Genezende krachten

image_pdf

13 februari 1975

Ik zal eerst een indeling geven. Genezende krachten kennen we in de natuur, in de geest en kosmisch. Als we het hebben over genezende krachten in de natuur, dan denken we aan:

aan de kruiden die ons ter beschikking staan.

aan de verschillende radiaties (stralingen) en oplossingen die in bronnen aanwezig zijn.

aan de stralings‑ en atmosferische verhoudingen in bepaalde streken, die eveneens bij de bestrijding van sommige kwalen helpen.

Hebben we het over de genezende krachten in de mens, dan denken we aan wat men verkeerd magnetisme noemt. We hebben dan te maken met de levenskracht van de mens, die al dan niet aangevuld van buitenaf kan worden gebruikt om afwijkingen in levensstromen bij anderen te egaliseren en daardoor het lichaam in staat te stellen zichzelf te genezen. Er zijn ook andere methoden bekend waarop ik niet te ver zal ingaan. Sommige daarvan hangen samen met magie: overdracht van andere dan de eigen kracht. Weer andere hangen samen met het instellen van de mens op welke wijze dan ook op bepaalde krachten rond hem. Een van de be­kendste is de Chinese naaldprik methode. Hebben we het over genezende kracht in de geest, dan kijkt u maar eerst naar mij. Ik ben één van degenen die zich ermee bezighouden. Wat we doen in de geest is eigenlijk dit: Wij trachten in de mens ‑ en dat is vooral mentaal en ook een klein beetje wat de levenskracht betreft ‑ een evenwichtigheid tot stand te brengen waardoor hij in staat is de juiste reacties zelf te wekken en t.a.v. eventuele medicaties juist te reageren. Jammer is daarbij dat ve­le van ons hierbij gebonden zijn aan bepaalde beelden, die de mensen waar­mee we samenwerken plegen op te roepen. Er is in Engeland iemand, die alleen wil werken met indian scouts. Als ik daar kom, dan laat hij eerst de indianen kreet horen. Dat is natuurlijk niet nodig, want tenslotte heeft een geest niet bepaald veel vorm.

De kosmische kracht in de genezing.

Deze kan ik u ongeveer beschrijven. Ik kan u namelijk geen nauwkeurig beeld ervan geven. Wij verstaan hieronder bepaalde stralingswerkingen en verhoudingen, die de mens meestal hoofdzakelijk astrologisch kan uitdruk­ken, maar die in feite samenhangen met bepaalde evenwichtsverhoudingen in het zonnestelsel en eventueel met zekere invloeden, die uit de ruimte in het zonnestelsel doordringen. Dergelijke invloeden kunnen namelijk bepaalde kwalen bevorderen, maar ze kunnen ze evengoed afremmen. Daarbij kennen we geestelijk kosmische krachten. Deze behoren niet tot het u bekende continuüm, maar treden daarin op als een fluctuatie van bestaande krachten. Hierdoor ontstaat er wat men wel vibratie of trilling noemt. Deze vibratie kan inderdaad ook grote invloed hebben op bepaalde kwalen bij de mensen. Ik heb u hier de indeling gegeven en geprobeerd om in kort be­stek duidelijk te maken wat we daaronder kunnen verstaan.

Laten we eerst eens beginnen met kruiden en wat er verder bij behoort, dus de natuur. U heeft allen wel gehoord dat er bepaalde geneeskrachtige bron­nen zijn. En dan kunnen de mensen daarvoor hun schouders ophalen, maar het vreemde is dat mensen door die bronnen genezen. Soms blijkt er een lichte radioactiviteit in het water te zitten. In vele gevallen is het een oplossing van bepaalde zouten. U zult zich afvragen waaruit de genezende kracht hier kan bestaan. Heel eenvoudig gezegd is het dit: in een natuurlijke oplossing zullen de zouten zich in een zodanig evenwicht bevinden, dat het menselijk lichaam dit kan verwerken zonder dat direct overdaad ontstaat of opslag in het lichaam van enkele van die zouten plaats heeft. Het betekent dat het geheel in de stofwisse­ling wordt opgenomen en als zodanig reinigend kan werken en daarbij sti­mulerend. Dergelijke bronnen gebruikt men hoofdzakelijk voor de genezing van podagra, ischias, reuma en dergelijke ziekten. Hetzelfde kan worden gezegd van modderbaden. Niet alle modderbaden zijn even goed. Maar het is mogelijk als men de juiste soort modder te pakken heeft, dat men door de mensen in de modder te laten wroeten en baden inderdaad een grote verbetering krijgt en bovendien een betere doorbloeding van de weefsels. Dat dit een genezende werking met zich brengt, zal u duidelijk zijn. Hebben we te maken met een lichte radioactiviteit, dan is dat een kleine straling die over het algemeen wordt opgenomen in de stof­wisseling en ten dele ook in de bloedbaan, omdat het ook in de lucht­omzetting een rol kan spelen (het komt via de longen binnen). Hier wordt de zaak eigenlijk alleen maar een beetje geactiveerd. Het betekent gewoon dat de witte bloedlichaampjes etc. iets sneller gaan reageren en dat vooral de bacteriofagen (bloedlichaampje dat zich bezighoudt met het in zich opnemen en vernietigen van bacteriën en andere vreemde indringers in het menselijk lichaam) onder die invloed vaak een grotere stimulans ervaren dan normaal, totdat ze meer vreten dan goed voor ze is. Zij bar­sten ervan, maar u wordt er beter van. Wat doen we met kruiden? Hiermee is het een heel eigenaardige zaak, omdat ze niet allemaal te allen tijde even geneeskrachtig zullen zijn. We moeten rekening houden met zekere plukperioden. Dat klinkt vreemd, maar het is niet zo gek, als we rekening ermee houden dat we in het voorjaar de sapdrift hebben. In de sapdrift zullen er grotere hoeveelheden sappen worden opgenomen, maar ze zullen zich in een sterke verdunning be­vinden. Zeg ik dat ik daarvoor een vollemaansnacht moet hebben, dan kies ik een nacht waarin de uitwaseming en ook het levensproces tamelijk sterk zijn, maar de voedselopname aanmerkelijk geremd is. Het resultaat is, dat ik in de vruchten, de bladeren en vooral ook in de bloesem een grotere hoeveelheid stoffen vind dan normaal. Dat geldt vooral voor belladonna, dollekervel e.d..

De kruiden kunnen nooit worden beschouwd als een lapmiddel. Ze zijn een natuurlijk geneesmiddel en de tisanes (kruidenthee ‘s) zijn ouder dan de nu bekende geneeskunde. Er werden al kruidenthee ‘s gebruikt in de tijd dat niemand nog wist hoe een menselijk lichaam werkte. Een kruidenthee is al­tijd een samenstelling van verschillende kruiden. Die samenstelling geschiedt op grond van ervaring. Als we het helemaal juist willen doen, dan zullen we iemand moeten hebben die sensitief genoeg is om bij de patiënt precies af te lezen wat hij werkelijk nodig heeft. Dit gebeurt zelden zodat de kruiden, die als geneesmiddel worden genomen, over het bestaan uit een mengseltje dat voor de gemiddelde patiënt wel gunstig kan werken. Dit geldt echter ook voor een groot gedeelte van de medicijnen in de farmacopee. We behoeven dus wat dat betreft zeker niet afwijzend te staan tegenover de kruiden.

Een ander punt is wel heel eigenaardig. Daar waar bepaalde kwalen veel voorkomen zullen wij in die streek doorgaans de kruiden vinden, die een genezende werking hebben. Ik wil het niet zo ver doorvoeren als bepaalde groepen bij de Rozenkruisers, die zeggen: als je ziek bent, dan moet je buitenshuis kijken, want vlak voor de deur groeit dan het kruid dat je nodig hebt. Maar ik wil wel zo ver gaan dat ik stel, dat in elke streek die kruiden aanwezig zijn welke de gunstigste werking hebben op de kwalen, die daar algemeen voorkomen. De kennis hiervan is een zeer ingewikkelde zaak. U kunt van mij niet verwachten dat ik hier een complete cursus ga geven. Er zijn echter enkele dingen, die u als vanzelf weet bv. als u een voetbalknie heeft of een gezwollen gewricht, leg er dan een paar vochtige koolbladeren op. Verbind het betreffende gewricht goed daarmee, houd het goed afgesloten en u zult zien dat het leeuwwater hierdoor verdwijnt. Heeft u last van suikerziekte e.d. dan kunt u sterrenkers gebruiken of peterselie en dan liefst in grote hoeveelheden. De werking is heel eenvoudig: het is namelijk vochtafdrijvend. Het betekent dus dat de vochthuishouding aanmerkelijk wordt versneld en dat houdt weer in dat overtollige bloedsuikers gemakkelijker worden afgevoerd en dat de bloedsuikerspiegel dus daalt.

Na de kruiden komen we als vanzelf bij de mens en zijn mogelijkheden terecht. Nu zult u één ding met me eens zijn: overdracht van levenskracht is alleen dan mogelijk, indien de ander voor die kracht ontvankelijk is. Dat wil zeggen, dat bij alle vormen van magnetiseren etc., maar ook bij gebedsgenezingen en wat dies meer zij suggestie een zeer grote rol ­speelt. Suggestie betekent verandering in eigen denken, in eigen geestelijke instelling en daardoor ook een grotere openheid t.a.v. de omgeving. Indien dit op de juiste manier geschiedt, kan gemakkelijker kracht worden opgenomen. Men dient echter wel te beseffen: de paranormale genezer kan niet alle kwalen genezen. Hij is gewoonlijk niet een voldoende ontwikkeld diagnosticus om precies vast te stellen welke kwaal het in feite is en welke gevaren daaraan verbonden zijn. Dit impliceert dat hij ook niet in staat is om op een andere wijze dan aan de hand van de patiënt zelf en diens verklaringen het genezingsproces te volgen. Ik zou er daarom graag de nadruk op willen leggen dat – indien u gebruik maakt van paranormale genezing ‑ het noodzakelijk is dat de patiënt ook onder normale medische controle staat. Aan de andere kant zal het u duidelijk zijn dat de krachten die u overdraagt in vele gevallen voor die mens slechts een egaliseren betekent.

U kent allen wel de uitdrukkingen die bij magnetiseren te pas komen.

Afnemen. Wat is afnemen? Dat is niets anders dan een opnemen van overtollige energie of chaotisch stromende energie, die men dan bui­ten de aura brengt en daar afslaat: een mooie omschrijving voor het handengewapper dat bij een dergelijke procedure hoort.

Als ik instraal, dan geef ik de patiënt kracht. Dat wil zeggen, dat ik hem dan extra energie geef en dat ik dit zal doen op die plaat­sen waar volgens het gevoel van de genezer het noodzakelijk is om een tekort aan kracht aan te vullen. In een dergelijk geval moet het lichaam zelf volledig reageren.

Een andere procedure bij het magnetiseren is het z.g. doorstralen. Daarbij is één hand als gevende werkzaam (daar gaat de kracht uit), de andere hand is de nemende. Deze absorbeert kracht. Hierdoor wordt eigenlijk de kringloop van kracht van de patiënt tijdelijk aan­gesloten op de levensstroom van de genezer. In dergelijke gevallen wordt geen kracht toegevoerd en geen kracht afgenomen, maar wel wordt de gehele kracht genormaliseerd. Afwijkingen daarvan worden verminderd, het evenwicht wordt groter en met enige suggestie daarbij zal de patiënt zich bovendien prettiger gaan voelen, zo­dat hierdoor alle levensprocessen weer normaal kunnen verlopen, wat de genezing dan in de hand werkt.

Als ik de diagnostiek bekijk, dan blijkt dat paranormale genezers en degenen die daar tegenaan leunen nogal vreemde diagnostische methoden kennen. Wij kennen de urinekijkers. In de urine kunnen we inderdaad verontreinigingen zien. De kleur en eventueel het bezinksel van de urine kunnen een indicatie zijn voor de aanwezigheid van bepaalde ziekten, maar niet voor alle ziekten. De uroloog kan dus niet alle ziekten constateren, wel enkele. Het is grotendeels een ervaringswetenschap, tenzij men met het laboratorium werkt en dan wordt het urine onderzoek weer nor­maal deel van de bekende geneeskunde.

Iris kijken. Hier gaat men uit van het standpunt, dat als er ergens in het lichaam een defect is, dat in andere delen van het lichaam weer­spiegeld zal worden. Op grond van deze theorie nemen we aan, dat als er in het lichaam op een bepaald punt iets niet in orde is in de iris een stip of een vlek zichtbaar zal zijn die aangeeft waar de fout schuilt en er dus een diagnose mogelijk is. Hierbij mag ik opmerken dat die vaak heel goed is, maar dat ze zeker geen onfeilbare methode is, zodat men zich daarop niet geheel kan verlaten. Wel kunnen door iriscopie aanwijzingen worden verkregen die bij een nader onderzoek ons kunnen helpen om pri­maire en secundaire symptomen uit elkaar te houden.

De methode om een diagnose te stellen door middel van de wichel­roede zal u ook bekend zijn. Hier gaat men ervan uit dat elke werveling in de levensstroom aanduidt dat er een onjuistheid aanwezig is. Door met de wichelroede de aura af te tasten constateert men een uit­slag op die punten waar een afwijkende energie of een wervelende ener­gie is. Dan zit daar de kwaal en zal men zich bij de behandeling ook op de aangewezen organen of lichaamsdelen voornamelijk richten. Meestal is het redelijk juist, maar alweer: meer dan een aanwijzing is dit niet. Het kan niet gelden als een volledige diagnose.

De helderziende diagnose. Hier is de kwaliteit van de diagnose sterk afhankelijk van de kwa­liteit van de diagnosticus. Een werkelijk goed helderziende kan inder­daad zonder meer kwalen aflezen en constateren. Ook als deze niet over de nodige medische terminologie beschikt, zal het hem doorgaans toch mogelijk zijn om precies te beschrijven wat er aan de hand is. Het zal u ook bekend zijn dat dergelijke diagnoses helaas door de be­voegde geneeskunde als kwakzalverij worden beschouwd. Nu zijn er op het ogenblik medici, die ik persoonlijk als kwakzalver beschouw en die zich zeer fel kanten tegen de kwakzalverij bij anderen: wat mij een vorm van prestige en broodnijd lijkt.

De mediamieke diagnostiek. Hier wordt door een geest een diagnose gesteld die middels een medium wordt bekend gemaakt. In deze gevallen kan ik u alleen zeer grote voorzichtigheid aanbevelen, omdat het voor een entiteit niet altijd mogelijk is om via een medium nauwkeurig uit te drukken wat hij wil zeggen. Hier kunnen zekere associaties bij het medium tot fouten leiden. Indien men op dergelijke diagnoses en eventueel op de daarbij voorgeschreven geneesmiddelen zonder meer zou afgaan, dan zijn er bepaalde gevaren. Een bekend voorbeeld, dat ik al meermalen heb gebruikt: als je iemand 0,1 mg arsenicum voorschrijft in een bepaalde oplossing en het medium maakt er 10 mg van, dan kunt u wel begrijpen dat u hier kunt kiezen tussen een stad uitroeien of je verstand gebruiken. Voorzichtigheid is dus geboden.

Conclusie ten aanzien van de diagnostiek: Wij zijn hier zeer sterk aangewezen op de betrouwbaarheid van de persoon. Deze kunnen we in vele gevallen niet voldoende controleren. Daarom zal zo’n diagnose wel gebruikt kunnen worden om aan de hand daarvan een gangbaar diagnostisch onderzoek te doen geschieden, maar ze zal niet zondermeer als alleen geldend en juist mogen worden beschouwd.

De genezende kracht in de geest.

Wat doet een geest die genezing brengend optreedt? Hier mag ik uit eigen ervaring spreken, dan weet ik tenminste waar ik het over heb. Als ik iemand wil helpen genezen dan heb ik drie verschillende mogelijkheden:

1e methode: De persoon kracht geven. Maar als er een fout is die op zich kracht gebruikt, dan kan het scheppen van een vloed van levensenergie vaak de kwaal verergeren, omdat deze ook deel heeft aan de tota­le energie en zich daardoor meestal sneller kan uitbreiden dan in de rest van het lichaam de genezende werking op gang kan komen. Dus niet altijd bruikbaar, alleen in bepaalde gevallen. Daar waar we echter te maken hebben met lichaamszwakte als een der voornaamste oorzaken van een kwaal, wordt deze levensenergie toegevoerd. Dit geschiedt door een harmonie tot stand te brengen (een soort gelijkgestemdheid) tussen de patiënt en onszelf en daarna uit onze eigen wereld zoveel mogelijk energie te absorberen die we dan naar de patiënt doorstralen.

2 methode: Het gespecialiseerd ingrijpen. Men noemt het wel eens een geeste­lijke operatie, maar dat is niet helemaal juist. Hier kan gewerkt wor­den met trillingen. Als ik te maken heb met bv. een gal‑ of niersteen, kan ik deze wel degelijk vergruizen, maar dan moet ik daarvoor de juiste trilling vinden. Het is echter mogelijk een betrekkelijk grote gal of niersteen door die trilling tamelijk snel te doen vervallen tot een pulver dat door het lichaam kan worden afgevoerd. Ik geef toe dat we vooral bij niersteen wel eens een enkel deeltje hebben dat wat groter is gewor­den en dat pijn doet in de urinewegen, maar als de persoon voldoende drinkt, dan is dat wel gauw voorbij. Op gelijke wijze kunnen we ingrijpen bij bepaalde organen, maar niet alle. Ik kan bv. een lever die aan serosis lijdt niet genezen. Indien ik daar zou ingrijpen, zou ik destructie van de weefsels ver­oorzaken: het gevolg is bloeding. Het eindresultaat is erg onaangenaam. Maar als ik te maken heb met een onjuist functioneren van de gal, dan kan ik vaak de oorzaak daarvan opsporen en hierdoor de overmatige galafscheiding beperken. Indien ik dat op goede manier doe (via tril­lingen en in dit geval een beetje kracht erbij), kan ik goede resultaten verkrijgen. We kunnen in enkele maar weer niet in alle gevallen gezwellen in de weefsels aantasten. Het ligt eraan wat de aard ervan is. Zijn het bv. de ka-cellen die tamelijk dicht bij elkaar zitten, dan is het mogelijk, door versterking van de omringende cellen een inkapseling tot stand te brengen en gelijktijdig binnen de inkapseling zoveel energie wegnemen dat de cellen niet meer tot deling komen en dus in feite dormant worden, wat een genezing nabij kan komen. Maar als er nu een te vitale stam is en er reeds uitzaaiing heeft plaats­gevonden, dan is het niet meer mogelijk op deze wijze te werk te gaan. We hebben dan niet meer de mogelijkheid om alles te centra­liseren en in te kapselen. Een algehele inkapseling is onmogelijk zonder gelijktijdig daardoor grote schade te veroorzaken. Je kunt dus niet meer opereren. Het enige wat je nog wel kunt doen is ook in deze gevallen zoveel mogelijk energie wegnemen uit de aangetaste delen en wel speciaal uit de woekerende cellen. Bij andere gezwellen kan er ettervorming optreden. In die gevallen is het wel mogelijk door verzwakking van het weefsel op een bepaal­de plaats een uitgang voor het overmatige vocht en afval te maken om hierdoor zonder al te grote gevaren voor verspreiding van in­fectie een groot deel af te voeren. Dit wordt over het algemeen alleen dan gedaan, indien er geen andere mogelijkheid is. ­In het hoofd is dit niet mogelijk, omdat daar een dergelijk ingrijpen tot gevolg heeft dat besmetting van de hersenschors kan plaatsvin­den of een penetratie van het hersenvlies. In beide gevallen is de patiënt er dan erger aan toe.

3e methode: Het laden van de aura. Hier wordt een vorm van oversluiering toegepast waarbij de geest in kwestie zoveel mogelijk zijn eigen energie verdeelt over de gehele buitenste laag van de aura van de patiënt. Daarna begint hij een werking uit te stralen waardoor de krachten daarin worden ver­sterkt en gelijktijdig transformeert hij een deel van die kracht naar de z.g. eerste of binnenste laag van de aura waarin een groot ge­deelte van de weefseluitstraling plaats heeft. Hierdoor kunnen hit­te‑ en koude effecten worden opgewekt, stimuli tot remming van de bloedsomloop tot stand worden gebracht en kan bovendien een groot gedeelte van het zenuwstelsel op de juiste wijze worden gestimuleerd, zodat in enkele gevallen effecten worden bereikt vergelijkbaar met die van de acupunctuur.

De genezende krachten uit de kosmos.

Op de eerste plaats hebben we de werking der planeten. Als we over de werking der planeten spreken, dan moeten we ons het volgende voorstel­len: de planeten hebben een eigen straling, ze hebben een eigen relatie met de zon. Die relatie is niet alleen uit te drukken in lichtstraling van de zon. Het is wel degelijk een wederkerige relatie waardoor er een krachtveld ontstaat dat de baan van de planeet helpt bepalen. Er zijn vele planeten. Ze lopen niet alle in een gelijke baan om de zon. Hun omlooptijden verschillen. Dat wil zeggen, dat op een gegeven moment grotere concentraties van soortgelijke velden ontstaan in een bepaald gebied naast de zon. Dat betekent weer, dat een ‑ zij het geringe – verstoring van het “zwaartekracht evenwicht” voor een van de planeten kan optreden, wanneer de andere planeten (daar hoort in de astrologie ook de maan onder al is zij eigenlijk geen planeet maar een satelliet van de aarde) het geheel sterker of minder sterk aan de zon binden. De kosmische krachten binnen het zonnestelsel (die men ook astrologisch kan berekenen) zijn in feite afhankelijk in de eerste plaats van de velddichtheid (de onderlinge veld verbinding zon ‑ planeten) zoals die op aarde op een bepaald ogenblik ontstaat en in de tweede plaats van de geringe variatie van de zwaartekrachtverhoudingen op aarde waarop het or­ganisme van de mens en van praktisch alle levende wezens reageren. Een juist samentreffen daarvan betekent een belasting voor bepaalde organen. Zijn daar fouten in aanwezig, dan is de kans zeer groot dat ze juist in zo’n periode tot uiting komen. Aan de andere kant zijn er ook krachten die organen stimuleren en versterken. Als deze er zijn, is de kans groot dat fouten in dergelijke organen genezen zullen worden voor zover er voldoende lichamelijke krachtreserve is.

Dan hebben we daar buiten nog de grote kosmos met al die sterren. Ook hierin zijn velden, die o.m. worden bepaald door wat men kan noemen de stromingen van de eenvoudige atomen. Als een zon door zo’n baan gaat wordt de activiteit van die zon daardoor gestimuleerd of afgeremd. Zo’n baan kan een versterker zijn voor de straling van bepaalde sterren: ze kan ook de straling van die sterren afremmen. En dat betekent dat zeer geringe invloeden werkzaam kunnen zijn op aarde waarop het menselijk organisme kan reageren. Denkt u maar aan die vorm van geneeskunde, waar men in uiterste verdun­ning – dus schijnbaar niet werkzaam – zekere stoffen aan het lichaam toedient en het lichaam daarop kenbaar en duidelijk kan reageren. Zo is dat hier ook. In deze gevallen ‑ en dat is moeilijk te berekenen, je zou een grootmeester in de astronomie en astrologie moeten zijn wil je dat kunnen doen ‑ krijgen we ook genezende, remmende of stimulerende werkingen. Deze kunnen overigens niet worden beperkt tot het lichaam alleen, omdat dergelijke invloeden veelal ook het levenslichaam betreffen zowel als het astraal en daarmede ook het emotionele leven van de mens mede kunnen beïnvloeden.

De geestelijk kosmische krachten.

Deze behoren niet tot uw continuüm. Daarover kunnen we dit zeggen: er zijn een groot aantal dimensies. Uw wereld wordt ‑ althans voor u kenbaar – bepaald door drie dimensies plus de factor tijd. Die andere dimensies hebben verschillende krachtpotentialen ten aanzien van de u­ bekende dimensies. Het is dus mogelijk dat er op een gegeven ogenblik op de grens van het u bekende drie dimensionale continuüm en van een daar­aan grenzend hoger of lager geladen continuüm z.g. lekstromen ontstaan. Waar dit gebeurt, daar krijgen we dus in versterkte mate te maken met toename of afname van energieën, waaronder meestal ook de voor het leven belangrijke energie: de levensenergie. Waar dit het geval is, kan een plaats tijdelijk wonderbaarlijke genezingen te zien geven, terwijl andere plaatsen eveneens tijdelijk (die perioden kunnen lopen van honderd tot duizend jaren) een grote hoeveelheid kwalen kent en bv. grote lusteloosheid. Ook deze krachten zal men in het geheel van de genezende werkingen moet incalculeren, omdat bekend is dat er streken op aarde zijn waarin zekere ziektebeelden niet zullen voorkomen.

Er is aan de bovenloop van de Orinoco een betrekkelijk klein gebied waarin kanker, suikerziekte maar ook astma niet plegen voor te komen. Ook longinfecties komen hier zelden of niet voor, bronchiale infecties slechts in beperkte mate en alleen van buitenaf ingevoerd. Iemand, die daar met ‘n longkwaal heen gaat, ontdekt dat zijn kwaal een zeer grote verbetering ondergaat. Toch is dit niet te vergelijken met bv. Zwitser­land waar men de genezing voornamelijk dankt aan de ijle lucht en de ster­kere ultraviolet straling. Er zijn dus streken op aarde die voor een be­paalde tijd deze energieën bevatten. Daar waar ze een langere tijd actief zijn plegen priesters zich ervan meester te maken, als het in een meer toegankelijk deel van de wereld ligt. Het worden dan bedevaartplaatsen waar inderdaad miraculeuze genezingen geschieden. Dit lijkt op zichzelf misschien een beetje denigrerend, maar het is niet als zodanig bedoeld. Want doordat de patiënten naar een bedevaartplaats gaan en dus sugges­tief voorbereid zijn op de absorptie van een maximum aan energie, zullen zij gemakkelijker levenskracht opnemen. Zij zullen die levenskracht juister verwerken en daardoor sneller resultaten kunnen boeken.

Hiermede heb ik u een overzicht gegeven van al datgene wat er onder genezende krachten kan worden verstaan. Ik ben mij ervan bewust dat elk punt, dat ik heb aangesneden voor verdere discussie vatbaar is. Ik zeg u van tevoren dat het mij onmogelijk is hier een korte cursus te geven in paranormale genezing, kruidkunde of iets dergelijks. Ik kan u zelfs geen cursusje geven in de werking van de planeten, want ook dit is een ter­rein dat heel ver gaat. U zoudt de stand en de werkingen van de planeten weer moeten vergelijken met de kruiden die u wilt plukken, want ook daar­door kunnen optimale condities ontstaan. Paranormale genezing is zeker geen bijgeloof, het bestaat. Genezende krachten zijn geen illusie, geen suggestie, geen dwaasheid van oude vol­keren, maar realiteit die ‑ maar heel wat langer dan de bekende genees­kunde bestaat – zijn gebruikt door de mens en voor de mens werkzaam zijn geweest. De krachten rond de wereld hebben bovendien onder omstandigheden invloed op het menselijk bewustzijn. In de oudheid bestond in bepaalde tem­pels de methode om de mens in het maanlicht te doen slapen, hem aan te raken met de heilige slang (wat suggestief was bedoeld) en hem zo te bren­gen tot een diagnose van zijn eigen kwaal waarbij hij zichzelf in feite de geneesmiddelen voorschreef. Het is opvallend, dat vele patiënten deze be­handeling goed hebben doorstaan en zelfs zijn genezen: iets wat volgens de huidige techniek en stand van de geneeskunde minder waarschijnlijk mag heten.

Ik wil u er ten laatste op wijzen, dat in alle genezende werkingen (dus ook de normale medicinale therapieën e.d.) de psyche van de mens een grote rol speelt. Daar waar dit het geval is, zal men moeten erkennen dat het vaak belangrijker is om de juiste psychische toestand te scheppen dan de juist medicijnen voor te schrijven, want via de psyche kunnen grotere genezende werkingen worden bereikt.

Indien men al verwijten heeft tegen de paranormale geneeskunde, die krachten en kruiden gebruikt om genezing te bereiken, zo mag hierbij wor­den geconstateerd dat het suggestieve, het bijna magische dat deze genees­wijze met zich brengt de absorptie van genezende kracht vereenvoudigt en het gehele organisme conditioneert tot een juiste werking van de eventuele geneesmiddelen. Daar de medische stand de laatste tijd juist in dit op­zicht tekort schiet, is het bijna onvermijdelijk dat degenen die werken met de genezende krachten uit de kosmos en van de wereld in staat worden ge­steld juist t.a.v. de psychische behoefte van de mens hun arbeid te ver­richten. Indien het hun wordt toegestaan, zal blijken dat veel van het hui­dige gangbare ingrijpen overbodig wordt, omdat de mens in zichzelf grotere recuperatievermogens bezit dan men nu schijnt te willen veronderstellen.

Conclusie:

De levenskracht kan niet volgens een betaald systeem worden gewon­nen of bepaald. Het is uw eigen persoonlijke harmonie of disharmonie waar­door u levenskracht opneemt. Zo zal uw overdragen van krachten aan een ander ook niet door een systeem kunnen worden bepaald, maar alleen door uw eigen instelling. U zult het dus moeten doen op de manier, die voor uw gevoel de meest juiste is. Daarmee zult u altijd de beste resultaten behalen. U moet altijd trachten te werken met de eenvoudigste middelen. Dat betekent, dat u geen bewerkelijke tisane moet maken, als u het af kunt met een snufje bicarbonaat. U moet geen te ingewikkelde geneesmiddelen maken of gebruiken. U moet geen te ingewikkelde procedures volgen. Hoe eenvoudiger u werkt met de krachten en middelen die u ter beschikking. staan, des te groter de kans is dat u inderdaad de resultaten behaalt die u wilt hebben. Hoe ingewikkelder wij een procedure maken, des te groter de kans is dat we fouten maken. Hoe ingewikkelder wij onze denkwijze maken, des te groter de kans is dat we onszelf misleiden. Laten we daarom ‑ juist als het gaat over genezende krachten ‑ proberen de zaak eenvoudig te be­naderen. Dan kan ik me voorstellen dat veel mensen zeggen: het geloof is alles. Dan zeg ik: het geloof is de basis waarvan je uitgaat. Maar je hebt je ge­zond verstand niet gekregen om het in de hoek te zetten. Gebruik dus je gezond verstand! Elke mens, die weet dat hij ziek is, moet beseffen dat hij gezond kan worden. Gezond worden kan soms gaan via de weg die u “dood” noemt, maar in vele gevallen kan het zuiver lichamelijk gebeuren en vaak op korte ter­mijn. Maar dan moet u eerst geloven in de harmonie, in de kracht die u geneest. Dan moet u zich eerst bezighouden met datgene wat positief is, datgene wat een bevestiging betekent van leven, levensvreugde en levens­kracht. Als u zich bezighoudt met een fout, zult u vaak daardoor de mo­gelijkheid om die fout in de toekomst te voorkomen verwerpen.

Tracht altijd vandaag te leven, te werken met de krachten die er vandaag zijn en u te beroepen op het hoogste dat er in u bestaat om zo optimaal mogelijk te leven en zo volledig mogelijk alle krachten en wer­kingen in u aan de wereld te kunnen geven. Zoek niet slechts voor jezelf, want je bent deel van een geheel. Zoek uit en in jezelf het beste te vinden en te bereiken om het zoveel mogelijk met anderen te delen. Juist door datgene wat je geeft in het leven leef je intenser. En door de wijze waarop je leert je eigen krach­ten af te staan aan anderen, leer je ook om die krachten te absorberen die je nodig hebt. Denk niet: genezende kracht is een leuk grapje, dat is alleen voor anderen. Het geldt ook voor u. Want u kunt genezen en u kunt genezing brengen, indien u maar eerst dat schermpje van “dat kan ik toch niet” of: “hoe zou ik het moeten doen” opzij gooit.

Werk volgens uw beste weten. Werk met de inzet van uw gehele kracht en persoonlijkheid en u zult zien dat de genezende krachten in u groter zijn dan u vermoedde, dat genezende krachten uit de geest u zullen bij­staan waar u meende te moeten falen en dat de genezende werkingen en krachten van uw eigen wereld u kenbaarder voor ogen komen te staan, zo­dat u ook daarvan een juister gebruik kunt maken.

Ik wens u toe: veel kracht, veel vermogen tot het geven van kracht en een toenemend besef van uw innerlijke verbondenheid met de gehele kosmos.

image_pdf