Geestelijke kracht en zijn wisselwerkingen

image_pdf

 30 maart 2007

 Zoals gewoonlijk herinner ik er u aan dat wij, sprekers van deze groep, niet alwetend, noch onfeilbaar zijn. En dat wij het op prijs stellen dat u zelf nadenkt over hetgeen gebracht wordt.

We hebben het vorige maal (Praktisch werken met kracht in de toekomst – 23 maart 2007) over de ‘kracht’ in het algemeen gehad, we hebben u ook al een klein proefje gegeven van ‘tracht eens aan te voelen hoe deze kracht zich manifesteert tussen uw handen’.

Vandaag zou ik toch nog even willen terugkomen op het energieveld van de mens zelf, want dat is toch ook belangrijk.

U weet, u hebt allemaal een stoflichaam, daar twijfelt u niet aan, want u wordt er permanent met geconfronteerd. Maar buiten dat stoflichaam hebt u nog meerdere, andere lichamen. U zou kunnen spreken, wanneer we louter van fijnstoffelijk tot puur geestelijk gaan, dat we rond het getal zeven zitten. Maar zo moeilijk gaan we het u niet maken vanavond. Waar ik het vooral over wil hebben, is, over uw fijnstoffelijk lichaam. En in de volksmond wordt dat nogal eens uw ‘aura’ genoemd. Alhoewel, een ‘aura’ houdt nog veel meer in dan alleen maar het fijnstoffelijke.

Maar wat is hier voor werken met kracht en het ontvangen van kracht en het kunnen doorgeven van kracht en als dusdanig zo een harmonie creëren van belang. Dat is in de eerste plaats dat uw eigen uitstraling, uw eigen fijnstoffelijk lichaam ergens toch in harmonie is. Enerzijds met uw stoffelijk lichaam en anderzijds ook met het ganse geestelijke gedeelte dat verder ook aanwezig is. En daarom is het nuttig te begrijpen dat uw aura of uw fijnstoffelijk lichaam nogal eens kan beïnvloed worden. U zou er van versteld staan hoeveel signalen u opvangt zonder dat u dit beseft. En nog meer hoeveel handelingen u doet, zelfs hoeveel patronen u in uw leven hebt ontwikkeld, gewoon omdat van buitenaf, zonder dat u het stoffelijk waarneemt, u beïnvloed wordt.

U mag niet vergeten dat, wanneer u in een groepje zoals dit hier zit, dat u volledig elkanders aura als het ware doorkruist. De fijnstoffelijke aura heeft toch bij de mens in zijn breedste uitstraling gemakkelijk een volume dat een halve meter gaat, en bij sommigen kan het zelfs iets langer zijn, iets verder zijn. Dus u begrijpt goed welke wisselwerkingen in zo’n kleine ruimte als hier kunnen ontstaan. In deze ruimte is dit eigenlijk zeer goed, en kunt u daardoor positieve energieën van elkaar mengen, doorgeven, opbouwen en zo verder. Maar wanneer u bv. in een grote groep mensen bent; stel u voor, in een sportstadium, of in een theater, of soms in een modern winkelcentrum, waar heel veel volk samen is en waar u heel kort op mekaar loopt of staat of zit, dan heb je enorm veel invloeden van anderen. Soms zijn die met u harmonisch, maar soms ook niet. En het is die mengeling van al die invloeden die, wanneer u daar geen aandacht aan besteedt, toch gaan bepalend zijn of u bv. iets gaat kopen in een winkelcentrum, ja dan nee, of u in een theater zit en iets gaat aanvaardbaar vinden of mooi of lelijk vinden. Want deze honderden invloeden vormen een veld dat u gaat beheersen zonder dat u dat beseft. Natuurlijk, hier zijn er onder u die zeggen ; ‘ja, maar ik kan mij afschermen, en dan heb ik daar geen last van’. Dat is juist, maar dan zitten we wel op een ander terrein.

Waar ik naartoe wil gaan is het volgende. Dat wanneer u met kracht wilt werken naar anderen, wanneer u anderen daarmee wilt helpen, dan is het van belang dat u alles beseft van wat er rondom u gebeurt. Dat u steeds in uw achterhoofd houdt dat u kunt gedreven worden, gestuurd worden, door energieën, door krachten, waar u niet direct aandacht voor hebt, stoffelijk, maar die toch bepalen waarom u bepaalde reacties vertoont, bepaalde gevoelens hebt en zo verder.

Ik zal u trachten een duidelijk voorbeeld te geven van wat op het ogenblik in uw maatschappij gaande is. U weet, op dit moment is er in de Arabische staten en Perzië, een oorlog. U weet dat daar veel geweld is, burgeroorlog, bloedige onderdrukking en zo verder. Zelfs wanneer u er geen beelden van ontvangt of berichten van ontvangt; er is een strijd bezig die dat grootste deel van dat gebied van Azië eigenlijk maakt tot een gebied van enorme haat, enorme angsten, en zo verder. Gans dat uitstralingspakket van deze vele miljoenen mensen, dat gaat als een golf over de wereld, rond uw aarde. U wordt daardoor beïnvloed. Uw aura is als het ware een antenne die die haat, die angst ook waarneemt. U voelt dat niet direct. Maar let nu op: op het ogenblik dat u bv. met de wagen rijdt, of u mag zelfs met de fiets rijden, of zelfs de voetganger, en u komt in een conflictsituatie, waarin u vindt dat u te kort is gedaan. Iemand heeft u de pas afgesneden met de wagen, of iemand is door een rood licht gelopen; u voelt zich daardoor gehinderd, en geraakt. Kijk nu eens dagdagelijks rond u, wat gebeurt er? Mensen zijn zeer agressief op dat ogenblik. Zelf mensen waarvan u het niet zou verwachten rijden met een wagen en doen dan stommiteiten van agressiviteit omdat ze op een moment zich bedreigd hebben gevoeld, omdat de ander iets verkeerd heeft gedaan en men kan dat niet accepteren en men vliegt uit zijn vel!

Het gevolg is natuurlijk nog meer miserie. Alleen moet u nu duidelijk begrijpen dat de reacties die hier gebeuren niet direct hun oorsprong hier vinden, maar wel door de enorme golven van haat; golven van angst, die op het ogenblik door alle strijd, door alle hebzucht die bezig is in die Arabische wereld, in die Moslimwereld, zelfs in dat Perzische gebied, dat komt naar hier, gaat de wereld rond!  Het is niet alleen hier, maar het is ook in Noord-Amerika, het gaat tot Australië, Nieuw-Zeeland, noem het maar op. Langs de andere kant gaat het tot India, ja, China, en zo verder, maakt niet uit. U wordt beïnvloed. En u handelt op dat moment verkeerd met alle gevolgen van dien. U kunt er van op aan dat wanneer ergens op de wereld zulke zaken fout lopen, dat er oorlog en zo verder is, dat de rest van de wereld daar mee in gaat op zijn eigenste wijze.

En waarom vertel ik dit zo en waarom geef ik dit voorbeeld? Wel, heel simpel, op het ogenblik dat u dit niet beseft en u laat u maar beïnvloeden, dan bent u op dat moment eigenlijk niet bij machte om juist met krachten, met harmonieën te werken, om anderen te helpen. Want zonder dat u het eigenlijk beseft, gaat u via hetgeen wat uw aura ontvangen heeft, zaken doorgeven die eigenlijk disharmonisch zijn. En nu kom ik aan het punt, na een lange omweg, waar ik naar toe wou gaan. Wanneer je dus met kracht wilt gaan werken, energie aan anderen geven die tekort hebben, zelfs al is het maar een troostend woord, is het van groot belang dat u zelf in evenwicht bent. Dat u zelf rustig bent. Dat er in uw achterhoofd niet iets is van: ‘ dat moet, of het zal zó.’ Nee, u moet een evenwicht hebben, u moet een aanvaarding hebben van de situatie waarin u zich bevindt, met een aanvaarding van alles wat er mee te maken heeft. En dat is niet zo simpel.

Want u wordt permanent beïnvloed. Daarom is het, en dat is dan weer een praktisch gegeven dat ik u graag mee geef: dat u er voor zorgt dat u een soort heilige ruimte voor u creëert. Een heilige ruimte kan gewoon bestaan uit ideeën; het hoeft nog niet een stoffelijke ruimte te zijn. Wanneer u de mogelijkheid hebt om stoffelijke ruimte af te bakenen waarvan u zegt: ‘kijk, dit plaatsje kan ik houden voor rustig te mediteren, mezelf in harmonie te zetten met de hogere Lichtkrachten, en zo verder’, is dit natuurlijk ideaal. Maar ik besef dat voor sommigen dit misschien niet haalbaar is. Maar toch kan u uw eigen heilige ruimte, om het zo uit te drukken, afbakenen.

En hoe doet u dat? Heel simpel. Iedereen zal wel in zijn woning een plaatsje hebben waar hij graag zit of ligt. Op het ogenblik dat u u bv. in een gemakkelijke stoel kunt zetten, en u kunt u toch even afsluiten van de buitenwereld – en daarmee bedoel ik dat het best is dat je zorgt dat je niet door een of ander technisch hoogstandje van telefonie of computer kan gestoord worden, en misschien ook liefst niet door de huisbel – dan zet u zich gewoon rustig in uw zetel. En u stelt zich voor dat u zich onder een wit Licht, een soort koepel zou u kunnen zeggen, een stolp, misschien beter uitgedrukt, van gewoon wit Licht u bevindt. U tracht u voor te stellen dat dat volledig rondom u is, zo ongeveer langs de volledige buitenzijde van uw aura. En dat kan zo bij de meeste mensen gemakkelijk een beeld vormen van een kleine halve meter rondom zich. Als u dat doet, en u vormt dat beeld, en u stelt zich in dan op degene waar u mee wilt werken. Welke personaliteit dit is, of welke naam u hieraan geeft, dat is uw keuze; we kunnen bv. nog eens de naam van vorige maal nemen, dat u de godin Hekate neemt, en u stelt u voor dat vandaar uit in uw koepel of uw stolp dit witte Licht komt. En dat u daardoor in rust en in harmonie komt. En ook dat, doordat u zich zo omkleedt, u afgeschermd bent tegen alle niet-lichtende invloeden. En wanneer u dit voor u kunt oproepen, en u zit dan heel rustig even te mediteren – ach, dat moet geen hoge meditatie zijn. U mag even goed aan iets aangenaams denken. Maar gewoon dat u in evenwicht komt – dan gaat u zien dat de storingen die de laatste tijd in u binnengedrongen zijn, zoals bij iedereen, op dat moment door de invloed van dat Licht afgezwakt worden, uitgevlakt worden, en dat u dankzij dat witte Licht evenwicht krijgt.

Dan wordt het zeer boeiend. Want het is niet alleen die buitenste schil van uw fijnstoffelijk lichaam dat daardoor harmonie krijgt. Enerzijds wordt die Kracht naar binnen vertaald, en u gaat opmerken dat u ook, zelfs naar uw fysieke lichaam, de zaak meer in evenwicht kunt trekken. Dat wil zeggen dat op deze wijze zelfs kleine ongerijmdheden in het fysieke daardoor terug evenwicht vinden. Zonder dat u daar heel veel aandacht aan moet besteden. Wat u ook gaat opmerken is, dat doordat u de verbinding legt met de kracht waar u graag mee zou werken, of waar u zich met één voelt, dat ook uw eigen lichaam op dat eigenste moment krachtiger wordt.

Een ander punt dat hier belangrijk is, is dat niet alleen fijnstoffelijk-stoffelijk er evenwichten worden gecreëerd, harmonieën zich vormen, maar dat door deze kleine oefening ook de uitstraling naar uw niet-fijnstoffelijke voertuigen in harmonie komt. Waardoor u de mogelijkheid gaat hebben van, en u zult dat misschien in de eerste moment wijten aan toevalligheden, maar naar gelang u de oefening meer doet, zult u opmerken dat u wel degelijk contact krijgt met uw eigen geest. Dat wil zeggen dat u meer zaken gaat ontvangen omdat u een deur hebt geopend, een poort hebt geopend naar hetgeen wat uw eigen geest eigenlijk voor u wenst of wenst te bereiken met dit huidige leven. Doordat u die harmonie ook kunt leggen op deze wijze, gaat ook de rest op een evenwichtiger wijze verder kunnen gaan. En doordat u binnen deze stolp, of koepel van wit Licht deze Krachten in balans brengt, gaat u  ook heel gemakkelijk inspiratie ontvangen, inzicht ontvangen, via andere geestelijke kanalen, die op dat moment op dezelfde frequentie werken als u.

Het gevolg is dat door deze simpele oefening u verschillende meerwaarden krijgt en ook u uw kennis kan verhogen. Als u dan vanuit deze rust u gaat instellen om anderen te helpen, dan zal u opmerken, dat u dit zeer vlot kunt realiseren. U zal zelfs kunnen – vanuit deze evenwichten – aanvoelen, waarnemen wat er juist met degene die uw hulp gevraagd heeft aan de hand is. En dat beeld  kan wel verschillend zijn van het beeld dat degene die hulp vroeg, u heeft voorgehouden.

Dus, om kort samen te vatten, wanneer we er in de toekomst voor anderen willen zijn, anderen willen helpen met kracht en harmonie, is het belangrijkste punt dat we zelf deze harmonieën in ons dragen. Dat we zelf dit evenwicht hebben.

Het heeft geen zin, wanneer uzelf geagiteerd bent, wanneer u boos bent, kwaad, of welke term ik ook moet gebruiken, om vanuit zulk een toestand te helpen. U kunt op dat ogenblik enkel en alleen maar nadeel berokkenen.

Nu komt het volgende punt. Dit is misschien ook theoretisch, maar toch belangrijk dat u dit beseft. Ook degene die hulp vraagt moet eigenlijk vrij zijn van haat. Moet vrij zijn van ‘duister’ om het zo uit te drukken. Want op het ogenblik dat iemand die uw hulp vraagt, deze hulp vraagt vanuit een gedachte van (en het moet niet naar u zijn, hoor, het mag gerust naar anderen zijn), van boosheid, van agressiviteit, wanneer iemand een haatgedachte heeft, hoe dan ook, die hij of zij gebruikt om te verklaren waarom dat hij of zij ziek is, wel, zulke personen kun je niet helpen met daar kracht naar toe te sturen. Want, wat zou er gebeuren? In het slechtste geval gaat u krijgen dat het Licht en de harmonie die u er naartoe zendt, gewoonweg de persoon nog meer gaat irriteren; de zaken gaat versterken. Met als gevolg dat de weerslag naar u, wanneer u er geen erg op hebt, ook niet al te best zal zijn. Oh, en zelfs ook wanneer u dit met de beste bedoelingen hebt gedaan, zult u al een zeer geroutineerde helper moeten zijn om dit te kunnen ondervangen. In het beste geval is het zo dat de kracht die u wilt geven eigenlijk gewoon voorbij gaat en eventueel gaat naar iemand die er wel voor open staat om op een harmonische wijze dit te ontvangen.

Dit klinkt misschien moeilijk voor u, omdat u er vanuit gaat dat wanneer iemand uw hulp vraagt, het uw plicht is van te helpen. U kunt dit zo bekijken, maar wanneer iemand uw hulp vraagt en u weet  dat een bepaalde persoon enorme hoofdpijn heeft, omdat deze persoon niet kan verdragen dat de buren beter meer bezitten dan hijzelf. Dat die een grotere woning hebben, een grotere wagen hebben, en zo voort. Een typisch voorbeeld uit uw materieel denkende maatschappij. Veel mensen worden vanuit zulke posities niet goed, ze worden ziek. En in ons voorbeeld krijgt de persoon hoofdpijn omdat zijn begeren zo sterk is, het niet kan realiseren en daardoor enorm jaloers is, zelf afgunstig op de buren. Wanneer u deze persoon, als die uw hulp zou vragen, zou willen helpen, dan kunt u deze niet helpen met kracht en energie te geven.

U moet daar niet even gaan zeggen van: ‘vriend, zet uw neder, ik zal even een beetje kracht geven, ik leg mijn handen op uw hoofd en uw hoofdpijn is verdwenen’, en zo verder. Ach, ik twijfel er niet aan, sommigen onder u zullen er in slagen deze hoofdpijn weg te nemen. Alleen zou je dan wel kunnen meemaken dat de hoofdpijn weg is en dat de persoon in kwestie een paar uur later crepeert aan een hartinfarct. Of, als het hart sterk genoeg is, dat hij binnen de kortste keren een woekering in de lever krijgt. Ik blijf in dezelfde lijn, in dezelfde gedachtelijn van een niet-vervulde begeerte, jaloezie, afgunst.

Op zulk moment, als u dit door hebt en beseft wat er aan de hand is, wat zich waarschijnlijk wel zal voordoen dat u dit kunt door hebben; omdat zulke personen in het gesprek met u meestal wel zullen laten blijken dat ze afgunstig zijn, en zo verder. Dan kunt u deze mensen enkel helpen door ze eerst duidelijk te laten zien wie ze eigenlijk zijn. Voor te houden dat hun gedachtebeelden, hun begeerten, hun emoties eigenlijk volledig de verkeerde richting uit gaan en dat zij eerst met zichzelf in het reine moeten komen, dan maar pas kan u ingrijpen, en kan u met kracht gaan werken.

U vindt het misschien raar, maar u leeft hier in een christelijke wereld. Mag ik u er op attent maken dat één van uw leraren, Jezus, tegen de lamme zei, voordat hij deze naar huis stuurde: ‘vriend, uw zonden zijn u vergeven, neem nu uw bed en ga huiswaarts’. Wat in de evangeliën niet staat is, dat hij dus eerst een gesprek had met deze mens. En is gekomen tot een duidelijke stelling van: ‘kijk, uw verlamdheid ontstaat doordat uw gedachten en uw begeerten in onevenwicht zijn’. Men heeft veel van deze zaken niet neergeschreven, anderen heeft men geschrapt. En daarom krijgt u een beetje een vervormd beeld. Maar ik denk dat het beeld nog voldoende is. En er staan zo nog verschillende voorbeelden in jullie bijbel, waar Jezus steeds zegt van : ‘kijk, vriend, uw zonden zijn u vergeven, ga nu, u bent genezen’.

En dat is eigenlijk hetgeen wat ik hier vanavond naar voor wil brengen. U bent allemaal zeer begaan met de medemens. En u hebt de beste bedoelingen. Maar besef wel dat kracht geven, geestelijke kracht, werken met geestelijke energieën, ach, zelfs al noemt u het maar het dierlijk magnetisme zoals vroeger, altijd te maken heeft met uzelf. En dat uzelf ook maar een mens bent, die, wanneer hij iets onderneemt en hij in contact komt met een ander spanningsveld, daardoor zelf, om het technisch te zeggen, in een kortsluiting kan komen. En dat is niet de bedoeling waarom we u hier op avonden als deze, dit aanleren.

Kijk, de Aquariusmens, en dan spreek ik vooral naar de jongere generatie, gaat deze zaken al meer vanuit de kern van hun eigen wezen herkennen en aanvoelen. De ouden onder u die nog behoord hebben tot het Vissentijdperk en onder groot gekomen zijn, deze hebben die gevoeligheid nog niet zo mee gekregen. En daarom is het van belang dat je, wanneer je met zulke zaken wilt werken, heel goed overweegt hoe u het aanpakt en steeds tracht te vertrekken vanuit deze geestelijke evenwichten, deze harmonieën.

En wanneer we gaan een beetje in de toekomst kijken, dan zullen we opmerken dat de generaties die komen daar veel opener en gevoeliger voor zijn. Ook zal het inhouden, natuurlijk, uw materiële maatschappij zal tussen dit en enkele tientallen jaren al aardige wijzigingen hebben ondergaan, en wanneer u misschien nog eens terug wilt incarneren, nadat u dit aardse bestaan verlaten hebt, dan zult u waarschijnlijk al in een totaal andere wereld, met totaal andere denkbeelden en totaal andere maatschappelijke structuren terecht komen. En dan zult u zien, dat hetgeen wat u op een avond als deze gehoord hebt tot het dagdagelijkse behoort. Dat degenen die werken met kracht, met kosmische kracht, met energie, dat dit in de eerste plaats vooral zal gebaseerd zijn, vertrekkende vanuit het geestelijke evenwicht, om zo te gaan naar het stoffelijke evenwicht.

De tijd dat, zoals men nu geneeskunde bedrijft, maar ook hoe men met het geestelijke welzijn van de mens omgaat, dat gebeuren heden ten dage loopt langzaam maar zeker op zijn einde. We leven in een maatschappij, toch hier in het westen, waar men bestrijdt. Waar men, of men nu stoffelijk ziek is, fysiek ziek is, of men is geestelijk ziek, en dan geestelijk wordt in deze maatschappij meestal bezien, wanneer we in de reguliere geneeskunde blijven, als een storing in scheikunde; men gaat steeds bestrijden.

Dit, vrienden, zal langzaam maar zeker, verdwijnen onder Aquarius. Men zal langzaam maar zeker gaan beseffen dat het merendeel, ook van de stoffelijke problemen in het menselijk lichaam, een bron vinden in geestelijke problematieken. Men zal in de eerste plaats daar trachten harmonieën te herstellen. En van daaruit invloed te hebben op het fysieke probleem.

Wanneer we er in slagen van via de kleine oefening die ik u gegeven heb, voor ons zelf een harmonie op te bouwen, dan kunnen we vanuit deze harmonie naar degenen die hulp aan ons vragen, deze hulp toe zenden. U kunt dit doen met uw handen. U kunt de handen in de aura van iemand brengen, u moet die zelfs niet aanraken, en de voorstelling maken dat u energie laat doorgaan. Wanneer u dit doet, is het van belang dat u toch eerst een beeld opbouwt van wat er op dat moment met de hulpzoekende fout is. Wanneer u waarneemt dat het probleem, en dit zal voor 95 % van degenen die hulp vragen het geval zijn, vertrekt vanuit een verkeerde denkwereld, vanuit een verkeerde emotionele wereld, want dit hangt meestal bij mekaar, dan kunt u trachten van gewoon de energiestroming, die in het lichaam aanwezig is, in evenwicht te brengen.

U kunt, nadat u vernomen hebt wat er bij de persoon op de lever ligt (dit kan zijn dat iemand ongerust is, het kan ook zijn dat iemand het leven te zwaar inziet, het kan zijn dat iemand één of ander fobisch trekje heeft), dan kunt u gewoonweg door te trachten de energiestroom die de aura in zich heeft via uw rechterhand te beïnvloeden en u kunt dit doen door de rechterhand ter hoogte van de keel te brengen, ter hoogte van de schildklier, de keelchakra, en u kunt uw linkerhand dan leggen  ter hoogte van de navel, en dit is wat u zou omschrijven als de zonnevlechtchakra. U maakt een voorstelling dat, verbonden zijnde met de kracht waar u mee wilt werken, deze kracht, deze harmonie, vanuit uw rechterhand stroomt en zo door de aura gaat en terug komt in uw linkerhand. Waardoor dat ge eigenlijk een volledig circuit hebt gesloten. U kunt deze procedure gedurende enkele seconden tot een kleine minuut handhaven. Dit is meer als voldoende. Op dat ogenblik, wanneer de persoon in kwestie er voor openstaat, zal er een evenwicht in het energieveld van de persoon gebracht zijn. Wanneer deze dan dankzij hetgeen wat u eventueel vooraf met hem hebt besproken, beseft dat hij op een andere wijze verder moet, dan kunt u op korte tijd een verandering, niet alleen realiseren in het denkbeeld, maar ook in de fysieke werking van het lichaam.

Wat ik er nog aan wil toevoegen: voordat u zulke zaken doet, is de opbouw en de ingesteldheid van belang, maar het is ook van belang dat u, al is het alleen maar om dit voor u te bevestigen, even uw handen reinigt onder stromend water. Dit is noodzakelijk om u het signaal en het beeld te geven dat alles wat niet thuis hoort, en niet alleen een beetje stof op uw handen, maar alles wat niet thuis hoort in uw aura, gezuiverd wordt, het is een verkort, zuiveringsritueel. En dat wanneer u dan de handzetting gedaan hebt, zoals ik ze u hier gegeven heb, dat u uw handen terug onder stromend water houdt. Ook dit zou u als een klein ritueel kunnen zien waar u eigenlijk alles wat u mee ontvangen hebt, doordat u een doorstroming hebt veroorzaakt, hiermee aan de aarde terug geeft, laat wegvloeien.

Dit zijn kleine ritueeltjes, maar die voor een stofmens toch van uitermate belang kunnen zijn deze juist uit te voeren.

Kijk, deze kleine voorbeelden zijn eigenlijk oefeningen waar we nu van onze zijde graag zouden hebben dat u deze rustig onder de knie krijgt. U kunt die oefenen zonder dat er eigenlijk teveel problemen kunnen ontstaan, wanneer u met hetgeen wat hier vanavond verteld is een beetje rekening houdt.

Dan zult u opmerken dat er door dit te doen voor u ook meer duidelijkheid  aangaande al het gebeuren rondom u zal ontstaan. En wat waarschijnlijk de belangrijkste meerwaarde is: dat doordat u zich instelt op de nieuwe tendensen die de aarde bereiken, dat u daaruit voor uzelf een groter evenwicht puurt en dat u ook qua inzicht een duidelijker inzicht krijgt van hetgeen er zich rondom u afspeelt. En zo zult u, dag na dag, u veel beter kunnen positioneren in de maatschappij waarop u op het ogenblik moet functioneren. En waar het in sommige gevallen toch niet al te gemakkelijk zal zijn. Zeker niet in de nabije toekomst.

  • Broeder, u sprak van voor en na de behandeling met krachten de handen te spoelen met water. Maar het wordt dikwijls aangeleerd van de handen na een behandeling gewoon af te schudden. Heeft dat hetzelfde effect? Of is het toch beter de handen af te spoelen?

Kijk, het afschud-effect behoort tot een verder stadium dan hetgeen ik u hier vanavond heb gebracht. Ik heb u gewoon getracht van de simpelste vorm van doorgeven van energie bij te brengen. Dit wil zeggen: het gewoon laten vloeien tussen de beide handen, via de aura van degene die hulp vraagt.

Hetgeen wat u daar vraagt is, en dat zullen we u later leren, wanneer u een typisch stoorproces in een lichaam hebt, en u wilt dit stoorproces in dit lichaam opheffen. In sommige gevallen, met sommige technieken, is dit mogelijk. Stel, en ik zal het trachten zo duidelijk mogelijk te zeggen, dan gaat u begrijpen waar het verschil zit. Stel: u hebt een kankerpatiënt. Deze kankerpatiënt heeft pijn. U kunt, dankzij uw invloed deze pijn verlichten door energie te geven en waar de kanker aanwezig is het teveel, want men beseft het niet altijd, maar wanneer u kankercellen hebt, zijn dit cellen die willen leven. Dit zijn cellen die eigenlijk teveel aan energie hebben. Op dat ogenblik gaat u om de pijn van de patiënt te verminderen deze energie afnemen. Als u deze energie afneemt, moet u goed begrijpen dat u deze energie overneemt in uw eigen aura. Ik raad u aan van dit zeker niet te experimenteren, want het zou niet de eerste zijn die door dit verkeerd toe te passen achteraf zelf naar onze zijde is gekomen met de klacht dat het toch niet ernstig is dat u iemand wilt helpen en dat uzelf dan sterft. Op het ogenblik dat je die handeling doet, dan krijgt u dat, wanneer u een deskundige helper hebt, die weet hoe, gaat hij afkloppen. Dit is ook weer een rituele beweging, die er moet voor zorgen dat hij zijn eigen aura, maar ook zijn eigen stoffelijke programma’s duidelijk maakt: ‘ik neem dit niet verder in mij op.’ Maar dit is heus niet voldoende. Daar moeten nog andere zaken volgen, onder andere, dus achteraf, het zeer duidelijk – en zeker wanneer we hier spreken over een kanker – een langdurige spoeling van de handen en de polsen. Om zo te voorkomen dat er dus een overdracht is die zich vastzet in het lichaam van de op die moment therapeut.

Hiermee wil ik afronden. We trachten jullie zaken aan te leren, op een zo juist mogelijke wijze, zonder dat er voor u gevaren aan verbonden zijn. Wij weten dat, op dit ogenblik, in uw maatschappij enorm veel literatuur voorhanden is waarin van alles naar voor wordt gebracht van wat allemaal mogelijk zou zijn met het werken met energieën. Sta mij toe daarop te zeggen dat in vele gevallen zaken die voorgesteld worden wat mogelijk zou zijn, correct zijn. Alleen is de interpretatie meestal niet de juiste. En wat is er aan de hand? Veel auteurs van boeken zijn ofwel mensen die wel degelijk iets konden, of kunnen, die wel degelijk successen hebben geboekt, maar, en daar wringt het schoentje, die, wanneer zij het neerschrijven, de beperking moeten erkennen dat woorden, en geschriften te beperkt zijn om deze ervaringen juist neer te schrijven, of uit te leggen. En zo zien we dat dikwijls vele verkeerde zaken gebeuren en krijgen wij nogal eens achteraf de klacht, zoals ik daar juist zei, van mensen die dan uiteindelijk bij ons komen: ‘en wij hadden het toch zo goed begrepen, en zo goed bedoeld’.

Kijk, u mag niet vergeten, wanneer u met energieën werkt, dat u steeds een wet van communicerende vaten hebt. En u kunt met de beste bedoelingen trachten te helpen, en er toch het slachtoffer van worden. En dat is iets wat we zeker in avonden als deze willen vermijden. Daarom geven we steeds maar een beperkte uitleg waarvan we zeker zijn dat u die, in de tussenliggende periodes van de volgende les, onder de knie kunt krijgen, dat u daarmee kunt oefenen eventueel. En de volgende maal, wanneer we elkaar zien, dat u er verder vragen kunt over stellen.

Werken met energie, werken met kracht, kan in principe iedereen, maar het is belangrijk dat u beseft met wat u bezig bent.

Kijk, niemand van u zou er aan denken van aan een hoogspanningslijn te gaan werken omdat daar veel energie op zit. Omdat u beseft dat u niet de deskundigheid hebt en de wetenschap hebt hoe u met zulke hoogspanningslijnen moet omgaan. Daarom laat u dit liefst over aan techniekers die er voor opgeleid zijn. Niemand van u zal een boek kopen over hoogspanningslijnen en dan gaan zeggen, als zij het boek gelezen hebben: ‘nu ga ik er aan werken’. U zult hoogstens kunnen denken van: ‘ja, zo zou het kunnen functioneren’. Als u aan een hoogspanningslijn wilt werken, zult u eerst een leerschool doorlopen met de techniekers die het reeds lang kennen en die het onder de knie hebben. De theorie van het boek kan u helpen, maar het is een noodzaak van een praktijk door te maken, een opleiding te krijgen van mensen die de ervaring hebben. Want anders beseft u goed genoeg dat u maar één keer een foutje moet maken en dat u zeer snel bij ons staat. Ik denk dat dit voorbeeld voor ieder van de aanwezigen hier voldoende duidelijk is, om te beseffen dat werken met kosmische kracht, om anderen te helpen, overeen komt, geestelijk dan, aan de stoffelijke zijde als werken met hoogspanning. U leert het langzaam aan, stukje na stukje. En alstublieft, overlees hetgeen wat we hebben gebracht, laat het goed tot u indringen, en dan zult u er toe komen een eerste klas technieker te worden.

Deel 2.

Goede vrienden, het is een noodzaak dat we op dit moment alle neuzen in dezelfde richting zetten, en dat we trachten vanuit een groep zoals hier toch aan de aarde en aan de wereld rondom u een beetje Kracht en Licht te geven.

Want, spijtig genoeg zien we dat op het ogenblik er weer door bepaalde individuen plannen gesmeed worden om deze wereld nog een beetje verder in de moeilijkheden te brengen. Dit totaal vermijden, dit totaal ongedaan maken is zeker niet mogelijk, en is ook de bedoeling niet. Maar wat onze bedoeling wel is, is dat met groepjes als deze we er toch voor kunnen zorgen dat er voldoende harmonieën, er voldoende evenwichten blijven bestaan, zodat de evolutie die bezig is kan voltrokken worden. En dat degenen die daarmee in harmonie zijn de mogelijkheid hebben van werkelijk hun weg die zij willen gaan voort te zetten, zoals dit nodig blijkt.

Meditatie: Harmonie.

Daarom, laat ons ons even gezamenlijk concentreren op de Kracht van de volle maan die zich aan het ontplooien is. We zijn bijna aan de volle maan. Laat ons even proberen deze Kracht, die volop in ontwikkeling is, boven ons hoofd, in harmonie, hier midden in ons te vangen.

Niet om ze vast te zetten, maar om deel te zijn van de Kracht van deze, zoals men in de oudheid het uitdrukte: godin van het blauwe Licht. En hier bedoel ik niet het blauwe licht mee wat dat nogal eens omschreven wordt als zijnde de mystieke invloed; hier bedoel ik alleen mee het Licht dat Kracht geeft om zaken te versterken.

En in dit geval: het Licht dat de Kracht geeft om het goede, de harmonie, in ons naar boven te brengen en te bevestigen.

Laat ons één zijn. Besef dat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader. Besef dat de Vader in ons is. Dat de Kracht in ons aanwezig is. Dat wij één zijn met deze Kosmos, dat wij één zijn met deze planeet. Dat wij één zijn met de godin van het Licht, die hier boven ons haar Kracht uitspreidt, in harmonie met de zon, die haar vader is. Zie deze Krachten als één!

Zie deze Krachten van Licht, van vuur, deze krachten van aarde, van water en lucht als eenheid. Zie deze Krachten als uw wereld, waar jij, dankzij hen, in kunt functioneren. Waar je één mee kunt zijn.

En wanneer je je één voelt met de aarde, zal de aarde u voeden, wanneer je u één voelt met het water van de aarde, zal het uw dorst lessen; wanneer u zich één voelt met de lucht van de aarde, dan zal je kunnen ademen, dan zul je zuurstof hebben dan zul je inzicht hebben. Wanneer je je één voelt met het vuur van de aarde, dan zul je omzetting hebben, dan zal het alchemistische proces, het signaal voltrokken worden, dan zul je één zijn met de Krachten van de Kosmos, één zijn met de Krachten van de Vader; één zijn met de veranderingen. Eén zijn met de vernieuwing. Eén zijn met het Licht.

En vanuit die eenheid, de harmonie van de nieuwe Heerser, die u ontvangt, die u liefheeft als zijn kinderen, dan zul je die Liefde, die Kosmische Liefde ervaren, en één zijn vanuit die Kracht. Dan zal geen vuur u storen, dan zal geen water u hinderen, dan zal geen aarde u angstig maken, en dan zal de lucht u beschermen.

Want één zijt gij met de Krachten van deze planeet. Eén zijt gij met de godin van het Licht, die de Kracht in u, de emotie in u laat openbloeien zodat de harmonie in u een evenwicht geeft. Zodat de Liefde voor de Kosmos, voor de Vader, voor zijn schepselen u draagt over de golven van Licht.

Deze Kracht, deze Kracht versmolten, aarde, zon, maan is één! En zorgt er voor dat wanneer de zon aan de einder terug opstaat, dat het Licht zich terug verspreidt, deze aarde opnieuw getooid is in haar pracht, in haar schittering, in haar harmonie. En dat zij terug de lofrede van de Vader is, die deze planeet de mogelijkheid heeft gegeven van een bron te zijn van ontwikkeling en bewustwording van velen in de kosmos.

Laat ons dan deze Kracht van deze aarde die ons liefheeft doorgeven aan allen die met ons één willen zijn. Aan allen die met ons de harmonie van de Vader willen deelachtig zijn. Aan allen die de nieuwe tendens, de nieuwe eenheid kunnen aanvaarden en willen uitdragen en delen met hun broeders en zusters.

Dat deze kracht voltrokken wordt, in de Naam van de Kracht die ons het leven gegeven heeft. Het zij zo!

image_pdf