Geestelijke leiders en helpers

image_pdf

17 maart 1970

Wanneer u spreekt over geestelijke geleiders en helpers dan is dat een tamelijk vaag begrip. Iemand die wat van semantiek afweet die zal wel begrijpen waarom. Wanneer ik spreek van geestelijke begeleiders dan moet ik eerst duidelijk maken wat voor soort “geestelijk” ik bedoel; iemand uit een bepaalde sfeer, uit de sferen, hoe is die mens begeleider, wat begeleid hij? Een helper precies hetzelfde. Ik geloof dat dat ook wel belangrijk is omdat we zoveel verschillende soorten hebben.

De geest helpt u inderdaad vaak maar u moet niet vergeten dat die geest leeft in een wereld die anders is dan de uwe. Dat betekent dat de geest de verhoudingen en mogelijkheden een klein beetje anders interpreteert dan u dat menselijk rationeel pleegt te doen. En daardoor alleen reeds kunnen misinterpretaties e.d. voorkomen. Wanneer u werkt met een geestelijke helper of geleider dan is verder nog de vraag of dat voor u een realiteit kan zijn. U zult begrijpen dat een geest zich alleen onder zeer bijzondere omstandigheden geheel duidelijk kan manifesteren. Die omstandigheden komen niet altijd voort uit uw eigen leven, die zouden dus afzonderlijk geschapen moeten worden. Dat gebeurt niet altijd, maar dat betekent nog niet dat u zonder hulp en zonder geleide bent.

In uw dagelijks leven zijn er ook heel veel dingen die u eigenlijk niet opmerkt, en die toch mee bepalen wat u wel en wat u niet zult doen. Zo is het dus ook met deze krachten uit de geest. Ik ga nu proberen om er een aantal te typeren, daar u ook de vraag hebt gesteld wat in hun vermogen is; wat is hun mogelijkheid eigenlijk? Dat zal vele van u misschien tegenvallen, maar hier hebt u er dan enkele.

De persoonlijk gebondene. Dat is een geest die dus zuiver persoonlijke relaties met u heeft, ze zouden eventueel uit een vorig leven kunnen stammen. Maar zeker is dat er een emotionele relatie heeft bestaan en dat bij die emotionele relatie waarschijnlijk bepaalde verplichtingen een rol hebben gespeeld. Die emotie kan dankbaarheid zijn, haat, ze kan een gevoel van medelijden of barmhartigheid inhouden. Een dergelijke persoon probeert u te helpen, maar de persoon helpt u vanuit zijn visie en gaat daarbij uit van de maatstaven die hij zelf in zijn leven op aarde gekend heeft. Een dergelijke entiteit is over het algemeen niet lang overgegaan. Hij mag zeker niet als meester of een grote begeleider worden aangesproken. Het woord helper is hier en daar, maar zelfs dan nog niet helemaal op zijn plaats. Deze entiteit kan u inspireren onder omstandigheden. Is de harmonie nl. groot genoeg dan gaat dat. Dan kan de persoonlijkheid u zelfs bepaalde dingen laten horen en soms vaak laten zien. Het grootste gedeelte van zijn mogelijkheden bestaat in feite uit het inspireren van de mens, maar hij kan dus niet voorkomen dat u een ongeluk krijgt, hij kan u hoogstens waarschuwen dat er gevaar of ongeluk dreigt. Hij kan u niet vertellen waar de papieren zijn die u hebben wilt. Hij kan u hoogstens vertellen wat hij daaromtrent zelf weet en hij kan dat nog alleen doen in termen die voor u begrijpelijk zijn. De mogelijkheden van een dergelijke helper zijn betrekkelijk klein, wanneer we ze zien in het licht van een feitelijke hulp. Omdat echter die harmonie vaak een grote rol speelt, kan ze meer op een emotioneel vlak vaak zeer grote hulp betekenen daar u hierdoor een zeker zelfvertrouwen kunt gewinnen.

Dan hebben we dus de helper die gewoon op aarde probeert om zijn aardse leven voort te zetten. Hier zijn voorbeelden te geven als een dokter, een bepaalde dominee etc. Deze personen hebben hun leven lang geleefd met een bepaald denkbeeld voor ogen en het is begrijpelijk dat je na de overgang niet onmiddellijk een geheel andere vorm van leven en denken vindt. Zo is het mogelijk dat een geneesheer zich via een medium gaat manifesteren. Nu denkt men altijd, die dokter is beter dan een stoffelijke dokter. Dat is maar beperkt waar. Het is nl. zo dat die geestelijke dokter vaak wel voor diagnose bepaalde voordelen heeft. Hij kan nl. voor 9/10 zien wat er zich in het lichaam werkelijk afspeelt en hij zal dus niet zo snel een foutieve diagnose stellen. Maar en nu komt het gevaarlijk ogenblik, hij is als geneeskundige meestal nog gehecht aan de oude vertrouwde methode. Hij geeft dus oude recepten, oude aanwijzingen die heel vaak eigenlijk niet in staat zijn om de kwaal te genezen, maar die in sommige gevallen nog wel eens afdoende kunnen zijn. Dit betekent dat u zo’n geestelijke dokter dus nooit helemaal kunt vertrouwen en dat u rekening moet houden dat zijn recepten en zijn aanwijzingen, zelfs bij een juiste diagnose, niet altijd de beste voor u zijn. Dan moet u verder rekening houden met de foutmarge. Want zo kan in overdracht bv. een honderdste gram arsenicum veranderen in een tiende, en met een klein beetje vergissing van het medium wordt het een gram, dan kunt u zich bij de dokter in de geest gaan beklagen, maar dat helpt u ten aanzien van uw aardse voortbestaan niet meer.

Dus dergelijke helpers moeten we voorzichtig bekijken. Een ander type heb ik al genoemd: de dominee. Deze dominee komt op aarde terug, hij wil de mensen tot God brengen, hij wil hen de waarheid bijbrengen, maar hij heeft geleerd dat op een bepaalde wijze te doen, d.w.z. hij preekt. Bij zijn preken zal hij misschien wel nieuwe denkbeelden langzaam maar zeker erin brengen, maar de techniek, de voorbeelden waarmee hij werkt, geheel de opzet is datgene wat hijzelf toen hij theologie studeerde, heeft geleerd. In dergelijke gevallen moet je dus wel heel nauwkeurig luisteren om te horen wat er bedoeld wordt, want u hoort zeer veel bekende klanken en de enige geestelijk werkelijkheid van belang kan liggen in een verschuiving van nadruk. Ook hier dus niet al te veel aandacht voor.

Interessanter worden helpers die zelf een zekere mate van geestelijke energie bezitten of weten te vergaren. Beide soorten bestaan. Deze helpers nl. zijn afhankelijk van een mens voor een eerste impuls. U kunt ze dan vergelijken met elektriciteit die je alleen kunt gebruiken wanneer je het knopje om hebt gedraaid. Deze helpers willen vaak langs geestelijke weg genezen. Ze zullen ook heel vaak langs geestelijke weg andere dingen tot stand brengen. Zodra het hier gaat om het zuiver hanteren van kracht kunt u rekenen dat ze heel veel goed werk doen. Zodra ze komen tot redelijke verklaringen is het echter weer de vraag in hoeverre zij afgaan op hetgeen zij in hun wereld beleven en zien en in hoeverre zij teruggrijpen naar herinneringen van hun vroeger bestaan. Dergelijke misinterpretaties kunt u zich beter voorstellen misschien wanneer u zich realiseert dat u zo iemand zou kunnen vragen: Zeg wat moet ik met mijn aandelen? Die entiteit voorziet een reeks gebeurtenissen. Volgens de normen van de tijd waarin hij leefde zou dat bepaalde gevolgen hebben. Hij geeft de gevolgen weer van een in de toekomst geconstateerd gebeuren, op grond van ervaringen die voor u in het verleden liggen, en die dus geen rekening meer houden met huidige maatschappelijke omstandigheden en waarschijnlijk ook andere factoren. Met dergelijk voorbeeld is denkelijk al voldoende omtrent deze helpers gezegd. Nu zullen we dus verder gaan en dan gaan we de richting uit van wat we noemen de geestelijke geleider of begeleider.

Geleider vind ik ergens geen juist woord omdat een dergelijke entiteit meestal niet het contact vormt tussen de mens en hogere macht. Het komt voor en dan zou de term geleider op zijn plaats zijn. Zeggen we begeleider dan bedoelen we iemand die u vergezelt. U leeft, u denkt. U hebt in dat denkpatroon bepaalde harmonieën en bepaalde disharmonieën. Harmonie is overeenstemming, het eens zijn met jezelf. Disharmonie is tegen jezelf verdeeld zijn, onzekerheden. Wanneer ofwel de harmonie, ofwel de disharmonie voldoende sterk is, kan zij overeenkomen met wat een entiteit in zichzelf als belangrijk, als noodzakelijk, heeft ervaren. Het is duidelijk dat die entiteit daardoor aangetrokken wordt, er is een soort lotsverwantschap en zolang het probleem bestaat, blijft zo’n geleider bij u. Het is dus niet iemand die uw hele leven bij u is, het is iemand die een bepaalde tijd bij u is, in verband met een toestand waarin u verkeert. Deze krachten zijn wederom inspiratoren, maar zij hebben dus vooral, en dat is belangrijk, de mogelijkheid uw aandacht te richten. Ze kunnen u dus dingen laten zien waar u normaal voorbij zou kijken. Ze kunnen ook voorkomen dat u dingen ziet, uw aandacht afleiden op ogenblikken dat u misschien geconfronteerd zou worden met iets wat voor u niet goed is. Een dergelijke entiteit heeft verder vaak het vermogen om zich, zij het met grote krachtinspanning, kenbaar te maken. We krijgen dan die fragmenten van helderhorendheid die soms de mens wel eens meemaakt. Wanneer iemand ineens zegt: Hé kijk uit bv. of je denkt dat iemand het zegt, en omdat je daarvan schrikt en stokt, ontkom je aan een noodlottige botsing bv. Dit zijn dus voorbeelden om duidelijk te maken wat zo iemand kan. Wat hij zeker niet kan in uw leven is uw persoonlijkheid veranderen, iets goed of afkeuren op een zodanige wijze dat het u daardoor mogelijk of onmogelijk wordt gemaakt. Hij kan slechts zorgen dat bepaalde tendensen in uw leven en wezen veranderen.

De daar weer boven staande groep van geleiders, begeleiders, zijn degenen die zelf leven in een ontwikkelingstoestand. Ze hebben dus contact met wat u een hogere wereld of sfeer noemt, maar wat je misschien ook zou kunnen noemen een wijder wereldbesef bij anderen. Zij leren dus zelf, maar daardoor worden ze gelijktijdig ertoe gebracht dit proces van lering om te zetten in een praktijk en naar beneden toe door te geven. Deze entiteiten zijn dus, in de meeste gevallen, vooral leiders op zuiver geestelijk en emotioneel terrein. Met materiële dingen houden ze zich eigenlijk niet bezig. Ze vinden ze onbelangrijk. Wanneer u zegt: “Ja maar ik heb niet te eten” dan zeggen ze “ja maar overpeins eens hoe schoon het is wanneer de zon weerkaatst in het water. Dan zegt u; “daar heb ik niets aan”, dan zeggen ze: ja maar dat is veel belangrijker. Dus ook hier kunt u geen al te hoge verwachtingen koesteren ten aanzien van uw stoffelijk welzijn. Dat kan alleen bij bepaalde meesters en over die meesters zal ik u zo dadelijk nog iets vertellen. Entiteiten die gelijktijdig een verbinding met een andere sfeer vormen, werken bewustzijnsuitbreidend. Zij zijn sterk inspirerend en geven de mensen bijzonder inzicht in samenhangen. Zij kunnen daarnaast de mens helpen om zijn eigen vermogen, zijn capaciteiten te ontwikkelen. En dat zijn er heel wat meer dan u zou durven denken. Elke mens heeft rudimentair een telepathische begaafdheid, vaak een telekinetische begaafdheid. De meesten hebben iets van voorzien, een vorm van helderziendheid in tijd. Sommigen daarnaast een sterke sfeergevoeligheid en die kunnen allemaal ontwikkeld worden door een dergelijke geleider. Ik heb dus al duidelijk gemaakt dat ze in uw stoffelijk leven praktisch niet in kunnen grijpen.

Deze soorten entiteiten komen in verhouding veel voor. Dan hebben we te maken met wat we meesters noemen. Meester het woord zegt het geeft gezag, maar drukt ook een zekere mate van beheersing uit.

  1. Een meester is een entiteit die zover los is gekomen van zijn vroegere belevingen op aarde dat hij op een totaal nieuwe wijze die aarde kan leren kennen.
  2. Een meester is altijd gericht op het geheel van de menselijke persoonlijkheid en tracht daarin bepaalde geestelijke waarden en mogelijkheden te ontwikkelen. Maar omdat hij in staat is, via thalamus beïnvloedingen het gevoelsleven van de mens zeer sterk te veranderen, kan hij de mens een lust of onlustgevoel geven en daardoor in zijn leven wel degelijk beperkingen aanbrengen.

Daarnaast heeft hij inzicht in de materie en omdat hij niet aan stoffelijke vormvoorstelling is gebonden, ziet hij krachtsverhouding in die materie d.w.z. dat hij onder omstandigheden iets, meestal niet veel, maar iets in de materiële structuur kan veranderen. Hierdoor kan hij dus een ongeluk voorkomen, een ongeluk veroorzaken, bij wijze van spreken. Zeer sterk is ook de suggestieve invloed. Dat zult u wel begrijpen als u zich realiseert dat dus de emotionele toestand, het thalamus denken dus, de redelijkheid verwerpt. Als je dat kunt beheersen kun je het gedrag van de mensen grotendeels beheersen. Hij kan dus een mens zeer sterk in één richting voeren, hij kan die mens bepaalde dingen laten zeggen die hij niet wil zeggen, dingen laten verzwijgen die hij eigenlijk had willen zeggen.

De groteren onder deze meesters gaan verder en leren “het geestelijk ik” om los te komen van “het stoffelijk ik” bevorderen bv. de uittredingstoestanden en geven leringen. Leringen kunnen in uittreding of inspiratief, zowel bij bewuste uittreding als niet bewuste uittreding, bewuste inspiratie als niet bewuste inspiratie, worden gegeven. Hierdoor ontstaat een rijping van de menselijke persoonlijkheid en we noemen dat proces vaak een allereerste inwijding.

Boven deze meesters kennen we dan nog entiteiten die we vaak inwijders noemen. Zij beheersen de materie betrekkelijk volledig. D.w.z. ze kunnen zich een lichaam opbouwen wanneer ze het nodig vinden. Ze kunnen in de materie heel veel dingen tijdelijk ongedaan maken, ze kunnen bij wijze van spreken een verkeersongeluk veroorzaken of voorkomen, door zuiver materieel ingrijpen e.d. Deze entiteiten worden ook vaak nog kenbaar door bepaalde telekinetische invloeden. Zij zijn de hoge inwijders. Hun doel is een reeds geprepareerd lichaam, waarin dus een naar bewustzijn zoekende geest leeft de achtergrond te geven waardoor die geest gelijktijdig in een meer geestelijke of hogere wereld kan bestaan.

Wil je dit onderwerp helemaal uitwerken, dan moet je elk begrip en elk woord zijn eigen betekenis en waarde geven en verder omschrijven. Een mens kan redelijk denken en hij kan thalamus denken d.w.z. via de emotie. De normale mens denkt via de emotie, want wanneer hij een denkbeeld heeft, dan komen er in hem bepaalde gedachten op. Die gedachten die hebben voor hem associaties met goed en kwaad, mooi, lelijk etc. Deze dingen liggen niet in het feit zelf, maar ze liggen in de menselijke reactie erop. U hebt vroeger iemand gekend op school die dik was, een snor had en u slaag gaf. Wanneer u iemand die dik is en die een snor heeft, tegenkomt, het kan de beste mens op de wereld zijn, dan duurt het heel lang voordat u die mens kunt aanvaarden. Want elke keer denkt u: Ja maar je moet hem niet vertrouwen want dadelijk krijg ik er één. Dat zijn dingen die u moet begrijpen. Omdat u dit thalamus associatief denken met die grote gevoelsinhouden als norm kent, moet je als mens daarop vaak terugvallen. Maar dan moeten we wel één ding onthouden: Je kunt dus de emotie niet uitschakelen als mens, maar je kunt je besef wel degelijk van die emotie losmaken door een mening die zich vormt te ontleden in haar redenen en bestanddelen. Op deze wijze ga je begrijpen wat iets werkelijk is voor jou en dan wordt de emotie, die desondanks associatief is ontstaan, voor u bruikbaar om goede en gunstige resultaten te verkrijgen. Heb je dat redelijk element niet dan heb je toch iets anders nodig.

Wanneer ik dus die emotie niet redelijk kan beheersen, dan kan ik maar één ander ding doen, ik kan daarvoor in de plaats iets zetten wat ik geloof noem. Maar wat is geloof eigenlijk? De meeste mensen zeggen: het is het aanvaarden van iets. Dat is niet juist, je aanvaardt het eigenlijk niet en wanneer je redelijk ermee in conflict komt, dan reageer je heus redelijk en niet volgens je geloof, dat komt maar heel zelden voor dat laatste. Maar geloof is een emotionele benadering en waardering van de verschijnselen op de wereld, waardoor je zekere inhouden op die wereld ziet en erkent, die voor jou bruikbaar kunnen zijn. Het is natuurlijk heel mooi om een algemeen geloof te hebben, maar dat algemeen geloof is menselijk geformuleerd. En een menselijke geformuleerd geloof vrienden, dat is meestal eigenlijk geen geloof meer. Dat is gewoon een zaak van gewenning. Zo is het nu eenmaal en waarom zouden we ons er druk over maken. Maar wanneer ik werkelijk geloof terug kan brengen tot iets wat ik emotioneel aanvaard, zekerheid die wel niet redelijk bestaat, maar die voor mij bestaat, dan bereik ik daarmee afstemming. Want ook die emoties bepalen wel degelijk de relaties met geestelijke helpers, begeleiders enz. Daarom kunnen wij vaak via een bepaald geloof dus zeer veel contacten krijgen met de geesten en de sferen. We kunnen daardoor ook zou ik zeggen, veel meer doen dan redelijk aanvaardbaar of verklaarbaar is. Maar je kunt weer niet een geloof hebben alleen voor de resultaten, en dat is nu voor de mens het moeilijke. Wanneer ik werkelijk geloof dat een bepaalde samenhang of een bepaalde wijze van leven, een bepaalde voorstelling van God de juiste is, dan moet ik dit metterdaad en voortdurend bevestigen. Wanneer ik geloof in broederschap, dan moet ik die broederschap niet alleen laten tellen wanneer we gezellig onder elkaar zijn, maar wel degelijk ook wanneer een ander in moeilijkheden zit. Dan moeten we met datzelfde broederschapsgevoel vertrouwen op de hulp van anderen, wanneer we zelf in moeilijkheden zitten. Wanneer we dat niet doen, dan is ons geloof eigenlijk alleen maar een uitvlucht. Indien we echter leven naar hetgeen we geloven, dan ontstaat een zo grote eenheid op thalamus vlak dus emotioneel half redelijk vlak, dat daardoor de geest actief wordt.

En nu is er een vreemd ding. De meeste mensen denken dat de geest alleen mystiek is. De geest is eigenlijk niet zo mystiek. De geest is eigenlijk zeer reëel, zeer redelijk. Zij moet redelijk zijn omdat haar wereld een wereld is van denkbeelden uiteindelijk, en daarbij denkbeelden en werkelijkheden bepalen. Je moet dus a.h.w. je herkenning beredeneren om er niet door verzwolgen of overweldigd te worden. Het resultaat is dus dat die geest betrekkelijk redelijk is en wanneer u, door uw op zichzelf emotioneel geloof, komt tot een harmonie met de geest, komt u ook (en dat is belangrijk) tot een harmonie van uw eigen geest, dus dat deel van uw persoonlijkheid dat geest is, met een geestelijke wereld. Dan zien we, wat we noemen een transponeren van waarden, optreden. Er ontstaat in u een redelijkheid die menselijk niet logisch is, maar die op basis van geestelijke waarden volledig logisch blijft. Deze hogere of abstracte logica kan echter gebruikt worden om verschijnselen te ontleden en invloed daarin uit te oefenen. Dat zijn natuurlijk moeilijke punten voor u, dat kan ik begrijpen. Maar wanneer u wilt weten wat geestelijke helpers zijn, dan kan ik niet anders zeggen als vrienden: Dat hangt voor een groot gedeelte van uzelf af. Het is wat u bent, wat u doet, wat u leeft, dat is belangrijk.

Vb. u wilt meer zijn dan een gewoon mens, dat wil iedere mens, dat is heel normaal. U kunt echter niet werkelijk meer zijn dan een gewoon mens, tenzij u eerst erkent dat u in de eerste plaats deel bent van de mensheid. U kunt zich niet losmaken van de normen van uw wereld. U kunt er niet boven gaan staan, u kunt er niet onder leven. De normen van uw wereld verbinden u met uw wereld. U moet dus leven vanuit de normen van die wereld, maar die normen worden vaak redelijk weergegeven op een wijze die niet noodzakelijk voor u aanvaardbaar is. Ik kan nooit zeggen: Ik wil mijn medemensen niet helpen, maar wanneer iemand zegt: Je moet ze zó helpen, dan kun je tegen jezelf wel eens zeggen: zus is het beter. Je kunt dus wel degelijk bij de hoofdnormen een eigen instelling en een eigen handelen vinden. Doordat u deel bent van die mensheid spelen allerhande waarden uit de mensheid natuurlijk een rol voor u. U kunt zich niet losmaken ervan. U kunt echter wel de geestelijke wereld, die voor de meeste mensen niet bestaat, actief kenbaar maken in uw eigen wereld. Omdat u, al leeft u als mens, al bent u gebonden aan menselijke beperkingen en normen, het geheel van uw wezen grotendeels door de stof tot uiting kunt brengen. En daarmee verandert niet uw relatie met de mensheid, maar wel uw betekenis voor de mensheid. Op het ogenblik dat u meent dat die betekenis groot is, dat u dus belangrijker dan een ander zou zijn, maakt u zich los uit die mensheid u staat geïsoleerd. U hebt wel uw geestelijke kennis, maar uw betekenis voor de mensheid neemt steeds verder af. U zult begrijpen dat een geestelijke helper in dergelijke omstandigheden ook niet meer in u geïnteresseerd is. Een geestelijke begeleider evenmin. Maar wanneer je die contacten met de wereld verliest en niet wegvlucht in een volkomen eigen droomwereldje, dan ga je je realiseren: ja maar, dit is anders dan ik dacht en dat is anders, dan keer je weer terug naar dat menszijn, met behoud van al hetgeen je vroeger geleerd hebt. Er ontstaat dus een nieuwe fase van leven waarbij je weer een deel bent van het geheel mensheid, waarbij je niet meer zoekt meer te zijn dan de mensheid of jezelf hoger schat dan de mensen, maar waarin je wel steeds meer grotere krachten kunt activeren. En omdat je nu jezelf beter hebt leren kennen in het isolement, kun je van alle geestelijke en materiële kwaliteiten die je bezit, veel beter gebruik maken.

Er is wel degelijk een hele grote kans voor u om geestelijk iets tot stand te brengen. Maar op het ogenblik dat u denkt daarmee ben ik dan beter af, gaat het niet door. Je kunt misschien tijdelijk resultaten hebben, maar die resultaten verdwijnen weer. Het is volgens mij voor de geest altijd enigszins ondankbaar om met de mens te werken. De mens is beperkt en vooral in zijn eenzijdigheid vaak erg beperkt. Hij gaat uit van wat hij noemt “het weten” zonder te begrijpen dat het weten dat hij bezit slechts een klein eilandje is te midden van al wat hij niet weet. Hij probeert, door zich te beroepen op de kennis, het weten van anderen, zekerheden te verschaffen. Dat is heel begrijpelijk en heel aanvaardbaar. Maar op het ogenblik dat hij deze beschouwt als eigen weten, zonder verder bewijs, terwijl er een noodzaak voor bewijs bestaat gezien zijn actie of bestreving, maakt hij een fout, dan faalt hij weer. Menszijn is niet zo gemakkelijk als u denkt. Een hogere geestelijke toestand van bewustzijn bereiken is evenmin eenvoudig, daar naarmate onze kennis groter wordt op aarde krijgen we dus, vooral wanneer die kennis niet eenzijdig ontwikkeld is, een groter een meer omvattend wereldbeeld. We gaan dus in de wereld en in de mensheid bepaalde hoofdlijnen erkennen die we vroeger nog niet gezien hebben. De betekenis van het menszijn, van het gebeuren, van de menselijke relaties verandert. Wanneer deze veranderingen gepaard gaan met een behoud van de verbinding met de mensheid ontstaat hierdoor vanzelf ook een geestelijke uitbreiding van besef. Een vergroting van geestelijke wereld. Naarmate die geestelijke wereld groter wordt zijn de contactmogelijkheden, de harmonische mogelijkheden groter ten aanzien van geestelijke helpers, geestelijke begeleiders, leiders en meesters.

Denk echter nooit dat de geest u wel even uit de puree zal helpen. Wanneer u de puree zelf vervaardigd hebt, wordt van u ook door de hoogste geest, die het het beste met u meent, verwacht dat u ze ook zelf consumeert. Dit laatste ziet menigeen over het hoofd.

De geest kan op aarde heel veel doen, wanneer ze ingrijpt in de grote lijnen. Zij kan in het persoonlijk leven heel weinig doen, omdat zij immers niet de persoonlijke bewustwording mag schaden en de mens de ervaringen mag besparen of ontnemen die mogelijk voor een volgende ontwikkeling of incarnatie voor hem noodzakelijk zouden zijn. Niemand in de geest buiten God zelf misschien weet precies wat voor een mens belangrijk is en wat niet. En daarom kan hij die mens niet dwingen tot iets, of iets ontnemen, tenzij het gaat ten aanzien van een algemeen belang; waarbij dit algemeen belang nog zo groot moet zijn dat het voor die entiteit de moeite waard is om alle nadelen die bij een enkele persoonlijkheid of enkele persoonlijkheden bezorgd heeft, op te vangen. Wanneer ik nl. iemand ertoe breng iets te doen of te laten tegen zijn eigen wil door een beheersing, ben ik voor alle gevolgen daarvan persoonlijk aansprakelijk, kan ik mij van de persoon niet losmaken, voordat de hele opeenvolging van gebeurtenissen en feiten met mijn handeling verknoopt zijn afgewikkeld, en dat duurt soms langer dan een mensenleven. U begrijpt dus waarom de geest wat dat betreft terughoudend is.

Dan zijn er natuurlijk nog de praatgragen, zoals ik, degenen die proberen om u met woorden iets bij te brengen. En de meeste mensen denken dan dat die geest komt om een perfecte leer te brengen. Maar dat kan die geest niet. Als u het voorgaande goed hebt beluisterd weet u dat trouwens zelf. Hoe kan ik vanuit mijn geestelijk standpunt u vertellen wat u als mens wel of niet moet doen. Ik kan u hoogstens zeggen hoe het er vanuit mijn standpunt uit gezien, uitziet. Wat het volgens mij en volgens de normen van mijn wereld betekent. Ik kan u desnoods nog vertellen wat iets geestelijks betekent. Ik kan u nooit juist voorlichten omtrent alle stoffelijke consequenties. Dat kan ook de hoogste geest niet. Daarom moet u zelf denken. Wanneer u hier komt, komt u in de eerste plaats om te leren denken. In de tweede plaats komt U om een belichting van problemen en mogelijkheden te krijgen die afwijkt van hetgeen u tot nu toe kende. Dus een nieuwe vergelijkingsfactor te winnen voor uw eigen redelijk beschouwen van uw eigen bestaan en uw eigen wereld. En als u ooit een maatstaf zoekt voor het al of niet juist zijn van bepaalde gedragsregels die u mede aan ons denken misschien ontleend hebt, dan moet u zich eens afvragen:

  1. Voldoe ik aan mijn aangegane verplichtingen?
  2.  Heb ik iemand ongelukkig gemaakt hierdoor?
  3.  Ben ik hier zelf vrediger of gelukkiger door geworden?

Deze drie vragen helpen u om duidelijk te maken waar u in harmonie bent. Zou u geluk vooropzetten dan zal tijdelijke afwijking in heel veel gevallen dus een geluk tot stand brengen dat van korte duur is, omdat u dat dan meestal tot in het oneindige projecteert, is het eindresultaat lijden. Daarom moet u eerst nagaan: Heb ik aan mijn verplichtingen voldaan, heb ik niemand geschaad, of kan ik niemand schaden of ongelukkig maken met wat ik doe. En dan hoe kan ik zelf gelukkiger worden.

Dat wordt dan meteen een beetje het slot van mijn betoog. Ik kan alleen nog dit zeggen:

Er zijn mensen die preken dat het geluk voor de mens op aarde niet is weggelegd. Ik begrijp die mensen niet goed. God heeft de wereld geschapen, geloven ze. God heeft de mens op die wereld gebracht, geloven ze, God heeft dus alles wat op die wereld mogelijk is tot stand gebracht en houdt het in stand. En die God is dan zo gemeen dat hij dingen heeft gecreëerd waar u af moet blijven. Dat kan alleen door u zelf bepaald worden en nooit door een ander. U hebt het recht om in uw wereld gelukkig te zijn, maar niet het recht om, dat ten koste van anderen te zijn. U hebt het recht om voor uzelf te zoeken naar de grootste vreugde. Ik zou haast zeggen: u hebt zelfs de plicht om daarnaar te zoeken mits dit niet ten koste van anderen gaat, mits u daardoor niet bepaalde verplichtingen die u hebt aangegaan zonder meer van u afzet.

Dan is de eindconclusie heel duidelijk: Wie wil weten hoe het staat met zijn geestelijk bewustzijn, met mogelijkheden die hij in een bepaalde lering of inspiratie heeft verkregen, dient zich af te vragen, ben ik hierdoor rustiger, tevredener of gelukkiger geworden? Is het antwoord neen, dan moet men zijn eigen houding en reactie herzien.

Ik hoop dat u zult nadenken over hetgeen gezegd is, het niet zonder meer zult aanvaarden. Alleen wat u er zelf van bevestigt, wat u proefondervindelijk voor uzelf waarmaakt, is voor u werkelijk van belang.

image_pdf