Gebruik van kosmische krachten

image_pdf

15 september 1992

Ik zal u zo dadelijk in de gelegenheid stellen om enkele vragen naar voren te brengen, die u werkelijk belangrijk vindt. Voor die tijd, een paar inlichtingen.

In de eerste plaats, u hebt waarschijnlijk al gemerkt dat op het ogenblik het spel op de wagen zit. De eerste grote fasen van omwenteling zijn op het ogenblik gaande. Dit betekent dat wij onze houding daar tegenover zullen moeten bepalen. Er zijn daarnaast enkele regels die u niet uit het oog moogt verliezen in deze tijd. Wij moeten rekening houden met toenemende golven van onrust, zowel bij de natuur, als bij de mens. Wanneer dit in uw eigen omgeving plaats vindt, neem geen initiatieven, probeer u neutraal te houden, waar nodig verdedig u, maar vooral probeer de juiste uitstraling tot stand te brengen. Daarover zo dadelijk meer.

Realiseer u dat noch u, noch anderen, schuldig zijn aan datgene wat er geschiedt. In deze tijd wordt alles gedreven en aan deze gedrevenheid kunt u weinig of niets veranderen. Kosmische invloeden, het samentreffen van allerhande werkingen binnen het zonnestelsel ook in steeds toenemende mate op het ogenblik, zorgen er voor dat een redelijk reageren bijna niet mogelijk is.

Onthoudt het volgende. De gevoelens zijn het kompas, zij bepalen de koers die u moet nemen, het verstand is de roerganger en bepaalt de richting en de wijze waarop die richting gevolgd wordt. Dan, er bestaan op het ogenblik geen vaste waarden, realiseer u dit goed, ook niet in bezit, aandelen of geldwaarden, ze zijn voortdurend fluctuerend en niemand kan dus met zekerheid rekenen op datgene wat hij denkt te bezitten. Werk met de middelen die u hebt, volgens de normen van het ogenblik. Tracht altijd anderen te helpen die uw hulp werkelijk van node hebben, tracht echter nooit anderen met materiële middelen er toe te bewegen u gunsten te bewijzen, dat laatste kan in de komende tijd tot veel verwarring en onaangenaamheden voeren.

Dan moet u zich realiseren dat u, zelfs al is uw training niet altijd even ijverig volbracht, de nodige beginselen hebt gekregen om uitstralingen op de juiste wijze te hanteren. Hiervoor dient men zich altijd te realiseren

  1.  ik ben deel van een kosmisch geheel,
  2.  mijn omgeving is deel van dit kosmisch geheel,
  3. de interactie tussen mij en mijn omgeving zijn dus van kosmische aard, zolang ik de kosmische kracht in mijzelf toelaat te werken. Dit laatste is belangrijker dan u denkt, want u zult ontdekken dat u in vele gevallen, alleen door verandering van uw eigen instelling, onverwachte en zeer grote veranderingen, ook buiten u, tot stand brengt. Het betreft niet alleen maar uw persoonlijk leven, maar vaak uw gehele relatie met de wereld om u heen.

De krachten die op dit ogenblik op de aarde los zijn gebroken, brengen de volgende dingen sterk naar voren: hongersnood, doden; natuurgeweld, doden; krijg, doden; onbegrip en onverstand, rampen en doden. Dit is over de gehele wereld, ook uw eigen gebieden worden voor verschillende van deze factoren niet zonder meer gevrijwaard. Maar onze kracht, ons deel zijn van de kosmische kracht, maakt het mogelijk een mildering van dergelijke effecten in onze omgeving tot stand te brengen. U kunt de ontwikkeling die nu loopt niet meer terug draaien, maar u kunt er wel voor zorgen dat geweld in uw omgeving minder voorkomt dan elders, dat saamhorigheid en samenwerking voor uw eigen omgeving groter is, belangrijker is en meer uithaalt dan elders de vaak vergeefse pogingen daartoe. Beperk u met uw werken altijd tot datgene waar u onmiddellijk mee te maken hebt, probeer nooit in deze dagen het grote overzicht te hanteren om daaruit conclusies te trekken voor uw onmiddellijk zijn, uw onmiddellijke omgeving en mogelijkheden, want het geheel is dermate onevenwichtig en verandert zo snel en zo vaak dat het eenvoudig niet mogelijk is menselijk daar rekening mee te houden. En dit geldt niet alleen voor beurskoersen, bedrijfsresultaten, valutawaarden, maar het geldt evengoed voor simpele dingen als het weer, de plantengroei, het optreden van gevaren, al die dingen zijn onberekenbaar en daardoor onbeheersbaar. Laat u ook niet sussen door mensen die zeggen dat ze het al lang voorzien hadden en dat ze precies weten wat er verder komt, niemand weet dit. De geest heeft er enig idee van, maar zelfs die moet, tot in de Grote Raad van de Witte Broederschap toe, toegeven dat hier geen sprake meer is van een absolute voorwetenschap. Wanneer u hiermee rekening wilt houden, ja, het klinkt allemaal misschien een beetje negatief, maar het is uiteindelijk datgene wat voor het behoud van mensheid en wereld noodzakelijk is. Wanneer u hier mee te maken hebt, bedenk dat u en de uwen, door hun wijze van zijn en leven, een positieve factor kunnen zijn in een wereld waarin alles schijnbaar, en niet dus werkelijk, negatief is. Veel van wat nu negatief wordt genoemd, zal later als zeer positieve fase in de ontwikkeling worden gewaardeerd.

Heb ook niet al te veel medelijden met slachtoffers, help hen zolang ze lijden, dat is een menselijke plicht, wanneer u dit op persoonlijke basis kunt doen. Is u dit niet mogelijk, bedenk, de doden die nu vallen, leven onmiddellijk weer, ze leven in een geestelijke wereld en kunnen later en vaak met betere mogelijkheden en resultaten incarneren.

Ik heb u gezegd dat ik u het een en ander wil vertellen over de wijze waarop u de kosmische krachten kunt gebruiken. Wanneer we leven in een wereld waarin wisselwerking bestuurbaar moet worden, waarin verdediging mogelijk moet zijn, dan is het chakra dat daarvoor in aanmerking komt, het voorhoofdchakra. Wanneer u zich instelt op de kosmische kracht, dan doet u dit alleen door te beseffen, in mij is Licht, dit Licht is overal rond mij, deze beiden zijn één. U hebt daarover al een les gehad. Dan, concentreer op één denkbeeld, nooit complex, altijd zo eenvoudig mogelijk uitdrukken. Stel u voor, want u hebt een rationeel proces nodig om het mogelijk te maken, dat dit zich als een straal uit uw voorhoofd naar buiten richt. Richt deze straal op het doel. Probeer nooit via deze straal iets te vernietigen, het is wel eens mogelijk, maar het heeft enorme repercussies. Altijd uitstralen : KRACHT, VREDE, RUST, INZICHT. Door dit te doen kunt u heel vaak gevaren afwenden, u kunt het gedrag van degenen met wie u in conflict bent, een meer rationele vorm geven, en u kunt heel vaak, wanneer u daartoe in staat bent, dan de kracht, na deze reeks, overschakelen op liefde voor het leven en de mensheid. U zult ontdekken dat u hiermee invloed hebt op praktisch alles rond u. U kunt deze straal zelfs gebruiken voor planten, en voor sommigen van u zou het misschien aardig zijn één bepaalde plant voor een experiment uit te kiezen en daarop regelmatig, na concentratie, deze kracht te richten.

Wanneer wij niet weten wat wij moeten doen, dan moeten wij het stuur overlaten aan de kosmos. De kosmos is een evenwicht dat weliswaar de waarden verschuift, maar zichzelf voortdurend handhaaft. Wanneer wij dan denken aan de kosmos in onszelf, dan stralen wij de kracht uit zonder verder bepalingen en vragen alleen maar, laat het kosmisch evenwicht ons allen mede omringen. Op de juiste wijze gehanteerd, kan deze methode zelfs tot beïnvloeding van het weer dienen, ofschoon u dan waarschijnlijk overwerkt zoudt raken in deze streken.

Realiseer u verder, het voorstellingsvermogen is vaak belangrijker dan de werkelijkheid. We hebben het al eens meer gedemonstreerd, wanneer ik hier handen heb, die handen doen niets, tot dat ik mijzelf zeg dat er kracht schuilt in deze handen, dat deze kracht hier uitstraalt, dat hij u beroert. Dat kunt u zelf ook. Misschien hebt u meer tijd nodig voor de concentratie, maar u kunt hetzelfde bereiken.

Wanneer u toevallig eens een beetje van streek bent, dat komt wel eens voor, of onevenwichtig, bedenk dat de rust van de natuur, zelfs in deze tijd, een soort al-heelmiddel is, mediteer bij voorkeur onder oudere bomen, richt u daarbij blik naar het oosten, rug naar het westen. U zult met verbazing ontdekken dat uw eigen energiequotiënt toeneemt, terwijl gelijktijdig de strijdigheden in u meer naar de achtergrond verdwijnen. Door uw kracht dan positief te gebruiken, kunt u de verdere strijdigheden veelal overmeesteren.

Een samenwerking zoals in deze groep, behoort een samenwerking te zijn die in de eerste plaats geestelijk bestaat, welke uitdrukkingsvorm u daarvoor verder kiest is u eigen zaak, maar het besef van verbondenheid en eenheid moet voortdurend en sterk worden gehandhaafd. Hierdoor ontstaat nl. een veld dat in het kosmisch geheel een voortdurende werking heeft en daarbij ook rond u de noodzakelijke beïnvloedingen tot stand brengt. Het weerkaatst daarnaast andere invloeden van uit de kosmos en selecteert die op harmonie-kwaliteit. Hoe harmonischer de kracht is, hoe meer de groep deze absorbeert en wederom uitstraalt, hoe disharmonischer zij is, hoe meer de groep deze terugkaatst naar haar bron en hoe meer zij dus een bescherming vormt voor al datgene wat rond haar door de kosmische krachten wordt beïnvloed.

Dit zijn allen eenvoudige maar belangrijke punten. Omdat ze zo eenvoudig zijn, denken velen dat weet ik al of nou ja, dat kan ik al lang. Stel uzelf op de proef. Het is vaak moeilijk om de juiste kracht te vinden als u eenling bent. Bent u een groep, dan is de kracht vele malen sterker en moeilijker te breken, dan bij de eenling het geval is. Daarom moet de harmonie in de groep, het gevoel van eenheid binnen de groep, ook bij u in de komende maanden vooropstaan. De werking die van onszelf uitgaat kunnen wij ook gebruiken voor materiële omstandigheden. Wij kunnen nimmer bezitsverhoudingen hierdoor wijzigen of beïnvloeden, wel echter gezondheidstoestand, stemming, gevoelswereld van anderen, deze zijn te beïnvloeden en die beïnvloeding is in vele gevallen noodzakelijk en goed. Om de juiste houding voor uzelf te vinden wanneer het om die beïnvloedingen gaat, geef ik u de raad blijmoedigheid in uzelf zoveel mogelijk aan te kweken. Er zijn veel dingen die verkeerd gaan of slecht, maar er is veel meer waarover u zich in het leven kunt verheugen. Misschien dat er een storm is, maar de bladeren die door de storm worden afgeworpen zijn een schitterend tapijt wanneer de wind bedaart. Zoek naar de positieve kanten, vermijd alle negativisme, hierdoor bereikt u een optimaal effect, zowel wanneer het gaat om een mens te helpen, te genezen of te beïnvloeden, als wanneer het gaat om het bereiken van een zo sterk mogelijke uitstraling van de groep als geheel. Leer uzelf dit positivisme aan, ook wanneer u misschien denkt daarvoor weinig reden te hebben op het ogenblik. Realiseer u verder dat als de groep een geheel is, er geen kwestie kan zijn van verplichtingen, noodzaken of gebondenheden, de groep is een geheel, elk deel er van beschouwt de anderen als deel van zich, deel van het geheel waar uzelf bijhoort.

Er zijn op het ogenblik gelukkig een voldoende aantal van deze groepen om redelijke effecten mogelijk te maken. De grootste moeilijkheden liggen voorlopig in Afrika, maar ook in de moslimwereld spelen allerhande agressieve factoren een rol. Er wordt geprobeerd deze te beïnvloeden en men zal in sommige gevallen zelfs de natuur ter hulp moeten nemen om hierdoor bepaalde voornemens van excessieve agressie ongedaan te maken.

Overal op de wereld, op het ogenblik voornamelijk op het zuidelijk halfrond, spelen zich veranderingen af die de mens dwingen zich aan te passen bij totaal nieuwe omstandigheden. Het noordelijk halfrond meent voorlopig zich hiervan te kunnen vrijwaren, wanneer men dit echter doet, zal men tot slachtoffer worden van een verdeeldheid die groter en gevaarlijker is, zelfs dan de rampen die het zuidelijk halfrond op dit ogenblik bedreigen. Dit is geen kinderpraat. U zult nu begrijpen waarom wij het zo belangrijk vinden dat groepen of groepjes als de uwe een voortdurend rustpunt vormen, een voortdurende positieve uitstraling geven in een wereld waarin negativismen tijdelijk overheersen. Er zijn rustpunten nodig, er zijn a.h.w. broeikamers nodig, waarin wat morgen normaal zal worden, nu behoed wordt en zo voorkomen wordt dat veel van het goede in de mensheid ten onder gaat.

U zult denken, ja, en dan hebben ze ons ook nog verteld dat we u niet zo lang meer kunnen begeleiden, dat is waar, de verdere begeleiding zal voornamelijk van geestelijke aard moeten zijn. We zullen vermoedelijk nog enige tijd contact met u kunnen nemen, wanneer dit voor ons, door veranderende omstandigheden moeilijk of onmogelijk wordt, zullen we trachten er voor te zorgen dat anderen u in de geest, waarin ook wij getracht hebben u wijsheid bij te brengen, de verdere ondersteuning geven waardoor de groep als een functionerend geheel kan beantwoorden aan de verwachtingen die wij daarvan koesteren.

Realiseer u dat, zelfs wanneer u maar één magisch woord uzelf inprent en daaraan een bepaald gedachte beeld verbindt, het woord voldoende is om de toestand te wekken, waarin de associatie tot werkelijkheidsbenadering komt. Realiseer u dat u verbonden bent met alles om u heen, niet alleen dat het geneesmiddel dat u nodig hebt, meestal vlak in uw omgeving te vinden is, maar ook dat de krachten die u nodig hebt, in de omgeving voortdurend opduiken.

Alles is eenvoudig, we hebben geen tijd meer voor alle meer rituele benaderingen, maar we hebben de kracht om de komende rampen het hoofd te bieden, we hebben zelfs kracht om dingen die vernietigend en verwoestend dreigen te worden, zodanig te veranderen dat ze uiteindelijk een basis voor nieuwe verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen worden. Wij hebben die kracht, u hebt die kracht, u bent deel van de werkingen zoals wij dat zijn, maar onze beelden geven aan de kosmos een inhoud die weerspiegeld wordt in alles om ons heen.

Bedenk verder, en dat is het laatste wat ik u ter overweging geef vandaag, dat al het materiële in deze tijd in een voortdurende toestand van flux, van beweging is, er zijn vele stromingen en wielingen, u kunt ze niet overzien, laat staan beheersen, laat het materiële dan het nevenverschijnsel zijn van uw bestaan, niet een doel er van. Realiseer u dat alles wat werkelijk noodzakelijk is steeds van uit het geheel u wordt geschonken, en besef dat de proeven waaraan sommigen van u onderworpen zijn, ook ten doel hebben bepaalde innerlijke waarden toch enigszins te wijzigen. Want hoe sterker het geheel is, hoe sterker de groep is, hoe groter de mogelijkheid dat hier positief resultaat wordt bereikt op zowel geestelijk als meer materieel niveau.

Ik heb u al gezegd, ik zal een korte inleiding houden, die is nu ten einde. Wanneer u vragen hebt die u werkelijk belangrijk vindt, stelt u ze nu.

* Hoe  kunnen  we die geestelijke band die in de groep moet aanwezig zijn, nog verder versterken ?

U kunt uw gevoelens van verbondenheid en eenheid uitdrukken op elke geestelijke of stoffelijke wijze die voor uzelf een bevestiging betekent van deze onverbrekelijke verbondenheid.

* Broeder, u hebt gezegd, men kan niets bereiken zonder volledige relaxatie. Hoe kan men best een relaxatie bereiken, een volledige ?

 Als u niet denkt aan alles wat vandaag is gebeurd en morgen moet gebeuren, voor een ogenblik in een dagdroom wegzinkt en daarbij u voortdurend richt op het gevoel van verbondenheid met licht, het kan zelfs met visuele hallucinaties gepaard gaan, als u het intens doet, dan bereikt u een toestand waarbij u ontspannen bent t.a.v. uw eigen wereld, u bent gelijktijdig gericht op geestelijk niveau, ontvangt op dit niveau impulsen en kunt die impulsen eventueel naar uw stoffelijk niveau overbrengen, u kunt ze ook in de gehele groep laten circuleren en daarmee de werking van de groep in positieve zin versterken.

* In de lessenreeks is vrij veel de nadruk op mediteren  gelegd.  Bij mijn eigen meditaties is daar een zekere evolutie in, zodanig dat dit nu geëvolueerd is van een lichtend beeld naar een sterk drukgevoel achter de ogen binnen in de schedel. Mijn vraag was, wat betekent de evolutie van het beeld van de zee, van de zon naar het drukgevoel dat ik nu heb ? Is er al een verbinding tot stand gekomen ? Hoe moet ik het verder laten evolueren ?

 Wanneer u deze gevoelens hebt, dan bent u zich nog van deze gevoelens bewust. Probeer dit bewustzijn te beperken, i.p.v. zee en rust, ontstaan dan nieuwe beelden in u, de druk die u gevoelt wordt minder. Hierdoor krijgt u associatieve beelden die aangeven wat uw verbonden-zijn op dat ogenblik betekenen. Verder wordt u daardoor duidelijk op welke wijze u deze kracht in u op kunt nemen. De druk betekent eenvoudig dat u van de gedachte voorstelling over zult moeten gaan naar de gevoelsmatige aanvaarding, die in zich geen beeld of voorstelling draagt, maar die van uit zich latere associaties mogelijk maakt.

* Soms komen we in contact met andere mensen die via andere groepen of andere theorieën misschien ook proberen anderen te helpen. In hoeverre kunnen wij die informatie, die misschien ook voor hen kan interessant zijn, doorgeven of niet ? Wat wel, wat niet ?

Wat tot de groep behoort is het resultaat van een groeiproces, en dat groeiproces is langer dan u zich waarschijnlijk realiseert, een ander met een andere ontwikkeling kan dus deze methoden en middelen niet zonder meer gebruiken. Een voorlichting over uw benadering is aanvaardbaar, een eventuele voorlichting over de wijze waarop u een resultaat behaalt, kan alleen dan gegeven worden, wanneer de ander een soortgelijke methodiek kent. Vergeet één ding niet, hetgeen wij bereiken, bereiken wij in feite door een soort tweede werkelijkheid te scheppen, wanneer die werkelijkheden congruent zijn, de uwe en die van de ander, dan zullen alle werkingen en mogelijkheden daarin gelijkelijk aanwezig zijn en zal een overdracht van kennis zonder meer aanvaardbaar zijn. Is er echter een andere wereldvisie, dan zou hetgeen u kunt leren voor de ander misschien negatief of verwoestend kunnen werken. Aanduidingen kunt u geven, is er nieuwsgierigheid, leer wat over de meditatietechniek, dat is voor iedereen over het algemeen hanteerbaar, en pas wanneer deze resultaten gaat geven, kunt u de ander verder voorlichten.

* U heeft daar juist gezegd dat bepaalden onder ons onderworpen zijn aan bepaalde proeven of beproevingen. Welke zijn die ?

Als u dat zelf niet weet is het niet noodzakelijk u daarover voor te lichten. Maar de meesten van u zullen bepaalde moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen hebben en ze hebben dat ook in het verleden gehad. Gezien de situatie op het ogenblik, zal worden geprobeerd die tegenslagen, niet ongedaan te maken, dat kan niet, maar in werking en heftigheid zodanig te verminderen dat harmonische elementen de bovenhand krijgen.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijk is, ieder moet dat voor zichzelf maar eens nagaan. Maar soms kan één bijensteek voldoende zijn om u hele wereldbeeld te wijzigen en als dat een negatief wereldbeeld is, dan moeten we wachten tot de angel er weer uit is, het gif uitgewerkt is, en dan pas kunnen we weer terugkeren naar de oude werkelijkheid. Om dat te kunnen doen, moet het beeld van de oude werkelijkheid in u blijven bestaan. U moet dus niet zeggen, nu stel ik toch eisen of, ja, maar dat mij dat zou moeten overkomen, u moet eenvoudig zeggen, zo is het nu, maar zo is het werkelijk en teruggaan naar die werkelijkheid en uw vasthoudendheid aan ons gemeenschappelijk beeld zal dan over het algemeen het ongemak verminderen en uiteindelijk doen verdwijnen. Begrijpt u ?

* Als je nu bv. dagelijks een serie of een lijstje van mensen wilt kracht sturen, doet u dat best in één keer of in twee keer of in drie keer, best altijd hetzelfde moment, of heeft het geen zin alles na een te doen of wat is daarvoor de beste methode ?

Ik achtte dit niet zo belangrijk, gezien het voorgaande, daar is het antwoord eigenlijk al impliciet. Het is heel eenvoudig, haal u alles voor de geest waaraan u kracht wilt sturen en stuur dan van uit uw harmonie met de kosmos, ja, uw opgaan daarin, de kosmische kracht, zonder haar een verder doel te geven. U zult ontdekken dat u dan in één keer, zoals u het noemt, allen bereikt en wel op een wijze die het meest harmonisch is met hetgeen ze zelf zijn en de mogelijkheden die in hen schuilen.

En dan, ga ik nu afsluiten.

De kracht in u is geen illusie, ze is geen droom, zij is een werkelijkheid. U moet niet in die kracht geloven, U moet haar gebruiken, zodat zij voor u een steeds grotere zekerheid wordt.

Er zijn vele verschillende richtingen, ook in de geest, elk heeft zijn voor en zijn tegen, dat hebben ook wij, maar wij hebben één ding gemeen, de eerlijke wens om de Kracht die bestaat, de Lichtende Kracht, de Goddelijke Kracht, met zoveel mogelijk mensen te delen en om hun verbondenheid met wereld, natuur en zon, hun verbondenheid met het Kosmische Licht zelf, zodanig te vergroten dat hierdoor de mens kan opgroeien, een nieuwe mensheid kan ontstaan, waarin het onrecht langzaam sterft, waarin de eenheid en de vrijheid samen, een voortdurend belangrijker rol gaan spelen, tot het komt tot een samenwerken, zonder verplichting of dwang, maar uit het besef van het Licht en de Kracht die met en rond ons zijn.

U hebt mede hieraan gestalte gegeven en nog enkele malen hopen wij u daarop te kunnen wijzen. U hebt veel mogelijk gemaakt, of u het beseft of niet. De vernieuwing van de wereld is gaande, veel stort ineen wat zekerheid leek, maar de innerlijke zekerheid blijft bestaan en daaruit wordt een mate van zekerheid en stabiliteit geboren, die zelfs in de materie haar weerklank zal vinden.

Door wat wij zijn, zijn wij gelijktijdig de dienaren van het Licht en de helpers van degenen die in het duister verkeren. Door het Licht in ons, kunnen we de modderige, de verworden, de wormstekige waarden betreden van de mensheid, zonder door hen te worden aangetast en wij kunnen daaruit redden wat het redden waard is.  De dagen van de wereld die u kent zijn geteld, maar zij zijn de dagen van illusie, niet van Kracht.

Luister goed, de verandering is niet op te houden, maar de Kracht is en blijft dezelfde, zij is het leven en in dit leven is uw deelgenootschap het leven zelf, en uw samengaan is de waarde, de glimlach, zelfs in het drama van deze tijd. Deze Kracht in u, met u en door uw werken, is het Licht dat de wereld nodig heeft.

Niets is onontbeerlijk, maar het waardevolle dient bewaard te worden. Gij hebt uw waarde bewezen. U krijgt, binnen niet al te lange tijd, allen in het bijzonder, uw bewijs van deze verbondenheid met ons. Wij hopen dat u daardoor uw eigen verbondenheid met de kosmos zult versterken en de kracht zult gewinnen om, u verdedigend of anderen zegenend, het in u nu geopend instrument te gebruiken en zo de vernieuwing van de wereld in te leiden.

Moge het Licht altijd in u en met u, altijd in, met en rond u zijn.  Moge de Zon van de Eeuwigheid, en de zon van de tijd samensmelten in u, tot de werking waarin een Eeuwige Waarheid zijn nieuwe gestalte kan aannemen.  De Kracht zij met ons allen.

 

image_pdf