Geestelijke uittreding

image_pdf

24 april 2009

Ik zou graag vanavond met jullie een paar praktische zaken willen bespreken in voorbereiding op de Wessac-bijeenkomst die zich binnen een 14-tal dagen zal afspelen. Om te beginnen wil ik eerst het accent nog eens leggen op het feit dat de Wessac waarover sprake is, niet, het is toch belangrijk dat te beseffen, niet hetzelfde is als wat de boeddhisten als feest van Boeddha beschouwen. In tijd loopt het feest van Boeddha samen met de Wessac, maar de Wessac is de bijeenkomst, zoals jullie allemaal wel weten, van de hogere geestelijke leiding in de kosmos. Daar zijn effectief grote leraren zoals een Jezus, zoals een Boeddha enz. bij betrokken, maar dit is iets dat totaal onafhankelijk is van de boeddhistische religie. En dat is toch belangrijk, omdat er nogal eens misverstanden bestaan bij mensen die denken dat deze zaken gelijklopend of gelijkaardig zijn.

Waar ik het vanavond vooral met jullie wil over hebben, is de voorbereiding tot dit gebeuren. We zijn hier een groep die de laatste maanden geprobeerd heeft om praktisch ingesteld te zijn, om al praktische resultaten te ervaren. Voor het Wessac-gebeuren en de deelname daaraan is het soms wel belangrijk om ook deze praktijk te kunnen toetsen met wat plaatsgrijpt tijdens het ceremonieel gedeelte. En daarom wil ik vanavond met jullie even praten over het uittreden van uw eigen geest in het kader van dit gebeuren. U hebt allemaal wel al gelezen, en u kent allemaal wel al uittredingen, u hebt ze allemaal ook al regelmatig gedaan, de meesten onder u totaal onbewust, maar dat maakt niet uit. Uw geest kent het klappen van de zweep, om het zo te zeggen. Maar waar ik met jullie naartoe wil, is dat we vanavond ons ervan bewust zijn dat we de geest kunnen uitsturen zodat u, als voorbereiding op de samenkomst en ook nadat de samenkomst er geweest is, als vervolg op die samenkomst, met uw geest vooral de krachten van de Wessac kunt ontvangen, ermee omgaan en ook vertalen naar uw eigen stoffelijk lichaam en vooral deze ook uitdragen naar uw omgeving.

Voor zover we al weten wat betreft de voorbereidingen, zal dit jaar de Wessac naar de aarde toe, specifiek naar de aarde toe een redelijk sterke impact hebben. Daarmee bedoel ik: waar het in vele gevallen tot op heden steeds vanuit het spirituele denken ingegrepen werd, is het nu in zekere mate een overwicht dat zal worden ingegrepen in de werking van de aarde en wat er aan ontwikkelingen bezig is. Dat is zo het eerste beeld dat we zien van de opbouw die nu reeds bezig is. En dit is logisch wanneer we zien wat er de laatste tijd op aarde is gebeurd. Of u het beseft of niet, maar de wereld van, laat ons zeggen, 5 jaar geleden is vergaan, die bestaat helemaal niet meer. De wereld van een jaar geleden is ook bijna volledig afgebouwd en verdwenen. Dat de meeste mensen dit nog niet ten volle beseffen en doorhebben, is wel duidelijk. Maar dat de veranderingen nu gaan versnellen doordat de aarde op velerlei wijzen gaat ingrijpen, zal duidelijk worden in de komende weken, maanden, jaren. Dit houdt in dat het van belang is dat groepen zoals deze heel goed aanvoelen wat er opgebouwd wordt, wat er aan deze aarde toevertrouwd wordt, en welke de werkingen zijn.

Daarom wil ik vanavond met u de praktische kant van het uittreden bekijken zodat u niet steeds onbewust met deze zaken bezig bent, maar dat u bewust uw geest kan volgen zodat u ook, zelfs vanuit deze hogere materie, al is het maar via uw gevoel, de invloeden en de indrukken kan opnemen. Want het is wel zo, lieve vrienden, dat veel zaken die u zal waarnemen, voor uw stoffelijk lichaam niet visueel te bepalen zijn. Daarmee bedoel ik dat u veel zaken zal kunnen aanvoelen, dat u misschien soms emotioneel een beetje verward zal zijn, maar dat dit de mogelijkheid geeft om juist in de stof te handelen zonder dat u een juist beeld kan vormen van wat er over dat lichaam of dat voertuig van u komt. Het is van belang dit te beseffen. We treden uit, of we sturen onze geest uit naar hogere sferen. Het is evident dat u zich daar in een lichtende situatie bevindt en het is ook evident dat u in die situatie door het Licht in het Licht volledig afgeschermd bent. In tegenstelling tot wanneer er uittredingen zijn naar lagere sferen of naar zelfs nevellanden enz., dat het vanuit u zelf moet vertrekken, dat u zich bewust bent dat u de drager van het Licht bent, dat u zich niet stoort aan het duister, dat u zich ook er steeds bewust van bent dat u onmiddellijk in uw eigen lichaam kan terug keren enz. Deze vormen van uittreding komen hier vandaag niet aan bod en gaan we niet verder analyseren en bespreken. Waarover ik het wil hebben met u, is wel degelijk de mogelijkheid dat de geest in de hoge sferen gaat verkennen, gaat lering opdoen, gaat informatie halen. En de beste wijze waarop u dit kan doen, is te vertrekken vanuit een rust, vanuit ontspanning.

U kan dit doen wanneer u in de dag rustig mediteert, maar u kan dit ook doen wanneer u zegt dat u zich ter ruste begeeft, dat u gaat slapen en, zoals we vorige bijeenkomst (nvdr. 09-04-2009) al verteld hebben om met uw geest om te gaan, gaat u zich nu heel bewust instellen dat uw geest voor u contacten legt met het Wessac-gebeuren. Nu, de meesten onder u kennen wel de opbouw van het Wessac-gebeuren. U weet dat dit in de stoffelijke vorm plaatsgrijpt op het ogenblik ergens in de Peruviaanse Andes, dat dit half stoffelijk gebeurt, half niet-stoffelijk. Daarmee wil ik zeggen dat de plaats waar de Kracht gevormd wordt en vanwaar de uitstraling gebeurt, dat dit wel degelijk een stoffelijke plaats is, afgeschermd weliswaar met geestelijke krachten, en dat daar wel degelijk ook stoffelijke mensen zoals jullie aanwezig zijn.

Dat is dus het praktische gedeelte. Tegelijkertijd zijn daar zeer veel niet-stoffelijke krachten aanwezig, zijn daar ook de leraren van de mensheid aanwezig in hun geestelijke vorm. Soms worden er bepaalde manifestaties naar voor gebracht, soms ook niet. Maar dit doet voor jullie niets ter zake. Jullie gaan gewoon uw eigen geest vragen om daar aanwezig te zijn, om daar rond te kijken, om – en daar wordt het misschien iets moeilijker, maar niet onmogelijk – gesprekken te voeren met gelijkgestemden die allen daar naartoe komen. En deze gesprekken, lieve vrienden, zullen niet alleen gesprekken zijn met entiteiten, maar ook gesprekken met stoffelijk aanwezigen.

Nu zijn er hier al een paar die denken: Hoe gaan we dit doen, want er is een taalverschil. Dat is een heel goede opmerking, alleen bestaat er voor de geest geen taalverschil. Zelfs in gesprekken met de stoffelijk aanwezigen is de taal geen hindernis, want de geest begrijpt wat gezegd wordt en zet het in die mate om naar de mogelijkheid dat uw lichaam achteraf de informatie in zijn eigen taalgebruik kan verwerken. Die barrières, lieve vrienden, bestaan dus niet. U moet daar dus ook niet mee bezig zijn.  De kunst is u gewoon open te stellen voor de lichtende krachten die daar zijn, voor de informatie die daar wordt opgebouwd en verzameld en doorgegeven.

Het komt er ook niet op aan dat u zegt dat u gepraat hebt met die of met die, of dat u met die meester contact hebt gehad of met die leraar. Dit doet niet ter zake. Want in dit ganse gebeuren bestaat er geen meerdere of mindere. Iedereen die daar aanwezig is, van de grootste Lichtende kracht, van de hoogste leraar in de kosmos, van de meest Lichtende meester die u kan denken, allen zijn bij dit gebeuren in harmonie, vormen een evenwicht en een gelijkheid. En het is juist hierdoor dat een doorstroming mogelijk is. Dat het mogelijk is dat u bijvoorbeeld als westerling bepaalde nieuwe ideeën van een leermeester zoals Jezus, kan ontvangen, zonder dat dit voor u een onoverkomelijke barrière zou zijn.

Alles, vrienden, wordt teruggebracht naar de eenvoud. In het ganse gebeuren zullen er geen hoogdravende, moeilijke zaken naar voor komen. Dat laten de meesters van de wereld, of de heren der sferen, of hoe u ze wil noemen, wel over aan de aardse politiekers, die doen dat graag. En dikwijls beseffen ze dan zelf niet wat ze naar voor brengen. Maar bij deze bijeenkomst, die zo ontzettend belangrijk is voor de aarde, worden geen hoogdravende woorden gebruikt, wordt alles eigenlijk teruggebracht tot de essentie, tot de eenvoud, en vertrekt men vanuit deze eenvoud om zo de veranderingen mogelijk te maken, het nieuwe te laten ontluiken enz.. En het is juist in deze eenvoud dat groepen zoals deze de sterkste leringen zullen kunnen ontvangen. Het is juist van deze eenvoud dat u de kracht zal kunnen bereiken om er werkelijk iets mee te doen en om het juiste aan te voelen, en ook om later de juiste handelingen uit te voeren.

Daarom moet u ook niet verwachten dat ik u deze avond een formule geef die zo moeilijk is dat een buitenstaander deze niet zou kunnen begrijpen, nee. Er bestaat zo geen formule. De enige formule voor deze uittreding is dat u zich bewust bent dat u zich in het Licht bevindt en dat u via dit Licht deel kan zijn met die krachten, en vanuit een totale relax van het lichaam alles kan opnemen.

Het enige waarvoor u een beetje moet opletten, is dat wanneer u zich instelt, hetzij ’s nachts hetzij overdag, dat u tijdens deze toestand zo weinig mogelijk gestoord wordt. Niet omdat het geestelijk iets doet, maar wel omdat wanneer het stoffelijk lichaam gestoord wordt in deze toestand, dit zou kunnen leiden tot malfuncties in dit lichaam.

U moet begrijpen dat wanneer u in meditatie bent, of u bent aan het slapen en u bent uitgetreden, dat wanneer er naast uw oor plots een telefoon gaat rinkelen, dat uw lichaam bepaalde automatismen heeft om te reageren. Dit signaal kan schadelijk zijn omdat op dat ogenblik uw geest een impuls krijgt dat hij zich onmiddellijk terug moet herenigen met het lichaam. Maar gezien we hier bewust uitsturen, gaat dit niet zo. De spelregels zijn hier wel een klein beetje anders dan bij onbewuste uittreding. De geest heeft zijn taak op dat ogenblik, en dit kan dan leiden tot wat niemand van ons wil, maar dat er een kortsluiting ontstaat tussen de stof en de geest. In die mate dat wanneer de geest dan later terugkomt en zich terug verenigt met het lichaam, dat het lichaam, het minste wat kan gebeuren, is dat het zich zeer vermoeid zal voelen, tot zelfs uitgeput. Maar anderzijds, wanneer het dus werkelijk fout is gegaan, kan dit ook organisch, bijvoorbeeld voor het hart of de hersenen schade berokkenen. Dit moet u vermijden en dit is iets, vrienden, dat u zelf in de hand hebt.

Wanneer u de voorbereiding doet, wanneer u tot een ontspannen toestand komt en uw geest bewust naar dit Wessac-gedeelte laat gaan, zorg er dan ook voor dat u niet kan gestoord worden.

Dat is eigenlijk voor de stof de enige belangrijke technische zaak waarmee u rekening moet houden. Al het andere zal zich op het geestelijke niveau afspelen. De beeldvorming, velen onder u hebben in hun hersenen een idee van hoe het er in de Andes uitziet, maar praktisch niemand van de aanwezigen hier kent het werkelijke beeld van hoe het eruit ziet. Dat is ook niet belangrijk. Ik geef jullie de raad jullie niet vast te pinnen op beelden. De beelden mogen komen, maar u neemt ze gewoon voor wat ze zijn. U gaat er uw aandacht niet op fixeren.

We weten dat vroeger hier wel al eens gezegd is dat het een hooggebergte is en dat er een kloof is enz., dat maakt allemaal niet uit. Wat belangrijk is, is dat u de sfeer, de harmonie die er is, vooral waarneemt. De beelden zijn de kanttekeningen, maar zijn maar bijzaak, zijn geen hoofdzaak. Want anders zal u achteraf, wanneer u terug bij stoffelijk bewustzijn bent, teveel met details bezig zijn waardoor de boodschap als dusdanig voor u verloren gaat. En dat moet vermeden worden.

De boodschap die u kan ontvangen, de lering die u kan ontvangen op dit ogenblik zal voor het overgrote deel, en voor de meesten onder u zal dit zeker voor 90% zijn, emotioneel zijn. U zal gevoelens opdoen, ervaren. En die zullen voor het lichaam ook een bepaalde invloed hebben. Ook daarover moet u zich geen zorgen maken. In de meeste gevallen zal u opmerken dat bepaalde kleine mankementen in het lichaam plots verdwijnen, dat het lichaam evenwichtiger kan functioneren.

Waar het wel over gaat, is dat er in u rustig aan nieuwe ideeën ontwikkelen, dat u een nieuwe kijk zal ontwikkelen, niet alleen op uw leven maar ook op de wereld rondom u. Zelfs in zekere mate ook uw spiritueel inzicht naar de stof toe kan een soort upgrading doormaken. En dit alles, vrienden, gewoon doordat u zich daarvoor openstelt.

Onze vraag naar jullie toe is dat u na deze bijeenkomst dagelijks probeert een moment, van toch in stoffelijke tijd een klein half uurtje, een 30 minuten, te voorzien om deze oefening uit te voeren. Zodat u, wanneer we samenkomen voor het Wessac-gebeuren, er een goede voorbereiding aan hebt en op de avond zelf waarschijnlijk ook via uw geest een veel sterkere deelname kan meemaken.

Zo, lieve vrienden, dit was wat ik vanavond aan jullie wil brengen. Misschien is het voor de meesten onder u niet erg nieuw, maar vergis u niet. De taak die ik u vraag uit te voeren, is wel degelijk nieuw. Het is de eerste keer dat vanuit de samenkomst van deze krachten er een vraag is geweest om rechtstreeks ook de stofmens over de ganse aarde, want het gaat niet alleen over dit groepje, het gaat over de velen die ermee bezig zijn over de ganse aarde, van deze zich zo te laten voorbereiden. Dit is de eerste maal dat dit in de menselijke tijd dat u hier op aarde rondloopt, en dit is toch al voor dit ras een aantal jaartjes, gebeurt. Hiervoor is het altijd zo geweest dat de stofmens er wel bij betrokken werd op het ogenblik dat de Wessac plaatsgreep, maar dat er zo een voorbereiding wereldwijd werd gepland, dit is de eerste maal dat men dit zo aanpakt.

Dit is toch wel interessant dat u dat ook beseft. Dat u bij iets wordt betrokken, dat u mede pioniers bent van de grote veranderingen die de komende periode, en dan spreken we toch over enkele honderden jaren, de aarde zal tekenen en hertekenen. En dat u kan zeggen: Wij hebben hier aan de bron gestaan van de vernieuwing. En dit is niet alleen als stofmens een interessant gegeven, maar ook naar uw geest toe zal dit een meerwaarde geven, een soort merkteken als het ware van pionier in de vernieuwing. Zo, vrienden, hiermee wil ik besluiten voor dit eerste gedeelte.

We zullen de avond besluiten met een meditatie die een eerste lering is van: hoe kan ik mij instellen en hoe kan ik deze ervaring zo goed mogelijk naar me toe halen

Tweede deel.

Hier zijn we dan terug. Vooraleer we het meditatieve deel beginnen, mag ik vragen om de vragen die in jullie zijn opgerezen, even voor te lezen.

  • Broeder, kan het dat we de voorbije dagen reeds in contact geweest zijn met individuen of entiteiten van de Wessac en dat we reeds op de plaats van de Wessac aanwezig zijn geweest?

Er is, zeker de laatste weken, al een intense bedrijvigheid bezig als voorbereiding op dit gebeuren, en gezien jullie toch een groep zijn die al redelijk wat praktische oefeningen heeft gekregen en ook geleerd heeft om met bepaalde gevoeligheden om te gaan, is dit zeker niet iets wat ontkend kan worden. U kan ervan op aan dat tijdens uw meditatie en tijdens de zwerftochten van uw geest er reeds bepaalde signalen zijn ontvangen en dat er uitwisselingen zijn geweest voor verschillenden onder jullie. Dat klopt, ja.

  • Broeder, vorige les (nvdr. 09-04-2009) werd gezegd om ons hogere zelf, onze geest, een naam te geven en daar best mee te werken. Is er verschil tussen werken met de geest en werken met een gids? Om het duidelijk te zeggen: Is een geest uw hogere zelf, en een gids, zijn dat verschillende energievormen? Of zijn dat dezelfde energievormen?

Kijk, uw eigen geest is uw geest, zo simpel is het. En uw geest zal zoveel mogelijk trachten het lichaam te sturen in die richting dat hij de ervaringen kan opdoen waarvoor hij dit lichaam gekozen heeft. Daarbij komt dat wanneer u gaat spreken over een gids – sommige mensen spreken misschien liever over een engelbewaarder, anderen misschien over een duiveltje, maakt niet uit – dan spreekt u eigenlijk over entiteiten die buiten u bestaan. U mag niet vergeten, en dat weet u allemaal, dat u omgeven bent door zeer vele entiteiten. Deze werelden schuiven a.h.w. door elkaar. Wanneer u op een bepaald ogenblik ook via uw eigen geest aan een bepaald probleem werkt en op dat moment is er juist een entiteit in de buurt die daar ook aan werkt of die daar interesse voor heeft, dan kan u ervan op aan dat wanneer er voldoende harmonie is, deze entiteit zal optreden om te trachten u te inspireren en te helpen. Deze weg gaat meestal wel via uw eigen geest. Maar, het resultaat blijft hetzelfde. U kan dus wel degelijk zeggen dat u met de regelmaat van een klok ook geïnspireerd wordt door entiteiten buiten u, en niet enkel door uw eigen geest. Voldoende?

  • Niet echt, nee.

Ik denk dat dit toch heel duidelijk is. U hebt twee mogelijke vormen van inspiratie: de inspiratie van uw eigen geest en de inspiratie van energieën die buiten uw eigen geest aanwezig zijn. Zo simpel is het. In de meeste gevallen zullen we deze omschrijven als entiteiten, en in jullie geval gaat het meestal om lichtende entiteiten. Wat niet inhoudt dat u niet kan gestimuleerd worden door duistere of minder goede krachten die in de kosmos aanwezig zijn, wanneer u zich daarvoor zou openstellen. Maar dit is echter niet de bedoeling.

  • Maar in de vorige les werd ons gezegd om ons hogere zelf, onze geest een naam te geven. En het gaat over die naam van ons hogere zelf. Is de naam van ons hogere zelf dezelfde als de naam van de gids of is dat verschillend?

Nee, u bent volgens mij eigenlijk niet aandachtig aan het luisteren. Uw gids bestaat als dusdanig niet. Een gids kan een toevallige entiteit zijn die geïnteresseerd is in uw problematiek. Uw eigen geest is wel steeds voor u beschikbaar. En wanneer u een naam aan uw geest geeft, dan is het wel degelijk uw eigen geest, de geest die uw stoffelijk voertuig tracht te sturen en van daaruit zoveel mogelijk ervaring opdoet.

Uw gids kan Jan, Peer, Sus, Louis, Elodie zijn, maakt niet uit. U kan ook niet, maar ik weet dat het nogal veel voorkomt tegenwoordig omdat het nogal goed in de markt ligt, het idee hebben dat u een gids hebt. Bijvoorbeeld zoals gebruikelijk, zeker in deze contreien, ‘de engel Gabriël of de engel Michaël is mijn gids en mijn inspirator.’ Vergeet dat, lieve mensen. Dat is kolder. Of: ‘Ik ben geïnspireerd door de heer Jezus.’ Het kan best dat op een bepaald ogenblik u een inspiratie vanuit die hoge lichtende krachten ontvangt, maar het is niet zo, zoals tegenwoordig nogal eens misbruikt wordt in deze maatschappij van: ‘Ik praat met die en ik praat met die.’

Neem gerust van mij aan dat wanneer u inspiratie krijgt van een entiteit, deze er geen enkel belang bij heeft ook maar enige hint te geven dat u kennis zou hebben van wie dit is. Want dit zou leiden tot enorme misbruiken, zoals u nu al ziet dat mensen er prat op gaan dat zij geïnspireerd zijn door de engel Gabriël bijvoorbeeld en dat alleen wat zij naar voor brengen juist is, want het is deze aartsengel die het gezegd heeft. Neem mij niet kwalijk, lieve mensen, dit is pure nonsens en kolder. En daar mogen ze heel dikke boeken in de stof over schrijven, dit verandert niets aan de werkelijkheid.

  • Enkele keren heb ik mij enorm gelukkig gevoeld, bijna extatisch. Kwam dit door contact met mijn eigen geest of kwam dit door het contact dat je reeds bezit met de Wessac?

Ik denk niet dat u zich door een contact met de Wessac in extatische sferen zou bevinden, maar wat wel mogelijk is, is het volgende: Wanneer u tracht uit te voeren wat wij hier naar voor brengen qua oefeningen, en hoe meer u daarin slaagt, hoe groter de harmonie ook binnen het stoffelijk lichaam kan worden. Met als gevolg dat daar werkelijk een gevoel, of een goed gevoel, uit kan voortkomen. Verder moeten we rekening houden met het feit dat wanneer u werkelijk heel intens met deze zaken bezig bent, dat u op een bepaald ogenblik door de wisselwerkingen die ontstaan: fijnstoffelijk lichaam, geestelijke sferen, stoffelijk lichaam, bepaalde hormonen in het lichaam zich zo gaan gedragen dat u zich werkelijk beter voelt en soms wel het idee krijgt dat u lichtelijk zweeft. En heus, u moet dan geen marihuana gerookt hebben, het gevoel zal daar zijn. Maar dit komt door de prikkels die ontstaan vanuit de informatie-uitwisseling, vanuit de oefeningen die gebeuren.

Langzaam maar zeker zal u opmerken dat u dit eigenlijk onder controle krijgt en dat dat voor u een middel wordt dat bruikbaar is. Wanneer u zich te gespannen voelt, te gestresseerd voelt, om op een heel snelle, efficiënte manier deze stress-situatie te controleren en om te zetten in een rustsituatie voor het lichaam. Dat is zo een beetje het belangrijkste wat ik daarover kan zeggen. Maar heus, het heeft niets te maken met het Wessac-gebeuren.

Lieve mensen, u moet goed beseffen dat u leeft in een maatschappij waar heel veel verteld wordt, geschreven wordt. Maar het meeste dat verteld en geschreven wordt, is nog altijd gebaseerd op de wenselijkheid van degene die het vertelt of die het schrijft. Ook dit zal in de komende tijd langzaam aan veranderen. U zal opmerken hoe al die profeten die hier op het ogenblik rondlopen en beweren dat al dezen die profiteren en zeggen: Het is die of het is die, die het u komt zeggen, langzaam maar zeker om het zachtjes uit te drukken door de mand vallen. Uw maatschappij heeft wel degelijk de laatste jaren een verzadiging, een oververzadiging gekend van al degenen die dachten dat zij de vertegenwoordigers waren van de grote ingewijden. Nogmaals, sta mij toe u te zeggen dat de grote ingewijden niet met bedienden werken en dat zij ook niet op grote schaal zaken verspreiden. Een grote ingewijde kan u wel tegenkomen in uw leven, zal u waarschijnlijk 1 maal een hint geven, waardoor u voor de rest van uw leven verder kunt. Maar, zoals de verhaaltjes op het ogenblik overal lopen, daar moet u niet teveel aandacht aan besteden. Dan zit u meer in de commercials van de spiritualiteit van de hedendaagse mens. En er is niet veel verschil tussen de commercials voor ‘wast witter dan wit’ of ‘dat is lekker’, of weet ik veel.

Dat was een korte toevoeging die ik toch even wou aanbrengen.

Het is ook belangrijk dat u naar de Wessac toe, u zich die dag toch een beetje voorbereidt. Daarmee wil ik zeggen dat u tracht die dag door te brengen in alle rust en sereniteit. Dat u ook de avond zelf in het lokaal waar het gebeurt, de rust handhaaft. Dat vooral ook uw gedachtewereld een gedachtewereld is die positief is en harmonisch. En dit is niet zo evident. Mensen hebben nogal eens de neiging om onbewust kritiek op elkaar te hebben. Probeer dat op een avond als dit te laten. Het maakt niet uit wie wat draagt of wat wie met hoe of welk is, of hoe ik het ook moet uitdrukken. We zien teveel nog dat mensen gewoonweg, ja, hoe moet ik het zeggen, trachten anderen in bepaalde kadertjes te passen. Dat hoeft niet. Op een avond van de Wessac is het van belang dat u zo harmonisch mogelijk bent, dat u even alle spanningen die u zou kunnen hebben met iemand anders terzijde stelt, dat u even ook kan achterlaten die stoffelijke impulsen, en dat u vooral tracht de geestelijke waarden, en die zijn belangrijk op zo’n moment, naar voor te brengen en al de rest te laten wegvloeien.

En dan denk ik dat we een heel krachtige, voor iedereen positieve Wessac kunnen doormaken en dat iedereen daarna er de vruchten kan van plukken en kan delen met zijn medemens. Dat is toch niet onbelangrijk. Goed. Dan gaan we over tot het meditatief gedeelte.

Meditatie: Geestelijk uittreden naar de Wessacvallei.

Kijk, ik heb jullie gezegd dat ik heden avond zal proberen met jullie op reis te gaan a.h.w. Ontspan jullie even, vergeet even wie u bent, dat is heel belangrijk. Ik zou zelfs zeggen: vergeet even van welk geslacht u bent, dan hebt u daar ook geen last van. En stel u open voor het Licht. Laat uw lichaam gewoon rusten. We zitten hier a.h.w. in een kring, en stel u even voor dat onze lichamen, stoffelijk, één gesloten keten vormen. En dan laten we die lichamen voor wat ze zijn. Dan gaan we gezamenlijk nu ons lichaam achterlaten. We stijgen uit ons lichaam – u moet niet te nieuwsgierig zijn, u moet er niet naar kijken, u kent uw lichaam genoeg, u hebt lang genoeg in de spiegel gekeken, het is niet nodig vanavond – we laten gewoon het lichaam achter, en laat ons gewoon even de sferen ingaan, gezamenlijk.

Stel u even voor dat u uw geestelijke armen in elkaar brengt; zoals u arm in arm zou gaan op de weg, gaan we nu, arm in arm, door de sferen heen. Aan elkaar verbonden, elkaar steunende, stijgen we op en verplaatsen we ons door de kosmos, heel rustig. Beseffende dat het lichaam in deze kring beveiligd is, en dat ons geen hinder kan overkomen. We gaan ons nu gewoon verplaatsen naar de plaats waar binnen een 14-tal dagen de krachtsopbouw van de Wessac zijn volle uiting zal kennen. En wanneer we ons daarop richten, dan zien we een heel mooi natuurgegeven. We zien een heel mooie groene plek, een groene plek, ondanks het feit dat deze zeer hoog gelegen is. Een groene plek die heel lichtend is, ondanks dat deze volledig omsloten is door hoge bergtoppen. Een groene plek waar, eigenlijk voor de mens niet zichtbaar maar voor ons wel waarneembaar, een soort koepel is, een soort krachtige energetische koepel, die dit geheel afschermt.

En wanner we ons dan een beetje nader formeren, dan zien we dat onder deze afschermende koepel er hier en daar kleine woonruimten zijn, een soort hutjes, heel simpele bouwsels. We zien dat in die bouwsels mensen aanwezig zijn. Mensen die nogal, ja, een uiterlijk hebben van half Aziatisch half Amerikaans, Zuid-Amerikaans, Indiaans, zij vallen zeker niet op in dat gebied. En u ziet hoe rustig zij daar allemaal bezig zijn, hoe rustig er gepraat wordt, maar ook hoe rustig zij omgaan met de energieën die daar in dat dal aanwezig zijn.

Wanneer u kijkt naar de planten die daar staan, dan ziet u hoe energievol zij zijn. U ziet hoe de energiestromen daarin aanwezig zijn. Ziet u ook al andere entiteiten die daar hun opwachting maken. U neemt waar, alle krachten, alle lichtende krachten die daar langzaam worden opgebouwd. Op de ene plaats ziet u deze kleur, op de andere plaats ziet u een andere kleur. En wanneer u nu goed rondkijkt in dat geheel, ziet u bijna de ganse regenboog. Op sommige plekken ziet u mooie gele krachten, goudgele krachten, maar u ziet even goed helrode krachten. Een beetje verder kan u constateren dat er bijvoorbeeld blauwe krachten zijn, groene, violette, turquoise, u kijkt maar rond. De krachten van het Licht manifesteren zich onder elke vorm die wij, als mens èn als geest, kunnen erkennen. En dat is heel mooi want dat is een overdracht die we ook aan het lichaam kunnen geven.

Wanneer u verder rondkijkt, dan ziet u hoe zuiver de omgeving is, ondanks de helderheid van het Licht, ziet u dat alles heel zuiver is. Het is niet alleen een stoffelijke zuiverheid, maar het is vooral een geestelijke zuiverheid. Het ganse gebied dat als voorbereiding dient tot de ceremonie van de Wessac, is volledig, zoals u kan zien, uitgezuiverd van elke a.h.w. onzuiverheid. Er is ook geen disharmonie in het groene geheel te herkennen. Zelfs het aardse deel van dat gebied van de Andes is totaal gezuiverd. Alles wat daar leeft, leeft in harmonie met dat Licht, straalt ook de meest harmonische energieën uit. En of we nu kijken naar de kever die tussen de keitjes kruipt, naar de vogel die er vliegt, alles is bevangen door deze energie, alles is a.h.w. medebouwer van de krachten die hier gaan opgewekt worden.

Wanneer u uw blik laat rondgaan, ziet u op een bepaalde plaats ook hoe helder water door deze vallei/dal loopt. Het water is a.h.w. een spiegel. Het schittert, en het Licht straalt erin en schittert zo in de ganse omgeving. Het is een krachtig water dat niet alleen de dorst laaft, maar dat degene die dit water tot zich neemt, ook een soort evenwicht geeft. U zou in simpele termen kunnen zeggen dat dit water magnetisch geladen is, maar dat is een stoffelijke term. Dit water is wel degelijk geladen, maar niet in stoffelijke termen. Maar de uitwerking is zeer krachtig.

Wanneer u een beetje nader kijkt, ziet u nog de vele andere entiteiten die hun opwachting daar maken. U ziet hoe ieder van deze entiteiten zijn plaats kent. Er is geen onevenwicht. Er is ook geen vraag of discussie: Waar neem ik plaats? Alles verloopt volgens een heel spontaan scenario. U ziet ook hoe de meeste van uw confraters daar verzonken zijn in een vorm van diepe meditatie. En wanneer u goed oplet en u kijkt waarover men mediteert, dan kan u ook deze beelden waarnemen, kan u ook deze emoties registreren. Het vormt één kracht, één grote kracht.

En wanneer u naar het centrale gedeelte van de vallei kijkt waar het zogenaamde altaar staat van waaruit de kracht wordt opgebouwd en uitgezonden, dan ziet u ook hoe lichtend dit is, hoe afgewerkt dit is. U ziet hoe deze plaats een soort blauwdruk is van wat komen gaat. U kan a.h.w. al aanvoelen hoe tijdens het ceremonieel gebeuren de uitwerking op deze plaats zal zijn. De krachten zijn er, u voelt het. Het is alleen nog wachten op de voorgangers en op het juiste ogenblik waarop de kosmos in de juiste constellatie staat om dit allemaal te bevestigen. Maar nu reeds voelt u hoe deze harmonische opbouw van energieën, waar wij van vele de herkomst niet kennen, want vergeet niet, deze samenkomst telt niet alleen voor de aarde, ze is belangrijk voor de aarde, maar zij heeft een uitstraling voor uw ganse zonnestelsel, en zelfs nog ver daarbuiten.

En wanneer we dan een tipje van de sluier oplichten, dan moet u beseffen dat wat hier op deze planeet gebeurt ook maar een onderdeel is van een veel groter kosmisch gebeuren. Een kosmisch gebeuren dat zo ver reikt dat het zelfs voor ons, entiteiten, niet vatbaar is. Want ook daarvoor zijn wij, ondanks alles, te klein. Maar dit stoort niet. Zolang we maar in harmonie zijn met dit Licht, met deze Lichtende krachten, zolang we maar kunnen aanvoelen wat dit betekent en wat wij ermee kunnen uitvoeren.

Want uiteindelijk mogen we toch niet vergeten, zelfs wanneer we ons even bevrijd hebben van ons stoffelijk voertuig en wanneer we nu als entiteit hier aanwezig zijn, dat we nog steeds ‘kleine jongens’ zijn in die ontzettend grote kosmos. We kunnen ons daar wel in verplaatsen, we kunnen wel krachten ontvangen en ermee werken, maar uiteindelijk zijn we nog steeds entiteiten die een beperktheid hebben in dit planetenstelsel. Misschien dat we daar ooit uit bevrijd worden, misschien dat we ooit verder komen, maar dit is op dit ogenblik voor ons ook nog niet van belang. Het belangrijkste is dat we nu deel kunnen zijn van de juiste harmonieën, de juiste krachten. Dat we deel hebben aan dit Licht, aan deze manifestaties, en dat we zo onze taak die we gezocht hebben in de stof zo goed mogelijk kunnen volvoeren, zo goed mogelijk kunnen volbrengen. En wanneer we ons dan terug vrij maken van die stof, dat we met wat we geleerd hebben, ons weer verder kunnen verplaatsen in deze toch ook voor ons, entiteiten, oneindige kosmos, die oneindige schepping en zo misschien weer een stapje verder komen.

Maar laat ons nu niet te ver afdwalen van deze plaats, van deze Wessacplaats. Deze plaats waar het Licht zich manifesteert op een wijze dat het voor de mens niet verwerkbaar is a.h.w. Daarom dat we hier nu geestelijk aanwezig zijn. Ieder voor zich neemt deze beelden met zich mee. Maar deze beelden zijn maar een schamele afdruk van de werkelijkheid die daar is. Laat uw gevoel vooral hier de bovenhand halen. Laat vooral het aanvoelen van de harmonie tussen het Albestaande, de harmonie die in dit gedeelte van de kosmos de sturing is, vooral de stempel op u drukken. Het Licht dat deze harmonie duidelijk maakt, het Licht dat ervoor zorgt dat de vernieuwing mogelijk is. En dat Licht dat er ook voor gaat zorgen dat de aarde zich kan zuiveren en nieuwe wegen opgaan. Al deze gevoelens, neem deze met u mee.

En laat ons dan rustig terugkeren naar de kring die we zijn in de stof. Laat deze gevoelens neerdalen in u en tracht ze niet om te zetten in beelden, maar houd ze gewoon als een kracht, een energievorm. Een kracht, een energievorm die ook uw lichaam meer en meer op evenwicht trekt. Een kracht, een energievorm die u geestelijk evenwichtig, ik zou bijna zeggen ‘super’ doet voelen. Zodat, wat er ook gebeurt in de komende tijd, u daarop terug kan vallen.  Zodat, wat er ook plaatsgrijpt, u zich kan afsluiten voor alles wat niet in harmonie is, en dat u het evenwicht en de harmonie in uzelf kan behouden.

En wanneer u dit dagelijks herhaalt en zo uw eigen plaats vindt binnen dit gebeuren, dan zal u tegen het moment dat de celebrant van de Wessac de krachten bevestigt, uzelf reeds uitgebouwd hebben tot een sterke tempel van Licht en harmonie die deel kan zijn van dit geheel. En al staat u dan misschien niet als celebrant aan het altaar, u zal hetzelfde voelen, u zal hetzelfde waarnemen, u zal dezelfde krachten door u voelen stromen als de celebranten die daar staan. En dan zal u echt deel hebben aan het gebeuren. Dan zal het gebeuren u vormen, zodat u in de tijd die daarna komt, uw krachten en uw mogelijkheden maximaal kan omzetten en gebruiken voor deze aarde. Zodat u ook een bevestiging hebt van alle oefeningen, van alle leerscholen die u de laatste maanden hebt gekregen, hebt geoefend en hebt ondergaan. Want alles wat u de laatste tijd hebt gedaan, zal nu zijn meerwaarde halen uit dit gebeuren.

Laat ons nu rustig terug verzinken in ons eigen stoffelijk voertuig. Laat ons nog even de kring gesloten houden. We zijn nog één krachtige kring, één krachtig energieveld. Dat ieder nu zijn eigen indrukken a.h.w. in zijn ziel vastpint, bijhoudt, en dit, deze indrukken als vertrekbasis gebruikt om telkens weer opnieuw de volgende dagen even in harmonie te zijn met de voorbereiders en de voorbereiding van de Wessac. Zodat u langzaam maar zeker op de meest juiste en zuivere wijze dit gebeuren zal kunnen benaderen op het ogenblik dat het plaatsgrijpt.

En voel nu even aan in deze kring hoe u allen elkaars gelijken bent. Voel even aan hoe afhankelijk u eigenlijk bent van uw broeder en uw zuster. Want u bent elkaars gelijke, u bent één nu in deze kring. In deze kring bestaat geen die meer of minder is. U bent allen bezeten a.h.w. door dezelfde Lichtende kracht. U bent benomen door dezelfde emotie, door dezelfde energie.

Werk ermee. Laat deze kracht, deze energie u voorgaan zodat u in de komende 14 dagen die ons nog resten, uw leven even in de stof een kleine wending geeft, een wending naar harmonie. Niet alleen met degenen die nu hier op het ogenblik samen met ons zijn, maar ook met al degenen die rondom u zijn.

Tracht nu in de komende periode te leven en te werken vanuit deze kracht, vanuit dit Licht. En dan behoort u tot de werkelijke steunpunten, de werkelijke opbouwers, de werkelijke ontwikkelaars van de nieuwe mogelijkheden die door dit Wessac gebeuren aan de aarde zullen geschonken worden.

En zo zijn we rustig aan het einde gekomen van deze kleine meditatie. Voel u terug één met uw lichaam, voel u terug volledig mens, maar besef dat u maar volledig mens kan zijn in het weten dat de geest uw helper is. Wetende dat u nooit als mens alleen bent, maar dat u mens en geest bent, stof en geest, en dat u zo steeds verbonden bent met deze kosmos, met alle  krachten van deze kosmos en alle Lichtkrachten die zich nu aan het samenbundelen zijn.

Lieve vrienden, ik wens jullie veel succes met deze opbouw van deze energie en deze kracht. Wees ervan overtuigd dat gene zijde, de entiteiten van gene zijde, aan uw zijde staan, en dat de grens tussen de stof en de niet stoffelijke werelden op dit ogenblik bijna onbestaande zijn. Zodat u, wanneer u zich tot ons richt, steeds de nodige hulp en bijstand kan verkrijgen.

image_pdf