Geestelijke hulp bij overgang

image_pdf

10 juli 2012

Zo, vanavond ga ik met jullie enkele praktische zaken doorlopen die je in de komende tijd waarschijnlijk zeer goed zal kunnen gebruiken. U hebt hier al aardig wat geleerd hoe u met kracht moet werken, hoe u daarmee uw medemens kan helpen wanneer het hem  niet zo goed gaat. Maar wij voorzien in de komende maanden dat er nogal een grote passage zal zijn naar onze zijde. En daarom is het voor een groep als deze, die toch al wat jaren ervaring heeft met spirituele begeleiding, interessant om een soort, sta mij toe te zeggen, snel ingrijpende methode tot bijstand kan oproepen. En daarom zou ik graag vandaag jullie even enkele zaken bijbrengen, die naar de komende tijd toe een heel handig werktuig kunnen zijn, om hulp te bieden aan diegenen die hulp nodig hebben en uw hulp vragen.

U weet, en u hebt dat al geëxperimenteerd, u doet meditatie en daarin hebt u ook al getracht een wisselwerking te creëren met uw eigen geest. En dit ligt dan vooral op het terrein van het aanvoelen en het emotioneel weervinden van uw eigen kern. Beseffende dat wij allen deel zijn van het Goddelijke en dat wij vandaar uit ook allen aan elkaar gelinkt zijn, beschikken we over mogelijkheden die veel verder gaan dan de stof op het eerste gezicht toelaat. Hetgeen dat ik hiermee wil naar voor brengen is, dat wanneer we ons op een juiste wijze instellen, we heel snel een heel goede wisselwerking, enerzijds kunnen krijgen met onze eigen geest en anderzijds ook een zeer sterke wisselwerking en bijna een directe verbinding met de geest van diegene die om hulp vraagt. En ik benadruk hier wel het feit dat ik hier spreek over de geest die hulp vraagt, niet de stof. Dat is iets totaal anders. En hoe kunnen we op een efficiënte en degelijke manier dit bereiken? Wel, in de eerste plaats gaan we ons instellen dat we een voorstelling opbouwen van onze eigen aura. Ik denk niet dat dit voor de meeste onder u nog veel moeilijkheden kan opleveren om uw eigen aura te zien. En u plaatst uw eigen aura op dat ogenblik, en u doet dat best wanneer u rustig bent, wanneer u bijvoorbeeld een meditatie moment hebt, u plaatst uw eigen aura in het goudgele licht. Geen wit licht, dat is te sterk en de andere kleuren gaan hier deze avond weinig ter zake doen. Goudgeel licht is mild, is zacht en kan op een zeer flexibele manier gehanteerd worden.

Wanneer u op dat moment dat u uw eigen aura invult, volledig, met goudgeel licht, gaat u, om te beginnen, uw aandacht toespitsen op uw stuitchakra. Dus de onderste chakra. De plaats ook waar de kundalini zijn vertrekpunt vindt. Nu, de kundalini gaan we hier maar even ter sprake brengen omdat de verbindingen van de energievelden lopen via de kundalini, maar we gaan de kundalini, als dusdanig, zelf niet activeren; gewoon de normale wisselwerkingen tussen de chakra’s gaan we gebruiken.

Om te beginnen concentreert u zich op uw stuitchakra. En nog eens duidelijk maken voor diegenen die er zouden aan twijfelen: uw stuitchakra bevindt zich ter hoogte van uw staartbeentje. Het is de chakra die eigenlijk volledig stoffelijk, emotioneel sturend is, zo simpel tracht ik het uit te drukken. Want het is belangrijk dat we de zaken zeer eenvoudig houden voor hetgeen we gaan doen. Het is ook de chakra die een verbinding maakt met de aarde. Je zou kunnen zeggen, wanneer je de mens ziet en hij zit gewoon ontspannen op een stoel of op de grond, maakt niet uit, dat dat punt het wisselwerkingspunt is met de aardse energieën. Onthoud dit even, want het is voor een volgende fase toch van belang.

Vervolgens gaat u uw energiestromen brengen tot uw keelkopchakra, het chakrum dat ter hoogte van uw schildklier ligt. U gaat u voorstellen dat je een zeer mooie energiewisselwerking hebt tussen deze twee chakra’s. Als u dat u voorstelt, gaat u heel gemakkelijk een wisselwerking kunnen ontdekken en vastleggen tussen uw stoffelijke en uw geestelijke voertuigen. Dit wil zeggen dat op het ogenblik dat u zich daarop toespitst en u voor uzelf uw eigen aura in goudgeel licht ziet en de wisselwerking tussen de beide chakra’s aanvoelt – en voor de meesten zal dit aanvoelen een lichte prikkeling zijn, meestal een lichte temperatuursverhoging tussen beiden, een warmtegevoel – op dat moment dat u dat bewust waarneemt, u concentreert u daarop, dan kunt u ervan op aan dat de poorten voor de geest geopend zijn. Op dat ogenblik zal waarschijnlijk, via uw zonnevlechtchakra, de emotie redelijk oplaaien. Niet via uw stuitchakra, want we spreken op dit ogenblik over geestelijke invloeden en uw stuitchakra neemt normaal de stoffelijke invloeden en de verbinding met de aarde, zoals ik u reeds gezegd heb. U gaat, als alles goed loopt, vooral het emotioneel aanvoelen via uw zonnevlechtchakra. Dan weet u dat de contacten gelegd zijn, dat u een wisselwerking hebt via uw eigen geest met het stoffelijk voertuig, uw eigen stoffelijk voertuig, uw aura. Maar het gaat er om om anderen die hulp gevraagd hebben, te helpen.

Eens dat u in deze gemoedstoestand bent – en die kan in het begin soms wel emotioneel sterk geladen worden, maar ook dat moet u langzaam maar zeker proberen toch een beetje in de hand te houden en te sturen – gaat u over van uw zonnevlechtchakra, dat u voelt, naar uw derde oog of uw voorhoofdchakra. Op dat ogenblik stelt u uw voorhoofdchakra open. Het openstellen daarvan houdt in dat u bijvoorbeeld denkt aan de persoon die hulp gevraagd heeft. Maar let wel op: niet de fysieke persoon, maar wel de geest die aanwezig is in het fysieke voertuig. En ook hier weer zul je direct een aanvoelen van wisselwerking kunnen ervaren. Belangrijk is dat u op dat ogenblik heel duidelijk detecteert wat er gaande is.

Wanneer een geest zich voorbereidt om naar onze zijde te komen, zul je via deze wijze heel spontaan de nodige wisselwerkingen, de nodige indicatoren krijgen van deze voorbereiding. U mag hierin niet uw eigen stoffelijke emotie toelaten. Want dan gaat u de mist in. U moet gewoon het geestelijk aspect zijn werking laten doen. Dan zul je ervaren dat via uw derde oog op dat ogenblik er een, voor u als omschrijving, licht uitgaat en een ondersteuning geeft aan de geest van diegene die wenst de stof los te laten. En die wisselwerking kan heel mooi opgebouwd worden. Langzaam maar zeker zul je ook het ganse patroon van het gebeuren waarnemen. Dit gebeurt via uw eigen geest en wordt overgedragen naar uw keelkopchakra om aldus via uw aura een stoffelijk beeld weer te geven.

Het is misschien een klein beetje ingewikkeld, maar toch is het eigenlijk heel simpel. Het komt er gewoon op neer dat u, bewust zijnde van uw eigen geest zijn eigen mogelijkheden, een wisselwerking doet ontstaan met diegene die hulp nodig heeft. En zo kan u de juiste energieën, de juiste krachten overbrengen via uw derde oog. Dit wil niet zeggen, let op, dat in de stof onmiddellijk daar iets gebeurt. We zijn hier aan het werken op een geestelijk niveau, niet op het stoffelijk niveau. Je zou misschien nog kunnen zeggen: ja, misschien een beetje fijnstoffelijk, dat is juist, maar vooral op het geestelijke niveau zijn we aan het werk. Dat wil zeggen dat ook tijd daarin niet van toepassing is. Maar wel dat je de juiste ondersteuning geeft om de geest die deze ondersteuning nodig heeft, de mogelijkheid te geven uit te voeren wat voor hem op dat ogenblik noodzakelijk is.

Je zal dan op een bepaald moment in deze procedure aanvoelen dat het is afgerond. Alles zal via emotioneel aanvoelen gaan. Niets zal hier rationeel verklaarbaar zijn, neem dat gerust aan. Want het is op het niveau van uw geest. En veel van die zaken kunnen niet in stoffelijke termen omgezet worden.

Dus, begin alsjeblief niet van uit te zoeken: wat gebeurt er nu juist? Laat gewoon het gebeuren plaatsgrijpen. En dan zal u vaststellen dat heel veel zaken heel vlot en soepel kunnen verlopen. U voelt aan op een bepaald ogenblik, zoals ik juist zei, dat het is afgerond. Dan trekt u zich terug. U sluit uw derde oog om in uzelf terug te keren. U komt in uzelf terug en u geeft vooral aandacht aan: eerstens de werking van uw keelkopchakra en de wisselwerking naar de stuitchakra toe. U laat op dat ogenblik heel bewust alle spanningen in de aarde afvloeien. Zo krijgt u dat er van de geholpen geest geen resten overblijven en dat alles op een heel zuivere wijze wordt afgewerkt, afgerond.

 • Broeder, bij die verbinding leggen met de stuitchakra, moeten we daar een kleur bij voorstellen?

Die verbinding is gewoon energie. Ik ben begonnen met u te zeggen : “u ziet uw aura in goudgeel licht.” En dat vult uw aura op. Op het ogenblik dat u gaat, in gedachten, een verbinding opbouwen tussen uw stuitchakra en uw keelkopchakra, is dit gewoon via de energieën van dit goudgeel licht. Daarom heb ik ook het accent gelegd dat we voor deze procedure enkel goudgeel licht gebruiken. U mag liefst geen voorstellingen gaan binnenhalen van bijvoorbeeld blauw, groen, rood. Want dan gaat u andere spanningsverhoudingen creëren in de wisselwerking en gaat u niet verkrijgen wat noodzakelijk is om via uw derde oog de wisselwerking mogelijk te maken. Want als u rood zou gebruiken, zou u zaken gaan activeren; dat zou een spanning veroorzaken, niet alleen voor diegenen die u eventueel zou willen bijstaan, maar voor uzelf, die voor uw eigen lichaam waarschijnlijk niet houdbaar zou zijn. En zo kun je voor elke andere kleur zaken naar voor brengen die op dit moment, voor hetgeen we willen bereiken, weinig gepast is.

Dus, de wisselwerking tussen uw stuitchakra en uw keelkopchakra, is via de energiebanen. Maar een energiebaan, ja u mag dat voorstellen als zijnde een soort draad, een soort weg, maar in feite is het dat niet. Energie is onbepaald voor de stof. Het is een gewone wisselwerking tussen de twee chakra’s door het goudgele licht.

 • Broeder, het gaat dan niet over de andere chakra’s, maar een rechtstreekse verbindingsweg ?

Er wordt hier niet, en dat moet u zeker in het oog houden, dat u zelf niet begint met uw miltchakra erbij te betrekken of uw hartchakra. Die moet u terzijde laten. Deze spelen andere rollen dan hetgeen we hier vanavond jullie willen bijbrengen. De essentie van hetgeen ik jullie vanavond wil bijbrengen, is dat jullie een helpende hand zijn voor diegene die, laat het mij zo zeggen: stoffelijk aan het einde van de rit staat. Maar het stoffelijke, dat laten we voor wat het is. Dat verdwijnt toch. Maar het geestelijke, dat is belangrijk. De geest, daar zit de knoop. En het is juist door de mogelijkheden die jullie al hebben, door de ervaringen die je, via meditatie, via oefening en alles wat je door de jaren heen hebt opgebouwd, kun je vanuit uw eigen geestelijke ontwikkeling een steun zijn voor de geest van de ander. En op deze wijze krijg je dan de wisselwerking. Het is en het blijft voor u van belang dat het op dit geestelijke parcours blijft, dat er in deze hulp geving geen stoffelijke zaken gebeuren. Want de stoffelijke zaken gaan hier een totaal andere reactie veroorzaken dan de geestelijke. Waarom?
Uw stoffelijk voertuig wenst te blijven existeren en zal er alles aan doen om volgens de natuurwetten te blijven bestaan. Maar, dit kan dus niet. En het is niet de bedoeling van hetgeen dat ik u hier nu aanleer om in te grijpen in dat stoffelijke, gezien dat bij deze hulp het al definitief vastligt dat de geest de stof loslaat. Dat moet u heel goed beseffen. Het gaat er hem niet om van: we gaan tegen alles in proberen dit voertuig in de stof te handhaven. Dat is een stoffelijke zaak maar de geest heeft daar niets aan. Voor de geest is het van belang dat hij op de juiste wijze met de juiste harmonieën verder kan gaan. En de ganse opgebouwde procedure die ik u hier gegeven heb, is een procedure die ervoor zorgt dat, via uw eigenste geest, de andere zich goed kan voelen, harmonisch kan voelen en zo zijn taak, laat het mij zo omschrijven, van verder te gaan kan volvoeren. En nogmaals wil ik er het accent op leggen dat dit in tijd totaal anders kan verlopen dan dat u het uitvoert in de geest omdat voor de geest deze tijd niet aanwezig is.

 • Broeder, dus alles speelt zich af op het niveau van de geest. Maar kan het dan zijn dat iemand in de stof er eigenlijk niet voor openstaat, maar geestelijk wel?

Oh zeker. Zeer velen, en dat zult u meer en meer opmerken in de komende maanden, staan stoffelijk er niet voor open en zullen waarschijnlijk een zeer sterke biologische angst produceren. Het is juist daardoor dat ik gezegd heb dat je enkel met stuit- en keelkopchakra kan werken; dat je de miltchakra en hartchakra daar moet laten. Want dan krijg je andere wisselwerkingen. We spreken hier puur op geestelijke basis. En het zal van belang zijn dat velen dit kunnen uitvoeren, omdat in alles dat er gebeurt speelt ook geestelijk, want geestelijk is puur energie, een chaotische energetische situatie. U moet niet denken dat enkel en alleen voor de stof er veel veranderingen in de komende tijd gaan optreden. Aquarius zet zich, daar kun je niks aan doen, stoffelijk. Maar ook voor de geest spelen veel zaken een rol. Nu kun je krijgen dat, geestelijk, er een andere benadering is dan dat de geest van de persoon in kwestie eigenlijk wenst. Maar door de disharmonieën die er kunnen zijn, is het soms moeilijk, zeker wanneer de geest aan een begin staat van een weg, om de juiste attitude vast te krijgen. En dat kun je nu juist wel op deze wijze, door deze opbouw. Wanneer jij met deze handelswijze, via uw eigen geest, een harmonie kunt doorgeven die volledig ingekaderd is in dat goudgele licht, en hier weer het accent op dat goudgele omdat dat zacht is, omdat dat omkadert. Moest je wit licht gebruiken, zou het voor sommige ander geesten afschrikwekkend kunnen zijn. Nu niet. Nu krijg je dus een soort omkadering, een omkadering die aangevoeld wordt als een warmte, vooral als een harmonie. En zo kun je, door deze wisselwerking, uw broeder in de geest het meest ondersteunen, het meest helpen. Maar het speelt zich louter op dat niveau af. Daar moet je rekening mee houden.

 • Broeder, zullen we de persoon die hulp vraagt, zullen we die kennen of kan het ook gaan om personen die we helemaal niet kennen?

Gezien het zich afspeelt op het geestelijk niveau, kan het best zijn dat je, wanneer je deze instelling opbouwt, contacten verkrijgt met personen waarvan jij niet weet dat zij op dat ogenblik zich klaar maken om over te gaan. Dat is ook niet nodig, want dat is stoffelijk. Wat wel is: het zal altijd zo zijn dat je enkel maar contact kunt krijgen met personen die in uw leven mee een rol hebben gespeeld. Dit wil echter niet zeggen, let op, dat dit personen zijn die je dagelijks ziet. Het kan best zijn dat je ooit eens iemand bent tegengekomen en dat daar een herkenning is geweest die jij al lang vergeten bent maar die meer dan voldoende is om in een zulke sfeer, een zulke situatie tot hulp te bieden komt. Dus je moet niet beginnen met te denken: “ik ga hier of ik ga daar eens ingrijpen”.

Neen, eerstens is het altijd zo, en daar blijven we bij, dat deze hulp moet gevraagd zijn. Goed, nu hebben we totaal gesproken op het geestelijk terrein, niet op het stoffelijke. En dan kun je zeggen: “ja, hoe weet ik dat?” Uw geest weet dat omdat de wisselwerkingen daar zijn. Het is daarom ook van belang dat je niet, en ik herhaal dit nogmaals, met uw eigen stoffelijke gedachten deze zaken tracht te sturen. Het is het gevoelen, sta mij misschien toe te zeggen, stoffelijk uitgedrukt: uw buikgevoelen. Maar een buikgevoelen dat in dit geval een geestelijk buikgevoelen is, dat via uw plexus solaris-chakra, uw zonnevlechtchakra de geestelijke emotie omvat die de mogelijkheid geeft om, op een juiste wijze, aan te voelen van: daar moet ik dus bijstaan, daar is het nodig, daar is gevraagd voor deze hulp.

Dat is, zoals ik u aangekondigd heb, de snelle procedure om in de komende maanden op een redelijke wijze voor velen een bijstand te kunnen verlenen. Maar alles vertrekt, en daar leg ik nogmaals het accent op, vanuit een ontspannen, rustige toestand. En voor de meesten van u is dit gewoon wanneer u zich in een meditatieve houding zet en dat u zich daarvoor open zet.

Nu kan het zijn dat er bepaalde personen zijn die aanvoelen dat voor hen het einde nadert en dat zij ook uw hulp vragen. Dit kan je best ook op een zulke wijze volvoeren. Tweede aspect daarin is dat u, wanneer deze mensen stoffelijk iets gevraagd hebben, dat u hen ook stoffelijk te woord staat, dat u hen stoffelijk ondersteunt. En de ondersteuning dan is dat u met deze personen positief spreekt over hun leven, positief over de zaken die zij goed gedaan hebben enzoverder. Maar dat is het stoffelijke gedeelte. En er is een groot verschil, en ik wil dat nogmaals benadrukken, tussen dat stoffelijke voertuig dat steeds weer opnieuw zal proberen intact te blijven, te blijven existeren, dat is nu eenmaal deel van de natuur, tot het ogenblik dat de geest het gewoon loslaat. En daar is de mens een klein beetje benadeeld ten opzichte van de dierenwereld. Een dier aanvaardt gewoon het eindpunt. Een dierlijk voertuig aanvaardt dat. Een menselijk voertuig is ook een dierlijk voertuig, maar doordat de hersenen iets verder geëvolueerd zijn, niet zoveel, een beetje, krijg je dat er een aspect ontstaat van: “wij accepteren dit niet.” Dit heeft ook zijn oorsprong in het verleden enzoverder. Maar dat maakt niet uit. Daarom kun je zien dat zelfs bij mensen die geestelijk alles volledig aanvaarden, het lichaam toch soms in verweer gaat. Maar op zulke wijze dat u zich daar eigenlijk niet moet aan storen. Daarmee wil ik zeggen: als je ziet dat een lichaam tegenzet, dan blijf je gewoon in de positieve zin stoffelijk er tegen praten. Of gewoon via gedachten, want dit is meestal voldoende. Want je mag niet vergeten, op het moment dat de gouden koord praktisch gaat verbroken worden, dat de hersenen, en vooral de hersenstam van het voertuig, een enorm alerte periode krijgt. Dat wil zeggen dat zij eigenlijk op dat ogenblik gedachten afleest van alles dat er rond is, ook waarnemingen doet van de entiteiten die er rond zijn enzoverder. Dit heeft soms een positief effect, maar bij sommigen kan dit ook een angsteffect geven. Maar daar hoeft u geen rekening mee te houden. In die zin: speel daar niet op in. Ook in uw stoffelijke gedachten: hou de harmonie. Zeg dat het goed geweest is en dat hij verder kan gaan. En dan kun je, als het enigszins een lichaam is dat het aanvaardt, het lichaam tot een rust, een stoffelijke rust brengen waardoor het ook geestelijk veel gemakkelijker is om de verbindingen los te laten.

Uiteindelijk, en dit klinkt misschien hard voor jullie, maar een stoffelijk voertuig is iets dat maar zeer tijdelijk in het bestaan van de persoonlijkheid voor komt. En eens dat dat stoffelijk voertuig losgelaten is, kan alles gewoon verder gaan zonder veel problemen. De geest kan zich dan in de harmonie, die jij hem hebt meegegeven, verder gaan. En dan zal je zien, als je dit regelmatig kunt doen, dat de harmonie die jij gecreëerd hebt, ook aan onze zijde direct overgenomen wordt, dat daar direct wordt op aangezet om diegene die de overgang heeft gemaakt, verder te begeleiden. En dan is uw taak meer dan voldoende gekweten. Dan kunt u rustig verder gaan.

Zo, zijn er nog punten die je wilt verduidelijkt zien? Goed.

Ik geef jullie dan de raad van hetgeen dat ik u hier praktisch gebracht heb, van dit rustig op te bouwen en er rustig mee om te gaan. In de eerste plaats zou ik, als ik van jullie was, beginnen met de wisselwerking voor uzelf tussen uw stuitchakra en uw keelkopchakra te activeren en trachten aan te voelen hoe snel en hoe gemakkelijk ook u de invloed van uw eigen geest waarneemt. Voor de meeste kan dit op een zeer korte periode tot zeer snelle en gevoelige resultaten leiden. Een korte periode, daar spreek ik van een 7 tot een kleine 10-tal oefenstonden en dan bent u zeker zo ver dat u wel degelijk voor uw medebroeders kunt optreden en, wanneer u gevraagd wordt, wel degelijk direct hulp kan geven. Maar ook zonder dat het specifiek gevraagd is, via uw geest, de wisselwerking te maken en zo voldoende hulp te bieden. Want u moet er in de toekomst meer en meer rekening mee gaan houden dat het geestelijke werk zich zal gaan afspelen ook op een meer geestelijk niveau. En dat is heel simpel. Men heeft u vroeger er reeds meerdere malen op geattendeerd dat Aquarius ook inhoudt dat de grens tussen de stof en de geest minder en minder scherp wordt. Dat de overgang tussen beide veel gemakkelijker wordt. De uitwisselingen in deze periode zijn veel soepeler en de gevoeligheden zullen zich sterker gaan ontwikkelen. De openingen naar de geestelijke wereld zijn veel groter dan dat ze bij voorbeeld 20 jaar geleden waren. En zeker voor de jongeren krijg je dat het een natuurlijk gegeven gaat zijn, meer en meer, om met deze zaken om te gaan en te werken. En zo zal u misschien ook via uw slaap, via dromen, via uittreding, meer en meer zaken gaan aanvoelen, gaan voorweten, als het ware. Zaken die u in wezen in de stof niet had kunnen weten noch had kunnen waarnemen, maar die je via deze ontwikkeling wel degelijk, langzaam maar zeker, steeds weer in uw eigen lichaam gaat vaststellen. En er zal een ander voordeel ook aan verbonden zijn: doordat u, meer en meer, op deze wijze de energieën gaat herkennen, zult u ook, langzaam maar zeker, veel zaken in vooruitschouw kunnen waarnemen en u daar ook, als het ware, tegen, ik zal niet zeggen ‘wapenen’, maar toch op voorbereiden. U kunt zo, op deze wijze, voor anderen dan ook weer meer een ondersteuning zijn, omdat u al hebt aangevoeld wat er komende is, wat er gaat gebeuren.

 • U hebt gesproken dat we het derde oog moeten openen. Moeten wij dan nog iets doen om het derde oog te sluiten of gaat dat automatisch?

Dat gaat automatisch. Het openen gaat ook automatisch. Op het ogenblik dat u de wisselwerkingen hebt gecreëerd en op het ogenblik dat uw geest de contacten legt, is dit via uw derde oog. Het openen van het derde oog is eigenlijk een symbolische uitdrukking voor jullie. Het derde oog werkt altijd. Het is deze wisselwerking, dus de geest die dan op dat moment plaatsgrijpt. Het harmonische gebeuren, de opbouw, de rust als het ware naar de geest, die gaat verdergaan. En op het ogenblik dat dat allemaal voltrokken is, dan gaat uw geest zich op dat moment terugtrekken. Ja, ik druk het eigenlijk stoffelijk uit, maar in wezen is dit zeer energievol. Dat wil zeggen dat het best kan zijn dat uw eigen geest de volledige afronding, samen met vele anderen, zal doen, dat de geest is verder kunnen gaan en op dat moment sluit hij, om het zo te zeggen, stoffelijk uw derde oog. Maar voor u, als stofmens, gaat u daar weinig van ervaren buiten alleen het harmonische, goede gevoel dat van daaruit teruggeplaatst wordt naar uw zonnevlechtchakra. Want u gaat, vergeet het niet, gewoon vanuit een meditatie deze handeling volvoeren. De ganse procedure in menselijke tijd kan zeer lang zijn. Maar uw handeling, in wezen, in de stof is misschien 10 minuten, 20 minuten, meer niet, en is voor de stof en het geheel afgerond.
Kijk, jullie moeten meer en meer ervan overtuigd geraken dat je gewoon uw stoffelijk voertuig, wanneer het in een ontspannen rust is, kunt als het ware even laten waar het is en dat je met uw geest aan de slag kan gaan en dat dat geestelijk werk zeer veel kan inhouden. Dat kan voor de stof over enorm lange tijd gaan, maar in de geest bestaat geen tijd. En dat is voor jullie moeilijk te plaatsen. Dus het ganse gebeuren dat uw eigen geest uitvoert, is voor uw stoffelijk voertuig niet van tijdsbelang. Dus uw geest gaat zijn taak doen en gaat terug binnen de tijdsbeperking die het lichaam heeft, hoe moeilijk het voor u vatbaar is, dit toch afronden.

Het kan best zijn, want straks komt die vraag toch, dat u in deze procedure iemand helpt aan de andere kant van de wereld. Het hoeft niet iemand te zijn die in uw geburen direct woont. Het kan even goed zijn dat u ergens in Afrika bezig bent of in Australië. Want ook afstand bestaat geestelijk niet. Dus tracht zoveel mogelijk de zaken te zien zonder de aflijning ‘tijd en plaats’. Gebruik vooral het gevoelen dat uw geest u geeft om mee om te gaan. En u zal zien, u zal de beste resultaten kunnen behalen die u kan dromen.

 • Broeder, dat gevoelen, zou u dat kunnen omschrijven? Kan het zijn dat je puur energie voelt?

Dat gevoelen zal voor ieder zeer individueel zijn, omdat gevoel voor ieder mens in de stof anders is. En ook mag je niet vergeten: het is een vertaling van uw eigen geest, dus een vertaling van een energetisch gebeuren naar een stoffelijk gebeuren. Dus dat is ook voor ieder anders. Maar de gemeenschappelijke factor voor iedereen is, dat het een gevoel zal zijn dat u een voldoening geeft, een gevoel dat u de idee bijbrengt dat u iets waardevols hebt ondernomen, dat er iets waardevols is gebeurd ondanks het feit dat u het niet in beelden kan vatten. U kan misschien op een bepaald ogenblik, wanneer de werkzaamheden uitgevoerd zijn, beelden van de stoffelijke persoonlijkheid doorkrijgen. Dat zien we nogal eens gebeuren. En die beelden kunnen dan zijn dat de stoffelijke persoonlijkheid afscheid komt nemen. Dat kan. Als dat zich voordoet, dan is het ook aan u om hier positief op te reageren en zeker te vermijden dat u zich verbaast, laat staan dat u zich angstig zou opstellen. Want dan is dit voor uw eigen lichaam redelijk nadelig, niet vanuit het geestelijke, maar wel vanuit het stoffelijke.

Ik wil hier gewoon, en daar ga ik het mee afronden, aan toevoegen dat u in de komende maanden allemaal waarschijnlijk aardig wat verschijnselen zult kunnen waarnemen en doormaken, ieder op zijn eigenste merites. De geladenheid, energetisch, in de atmosfeer is van die orde dat er heel veel overdrachten gaan zijn, dat er ook heel veel zaken gaan gekend zijn die eigenlijk niet gekend konden zijn volgens stoffelijke regels of normen. Als je dat beseft en aanvoelt, dan ben je veel zaken steeds een stapje voor en dan kun je als stofmens ook de stoffelijke veranderingen, die tegen een sneltreinvaart verlopen dikwijls voor zijn en word je niet gepakt en zit je achteraf niet met de gebroken potten, zoals de uitdrukking is.

Zo, mijn beminde broeders en zusters, dit was hetgeen wat ik jullie vanavond wou brengen. Ik weet het, het is praktisch. En nu zult u misschien denken: “men had ons toch beloofd dat we meer op het mystieke gingen gaan enzoverder. Dan moet ik u direct daar bij zeggen: al hetgeen dat ik u hier vanavond verteld heb, wanneer je dit goed uitwerkt, zit je in de pure mystieke sfeer. Want je werkt volledig met de kracht van de Bron die in u aanwezig is en die in iedereen aanwezig is. Herinner u wat ik aan het begin van de avond gezegd heb. En het is juist vanuit dit gegeven dat u dit allemaal kan opbouwen en dat u in deze sferen deze werkzaamheden kan volvoeren. En dan kunt u zeggen: ja, dit is magisch-mystiek, als je dan toch een omschrijving wil hebben. Dit is jullie eerste stap, dit is jullie eerste les van een ganse reeks die jullie eigenlijk volledig zal kneden dat je een zo groot mogelijke harmonie en wisselwerking kunt bereiken tussen uw geest, onze geestelijke wereld en de stoffelijke wereld waarin u leeft. Dus, we komen wel degelijk na wat we jullie beloofd hebben.

Zo, en hiermee wil ik het eerste deel van deze avond afsluiten. Beluister het allemaal rustig, denk erover na en vooral: leer met elkaar uitwisselen over de ervaringen die zich gaan voordoen. Heb geen angst om, wanneer u bepaalde gevoelens hebt ervaren, deze uit te wisselen met uw broeders en zusters. Omdat juist, door met elkaar te praten en uit te wisselen, je nog een grotere meerwaarde kunt opbouwen. En dit is niet alleen stoffelijk, maar dit is ook geestelijk zo.

Deel 2

Zo, ik heb de opdracht gekregen uw vragen te beantwoorden. Dus zou ik zeggen: stel ze maar.

 • Vooreerst over het gedeelte van deze avond. Ter verduidelijking: is de zonnevlecht de 2de  of de 3de chakra?

U hebt eerst in ligging de stuitchakra en dan krijgt u de miltchakra en direct in zijn geburen ligt dus de plexus solaris of de zonnevlechtchakra.

In sommige boeken zult u vinden dat de miltchakra de 2de chakra is, o.a. bij Leadbeater. In andere boeken zult u vinden dat de zonnevlechtchakra de 2de is.

En dat komt omdat zij niet mooi, zoals nogal eens door de Indiërs wordt weergegeven, op een rijtje liggen. Als u de hindoe afbeeldingen van de aura en de chakra’s ziet, dan ziet u deze allemaal mooi in lijn liggen. Zo is het echter niet. Zij liggen verbonden vanuit de kundalini nogal redelijk vrij in het lichaam. En de juiste plaats verschilt nogal van persoon tot persoon.

In het geval dat u hier les gekregen hebt, kunt u de zonnevlechtchakra als derde chakra bekijken. Maar het heeft echt geen enkele meerwaarde dit te weten. Zo.

 • Is het via de zonnevlecht dat je intuïtief de geest moet aanvoelen of de emotie?

Wel, zoals u de les gekregen hebt is het zo: de geest voert bepaalde handelingen uit. Maar gezien dit energie is, is dit niet voor de stofmens direct in beelden omzetbaar. En dat is een probleem. Dus krijg je dat de geest via plexus solaris dit in emotionele gevoelens omzet en uw stoffelijk voertuig zet deze gevoelens dan weer, in sommige gevallen, om naar beelden. Waarmee ik duidelijk wil stellen dat de beelden zeker niet zijn wat de geest aan gevoelens heeft doorgegeven. Ingewikkelder kan niet zeker hé? Toch is het heel simpel. Hou het op gevoelens en tracht het zo weinig mogelijk stoffelijk te vertalen. En dan gaat u geestelijk het meest gemakkelijk aan de slag kunnen zijn.

 • Broeder, een groepslid heeft het idee te werken met een gedeelte achter haar rechteroog. Hoe zit dat dan met het derde oog?

Kijk, het derde oog, als je de oude geschriften nagaat, dan spreekt men dat het derde oog eigenlijk de gevoelsbasis was wanneer de mens nog behoorde tot de amfibieën en tot de waterdieren. We hebben een ganse evolutie doorgemaakt en het derde oog is op dit moment een heel gevoelig punt ter hoogte van de neuswortel en eigenlijk rechtstreeks gekoppeld aan dus uw hypofyse. Daarbij komt dat de verbinding naar de epifyse er ook een grote rol in speelt. Dit is louter het fysieke plaatje van het derde oog.

Fysiek, fysiek, en dat wil ik benadrukken, werkt uw derde oog nog steeds. Klinkt misschien gek maar bij zeer velen, en in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer bij de jongere generaties en de komende generaties, zal dankzij de hypofyse dit gevoelspunt enorm kunnen voorzien van indrukken. Maar voor wat vanavond jullie is bijgebracht, heeft dit eigenlijk weinig  te maken. Dit wil zeggen: we spreken over het derde oog als de voorhoofdchakra en dit is totaal iets anders. Dit is dus het geestelijke orgaan dat op diezelfde hoogte zit en dat voor de geest een deur is naar de connecties met andere entiteiten enzoverder.

 • In het eerste gedeelte is aangehaald dat deze groep in de mystieke richting werkt. Dienen degenen die magisch geïnteresseerd zijn, over te stappen naar een andere groep?

Magie en mystiek zijn één familie. Wanneer je in mystiek opgaat, wanneer mystiek u een gevoel geeft van bereiking, kan je dit enkel maar wanneer je magisch werkt.

Je kunt mystiek van magie niet loskoppelen. Je kunt niet zeggen: ik ga op een stoffelijke, wetenschappelijke basis mysticus zijn. Dit gaat niet. Je kunt geen vuurtje stoken en tegelijkertijd blussen. Gaat ook niet. Het is het een of het is het ander.

Dus, zoals u in dit eerste gedeelte van deze avond hebt kunnen opmerken, zit er aardig wat magische leerschool in deze mystieke handelingen. Want wanneer u dit gewoon stoffelijk gaat analyseren dan gaat u nergens komen. U gaat uw ingesteldheid en uw vertrouwen in het magisch gebeuren moeten kunnen opbouwen om de mystieke beleving, die er uit voortkomt, te kunnen ervaren. Zo simpel is het. Niemand is verplicht of moet zich verplicht voelen, daarom heb je ook een keuze kunnen maken van deze weg te volgen. We hebben alle poorten, dacht ik, voor iedereen open gelaten. Maar verwacht niet van onze zijde dat wij tegen u of u of u gaan zeggen: je zit hier verkeerd, je moet ergens anders zitten. De besluiten en de consequenties, daar bent jullie allemaal oud genoeg voor om deze zelf trekken.

Zoals we nu met deze groep bezig zijn, is het voor ieder lid van de groep, of dat hij nu stoffelijk aanwezig is of op afstand mee volgt, noodzakelijk dat je uitvoert wat hier naar voor is gebracht, dat je daarmee aan de slag gaat. Ik wil dit accent vooral leggen op de handeling.

Kijk, het alleen beluisteren en zeggen dat wij het mooi gezegd hebben, we vinden dat sympathiek, très sympathique, maar dat is het niet. U moet ons niet over ons bolletje wrijven, om het zo te zeggen. U moet er mee aan de slag gaan. U moet er mee werken. Daarom nemen wij de moeite om dit naar voor te brengen, om jullie deze lessen te schenken. Dat is het.

 • Sommige groepsleden krijgen, al dan niet in meditatie, opeenvolgende beelden, bijna films door waaraan ze eigenlijk kop noch staart krijgen. Hoe dienen zij hiermee om te gaan? Hoe kunnen ze hier bewuster mee omgaan of mee werken?

Wanneer u in meditatie beelden krijgt, dan zijn deze beelden in meditatie meestal een afleiding van hetgeen waarover u eigenlijk mediteert. U doet best dat u steeds terug gaat naar het vertrekpunt. De beelden zelf zullen in vele gevallen naar zaken verwijzen die u in uw dagdagelijkse bezigheden storen en deze in uw ontspannen toestand zich trachten op te werken.

Dit komt ongeveer overeen met hetgeen er gebeurt wanneer u slaapt en uw lichaam verwerkt de in de loop van de dag of in het bewustzijn opgedane indruk. Als u slaapt, dan droomt u. Deze dromen zijn verwerking van zaken die u in de dag niet hebt kunnen verwerken, niet hebt kunnen aanvaarden, niet hebt kunnen plaatsen. Het heeft niets te maken met uittreding enzoverder. Dit is puur stoffelijk om het lichaam de mogelijkheid te geven van de zenuwenergie terug te herschikken, zodat u, wanneer u uit de slaap of uit de meditatie komt, een harmonischer zenuwveld in uw stoffelijk voertuig te hebben en als je mediteert, en het is goed uitgevoerd, een grotere harmonie ook in uw aura.

Dus, het zijn dus eigenlijk geen signalen van elders die men opvangt. Het is dus eigenlijk puur iets stoffelijk dat iets wil rechttrekken.
In het geval hier kunnen we zeggen dat 90, 95% het te maken heeft met stoffelijke feiten die de laatste periode rondom u gebeurd zijn.

Kijk, ik ga jullie iets vertellen. Misschien heb je daar nog niet zoveel bij stil gestaan. Het is niet omdat jullie geprivilegieerd zijn van regelmatig via een medium met ons te kunnen praten dat het voor de geest mogelijk is om voor ieder van u of bij ieder van u, om het zo te zeggen, u te beïnvloeden met beelden enzoverder. De energie die dat voor een geest meebrengt, is zo ontzettend groot dat het een enorme importantie moet zijn dat hij deze mogelijkheid zou aanwenden. Het kan. Een geest kan u beïnvloeden met beelden, maar dat vraagt zoveel energie, zoveel kracht van ons dat dit maar uiterst zeldzaam zal gebeuren. Dus sta mij toe hier te zeggen, dat de meeste zaken die zo opkomen, zaken zijn die gelieerd zijn aan het voertuig, die in de stof aanwezig zijn en die ook kunnen behoren, en dan ga ik zeer ver maar het is mogelijk, tot het celgeheugen van uw lichaam.

 • En uw eigen geest dan?

Dit is juist wat ik zeg. Uw eigen geest kan u sturen, kan u helpen maar uw eigen geest…

Kijk, uw geest is energie. Energie kan overgedragen worden. Energie kan u helpen. Maar om vanuit energie stoffelijke beelden te gaan vormen, is een totaal ander plaatje. Begrijpt u?

Uw geest zal u trachten, wanneer u in een bepaalde richting gaat en deze is voor de geest fout, te sturen in een andere richting. Dit kan door het bespelen van bijvoorbeeld uw hersenschors. Dit kan op zijn beurt, let wel, bij u bepaalde beelden geven. Niet beelden die de geest uitzendt, maar beelden die eigen zijn aan het celgeheugen van de hersenschors. Ingewikkeld hé?

Ik weet het. En toch is het simpel. De geest is energie en de stof is stof. Beiden kunnen elkaar helpen en sturen, maar de stof is soms nogal eigenzinnig en wil alles, maar ook alles kunnen uitleggen. En nu zijn er eenmaal zaken die je zult begrijpen wanneer je terug bent bij ons.

Het punt zit hem hier dat jullie, door het feit dat je al jaren lang de mogelijkheid hebt met ons te communiceren, denkt dat dit allemaal eigenlijk evident is. Maar weet u, om dit medium te laten spreken, dat hier tientallen entiteiten bezig zijn om dit te laten gebeuren. Dat er in het totaal, in uw wiskunde, ik zal het zo zeggen, honderden entiteiten aanwezig zijn om een avond als deze mogelijk te maken.

 • Broeder, moet ik er dan vanuit gaan dat de mensen die dit ervaren, al dan niet in meditatie, dat ze er eigenlijk tevreden mee moeten zijn dat hun lichaam het evenwicht terug zoekt en dat ze zich dat moeten laten overkomen? Dat ze dan beter dat proces beter niet stop zetten en dat gewoon doorleven?

Al dan niet in meditatie. Maar ik blijf bij meditatie, want als je gaat spreken ‘al dan niet’, dan ga je ook invloeden intrekken van allen die rondom u zijn. Je mag niet vergeten dat in uw wereld enorm veel gedachtebeelden circuleren. Dat daarbij, ik zal het nog wat ingewikkelder maken, ook vele astrale vormen aanwezig zijn. Astrale vormen zijn ook energievormen, maar niet bezield, maar wel opgebouwd door uw energieën, uw gedachten en soms ook, vanuit geestelijke hoek, energieën en gedachten. Dus er bestaat enorm veel rondom u en al deze zaken kunnen u beïnvloeden.

Nu goed, sta mij toe, ik ga terug naar meditatie. U bent in meditatie en u krijgt in meditatie deze beelden die u eigenlijk misschien niet wenst. Dan gaat u terug steeds naar de bron van uw meditatie en dan zult u kunnen opmerken dat langzaam maar zeker deze beelden achter blijven. En als de meditatie echt goed lukt, dan zult op een bepaald ogenblik zonder beelden vallen. Zult u weg zijn in een volledige rust. En deze kan stoffelijk redelijk lang duren. U komt dan terug, u krijgt terug beelden en u beseft dat u gedurende lange tijd, dit kan 10 minuten, dit kan een half uur, het kan een uur zijn, eigenlijk niet weet wat er gebeurd is. Op dat moment bent u eigenlijk in een diepe meditatie en leert ook uw stoffelijk lichaam het meest.

Dus, sta mij toe even samen te vatten: dat, wanneer u beelden ontvangt, deze meestal te maken hebben met de stof, soms met fijnstoffelijk, astraal enzoverder. Bij hoge uitzondering zal het, wanneer het niet anders kan, beelden zijn die via een ingrijpen van onze zijde gebeuren.

Nu, en daar rond ik met af, ga ik u nog een zaak bij vertellen, want anders komt die vraag achteraf toch. Hoe is het dan mogelijk dat mensen overledenen zien? Soms in een meditatie, soms in eredienst enzoverder. Maar dat is simpel.

Wanneer iemand juist is overgegaan en tussen de periode dat de geest volledig afscheid neemt van de stof, dit is meestal op het ogenblik dat de kist afgedekt wordt met aarde of dat de volledige verassing heeft plaats gehad, krijg je dat de geest voor zichzelf nog altijd een vormwereld kent. Het is deze vormwereld die je dan als levende mens kan waarnemen, waarmee je zelfs tot uitwisseling kan komen van gedachten en ideeën. Naargelang de tijd dus iets verder gaat, meestal enkele etmalen na het overlijden, zal dit vormbeeld ook oplossen in het geheel en verdwijnen en gaat dus de entiteit verder in dus de sferen.

 • Het betreft eigenlijk ingestraalde persoonlijke voorwerpen waarmee spiritueel gewerkt wordt. Wat gebeurt er als deze bijvoorbeeld als erfenis overgedragen worden aan een ander?

Wanneer deze ingestraalde voorwerpen harmonisch zijn en in harmonische acties magisch, niet magisch, noemt maar op, gebruikt zijn, dan zullen deze voorwerpen, wanneer degene die ze in ontvangst neemt in harmonie is, een positief gegeven voor deze persoon kunnen zijn.

Maar, en nu komt het, want het is altijd de uitzondering op de regel, niet waar? Stel dat je een heel harmonische, laat ons zeggen, mooie ring hebt met een steen erin die is ingestraald enzoverder, enzoverder, veel gebruikt, en die gaat over, laat ons zeggen, naar een of andere tante die nogal negatief, zwartgallig denkend is. En deze tante gaat deze ring dragen met deze steen. Deze steen die gewoon is van alles in harmonie te trekken en positief te benaderen, gaat proberen deze tante een beetje bij te sturen. Verder moet ik geen tekeningetje meer maken, zeker? Deze tante gaat zich heel ongelukkig voelen met deze ring. Want deze ring gaat er haar steeds op attenderen dat haar denkwereld en haar attitude in de wereld niet juist is, niet harmonisch is. Dus dat zeer positieve geschenk heeft een zeer positieve inwerking maar voor de tante is de uitwerking hier niet aangenaam.

Anderzijds, wanneer u een voorwerp krijgt dat is ingestraald tot vervloeking, en er zijn er op het ogenblik zeer vele in omloop, ik kan jullie bijvoorbeeld er opmerkzaam op maken dat vanuit de Arabische wereld heel veel kleine kunstwerkjes, toeristische gadgets, gelanceerd worden die zeer negatief geladen zijn voor al wat niet zogezegd islamiet is. En gezien dat deze van zeer primitieve oorsprong zijn, werken deze meestal zeer sterk in en, zou ik zeggen voor diegenen die vanuit die hoek iets ontvangen, dat je er toch best even omzichtig mee omgaat. Want zij kunnen aardig wat negativiteit veroorzaken.
Dit behoort tot de afbraak van Aquarius. Dus dit kun je moeilijk uitsluiten.

Dan verwacht u nu van mij dat ik jullie samen begeleid  in een meditatie. Dan gaan we dit rustig doen.

Meditatie: Optimale gezondheid.

Wanneer u graag mediteert over gezondheid, dan moet u vertrekken vanuit het punt dat u maar optimaal gezond kan zijn wanneer u geen oog hebt voor uw gezondheid.

Al degenen die bezig zijn met hun gezondheid, die denken dat zij moeten opletten met wat zij eten, met wat zij drinken, die denken: ik moet deze kuur volgen of ik moet dat medicijn nemen of dat voedselsupplement; zij kunnen nooit optimaal gezond zijn.

Maar, degene die zich van zijn gezondheid niets aantrekt, degene die leeft in dankbaarheid met zijn Schepper, degene die beseft dat hij één kan zijn met de natuur, degene die de liefde van de Vader in zich voelt, degene die geniet van hetgeen de Vader hem geeft, de mooiheid van de aarde, de vruchten van de aarde, zoals men het uitdrukt misschien in een andere taal maar dat men zegt: ‘Wein, Weib und Gesang’, degene die daar van geniet, degene die leeft en geniet van de zon, geniet van het licht, geniet van de regen, geniet van de wind, diegene, die leeft gezond. Diegene die aanvoelt: ik ben één met alles. Degene die zich niet stoort of dat hij bezit of niet bezit, maar degene die steeds verder gaat op het pad dat voor hem ligt, degene die alles wat hij bezit deelt met de ander zonder te vragen maar te geven, omdat hij beseft dat alles vanuit de Vader vertrekt, dat hij beseft dat hij nooit tekort zal hebben want hij is in harmonie met de liefde van de Vader, deze bezit de volmaakte gezondheid. Volmaakte gezondheid, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Dat is de ware weg naar stoffelijke gezondheid. Dat is de ware weg naar geestelijke gezondheid. Durven loslaten. Durven open staan en durven gebruik maken van alles wat je zo van de Vader hebt gekregen. En bekijk uw maatschappij, dan ziet u dat dit maar weinigen gegund is. Want ze weten allemaal: en je mag dat niet doen en je mag zo niet denken, want God heeft zo gezegd, want ik weet het, ik vertegenwoordig God, ik ben priester, ik ben kardinaal, ik ben mulla, noemt maar op, ik ben Iman, ik weet het. Uitverkoren.

Ach, gij dwazen, luister niet naar dat gekakel maar wees uzelf, ga voor hetgeen gij voelt, laat hen in hun wijsheid. Laat hun in hun ideeën. Geef hen het recht van ziek te zijn. Geef hen het recht van geestelijk zichzelf te ondermijnen. Geef hen het recht van lichamelijk dwaas te zijn.

Maar vergeet niet: u bent deel van de Vader en alles wat rondom u is, heeft de Vader u geschonken. Als u dat beseft en daar naar leeft, dan hebt u de ware gezondheid, stoffelijk en geestelijk. Dan is voor u het Licht daar in alle omstandigheden. Dan bent u een voorganger, een voorbeeld voor vele anderen. Dan bent u het Licht in de duisternis. Dan bent u de rust in de chaos. Dan bent u de mens die zich goed voelt, die gelukkig is. En een mens die zich goed voelt en gelukkig is, is een gezond mens. Dat is de weg naar gezondheid en al het andere is de weg van de angst. Je mag niet dit, je mag niet dat, je moet zus, want anders wordt het zo. Vergeet het, dit is de dwaasheid van de mens die hem beter voelt dan de Bron in hem. Dit is de dwaasheid van de mens die denkt dat hij boven de natuur staat. Dit is de dwaasheid van de mens die denkt dat hij het beter weet dan alle kosmische wetten tezamen. Kosmische wetten die door niemand kunnen overtreden worden. Want dit is nu eenmaal de samenhang van het bestaan.

En daarom, mijn vrienden, geniet van het leven. Durf te leven, beperk u niet omdat de een of andere u wijs maakt dat dit of dat niet mag. Wanneer u aanvoelt dat het voor u goed is, wanneer u aanvoelt dat dit voor u geschikt is, dat dit voor u harmonie betekent, positiviteit, Licht, ga er voor en zeg tegen de andere: lieve vriend, u hebt het recht op uw idee, u hebt het recht te doen en te laten wat u wenst, maar ik heb het recht om, wat ik aanvoel, van ervoor te gaan. Ik heb het recht om één te zijn met de Bron, om in harmonie te zijn met de Vader. En niemand zal mij dit afnemen. En wanneer u zo leeft, zeker in deze tijd, wees er dan van overtuigd, dan zal de aarde u steunen, want zij ervaart de harmonie die je uitstraalt. Dan zullen alle krachten rondom u er zijn om u te helpen om uiteindelijk van uw kort stoffelijk bestaan een waar genot te maken. Een genot dat leidt tot bewustwording, tot inwijding op een prachtige manier.

Kijk naar al diegenen die in uw en voor u in dit leven zijn gegaan, die zich niet hebben gestoord aan alle voorschriften, die zich niet hebben gestoord aan alle regeltjes en geboden. Zij hebben dikwijls de weg getoond. Kijk naar een Osiris. Kijk naar een Jezus. Kijk naar een Franciscus en zo vele anderen. Zij leefden vrij. Zij leefden volgens hun aanvoelen wat juist was en zie welk resultaat dat zij hebben bereikt. Zij zijn een weg van bewustwording gegaan, van geestelijk evenwicht, van geestelijke kracht in een lichaam dat zich steeds naar hen heeft geplooid om mogelijk te maken de ontwikkeling die voor hen noodzakelijk was.

En zeg nu niet: dat zijn uitzonderingen. Neen, dit zijn geen uitzonderingen. Iedereen die dit wenst, kan dit. Iedereen die zijn angsten en zijn spoken opzij zet, slaagt er in van dit te bereiken. Want het is voor ieder mens bereikbaar, haalbaar. Harmonie. Een eenheid. Een kracht. Eenheid en kracht in alles. En zelfs, wanneer je dit op latere leeftijd realiseert, het is mogelijk dat het lichaam alle stoornissen opzij houdt, zodat je toch tot de weg komt die deze harmonie volvoert. Het besef van eenheid. Het besef van op te gaan in de Vader die in ons allen aanwezig is en die maakt dat we één krachtig harmonisch geheel zijn.

Zo, mijn vrienden, ik heb u hiermee het beste medicijn voorgeschreven dat u als mens kan innemen. En als ik u als afsluiting van deze avond en ons gezellig onderhoud een raad mag meegeven: in deze tijd van overconsumptie van alles wat dat zogezegd voor het lichaam goed is, vergeet dit even, draai het terug. Geloof niet alles waar u alle dagen met rond uw oren wordt geslagen en dan zult u een gezond harmonisch lichaam kunnen handhaven. En durf, durf genieten van de goede zaken des levens, want ondanks dat men u tracht wijs te maken dat alle goede zaken des levens leiden tot ziekte, is dit de grootste bron van alle ziekte. De illusie die men creëert dat alles kan leiden tot ziekte. Niets is minder waar. Hoe minder een mens zich bekommert om zijn fysieke gezondheid, hoe sterker en gezonder hij is. En dit tot spijt van al diegenen die hun kost wil verdienen op de angst voor ziekte van zijn medemens.

Zo hiermee ga ik het medium vrij laten. Ik dank jullie voor jullie aandacht en dat u mij u te woord hebt laten staan. En ik hoop jullie nog meermaals in deze groep te mogen ontmoeten.

image_pdf