Gehechtheid en begeerte

image_pdf

2 maart 2006

Ik zou graag beginnen aan een nieuwe fase. Je hebt allerlei oefeningen gekregen. U hebt geprobeerd om zo goed mogelijke resultaten te bekomen en de ene is er al beter in geslaagd dan de ander. Maar als we de optelsom maken kunnen we zeggen dat we er tevreden over mogen zijn.

Maar we gaan komen tot het stadium dat er gaat moeten gehandeld worden en dat we jullie gaan vragen van effectief bepaalde zaken te doen. We weten dat dit niet al te gemakkelijk zal gaan. We gaan dit stap voor stap opbouwen.

We hebben jullie de laatste maal gevraagd van voor uzelf een beeld op te bouwen en trachten dat beeld zo duidelijk mogelijk te doorleven. Als we dit een beetje gevolgd hebben dan hebben we gezien dat er hier zijn die dat redelijk goed hebben kunnen realiseren. Anderen hebben een beetje te ver gegrepen en hebben moeten vaststellen dat het moeilijker was dan men zich kon voorstellen.

Het belangrijke is dat je beseft dat je in de komende maanden langzaam maar zeker steeds meer van die beelden zult moeten opbouwen om verder te kunnen in de evolutie die nu bezig is.

U hebt allemaal de laatste weken aan de hand van de media kunnen vernemen welke waanzinnige reglementen en voorschriften er worden uitgevaardigd, hoe op dit ogenblik bepaalde ambtenarij zich nog meer belangrijk voelen dan ooit een keizer zich gevoeld heeft, met alle gevolgen van dien. Dit behoort tot de versnelling van de afbraak. Maar zoals we meermalen hebben voorspeld, je mag daar niet in meegaan, anders gaat de chaos die nu volgt uit hetgeen men aan het creëren is u meetrekken.

Daarom is het belangrijk dat je de oefeningen die we u gegeven hebben de laatste maanden steeds indachtig zijt en vooral de laatste oefening u meer en meer eigen maakt. U kunt een eigen sfeer rond u scheppen, een eigen wereld die gaat beantwoorden aan de normale wetten van de natuur en niet aan hetgeen de verdwaasde mensheid verlangt of eist.

Want we zijn op het ogenblik wereldwijd zo ver gekomen dat de dwazen het voor het zeggen hebben. Het klinkt misschien hard maar het is zo. Wanneer je de wereld aan de wetenschappers laat dan heb je de beste garantie dat de wereld op een korte tijd zichzelf kan vernietigen. We zijn bezig met de onevenwichten te exporteren op een schaal die gevolgen gaat hebben, niet alleen in de natuurlijke evenwichten maar in de geestesgesteldheid van het merendeel van de mensheid. Het moet geen oorlog worden om tot vernietiging over te gaan.

Daarom komen we nu tot punten waarvan we zeggen: Gezien de dringendheid zul je langzaam maar zeker moeten er zelf van overtuigd zijn om voor bepaalde zaken te gaan. En één punt daarin is belangrijk: Begin niet te strijden, begin niet de idealist uit te hangen en te zeggen: Ik ga in verzet tegen alles wat gebeurt! Want op het ogenblik dat je dat doet, ga je gewoon mee in de chaos, ga je niets kunnen bereiken, alleen voor uzelf ellende en miserie.

Op het ogenblik dat u zegt: Deze wereld is mijn deel niet en je slaagt erin om uw eigen werkelijkheid op te bouwen binnen het bestaan dan gaat u zien dat je plots in harmonie komt met alles wat rondom u is, wat u de mogelijkheid geeft om uw eigen beeld en mogelijkheden verder uit te werken. En dan zul je zien dat de chaos zal rondom u gaan en dan kun jij op dat ogenblik een rustpunt zijn binnen het geheel van het gebeuren. En het zijn deze rustpunten die belangrijk zijn.

Het is ook zo dat je, als individu klaar moet staan als je iets wilt betekenen in de verandering om de handen in mekaar te slaan. Niet alleen in deze groep maar ook dat je dit kunt met anderen die de gelijkgestelde geaardheid hebben, die misschien, met andere woorden toch dezelfde weg willen gaan of met hetzelfde bezig zijn.

Het is belangrijk dat die ketens zich kunnen sluiten. De tijd van Don Quichot die alleen tegen de windmolens ging vechten, is voorbij. De tijd is nu rijp om samen met degenen die hetzelfde in zich dragen, met degenen die zich harmonisch voelen met deze aarde, met degenen waarvoor het Licht belangrijk is en dit willen uitdragen, dat je daar samen mee kunt verder trekken.

 Je zult opmerken dat, en dit geldt voor iedereen die zich ervoor open stelt, er mensen op uw weg zullen komen waarmee het klikt, waarmee die harmonie er is, er die mogelijkheden zijn. En of dat deze mensen komen uit een totaal andere oriëntatie of gezindheid, dit maakt niet uit, we zijn allen kinderen van dezelfde vader, we zijn allen deel van de God die in ons is en van waaruit we kunnen werken.

Het volgende belangrijke punt is dat u in de komende tijd meer en meer afstand gaat doen van opsomming te maken van wat u mist of te zeggen: “Het gaat mij slecht” Zelfs wanneer u een ongeval zou meemaken of een griepje zou doormaken of misschien een financiële aderlating, er zijn zoveel zaken die u in deze maatschappij vindt dat het u slecht kan gaan. Belangrijk is dat u beseft dat het u niet slecht gaat, wat er ook gebeurt, dat het ondanks hetgeen wat gebeurt voor u de zon schijnt. Daarmee bedoel ik dat voor u het Licht daar is en dat je beseft dat veel anderen het veel slechter hebben. Wat er ook plaats grijpt, fixeer u niet op: “Het gaat mij slecht” of’ dit had echt niet mogen gebeuren, dit had ik niet verdiend”. Integendeel, laat dit alles achter u en zie steeds naar de nieuwe mogelijkheden en zeg tegen uzelf, in de eenheid, in de harmonie met het Licht, met de Vader gaat het mij goed. Want ondanks het feit dat jullie allen, op jullie eigenste wijze proberen het Licht in jullie te zien, het Licht in jullie waar te nemen en er mee om te gaan, mag je niet uit het oog verliezen dat je omgeven bent, op dit moment door veel meer chaotische toestanden, door veel duister. Op het ogenblik dat deze zaken op welke manier ook in uw leven binnen sluipen en u daar aandacht aan geeft en u zich daarover gaat beklagen, dan bent u in harmonie met dit duister, met dit demonische. Daarom, nogmaals, is het belangrijk dat u steeds, wat er ook plaats vindt, het goede ziet, uw richt naar het Licht en steeds verder gaat, u niet beklagende over wat er gebeurd is.

Want vergeet niet, u hebt gekozen om in deze stof te leven. U hebt gezocht achter een voertuig. Ieder stoffelijk voertuig – en dat weet u heel goed – is beperkt. Ieder stoffelijk voertuig heeft zijn falen, maar dit is niet erg. De beperking en het falen van het stoffelijk voertuig geeft u de mogelijkheid tot leren en uit dit leren kun je steeds verder komen op weg naar bewustzijn.

Dus, lieve mensen, overdenk deze zaken, beluister wat ik u hier deze avond heb gezegd en tracht er uw leven in de komende dagen, weken, naar toe te schikken. En, tenslotte zou ik willen afronden met een derde belangrijk punt: Leer beseffen dat uw bezit het uwe niet is. Dit klinkt misschien zwaar voor de meesten want u leeft in een maatschappij die status hoog in het vaandel voert en status en macht wordt gemaakt door bezit. Distantieer u daarvan. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik gezegd heb dat ge uw bezit moet buiten gooien. Of zoals Jezus gezegd heeft: “Laat alles achter en volg mij!” Dit is voor u zeker nog niet aan de orde en ook niet de bedoeling.

Wat de bedoeling wel is in wat ik hier naar voor breng is dat u moet kunnen beseffen dat u, wat u vandaag bezit, waar u vandaag mee werkt, dat dit morgen verdwenen kan zijn. Dat je morgen in totaal andere condities kunt leven, dat je morgen tot de constatatie kunt komen dat al hetgeen wat je acht dat het jouwe is eigenlijk u niet toebehoorde en verdwenen is. Op het ogenblik dat je daar aan gehecht blijft, dat je de idee blijft behouden van: “Dit is mijn huis, mijn eigendom, mijn geld. Dit zijn mijn kleren enz.”. ben je raakbaar. Op het ogenblik dat je vanuit de grond van uw hart kunt zeggen: ” oké dit is allemaal rond mij, ik mag dit gebruiken, ik kan dit gebruiken omdat dit op mijn weg is gekomen” dan kun je verder wat er ook gebeurt. Dan ga je niet u geschokt voelen wanneer bepaalde zaken verdwijnen of afgenomen worden. En dat is belangrijk. Dan gaat u ook kunnen, op het ogenblik dat bepaalde zaken uit uw leven verdwijnen gewoon verder gaan en zien wat je aan mogelijkheden overhoudt of wat je aan nieuwe mogelijkheden hebt. Want degene die zich focust op het verlies gaat verder in het verlies. Maar degene die zegt: Het is het mijne als dusdanig niet, ik stoor er mij niet aan, het behoort de kosmos toe en ik heb het mogen gebruiken maar nu ga ik verder zonder dat en ik zie welke mogelijkheden ik in dit nieuwe heb, dan zul je opmerken dat je steeds verder kunt, dan zul je opmerken dat je geen tekorten zult kennen.

En daar komt bij, lieve mensen, dat je, wat er ook gebeurt langzaam maar zeker, in de gedachte moet overgaan dat je als groep één geheel zijt. Dat wil zeggen: Wanneer je ziet dat iemand van jullie, door welke omstandigheid ook hulp nodig heeft, dat er geen woordenwisseling kan ontstaan over wie wat doet maar dat vanuit jullie allen de spontane reactie daar is van het evenwicht te herstellen. Van de mogelijkheid te creëren dat de harmonieën aanwezig blijven.

Daarmee heb ik heus niet gezegd dat je van vandaag op morgen jullie bankrekeningen moet leeg maken en dat je, zoals in de oude kloosters, alles in één pot moet steken. De bedoeling is dat je een steun zijt voor mekaar en dat je elkaar kunt helpen.

Ik kan afsluiten met een praktisch voorbeeld. Wanneer iemand op een bepaald ogenblik niet over de mogelijkheid beschikt om zich te verplaatsen en een ander heeft die mogelijkheid wel, dat er spontaan dat doorgegeven wordt. Ik weet het. Voor velen is de auto een heilige koe die ze maar met moeite doorgeven aan een ander. Toch zul je moeten begrijpen dat in sommige omstandigheden, zelfs hetgeen wat u het heiligste is, al is het een auto of een fiets, dat je, wanneer het nodig is dit met elkaar kunt delen zonder dat daar bepaalde voorwaarden aan zijn.

Het belang is dat je beseft dat je vanuit een eenheid kunt functioneren en vanuit die eenheid hetgeen wat u door de kosmos is geschonken kunt delen. Want, lieve mensen, al wat je bezit is u door de kosmos geschonken. U kan denken: Ik heb daarvoor gewerkt. Dat klopt maar hebt u zich ooit afgevraagd hoe het mogelijk was dat u er kon voor werken. Waarom kon u het wel en waarom kon de arme uitgehongerde neger in Afrika het niet? U kon het omdat er bepaalde stromingen waren waarin jij aanwezig was die het hebben mogelijk gemaakt. En het is belangrijk te beseffen dat al wat je zo rondom u hebt opgebouwd steeds deel blijft van het geheel. En dit is het moeilijke hier in deze westerse maatschappij want de mens heeft geleerd te denken om alles naar zich toe te trekken en te zeggen: Het is het mijne.

En nu komen wij, vanuit onze zijde u duidelijk maken dat het eigenlijk de kosmos toebehoort en dat u het in bruikleen hebt. Dit een zeer belangrijke andere benadering die je, in de komende tijd steeds verder tot u moet laten doordringen.

Wij weten, het zal in u weerstand oproepen. Maar ook hier weer zal het de kunst zijn deze weerstand voor uzelf zo te ontmantelen en alles in het juiste licht te plaatsen dat u er mee verder kunt. Dan zult u zien dat u in deze woelige tijd, deze tijd van grote verandering dat u verder kunt. Dan zal u zien dat plots contact hebt met anderen die op dezelfde trilling functioneren.

Misschien zal je opmerken dat bepaalde relaties, bepaalde vriendschappen waarvan u dacht dat ze heilig waren, plots verdwijnen. Want op het ogenblik, je nu in de praktijk gaat handelen in positieve zin gaat proberen harmonisch te zijn met de kosmos, met de aarde, proberen deel te zijn van het Licht, wees ervan overtuigd dat er aardig wat mensen rondom u, die u tot heden toe bekeek als zijnde goede vrienden, u niet meer positief zullen bekijken. Want uw denkwereld, uw handelen, uw ingesteldheid komt niet meer overeen met de begeertepatronen die het grootste deel van de mensheid sturen. Wees daar niet treurig om. Voor al hetgeen rondom u verdwijnt, zul je zien, komt er een meerwaarde, komen er andere mogelijkheden, krijg je kennis van andere zaken. Want dat is het mooie in de ganse verandering. Hoe meer je u ervoor open zet, hoe duidelijker je het zelf maakt voor u, hoe meer je betrokken wordt in het geheel en hoe verder je kunt komen.

Lieve mensen dit wou ik jullie deze avond brengen. Kort samengevat wil dit zeggen: Als je deze ingesteldheid gaat opbouwen dat je op korte tijd uw eigen persoonlijkheid zeer sterk zult zien wijzigen. En dat je waarschijnlijk elkaar zeer hard gaat nodig hebben. Daarom wil ik het accent er nogmaals op leggen dat de wisselwerking tussen jullie zich niet enkel nog mag beperken tot deze bijeenkomsten met onze zijde maar dat je langzaam maar zeker moet gaan opbouwen, een echte band tussen jullie en deze band openlaten en laten uitbreiden naar degenen die daarin harmonisch met u kunnen zijn.

Dat wil zeggen dat wij voorzien, in een niet al te lange periode we zullen zien dat groepen als deze redelijk wat vertakkingen kunnen hebben, zich uitbreiden en op zichzelf de kracht hebben, en wij zullen daar steeds in helpen, zelfs begeleiden, dat ieder van u zijn eigen brandpunt heeft met mensen die in dezelfde richting zich oriënteren, mensen die samen met u onder dezelfde kosmische wetmatigheden wil verder gaan. En je zal zien dat daaruit voor velen onder jullie volledig nieuwe mogelijkheden geboren worden. Er zullen andere verhoudingen ontstaan. Sommigen van u zullen zelfs genoodzaakt zijn om ander werk te gaan uitvoeren. Maar deze zaken gaan zich heel spontaan ontwikkelen en je zult zelf, op het ogenblik dat het zo ver is, dit aanvoelen en ervoor gaan. Want doordat je hetgeen wat we u de laatste maanden hebben bijgebracht, steeds meer gaat ontwikkelen in uw leven zul je de mogelijkheid hebben ook in het bestaan, en dat houdt werk in, dat houdt alles in, vernieuwing te brengen. Want het is gewoon het gevolg uit uw verandering dat het voor u soms niet meer mogelijk zal zijn in bepaalde kaders te functioneren omdat u genoeg aanvoelt dat deze een totaal verkeerde richting uitgaan. En dat je daar geen deel van wenst te zijn.

En zo zal je opmerken dat, dankzij, en hier wordt het weer belangrijk, uw eigen opbouw van hetgeen waar u wilt voor gaan, van hetgeen wat voor u dierbaar is, waardevol is, dat dankzij datgene wat je zo hebt gerealiseerd de deuren hebt geopend tot nieuwe mogelijkheden in de nieuwe omstandigheden die zich overal zijn aan het voordoen.

Zo, lieve mensen, dat is de les en de boodschap die ik jullie vanavond wou geven. Ik weet, ze is zwaar en wanneer je het gaat herbeluisteren zul je misschien zuchten. Maar dit is maar de aanzet. Elke keer dat we nu samen komen zullen we trachten dit verder op te bouwen zodat je werkelijk deze veranderingen die overal plaats hebben en die je niet zo direct opmerkt, omdat je nog allemaal zo druk bezig bent met jullie dagelijkse bezigheden, zal je dan misschien de veranderingen duidelijker zien, zal je dan misschien leren te horen wat er werkelijk gezegd wordt en niet meer te luisteren naar hetgeen je denkt wat er gezegd wordt. En dit betreft al wat op het ogenblik op deze aarde gebeurt. En zo kunnen we, langzaam maar zeker ook allemaal brengen naar ook een stoffelijke harmonie met de aarde zelf, zodat je ook vanuit die weg kunt handelen zodat de aarde voor u uw vijand niet wordt, zodat de natuur u geen angst moet inboezemen maar dat aarde, natuur voor u de werktuigen zijn waarmee u in deze tijd werkzaam kunt zijn.

Vragen over vorige les: ”Een beeld opbouwen”.

Ik kan niet antwoorden op vragen over deze avond. Overdenk het, volgende maal zult u de mogelijkheid krijgen om daar vragen over te stellen.

U hebt allen, hier aanwezig, iets anders gehoord vanavond. Doordat je de zaken herbeluistert zal je na 2, 3 maal het volledige van wat gebracht is goed tot u laten doordringen. Daarna kan u vragen stellen en heb je de mogelijkheid om duidelijk te begrijpen.

  • Over de oefening met schouwen.

De gemakkelijkste tip die ik u kan geven is aan iets denken wat u zelf mooi of aangenaam vindt en vanuit dat punt vertrekken. Wanneer u bv. een roos of een tulp een mooie bloem vindt dan kunt u uw beeld van daaruit opbouwen en geeft u uw hersenen een prikkel om bepaalde visualisaties klaar te maken. Eens dat die trein aan het bollen is zal het veel gemakkelijker gaan om daar zaken aan toe te voegen. Dan kunt u vanuit de bloem verder gaan naar hetgeen er rond gebeurt en alras zult u dan komen tot u uzelf handelingen ziet doen enz.

Nooit trachten te forceren, daarmee bedoelen we: Niet zeggen: Nu ga ik mij neerzetten en nu moet ik dit zo zien. Tracht steeds zo ontspannen mogelijk het te doen en komt het, dan komt het, maar komt het op dat moment niet, maak u niet druk. Desnoods luister je naar mooie muziek of denk je aan iets anders. Het is van belang dat je dit volledig ontspannen leert opbouwen, nooit – en dit geldt voor alle oefeningen – in een gestreste of gespannen toestand.

  • Hoe ver reikt onze aura?

Wanneer je alle fijnstoffelijke lichamen die erbij betrokken zijn en dat zijn er heel wat meer dan je kent, zou je kunnen stellen dat bij de doorsnee persoon en bij jullie hier aanwezig, zich rond de 50 centimeter voltrekt. Er kunnen uitstulpingen zijn en onder zeer harmonische omstandigheden kan dit verder gaan. Maar, er is een groot verschil tussen wat u doorsnee als aura kent en daar zou ik het bij houden dat het grensgebied op 50 centimeter ligt. Maar wanneer we gaan spreken over de totale opbouw van de kracht die u doet bestaan, die u doet leven dan heeft deze uitstraling geen beperking. En er wordt wel eens gedacht en misdacht dat deze zaken overeenkomen met de gewone fijnstoffelijke aura of, anders omschreven bepaalde astrale uitstralingen van een stoffelijk lichaam.

Samengevat: De kern van uw wezen kent geen beperking. Uw stoffelijk zijn kent een fijnstoffelijke uitstraling die ongeveer 50 centimeter is.

  • Die 50 cm die zijn rondom ons?

Een aura is een uitstraling. Op oude prenten zie je de aura volledig rond Jezus getekend. Maar het is een probleem van stoffelijk denken en een aura heeft daar niet mee te maken. Een aura is fijnstoffelijk en is niet beperkt door bv. de houten wand achter u of waar uw voeten op steunen, ook niet als je naast iemand zit, die aura’s vloeien in elkaar.

  • Ik vroeg dat voor die oefening: Probeer uw aura te zien.

Als u uw aura wilt zien dan kijkt u naar uzelf en dan ziet u uzelf zitten in uw aura. En of u dan naar uzelf kijkt, naar uw rug of u kijkt naar uw grote teen of naar het topje van uw neus, dat maakt niet uit, u zult overal de aura aanwezig zien.

Ik help voor het moment een buurman. Ik krijg de opmerking: Zie maar dat ge u niet laat gebruiken en andere rare opmerkingen. Ik heb het gevoel dat ik het moet doen maar waar ligt de grens om iemand te helpen en u laten gebruiken?

Deze grens ligt in uzelf. Als u aanvoelt van hetgeen ik doe is juist, er is een harmonie en het betekent voor de persoon die ik help een meerwaarde, dan is er niets aan de hand. Op het ogenblik dat u ervaart: hetgeen ik doe wordt misbruikt dan moet u zelf de beslissing nemen of u toelaat dat hier een misbruik is. Op het ogenblik dat dit misbruik u niet stoort, wie heeft dan het recht om te zeggen dat dit niet kan? Alles vertrekt vanuit uzelf en als u daarin harmonisch bent. Niemand heeft het recht om kritiek te geven wanneer hij zelf niet handelt.

En hou er rekening mee, in deze maatschappij die enkel en alleen nog gebaseerd is op: Wat kan er voor mij aan waarde inzitten, hoe kan ik mijn begeerte voltrekken? Is iemand die zich inzet voor een ander en dit belangeloos doet, een gevaar. U bent in vele gevallen in de ogen van de andere de vijand, want door u kunnen zij minder naar zich toetrekken. En deze gedachte moet u niet storen. Dus, wanneer mensen zoiets tegen u zeggen zeg dan gewoon: Dit kan voor u wel wezen maar voor mij ligt het anders. Jij gaat uw weg, ik de mijne en stoor er u niet aan.

  • Vorige keer is er gesproken over de zere knie van nonkel Piet waar we iets voor konden doen, zelfs al was hij in Australië. Mogen wij hem helpen zonder dat hij het speciaal vraagt? Je mag alleen helpen als men er om vraagt?

Dit is een zeer goede regel. Maar wanneer nonkel Piet niet de mogelijkheid heeft om het u te vragen, kun je wel handelen. Je kunt handelen, altijd in die zin dat je in hetgeen wat je doet de sleutel inbouwt, dat wanneer degene naar wie het toegezonden wordt dit niet wenst, dat dit dan gaat naar degene die het wel kan gebruiken. Zo verplicht je de kracht niet tot terugkomen en heb je er ook geen hinder van.

Ik heb een ervaring gehad. Ik deed mijn ogen open en ik zag precies een gezicht. Ik zie normaal nooit wat en was geschrokken en sedertdien heb ik er wat schrik van. Hoe moet ik daar mee omgaan?

Het beste in dit geval is dat u gewoon in uw gedachte opbouwt een afspraak met hetgeen wat is gebeurd. Wanneer u door uw ontspannen toestand de poort naar onze zijde geopend hebt en een energie gezien hebt die je vertaald hebt in een menselijke gedaante, fijnstoffelijk dan is de mogelijkheid hier dat er een wisselwerking en een harmonie was tussen de entiteit die op dat ogenblik u tracht te helpen. Ik kan mij voorstellen dat in een eerste geval dit voor u nogal tot verbazing heeft geleid.

Maar, u bent al zeer lang bezig met onze zijde. Dus tracht voor uzelf te begrijpen dat er een moment komt dat bepaalde gevoeligheden zich manifesteren. Tracht gewoon voor uzelf de afspraak te maken van: Kijk, ik ga mij dan of dan terug instellen en wanneer er op die wijze contact moet zijn dat mij verder kan helpen, dat het dan op dat moment zich manifesteert. En tracht zo ontspannen mogelijk waar te nemen. Dan zal je opmerken dat hetgeen wat u ziet heeft te maken, effectief, met energie, met kracht, dat door uw oogzenuw eigenlijk wordt omgezet in een beeld opdat het voor u aanvaardbaar zou zijn. Het beeld is het jouwe. Maar daar moet u eigenlijk niet het accent op leggen. Tracht op dat ogenblik aan te voelen, te horen, te zien, het is gelijk, waar te nemen wat de wisselwerking is die ontstaan is tussen u en onze zijde. En zo kun je een eerste stap zetten naar een wisselwerking tussen een rechtstreekse telefoonlijn tussen onze wereld en uw wereld. En heus zoals de opbouw is vanuit het licht en afgeschermd binnen deze kring moet je echt daar geen angstige gedachten bij hebben.

En dit geldt voor iedereen. Want het is niet alleen u die langzaam maar zeker duidelijker wisselwerkingen zal hebben. Het hoeft niet altijd in beelden te zijn maar wees niet verbaasd dat, wanneer u ergens bent en dat je in harmonie bent met onze zijde, je, in uw ooghoek, bij wijze van spreken of zelfs frontaal iemand waarneemt die een ander niet waarneemt. Op het ogenblik wordt de grens tussen onze wereld en uw wereld, voor degenen die er voor open staan flinterdun en gaat het veel gemakkelijker worden om met ons contact te hebben.

Laat gewoon hetgeen wat mogelijk is zich ontwikkelen. Het behoort tot uw nieuwe attitude. Het behoort tot hetgeen wat deze avond aan jullie naar voor is gebracht. Begin te beseffen dat het alleen maar luisteren naar de geest op een avond als deze voorbij is. Dat ieder van u tot zelf-handeling moet kunnen overgaan. Want dit is uiteindelijk altijd de bedoeling geweest van het begin van deze groep tot nu. En zoals in elke opleiding komt er een moment dat degene die de opleiding u gegeven heeft, gaat zeggen: Nu ken je genoeg, neem nu zelf maar het heft in handen. En het is die periode die is aangebroken.

Hou er rekening mee dat u in de komende weken heel veel zaken zult horen die niet op waarheid berusten. Dat u in de komende weken door uw eigen regeerders zult belogen en bedrogen worden. Ga er niet op in, ga er ook niet tegenin, maar ga uw eigen weg. Dat is belangrijk. Angst gaat toenemen op een irreële basis, ga er niet in mee, stel gewoon: Het is mijn deel niet en dan zul je zien, dan zul je, met de krachten van het Licht en de harmonie met de gelijkgestemden een weg kunnen gaan die de moeite waard is om in deze tijd te bewandelen.

Meditatie: Een zijn met het Licht en de Kracht doorgeven.

Laat ons samen één worden. Laat ons samen aanvoelen dat wij allen zijn voortgekomen uit één kracht. Dat wij allen één kracht zijn.

Wij allen hier aanwezig, stof en geest, zoekers van Licht, zoekers naar waarheid, laat ons één zijn. Een zijn in de Vader, één zijn in de kracht die ons gebaard heeft.

Voel de energie van het Licht rondom u, voel u één met het Licht, voel u één met de aarde, voel u één met de kosmos waarin u bestaat. Voel aan dat u gestuurd zijt door alle krachten. Voel aan hoe de golven van energie u de mogelijkheid geven uw geestelijke weg te ontplooien, u de mogelijkheid geven de kracht op te bouwen om op deze aarde één te zijn met de geest van deze planeet, één te zijn met alle krachten van de natuur, één te zijn met alle krachten aanwezig van dit levend geheel.

Voel de trilling van de sferen waar u deel van bent. Voel u één met de geest van de mensheid. Voel u één met de geest van de planeten. Voel u één met de geest van het melkwegstelsel waartoe u behoort. Overzie dit alles, voel dit alles aan. Laat deze krachten in u borrelen. Vergeet even uw menselijkheid. Verhef u even boven de stof. Wordt even één met al deze krachten. Wees in harmonie met de heren der werelden. Wees in harmonie met de meesters der sferen. Wees in harmonie met alle krachten die de kosmos rijk is. Met alles wat u kunt aanvoelen, kunt waarnemen. Voel deze krachten, voel deze krachten van Licht, voel u één. Voel u opgenomen in dit geheel; Voel u één met de heerscharen van het Licht. Voel u één met de strijders van het Licht. Voel u één met de uitdragers van het Licht, zodat we kunnen zeggen:

Adonaï, Vader van God, gij die ons geschapen hebt, gij die ons drijft, wees één met uw kinderen. Wees één met uw schepping en uit deze éénheid met u dragen wij het Licht, het Licht dat voor ons de kracht inhoudt, de weg inhoudt waardoor wij alle veranderingen, alle vernieuwingen op deze aarde, onze moeder kunnen bevestigen, kunnen één zijn, één harmonie, één kracht. Dit zij bevestigd in de naam van Adonaï. De naam van Eloahim en van alle anderen. Alle krachten zijn hier verenigd, samen met ons. Laten wij het Licht op deze aarde zijn invloed hebben, zijn werk uitvoeren. Kracht is hier. En wij, kleine geesten, kleine mensen zijn deel hiervan. Wij krijgen hier de mogelijkheid anderen deel te maken van deze kracht en daarom, beminde mensen, denk aan degenen die volgens jou dit Licht kunnen gebruiken, denk aan degenen die in harmonie kunnen zijn met deze kracht en geef vrijelijk, deel vrijelijk de kracht waarvan je nu deel bent, deel vrijelijk het Licht uit aan degenen die zoekende zijn naar dit Licht. Hou deze krachten, dit Licht niet voor u alleen. Maar laat het zijn weg gaan naar al degenen die dit van node hebben, naar al diegenen die zoekende zijn, naar al diegenen die lijdende zijn en vertroosting zoeken, naar al diegenen die gevangen zijn en vrijheid begeren, naar al diegenen die te kort hebben zodat zij dankzij deze kracht hun evenwichten en hun geestelijke waarheid mogen hervinden.

Laat deze kracht uitgaan zodat deze gebieden het Licht te zien krijgen, zodat degenen die zoekende zijn, aanvoelen waar dit Licht komt, waar dit Licht gaat. Zodat zij in harmonie kunnen zijn en zo zorgen dat steeds meer en grotere evenwichten de nieuwe krachten, de nieuwe energieën op deze aarde tot ontwikkeling laten komen.

Dat deze kracht zich voltrekke in de naam van de Vader, die genoemd wordt Adonaï. In de naam van de zoon, de Christos en in de naam van de geest die ons allen hierin verlicht.

Dat deze kracht u volledig omsluit, één wordt met deze kracht. Dat deze kracht voor u zorge, dat je steeds weer het Licht ervaart. Dat deze kracht voor u de deuren opent zodat de eigenschappen die je in u draagt tot volle ontwikkeling kunnen komen. Dat deze kracht u de wegwijzer moge zijn in het dagelijkse bestaan.

Besef, door deel te zijn van deze kracht, dat u deze kracht bent. Besef dat in u de Vader werkt. Besef dat je steeds alles kunt bereiken op het ogenblik dat u deze harmonie voor uzelf herkent. Dat u vanuit deze harmonie handelt en waarmaakt wat op uw weg van bewustwording gelegd is. Want alles heeft de Vader voorzien en alles komt uit de Vader. Dus, beminde mensen, wees één met de Vader en gebruik de kracht zoals we ze nu gebruiken. Wees één met alles zodat de harmonie met u zijnde u afschermt, u beveiligt en u geleide op het juiste pad, het pad van het Licht, het pad van de harmonie, het pad van de naastenliefde, de verwantschap tussen al het bestaande.

En nu we deze kracht hebben doorgegeven, kunnen we langzaam maar zeker tot onszelf komen, heel rustig beseffende dat wanneer ons gevraagd wordt het Licht te delen, wij dit onvoorwaardelijk doen omdat we weten dat wij deel zijn van de Vader, wij onbeperkt het Licht kunnen doorgeven. En hoe meer wij het Licht verspreiden hoe lichtender wij zelf kunnen ontwikkelen. Laat ons daarom beseffen dat deze stoffelijke tijdelijke toestand voor ons maar een leerschool is die ons kan verder helpen op de weg van het bestaan dat wij doormaken. Laat ons nu in dit stoffelijk gebeuren de kracht en de leerschool opdoen opdat, wanneer wij dit stoffelijke lichaam achterlaten wij voldoende bagage kunnen meenemen om onze weg door de oneindigheid verder te zetten. Zodat we niet in ons nieuwe bestaan onszelf blokkeren maar dat we juist door hetgeen wat we gegeven hebben, juist door hetgeen we geleerd hebben in deze stof, eens ons moment van verder gaan gekomen is deze lering, deze ervaring als een meerwaarde uit dit leven kunnen meenemen en zo verder gaan op de weg van de Vader, zo verder gaan in het Licht, in de kracht die ons van bij het begin, van bij de bron tot de terugkeer naar de bron, is gegeven.

Mijn beminde broeders en zusters, heb onze dank om uw medewerking. Dankzij u en uw inzet zijn er weer meer evenwichten en mogelijkheden gecreëerd. Wanneer u zo dadelijk huiswaarts gaat, doe dit in alle rust. Koester de ervaring, besef dat je nooit of nooit alleen zijt wanneer je van uzelf weet dat je deel bent van de Vader. Wanneer je dit weten steeds bijhoudt, zul je steeds in de juiste harmonieën in het Licht uw pad kunnen gaan en zul je van dit leven een ware leerschool maken zodat wanneer je terug aan onze zijde komt we gezamenlijk onze weg kunnen verderzetten. En beminde broeders en zusters, vanuit dit Licht wens ik jullie nog een lichtende zegenrijke weg te gaan

image_pdf