosso modo kunnen we zeggen dat je heel gemakkelijk toegang hebt tot hetgeen wat uitgebreid daarover is gebracht en dat je, wanneer je de oefening doet en de kleur ervaart, dit voor uzelf gerust kunt opzoeken en vastleggen.

En ik ben blij dat u deze vraag hebt gesteld. Want u geeft mij hier de mogelijkheid om een punt aan te halen dat het hoog tijd wordt dat jullie jullie eigen verantwoordelijkheid in vele zaken gaan nemen. Wij hebben jullie heel veel geleerd. Wij hebben jullie al heel veel bijgebracht, maar je moet af van de gedachte: de geest zal het mij wel vertellen, de geest zal wel de wegwijzer zijn. Het is belangrijk dat je uw eigen weg gaat, volgens uw eigen aanvoelen. En dan zijn wij daar ook. Dan zullen wij u inspiratief begeleiden en steunen. Maar je moet een beetje – en dit geldt voor iedereen – af van de gedachte: in de dieptrance zullen ze het wel zeggen. Het is veel gemakkelijker als de geest het zegt. Dan heb ik het maar na te lopen. Die periode, lieve mensen, is voorbij. We zitten nu in de periode van zelf handelen, zelf doen. En je bent ver genoeg gekomen, ieder van u hier, om u open te stellen naar onze zijde en je hebt eigenlijk het grote voordeel dat je in een periode leeft waar de sferen archie-dun zijn – om het zo uit te drukken – dat de contacten tussen uw gedachtewereld en onze gedachtewereld veel gemakkelijker en vlotter verlopen dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden. Dus maak er gebruik van en ontwikkel uw eigen kunde.

  • Broeder, de vorige oefening, het stellen van een beeld naar de toekomst toe, daar is het voorbeeld gegeven van een fiets met alle toeters en bellen aan. Nu, normalerwijze laat ik liefst zo’n zaken toch ergens open omdat ik weet dat wij die invulling niet volledig kunnen maken, blijkt nu dat het mij niet lukt van die oefening te doen met alle toeters en bellen aan. Alsof daar ergens iets is dat nog te voorschijn moet komen dat ik niet kan aanvoelen, dat ik misschien wel aanvoel maar niet helemaal kan incalculeren. Is het fout van te denken dat ik het volledig in detail moet invullen? Het is niet mijn bedoeling van het in te vullen.

Wanneer u het voorbeeld van de fiets met toeters en bellen stoffelijk neemt, dan zal dat niet lukken. Het is wel degelijk hier de bedoeling dat u het beeld geestelijk opbouwt. En omdat het voor de mens nogal moeilijk is van in vele gevallen een geestelijk beeld te omschrijven, hebben wij jullie het voorbeeld stoffelijk gegeven. Maar waar komt het op neer? Het komt erop neer, heel simpel gezegd, wanneer u in een bepaalde richting wilt gaan, geestelijk, dat u dit volledig voor uzelf kunt waarmaken, kunt zien.

Wanneer u louter naar stoffelijke zaken zou gaan, dan is via gedachtekracht noodzakelijk als je stoffelijk iets doet van het ook zo exact mogelijk te doen. Maar daar zit je met de handicap van de stof, dat het voor de stof niet haalbaar is van alles in detail te voorzien. Daar waar je het op geestelijke niveau doet, dit wel mogelijk is omdat dit niet het stoffelijke beeld van een fiets met toeters en bellen is, maar omdat het beeld dat opgebouwd wordt, geestelijk zich vooral situeert in de gevoelssfeer, in het aanvoelen. En van daaruit kun je dan handelen.

Dat wil zeggen, heel simpel, wanneer u zegt: goed, het witte licht is voor mij belangrijk, dat u vanuit uw gevoelssfeer dat witte licht kunt overschouwen. Dat je u daar volledig kunt in laten opgaan en van daaruit bepaalde zaken realiseren. Ik weet niet of dat het in deze groep is gezegd of in een andere groep, maar het gaat er hem hier niet over bijvoorbeeld in een kansspel te zeggen van: ik zie de nummers, dus ik win. Dit is theoretisch een mogelijkheid. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over veel grotere waarden. En daar is het belangrijk dat u dit voor uzelf zo juist mogelijk, zo harmonisch mogelijk kunt realiseren.

Dat wil onder andere zeggen dat je kunt aanvaarden dat er andere gedachten zijn. Dat je kunt aanvaarden dat er andere invloeden zijn, zelfs invloeden die je niet goed vindt. Maar je kunt het aanvaarden want het is deel van dat geheel. En dan kom je tot de Vader of de Bron van waaruit alles is ontstaan. En dan zit je op het terrein dat je moet zeggen: zo goed licht en duister hebben mekaar nodig. Maar ik ga voor het licht, dus ik laat het licht schijnen en als het duister het wil zien dan neem ik het in mij op en dan wordt het duister licht. En zo zijn de evenwichten er. Maar je kunt niet zeggen van: ik weiger dit te erkennen. Want dan ga je in strijd en dan ga je juist het omgekeerde resultaat bereiken van wat je wenst. Duidelijk genoeg?

  • In feite is de kern niet het beeld maar de gedachte.

Maar de tweede werkelijkheid vertrekt vanuit de gedachte. De tweede werkelijkheid vertrekt vanuit eertens de gedachte, die wordt verder overgenomen door uw eigen geestelijkheid, door uw eigen bevoertuiging. Waardoor dat je de stoffelijke wereld als dusdanig kunt meer loslaten om het geestelijke en de beleving van het geestelijke – waarvoor dat je eigenlijk geïncarneerd bent – beter te laten volvoeren, te laten voltrekken.

Het gaat er voor ons heus niet over of u nu in een huis woont of in een hutje, of u gezond zijt of ziek zijt, of u slim zijt of dom zijt, daar gaat het heus niet om. Het gaat er hem om: wat kan de geest realiseren met dat stoffelijke voertuig? Wat kan hij daarin ervaren? Dat is belangrijk. Want uiteindelijk, lieve mensen, de negen verpakkingen die hier zitten, binnen 50 jaar schiet daar niets meer van over. Maar, maar, diegene of uw kern, uw eigen geest, die is dan al lang verder aan het gaan. En wat is belangrijk voor hem? De ervaring die hij vanuit die verpakking heeft kunnen opdoen. En daarom is het zo belangrijk, die tweede werkelijkheid. Omdat je van daaruit zeer veel kunt leren. En omdat, eens je die tweede werkelijkheid werkelijk goed heb kunnen onderbouwen, je niet raakbaar zijt door de rest van de verpakkingen die u trachten het leven zuur te maken. Want op het ogenblik dat je beseft dat uw stoffelijke voertuig toch maar tijdelijk is en dat het heus geen ramp is wanneer je naar onze zijde komt, integendeel, dan heb je veel voor. Dan word je niet meegesleurd in de waanzin die nu bezig is.

Daarom is het zo belangrijk dat je die beeldvorming zo harmonisch mogelijk en zo correct mogelijk invult. Maar het is niet de stoffelijke correctheid, het is de geestelijke correctheid, de juistheid, die van groot belang is. En hoe meer u de oefening doet, hoe meer u zult aanvoelen, hoe meer u zult ondervinden dat hetgeen uw geest eigenlijk tracht te realiseren kan verwerkelijkt worden. Dat je dat aanvoelt. En dat je daarmee kunt omgaan. En zo kom je tot resultaten van bezit, geestelijk bezit, dat voor eeuwig het jouwe is. Het is uw ontwikkeling. En dan kom je aan onze zijde met een grote meerwaarde. Waar al de anderen die gevochten en gestreden hebben voor stoffelijke meerwaarde met lege zakken aan onze kant komen. En dan in vele gevallen eigenlijk in het duister zich verschansen, omdat zij zichzelf niet meer onder ogen durven komen.

Ik hoop dat ik niet te ver heb uitgewijd en heus, ik heb 50 jaar gepakt, dan heb je allemaal nog een schone tijd voor de boeg, nietwaar? Want als ik had gezegd: 5 jaar, dan was je al aan het denken: over wie heeft hij het nu? Dus doen we dat niet en zijn we vriendelijk en zeggen we: 50 jaar.

  • Ik denk dat ik dit weekend de belevenis van mijn leven heb gehad. En dan niet op menselijk vlak maar op geestelijk vlak. Ik heb namelijk de kans gehad (als chauffeur) om met een bus op bedevaart te gaan naar Italië. Aangezien de weersomstandigheden en de kennis van de mensen die met mij mee waren, heb ik verschillende oefeningen op mijn weg tegengekomen. Dit is mij in menselijke termen heel goed gelukt. Nochtans, ik ben op het gevoel afgegaan. Ik heb mij afgesloten voor de chaos die achter mij heerste. Ik ben meer dan 31 uur wakker geweest en heb dit alles tot een menselijk goed eind gebracht, ondanks alle tegenkantingen en benarde situaties. Ik denk wel dat ik in een paar oefeningen heel goed gelukt ben. Zou dit voor mij de test of de proef zijn?

Kijk, hetgeen wat u nu naar voor brengt, is voor deze groep zeer waardevol. En ik zou jullie de raad geven van ervaringen die je zo meemaakt en die zo voor jullie langzaam maar zeker ook het materiële bewijs kunnen zijn van de mogelijkheden die je geestelijk hebt, dat je die met elkaar uitwisselt. Want, lieve mensen, het is effectief zo dat je, wanneer je via uw tweede werkelijkheid een werkelijkheid opbouwt, je niet meer gehinderd wordt door die stoffelijke eerste werkelijkheid. En het is enkel maar door oefening en resultaat dat je stoffelijk zult gaan beseffen dat je verdorie meer kunt dan dat je tot hier toe al gedaan hebt. En daarom vind ik zo een voorbeeld, zoals van uw broeder hier, belangrijk en dat je die onderling uitwisselt.

Als u mij nu toestaat, dan wil ik hier afronden. Hou er rekening mee, lieve mensen, dat je in de komende dagen nog zult geconfronteerd worden met zeer vele onwaarheden. Distantieer u van veel zaken die u van uw politieke en wetenschappelijke leiders te horen krijgt. Men zal u in de komende tijd proberen te misleiden te allen kante. Bedrog is op het ogenblik hoog spel. Maak u daar niet druk over. Laat het aan u voorbijgaan. Word geen deel van alle angstscenario’s, van alle waanzin die men tracht te verspreiden. U hebt niet de mogelijkheid om de werkelijkheid, of de waarheid die daar achterzit, te gaan ophalen. En dat is ook niet nodig. De geschiedenis zal het zelf wel uitmaken en de grote kuis gebeurt wel. Het is belangrijk dat u zich voor uzelf in harmonie voelt met het licht. Dat u beseft dat u deel bent van de Vader, God in u, onafscheidelijk. Dat u deel bent van dit grote geheel en dat je, vanuit de Vader vertrekkende, alle mogelijkheden en alle kansen hebt om van uw leven een waardevolle en een vreugdevolle harmonische leerschool te maken.

Lieve mensen, tracht in de pauze die nu komt, dit rustig met elkaar te bespreken. Hou de sfeer rustig en dan kunt u na een korte pauze samen met mijn broeder, die dan het woord zal nemen, deel zijn aan een krachtsuitstorting die voor deze gebieden weer een noodzaak is om toch alles een beetje in een richting te leiden die nog aanvaardbaar blijft. Ik dank jullie op voorhand al voor jullie medewerking en ik dank jullie ook voor de inzet om trachten te begrijpen en te volgen wat ik jullie deze avond heb gebracht. Dat het licht steeds op jullie weg mag schijnen.

Tweede deel – Meditatie: Krachtsuitstorting.

Beminde broeders en zusters, het is voor mij heden avond een hele eer u te mogen voorgaan in de krachtsopbouw die we gaan volvoeren.

Mag ik vragen van gewoon even te vergeten wat uw dagdagelijkse beslommeringen inhouden. Mag ik vragen van u gewoon even gelukkig te voelen. Gewoon even gelukkig te zijn omdat je leeft. Omdat we hier samenzitten. Omdat we samen kunnen werken aan de vernieuwing die zich op dit moment aan het voltrekken is.

Wanneer we hier zo samen in een kleine groep zijn, dan hebben we het voordeel van onze gedachten op elkaar te kunnen afstemmen. Laat ons gewoon trachten ons één te voelen met de Schepper. Laat ons trachten ons één te voelen met de Bron waaruit we ontsproten zijn. Laat ons even vergeten dat we man of vrouw zijn, maar laat ons beseffen dat we een kracht zijn, een energie zijn die reeds ongekende tijd aanwezig is, deel is van de Vader en vanuit deze harmonie een weg gaat in het licht.

Trachten we even ons voor te stellen hoe groot, oneindig groot de liefde van de Vader is, dat hij het ons mogelijk maakt deel te zijn aan zijn wezen. Deel te zijn van zijn wezen, deel te zijn van zijn kracht, van zijn liefde, deel te zijn van dit bestaan. Laat ons één voelen. Laat ons vergeten dat we ooit ons hebben afgekeerd van de Bron. Laat ons alleen maar één zijn en in die eenheid, laat ons deze krachten die we door het bestaan heen hebben vergaard nu samenbundelen tot één grote zuil van licht.

Voel hoe je opgenomen wordt in deze zuil van energie, lichtende energie. Voel hoe dit licht ons opneemt en hoe dit licht rondom ons straalt. Voel hoe dankzij deze harmonie het duister achteruit wijkt en het licht tot diep in de verte tot de horizon kan doordringen. Terwijl dit licht zich verspreidt, denk aan degenen die volgens jou naar dit licht verlangen. Denk aan diegenen die zoekende zijn naar dit licht, zodat, door de gedachte die hier is opgebouwd, dit licht met hen één kan worden. Eén. Harmonie. Kracht.

En zie hoe het licht zich verder verspreidt, zie hoe het licht samenvloeit met al uw geestesgenoten die over deze aarde dezelfde harmonie bij deze moeder trachten te bereiken. Zie hoe de krachten van de natuur zich inspelen op het licht. Hoe alles zich plooit naar het licht. Omdat het licht het evenwicht kan herstellen. Omdat het licht deze planeet terug kan vernieuwen. Zie hoe alles samenvloeit, hoe de Vader toelaat dat deze vernieuwingen plaatsgrijpen. Maar zie ook hoe alles reeds vastligt. Hoe alles op één ogenblik gebeurt. Zie ook hoe wij deel zijn van dit ogenblik. En hoe onze weg is uitgetekend, een weg van licht, van harmonie en kracht. Wees één nu met de ganse kosmos. Wees één met alle krachten. Eén met de Heren der Werelden. Eén met de Meesters der Sferen. Eén met engelen en aartsengelen. Eén met alle krachten die ook maar in uw gedachten kunnen openbloeien.

Dat deze eenheid, deze harmonie is bevestigd in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. En laat ons de heilige namen uitspreken: Jahweh, Adonaï, Tetagrammaton, Joachim, Christos en Boeddha, Allah en al diegenen die kunnen omschreven worden in deze kracht. Laat het licht dan wel op deze wereld doordringen. Laat heer Baal de harmonieën voltrekken. Laat Isis en Osiris samenvloeien, zodat alle krachten van Seth geboren zijn. Ach, laat de namen gaan, want al deze namen geven alleen maar een deel. Laat ze samenvloeien tot één geheel en zie welke schittering van licht zich hier om ons manifesteert, welke kracht over deze wereld gaat, welke harmonieën ervoor zorgen dat de evenwichten nog niet verloren zijn.

En zo kunnen wij één zijn met alle krachten van het licht. Zo kunnen wij één zijn met de wil van de Vader om de mogelijkheid te geven aan Zijn schepselen tot hem te komen. Laat ons de Vader danken. Laat ons handelen, denken vanuit Zijn kracht. Laat ons één zijn met Hem en laat ons nooit meer afdwalen van de weg van het licht die Hij steeds voor ons heeft voorgehouden, opengehouden, uitgetekend. Laat ons dankbaar zijn dat we als Zijn kinderen hebben mogen falen, laat ons dankbaar zijn dat we uit dit falen hebben kunnen leren, laat ons dankbaar zijn dat we nu in eenheid en harmonie mogen werken aan de vernieuwing van deze wereld. Dat we mogen werken aan de ontwikkeling van de nieuwe kosmische tendens, de nieuwe heerser die voor ons allen nieuwe mogelijkheden meebrengt. Dat het licht blijft schijnen en dat de Vader vanuit de kern van uw wezen u steeds op het lichtende pad kan begeleiden.

Mijn beminde broeders en zusters, mijn dank voor uw medewerking. Mag ik u verzoeken de kracht die u ervaren hebt, het gevoel dat u waargenomen hebt, te koesteren in uw hart. Dit mee te dragen wanneer u huiswaarts keert. Dit gevoelen van harmonie, dit gevoelen van eenheid, van ware liefde, van echte liefde door te geven aan ieder mens, aan ieder wezen dat zoekende is, dat tracht het licht te vinden. Dan bent u werkelijk, stuk voor stuk, de brengers van de nieuwe boodschap, dan bent u de dragers van het licht en dan zul je in deze woelige tijden voldoende evenwicht, voldoende zelfzekerheid ervaren om een steun te zijn, een voorbeeld te zijn voor uw medemens, uw verwante. En zolang je weet, ervaart, dat de Vader jouw deel is en jij deel bent van Hem, dan zal er geen enkel gevaar, geen enkel ongeluk, zelfs geen dood u van het pad van het licht kunnen afbrengen. Want dan zult u steeds de juiste weg, ondanks alle stoffelijke gebeurtenissen, kunnen volgen. En zult u steeds aan uw zijde ons treffen, die vanuit onze kant, vanuit onze zijde trachten dezelfde weg te bewandelen en u bij te staan en te steunen in uw zoektocht.

Mijn beminde broeders en zusters, de tijd van afscheid nemen is gekomen. Wees zelfzeker, draag het zelfvertrouwen in u, wat er ook kome op uw weg. Wees één met de kracht in u en het licht zal nooit gedoofd worden. Dank u voor uw medewerking.

image_pdf