Geestelijk contact

image_pdf

19 januari 2006

Vragen over vorige les: “Geestelijk waarnemen”.

Ik zou graag hebben dat jullie de problemen die je hebt gehad met hetgeen je vorige maal geleerd hebt, naar voor brengt. We hebben opgemerkt dat dat de meerderheid van jullie er niet zo goed mee overweg heeft gekund. Het heeft ons een beetje verbaasd, ook naar inzet toe dat jullie het nogal snel hebben opgegeven. Daarom wil ik een paar moeilijkheden uit de weg werken.

  • Het zal met de inzet te maken hebben want het reizen op zich viel mee. Ik heb het gevoel dat het een eenrichtingsactie is. Het is niet zo een duidelijk gebeuren.

Uw stoffelijk rationeel denken moet je trachten achter te laten en zeker niet beginnen te denken: Het is illusie, fantasie. Want door die gedachtegang te gaan volgen, ga je uw ratio naar voor brengen en ga je uw eigen mogelijkheden volledig ondermijnen, met als gevolg dat je niet bereikt waar je moet komen en dat je dan zelfs een beetje slecht gehumeurd geraakt omdat het u niet lukt en dan ook minder inspanning gaat doen want het gaat toch niet.

  • Is het zo dat je beelden moet gaan zien of plaatsen? Geef je een eigen invulling? Creëer ik zelf een wintersportgebied en moet ik me focussen op sfeer, op aanvoelen van hoe mensen een bepaalde uitstraling hebben?

Tracht dat rationele los te laten en tracht dit uit te voeren. Oefening baart kunst. Dit wil zeggen dat je ten minste dagelijks dit zou moeten oefenen.

Je gaat uw geest zenden of de toelating geven van een observatie te doen en wanneer we nu spreken over een wintersportgebied dan kan uw geest daar gaan kijken. Hij zal daar waarnemingen doen. Deze waarnemingen zullen overgedragen worden aan uw hersenen en zullen dan volgens de mogelijkheid die in uw hersenen aanwezig is omgezet worden in beelden.

Wat van belang is, is dat deze wisselwerking voor u de juiste emotionele gesteldheid opbouwt waardoor dat ge juist kunt ervaren wat er gaande is. Dat wil niet zeggen dat je bv., wanneer je daar iemand een helling af ziet skiën en je vertaalt dat: Die dame skiet in een rood pak dat dat effectief een rood pak moet zijn. Dat kan even goed een blauw zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat hem wel om het gebeuren. En dat is een emotionele toestand die dan vertaald kan worden.

  • Als ik in meditatie ben, gebeurt het dat ik zo ontspannen ben en slaap zodat ik het niet bewust meer meemaak en na een kwartiertje ben ik weer terug. Heb ik mijn oefening dan niet goed gedaan? Moet je dat bewust meemaken?

We moeten even de zaak opsplitsen. Wanneer je gewoon mediteert en je komt in een toestand zoals je die hier beschrijft is dit een deel van uw meditatie en maakt het geen probleem uit. Nu, en dit is belangrijk, zijn we jullie praktische zaken aan het Ieren. Deze praktische zaak houdt in dat je wel degelijk, heel bewust, uw geest tracht te zenden, dat je heel bewust ergens tracht waar te nemen en dit naar het lichaam over te brengen.

Nu is het wel zo dat in een trancetoestand van het lichaam, die u gaat omschrijven als slaap, dat de geest wel degelijk kan waarnemen. Alleen wordt het dan redelijk moeilijk. De uiteindelijke bedoeling is dat u, wanneer u overladen wordt met informatie via de media wel degelijk zelfstandig kunt nagaan wat er aan de orde van de dag is en dat u niet meer in die wereldemotie die opgewekt wordt om bepaalde zaken die gebeuren meegesleurd wordt. Het wordt voor mensen die in groepen functioneren zoals deze op korte tijd zeer noodzakelijk dat je erin slaagt een distantiëring te maken van al hetgeen wat rond u aan emotie door de maatschappij gaat. En dat in vele gevallen gemanipuleerd en opgewekt wordt om bepaalde resultaten in de maatschappij te verkrijgen die meestal zeer chaotisch en zeer duister zijn. Daar moet ge u van kunnen distantiëren. Dus, u heeft er weinig belang bij om naar het verleden trachten te gaan. Het verleden gaat u, voor deze oefening weinig bijbrengen en is zeer moeilijk controleerbaar. Daarentegen, wanneer u in het heden werkt, dan kunt u zaken gaan vaststellen en zelfs, indien nodig zou je het, met moderne middelen kunnen controleren of deze vaststelling van u wel juist is. En dat is dan voor de stofmens een groot voordeel.

Deze avond gaan we weer een stap verder. A.u.b. tracht bij te blijven want anders ga je binnen de kortste keren niet meer mee kunnen en niet meer kunnen uitvoeren wat van jullie verwacht wordt. En het is, van onze zijde niet de bedoeling om te moeten zeggen: We kunnen hier niet meer verder mee. Wij trachten zo veel mogelijk jullie capaciteiten, jullie eigenschappen te versterken maar dat houdt in dat je er de inspanning voor doet. En we weten dat deze inspanning van jullie veel kan vragen. Het is misschien niet altijd evident in de omgeving waar u zich bevindt om te komen tot deze materie. Maar het is jullie vrije keuze geweest. We hebben niemand verplicht om hier aan mee te werken.
Als jullie de vragen niet naar boven laat komen is het moeilijk om jullie een richting te geven Ik wil er nogmaals de nadruk op leggen dat deze oefeningen die wij u leren een noodzaak zijn om in de komende maanden verder te kunnen.

Het is de bedoeling dat we, vanaf nu tot een kleine 4 maand verder, een aantal mensen in deze groep zo ver krijgen dat zij met de kennis die je in de komende weken gaat opdoen, volledig zelfstandig kunnen functioneren. Dit moet ongeveer rond zijn voor het Wessac-gebeuren van dit jaar.

Wisselwerking met gelijkgestemde entiteiten.

De les die wij u wensen te geven is vooral gebaseerd op uw eigen geest. Hoe kan u, als mens, via uw eigen geest een wisselwerking opbouwen, uitwerken met de entiteiten die u nabij zijn? Want dit is, naar de toekomst zeer belangrijk.

U weet, en zo ver staan jullie allemaal wel, dat er vanavond bij ieder van u verschillende gelijkgestemde entiteiten aanwezig zijn. Dat u hier samen zit komt ook uit het feit dat u in het begin behoord hebt tot eenzelfde groepsgeest. Dat er een algemeen geldende kracht was die bij ieder van de aanwezigen hier geldt.

Zo kunnen we stellen dat je behoort tot een bepaalde groepsgeest. Verder kan je nog stellen dat je onderworpen bent aan een bepaalde planeetgeest enz. We zullen er niet te ver op ingaan. Het is enkel om u duidelijk te maken dat je omringd zijt door zeer vele krachten, dat je door deze krachten ook in een bepaalde richting gestuurd wordt.

En ook – en dat moet je erbij opmaken – dat je als stofmens een zeer beperkte vrijheid hebt in uw mogelijke ontwikkeling. Omdat je juist behoort tot bepaalde groepsgeesten, dat je bepaalde harmonieën hebt die u in een bepaalde richting stimuleert.

Nu je dit weet is het van belang dat je, langzaam maar zeker, niet alleen een duidelijk besef krijgt van: In mij, in dit stoffelijke voertuig is een geest aanwezig en deze geest wil en bepaalde weg gaan. Deze weg die voor de aanwezigen hier redelijk gemeenschappelijk is, wordt ondersteund door broeders en zusters aan onze zijde die op hetzelfde niveau denken en handelen dan uw eigen geest.

Naar de toekomst toe is het besef dat je, in de eerste plaats in een bepaalde richting gaat, een bepaalde weg volgt, zeer belangrijk. Verder, dat je op elk moment u kunt openstellen en hulp vragen aan, in de eerste plaats de entiteiten die met jou in harmonie zijn.

Maar, dat had je wel kunnen denken, dat er een “maar” is. De “maar” is het volgende: De definitie van harmonie is niet zo simpel als de mens er graag van maakt. Want, u kunt denken: Wanneer ik een bepaalde handeling doe, dan ben ik in harmonie, Want, voor mijn omgeving en voor de medemens enz. is die handeling goed. Daarom wil dat niet zeggen dat die handeling door de geest als goed wordt ervaren, laat staan dat die handeling wordt ervaren als zijnde nuttig of noodzakelijk voor uw verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

Ik zal u een voorbeeld geven. U leeft hier in en katholieke omgeving en u zegt: lk ben in harmonie met de omgeving, dus ik ga naar de mis. U zegt: lk ben in harmonie met de omgeving. Ik doe goed. Wanneer je dat gaat bekijken vanuit de geest, dan zeg je: Hier is iets fundamenteel fout want, u gaat aan iets deelnemen omdat de omgeving u goed zou vinden. U gaat aan iets deelnemen dat oorzaak is, op deze wereld van enorm veel ellende, veel misère, veel kwaad. Dus, wat in uw ogen stoffelijk goed zou kunnen zijn, is in wezen, zeker voor uw geest, niet een positieve harmonische ervaring. Integendeel.

Wanneer je als mens in harmonie tracht te zijn met uw eigen geest om alzo, en dat is het belangrijkste voor de avond, in harmonie te kunnen treden met de entiteiten rondom u om alzo de juiste invloeden, de juiste kosmische evenwichten te kunnen ervaren, om uw weg, uw taak verder te zetten, dan moet je je van hetgeen wat stoffelijk vastligt in uw denken kunnen vrij maken. En dat kun je meestal op de gemakkelijkste wijze door u in te stellen, gewoon op het Licht. Voor de mens is dit nog de eenvoudigste weg.

Je gaat u gewoon voorstellen dat je, opgenomen in het Licht, vanuit het Licht met uw geest samen met de entiteiten rondom u, verder kunt. Door u het Licht voor te stellen schermt u zich eigenlijk al af van alle mogelijke negatieve invloeden. Want bv. dat naar die zondagsmis te gaan is eigenlijk voor uw eigen geest in vele gevallen een duister gebeuren omdat rond dat gebeuren van die organisatie redelijk veel duister aanwezig is En doordat je je als stofmens daarmee gaat vereenzelvigen, krijg je daardoor dat je, in plaats van harmonie met het Licht of het Goddelijke hebt, een harmonie met het duister. Met als gevolg dat je daardoor redelijk kunt komen vast te zitten en in de tijd die komt, wanneer deze harmonieën er zouden zijn waarschijnlijk redelijk zware rekeningen zou kunnen moeten betalen. Want de veranderingen die gebeuren, en zij gebeuren op dit ogenblik zeer snel, kijk maar rondom u. Heb je al eens nagegaan wat er de eerste 14 dagen van dit nieuwe jaar al aan wijzigingen heeft plaats gehad? Heb je al eens nagegaan hoe uw eigen omgeving zelfs verschuivingen heeft gekend? En dan spreek ik nog niet over de zeer velen die naar onze zijde zijn gekomen onder de meest eigenaardige omstandigheden. Heb je erbij stil gestaan bv. dat vandaag, gisteren en morgen hier in deze streek een heel eigenaardige atmosferische invloed aanwezig is? Niemand ligt ervan wakker. Uw beschermlaag van de atmosfeer is hier verdwenen en gedurende een 48 uur worden jullie zonder bescherming bestraald. Ach, het is geen zomer, je wordt er niet bruin van. De oorzaak gaat zijn dat, bij zeer vele mensen door deze kleine stralingswijziging in de atmosfeer er van alle zaken kunnen uitbreken. Het is een beetje zoals de werking van homeopathie, een heel lichte dosis van iets is dikwijls voldoende om een lichaam in weerstand te brengen. Nu krijg je op dit moment nog, op deze huidige moment een atmosferische invloed die sterk genoeg is om bij velen waar een klein mankement is dit langzaam maar zeker in gang te zetten. En dit geldt niet alleen voor de mens, ook voor de planten, de dieren, dit geldt voor alles. Hou er rekening mee dat de komende weken en maanden dit zich zal uitwerken, dat je plots zaken ziet gebeuren die je niet kon verwachten. Maar dit is gewoon een gevolg van deze kleine natuurverschuiving.

En zo gebeuren er in de komende weken, maanden allerlei zaken met als gevolg dat, wanneer je verkeerde harmonieën opbouwt je meegaat in deze afbraak en dat moet je vermijden. Daarom is het belangrijk dat je vanuit uw eigen geest, vanuit een visie van Licht, van éénheid met de Vader, van uit de kracht die in u leeft, vanuit uw ziel, maar wat is de ziel anders dan de Goddelijke vonk, de oerkracht, de mogelijkheid die in u zit, vanuit die harmonie, samen met uw geest, samen met al de anderen die in dit Licht met u in harmonie zijn. En dan kun je uw weg verder gaan, dan kun je zaken realiseren, betekenis hebben voor de mens hier op aarde, voor de aarde zelf.

Want het volgende punt is, is dat je binnen de groepsgeest waartoe je behoort u zich redelijk neutraal kan opstellen. Want dit wordt ook één van de zeer belangrijke aspecten in de toekomst. Op het ogenblik dat u zegt voor uzelf, Ach, ik behoor tot het blanke ras of ik behoor tot de Vlaamse groepsgeest, als die al bestaat, wat u ook voor uzelf gaat opbouwen, het idee: Ik behoor tot dat. Er bestaat wel degelijk een astrale Nederlandse groepsgeest, dat is het gedachtebeeld van de Nederlander over zichzelf en over hun eigen land, zoals dit voor Vlaanderen bestaat, dat er bepaalde groepsgeesten bestaan bv. voor Bretagne enz. Maar dit zijn astraal opgewekte beelden maar zij werken in en zeker in een zeer onstabiele tijd zoals deze, hebben deze astrale krachten zeer sterke invloed op de reactie van de mensen.

Zie maar hoe mensen dikwijls volledig het noorden kwijt geraken en tijdens betogingen zaken doen waar ze achteraf, als ze er bij stilstaan zelf niet meer aan uit kunnen. Dit wordt veroorzaakt door deze astrale krachten. Die krachten zijn er, die werken op dit ogenblik en zelfs zeer sterk, zo goed dat je kunt zeggen dat er astrale krachten zijn die alles zullen trachten te doen om uw economische geldmaatschappij zo groot mogelijk te maken. Of daar miljoenen mensen aan ten onder gaan dat maakt voor die krachten niets uit, die krachten worden enkel gevoed door de begeertegedachte van degene die de geldmacht heeft. En zo kun je dit ook naar andere sectoren van uw maatschappij brengen. Laten we deze krachten nu even terzijde en gaan we kijken naar bv. een groepsgeest die bestaat ten opzichte van rassen. Wanneer je u daar mee tracht één te voelen dan ga je in deze periode ook in botsing komen met de andere rasgeesten. Want op het ogenblik kun je zeggen, heerst er op deze aarde tussen deze verschillende groepen een soort strijd, niet om elkaar te vernietigen maar om de groepsgeest en de groep te privilegiëren dat deze de meeste mogelijkheden heeft op deze aarde. Zolang rassen beperkt zijn is dit geen probleem en is dit geestelijk een redelijk aanvaardbare evolutie. Op dit ogenblik kan dit niet meer en veroorzaakt dat een strijd die, wanneer je erin meegesleept wordt, u afbrengt van de weg die je tracht te gaan en dan maakt het niet uit of u bij het blanke ras behoort of het rode. Het is een punt, je wordt van uw weg afgeleid. Dus ook hier is het belangrijk dat je weet dat deze zaken aan het gebeuren zijn en dat je u daarvan kunt distantiëren, dat u zich kunt houden op de juiste weg, de weg van het Licht.

En dan kom je dat je tot de algemene grotere geestelijke leidingen komt, de entiteiten die trachten deze aarde te sturen, ook degenen die trachten dit deel van de kosmos in evenwicht te houden en te zorgen dat er ontwikkelingsmogelijkheden voor de geest aanwezig blijven. Ook hier is het weer belangrijk dat u binnen uw bepaald traject kunt blijven. Want, wanneer we kijken naar bv. de grote meesters die de aarde trachten in de juiste richting te sturen en de juiste mogelijkheden te geven, ook zij gaan niet van uit wat voor de stofmens nu juist het ideale is.

Ik zal u een voorbeeld geven: Stel dat door bv. het goede leven dat u hier hebt, dat daardoor de geestelijke leiding vindt dat er eigenlijk geen evolutie meer mogelijk is, dan zal men om u te helpen, niet persoonlijk maar en groot deel van de mensheid die het zogezegd het goed heeft, voor dat deel van de mensheid bv. trachten te zorgen dat er grote tekorten ontstaan, dat er bv. voedseltekort is waardoor de mens zich moet heroriënteren en terug komen naar de echte waarde van de incarnatie en naar de punten waarom hij eigenlijk hier op aarde rondloopt. En dat kan een groot verschil maken met hetgeen hij als stofmens denkt of ervaart.

Dus, op dat ogenblik zie je dan dat er bv. bepaalde ziekten uitbreken, hongersnood, bepaalde rampen plaats hebben. En de individuele mens vindt dat natuurlijk zeer erg want hij begrijpt niet wat er gaande is. Juist om deze zaken allemaal aan te kunnen, om te kunnen omgaan met hetgeen wat gebeuren gaat, om u een juiste weg te kunnen aanbieden, is het voor ons belangrijk dat we een hele goede wisselwerking krijgen tussen jullie en onze wereld. En dit kan maar op het ogenblik dat jullie er zich van bewust worden dat uw eigen geest eigenlijk heel gemakkelijk met de anderen kan communiceren, dat je een heel gemakkelijke wisselwerking kunt hebben met de krachten die rondom u zijn. En dat je, en daar komen we tot de essentie van de zaak, door de harmonie te creëren tussen de wereld van de geest en de wereld van de stof, je in de stof de juiste impulsen kunt krijgen, de juiste inspiratie om in het gebeuren rondom u de juiste houding, de juiste werkwijze naar voor te brengen. En zo, in deze toch chaotische tijd voor u de juiste weg te bewandelen en wat meer is, voor de ander, voor uw medemens, uw verwante, een betekenis te hebben. Of de ander dit aanvaardt of niet is de zaak van de andere. Maar, vanuit uw punt is het belangrijk dat u een lichtbaken kunt zijn, dat u een ankerpunt kunt zijn wanneer het nodig is.

Daarom voorzien wij, vanuit onze zijde dat, wat een groep als deze aangaat er tussen dit en enkele maanden toch verschillende leden van de groep in staat zullen moeten zijn een eigen groepje te helpen sturen. Dat jullie niet enkel meer gewoon eens gezellig een avondje hier samenkomen maar dat je ondertussen jullie eigen groep, jullie eigen uitstraling naar de wereld toe voor anderen kunt waar maken. En denk niet dat het zo moeilijk is. Op het ogenblik dat je de krachten gaat gebruiken die te uwer beschikking staan, op het ogenblik dat je beseft: ik kan via mijn eigen geest een wisselwerking hebben, ik kan kennis opdoen via mijn eigen geest vanuit de kosmos. Ik kan aan de weet komen wat noodzakelijk is om de juiste woorden te spreken, om de juiste daden te stellen.

Ach, lieve mensen, dan zul je rap opmerken dat vanuit die harmonie, anderen die ook zoekende zijn dit aanvoelen en met jou contact hebben en zo zullen, langzaam maar zeker, vanuit deze kleine groep meerdere andere kleine groepen kunnen ontstaan. En zo draag je de kennis en de mogelijkheden uit die je tot hiertoe langzaam maar zeker hebt opgebouwd.

Lieve mensen, dit was de theorie die ik jullie vanavond heb gebracht. We gaan een kleine pauze houden. We willen ertoe komen dat ieder van jullie de contacten gaat aanvoelen, dat je uw eigen fingerspitzengefuhl opdoet en dat je van daaruit dit kunt gaan omzetten in de praktijk zodat wanneer het nodig is je onmiddellijk de linken kunt leggen met de wereld van de geest. Moeilijk is dit niet hoor. De geest is altijd bij jullie aanwezig. Het is alleen omdat je in de stof geïncarneerd zijt en dat je bepaalde emoties zoekt in de stof dat je u in stoffelijke gedachten geblokkeerd hebt om deze werelden, deze sferen aan te voelen.

Op het ogenblik dat je – wat we u zo dadelijk gaan leren – dit kunt verschuiven, zul je zien dat er nieuwe werelden, nieuwe mogelijkheden voor u klaarliggen en dat is belangrijk. Laat dit alles rustig bezinken.

Oefening: contact met geestelijke helpers.

Adem rustig in en uit, twee, driemaal is voldoende En u concentreert zich op het ademhalen. U stelt zich voor dat u uw eigen aura ziet in uw gedachten als een lichtende nevel, een lichtende uitstraling rondom u. U bouwt dat beeld voor u op. Je moet er geen kleuren aan toevoegen, hou het gewoon bij een lichte uitstraling, helder wit licht. Maar het omvat uw ganse lichaam. U moet zich niet storen dat uw aura’s in mekaar vloeien. Ieder bekijkt zijn eigen aura. Concentreer u erop. Door u erop te concentreren, zult u allemaal een lichte warmte-gewaarwording krijgen, laat dit gevoel rustig tot u doordringen.

Wanneer u deze aura voor uzelf aanvoelt, beseft, dan kun je zeggen dat je een eerste stap hebt gezet naar de confrontatie met onze zijde. Want uw aura is in wezen een overgangsgebied tussen de wereld van de geest en de wereld van de stof. Tracht nu ook, binnen dit gebeuren te beseffen: In mijn stoflichaam, rond mijn stoflichaam, binnen mijn aura, binnen mijn uitstraling is mijn eigen geest werkzaam. Daardoor ga je een gevoel krijgen van uw eigen geest. Je moet daar geen beeld bij vormen, dat is niet nodig, gewoon het aanvoelen, de emotie van mijn geest hier. En dan ook, gezien je hier een groep vormt, tracht gewoon waar te nemen, de uitstraling, de geestelijke uitstraling van uw broeder of uw zuster naast u. Voel hoe deze energie – want de geest is energie – zich vermengt, hoe je hier een eenheid kunt vormen. Laat dit gewoon gebeuren, heb geen angst, stel u gewoon open. Wees gerust er kan niets fout gaan. Wij houden dit compleet in het oog. Ieder van u is op dit ogenblik reeds omringd door enkele entiteiten die u bijstaan, die u helpen in deze procedure.

Laat u gewoon gaan, begin niet na te denken over wat gebeurt, laat gewoon uw emotie gaan, laat gewoon uw gevoel gaan. De meesten onder u zullen waarschijnlijk een lichte tinteling in de buik voelen, een beetje vlinderachtig, anderen een beetje trilling langs de ruggenwervel. Dit is heel normaal. Concentreer u op het voelen. Ieder van u heeft nu de mogelijkheid om vanuit deze toestand, deze toestand van openheid met de geest, een wisselwerking te laten ontstaan, een contact te laten ontstaan met de entiteiten die met u in harmonie zijn. En dit ga je kunnen waarnemen door een lichte druk die zal ontstaan op uw halswervels, een lichte druk ter hoogte van uw atlas, een prikkel voor sommigen, bij anderen zal het misschien een gevoel zijn alsof hun nekharen gaan rechtstaan. Dit is het aanzetpunt dat voor allen van de hier aanwezigen werkbaar is, gemakkelijkst werkbaar is. Concentreer u op uw halswervels, concentreer u op de prikkel die ontstaat. Nu we zo ver zijn. We kunnen dus zeggen dat de cirkel hier heel goed functioneert. Daarmee bedoel ik dat ieder van de aanwezigen wel degelijk op dit ogenblik mogelijkheid heeft tot rechtstreekse contact, gedachte-uitwisseling met de entiteit die met u of haar in harmonie is.

Tracht nu gewoon even uw stoffelijk denken te laten voor wat het is en laat gewoon de gedachten, om het zo uit te drukken binnen komen. Voor de meesten nog onder u zal dit zich voordoen als een gevoelsemotie, maar laat ze door u stromen, uit ze, neem ze in u op. Ook hier weer, laat dit vloeien. Je moet niet onzeker zijn over het gebeuren. Bij ieder van u is een entiteit op dit ogenblik die met u in harmonie is. Die je een beetje mag bezien als uw beschermengel, om het in uw termen uit te drukken, die nu met u bezig is om uw ingesteldheid te programmeren. Dat deze contacten in de volgende dagen en weken gemakkelijker gaan verlopen.

Het is vooral belangrijk dat u dit gevoelen eigen wordt. Het aanvoelen van het contact, in de tweede plaats, hetgeen in u opkomt aan emotie, aan ideeën. Dit is voor ieder van de groep een beetje anders en toch weer gelijklopend. Laat u gewoon gaan, niet afremmen, laat gewoon het verloop zijn gang gaan. Het punt is dat je na deze oefening een eerste richtgevoelen hebt van wat een contact inhoudt. Dan gaan we een klein stapje verder. We gaan zien, even een kleine gevoeligheidstest doen. U gaat nu proberen, via uw geestelijke helper en uw eigen geest uw stoflichaam te bekijken. Tracht u voor te stellen dat je op dit moment naar uw stoflichaam kijkt. Tracht u geestelijk waar te nemen. De paar hier aanwezig die een beetje problemen hebben met beeldvorming, het is niet erg, tracht de emotie in u op te nemen. U ziet uzelf hier in deze kring zitten. Het is goed zo.

Ook hier weer, wees ontspannen. Aanvaard gewoon hetgeen wat je emotioneel ondergaat. Je doet het allemaal uitstekend.
Vervolgens ziet u de kring in het algemeen. U hoeft zich daarom niet van uw lichaam te verwijderen, u ziet gewoon geestelijk wat hier gebeurt. Sommigen zullen beelden zien van gekenden, anderen zullen energie waarnemen. Beide waarnemingen zijn correct. Wanneer je dan u op dit beeld fixeert zal je opmerken dat vooral goudgeel hier overal de bovenhand heeft.

Dan mag je dat beeld loslaten en u één voelen met uw eigen stoflichaam. Dat is goed. Nu gaan we ons openstellen naar de toekomst. We gaan gewoon vanuit dit contact even de tijd weglaten. We gaan de ruimte laten voor wat ze is, een stoffelijke beperking. En we gaan gewoon schouwen. Ieder mag op zijn eigenste wijze schouwen in de kosmos, schouwen, zijn eigen levenslijn. Laat de beelden gewoon in u opkomen. Zie gewoon zoals je zou kijken naar een televisietoestel of een filmdoek. Kijk gewoon en zie en neem gewoon de beelden in u op. Besef dat hetgeen wat je ziet geen beperking van tijd noch ruimte kent en dat de beeldvorming gewoon een harmonie is met hetgeen wat in uw eigen geest aanwezig is. In dit geval ondersteund door de entiteiten die nu u begeleiden in deze proef.

Laat gewoon de impressies op u afkomen. Je moet er niet in handelen, gewoon kijken zoals u zou kijken naar een film. Dan kom je terug tot uzelf maar u neemt de beelden in u op en u houdt ze bij. U ziet het is heus niet zo moeilijk u open te stellen voor de krachten die rondom u zijn, voor de energieën die met u in harmonie zijn.  Het voornaamste is dat u vertrekt vanuit de visualisatie van het Licht. Dit heb ik u laten opbouwen door eerst uw aura te bekijken.

Tracht gewoon terug opnieuw het gevoel rond de atlas en de halswervels waar te nemen. Terug opnieuw fixeer je je daarop. Dat gevoel is belangrijk voor de toekomst. Nu gaan we even samen met de entiteiten die hier aanwezig zijn proberen uw eigen gevoeligheid nog op te voeren. Vanuit uw halswervel gaan we de prikkel onder uw schedeldak laten gaan zo naar uw voorhoofd, naar uw derde oog. Volg het heel bewust, vertrekkende van de atlas onder uw schedeldak. Ervaar een lichte zindering, zo naar uw derde oog. En tracht dan, wanneer de zindering uw derde oog bereikt met uw derde oog weer waar te nemen. Hou goed uw ogen gesloten zodat er geen afwijking in het gebeuren kan ontstaan. En eens dat de zindering uw derde oog bereikt dan concentreer je u hier op het middelpunt van deze tipi. U concentreert zich op de centraal brandende kaars. U ziet dat als Licht. En u tracht een straal te zien met uw derde oog van de brandende kaars centraal op de tafel naar uw derde oog toe.

Wanneer we dit allemaal rustig hebben opgebouwd – ik geef u nog even de tijd, het lukt wel. Je moet het gewoon rustig doen, niet afvragen: Lukt het? Gewoon doen. En op het ogenblik dat alles zich hier rond deze kaars concentreert, dan zie je hoe er een enorme lichtkracht zich midden ons manifesteert. Hoe energie zich hier uit.

En dan vraag ik jullie van, heel overwogen aan deze energie, deze centrale kracht die je zelf hebt opgebouwd, uw eigen geest, samen met ons die in harmonie zijn met u, dat je, deze kracht uitzendt naar hetgeen wat jij aanvoelt, dat deze kracht van node heeft maar niet gespecificeerd, heel algemeen. Bv. Je kan zeggen: Ik geef deze kracht aan de aarde, omdat de aarde daarmee kan werken, heel algemeen. Maar laat deze kracht uitgaan, blijf u fixeren met u derde oog op deze kracht. En zie dan hoe deze zich uit door een enorme opsplitsing in miljoenen en miljoenen deeltjes die elk op hun beurt de volwaardige kracht inhouden.

Deze kracht gaat uit, deze kracht zorgt ervoor dat hetgeen wat u hier vraagt, gebeuren kan. Hou deze concentratie, wees één, geestelijk en stoffelijk nu. Laat deze gevoelens zich vast leggen in elke cel van uw stoffelijk wezen en laat deze gevoelens tekenend zijn voor uw aura. En wanneer we dit alles gedaan hebben dan kunnen we rustig terug de verbinding verbreken. Laat het gevoel van uw derde oog, de zindering onder uw schedeldak, de trilling, de prikkel van uw atlas en uw halswervels een verkenningspunt blijven voor de toekomstige contacten.

Kom terug, langzaam maar zeker, tot uzelf. Maar blijf in harmonie met de entiteiten die u, geholpen hebben. Besef de kracht, de uitstraling van uw eigen geest. Leg dit gevoelen vast in elke cel van uw stoflichaam. Zo kom je terug tot uzelf, voel uzelf in deze kring zitten. Wordt terug bewust van uw eigen lichaam met de zekerheid dat je vanaf nu de mogelijkheid hebt dit te herhalen, deze contacten terug te leggen met het besef dat je de entiteiten die u nu hebben geassisteerd terug kunt contacteren en, mijn waarde broeders en zusters, om dit experiment verder te zetten, om verder te leren omgaan met onze zijde kun je het volgende doen: Je maakt afspraken. Je kunt bv. bij uw dagelijkse meditatie een afspraak maken dat u rond een bepaald uur tracht te zorgen dat u een moment krijgt dat u niet kunt gestoord worden, dat u rond dat uur afspreekt om deze proef te herhalen. En voor de goede werking is het best dat u zeker in de eerste weken dit dagelijks probeert te doen rondom eenzelfde tijdstip. Wanneer het tijdstip valt, maakt niet uit. Wij aan onze zijde zijn niet beperkt in tijd. Maar voor uw stoffelijk wezen is hier belangrijk dat er een regelmaat en een regel is. Hou dit zeker de eerste weken aan die tijdstippen vast en tracht telkens weer opnieuw dit contact op te bouwen zoals ik het heb voorgedaan en zoals u het allemaal hier aanwezig erg goed hebt mee opgevolgd. Ieder van u kan, wanneer hij er zich achter zet op korte tijd hier een zeer goed resultaat mee halen.  Een deel van de aanwezigen die door deze oefening zelfs in redelijk korte tijd in staat zullen zijn om een heel goede duidelijke wisselwerking met onze zijde te realiseren omdat de eigenschappen in het lichaam aanwezig zijn om een mediumniciteit op zeer hoog niveau te ontwikkelen.

Maar dit is niet in de eerste plaats het belangrijkste. In de eerste plaats is belangrijk dat jullie allemaal de komende dagen het gevoel gaan beheersen door te kennen, door het ervaren van de contacten met onze zijde. En zo kunnen wij, vanuit onze zijde samen met u een weg gaan die voor deze aarde belangrijk is en die tevens uw incarnatie een meerwaarde schenkt.

Broeders en zusters, mijn tijd van afscheid nemen voor deze avond is aangebroken. Wat ik u ga vragen is dat u onderling uw ervaring uitwisselt. Dat ieder van u naar voor brengt hoe hij dit experiment heeft ervaren. Want het is juist doordat ieder van de groep hier zijn individuele ervaring naar voor brengt, dat je elkaar zo kunt ondersteunen en kunt helpen op het pad van uw bewustwording. En wat zeker belangrijk is, te helpen om in de komende tijden de juiste houdingen, de juiste contacten, de juiste wisselwerking te kunnen ervaren. U weet dat deze avonden geen theekransje meer zijn maar avonden waarin je lering krijgt die in de komende maanden van levensbelang zijn voor ieder van u. Wees ervan overtuigd ook dat we praten zonder medium, bij u zullen blijven en u zullen inspireren.

Mag ik u nog veel kracht en Licht op uw pad toewensen.

image_pdf