Geestelijke lering en ondersteuning geven

image_pdf

05 juni 2012

Zo, we zijn hier met een redelijk grote groep vanavond. We hebben jullie gedurende de weken die voorbij zijn gegaan redelijk trachten te volgen. En zo hebben we een redelijk duidelijk beeld gekregen van de mogelijkheden die in jullie aanwezig zijn en waar we zullen mee trachten, naar de toekomst toe, ook werkzaam te zijn. Daarom zou ik eerst het volgende naar voor willen brengen, om jullie dan de mogelijkheid te geven eventueel daar nog even op in te spelen.

Een groep als deze bevat heel wat leden die al aardig wat ervaring hebben gedurende vele jaren met het omgaan met onze zijde en de leringen die daaruit zijn voortgekomen. De meesten onder u zijn allemaal geboren als: overgangstypen. Daarmee bedoel ik dat u van het ene tijdperk eigenlijk overstapt in het andere. Op dit eigenste moment zijn er zeer vele jongeren die zoekende zijn. En voor deze jongeren die zoekende zijn, betekenen jullie een goudmijn aan kennis en aan mogelijkheden.
Daarom is vanuit onze zijde ook het volgende voorstel naar jullie toe geboren, namelijk dat niet alleen de groep die hier aanwezig is, maar dat ook diegene die op afstand medewerken, dat ieder er toe overgaat van rond zichzelf een kring te laten groeien. Dit wil niet zeggen dat u moet gaan missioneren, verre van. U weet allen goed genoeg dat diegene die zoekende is, onvermijdelijk zal vinden waar hij of zij achter zoekt. De kwestie is dat u uzelf meer open zet voor deze mensen. Tot op heden is dit op een laag niveau geweest. Ieder had zijn nogal drukke bezigheden in deze maatschappij en als er toevallig iets aan de orde kwam, dan zou er wel even tijd voor vrij gemaakt worden. Maar we zitten in een nieuwe tendens. We zitten in een totaal andere sfeer met mogelijkheden dan jaren terug. Dat wil zeggen dat u ook veel meer in contact zult komen met zoekenden. En dan is het natuurlijk handig om een soort opvang daarvoor te kunnen zijn. Wanneer men u vragen stelt, dat u antwoorden kunt geven. Zelfs dat u met een regelmaat kunt geestelijke ondersteuning geven, geestelijke lering, als het ware.

U zit redelijk verdeeld over een groot gedeelte van het Nederlandstalig gebied en ik zou zeggen dat de mogelijkheid aanwezig is van een opsplitsing te maken in verschillende kleinere groepen. Deze kleinere groepen kunnen dan voor zich een voorganger kiezen die het geheel samensmeedt.

Wij trachten vanuit onze zijde de zaken zo vlot mogelijk op te bouwen. Wanneer iemand voorganger van een groepje wordt, dan draagt die de verantwoordelijkheid tot het ogenblik dat iemand anders dit overneemt. Ik heb hier zeer nadrukkelijk gezegd: ‘voorganger’; en ik heb hier niet gesproken over iemand die de ‘leider’ van een groepje is. Want voor deze spirituele groepjes kan geen leider bestaan. Dit is onmogelijk. Ook onder Aquarius kunnen moeilijk leiders van zoiets ontstaan.

Een ‘voorganger’ houdt in dat dit iemand is met voldoende ervaring, voldoende kennis, die de zaken in de hand neemt tot het ogenblik dat iemand anders, en dikwijls voor andere zaken, ook binnen dezelfde spirituele werking, dit overneemt en dan weer het voortouw neemt van de groep, zonder dat hier gesproken wordt dat er leiders zijn. Dit is toch iets waar u zeer intens moet rekening mee houden.

Wanneer u dit kan realiseren, dan hebt u een enorme stap vooruit gezet. Dan hebben wij ook de mogelijkheid om op vele verschillende plaatsen aan te zetten en te begeleiden en zo steeds sterker en beter de nieuwe gedachten, de nieuwe spirituele wegen die Aquarius inhoudt in deze streken, langzaam maar zeker, tot ontwikkeling te laten komen.

Zelf zult u verder lering krijgen. Dit is geen enkel probleem. Maar de lering zal steeds meer en meer aangepast zijn aan het individu. Ook zullen we zien dat er meer praktische zaken aan bod kunnen komen, omdat het een noodzaak zal zijn in de veranderingen die volop rondom u plaatshebben deze te kennen en ermee te kunnen omgaan.

We houden er zeer sterk rekening mee dat over niet al te lange tijd het voor verschillende onder u moeilijk zal zijn om nog grote verplaatsingen te maken. Daarom ook leggen we nu deze verbindingen, zodat op andere wijzen toch steeds weer het werk kan verder gaan. En daarom is het ook voor ieder van de aanwezigen een meerwaarde wanneer er rondom u steeds meer jongeren geïnteresseerd zijn in hetgeen wat hier de laatste eeuw gebracht is.

U mag niet vergeten dat het individueel is. Dat wil zeggen: zo goed voor jullie blijft het een individuele leerschool, zo goed als voor diegenen die, langzaam maar zeker, trachten de kennis ook via u te vergaren. Wij kunnen niet stellen dat wij alleen de waarheid in pacht hebben. Er zijn vele wegen van bewustwording, maar wat we wel kunnen stellen, is dat volgens ons beste weten, sterkste aanvoelen wij een weg gaan die lichtend is en uiteindelijk zijn eindpunt waarschijnlijk zal vinden in de eenwording met de lichtende Bron, de lichtende Kracht. Het is een keuze die we al eeuwen geleden gemaakt hebben, een keuze om via het Licht onze ontwikkelingsgang te gaan. Dit wil echter niet zeggen dat anderen het niet op een andere wijze kunnen gaan. Dit wil niet zeggen dat andere wegen minderwaardig zijn of meerwaardig. Dit wil alleen zeggen: dit is de richting die wij aanvoelen dat, volgens ons, het meest waardevol is. En deze gaan we dan. U zult rondom u opmerken dat er ook vele andere wegen zijn. Dit is een positief gegeven waar ook mogelijkheden in aanwezig zijn voor anderen die op een andere wijze trachten hun bewustzijn te verruimen.

Zo heb ik een beetje naar voor gebracht wat men mij vanuit de geestelijke leiding gevraagd heeft aan deze groep naar voor te brengen. Als hier, op dit moment, broeders of zusters zijn die hier graag iets over vragen, dan is dit nu het moment. Dan mag je nu even het woord nemen.

 • Broeder, als u spreekt van die kleine groepjes, bedoelt u dan daarmee dat deze groep niet meer verder bestaat of komen wij nog verder naar de groep en hebben wij dan nog een aparte groep met enkele mensen?

Ik denk dat ik toch duidelijk heb gesteld dat de groep, zoals hij nu bestaat, kan blijven bestaan.

Het kan zijn dat bij voorbeeld enkele leden aanvoelen dat zij bij voorbeeld beter in een ander deel van onze werking functioneren. Dit kan. En een overstap is steeds mogelijk. Maar de structuur zoals we hem gedurende de laatste jaren hebben opgebouwd, blijft bestaan. Zo kun je, en dit is niet onbelangrijk, wanneer er vragen zijn, deze ook steeds aan onze zijde stellen volgens de geijkte wegen. En ook valt het onderricht, als het ware, de lering die toch langzaam maar zeker op een hoger niveau wordt opgebouwd, niet stil.

 • Broeder, is het zo dat iemand die dus beschikbaar wil zijn om te werken zoals jullie het nu zo voorstellen, heeft u een idee van diegenen die het nodig hebben, die zoekenden, die persoon dan zullen kunnen vinden?

Zeer zeker. Kijk, u allen moet toch al lang beseffen dat toeval niet bestaat. U bent deel van een geestelijke groep. Dat wil zeggen: een deel van u leeft in de stof, een ander groot deel van de groep is aan onze zijde. Degenen die in de stof zoekende zijn, geven als het ware, bewust of onbewust, signalen af naar wat zij zoeken. U, die reeds zoveel jaren met de materie bezig is, moet toch beseffen dat u dit ook afgeeft aan uw omgeving. En dan is dit, als het ware, als een magneet: je trekt elkaar aan, je komt met elkaar in contact. Dit is al veel meer gebeurd, alleen hebben wij dikwijls opgemerkt dat je er niet direct voor open stond, dat je dikwijls de ratio voor het gevoel zette met als gevolg dat de trein gemist werd. Maar nu, in deze periode, en in de komende tijden waar, en men heeft u dat vroeger hier al verteld, de werelden dichter bij elkaar komen, de werelden van de geest en van de stof, is de sturing en de beïnvloeding ook gemakkelijker. En dan zal u opmerken dat toeval helemaal niet bestaat. U moet niet rondlopen om te kijken: “is er iemand die mij zoekt?” Nee, u zult wel opmerken dat u plots op elkaar botst, bij wijze van spreken, dikwijls onder omstandigheden waar u het niet verwacht. Dit kan even goed in de supermarkt zijn als in de file, als u het begrijpt. Maar daar wordt dan de link gelegd en kan je er verder mee. En dit geldt overal op dit ogenblik en voor iedereen.

Dus, u moet echt niet gaan zoeken. Het komt wel op uw pad.

 • We hebben ook het advies gekregen, broeder, om onzichtbaar te werken.

Onzichtbaar werken we allemaal. Ik heb hier duidelijk gezegd, lieve vriend: wij gaan niet missioneren, hoegenaamd niet. Zichtbaar werken is wat op aarde gebeurt waar kerken zijn, waar religies zijn. Die werken zichtbaar. Die manifesteren zich. Die moeten het hebben van veel bombarie enzoverder. Wij niet. Wij werken effectief onzichtbaar voor de stof, die het niet wil zien. Maar dat is ons probleem niet.
Wanneer wij een ingesteldheid hebben, een ingesteldheid die je al jaren hebt opgebouwd, die eigenlijk een deel van uw leven is, dan straal je dat gewoon uit. Die gedachten zijn er, uw aura is ermee geladen, u geeft dat af rondom u. En diegenen die zoekende zijn, voelen dat aan en er ontstaat een wisselwerking. En dan, op het moment dat het nodig is, bent u voor diegene die u nodig heeft, helemaal niet onzichtbaar, maar u blijft wel onzichtbaar voor al diegenen die dit niet wensen of die van uw gedachtewereld geen kaas gegeten hebben. Maar dat is niet erg want zij volgen een ander patroon, zij volgen een andere weg, die niet de uwe is.
U kunt niet verwachten dat op de aarde iedere geïncarneerde geest met dezelfde bedoelingen mens is geworden. Dat is niet zo. Maar diegene die op dezelfde weg zoekende is als jij, zal u tegenkomen. U zult hem herkennen en hij zal u herkennen. En dan kan je uitwisselen en mekaar ondersteunen.
Want, besef goed: ik spreek hier nu tot de jongere generatie, maar let wel, de jongere generatie kan veel ouder zijn dan u, want het is niet omdat je toevallig een jong stoffelijk voertuig ter uwer beschikking hebt, dat je als geest ook jong bent. Het kan best een oude geest zijn die terug een ervaring tracht op te doen óf zelfs die via de jeugd tracht iets nieuws aan u mede te delen of te geven. Dit kan perfect. Waardoor er voor beiden een meerwaarde ontstaat. U ziet, zo onzichtbaar zult u niet zijn.

 • Moet ik er van uitgaan dat onze eigen persoonlijke ontwikkeling gelinkt is aan het delen van de kennis met anderen? Dus dat we ons niet puur op onszelf moeten richten voor onze eigen ontwikkeling, maar dat een deel van onze eigen ontwikkeling ook de bedoeling is van het naar anderen te brengen, die dan geïnteresseerd zijn en op ons pad komen; dat het eigenlijk tweeledig is?

Het is steeds een wisselwerking. U kunt in de stof, als mens, zeer veel kennis opdoen. Maar er zijn een paar factoren die belangrijk zijn. De eerste factor is dat kennis niets waard is wanneer ze niet in praktijk wordt omgezet. Anderzijds is het ook zo dat, wanneer je enkel in uw cocon kennis zou verzamelen en u zou afsluiten van hetgeen wat aan kennis rondom u aanwezig is, omdat dit niet vanuit u vertrekt, u gewoon ook vastloopt, blokkeert. Dus het is wel degelijk zo dat er een uitwisseling aanwezig is. De kennis die u hebt, die kan u overdragen.
Maar wanneer u kennis overdraagt, is het bijna automatisch zo dat u ook nieuwe kennis ontvangt. Deze wisselwerking is, zeker op het geestelijk terrein, aanwezig. En zo krijgt u een veel rijkere kennis dan dat u op een andere wijze zou kunnen vergaren. Daarbij moet u ook rekening houden, en dat is voor de stofmens niet onbelangrijk, maar hij heeft daar te weinig oog voor, dat de uitwisselingen ook op niveau van uw geest plaatsvinden. Door deze uitwisselingen kunnen er ook voor de stof nieuwe ideeën ontstaan, nieuwe mogelijkheden. In vele gevallen zullen deze via emoties het leven zien. Zo zul je plots aan kunnen voelen van: “dit is een mogelijkheid voor mij” of “dit zit zo in elkaar”, waar je niet direct een rationeel antwoord of verklaring voor kunt geven.
De werkingen op dit ogenblik vanuit onze zijde naar alle leden van deze groep maar ook wereldwijd gezien naar alle leden van groepen die met spiritualiteit bezig zijn, is zeer sterk. Het is als het ware een net dat gebreid wordt rond deze aarde. En daardoor krijg je een zeer sterke uitwisseling. Een uitwisseling die zo ver kan gaan dat je de idee hebt: er is iemand die ik aan het helpen ben, dat klopt, dat u denkt van:”tiens, deze kennis komt van diegene die ik help”, maar dat deze kennis in werkelijkheid bijvoorbeeld komt van iemand die duizenden kilometers verder met dezelfde zaken bezig is.
We zitten op het ogenblik in een sfeer die hier rond de aarde is en die nog veel sterker gaat opgebouwd worden in de komende jaren, die geestelijke afstanden voor menselijke beïnvloeding eigenlijk volledig opheft. Dat wil zeggen dat u op dit ogenblik hier, op deze plaats, met iets bezig kan zijn en op een andere plaats op de wereld iemand anders en dat er een volledige, onmiddellijke uitwisseling is van kennis, mogelijkheid en zo voort.
Dit gaat ook voor velen, en dan spreek ik voor iedereen, inhouden dat je in de komende tijd zeer spontaan voorschouwingen zult hebben van zaken. Dit gaat meer en meer aan de orde zijn. In het begin zal het misschien nog voor sommigen een beetje raar zijn, maar je gaat opmerken van: “oh, dat heb ik aangevoeld” of “dat heb ik gezien en nu heeft het plaats gevonden.” Het grote voordeel van deze openheid is dat u er voor kunt zorgen dat u steeds weer op het meest juiste spoor zit om in uw ontwikkeling verder te gaan. En dat, ondanks alles wat er gebeurt, je heel stevig met uw beide voeten op de aarde kunt blijven staan. En dat is in de komende tijd zeker niet onbelangrijk. Ik hoop dat dit voldoende is?

 • Kun je niet effectiever werken als je weet wat je mogelijkheden zijn?

Ieder mens voelt in zichzelf zeer goed aan wat de mogelijkheden zijn. Het gevaar van uw vraag zit hem in, dat wanneer wij vanuit onze zijde tegen jou zouden zeggen van: “dit zijn uw mogelijkheden”, dat u zich teveel op iets gaat fixeren. Dat is nooit goed. Ik denk dat, in de leringen die u al gehad hebt, het duidelijk is dat ieder persoon zijn aanvoelen moet trachten te volgen. En in dat aanvoelen kan je tot ontwikkeling brengen wat de beste capaciteiten van u zijn.
Kijk, ook een ander punt, en dat wil ik hier ook nog aan toevoegen want het is misschien voor sommige ongekend, maar tóch is het zo: stel, u bent iemand die graag met energie werkt. En je voelt aan dat dit u ligt. Dan gaat u heel gemakkelijk geconfronteerd worden met personen die daarvan gebruik kúnnen maken. Want door het feit dat in uw uitstraling het werken met energie aanwezig is, krijg je automatisch dat diegenen die werken met energie nodig hebben, op uw pad zullen komen. En zo krijg je een wisselwerking. En u kan dit voor alles zo bekijken. Je hebt misschien iemand die heel sterk telepathisch is. Die zal automatisch in contact komen met diegenen die daaruit iets moeten leren enzoverder.

Mijn waarde broeders en zusters, het is, en het blijft, zeer belangrijk dat u in uzelf gelooft. Hetgeen dat we nog teveel opmerken, is dat u wel beseft welke capaciteiten in uw voertuig aanwezig zijn maar dat u, voor uzelf, dit nogal eens in twijfel trekt. Eén van de grote fouten die de mens dikwijls maakt, is van: hij doet iets volgens dat hij aanvoelt dat hij moet doen. En na een tijdje gaat hij dan kijken of er resultaat is: de grootste fout die je kan maken. Want daardoor zeg je tegen uzelf van: “wat ik gedaan heb, werkt niet.” Wanneer u, en het is gelijk met wat, aan de slag gaat, u voert het uit, wees er dan van overtuigd dat het zijn resultaat dat het moet hebben, heeft. Het is misschien een beetje magisch denken en misschien een beetje tegen de rationele denkwereld waar jullie in leven. Maar toch is dat de essentie. Geloof in hetgeen dat je doet! Trek uzelf niet in twijfel. Op het moment dat u dat doet: in uzelf geloven en steeds verder gaan, zult u opmerken dat u resultaten hebt, dat u steeds ook, meer en meer, verder kan gaan in de zaken waar u sterk in bent.

 • Als het signaal van buiten af komt, niet vanuit jezelf maar van buitenaf?

Het signaal zal altijd vanuit uzelf vertrekken. Een signaal van buiten is niet uw signaal, is een signaal van een ander.

 • Maar dat heeft dan toch ook een bedoeling?

Een signaal van buiten u kan ergens, kan in sommige gevallen, inspelen op iets dat in u leeft. Maar uw vraag was: “is het niet zo dat ik te weten kom waar ik sterk in ben?” En dat kan je alleen maar vanuit u zelf. Alle signalen van buitenaf kunnen voor u eventueel een richtlijn zijn, maar betekenen niet dat dit 100% hetgeen is dat in u aanwezig is. Maar hetgeen dat u zelf aanvoelt, hetgeen dat in u leeft, dat is hetgeen dat werkzaam kan zijn, dat is hetgeen dat u in dit leven, als het ware, drijft. En door dat naar de omgeving uit te stralen, kan je daar effectief een reactie op krijgen. Maar het blijft, in eerste instantie, hetgeen dat in u leeft.

Kijk, wanneer iemand denkt: “ik krijg signalen van helderziendheid, dus ik moet helderziendheid ontwikkelen”, kan het zeer sterk fout lopen. Want stel nu dat deze persoon helderhorend is, en niet helderziend, begrijpt u?

Het signaal van buiten is helderziendheid, maar hij luistert niet naar zichzelf. Dus gaat hij proberen helderziendheid toe te passen waar dit niet aanwezig is. Maar helderhorendheid is wel aanwezig, maar verduwt hij omdat, ja, het niet opgemerkt wordt, omdat het signaal van buiten u laat overstemmen. En dit zijn nu twee voorbeelden die niet voor u van toepassing zijn. Dat wil ik duidelijk zeggen want anders zou je nog in de war komen. Denk daar goed over na en dan zult u wel degelijk aanvoelen wat voor u het beste is.

Let wel op, ik wil er nog aan toevoegen: wanneer u iemand op het geestelijke niveau zaken aanleert, is het uw verantwoordelijkheid. Dat mag u niet vergeten. U bent verantwoordelijk voor hetgeen u overdraagt. Denk daar ook maar goed over na.

In het tweede gedeelte kan u eventueel nog enkele vragen naar voor brengen. En dan kunnen we de avond afronden met een krachtsopbouw. En dan kunnen we misschien bij ieder van u de vonk, die in jullie leeft, aanwakkeren zodat je allen huiswaarts kan keren vanavond met een meerwaarde. En dat je rustig de zaken verder kan overschouwen en met elkaar in uitwisseling komen, hoe je het allemaal in de toekomst gaat aanpakken. Want vrienden, jullie hebt allemaal een prachtig pakket aan kennis, van de eerste tot de laatste. U hebt daar al een gans leven aan opgebouwd. Nu wordt het tijd dat je dit gaat omzetten, dat je dit gaat laten doorvloeien zodat dat waardevolle, dat in jullie zit, ook anderen kunnen herkennen en dat zij ook de mogelijkheid krijgen, zoals u ze gekregen hebt, van in dit stoffelijk bestaan het bewustzijn te verruimen, nieuwe zaken te ontdekken en zo ook een leven te krijgen dat geestelijk beantwoordt aan de zoektocht waarom zij op aarde zijn gekomen. En dat is toch één van de belangrijke taken die jullie allemaal hebben: te zorgen dat uw broeder en zuster, die misschien wat jonger is dan u nu, dit kan krijgen en ermee verder gaan. En ik kan zeggen, als u daarin slaagt, en u gaat daarin slagen, dan gaat u voor uzelf een heel goede, grote voldoening kennen. En dat is een waarde die u, wanneer u naar onze zijde dan komt, meeneemt. Dat is iets dat niemand of niets u nog ooit kan afnemen. Sta mij toe jullie daar veel succes mee te wensen en tot een volgende keer.

Deel 2.

Zo, hier zijn we dan terug voor het tweede deel van deze avond. En zoals gebruikelijk kunnen jullie nog even enkele vragen naar voor brengen. Mag ik dus de eerste vraag? alsjeblief?

 • Broeder, stel in een bepaalde nieuwe kleine groep loopt iets fout. Wat zijn dan de gevolgen voor de voorganger die de verantwoordelijkheid draagt? En anderzijds, als er iets fout zou kunnen lopen, is het ook  niet aanlokkelijk om voorganger te worden.

Dit is nu eens een typisch rationeel / stoffelijke redenering.

Wanneer je met geestelijke zaken bezig bent, begin je niet met de idee van: het gaat fout lopen, integendeel.

Wanneer u als voorganger van een groep gaat, wees dan alsjeblieft van uzelf overtuigd dat u in harmonie met de kosmos en in harmonie met de krachten van het Licht werkzaam bent. En wanneer u dit met de beste bedoelingen doet, zelfs als er dan iets fout gaat, dan zal dit niet op uw schouders liggen. En dan zal die fout door de harmonie in de kosmos zelf gerectifieerd worden.

Ik denk dat voor diegenen die aanvoelen van: dit is iets wat ik wens en wat ik aankan, dat de waarde erin ligt van de koe bij de horens te vatten en niet te doen zoals uw stoffelijke maatschappij op het ogenblik met alles bezig is: te voorzien wat fout kan gaan, daar dan liefst voor te verzekeren en dan op deze wijze er nog geld aan te verdienen.

Kijk, ik herval misschien in iets wat velen voor mij reeds aan jullie hebben verteld. Maar de vorige eeuw heeft de Orde der Verdraagzamen hier in het Nederlandstalig landgebied theorie geven, theorie gegeven, theorie gegeven voor iedereen die het horen wilde. Zeer velen hebben het in zich opgenomen enzoverder. Sommigen hebben dit naar de praktijk gaan omzetten, anderen hebben dit gewoon in zich opgenomen en daar is het bij gebleven. Zolang dat we binnen nog een veld van de oude kosmische heerser waren, was er eigenlijk weinig aan de hand, omdat dat statische daar in thuis hoorde. Maar dat tijdperk is volledig afgesloten, volledig voorbij. Er is niets meer van dat vorige tijdperk, behalve diegenen die daarin geboren zijn.

Nu zitten we in een totaal nieuwe tendens, een totaal nieuwe sfeer. En dit is niet alleen op geestelijke basis; kijk rondom u, dan ziet u in de stof ook dat alles wijzigt, niks blijft behouden maar dat is nu ons probleem hier vanavond niet. Voor ons is het zo dat we nu in een sneltreinvaart onder de ganse koepel van de nieuwe sfeer komen.

En die sfeer houdt in: een souplesse, een uitwisseling. Die sfeer houdt in dat het spirituele van de mens naar een opbloei gaat. Maar er is niets vast, er is niets zeker. Alles beweegt. En binnen dat kader is het voor jullie het beste dat je meegaat in die beweging, dat je niet in dat oude van vroeger blijft vastzitten. Want dan kom je niet verder, je vernietigt jezelf. Als je per se wilt blijven vast ankeren aan de oude waarden, de oude gedachtegangen, het louter theoretische, dan kan uw stoffelijk voertuig niet meer mee. Je hebt daarin geen keuze, bij wijze van spreken. Als je verder geestelijk wil evolueren, moet je open staan voor de nieuwe sferen. En dan kan je verder. Doe je dat niet, anker je je vast aan het oude dat je gekend hebt van vroeger, ja, dan ga je gewoon uzelf verstarren en in wezen uzelf teniet doen. En dat kan heus de bedoeling niet zijn. En ook vanuit onze zijde zullen we er alles aan trachten te doen, dat het besef goed doordringt dat er moet gehandeld worden, dat nu de sfeer waarin we leven, en dan zeg ik het zo goed voor de stof als voor de geest, anders is. Het oude kan niet meer, kan je niet meer handhaven. Je moet in dat nieuwe mee, of dat je wil of niet.

 • Iemand voelt aan dat zij moet spreken. Moet zij op dit gevoel vertrouwen en het gewoon doen of interpreteert zij haar gevoel verkeerd?

Wanneer je aanvoelt dat je iets moet zeggen, zeg het dan. Waarom zou je dat verkeerd interpreteren?

Kijk, er is al heel veel verloren gegaan omdat mensen dachten dat ze beter hun mond hielden. Ik kan mij voorstellen dat deze vraag gericht is naar wat wij zeggen: het spreken ten opzichte van het geestelijke. Ik denk niet dat we hier iemand hebben die wil spreken over voetbal of iets anders.

Maar wanneer je dat aanvoelt, wanneer in u een drang ontstaat voor iets uit te drukken: als het spreken is, dan spreek  je. Desnoods neem je het op, als je in het begin niet goed durft voor een publiek, dan neem je het op.

Hetzelfde geldt voor degene die aanvoelt: ik moet het neerschrijven. Het komt er op neer op wat de spreker van het eerste deel heeft gezegd: wat je aanvoelt, brengt het tot uiting. Dat is heel belangrijk. Eerstens door dat aanvoelen tot uiting te brengen, breng je jezelf in een harmonie met de omgeving. Want wanneer je aanvoelt dat je iets moet uiten, in dit geval “gesproken” en je doet het niet, creëer je in uzelf, in uw ganse aura een spanningsveld dat er niet hoort te zijn. Wanneer je aanvoelt: ik moet iets zeggen, dan zeg je het.

Let wel op, ik heb hier niet gezegd, en dat is belangrijk: wanneer ik aanvoel om iets te zeggen, dan zeg ik het, dat je iets zegt wat een ander u opdraagt te zeggen. Dat niet, hé. Het is niet omdat je aanvoelt: ik wil iets zeggen, dat je idee moet koesteren van: het is iemand anders die mij influistert of het is de geest die mij influistert. Dat kan zijn, maar daarom is het niet zo. Daar moet je wel rekening met houden. Je moet ook rekening houden met hetgeen wat je naar voor brengt, in hoeverre hetgeen wat je zegt en naar voor brengt voor u aanvaardbaar en harmonisch is. Dit is ook niet onbelangrijk.

Dus daarin kunnen beter afspraken met gene zijde over gemaakt worden als dat door hen geïnspireerd zou zijn.

Wanneer wij iemand inspireren, dan mag je er van op aan dat diegene die dan praat, ik spreek over inspiratie, ik spreek niet over overname, ik spreek over inspiratie, dat diegene die dan praat, hetgeen wat naar voor komt, zeer zinnig zal zijn en in de lijn zal liggen van de kennis die aanwezig is.

Er wordt op het ogenblik zeer veel op vele plaatsen geïnspireerd. Niet alleen met praten, maar ook met schrijven. Er komt aardig wat op de markt dat door ons is gedirigeerd, geïnspireerd.

Ook, u zult daar misschien verbaasd over staan, maar zelfs in politieke speeches trachten wij soms te interfereren zodat er verkeerde zaken gezegd worden. Verkeerde zaken voor de politieker, maar juist voor het publiek of voor de mens die het moet horen. Begrijp je? Dus er zijn zeer vele vormen van interferentie vanuit onze zijde op dit ogenblik en u kunt gerust van mij aannemen dat dit nog zal versterken. Daardoor zult u ook opmerken dat er steeds meer mensen geïnspireerd zaken in deze maatschappij zullen neerzetten.

Wij hopen dat, naar gelang de tijd vordert, wij ook meer en meer mensen kunnen via trancewerk laten spreken. Maar dat is niet zo simpel, omdat er in een voertuig voor dat te doen steeds bepaalde zaken aanwezig moeten zijn.

Dus we zullen wel naar de toekomst toe opmerken dat er zeker vanuit de generatie die nu in volle opbloei is, hier en daar toch mediums zullen opstaan die over aardig wat capaciteit zullen beschikken. Maar dat is toekomst.

 • Mag ik dan vragen broeder welke zaken er in een stoffelijk lichaam aanwezig zijn voor trancewerk?

Wel, mijn waarde zuster ik wil hier geen moeilijkheden krijgen met het medium. Het is vroeger al meermaals gezegd en ik ga dit nu niet herhalen. U kunt dit terugvinden. Er zijn zaken waar het medium meestal niet mee akkoord zal gaan, denk ik.

 • Er is de afgelopen jaren veel uitleg gegeven over de veranderingen van het Aquarius-tijdperk t.o.v. het Vissen-tijdperk. Kunt u, speciaal voor de ouders en grootouders, een drietal tips geven waarin we ons gedrag in het opvoeden van, begeleiden van, en het grenzen stellen naar de zeer jonge kinderen zouden moeten aanpassen?

Wat de opvoeding van zeer jonge kinderen betreft, kinderen die onder Aquarius geboren zijn:

– punt numero 1: zorg dat het kind zich geborgen voelt;
– punt numero 2: ja is ja en nee is nee;
– punt numero 3: een kind, hoe klein het ook is, is eigenlijk een volwassenen in spe.

Hou daar rekening mee. Hoe er rekening mee dat in dat kind een geest is. En zeker in het jonge kind zal de geest nog trachten een stempel te leggen, om het lichaam zo te laten evolueren dat hij er later het beste resultaat mee kan verkrijgen.

Dus gooi alle gekende opvoedingkundige boekwerken of noemt maar op gewoon de vuilbak in.

Voor het jonge kind, de werkelijke opvoeding, de juiste opvoeding is: correct, harmonisch zijn. Het kind, zolang het kind is, moet zeker kunnen zijn van zijn ouders. Moet zeker kunnen zijn dat het kan terugvallen, zelfs als dat jonge kind iets doet wat niet mag. En neem mij niet kwalijk, wanneer het kind niet wil luisteren, er is nog niemand naar onze zijde terug gekomen omdat hij een draai rond zijn oren kreeg of een schop onder zijn achterwerk. Dit mag natuurlijk in de moderne maatschappij niet meer, want dit is niet verantwoord opvoeden. Ja, verantwoord opvoeden in deze tijd is ze pillen geven vanaf ze klein zijn. Verantwoord opvoeden, lieve mensen, zijn deze zaken die ik hier naar voor breng.

Geef ze geborgenheid. Een ja is een ja, een nee is een nee. En voor de rest: tracht alles zo harmonisch mogelijk te houden. En dan gaat u kinderen krijgen die een echt evenwichtig karakter kunnen ontwikkelen en die, wanneer ze in de puberteit komen, want dat is dan de volgende fase, ook zullen revolteren en ook tegen de ouders zullen zeggen: “Wij weten het beter”, dat doen ze allemaal, dat is eigen aan het kind. En ook hier is het van belang dat deze puber op dat moment weet: “ik kan steeds terugvallen op de zekerheid van mijn ouders, van het gezin.” En ook hier moet je geen schrik hebben als het werkelijk even de spuigaten uitloopt van correct een straf op te leggen of desnoods een pak op de broek te geven. Het kind zal dit meer kunnen appreciëren als alle moderne opvoedmiddelen of opvoedkundige methodes die op het ogenblik gangbaar zijn. Want die lopen allemaal verkeerd, kijk maar rondom u.

Maar hou er steeds rekening mee dat het kind ook al een volwassene in spe is. Dat het kind zijn eigen denkwereld heeft. Dat het kind zijn eigen ontwikkeling gaat, die gestuurd is door de geest die in dat voertuig aanwezig is. En blijf consequent, zelfs als het u misschien pijn doet, als u het kind moet terecht wijzen. Als u het kind iets moet onthouden dat u misschien pijn doet, maar wees correct. Het kind zal dit appreciëren en zal dit als een waarde meedragen. Het zal u daar niet voor verwijten, neem dat gerust aan. Oh, op de moment van een puber kan dit zijn, maar dit gaat over. Achteraf zijn ze nog zo tevreden en nog zo fier dat ze zo’n krachtige vader of moeder hebben die hen zo stuurt.

En hou er rekening mee: eens dat het kind zijn puberteit door is, is het een volwassene en laat het dan ook of geef het dan ook de mogelijkheid om volwassen te zijn. En dan gaat u de beste wisselwerking kunnen hebben tussen uw kind en u zelf. En vergeet even alle mooie psychologische, theoretische werken over opvoeden van kinderen.

Want het is gebleken dat, sinds dokter Spock zijn boek geschreven heeft over opvoeden van kinderen, het serieus is mis gegaan op deze aarde bij de opvoeding. Kijk maar rondom u. En het erge van de zaak is dat onze brave vriend Spock in de tijd zijn eigen opvoedingsmethodes niet de baas kon. Want hij heeft zelf serieus wat klappen uitgedeeld. Maar goed, tot daar toe.

Ik denk dat dit niet alleen voor het kleine kind gezegd is, maar voor de ganse lijn tot de volwassenheid, van de peuter tot de puber en zo de volwassene.

Zo dan zijn we rond voor vandaag wat de vragen betreft.

Dan ga ik nu, zoals van mij verwacht wordt, de avond afronden met een meditatie. Een meditatie die ik ga koppelen aan de aarde. Ik ga daar een beetje een mystiek gevoel in leggen. En waarom ga ik dat doen? Omdat op dit ogenblik, lieve mensen, in de aarde enorme werkzaamheden zijn. De aarde onder uw voeten, hier onder uw voeten, is zeer actief. Veel actiever dan u zou kunnen voorstellen.

Meditatie: Eén met de aarde.

We zitten hier in een kring, en dat is mooi. Laat ons nu even deze kring sluiten. In die zin dat we aanvoelen dat we een afgesloten geheel zijn in deze omgeving. Niet omdat we niet deel willen zijn van de omgeving, maar gewoon omdat we een eenheid willen zijn. En laat dan deze kring omkaderd worden door Blauw Licht, Lichtblauw Licht. Een symboliek. Maar een symboliek die ons in harmonie stelt met onze planeet. We zijn omsloten door dat Licht.

En laat ons nu één worden met onze planeet. We lossen ons, als het ware, als kring op in de aarde. En we gaan ons één voelen met de werkingen van onze moeder, de aarde. We zien beweging. We ervaren warmte. We ervaren harmonie.

De aarde gebruikt zijn energieën om evenwichten te herstellen. De aarde voelt aan hoe haar oppervlakte, haar huid geïrriteerd is. Geïrriteerd door allerlei zaken die haar vreemd zijn. Daarom brengt zij haar energieën samen. Daarom laat zij het vuur branden. Want de aarde is vuur, krachtig vuur en dat vuur zet om als een grote alchemistische kolf. Het vuur vernieuwt, het verjongt, het geeft kracht, het is harmonisch met het volledige geheel. Het vuur omsluit als het ware de kern van deze planeet. Het vuur is in harmonie met de kern. De kern van bewustzijn van deze planeet. En daaruit vertrekken de gedachten tot herstel, tot nieuwe evenwichten, tot nieuwe mogelijkheden, in harmonie met de sferen die door de kosmos gaan.

Want de aarde wil, als het ware, een huwelijk aangaan met de nieuwe sferen, met de nieuwe invloeden. Een huwelijk dat hen of haar bevrijdt van het oude, dat haar bevrijdt van de disharmonie, van de vervuiling, van de verloedering, haar brengt tot een nieuw evenwicht. Dat is bezig.

De aarde tooit zich, als het ware, in een voile van vuur. En de atmosfeer rond de aarde zuivert zich, neemt nieuwe energieën op, toegezonden door haar grote vriend, de zon. Want het vuur van de zon is in evenwicht met het vuur van de aarde. En deze twee samen zorgen voor de vernieuwing, voor de verandering.

En zo zie je hoe harmonisch de krachten zich opbouwen binnen in onze planeet, in onze atmosfeer, de aura van onze planeet en de wisselwerking tussen haar grote vriend, de zon. En zo creëren we de mogelijkheid van nieuwe krachten, van nieuwe energieën, gevangen in dat Blauwe Licht, omkaderd door dat Blauwe Licht. Want blauw is de uitstraling van deze aarde. Blauw is het kenmerk van deze aarde. En wij, één zijnde in een kring met dit Licht, worden opgenomen in deze Harmonie, in deze Kracht, zodat wij, waar ook de werking naar buiten treedt, wij diegenen zijn die aanvoelen, die kunnen helpen om de aarde haar nieuwe elan te geven. Om de nieuwe evenwichten te laten voltrekken, want wij voelen haar aan. Wij zijn één met haar. Wij zijn één met dat Blauwe Licht, met die Kracht van dat vuur. Wij zijn één met al deze wisselwerkingen. Dit is onze harmonie. Dit is onze aarde. Dit is onze moeder, waarvoor wij alles over hebben, omdat zij verder zou kunnen ontwikkelen, omdat zij verder zou kunnen bestaan in harmonie met de ganse kosmos rondom haar. In harmonie met de nieuwe sferen die zich volop in dit deel van de kosmos openbaren. En in deze openbaring zijn wij deelachtig. Zijn wij degenen die het doorgeven, het uitdragen, want het leeft in ons. De kern van ons wezen is geladen met deze kracht, met deze prachtige energie. Want wij zijn één met haar. Wij hebben een deel van haar dankzij ons voertuig; dankzij de stof kunnen wij haar aanvoelen, kunnen wij met haar meedenken, kunnen wij er voor zorgen dat de vernieuwing op een harmonische wijze wordt volvoerd. En zo zijn wij één in alles wat er gebeurt. Zo zijn wij degenen die kunnen aanvoelen wat er komende is. Kunnen helpen met de uitwerking. Zo kunnen wij ook, dankzij deze kracht, de nieuwe opbouw in een zo goed mogelijke baan leiden. Want wij voelen aan wat is. Wij voelen de vernieuwing. Wij zijn één met haar. Eén met deze aarde.

En dan kunnen we rustig, nadat we dit beeld hebben doorleefd, terug komen tot onze kring, geladen met het gevoel van eenheid. Eenheid met de moeder aarde. Het gevoel van eenheid met de krachten van het vuur van de aarde. Eenheid met de krachten van de atmosfeer van de aarde. Eén met het Blauwe Licht. Al deze Krachten hebben onze cellen van ons wezen doorvoerd. De trilling van deze positieve opbouw ligt vast in de kern van ons wezen. Elke cel draagt de vernieuwing in zich. En zo is het niet alleen de aarde die zich, langzaam maar zeker, vernieuwt en aanpast aan de nieuwe mogelijkheden, maar ook wij hebben, dankzij deze doorleving, ons een beetje beter gezet in de vernieuwing. Ons een beetje beter gepositioneerd in Aquarius. Wij hebben, als het ware, de stempel van de vernieuwing op onze ziel gedrukt. En zo zijn wij de uitdragers geworden van de vernieuwde aarde. Zo zijn wij de uitdragers geworden van Aquarius, de nieuwe sferen, de nieuwe mogelijkheden. Dit is onze werkelijkheid. Dit leeft in ons. Met dit kunnen we verder, steeds verder, steeds opnieuw opbouwen.

En laat ons dan rustig de cirkel terug openen. Laat ons rustig terug tot ons zelve komen in de zekerheid dat wij allen een stukje van deze Harmonie, van deze Kracht, van dit Blauwe Licht in ons hebben opgeslagen, waardoor we deel zijn van de totale harmonie en deel blijven van deze Kracht. Zodat ook ons stoffelijk voertuig ietsje evenwichtiger is geworden. Want ieder van u hier had wel even een kleine hapering in de stof. En nu, kunnen we zeggen, hebben we het in evenwicht getrokken. Nu heb je de zekerheid dat je weer een tijdje verder kunt. Dat het lichaam zelf, het stoffelijke voertuig, ook een verfrissende douche van Harmonie heeft ondergaan. Dat het Blauwe Licht u als het ware meer zuurstof heeft gegeven, zodat elke cel terug beter weet wat haar te doen staat.  En dan kunnen we terug rustig tot ons zelve komen. Beseffende wie we zijn, aanvoelende waar we heen gaan. En dan kunnen we rustig huiswaarts keren met de Kracht en de Energie van de vernieuwing in ons wezen.

Zo, mijn beminde vrienden, wij zijn gekomen aan het moment dat we van elkaar afscheid nemen. Maar dit wil niet zeggen dat we geen contact meer met elkaar hebben. Ik moet het medium vrijgeven. Maar wees ervan overtuigd dat één gedachte aan ons voldoende is om van ons de kracht, de steun, de harmonie en vooral onze liefde te ontvangen om u als mens verder te helpen. Ik hoop voor allen van u dat deze avond waardevol is geweest. Dat deze avond een echte meerwaarde, niet alleen in uw stoffelijk bestaan, maar ook in uw geestelijke ontwikkeling, mag wezen.

En sta mij dan toe, in naam van alle broeders die hiermede aan gewerkt hebben, u nog veel Licht en Inzicht op uw weg toe te wensen. Het ga jullie goed.

image_pdf