Gebruik van de hazelaartak

3 mei 2007

Vanavond gaan we weer een stapje verder in de praktijk. U bent omgeven door zeer vele astrale werelden, of astrale figuren als ik het zo mag uitdrukken. Al dan niet figuren die je kunt opdelen in twee zaken: ofwel zijn ze lichtend, ofwel zijn ze duister. Uiteindelijk, dat weet u, is er een evenwicht in dit geheel. Voor ons is het van belang dat met hetgeen wat we aan het opbouwen zijn, we vooral werken met de astrale krachten, met de astrale beelden, die tot de lichtende reeks behoren. Wij kunnen en willen ook niet met hetgeen wat we zouden zeggen ”duister” ons liëren. Een van de grote redenen daarvan is dat wanneer je in de stof bent en u zich met het “duister” lieert, u uw controle – uw eigen controle – over de zaken verliest. En dat u in de meeste gevallen gestuurd en gecontroleerd zult worden door die krachten die steeds meer van u gaan eisen. Daar tegenover staat dat de astrale lichtende krachten u dit niet gaan aandoen, integendeel, zij zullen trachten u zo veel mogelijk te stimuleren, te ondersteunen en bij te staan. Daarom blijven we, als we spreken over de astrale energieën/astrale krachten hier in deze groep, steeds spreken over degene die vanuit het licht vertrekken, die opgebouwd zijn vanuit een lichtende gedachte. Dit houdt voor jullie in dat wanneer u zich daarmee kunt harmoniëren, één voelen, dat u ook toegang hebt tot een veel grotere kennis, een veel grotere ervaringswereld, dan waar de doorsnee mens in de stof toegang toe heeft.

Het duister tracht steeds aan te haken aan de stof omdat het duister de emotie en de begeerte nodig heeft. Het lichtende gaat juist trachten het omgekeerde te stimuleren. Daarom is het noodzakelijk dat u heel goed beseft dat u niet alleen in een wereld leeft waar stoffelijke gedachten aanwezig zijn (uw gedachten) en dat u niet alleen leeft in een wereld waar entiteiten (zoals wij) aanwezig zijn die nog redelijk dicht bij de stof staan en die trachten jullie te helpen, maar dat in deze wereld enorm veel astrale krachten aanwezig zijn. Deze krachten blijven maar bestaan op het ogenblik dat zij gevoed worden, zij kunnen gevoed worden vanuit de stof (dus door jullie), ze kunnen ook gevoed worden vanuit de geesteswereld, enz..

Maar zij zijn geen wezens die kunnen bestaan zonder meer, zoals jullie bestaan of zoals wij bestaan. Zij blijven ook niet in activiteit op het ogenblik dat de voeding van het beeld wegvalt. Gezien wij er alle belang bij hebben dat we op dit ogenblik een zo groot mogelijke samensmelting krijgen van alles was lichtend is, is het dus van belang dat wij ons kunnen richten tot deze krachten en dat wij vanuit onze ingesteldheid en werken met licht, deze krachten kunnen gebruiken om zelf verder te komen en nieuwe krachten te ontwikkelen.

Daarom is bijvoorbeeld de opdracht gegeven dat u moest zoeken naar een hazelaartak, dat u deze in de zon hebt moeten leggen opdat deze een lading krijgt. U moet het volgende begrijpen, voor de aarde is de zon nog altijd de grootste kracht, deze lichtkracht heeft ook op de astrale beelden een enorme impact. Deze astrale beelden zijn meestal beperkt tot deze aarde. We spreken niet over vormen die niet gelieerd zijn aan de aarde.

Wanneer we nu deze hazelaartak nemen – die de grote eigenschap bezit om, wanneer hij ontdaan van de schors, zonnestralen op te nemen – dan is hij in wezen een vertegenwoordiger van het licht, een soort verlenging van de krachten van de zon.

Voor de moderne mens klinkt dit misschien raar, maar vergeet niet dat deze opbouw reeds duizenden jaren bestaat en reeds duizenden jaren door velen, die zich ingezet hebben voor het licht, is gebruikt.

Dit wil zeggen, dat we gewoon een middel dat al heel lang functioneel is, hernemen en in een nieuw kader plaatsen, in het kader van “Aquarius en zijn werking”, maar dat we wel degelijk de eigenschappen die het al zeer lang heeft opgebouwd, en over vele tijdperken heen, kunnen gebruiken. Wanneer u nu deze hazelaartak neemt – wanneer deze in de zon heeft gelegen en geladen is – dan zullen de gevoeligen onder u waarschijnlijk, wanneer zij deze tak vast nemen, een lichte trilling of een lichte uitstraling kunnen voelen, dit is de wisselwerking.

Maar waarvoor gaan we deze tak nu gebruiken. Wanneer men in de oude tijd dit gebruikte, dan was dit om gebieden af te tasten, dan was dit om te zoeken waar de evenwichten en harmonieën waren. Men heeft dit lang gebruikt om bijvoorbeeld diagnoses te stellen, men heeft dit ook zeer lang gebruikt om bijvoorbeeld de juiste plaatsen te vinden voor bewoning en zeker voor het plaatsen van tempels, kerken, enz.. Dus plaatsen waar men religieus kon samenkomen. Men heeft dit ook bijvoorbeeld in de tijd dat de druïden het hier in deze streken het voor het zeggen hadden, gebruikt om te bepalen waar de heilige wouden waren, enz., maar dit zijn kanttekeningen.

Wat is nu belangrijk voor ons?

Niet dat wij jullie over straat gaan laten lopen met die tak in jullie handen, ook niet dat we jullie laten gaan diagnosticeren met zo een tak in handen. Daar gaat het niet over!

Het gaat er over dat ieder van jullie vanaf nu zijn eigen ruimte moet gaan creëren, een ruimte waarin je tot rust kan komen, waarin je kunt mediteren, waarin je kracht kan oproepen, waarin je kracht kan zenden.

Hoe ga je dit doen!

Het is niet zo dat wij een ieder de opdracht gaan geven om in zijn huis of in zijn appartement een plaats te gaan voorzien waar hij of zij alleen maar mag komen, en waar alle zaken gebeuren die met magisch handelen te maken hebben. Dit is de oude wijze van werken en deze heeft in het vorige tijdperk vele diensten verleend, het is een zeer goede methode. Maar gezien we op dit ogenblik zeer flexibel moeten zijn, gezien we op dit ogenblik eigenlijk bijna steeds klaar moeten zijn om van woonst en woonplaats te kunnen wijzigen, hebben wij dus ook binnen de context van het nieuwe denken geopteerd dat wanneer je nu deze hazelaartak gebruikt en u trekt een cirkel rondom u, dat u daarmee op dat moment uw eigen afgebakende werkplaats maakt. Wanneer we dan de spelregels een beetje volgen, dan geef ik jullie de raad om wanneer je begint, tracht het wel te doen op een plaats waar u niet gestoord kunt worden door anderen, dat is wel evident. U trekt een cirkel rondom u en u doet dit het beste wanneer u de hazelaartak in uw rechter hand houdt. U gaat gewoon rondom, rond uw lichaam, of eventueel maakt u het iets breder. U kunt gewoon een cirkel maken van een doorsnede van 1 of 2 meter, dit is naar gelang het u past. U kunt eventueel in het midden van die cirkel een gemakkelijke stoel zetten waar u gemakkelijk in zit, het mag zelfs een ligbed zijn, dat maakt allemaal niet uit. De kwestie is dat u symbolisch een zone afbakent. Wanneer u dat doet moet u met het volgende rekening houden, wanneer u dit in de ochtend doet, dat u vertrek met uw gelaat naar het oosten en dat u zo de kring rond maakt, gaande van oost, over zuid, naar west, naar noord en eindigt op oost. Wanneer het rond het middaguur is, vertrekt u met uw gelaat vanuit het zuiden en dan gaat u zo rond. Doet u het in de namiddag of vooravond dan vertrekt u met uw gelaat naar het westen, zo gaat u de hele cirkel rond. Dit heeft te maken met de stand van de zon-inval.

U moet altijd wanneer u zulke handelingen uitvoert de zon zien als voor u de grote lichtende bron. Daar wil ik direct aan toevoegen, dat u de zon niet ziet als een onderdeel van een groot zonnestelsel, als een planeet die ergens in deze Melkweg hangt. Nee, u beziet de zon als zijnde een denkend wezen, een bezield wezen, dat is belangrijk! U moet langzaam maar zeker in deze context af van uw driedimensionaal denken. U moet trachten aan te voelen, buiten die driedimensionale wereld, en dus de kracht en energie van de zon ook te zien als zijnde een bezield wezen, een entiteit, die kan aanvoelen – dit is belangrijk – wat u aan het doen bent en die met u daarmee in harmonie komt. Dit kan alleen maar wanneer u de zon beziet als een levend wezen, en niet als een dode planeet, zoals uw wetenschap dat eigenlijk weergeeft, die nog wel wat vuur afgeeft, enz.. Het grote voordeel is dan ook dat u ook met het denkpatroon van deze zon in contact zult komen, dat ook uw denken daardoor verrijkt kan worden, want u bevindt zich op de aarde en de aarde is ook een bezield wezen, is ook een denkend wezen.

Het is zeer belangrijk, en ik herhaal dat, dat u deze zaken zo gaat bekijken tijdens de procedures die je gaat uitvoeren. Als je dan uw cirkel getrokken hebt, dan hebt u eigenlijk een kring van licht rondom u. Centraal in die kring van licht kunt u dan beginnen met – dat gaat in het begin nog simpel zijn – uw eerste oefeningen, vooral nu te mediteren. Mediteren op uw eigenste wijze, maar trachten aan te voelen dat je in harmonie bent met de aarde, met de bezieling van de aarde. En een van de trucjes daarvan is dat u bijvoorbeeld het meditatieve gedeelte begint met u in te stellen (gewoon in gedachten, of u mag het ook in woorden uitspreken), dat u in harmonie bent met de krachten bijvoorbeeld van het oosten, dan zegt u de krachten van het zuiden, de krachten van het westen, de krachten van het noorden. En u doet dat volgens de tijd dat u uw meditatie oefening doet. Is dit ’s morgens dan begint u vanaf oost, is dit ’s middags dan begint u vanaf zuid, is dit in de namiddag/vooravond dan begint u vanaf west.

Als u dat doet, dan gaat u met de eerste, sta mij toe te zeggen, uitstraling van deze planeet in evenwicht stellen en u gaat wat aan lichtende energieën in deze voorstelling aanwezig is naar u toe halen. U gaat dan wanneer u begint te mediteren, u openstellen naar de gedachten of de beelden die bijvoorbeeld het zuiden, het westen, het noorden, het oosten, in zich dragen. U gaat die lichtende krachten langzaam maar zeker in u verenigd voelen. Doordat u uw cirkel met uw hazelaartak hebt getrokken bent u afgeschermd van alles wat dat niet lichtend is, en dat is belangrijk! U gaat op dat ogenblik niet in harmonie komen met het duister, het duister kan niet voorbij de cirkel die getrokken is.

Dus dit is een eerste oefening die je gaat doen. Je gaat proberen, vanuit een afgezekerde situatie voor uzelf, één te worden met deze krachten. U kunt tijdens deze oefening, tijdens deze meditatie, een combinatie leggen met de andere oefening die we u vorige maal hebben gegeven, namelijk “tracht uzelf waar te nemen” (12 april 2007 – Contact met je eigen geest). Wanneer u binnen deze cirkel rustig zit, dan kunt u op dat ogenblik u trachten voor te stellen dat u zichzelf in deze cirkel ziet zitten. Naar gelang u deze oefening een paar maal gedaan zal hebben, zal deze beeldvorming ook gemakkelijker voor u worden, omdat de harmonie die u creëert met de lichtende krachten de mogelijkheid geeft om een duidelijker zicht te krijgen op uw eigen geest. Want uw eigen geest is volledig met deze procedures vertrouwd en zal veel gemakkelijker, ook naar het stoflichaam toe, daarin zijn medewerking verlenen.

Wat ook mogelijk is, zeker in de beginperiode, is dat u binnen deze cirkel niet alleen de krachten van de aarde aanvoelt, maar dat er zich op een bepaald ogenblik bijvoorbeeld entiteiten kunnen manifesteren. Dit zullen meestal entiteiten zijn die op dat ogenblik op het zelfde niveau staan van werking dan dat u probeert te realiseren. Zij zullen trachten u daarin te helpen.

Je mag zeker niet uit het oog verliezen dat op dit ogenblik vanuit onze wereld zeer vele bezig zijn met de veranderingen die in volle ontwikkeling zijn en heel graag – wanneer zij zien dat er door de mensen inspanningen geleverd worden om deze zaken vlot te laten verlopen – daar heel graag op inspelen en – in de stof uitgedrukt – een helpende hand reiken. Wanneer u zulke ervaringen hebt, schrik daar niet van. Concentreert u er ook niet op, maar aanvaard het gewoon als zijnde hulp die u krijgt. De ideeën van handelingen en zo verder die daar uit kunnen voortkomen, kunnen voor u een zeer grote meerwaarde betekenen, kunnen ook een inzicht geven in uw verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor vandaag ga ik met deze oefening niet verder. Ach, ik weet dat sommigen denken: “moeten we dan geen kaarsje plaatsen”, “moeten we niet dit of moeten we niet dat”, enz.

Dit is nog niet aan de orde. Het is nog niet zo dat je binnen deze cirkel reeds magische procedures gaat uitvoeren. Wij zijn op dit ogenblik bezig met u te leren om dit op te bouwen en dit moet je eerst allemaal goed onder de knie krijgen en dan kunnen we verder gaan. Ik raad jullie aan om deze oefening toch dagelijks uit te voeren. Ik raad jullie aan om dagelijks toch minstens, in jullie dagprogramma, ongeveer een kleine dertig minuten te voorzien om te voldoen aan deze zaken. Ik weet ieder van jullie heeft een zeer druk bestaan, of denkt dat men een zeer druk bestaan heeft.

Wanneer we dit bekijken binnen de maatschappij waarin je leeft, mogen we zeggen dat dit wel zo is, maar je moet er rekening mee houden dat dit halve uur dat we vragen om inspanning te doen, voor uw eigen leven een veel grotere waarde heeft (en dan mag je dat invullen hoe je wilt) dan de drukke bezigheden die u denkt dagdagelijks te moeten volvoeren om te kunnen beantwoorden aan de maatschappij waarin u leeft. Want die maatschappij waarin u leeft, en dat zul je ook opmerken in de komende tijd, gaat veel veranderingen ondergaan. Dit wil zeggen dat uw drukke bezigheden ook wel eens op een of de andere manier, of dag, of wijze, kunnen veranderen. Maar hetgeen wat wij u hier brengen en trachten aan te leren, blijft!!

In tegendeel, de waarde ervan zal in de tijd die komt steeds groter worden. De kracht die je daardoor kunt ontwikkelen en de mogelijkheden die daaruit voor u ontstaan, zullen bepalend zijn hoe u de rest van uw leven in de veranderingen waardevol kunt doorbrengen.

Wanneer we dan aan het einde van dit halve uur gekomen zijn vrienden, dan is het van nut dat u de cirkel opheft. De cirkel verbreekt! Wanneer dit niet zou gebeuren, zou het kunnen zijn dat er krachten aanwezig blijven die, wanneer er toevallig andere personen in die geburen komen, ja, wel eens rare verschijnselen kunnen meemaken. Dit omdat er een geconcentreerdheid is van energie, niet direct zichtbaar voor diegene die niet tot de groep behoren, maar wel dikwijls voelbaar en dikwijls wanneer deze personen er niet mee in harmonie zijn en bijvoorbeeld een begeertepatroon hebben dat diametraal staat tegenover de oefening die je doet, kan dit leiden tot bijvoorbeeld een vorm van shock, hysterie, enz.. Dit is natuurlijk, vrienden, te vermijden. Het is niet de bedoeling dat anderen nadeel zouden ondervinden van deze oefening die u doet om voor uzelf de krachten van het licht verder te kunnen doorgronden. Daarom is het van belang dat u ook op de juiste wijze de cirkel ontsluit. Dit doet u op dezelfde wijze zoals u hem heb opgebouwd.

Daarmee wil ik zeggen; u begint wanneer u ’s morgens deze oefening doet, in het oosten, maar in plaats van dan zuidwaarts te gaan, gaat u nu noordwaarts, dan gaat u west, dan gaat u zuid en terug oost. U gaat dus in de andere richting, u gaat tegen de richting van de zon in en u zegt bij uzelf “ik sluit deze cirkel”.

Gewoon hele simpele formules zijn hierin meer dan voldoende.

Is het op de middag dan vertrekt u vanuit het zuiden, oost, noord, west, terug zuid. Doet u dit in de avond, dan vertrekt vanuit het westen, zuid, oost, noord, terug west.

Ik hoop dat dit duidelijk is?

Dan ga ik daar nog een paar details aan toevoegen. Wanneer u deze oefeningen doet, tracht steeds voordat u deze oefening gaat doen u te reinigen. Dit wil zeggen: stel dat als u dit ’s avonds zou doen na uw dagtaak, dat u dan eerst even een douche neemt. Dat u zich even opfrist. Dat u ook even andere kleding aandoet, zoals we u de vorige keer reeds gezegd hebben, liefst kleding van lichte kleur. Dit zijn misschien in jullie ogen details, maar toch zijn dit belangrijke details.

Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld dat u een typisch kleed of kledingstukken houdt alleen voor deze oefening. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die bijvoorbeeld een wit kostuum hebben of een andere wit kleed of gelijk wat – als het maar licht van kleur is – en dat je dit steeds daarvoor gebruikt.

Wat af te raden is, is dat u deze oefeningen zou doen in bijvoorbeeld volledig zwart gekleed, of donker bruin, of donker rood, zelfs donker groen en donker blauw zijn niet aan de raden. Hele lichte kleuren zijn belangrijk!  Iedereen van jullie moet zo langzaam maar zeker toch het inzicht gaan krijgen dat wanneer je met magie bezig bent dat afspraken belangrijk zijn. De meeste afspraken die ik jullie hier geef zijn afspraken die reeds duizenden jaren geldig zijn. Die over alle heersers heen blijven. Het grote voordeel daarvan is dat niet alleen u in de stof weet wat er gebeurt, maar dat dit ook herkenbaar is voor onze zijde en voor alle broeders die ooit met deze zaken te maken hebben gehad of er in geïnteresseerd zijn. U begrijpt dat daar een zeer sterke wisselwerking in naar voren kan komen.

Ben ik, tot op heden, voor iedereen duidelijk genoeg geweest?

 • Is er een bepaald uur waarvan u zegt het is beter om de oefening dan niet meer te doen, bijvoorbeeld na zonsondergang, enz.?

Het is raadzaam om de oefeningen te doen zolang de zon aan het firmament staat. Eens de zon volledig is ondergegaan, begrijp je dat deze oefening bijna niet meer uitvoerbaar is voor jullie. Behalve in bepaalde noodgevallen kan daar gewerkt worden. Maar het is heel goed dat u deze vraag stelt. Houd er rekening mee dat u deze oefening doet wanneer de zon aan het firmament aanwezig is!

Je zult later nog oefeningen krijgen die met een andere planeet te maken heeft, namelijk de maan en met het maanlicht. Maar dit ligt anders.

Laat ons er bij houden, dat u deze oefening – zeker nu in deze lente-/zomerperiode gerust kunt voltrekken als de zon aan het firmament staat. Tegen dat de zon, maar enkele uren per dag, er niet meer is, dan zult u met deze oefening al zover zijn dat er al vele andere factoren een rol spelen. Maar om nu te beginnen is het evident en is het het beste dat u dit doet wanneer de zon er is.

 • Moet de stok bijgeladen worden?

Kijk, wij hebben de vorige maal gezegd “leg die stok 7 dagen in het Zonlicht”, daardoor krijgt hij dus de volledige lading. U mag af en toe deze stok gerust blootstellen aan het zonlicht, dit is geen enkel probleem.   Wanneer u deze stok (wanneer u hem gebruikt hebt) telkens weer in het fluweel inpakt, dan blijven de krachten redelijk beschermd. Het is niet noodzakelijk hem permanent in het zonlicht te leggen.

 • Maakt het wat uit aan welke kant het fluweel zit?

Dat maakt als dusdanig, voor zover ik het kan weten, niets uit. De kwestie is vooral dat hij verpakt is in deze stof en dat hij beschermd is. Ook, en dat is redelijk belangrijk, dat hij beschermd is ten opzichte van blikken en of invloeden van buitenstaanders. Ook dit behoort tot uw magische werken. Zeker in de eerste lessen zult u rekening moeten houden dat je u moet afschermen tegen commentaren enz. die met deze zaken te maken hebben. Wanneer u een oude rot zult zijn in het vak, dan mag men tegen u zeggen en doen wat men wil, dat zal van u aflopen. Maar u staat in uw kinderschoenen en het is belangrijk nu dat u langzaam maar zeker de zaak op de juiste krachtige wijze kunt opbouwen en daar moeten we vermijden dat negatieve gezegden en invloeden een rol gaan spelen.

Je kunt de mensen die in deze maatschappij leven en overspoeld worden door wat zij denken: de wetenschap die alles weet, niet kwalijk nemen dat zij niet begrijpen dat er veel meer bestaat en mogelijk is dan wat een zo beperkte wetenschap hen tracht wijs te maken. Het is belangrijk dat u daar ook rekening mee houdt.

Dan als laatste punt voor deze oefening. De ervaringen die u waarneemt terwijl u dit meditatieve proces voltrekt, deze schrijft u neer in het boek dat wij u aangeraden hebben. Alle ervaringen, hoe klein ze ook zijn, schrijft u neer. U moet niet denken: “Ach, dat was maar zus of zo”, u zult opmerken dat zelfs deze kleine zaken achteraf bepalend waren voor uw verdere evolutie.

Dat is de oefening die we jullie vanavond wilde aanleren. Nu heb ik nog enkele opmerkingen erbij, naar deze groep toe.

Het wordt noodzakelijk dat ieder lid van deze groep langzaam maar zeker meer contact en uitwisseling zoekt met de andere leden van de groep. De ervaringen die je gaat opdoen met de oefeningen, uw ervaringen, zijn voor de andere leden ook belangrijk. We leven in een tijd dat uitwisseling gemakkelijk is, maak gebruik van de mogelijkheden en communiceer zoveel mogelijk met elkaar en geef zoveel mogelijk jullie ervaringen door. Daardoor zul je ten eerste de groep als geheel sterker maken, maar ten tweede zal ook ieder op zich een meerwaarde daaruit kunnen halen. We moeten er langzaam maar zeker toe komen dat jullie een echte familie gaan vormen

Ik wil hier het woord “vrienden of kameraden onder elkaar” niet gebruiken, dit geeft te veel het beeld “we gaan een keer gezellig op stap”. De bedoeling is dat met hetgeen wat u aangeleerd heeft, u komt tot een harmonie, tot een éénheid onder jullie, die zo sterk is dat zij gaat over leven en dood. Dit is belangrijk!

Er moet een volledige samenvloeiing van jullie kunnen komen, je vormt in deze groep (met deze mensen onder elkaar), één grote krachtige familie!

Want je bent stofmens en ieder mens hier aanwezig zal op bepaalde ogenblikken sterk naar voren kunnen komen en op ander ogenblikken misschien heel zwak zijn. Het is dan van belang dat de harmonie er is, zodat degene die op het moment dat hij zwak is opgevangen kan worden door degene die op dat moment sterk is, en de balans in evenwicht blijft. Daarom, je gaat dit ook in de oefeningen meer en meer opmerken, wordt verwacht dat je voor elkaar open bent, dat je voor elkaar er steeds bent, wat er ook gebeurt. Afstanden mogen daarin geen rol spelen. Wanneer iemand de ander nodig heeft dan is het gewoon dat de andere daar op in gaat.

Je moet er rekening mee houden dat wanneer we met deze groep en wanneer jullie allemaal de oefeningen goed doen en we hebben de indruk dat er werkelijk bij iedereen een wil aanwezig is om een goed resultaat te behalen, dat je tussen dit en een klein half jaar reeds zeer krachtige resultaten zult kunnen behalen. Dat er reeds veel verschuivingen ook in uw wereld gebeurd zullen zijn en dat het van belang is dat je weet dat je steeds op elkaar kunt vertrouwen en kunt terugvallen.

Het is ook voor ieder van u een “noodzaak” zou ik zeggen, dat wanneer je in meditatie verzonken bent, je niet alleen voelt, maar dat u zich één voelt met ieder lid van deze groep. Dit gaat verder ook met ieder lid aan onze zijde. Dat u zich één voelt met stof en geest. Daarom, en daar sluit ik dan dit eerste gedeelte mee af, ga ik voor vanavond jullie een codewoord meegeven “een sleutelwoord”. Wanneer u hulp nodig heb, wanneer in meditatie verzonken bent, en u wenst een rechtstreekse lijn met ons, een dadelijk contact met ons, dan gaan we voor deze groep het sleutelwoord of het sleutelbegrip “Spiritus Gaïos” gebruiken. “Spiritus Gaïos” is een woord dat reeds in voege was duizenden jaren geleden en dat verwijst, eigenlijk in zijn oorsprong, naar de oude natuurmagie. Maar we gaan dit woord, of deze twee woorden, dit sleutelbegrip nu gebruiken ook in deze groep – en ik kan daarbij zeggen in vele andere groepen wordt dit reeds gebruikt – en wanneer je dus dit beeld “Spiritus Gaïos” oproept, dan stelt u zich eigenlijk rechtstreeks in verbinding met alle entiteiten die op dit ogenblik bezig zijn met de hernieuwing van wat allemaal op aarde gebeurt. Zeker wat de natuur aangaat. Op het moment dat u dit uitspreekt of denkt, dan is het als een soort signaal dat u geeft en u kunt ervan op aan dat er steeds wel meerdere entiteiten op in zullen spelen.

Dit wil niet zeggen dat zij het werk voor u gaan doen. Dit wil enkel zeggen dat wanneer u een bepaald probleem of een moeilijkheid hebt en u wil deze oplossen, dat u wanneer u deze sleutel gebruikt, ideeën en mogelijkheden aangereikt zult krijgen die u zelf zult moeten uitvoeren, maar… wanneer u het zelf doet u alle steun vanuit onze zijde hebt en u er in zult slagen om dit tot een goed einde te brengen.

U begrijpt dat deze sleutel geldig is voor groepen zoals deze en dat deze niet overgedragen mag worden. U zult zo in de toekomst nog meer sleutels en begrippen krijgen waarmee u kunt werken. Dit is uw eerste en ik kan u al zeggen (u zult het ook ondervinden) het is een van de krachtigste sleutels wat betreft de werkingen in de natuur en de aarde, de wisselwerking mens, aarde, natuur, geest.

 • Broeder, de tweede naam van de sleutel is dat Gaïos?

Gaïos. Dit is eigenlijk de oude naam van de aarde. “Spiritus” is geestelijk en Gaïos is de oude naam die ook bijvoorbeeld al gebruikt werd door de druïden.

U bent het beste als u het uitspreekt – omdat als u het uitspreekt dan hebt u ook nog eens de klankinvloed – en dan is het wel degelijk “Spiritus Gaïos” [spiritus gaji- os].

Zo, u hebt straks in het tweede gedeelte nog even de mogelijkheid om vragen te stellen, eventueel ook nog de vragen die nog open staan aangaande de vorige bijeenkomst.

Alstublieft vrienden, durf vragen te stellen! Het is niet zo dat u in deze groep domme of dwaze vragen kunt stellen. Geen enkele vraag is dom of dwaas!

Wanneer u met iets in u zit waar u iets over wilt vragen, dan doet u dat! Het is ook voor de harmonie binnen deze groep van belang dat je niet met onzekerheden blijft zitten. Dat je niet met onbeantwoorde vragen blijft zitten.

Anderzijds willen we er ook aan toevoegen dat het, voor ieder van jullie hier aanwezig, een heel goede leerschool is dat je vragen naar elkaar ook doorspeelt en dat je luistert naar elkaar “hoe de ander er over denkt” of eventueel welk antwoord daarin kan zitten.

Dit gaat ook het vertrouwen onderling bij jullie versterken.

Zo, vrienden nu trek ik mij terug. Ik zal het tweede gedeelte op afstand volgen, zoals u weet gaan we vanavond ook weer een krachtsopbouw doen, dit is nodig!

Ik zou zeggen hou het hier heel rustig, praat rustig met elkaar en dan kan ik enkel en alleen nog jullie heel veel succes wensen met het uitvoeren van de nieuwe oefening.

Deel 2

Zo, we zijn aan het tweede gedeelte van de avond, mag ik u verzoeken dat als er vragen zijn om deze nu eerst naar voren te brengen.

 • Broeder mag ik u een vraag stellen naar aanleiding van een oefening van de vorige keer?

Zeer zeker!

 • Ik heb die oefening gedaan om naar mezelf te gaan kijken. Ik ben op een bepaald punt gekomen, dat ik een grote kat voor me zag met een groot oog. Dat oog komt ook terug in mijn schrijven en in mijn kristal kijken. Moet ik daar gewoon geen aandacht aan schenken of moet ik daarin meegaan, want het is alsof het een deur opent of moet ik mij daarvan terugtrekken?

Ik ga u eerst even een tegenvraag stellen, dan gaat u meteen begrijpen wat het antwoord is. Wanneer u dit fenomeen aanvoelt, want het is een aanvoelen, bent u dan rustig?

 • Ja, en ik zit in het licht.

Dan is dit geen enkel probleem.

 • Maar als ik daar doorga, het is een zalig gevoel, maar het brengt mij ver.

Wanneer u daar doorgaat opent u voor u de mogelijkheden die in uw gevoeligheid aanwezig zijn om met onze zijde een gemakkelijkere wisselwerking te doen ontstaan. Zolang dat u, zoals u zegt, met licht werkt en u daar prettig bij voelt, wanneer dit geen angst bij u oproept dan is er geen probleem aan de hand. Dan gaat u gewoon daar in verder en voelt u gewoon, ziet u gewoon, neemt u gewoon waar.

Het beste wat u kunt doen is van alles van wat u op dat moment beleeft nota te nemen, vast te leggen, zodat u dat wanneer de ervaring voorbij is rustig kunt herlezen, herbekijken en overdenken. U mag niet vergeten u hebt bepaalde gevoeligheden, deze gevoeligheden gaan naar gelang u verder oefent zich steeds meer ontwikkelen. De kwestie is dat u dit effectief kunt doen, zonder dat er een angstverschijnsel, of een afschrikking, optreedt. Wanneer u dit vanuit het licht doet en u kunt uzelf in de stof in evenwicht houden, dan kunt u daar perfect mee werken en dan kunt u daar zelfs hele goede resultaten mee boeken.

Het is eigenlijk heel simpel naar jou toe gezegd, zoals u het uitdrukte, een poort die geopend wordt. Hier visualiseert u eigenlijk, dit zal u misschien iets zeggen, misschien ook niet direct, maar een oude kennis die u opgedaan hebt toen u nog in de tijd leefde, en dit zeg ik dan ten opzichte van u naar u geest toe, in de periode van Egypte. Het oog zelf, de poes zelf, was voor u toen een symbool van een goddelijkheid, symbool van het lichtende, symbool van inwijding. U hebt daar in die periode bepaalde inwijdingen doorgemaakt en dat symbool blijft nog steeds bij u, zoals voor anderen die hier aanwezig zijn, andere symbolen van belang zijn. Het is omdat u nu bezig bent, op verscheidene wegen zelfs, uw gevoeligheid verder te ontwikkelen dat u deze oude, in uw ziel aanwezige kennis, naar boven brengt. Wanneer u daar gewoon verder gebruik van maakt, zal dit voor u nu een meerwaarde betekenen en een redelijk snelle evolutie in uw bewustzijn mogelijk maken. Ik hoop dat dit voldoende is.

 • Mag ik daar nog een vraag bijstellen m.b.t. de hazelaartak; daarbij heb ik het gevoel gehad dat er tintelingen aan mijn keel zitten en die dan energie doet doorstromen naar mijn derde oog en mijn de zonnevlechtchakra. Hoef ik daar ook geen schrik voor te hebben?

U moet daar hoegenaamd geen angst voor hebben, omdat ook hier een oude reactie bij u opkomt. U mag niet vergeten dat u in het verleden behoord hebt tot een cultus waar de zon een belangrijke godheid was. Deze oude gebruiken en gegevens komen weer terug, zoals (en dit is waarom ik het zo algemeen kan beantwoorden) bij anderen hier in de groep daardoor ook bepaalde gevoeligheden naar voor gaan komen en zich gaan ontwikkelen. Juist omdat je met deze oefening voor uw geest de mogelijkheid geeft om geleerde zaken, die anders zeer moeilijk naar de stof overdraagbaar zijn, nu door het gevoel over te dragen zijn van uw eigen geest naar de stof toe, met als gevolg dat het voor u werkzaam wordt. Dat komt ook omdat de oefening die wij u gegeven hebben, “tracht contact te maken met uw eigen geest”, is daarin een onderdeel. Dit geldt voor ieder van de aanwezigen. Deze vraag is zeker niet voor één persoon beantwoordt, maar voor alle aanwezigen. Dat wil ik toch wel benadrukken. Voldoende?

Blijf niet met uw vragen zitten lieve mensen, breng ze gewoon naar voren. Zoals mijn broeder in het eerste gedeelte gezegd heeft is het van belang dat hetgeen wat in jullie leeft naar buiten gebracht wordt en dat ieder lid van deze groep daar kennis van heeft.

 • Broeder, bij die voorgaande oefening om te proberen mezelf te zien liggen/zitten (quasi uittreden), heb ik een paar keer het gevoel gehad dat ik probeerde uit mijn lichaam uit te stijgen bij wijze van spreken, maar het was alsof het een elastisch omhulsel was waar ik niet uit kon breken. Alsof het lichaam dit tegenhield, dat dit dus niet wilde lukken. Is het dan gewoon een kwestie om te blijven oefenen?

Kijk, voor uw lichaam zijn er dus een paar wetmatigheden die het moet leren aanvaarden. Het is zo dat wanneer u niet in slaap bent, dat is belangrijk, want als u in slaap bent dan is het voor uw lichaam een evidentie dat de geest even het lichaam verlaat en lering gaat opdoen. Dat doet ieder van de aanwezigen hier met een regelmaat.

Maar wanneer u in bewustzijn bent, dan is het een aangeboren eigenschap van een stoflichaam om te trachten de geest vast te houden. Want in het genetische gegeven (of de kennis van het lichaam) zit dat wanneer de geest de binding (het gouden koord, of hoe u het wilt omschrijven) met het lichaam zou verbreken, dan kan het lichaam niet meer verder existeren. Daarom is er bij wijze van uitdrukken, een bijna automatische veiligheid die ontstaat wanneer u probeert om bewust naar uzelf te kijken. Het ene lichaam heeft dat al meer dan het andere. U moet gewoon trachten, in deze oefening, voor de stof bewust te zijn dat u de stof niet wilt verlaten, dat u alleen op afstand naar de stof kijkt en dat (en dat je dat misschien in gedachten dan bewust kunt hanteren) de gouden koord onder geen voorwaarde gebroken wordt. Op het ogenblik dat dit voor uw stoffelijk hersendenken aanvaardbaar is, zal het gemakkelijker gaan om u uit deze beschermende cocon los te maken en dus het lichaam vanaf afstand te bekijken. Maar dit zijn stoffelijke eigenschappen die je moet leren beheersen en leren sturen. Dit zal door de ene mens iets moeilijker zijn dan voor de andere.

Maar neem gerust van mij aan, het is voor ieder mogelijk resultaat te bereiken. Voor de ene zal het 10 oefeningen vragen en door de ander zal het 100 oefeningen vragen. Maar uiteindelijk zal uw lichaam, zal de stof het herkennen, niet als een dreiging, niet als een gevaar van, maar van het herkennen als zijnde een meerwaarde.

Dan zult u zien dat het gemakkelijker gaat. Ten andere, is hier in het eerste gedeelte duidelijk naar voor gebracht hoe je deze oefening verder tot ontwikkeling kunt brengen binnen het kader van de opdracht die gegeven is.

 • Broeder, tijdens de oefening had ik een gevoel van het in de stilte vallen en dat ik met een schok terugkwam. Het laatste wat ik daarbij zag was een lichtflits, die ook echt op mijn benen insloeg. Ik heb dat later inspiratief opgeschreven en mijn geest om antwoord gevraagd. Mijn geest gaf het volgende antwoord, dat ik eigenlijk deels uit mijn lichaam was geweest, weer terug ben gegaan, maar dat ik wel nog net het licht heb weg zien trekken. Meer als een deur die nog op kier stond, waardoor ik het licht zag. Is dat juist?

Ja, kijk het is zo dat bij de oefening, zeker in het beginstadia, wanneer de oefening begint te lopen en wanneer je dus u vrij kunt maken langzaam maar zeker, kan het zijn dat je door een externe factor, die jij niet in de hand hebt – dat kan een geluid zijn, het kunnen ook andere zaken zijn, ik ga alle beschrijvingen hier nu niet buiten laten – dat er een prikkel naar de hersenen is van “stop”, en op dat moment kun je dus dat fenomeen krijgen. Sommige mensen zullen bijvoorbeeld een erge val meemaken, een erge geval daarmee bedoel ik dat ze het idee hebben dat ze ineens een val doen van 10 tot 20 meter in de diepte (zelfs als je op je bed ligt), dus dat je met een schok eigenlijk uit het oefengebeuren wordt getrokken. Dit zijn zaken die kunnen voorkomen, op zich is dit niet gevaarlijk en op zich moet u zich daar geen zorgen over maken en kun je de oefening steeds opnieuw doen.

Maar zoals in de vorige bijeenkomst is gezegd, tracht te vermijden dat er zaken rondom u ineens erge geluiden veroorzaken, dit kan zijn een deurbel, dit kan zijn een hond die blaft, of iemand die plotseling de kamer instapt waarin jij de oefening doet, dus het is het beste dat je dit vermijdt. Er zijn al externe factoren die je niet beheerst die u kunnen storen, maar op zich is hetgeen wat u verteld wel degelijk reeds een vorm van loskomen en dus een bekijken en een wisselwerking tussen uw eigen geest en uw stoffelijk voertuig.

 • Ik heb in zo’n stilte moment, het was heel kort, maar dat ik een krokodil was, een hele grote en sterke . Ik lag bij een groot water en ik was een grote krokodil. Ik was kort daarna weer helder en dacht eigenlijk dat ik gedroomd had. Heeft dit een soort gelijke betekenis of was het een droom?

Je kunt daar een gelijke betekenis in vinden, ja. Alleen is uw verleden niet hetzelfde verleden als dat van uw zuster hier aanwezig. Ik zou eerder zeggen, als ik dit moet plaatsen, dat het wel een ervaring is geweest. Maar als ik – ik ben even aan het afscannen – en voor zover als ik het naar boven kan halen, kunnen we zeggen dat jij behoort hebt tot het judaise volk en dat de herinnering van wat u noemt een krokodil, eigenlijk terug te voeren is tot de nijldelta waar u ooit ook verbleven hebt, maar niet onder het Egyptische volk.

Dus je zult hoogstwaarschijnlijk ook in uw verdere ontwikkelingen, als ik dit zo bekijk, ook meer Kabbalistische beelden kunnen doorkrijgen omdat daar dus een oude judaise geschiedenis in aanwezig is, die toch ook naar uw spirituele ontwikkeling toen zeer bepalend is geweest.

Zo, zijn er nog reizigers in de tijd?

 • Broeder als je uittreedt en je ziet de persoon liggen, zie ik dan het lichaam fysiek liggen, zie je dat dan echt? Ik heb eens het gevoel gehad dat ik mezelf zag liggen in een soort foetus houding, maar op dat moment lag ik op mijn rug. Is dat een beeld wat ik gecreëerd heb omdat ik het wil zien?

Kijk, het kan in de eerste oefeningen effectief zijn dat je zo intens bezig bent dat je oude beelden naar voor brengt. U mag niet vergeten dat voor uw geest, tijd noch ruimte een rol speelt en wanneer uw eigen geest op dat moment vanuit het lichaam zich vrijmaakt – zoals de opdracht en oefening is – kan het zijn dat in eerste instantie beelden die hij op dat moment belangrijker vindt dan de huidige, naar voor schuift. Wat ook kan zijn, en wat waarschijnlijk ook bij u het geval is geweest – voor zover ik het kan nagaan – gewoon beelden die voor hem op dat ogenblik een belangrijke indicatiefunctie hebben gehad. Dus er is wel degelijk sprake van een juist zien.

 • Broeder, als ik zo de vragen alom hoor, word ik eerlijk gezegd alleen maar onzekerder. Ik heb de afgelopen dagen de oefeningen niet meer gedaan, wel in de eerste dagen van de periode. Ik merkte daar nooit veel spectaculairs aan op, wel merk ik dat ik vaak bepaalde stukken gewoon kwijt ben. Onbewust gebeurt er hoogstwaarschijnlijk wel van alles, maar bewust merk ik niets op. Dit gebeurt bij de andere dus blijkbaar wel.

Kijk, u bent gewoon zoals de anderen en wanneer u uw oefeningen doet, zult u langzaam maar zeker resultaat verkrijgen. Alleen zitten er bij u op dit ogenblik bepaalde, sta mij toe en neem mij niet kwalijk dat ik dit naar voor breng, nogal sterke emotionele begeerte elementen die u eigenlijk blokkeren in een juiste werking. U moet proberen om voor uzelf eerst uw eigen emotie in evenwicht te krijgen. Ik denk dat dit op dit ogenblik, gezien de situatie waarin u uzelf gebracht hebt, redelijk moeilijk is en dat u bepaalde zaken eerst duidelijk op zijn punt, voor uzelf, moet stellen. Dan zult u ook gemakkelijker deze oefening doen.

U mag niet vergeten – en dit is dan weer voor iedereen van toepassing – we leven op dit moment in een tijd waarin op alles wordt aangezet, vergeet dat niet. De broeder, in het eerste gedeelte, heeft u de uitleg gedaan hoe de astrale krachten op dit ogenblik zich manifesteren. Nu zien we ook dat bij vele mensen een enorme impact is van deze krachten, ook in uw geval, dankzij u jeugdigheid, of ondanks zullen we het zo zeggen, zijn er op het ogenblik bepaalde aanzettingen. Die moet u eerst neutraliseren, dit is dikwijls niet gemakkelijk omdat dit, dankzij uw leeftijd, of ondanks uw leeftijd, dit zich manifesteert, u moet daar door.

Op het ogenblik dat u dit in evenwicht hebt, dan zult u zien dat ook de oefeningen veel gemakkelijker gaan. Dat u spreekt op dit moment van sommige momenten ben ik weggeweest en herinner ik het me niet meer, dit zou je als een soort zelfhypnotisch gegeven van het lichaam kunnen beschouwen, waarin de geest gebruik maakt om effectief bepaalde zaken op te halen en gezien het aanvoelen van de spanningen die in het lichaam aanwezig zijn en niet altijd – neem mij niet kwalijk maar het is om u te helpen – de zeer lichtende indicaties die rondom u zijn, om dit te vermijden zal de geest u het idee geven van even weggeweest te zijn. Het is gewoon verder oefenen, u verder inzetten, u zult zien u zult resultaten halen.

Het is zeker niet een terechtwijzing, zo mag u het zeker niet bekijken. Het is alleen, zoals wij het hier in deze groep steeds zullen doen, het juist plaatsen van de situaties en dit is belangrijk. U bent nu eenmaal in iets begonnen, ook hier zit in u een oud gegeven, want wat de anderen in andere tijdperken hebben opgedaan, zit bij u redelijk recenter en uw geest tracht dit gewoon ook verder te doorgronden en af te werken. Ook hier zul je moeten trachten de stabiliteit erin te vinden. Je hebt nog altijd een groot voordeel, u behoort tot de jongste van de groep, dus …… Voldoende?

 • Broeder ik heb niet direct een vraag over het gebrachte, maar ik vroeg me gewoon af of dat het voorkomt, omdat er bepaalde dingen in gang worden gezet, ik heb een historiek van een haat/liefde verhouding met vampieren en parasiet toestanden en ik heb de laatste tijd het gevoel dat ik hoe langer hoe meer wordt aangetrokken door dergelijke zaken. Of dat het mij terug steeds meer aantrekt, dat ik daar bijvoorbeeld meer films over wil zien, of boeken over wil lezen, wat mij momenteel eigenlijk meer het gevoel geeft dat het mij minder raakt dan vroeger. Maar ik wil wel zeker zijn dat ik niet mee in het negatieve ga en dat het niet echt een gunstige evolutie is.

Ik ga u eerst de raad geven, het eerste deel van deze avond te herbeluisteren en er goed over na te denken. Daar zit al een groot deel van het antwoord op uw vraag in. Anderzijds is het zo dat het effectief beter is, en dat is de drang die langzaam ontstaat, van zaken die u in het verleden angst en problemen hebben gegeven om deze niet te bestrijden. Het is dikwijls zo dat juist door het aanvaarden dat zij bestaan en gewoon er rekening mee te houden dat zij bestaan, dat je er geen last meer van hebt. In het verleden is het nogal eens voorgekomen dat de angst die u had, juist de zaken versterkte waardoor u in de problemen kwam. Op het ogenblik dat u gewoon erkent dat deze zaken er zijn, dan gaat u er geen problemen mee hebben.

Nu is er bij u ook een evolutie bezig, deze evolutie houdt effectief in dat, want anders zul je in deze groep eigenlijk blok lopen, deze oude gegevens moeten weggewerkt worden en zij kunnen alleen weggewerkt worden wanneer u dus onder ogen kunt zien wat er eigenlijk werkelijk aan de hand is. En dat komt dan gewoon doordat uw lichaam nu de drang heeft van laat mij gewoon de zaken erkennen dan kunnen ze gewoon, zoals bij iedereen, aan mij voorbij gaan zonder nog enige impact te hebben. Voldoende?

 • (Ja, nee, ik was aan het denken als ….. mijn tanden ook beginnen te groeien dan ga ik me dingen afvragen en die soort redeneringen. Het is volle maan geweest …….).

Kijk, het is zo – en dat geldt voor ieder van jullie – de meeste van jullie hebben in het verleden problemen gehad, je hebt allemaal, al de aanwezigen hier, emotionele en psychologische problematieken doorgemaakt. Maar ieder van de aanwezigen hier heeft het grote voordeel dat deze zaken in die mate zijn dat ze kunnen bijgestuurd worden en dat ze door hetgeen wat je nu leert in deze groep en dit is ook een van de zaken waarom dat jullie in toevalligheid zijn samen gekomen, dat er eenzelfde achtergrond zit. Dat je juist door hetgeen wat we u aanleren, wat wij u brengen, dat deze zaken op de achtergrond geraken en de waarde die ze voor jullie hadden verdwijnt, het wordt iets waardeloos.

Dus de angst die je gekend hebt, de onzekerheid die je gekend hebt, die valt weg omdat hetgeen waardoor je onzeker was en waarvoor je angst hebt in wezen waardeloos wordt. Juist omdat je met hetgeen wat wij u leren, de echte krachten, de echte waarden van uw bestaan gaat ontdekken en er mee kunnen werken. Wanneer ieder in zijn eigen ziel kijkt, zul je zeggen: “Ja, dit klopt!”.  Dit gaat juist ook, want dit is het prachtige in dit geheel, de kracht van jullie uitmaken. Dat jullie eigenlijk allemaal toch een gelijke achtergrond hebben, hoe verschillend je ook bent en dat juist daardoor dit kan opgebouwd worden.

 • Bedoelt u met die achtergrond in dit stoffelijk leven of in het verleden?

Het is tweeërlei. Om op uw vraag te antwoorden: Jullie hebben allemaal in dit stoffelijk leven al bepaalde psychologische en emotionele zaken doorgemaakt. Maar dit is gelieerd geweest aan vorige levens. Het is uw geest die zoekende in dit lichaam, tracht hetgeen wat in jullie vorige bestaan niet afgewerkt was onder nieuwe condities te doorleven en af te werken. Ieder van jullie heeft zo al bepaalde zaken doorgemaakt. De jongste hieronder u, die maken het nu in een versneld tempo door en zij zullen waarschijnlijk jullie nog nodig hebben omdat ze waarschijnlijk nog een paar maal hun pollen zullen verbranden, wat logisch is. Dit is nu eenmaal eigen aan de jeugd. De jeugd trek ik heel lang hè, dan zeg ik niet 16 jaar, dat begrijpt u wel. Maar dit is eigen, uw geest zoekt het, uw geest zoekt die ervaring en moet die kunnen doormaken. Maar het is juist dankzij deze ervaringen – die dikwijls in de stof niet zo erkend worden als zijnde halleluja, hoe gezellig, hoe grappig, maar juist het omgekeerde – dat je dus verder kunt en dat andere poorten geopend worden.

Kijk, denk niet dat een geest die bewust zoekt, een lichaam zoekt waar geen fouten aan zijn. Dit klinkt misschien raar in jullie oren, want ieder van jullie zoeken in de stof toch zo perfect mogelijk te functioneren, want je leeft in een maatschappij, en vanuit die maatschappij wordt er van alles verwacht dat je daarin doet en bent. Maar dit is niet interessant hoor voor uw geest. Uw geest zoekt juist de ervaringen op te doen en in de minste gevallen is er eigenlijk niemand die zoekt naar materiële problematieken maar vooral, elke geest van jullie zoekt naar psychologische problematieken.

Emotioneel/psychologisch is vooral de drijfveer geweest. Dit heeft voor sommige redelijk ver geleid. Maar sta mij toe te zeggen dat, als ik dit overzicht zo een beetje mag beschouwen en we praten hier toch in een besloten groep, dat dit voor de meeste onder jullie reeds een serieuze leerschool voor de geest heeft ingehouden waar dat je toch wel langere tijd aan onze zijde verder mee kunt, en meer moet of kan ik daar niet meer op zeggen.

Ik hoop dat iedereen daar zo’n beetje mee tevreden is?

Ja, neem gerust van mij aan hoor, wanneer jullie samen hier nog enkele maanden verder bent dan zullen er nog wel andere zaken op tafel komen.

Maar het is zoals de broeder in het eerste gedeelte (Broeder Elsmeyer) gezegd heeft, dat je toch zult moeten leren buiten de groep de zaken met elkaar te delen en dat je effectief “één grote familie” zult moeten worden. Jullie hebben meer mogelijkheden dan een paar honderd jaar terug, toen moesten we nog de postduif gebruiken, om het zo te zeggen. Voor zover dat ik nu weet, hebben jullie wel andere middelen om met elkaar te praten, dus beklaag jullie niet.

Zo, zijn er nog mensen die bepaalde vragen naar voor willen brengen? Ik zie dat er zo van alles in die hersenen hier aan het broeien is.

 • Broeder ik heb nog een kleine vraag. Ik had laatste weekend last van een bot in mijn duim, dat deed eigenlijk eigenlijk wel pijn. Ik heb de hazelaartak gepakt, omdat ik daar de knoesten nog van moest verwijderen. Toen ik dat gedaan had trok de pijn uit mijn hand. Is dat de werking van de tak of is dat toevallig geweest?

Nee dat is niet toevallig, het is zo dat – en hier verwijs ik weer naar hetgeen mijn vriend in het eerste deel naar voren heeft gebracht – je hebt de kracht van de zon en je hebt de kracht van de hazelaar. Het is niet dat stukje hout van nu, maar het is het ganse geheel van duizenden jaren magische werking daarmee, die nu ook voor jullie betekenis krijgt. Je zult zo nog meer van die zaken opmerken, dat door het gebruik van uw hazelaartak en de juiste zaken die je moet uitvoeren dat je plots fenomenen hebt waarvan je zegt “hoe is dit nu mogelijk”.

Ook ik ga nogmaals voor jullie herhalen, vergeet als je met die zaken bezig bent de driedimensionale beperktheid maar bezie of tracht het aan te voelen dat het veel groter is. Ik durf hier gerust de zesdimensionale zaken voor te stellen, uw zon is niet die planeet die daar aan het firmament hangt, het is een bezield wezen dat kracht en licht geeft. De hazelaar is maar een symbool, maar het is wel hout dat deze krachten in zich opneemt en gedurende eeuwen en eeuwen op deze aarde daarvoor is gebruikt. Op het ogenblik dat je dan ook nog de aarde kunt bekijken als een bezield wezen en je kunt u de voorstellingen maken buiten de stoffelijke beperkingen, dan kun je daar effectief resultaten mee bereiken waarvan je zegt “dat had ik niet verwacht” of “dat kan toch niet”. Want je overstijgt de beperktheid van uw driedimensionale wereld en u komt in contact met de krachten die gedurende eeuwen en duizenden generaties van magiërs zijn opgebouwd.

Dat is belangrijk, want vergeet niet wat men er ooit mee heeft gedaan, of het nu 100 jaar terug, duizend jaar terug, twee duizend jaar terug, vier duizend terug is, dit is nog allemaal aanwezig. Al deze krachten, al deze werkingen, zitten in uw hazelaar gebundeld. Vanaf het moment dat u hem kunt gebruiken zoals we hem voor u hebben aangebracht, het symbool van het licht. De wisselwerking, de opnemer, of neem de moderne uitdrukking van de ingenieurs hier: “de transfo”.

Er is ook, en daar sluit ik het mee af, een hint gegeven in het eerste gedeelte dat hij vroeger ook medisch gebruikt werd en dat is waar. Vroeger is het zelfs gebeurd dat bepaalde ziekten werden opgeheven gewoon doordat de magiër de patiënt toetste met zijn hazelaartak of staf. Maar goed dat moet u nu niet proberen, want dan krijgt u onmiddellijk met de medische wereld problemen. Die gaan dan direct bewijzen dat u een charlatan bent en dat is niet de bedoeling.

Goed. Zo, mag ik het dan hier afronden? Goed.

En ook hier wil ik nog even terug komen op hetgeen onze vriend Elsmeyer in het eerste gedeelte verteld heeft, tracht effectief in de komende weken meermaals met elkaar contact op te nemen, doe uitwisseling. Desnoods ga bij elkaar op bezoek, tracht elkaar ook buiten deze korte samenkomsten hier op deze krachtsplek, beter te leren kennen. Je moet een éénheid kunnen vormen, één familie, en het is niet om de groep zelf te doen, maar het is om ieder individu van de groep te doen.

Het is voor ieder een belangrijk punt dat je uw ervaringen ook blijft neerschrijven en dat er vooral onder jullie een uitwisseling is, zodat je kunt opmerken dat je nooit de enige bent die zo denkt, of zo voelt. Dat je nooit de enige bent die die ervaring meemaakt, of die die twijfel in zich heeft. Het is juist door die uitwisseling, dat geheel, dat je werkelijk tot een hele krachtige groep zult komen waar ieder individu dan uiteindelijk mee verder kan gaan en betekenis gaat hebben voor deze aarde en betekenis gaat hebben in de veranderingen die gaan plaatsvinden.

Zo, dat wilde ik nog even als toegift doen van mezelf.

Laat ons nu gezamenlijk naar de meditatie gaan.

Ik zou vragen dat voor deze meditatie en dit is misschien handig, dat ieder van u zijn stok in zijn handen neemt.

Meditatie: Wisselwerking tussen zon, aarde en mens via de hazelaartak

Stel u nu voor u houdt de stok vast in uw beide handen. Stel u voor dat de energie nu zich verbindt, dat we een gesloten kring vormen, dat elke stok, elke hazelaar, met de andere door deze energie verbonden is. Dat we een krachtige bundeling hebben. Stel u nu ook voor dat het licht, komende van de zon, zich hiermee bindt.

Zie nu de zon als zijnde een levend wezen, een bezield voertuig. Niet als zijnde die planeet die licht afwerpt ergens in het heelal, maar bezie nu de zon als zijnde deel van de bezielde wereld, deel van de schepping van de Vader. Bezie de zon als een grote lichtende kracht, die hier nu binnen deze cirkel van hazelaars zijn werking doet, waarin u volledig wordt opgenomen.

Voel u nu tezelfdertijd één met de bezielde aarde, de denkende aarde, waarvan u een kind bent. U bent een kind van deze aarde. Voel u één, voel nu hoe de wisselwerking is tussen deze twee grote geesten en nu laat u nu opgaan in deze gedachtewerelden, deze werelden die totaal anders zijn dan de werelden die u kent. Wordt één met het gedachtebeeld van de aarde, wordt één met de wisselwerking en het gesprek van de zon. Ga gewoon in de zon en geef uw gedachten van licht en harmonie aan haar. Doe dit zelfde in de aarde. Vorm één geheel, aarde, zon en wij allen tezamen zijn nu één krachtig beeld in een andere dimensie. We kunnen dit omschrijven om voor ons duidelijk te zijn, dat we ons bevinden in de zesde dimensie van het heelal, waar alles samen vloeit, waar geen onderscheid bestaat, waar de gedachte regeert. We zijn één met die oneindige lichtkracht. We laten deze lichtkracht gewoon de aarde omvloeien. Want de aarde vraagt ook vernieuwing, de aarde vraagt reiniging, en dit geven wij nu vanuit deze eenheid. Wij geven de harmonie, zodat de aarde, die zich nu in de zon bevindt, samen met ons, kracht kan opdoen. Vernieuwing kan meemaken en gereinigd haar taak kan verder zetten.

Zie hoe alle andere krachten erbij aanwezig zijn. Hoe alles in deze grote lichtende eenheid, een geheel vormt.

Ook wij zijn hierin opgenomen. Er bestaat geen verschil tussen stof of geest. Alles is energie, alles is eenheid, alles is kracht. Er bestaat geen verschil tussen licht en duister, alles is evenwicht. We zijn één. We zijn in de Bron en wij hernieuwen ons in deze Bron, om dan zo herboren terug te kunnen komen naar onze ervaringswereld. Laten we rustig onze broeder zon zijn taak verder zetten. We laten rustig moeder aarde haar taak verder zetten.

Want het is een eenheid, er bestaat geen verschil. Het is een kracht. Het is een energie, zoals er ook op dit ogenblik tussen ons geen verschil bestaat. Er bestaat nu geen mannelijk, geen vrouwelijk, maar alleen de eenheid, de energie, de kracht.

En zo komen wij terug in onze kring, als kracht en eenheid, als energie. Er bestaat geen verschil tussen ons, we zijn één. Wij zijn omsloten in dit licht. Wij zijn één in het vloeien van de hazelaar, wij zijn één in alle krachten, één in het licht, één in de harmonie.

En de kracht doorstroomt. Deze kracht, oneindig groot, zijn wij op dit moment de energiecentrale van de aarde. Dankzij deze kracht kan de aarde haar taak volvoeren. Kunnen de vernieuwingen geboren worden. Kan de Natuur haar opdracht vervullen.

Kracht, harmonie, éénheid.

En laat ons nu heel rustig allen onze hazelaar in onze rechterhand nemen, en hem voor ons uit steken, zodat hij een krachtige antenne wordt. Alles vloeit samen hier in dit brandpunt. Stel u nu voor hoe de lading die je gekregen hebt via dit brandpunt zich vrijmaakt, als een lichtend vuur zich verspreidt rondom ons, rond de aarde, zodat alles wat dorstig is zich kan aan dit lichtende vuur kan laven. Dit lichtende vuur dat voor de natuur, voor de krachten van de natuur, de lafenis is, de hernieuwing is, de verjonging is, waar zij al lang achter zoekende is.

Deze kracht gaat uit, dankzij deze energie, dankzij deze antenne. En laat ons dan terug gewoon de hazelaar in beide handen nemen, aanvoelende de kracht die hij inhoudt. Aanvoelende de zekerheid dat wij met dit instrument steeds de geladenheid, steeds de kracht, steeds de wisselwerking, tussen deze grote zielen kunnen waarmaken.

Dan is de tijd gekomen om langzaam maar zeker uw instrument terug te verpakken, zodat het zijn waarde blijft behouden. Zijn eigen wereld, zijn eigen kracht, kan uitwerken. Dan is het moment gekomen dat we terug beseffen dat wij hier in de stof aanwezig zijn, dat wij hier terug onze taken te vervullen hebben. Maar krachtiger, sterker, dan ooit te voren. Met de drang om steeds meer één te zijn met deze harmonieën, met dit licht. Vanuit deze eenheid kunnen we dan onze weg verder zetten. Onze taak, die de geest allang op ons, op zich genomen heeft, volvoeren. Dankzij het licht dat de Vader op onze weg heeft gebracht. Dit zij bevestigt.

Zo vrienden, er rest mij niets meer als rustig het medium vrij te geven. Ik dank jullie, voor jullie inzet. Dank jullie voor alle medewerking. Eén zaak wil ik er nog aan toevoegen, ieder van jullie heeft de mogelijkheid om te slagen in de opdrachten. Ieder van jullie kan dankzij hetgeen wat wij hier samen hebben uitgevoerd, deze weg van bewustzijn in het licht, verder zetten. En zoals afgesproken, gebruik de sleutels die gegeven zijn, en je zult zien “we zijn nooit ver weg”.