Geestelijke kracht

image_pdf

12 september 1977

Ook vandaag hebben we natuurlijk een gastspreker, dat begrijpt u. Ons onderwerp voor vandaag is: geestelijke kracht. Dat zit een klein beetje in de lucht. We krijgen dat eigenlijk overal te bespreken of te behandelen, aanwijzingen te geven. De achtergrond is waarschijnlijk dat die krachten binnenkort erg nodig zullen zijn.

De gast die we hebben is een zeer eigenaardige figuur. Hij is onder meer priester en heel korte tijd hogepriester geweest in een tempel van een aesculapius. Hij heeft daarnaast enige ervaring gehad als alchemist‑wonderdokter en hij is daarnaast ook nog filosoof en godsdienstleraar geweest en dat in verschillende incarnaties.

De situatie waarin hij zich bevindt, is punt 1: hij behoort tot een behoorlijk hoge straal. Punt twee: hij leeft in een behoorlijk hoge sfeer. Punt drie: hij is één van degenen die binnen het kader van de Broederschap op het ogenblik bijzonder actief zijn op aarde. Met die drie punten hebben we dan precies te pakken waar het over gaat.

In tijden dat de wereld erg onrustig is, is er vaak veel meer kosmische kracht en zijn er ook veel meer geestelijke krachten bereikbaar dan in andere tijden. Want wanneer een evenwicht verstoord is zullen juist daardoor enorm veel krachten proberen het evenwicht te herstellen. Dat wil zeggen, dat die krachten onmiddellijk rond u en ook rond ons vaak werkzaam zijn.

Wanneer je leeft ben je eigenlijk voortdurend het kruispunt van een groot aantal van die energieën en elke mens heeft daar eigenlijk zijn hele leven mee te maken. De wijze waarop je die krachten kunt gebruiken en de manier waarop je ze om moet zetten zullen voor elke mens weer verschillend zijn. Ik geloof niet, dat ik er goed aan doe om het hele verhaal over de krachten waar we met deze entiteit over gesproken hebben allemaal te gaan oplepelen. Dat kan hij dadelijk zelf wel zeggen.

Denk u nu eens deze situatie in: Een mens moet een harmonische eenheid zijn, dat is duidelijk. Wanneer een mens een harmonische eenheid is zal zijn innerlijke waarde veel duidelijker spreken dan anders. Op het ogenblik echter dat een mens te sterk betrokken geraakt bij het gebeuren buiten hem zal hij wel krachten ondergaan, maar hij zal niet in staat zijn ze te richten. Daarnaast zullen veel mogelijkheden, die voor hem aanwezig zijn, niet gebruikt worden, omdat hij de krachten die er zijn eenvoudig niet opneemt. De basis van het geheel is dus eigenlijk innerlijke harmonie en die harmonie kun je dan op duizend en één manieren verder gaan uitwerken, maar de meest eenvoudige lijkt mij de volgende:

Op het ogenblik, dat je niet in verweer bent tegen de wereld of tegen de kosmos, maar wel voortdurend de krachten daaruit put om je zelf, zoals je jezelf beseft, waar te maken, krijg je de grootste energieën die mogelijk zijn. Je krijgt de grootste evenwichtigheid die denkbaar is en je krijgt daaruit, geestelijk gezien, zeker de beste resultaten die te verkrijgen zijn.

Hier zit natuurlijk ook wel iets bij van zelfkennis. Maar zelfkennis is voor heel veel mensen eigenlijk gehakt maken van wat eens een levend wezen was. Zo van: hier heb ik een vezeltje; dat is Jung. Daar heb ik een vezeltje Freud en dan hebben we daar nog een stel vezeltjes die weer anders verklaard moeten worden.

Een mens is een geheel, ook geestelijk. En al zijn er natuurlijk allerlei psychologische factoren die we zouden kunnen gebruiken voor begrip en voor ontleding, zo moeten we toch wel beseffen, dat ze altijd maar een deel betreffen van het ik.

Het geheel van het ik is niet alleen psychologisch of psychisch benaderbaar. Het is een samenwerking tussen alle factoren waaruit het huidige bestaan is opgebouwd. Dat houdt in je erfelijke factoren. Je kennis. De omgeving waarin je leeft. Alle situaties waarin je verkeert. De wijze waarop je daarop reageert. De gevoelens die je kent, enfin noemt u maar op. Daarnaast alles wat geestelijk behoort tot je taak, wat je geestelijke instelling bepaalt. Je geestelijke doelstelling in het stoffelijk leven bijvoorbeeld. Dat speelt ook allemaal een rol.

Zelfkennis betekent eigenlijk leren in hoeverre je jezelf waar maakt. En nu is “waarmaken” niet de denkbeelden waarmaken die anderen je hebben opgelegd.

Er zijn ogenblikken dat je ineens zegt: Nu is het goed. Dan weet je eigenlijk niet eens wat goed is en waarom het goed is. Maar je hebt dat gevoel. Kijk, dat zijn de ogenblikken waarop je voor je zelf hebt gezegd: dit ben ik.

Op het ogenblik dat een mens in volledig evenwicht is zal hij in zijn besef en uiting alle werkingen en krachten representeren, waaruit hij zelf is opgebouwd. Dat is nogal eenvoudig.

Verder moeten we met die hele situatie van krachten niet vergeten dat de aarde zelf voortdurend fluctueert. De levenskracht op aarde is niet altijd gelijk.

Wanneer we te maken hebben met de kosmos dan zijn ook daar allerhande afwijkende invloeden en bovendien ‑ en dat moet je toch ook niet vergeten ‑ ben je ook innerlijk niet altijd geheel gericht op één en dezelfde krachtbron. Dat zou je eigenlijk wel moeten zijn, maar omdat je voorstellingen hebt, die niet zuiver zijn, richt je je geestelijk vaak ook minder zuiver. Op aarde bestaan is dus het ondergaan van een voortdurende fluctuatie van energieën van verschillende soorten. En nu is het alleen maar: kunnen we daar toch een zekere eenheid in brengen.

Een mens die voortdurend de eenheid in zichzelf weet te hervinden, hoe dan ook, zal door die eenheid beschikken over energieën, die aanmerkelijk groter zijn dan alles, wat denkbaar is. Hij zal mede door die energieën veel meer tot stand kunnen brengen dan anders.

Nu zegt u waarschijnlijk: wat is dat tot stand brengen dan? Ik zal proberen er enkele gegevens over te verstrekken. In de eerste plaats: je mediteert of contempleert. Wanneer je op dat ogenblik de juiste energieverhoudingen hebt dan betekent dit een doordringen tot de kern van je eigen wezen. Je zult niet, alleen beseffen wat je in vorige incarnaties gedaan hebt en eventueel geweest bent, maar je zult daarnaast ook de kennis daarvan weer op de voorgrond zien komen. Je zult ontdekken dat de combinatie van feiten in het brein, terwijl je er helemaal niet mee bezig bent, verandert. Doordat je anders associeert en je bepaalde onderbewuste factoren plotseling overbrengt naar het waakbewustzijn heb je een betere wereldvisie, maar ook een betere kans om je eigen mogelijkheden te overzien.

Wanneer het gewoon gaat om kracht is het ook al heel eenvoudig. De kracht opnemen, die we in onszelf hebben en vanuit onszelf kunnen uitstralen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de wijze waarop we er zelf over denken. Het is dus niet zo dat de één veel kracht heeft en de ander weinig, maar de één gebruikt veel van de kracht, die hij ter beschikking heeft en de ander gebruikt weinig. Op het ogenblik, dat je de grenzen gaat veranderen doordat je in harmonie bent, krijg je als het ware vanzelf een grotere greep op al die krachten die om je heen zijn en wat meer is, je gaat ze natuurlijker gebruiken.

Laat ik proberen een vergelijking te maken. Er is iemand die voor een bepaalde astmatische kwaal ‑ niet voor alle, maar voor bepaalde ‑ een therapie heeft en die therapie bestaat eigenlijk uit een soort hypnose en suggestiekuur. Hij probeert die mensen aan het verstand te brengen dat er helemaal niets aan de hand is. Dat ze erg rustig zijn en dat het ze niets kan schelen. En het gekke is dat die spastische ademhaling na heel korte tijd weer naar normaal terugkeert. Dat de benauwdheid verdwijnt. De gedrevenheid verdwijnt.

Dit is een goed voorbeeld voor hetgeen er gebeurt wanneer wij voor een ogenblik juist zijn afgesteld. Op dat ogenblik voelen we dat alles goed is. Dan gaan we niet beredeneren of dit een beetje meer en dat een beetje minder moet. Dat doen we meestal alleen wanneer we eigenlijk tegen ons zelf verdeeld zijn, dus niet harmonisch.

Het resultaat is dat je, geen grenzen trekkende, eigenlijk alle krachten die bij je wezen passen, kunt activeren. Daardoor ben je veel sterker. Je kunt tegen veel meer spanningen op dan een ander. Je kunt veel meer energieën aan anderen overdragen wanneer het nodig is. Al met al: je bent niet alleen meer jezelf, je wordt niet alleen meer bewust van jezelf, maar je beschikt ook over een groter vermogen om jezelf waar te maken.

Nu kom ik met een paar eigen beschouwingen: Ik geloof dat je leven op aarde eigenlijk moet zien als een oorzaak en gevolg-werking, die bepaald wordt door het geestelijk besef dat je hebt. Wanneer men incarneert op aarde, waar de één zus leeft en de ander zo, dan zeg ik: opvoeding of milieu kunnen erbij betrokken zijn, maar de eerste aanleiding tot een definitieve keuze, een bepaalde wijze van leven en reageren ligt in voorgaande incarnaties. In die voorgaande incarnaties is, zover ik na kan gaan, heel vaak een soort tekort geweest.

Laat me een voorbeeld geven: Iemand heeft een ander in de steek gelaten. Dat is in een vorig leven gebeurd. Misschien was het op zich niet ernstig maar voor die persoon was dat niet aanvaardbaar. De geestelijke gevolgen ervan zijn betrekkelijk groot geweest. Hij incarneert weer en blijft ten koste van alles steeds weer aankleven wat eigenlijk overbodig is, alleen maar, omdat hij daardoor een behoefte vervult. Hij probeert te compenseren.

Doet hij dit nu sterk tegen zijn eigen wezen in, dan zien we een sterke achteruitgang van vermogens. De kracht valt weg. Het denken wordt flauwer, wordt vager en perioden van plotselinge agressiviteit of plotselinge te grote lijdzaamheid treden op.

Maar als de persoon wel harmonisch is komt hij daardoor tot een verdieping van zijn eigen besef. Want de schuld ‑ en let wel, het is een schuld die je dus zelf zo ziet, kosmisch behoeft ze niet eens te bestaan ‑ die je gemaakt hebt wordt gecompenseerd door je gedrag. Het betekent, dat je daardoor jezelf beter kunt aanvaarden. Maar ook al datgene wat je geweest bent en in dit aanvaarden van wat je geweest bent activeer je de mogelijkheden en de krachten, die in die vroegere incarnaties aanwezig waren. Je maakt je wezen vollediger en of je dit nu direct waakbewust weet of alleen onbewust weet, je kunt meer overzien, je weet meer omtrent samenhangen en je reageert zuiverder.

Wanneer je bezig bent met een esoterisch‑magische groep zoals deze toch is, dan vraag ik me weleens af: wat heeft esoterie eigenlijk voor jullie te betekenen? Je zoekt naar binnen toe. Je zoekt de innerlijke weg. Goed. Maar waarom? Misschien zoek je de innerlijke weg vooral omdat je de uiterlijke weg die je meent te moeten gaan niet kunt vinden. Als dat zo is, dan is er ergens iets niet in orde. Dan zit je ergens, zoals dat heet, voor het blok. En dat blok kun je eigenlijk alleen oplossen wanneer je je gaat realiseren, wat je innerlijk werken is en wat je geremdheden ‑ als ik het zo mag noemen ‑ in je uiterlijk bestaan zijn.

Waarom wijs je bepaalde dingen af? Waarom keur je andere dingen goed? Wat wij afkeuren en goedkeuren is eigenlijk mede een weergeven van onze eigen drijfveren. Er zijn veel mensen die ontzettend tegen alle dictatuur zijn omdat ze zelf haantje de voorste willen zijn. Dat is één van die dingen. Dat kun je je realiseren.

Hoe gedraag ik mij? Waar ben ik tegen? Waar ben ik voor? Uit dit beeld krijg je dan als vanzelf ook een veranderde instelling tegenover de wereld. Natuurlijk, je gaat niet alles plotseling goedkeuren wat je fout geheten hebt en omgekeerd. Maar wat je wel gaat doen is beseffen: deze dingen bestaan voor mij. En als je dan weer naar binnen gaat zeg je: Hoe kan ik dit compenseren? Ik keur veel af omdat ik er bang voor ben. Ik keur veel goed omdat ik me er zekerder door voel. Wat is mijn onzekerheid? Wat is de disharmonie die in mijn wezen bestaat?

Als je dat eenmaal goed hebt nagegaan kun je als vanzelf al die dingen doen waar ik over heb gesproken. Je kunt de krachten beter beheersen. Je kunt harmonischer worden. Maar je kunt ook daarnaast iets anders beleven.

Op het ogenblik dat een mens zichzelf zodanig kent, dat hij zijn eigen motieven een beetje begrijpt en hij dus ook weet, wat hij werkelijk wil en wat hij werkelijk afwijst, heeft hij zijn eigen oriëntatie in de kosmos te pakken. Hij zit dan in een bepaalde ontwikkeling en weet ook tot welke tak van ontwikkeling hij behoort.

Elke ontwikkeling in zichzelf bevat leringselementen. Je moet bepaalde ervaringen doormaken voor je van de ene klas over kunt gaan naar de volgende. Zo kun je ook beseffen dat je in je eigen leven al vaak gewisseld hebt. Dat je van de ene reeks van mogelijkheden naar de andere bent overgestapt of dat je van de ene noodzaak a.h.w. naar de ander bent gegaan.

Weten dat je vooruitkomt, dat je meer bent geworden, is voor een mens een bevestiging, die hem al direct meer harmonisch maakt. Hij kan dan een klein beetje beter verwerken wat hij in zijn wereld is en wat er in hem aan krachten optreden.

Wanneer je tot een bepaalde ontwikkeling behoort zullen ook alle krachten, die tot die ontwikkeling behoren ‑ en daar zijn veel geestelijke krachten bij‑ in jouw leven een grote rol spelen. (Dit heeft niets te maken met wat onze gastspreker gaat zeggen, maar ik zei al, ik ben nu aan persoonlijke opmerkingen bezig.)

Wanneer u geestelijke kontakten hebt zullen deze van aard veranderen op het ogenblik dat u zelf van leergang, van straal, van lering of sfeer van lering ‑ hoe je het noemen wilt ‑ verandert. De inhoud van uw leven zal daardoor een voortdurend andere betekenis krijgen. Ook geven de geestelijke waarden die op u inwerken inzicht, die u stoffelijk niet altijd behoeft te aanvaarden, natuurlijk niet. Het belangrijke­ daarvan is dan ook niet, dat je het stoffelijk meteen maar accepteert, maar dat je diep in je zelf weet hoe het is. Want het is datgene wat we diep in onszelf voelen en weten, waardoor we toch onze harmonieën met de kosmos en met de wereld bepalen.

Bewustwording is altijd een geleidelijk proces, dat zal u wel duidelijk zijn. Het plotseling bewust worden is een sprookje. Je kunt overgaan van de ene klas naar de andere, natuurlijk, maar alleen wanneer je de voorgaande klas doorlopen hebt. De benoeming van de klas is dan wel een plotselinge verandering, maar het leerproces is in feite een continuïteit. Pas dit toe op uw eigen behoren tot bepaalde graden van inwijding, bepaalde graden van bewustwording.

Er zijn ogenblikken dat je ineens zegt‑ “Hé, ik zit in een andere klas.” Maar het leerproces gaat normaal voort en dat wil zeggen, dat de problemen van de vorige klas wel degelijk blijven bestaan, maar dat hun betekenis zal veranderen. De mogelijkheden die je in die vorige klas had zijn in deze klas misschien niet meer aanwezig of liggen anders. Maar je hebt ook weer je eigen nieuwe ontdekking van het leven. Je eigen ontwaken voor het bestaande.

Op die manier ga je zelfs tijdens het stoffelijk leven vaak van tree tot tree steeds verder naar een hoger niveau. Mijn ervaring is dat een hoger niveau in feite een meer omvattend niveau is. Wat in de eerste klas is geweest, is in de vierde klas vanzelfsprekend, maar wat in de derde klas is geweest, is repetitiemateriaal in de vierde klas. We krijgen dus herhalingen en ik geloof, dat in een periode dat de aarde erg onrustig is juist de nadruk op de herhaling van invloeden, van feiten, van gevoelens e.d. erg sterk is.

Ik weet het wel, je kunt het allemaal wegpraten. Je kunt spreken over de kosmische harmonie en alles wat ermee samenhangt en de rest deugt niet. Maar als mens kun je wel zo praten, je kunt echter niet zo zijn. Dat geldt voor de meeste geesten ook. Daarom moet je gewoon accepteren: er is een tijd van onrust. In deze tijd zullen vele zaken die in het verleden voor mij belangrijk zijn geweest weer op de voorgrond treden. Veel denkbeelden, die ik een langere tijd terzijde heb gesteld, komen nu weer op de voorgrond. Gevoelens die ik bijna vergeten was komen weer tot leven. Ideeën die ik lang geleden terzijde heb gelegd gaan nu weer een rol spelen. Plannen die ik misschien twintig jaar geleden had haal ik nu weer tevoorschijn en ik ga kijken of ik er nu wat mee kan doen.

Dat is echt een aspect dat in een onrustige tijd steeds weer op de voorgrond komt. Het is net of iedereen bezig is met het maken van een repetitie, maar heel vaak ‑ en dat is zo jammer ‑ denk je dan – dat de eisen die gesteld zijn nog steeds de eisen zijn van de vorige perioden en dat is niet waar.

Je bent zelf geestelijk veranderd. Je hebt nieuwe inhoud gekregen. Je hebt meer bewustzijn verworven. Je zit in een andere situatie wat energie betreft en dan is het duidelijk, dat de opgave nu op een andere wijze moet worden opgelost. Het gaat niet alleen om de uitkomst. Het gaat ook om de wijze waarop we de zaak oplossen.

In deze periode op aarde zijn er allerlei evenwichtsverschuivingen Niet alleen gewone aardbevingen en klimatologische storingen, maar er zijn ook storingen in het menselijk gedrag. De reactie van mensen op feiten verandert opeens. Dat kun je rond je constateren. Dus weet je: op dit ogenblik moet ik diep in mijzelf grijpen. Ik moet de kennis vinden, het gevoel en het besef die nodig zijn om de opgave van deze tijd op te lossen.

Ik mag niet zeggen: Dat hebben we al eens gehad. Dit is erg belangrijk! Als je denkt, dat je het op de oude manier kunt doen loop je vast. Waarschijnlijk niet met de wereld. Je wereld accepteert misschien wel, maar met jezelf. Iets wat eens voldoende was, is nu voor jezelf onaanvaardbaar. Je moet het geheel van je nieuwe persoonlijkheid, je nieuwe mogelijkheden en je nieuwe krachten inzetten en dan pas kun je waarmaken wat nodig is in deze tijd.

Daarvoor heb je natuurlijk energie nodig. Ik vermoed dat juist daarom door verschillende sprekers van de Orde en door vele gasten erg de nadruk wordt gelegd op die energie, op de krachten van deze tijd. En kracht van deze tijd is altijd weer eigenlijk een proef. Het is een test. Veel meer dan in de afgelopen tijd, toen het eigenlijk vaak een sleur was, sta je nu voor een proef.

Hoe moet ik reageren onder die omstandigheden? Hoe moet ik reageren vanuit mijn eigen denken, maar ook vanuit mijn besef van de wereld? Hoe kan ik ‑ en dat is wanneer je bewuster bent heel erg belangrijk ‑ persoonlijk de verantwoordelijkheid dragen voor al datgene, wat zich rond mij ontwikkelt en door mij beïnvloed kan worden? Dat zijn de belangrijke punten.

Ik ben geen hoge spreker, dat weet ik. Trouwens, hoge omes weten het ook niet altijd. Kijk maar naar je eigen aarde. Maar het valt mij op, dat zoveel dingen op het ogenblik tot uiting gaan komen, die heel anders zijn dan iedereen verwacht had. Het is niet alleen de kwestie van: hoe gaat het tussen Amerika en China. Of; hoe zal het gaan met Mr Pinda. Dat zijn allemaal dingen die er altijd wel zijn. Maar waarom komen ze nu? Waarom vallen ze samen en waarom tonen ze die bepaalde tendens? Een tendens, let wel, van grote moeilijkheden. Van verwrongen persoonlijkheden. Van machtsverhoudingen die bijna op breken staan. Conflicten.

Als je dan kijkt als geest ‑ dat is wat gemakkelijker, als mens is het wat moeilijker ‑ zeg je: Dat komt doodgewoon omdat er op dit ogenblik een deel van het verleden aan het herleven is. De problemen die nu herleven zijn b.v. de problemen van de dertiger jaren. Kijk naar uw economie, uw politiek.

De menselijke problemen die herleven zijn ook problemen uit het verleden. Het is het conflict misschien tussen de jacht naar vrijheid, weelde en oppervlakkigheid aan de ene kant en aan de andere kant de behoefte om toch betekenis te behouden. Iets te bereiken. Iets te zijn.

In deze dagen is dat conflict aanwezig. Maar dat conflict wordt in de stof natuurlijk alleen maar duidelijk, doordat er ook geestelijke tendensen zijn die daar een rol bij spelen. Je zou kunnen zeggen, dat in een betrekkelijk korte tijd de spiraal van beleving zodanig is gedraaid, dat het merendeel van de mensen geconfronteerd wordt met verhoudingen van veertig vijftig jaar geleden.

Het zijn natuurlijk niet de persoonlijke dingen. Het zijn de tendensen die toen in de wereld bestonden. Die invloeden zijn er nu, maar ze moeten op een hoger vlak worden begrepen en verwerkt. Dit betekent, dat alle problematiek die eruit voortkomt, ook weer door de mensen op een hoger vlak moet worden opgelost. Je kunt de dingen tegenwoordig niet meer oplossen met machtspolitiek. Je kunt het niet meer oplossen met onderhandelen. Je kunt het alleen met aanvoelingsvermogen, sympathie en innerlijke kracht doen. Voorbeeld:

Mensen, die innerlijk voldoende bewust zijn en die daardoor een beetje begrip hebben voor alles wat ik nu verteld heb, zullen waarschijnlijk ook gemakkelijker die energieën rond zich grijpen. Maar als ik kracht heb ben ik sterker. Niet dat ik anderen kan dwingen. Dwingen is altijd verkeerd. Maar ik ben sterker. Ik weet meer hoe ik zelf kan reageren. Ik kan me juister afstellen en bovendien kan ik waar zwakke punten buiten mij optreden, die met mijn eigen kracht versterken. Ik kan dat desnoods doen zonder dat de wereld er iets van weet.

Dit spel wordt op het ogenblik in zeer grote mate gespeeld. De Broederschap is er op het ogenblik heel druk mee bezig en ze hebben zich voorgenomen om juist daar waar zwakten optreden enorm veel kracht te geven. Daar waar geestelijke zwakte optreedt zullen ze de zaak versterken. Als het ware een morele herbewapening, maar dan zonder de menselijke moraal. Het werk wat je zo doet heeft zeker ook een magisch karakter.

Wat het magische betreft zou ik het volgende willen opmerken. In de eerste plaats: door de onevenwichtigheid kan eenieder, die bewust zijn eigen wezen tot evenwicht brengt, in grotere mate resonantie verkrijgen met al die anderen, die op dat ogenblik onevenwichtig dreigen te worden. Je kunt dus zeer veel mensen voor onevenwichtigheid behoeden.

In de tweede plaats: waar onevenwichtigheid bestaat zullen sterk eenzijdige geesten vaak meer demonische invloeden los weken. Daarnaast bestaat voor dergelijke personen de neiging om veel aardgebondenen rond zich te verzamelen. Hierdoor ontstaan astrale en geestelijke opeenhopingen van invloed die hele steden, desnoods hele landen als ze maar niet te groot zijn, kunnen beïnvloeden.

Wanneer je echter de energie kent die in je is dan kun je een evenwicht tot stand brengen waarbij de eenzijdigheid doorbroken wordt. In de doorbreking van de eenzijdigheid wordt tevens een uiteenvloeien van deze astrale krachten bewerkstelligd. Het is dus niet alleen maar ik help enkele mensen om hun evenwicht te behouden. Nee, ik zorg ervoor dat sterk eenzijdige geestelijke en astrale invloeden de aarde in mindere mate kunnen beroeren.

Elke mens die in deze tijd over voldoende energieën, evenwicht en innerlijk weten beschikt, kan een meester worden van astrale krachten, zolang hij deze niet voor zelfzuchtige doeleinden gaat gebruiken. Op het ogenblik, dat je elementalen aan jezelf gaat binden om werk voor je te doen, sluit je jezelf tevens af voor de eigenlijke functie van die elementalen en daarmee van het geheel van de ontwikkeling, waarmee je toch eigenlijk de mensheid en de kosmos zou kunnen dienen.

Zo kom ik langzamerhand aan mijn slotopmerkingen. Het zal duidelijk zijn, dat we in een periode als deze vooral de innerlijke waarde en de innerlijke krachten nodig hebben. Een groot gedeelte van datgene, wat voor u en voor de wereld belangrijk is, kan namelijk niet met woorden worden uitgedrukt. Dat kan niet worden weergegeven in eenvoudige emoties. Het ligt gelijktijdig daarin en erboven. Het is a.h.w. een deel van het goddelijke licht.

Deze krachten en deze invloeden kun je nooit manifesteren. Ik zou het tenminste niet kunnen. Je kunt wel een beetje met je eigen kracht spelen, maar dat is dan ook alles. Nee, je moet het verder weten te brengen. Je moet iemand vinden, die die kracht in het geheel van zijn betekenis kan overdragen. Zelfs ‑ en dat is heel belangrijk ‑ wanneer daar geen directe woordelijke weergave bij mogelijk blijkt.

Wat ik nu verwacht van de gastspreker van vanavond is dat hij op één of andere manier dit weer zal doen. Weer, want we hebben het al eens geprobeerd en we zullen het nog meer proberen. We zijn druk bezig op dit ogenblik ‑ en niet alleen de Orde, maar heel veel groepen ‑ om nieuwe energieën en een kennis die eigenlijk woorden te boven gaan, uit te stralen naar eenieder die daar maar vatbaar voor is.

Deze eigenaardige figuur, want dat is hij in uw ogen natuurlijk, met al zijn eigenschappen van alchemist, priester van een betaalde tempel, godsdienstleraar weer in een latere en zeer dogmatische tijd, heeft in zich de kracht gevonden om dat licht harmonisch te beleven. Ik verwacht van hem, dat hij iets van die harmonische beleving van licht aan u overdraagt. Hoe hij dat zal doen kan ik natuurlijk niet zeggen, want hij zal ongetwijfeld volgens zijn eigen besef en weten moeten reageren op zowel de invloeden rond u, uw eigen instelling en wezen met zijn eigen mogelijkheden en gevoel van juistheid. En daar kan ik niets van zeggen. Maar ik kan er wel aan toevoegen, dat ik ervan overtuigd ben, dat hij zal proberen om de hoogste waarden die bereikbaar zijn te manifesteren, hoe dan ook.

Ik hoop dat dit voor u aanleiding zal zijn om u een beetje open te stellen. Een klein beetje uw eigen gedachten wat op de achtergrond te brengen als hij begint en gewoon eens even mee te gaan in de invloedssfeer, die hij zal proberen op te bouwen. Onder ons gezegd en gezwegen: ik ben erg nieuwsgierig. U zult mij niet meer treffen maar ik ben er wel bij.

De Gastspreker.

U weet het waarschijnlijk, ik ben vanavond uitgenodigd om ook wat te vertellen.

De wereld is nu eenmaal, zeker als je er als mens op leeft, een heel eigenaardig terrein met heel veel onvoorstelbare ontwikkelingen. Daar doe je ervaringen mee op en zo kom je als vanzelf tot erkenningen nadat je dood bent. Natuurlijk. Het is iets waar je in het begin weinig zin in hebt maar later leer je wat de verschillende stromen en krachten die er op de wereld zijn betekenen.

Nu is er geestelijke kracht die uit wat u hoge werelden noemt komt en die kracht beroert de aarde in verschillende trillingen. Als je die kracht als mens ondergaat dan weet je eigenlijk niet wat er gebeurt. Je wordt er ook niet bijzonder veerkrachtig en energiek van, maar het schijnt iets in je te veranderen. Het is als het ware of de juiste kracht werkt in het geheel van de menselijke gedaante. Je verandert daarin en voor je het weet straal je uit zoals die trilling is.

Die geestelijke trillingen zijn bepalend voor de kontakten die je kunt maken maar ook vaak voor de manier waarop je geestelijk werk kunt doen. Waarop je zekere krachten kunt uitstralen. Die geestelijke kracht kun je vergelijken met iets wat afstemt en aangezien je er zelf weinig aan kunt veranderen is het hier eigenlijk alleen belangrijk, dat je weet waarop je bent afgestemd.

Nu zijn er ook nog krachten die naar uw begrip wat lager en toch minder materieel dan de stof zijn. Een dergelijke kracht komt in golven aanspoelen en verdwijnt ook weer in golven. Het is een reeks van golvingen die soms elkaar overlappen. Je krijgt dan enorme pieken van energie en enorme dieptepunten van energie die elkaar meestal zo precies opvolgen, dat je eigenlijk het gevoel hebt, dat er een kabbeling is terwijl je niet eens weet dat je met verschillende soorten van deze kracht te maken hebt. Zeg maar dat dat krachten van levensenergie zijn.

Daarnaast zijn er ook nog golven die je misschien toch meer mentale energie zou moeten noemen. Want de mens reageert daarop vooral door verandering in zijn denkvermogen.

Met de golven die blijven voortkabbelen is niets aan de hand. Maar nu komt er uit de kosmos ook nog een reeks invloeden, die zo dicht bij de materie liggen‑, dat je ze zelfs materieel kunt omschrijven. Kijk, die krachten veranderen voortdurend van aard en van richting.

Wanneer je die krachten niet kent gaat het je een klein beetje als een stofje dat door wat lichtstralen heen gaat. Je wordt van links naar rechts gegooid door krachten, die je niet ziet. Het lijkt of je stuurloos bent en het is heel erg moeilijk om dan je levensweg te beheersen. Tenzij je alweer weet wat er aan de hand is.

Wanneer je met een ‑ ja, een karos kent u niet meer ‑ omnibus rijdt en u moet staan en u weet wanneer de bochten naar links en naar rechts gaan dan is het eenvoudig om je evenwicht te houden. Maar als je denkt dat hij naar links gaat en hij gaat naar rechts dan ben je gezeten voor je het weet. Met andere woorden: een zeker aanvoelen van de komende krachten kan een mens helpen op de been te blijven. Het is aan dit soort dingen dat ik mijn geestelijke bestaan grotendeels heb gewijd en ik wilde u dat eerst vertellen. U weet dan tenminste waar ik het over heb.

Stel nu eens dat we op dit moment kijken naar de krachten. Wat weten we dan? Er komt op dit ogenblik een enorme kracht van hoge geestelijke waarde. Wat doet die? Ze is een kracht die de gevoeligheid van de mens op bepaalde gebieden vergroot. U zult beter aanvoelen, zonder bewuste processen voorzien of erkennen dan anders, want dat is de werking die het voor u heeft. Maar het is ook een kracht, die u veel meer één maakt met de rest van de kosmos dan normaal het geval is. U ondergaat veel meer van wat er om u heen is dan in het geval andere stralingen heersen.

We constateren dus grotere gevoeligheid, maar ook een niet geheel besefte, maar aanmerkelijk sterkere verbondenheid met delen van de geest en van de stof dan in andere omstandigheden het geval was.

Dan hebben we natuurlijk ook nog de vraag: wat is er met die levenskracht enz.? Wel, die heeft een hoogtepuntje gehad en op dit moment is er eigenlijk voornamelijk nog een aflopende fase waarbij het denkvermogen van de mens op een bepaalde wijze wordt gestimuleerd. Hij reageert anders en hij voelt wat anders, maar dat komt wel weer terug en over een dag of drie á vier begint de levens­kracht weer aanmerkelijk omhoog te gaan, die trouwens toch door het golfpatroon, betrekkelijk goed is gebleven.

Verder hebben we te maken met de straling die zo heel dicht bij de aarde ligt. Het eigenaardige daarvan is dat deze op dit moment sterk fluctueert. Sterk wisselt. De linkse en rechtse bochten komen allemaal achter elkaar. U zit op het ogenblik bij wijze van spreken net in een linkerbocht maar over dertig uur zit u alweer rechts in de bocht. Wat is er nu, op dit moment, hiervan gaande?

We kunnen zeggen, dat de mensheid en de aarde als zodanig, want dit gaat zelfs de aarde met de planten en de dieren ook aan, snel achter elkaar verstoord evenwicht zullen doormaken. U zult er gemakkelijk emotioneel in de war raken. U zult gemakkelijker uw evenwicht verliezen, misgrijpen en dat soort dingen. Het is of de oriëntatie op dit ogenblik het ene moment bijzonder scherp is en het volgende ogenblik wegvalt. Dat is een situatie waar je natuurlijk niet veel voor voelt. Kleinigheden kunnen je op dit ogenblik de nek breken. Daarom moeten we eerst weten, wat kunnen we hier doen. Want we moeten proberen een harmonisch patroon op te bouwen.

Let op: Omdat wij die sterke wisselingen hebben moeten we ons aan wennen om beslist en niet overhaast te handelen. Je kunt niets voor vaststaand aannemen. Maar met alles, waarvan je een mogelijkheid gevoelt of waarvan je de onmogelijkheid gevoelt moet rekening worden gehouden. Zorgvuldigheid in je stoffelijk gedrag. Twee keer bij het oversteken uitkijken, niet één keer en dan toch nog bereid zijn om even snel wat harder te lopen wanneer het noodzakelijk is.

Wanneer we zo overwogen te werk gaan kunnen we ook die andere kracht beter gebruiken. Nu, op dit moment, is nog de mogelijkheid om wat beter te denken, maar zo dadelijk wordt dat energie. En wat kunnen we met die energie doen?

Wanneer we zorgvuldig zijn kunnen we met die energie heel veel dingen veranderen in korte tijd, vooral omdat je dan ongeveer twaalf dagen de tijd hebt voordat die energie weer een beetje afzakt.

Wat zijn de dingen waaraan we het meest kunnen doen met die energie? De stoffelijke en astrale. Dus niet naar een hoge sfeer toe, maar wel dingen op je eigen wereld, aan wat aan die aarde gebonden is en eventueel aan de krachten en de wisselwerkingen, die op de aarde belangrijk zijn.

Nu zitten we met die hoge kracht. Die hoge kracht kunnen we op het ogenblik als mens moeilijk begrijpen. Maar we kunnen ze wel omzetten. Wanneer wij regelmatig de tijd nemen om even in volledige ontspanning die kracht op te nemen, zullen we van die andere krachten beter gebruik kunnen maken.

Dat is dan een eerste aanloop. Nu gaan we proberen of we met die krachten ook nog andere dingen kunnen doen. En nu zeg ik u dit: Wanneer we onder de huidige omstandigheden de geestelijke kracht laten circuleren zal het deel tekort aan energie dat hier en daar bestaat worden opgeheven. Terwijl gelijktijdig het denkvermogen wordt verhoogd. Je kunt dus tijdelijk het levenspeil verhogen. Maar je kunt nog meer doen, want doordat we die kracht daarvoor gebruiken gaan we ook veel beter reageren op de hogere inwerking die naar beneden komt. Dat is een betrekkelijk eenvoudige zaak voor een geest en een nogal moeilijke zaak voor een mens in de stof. We laten dus heel eenvoudig die kracht een beetje circuleren en dat kunnen we ons desnoods als mens ook nog wel voorstellen.

Belangrijk is dit: waar de hoogste kracht inwerkt vallen alle begrenzingen tussen geest en geest weg. Niet een geprojecteerde eenheid of zo, alleen maar het wegvallen van grenzen.

Wanneer we door het circuleren van de geestelijke kracht het denkvermogen verhogen komen er als vanzelf in het denken van die mens een paar punten naar voren die hij bijna vergeten was. Het aantal innerlijke zaken die je wist. Sleutels. Geheimen misschien. Intenties die je bijna vergeten was komen weer meer naar boven. Maar gelijktijdig gaat ook de kracht omhoog en blijven we zitten met de harmonie die we nodig hebben. Die grensvervaging.

Je zegt dan als mens heel eenvoudig: “In het licht vervagen alle grenzen. De kracht wordt één met het licht en meer zichzelf. Het besef wordt juister door de kracht gedragen en kan door de kracht van het leven niet gedoofd worden.”

We overwinnen grenzen die zo ver gaan dat zelfs de bewustzijnsgrens van de dood overwinbaar wordt. Wij scheppen a.h.w. onszelf om tot een wezen dat niet beperkt wordt door een grens van wereld of sfeer, maar dat alleen zichzelf innerlijk beleeft als deel van alle werelden.

Verder hebben we natuurlijk wat extra nodig. Ik weet dat uit mijn eigen menselijke tijd. Als iedereen hetzelfde heeft dan voel je je pas gelukkig wanneer je iets meer hebt dan een ander. Heeft u dat bij u zelf ook weleens opgemerkt? Als een ander meer heeft dan voel je je toch niet zo prettig. Goed. Dan moeten we dus iets meer hebben voor deze kring opdat u zich prettig voelt. Niet dat het nodig is, maar het is wel leuk.

We nemen eerst een klein beetje van de witte sulfer, van een bepaald deel van uw innerlijke kracht. U hoeft er niets aan te doen. Ik ben zo vrij, ik neem het wel even. Pikken heet dat, geloof ik, in het moderne idioom. We nemen dat kleine beetje en gaan daar heerlijk mee goochelen. Mijn trilling is namelijk van een gevoeligheid, die voor de meesten van u alleen bij pieken bereikbaar is. Aan dat beetje kracht van u geef ik nu mijn eigen gevoeligheid en ga ik het heel gewoon terugsturen: U krijgt weer ongeveer terug wat u gegeven hebt, maar ik ga het niet allemaal persoonlijk sorteren. U moet maar nemen zoals het komt.

Die gevoeligheid moet nu de rest van uw wezen beïnvloeden. Ik neem aan dat het ongeveer drie á vier uur vergt voordat u die trilling helemaal goed hebt opgenomen en dat de rest ook een beetje in beweging is gekomen. Vanaf dat ogenblik bent u in staat om u goed af te stemmen.

Op het gevaar af dat u nu denkt dat ik u huiswerk op ga geven; wilt u proberen ‑ het geeft niet of je erbij slaapt of dat je wakker bent ‑ om over ongeveer vier uur, drie á vier uur, met mij nog eens contact op te nemen? Stel u alleen maar open. Denk even aan vanavond voordat u naar bed gaat. Zeg; ik wil, als hij komt, daar wel even op reageren. Dat is alles. Ik kan u dan misschien iets duidelijker over de krachten uitleggen dan ik het nu kan doen.

Dit is wel een heel mooi betoog, maar als ik dat betoog als vliegennetje zou gebruiken dan zou ik zeggen: het gaat niet want de gaten, die erin zitten, zijn te groot. Er zijn te veel dingen die je niet kunt zeggen. Maar het is misschien mogelijk om aan te vullen en wanneer ze me nu vragen als gast iets goeds te zeggen, dan moet ik het zo volledig mogelijk zeggen. Daarom heb ik gekozen voor deze weg, waardoor ik in staat zal zijn u, wanneer u het wilt en wanneer u zich daarop instelt, te benaderen op een niveau dat voor u geestelijk veel belangrijker is dan alles wat ik stoffelijk kan beweren.

Je kunt als geest praten over de krachten van de geest en dan heeft iedereen daar wel een denkbeeld van. Maar eigenlijk komt het neer op een spook dat op de kop van jut slaat. Als het spook slaat gaat de bel en een gewoon mens kan het niet. Daar blijft het bij. Het is veel complexer, en om u duidelijk te maken hoe complex ga ik u nog iets vertellen van mijn werk, als u daar tenminste in geïnteresseerd bent.

Ik leef in een wereld die, zeg maar, goud is. Goud is ook maar een vergelijking, maar in een mooi lichtend bestaan. Door alles wat ik gedaan heb en geweest ben houd ik mij bezig met uw wereld in het bijzonder en vooral met de bewustwordingsprocessen van de mensen.

Nu werk ik met de krachten waar ik iets over heb kunnen zeggen, niet al te veel, maar ik heb er iets over kunnen zeggen. Deze krachten probeer ik zo aan te passen dat de mensen er zich bewust van worden. Of beter nog, dat ze er iets mee kunnen doen.

Wat ik geven wil is eigenlijk iets van een kosmische warmte, waardoor u in staat bent om de andere krachten een beetje in bedwang te houden en juist te reguleren. Daarbij moet ik natuurlijk letten op bepaalde gewelddadige ontwikkelingen. Afremmen bij bepaalde mentale ontwikkelingen. Proberen een beetje te stimuleren, een succesje extra te geven als het gaat en ik tracht daarnaast de mensen los te weken van het gewoontepatroon waarin ze wonen.

De wereld is voor driekwart een gewoontepatroon. Door nu voortdurend die kracht aan te passen aan hetgeen er komt uit die half stoffelijke en astrale wereld met levenskracht en gedachtekrachten kan ik een gelijkmatigheid tot stand brengen, waarbij de mens langzaam maar zeker mee wordt getrokken naar een hoger beseffen en zijn eigen geest naast de stoffelijke activiteit dus meer kan doen.

Het is interessanter werk dan u denkt. Het is verbazingwekkend hoe snel mensen een hoogtepunt bereiken en hoe snel hun stoffelijk bewustzijn dan weer delen daarvan verwerpt en uitsluit uit het herinneringsvermogen. Het is vooral belangwekkend te zien hoe je de verstoringen, die nu eenmaal niet te veranderen zijn en gewoon uit de stoffelijke kosmos komen, kunt helpen gebruiken. Hoe je de mensen kunt leren op te nemen wat er aan spanningen en tegenslagen komt en het weer uit te gooien als licht, als kracht, als harmonie.

Het is een heerlijk werk. Het is voortdurend goud maken. Het innerlijk goud. Het is proberen uit alle dingen, die onzuiver zijn, de onvergankelijke zuiverheid en reinheid tevoorschijn te roepen die voor geen enkel kosmisch licht, hoe fel dan ook, meer behoeft terug te deinzen. Dat is mijn werk. Dat is mijn vreugde, mijn taak.

Toch vind ik het prettig ‑ al gaat het misschien niet zo vlot – om ook hier een ogenblik met u te spreken. Maar voor mij is dat alleen maar een poging om een lichtender en blijvender overdracht van geestelijke waarden tot stand te brengen.

Gezien de bereikte afstemming behoeft niemand te zeggen, dat hij voor het contact niet bereid is. Als u het wilt zullen we samen proberen het gulden licht te proeven en een vastheid te vinden in de storm van krachten, die hier rond ons gaan woeden. Wat meer is, daardoor kunnen we een punt vinden dat in onszelf ligt en zo vast verbonden blijft met de werkelijke kosmos, dat stoffelijke woelingen daarop geen invloed meer hebben.

Probeert u over een kleine vier uur even te denken aan mij. En als u nu denkt: die zaniker, dan mag dat ook, als u maar aan me denkt. Zeg dan tegen uzelf: zou hij er zijn? Zou hij kracht hebben? Voordat u gaat slapen zeg dan zou hij dadelijk komen? Daardoor zal de afstemming die we bereikt hebben, het misschien mogelijk maken u dat te geven, dat u in deze tijd werkelijk nodig hebt, t.w. een nieuwe vloed van kracht, gepaard gaande met een verhoging van uw eigen denkcapaciteit en daardoor de mogelijkheid meer te zijn voor de wereld en meer één te zijn met de kosmos. Dat meen ik van ganser harte, al klinkt het opgeblazen.

Meer heb ik niet te zeggen. Dus ik zou zeggen: ga nou maar eerst een paar uur lekker ontspannen, want als die ouwe gek dadelijk aankomt met zijn krachten moet u toch een beetje ontspannen zijn om het te kunnen opvangen.

image_pdf