Geur – Kleur – Klank

 29 januari 2013

Geur, kleur en klank zijn invloeden van buitenaf die bepalend zijn hoe u zich voelt, hoe u zich gedraagt, hoe u handelt. En ik zou graag dit in drie groepen eigenlijk opdelen en dan kunnen we waarschijnlijk nog over verschillende lessen daar dieper op ingaan. Vandaag zou ik een paar praktische elementen willen toevoegen.
In de eerste plaats geuren die invloed geven in uw gedrag. Tweede plaats kleuren die uw gedrag bepalen en uiteindelijk klanken die u ook sturen zonder dat u er erg op hebt. Als mens denk je nogal eens dat je vrij bent en dat je in uw handelen en uw denken doet waar dat volgens jou eigenlijk laat ons zeggen rationeel is. Maar wanneer wij het vanuit de geest bekijken en we zien de mens bezig dan is er eigenlijk niets minder waar dan dat. Er zijn zoveel invloeden die bepalen waarom u een bepaalde handeling doet, waarom u bepaalde gedachtepatronen volgt, waarom dat u bepaalde emoties ondergaat. U staat er niet bij stil.
Maar wanneer u een bepaalde geur waarneemt, en dat moet nog niet zo heel bewust zijn, dan gaat u lichamelijk reageren. Kijk. U hebt er misschien nog niet bij stilgestaan maar binnenkort komt de lente terug en wanneer u even uw leven overloopt en nakijkt wat er gebeurt, vlak voordat die lente daar is, dan spreken we van de mens krijgt het lentegevoel en voelt zich ineens opgewekter, hij voelt zich ineens beter en zo verder. Zelfs wanneer het weer buiten dit nog niet laat  vermoeden. De vraag is dan hoe dit komt? U kunt dat volledig gaan analyseren maar heel kort en simpel gezegd door de stoffen, vooral geurstoffen, die zich vanuit de planten, de aarde en zo verder verplaatsen en die de mens onbewust in vele gevallen waarneemt. Daarbij komt dikwijls nog een samenspelen van het licht van de zon en het licht van de maan en dat gecombineerd met hetgeen wat de aarde afgeeft, geeft u er een lentegevoel. U voelt zich plots totaal anders dan in de sfeer die u had van de winter en alles wat dat met zich meebracht. Dit is iets wat iedereen al ervaren heeft en iedereen kent.
Maar het gaat nog veel verder. Wanneer je bijvoorbeeld in de natuur wandelt en u neemt bepaalde geuren op, dan kunnen deze geuren u aanzetten tot daden. Deze geuren kunnen u aanzetten tot overdenken, er kunnen van alle mogelijke prikkels ontstaan vanuit dus hetgeen wat dat u in de lucht als het ware ruikt of waarneemt, zonder dat u daar bij stil staat. Zonder dat u het beseft. Och, soms valt het op. U ruikt aan bloem en u vindt deze geur heel goed. Of u wandelt in een park en u ruikt de goede lucht en u vindt dat ook heel goed.
Maar tussen die opvallende geuren zijn er ontzettend veel geuren die u niet direct opmerkt maar die toch een regelrechte impact hebben op u en uw fysiek wel voelen. En dat is iets wat bijvoorbeeld de makers van alle mogelijke parfums heel goed weten. Zij gebruiken ook geuren. Dikwijls geuren die wanneer men u ze zo zal later ruiken u niet zouden aanstaan. Maar wanneer zij in subtiele vorm voorkomen, u aanzetten tot daden waar u niet bij stilstaat. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende parfums die gebruikt worden om de aantrekkingskracht te vergroten. En een van de sterkste in zijn reeks is een parfum dat opgebouwd is vooral uit urine. Nu vind je dat misschien eigenlijk niet al te aangenaam dat u eerst en vooral al zoveel geld voor zoiets gaat betalen, maar toch is het zo. En toch blijkt dat deze parfums zeer efficiënt invloed hebben. De dames hier moeten dat maar eens experimenteren. Ze zullen het wel kunnen ondervinden. Maar laat mij even verdergaan.
Kijk naar de religies. Wat gebruiken religies in vele gevallen? Geuren. Ze gebruiken wierook om een bepaalde sfeer op te wekken. Hier in deze streken met zijn katholicisme kent u genoeg de wierook die gebruikt werd in de erediensten, om tot bepaalde sferen te komen. Dit is nu allemaal een beetje afgezwakt maar als we nog maar één generatie terug kijken dan zag u wanneer de kerken vol zaten en men gebruikte wierook, dit de mensen zeer sterk beïnvloedde en dat men dan dankzij de geur en meestal de preken die gehouden werden de mens heel braaf hield. De mens angst had. Het is nog niet zo lang geleden dat hele grote massa’s in deze contreien een doodse schrik hadden om over te gaan omdat zij dan met hel en duivel zouden geconfronteerd worden. Want eens buiten het gebouw, eens buiten de invloed, ja, waren de menselijke instincten dikwijls sterker. Maar het gevolg was dat door steeds weer opnieuw met deze invloeden in contact te komen, dat er serieuze psychische spanningen ontstonden. En sta me toe te zeggen in vele gevallen ook ernstige psychiatrische afwijkingen. Maar goed.
Bekijkt u het bijvoorbeeld in zuidoost Azië. Daar ziet u ook, maar op een andere wijze, hoe dankzij geuren bepaalde invloeden worden gecreëerd. En dat is maar één aspect. Want in het zuidoost Azië, om het zo te zeggen, is men zelfs verder gegaan. Bijvoorbeeld in het hindoeïsme weet men dat men met bepaalde geuren bepaalde therapieën heel efficiënt kan maken. Men weet dat men door de mens in een bepaalde sfeer via de geuren te brengen deze ook psychologisch zeer sterk kan sturen. En via deze weg zelfs fysieke problemen kan opheffen.
Hier in het Westen heeft men dat steeds tegengehouden nadat de invloed – of beter gezegd de Moorse invloed – ongedaan gemaakt was, was dit allemaal des duivels. In de tijd dat de Moorse invloed hier nog was, kunnen we zeggen, dat dit ook in gebruik was.
Dat is algemeen dat ik u wil doen denken over, let op, als u iets ruikt, als u een geur waarneemt, het heeft een impact. En een van de mooie zaken zou zijn dat u als mens even na gaat, voor uzelf, welke geur voor u, wat veroorzaakt. Daardoor zou u, uzelf aardig wat beter leren kennen. En ook zou u dikwijls door het inademen of het waarnemen van de juiste geur uzelf ook veel harmonischer in uw eigen vel kunnen voelen. Dit is wat ik zou kunnen zeggen op geuren.
Daarbij komt dat we ook zeer sterk beïnvloed worden door kleuren. U hebt daar misschien nog niet zo sterk bij stilgestaan. Maar hebt u zich al afgevraagd waarom in sommige logo’s of bijvoorbeeld zeker in de vlaggen van landen, bepaalde kleuren heel opvallend naar voor komen. Denkt u werkelijk dat dit allemaal in het verleden zo maar is gekozen. Dat er iemand was die zei: ach, ik vind dat schoon dus we doen dat zo. Nee. Achter heel veel van deze zaken zitten overdachte beelden.
Er is lange tijd hier in het Westen weinig rekening gehouden met kleuren. We kunnen zeggen dat de laatste jaren, ook in de handel, er terug veel meer aandacht wordt aan gegeven. Het spijtige is dat de aandacht die men er nu aangeeft meestal gebaseerd is op onkunde. Waar het een eeuw terug heel doordacht was en dat men heel goed wist voor wat een kleur stond en vanwaar een kleur eigenlijk afkomstig was. Want kleuren, lieve vrienden, zijn zomaar niet ontstaan.
Kleuren zijn ontwikkeld en ze zijn zo ontwikkeld dat men wist dat men met deze kleuren invloed had op de medemens. Och ja, in de natuur komen de kleuren voor. U zou kunnen zeggen de basiskleuren. Maar het heeft lange tijd geduurd voor de mens in staat was deze kleuren zelf te ontwikkelen en zelf te maken. Maar u mag niet vergeten dat al eeuwen terug en zelfs volkeren terug men erin geslaagd was met kleuren van allerlei reacties te veroorzaken. Als ik even terug – ga bijvoorbeeld voor uw tijdrekening – en ik ga naar het voor u nog best gekende Atlantis, dan zien we daar een zeer gesofistikeerd gebruik van kleuren, waar twee kleuren een hoofdrol speelden.
De ene kleur was het geel-goud, vooral het goud. En het tweede kleur was het blauwe. Nu kunt u denken: ja, dat goud dat versta ik. Dat is veel waard. Oh nee. In Atlantis had goud geen waarde. In Atlantis werd de goud gebruikt als een metaal waar je heel veel mee kon bereiken, technologisch om het zo te zeggen was dit een super materiaal.
Maar, en dat vind je ook nog terug later bij de indianen van Zuid-Amerika, het goud was vooral in de eerste plaats een symboliek van de goddelijkheid en in dat geval van de zon. De zon die hier een voorstelling was van de oneindigheid van de kosmos. Niet de voorstelling van een monotheïstische god, zoals u kent hier in deze streken. Dat was niet aan de orde. De zon was de symboliek voor eigenlijk de oneindigheid om het zo uit te drukken. En gezien de zon goudgeel was, gebruikte men dit. Vandaar kwam ook de omzetting naar het echte goud. Het echte goud dat overvloedig aanwezig was. Je zou kunnen zeggen dat het gewoon een bouwsteen was van die maatschappij. Maar doordat men deze kleur kon gebruiken, kreeg men ook andere mogelijkheden.
Want men erkende de wisselwerkingen en men ontdekte welke invloeden dit goud niet alleen op het denken van de Atlanten had maar ook op zijn fysiek wel gevoelen. Zo is het dat deze gele kleur, om het zo uit te drukken, een zeer positief effect had bij alle soorten behandelingen die bijvoorbeeld te maken hadden met de bloedsomloop, het hart en in vele gevallen nog het lymfesysteem. Oh ja, zij kenden dat. U moet niet denken dat u, in deze tijd alleen bent die weet hoe het functioneert. Je mag er van op aan dat men in Atlantis aardig verder stond. Toch zeker de laatste eeuwen dat het bestaan heeft, dan dat u nu nog met uw primitieve medische kennis staat. Men gebruikte dat.
En daarbij kwam dan vooral de tweede kleur die blauw was. Blauw was vooral de kleur die gebruikt werd voor het psychologische. Het doordringen in de geest van de mens en ook de opbouw die nodig was om een wisselwerking te creëren tussen wat men als goddelijke aanzag – ik vertaal het zo want deze vertaling is niet eigenlijk 100% juist – maar ik denk niet dat in uw taal de juiste woorden voor bestaan. En hetgeen wat in de Atlanten zelf leefde: bijvoorbeeld, men zou om iemand die geestelijk het moeilijk had, deze behandeld hebben met een groep therapeuten. Waarin bepaalde figuren werden gebruikt die blauw waren en die wanneer zij werden aangestaard dus een soort rotatiebeweging deden ontstaan. Hierdoor ontstond een soort – kan het best uitdrukken als – hypnotische slaap, waarin dan de groep van therapeuten die zich met de persoon bezighield alle mogelijke gegevens konden naar voor halen uit de persoon maar terzelfder tijd ook zaken wissen en nieuwe zaken inbrengen. Oh, ja men stond veel verder dan dat men op het ogenblik hier realiseert.
U mag niet vergeten, dat deze handelingen bijvoorbeeld ook nog in Azië terug te vinden zijn. Wanneer u denkt aan bijvoorbeeld het hindoeïstisch en ook nog boeddhistisch symbool dat de swastika inhoudt, dan is dit een van de laatst overgebleven symbolen die nogal veel gebruikt werden. Men wist toen dat kleuren een enorme impact hadden. Het is niet voor niets dat men op dat ogenblik in de priesterorders kleur gebruikte.
Je had de witte broeders zoals ze genoemd werden. Eigenlijk de voorlopers van die u als huidige witte broederschap kent. Omdat zij zich vooral op het licht en dan vooral op het witte licht oriënteerden. En daar direct tegenover stond – wat je zou kunnen zeggen – de zwarte broeders, die ervan uitgingen dat de kleur zwart om het zo te omschrijven – want het is geen 100% juiste omschrijving – alles inhield waardoor men ervan uitging dat wanneer men zwart gebruikte men een supermacht had over al de andere. Ook over diegenen die zich de witte broeders noemde. Daartussen zat een zeer grote groep die men gedurende heel lange tijd de bruine broeders en ook in sommige gevallen de grijze broeders noemden. Bruin en grijs waren hier kleuren die eigenlijk er voor stonden dat er nog geen definitieve richting was gekozen. En we zien dan in een verloop van tijd dat grijs meer en meer een kleur wordt voor degenen die aan zichzelf denkt, die alles naar zichzelf tracht toe te halen. En we zien bruin dan meer naar de broeders die zich vooral gingen bezig houden met aardse zaken, niet zozeer voor zichzelf, zoals bij de grijze, maar toch voor het geheel waarin zij functioneerden. U ziet elke nuance heeft zo zijn evolutie gekend.
Wanneer we dan tezelfdertijd – en ik blijf nu bij de oorsprong voor jullie – kleuren zien dat vooral de krijgsheren van toen en de koningen gebruik maakten van rood. De rode kleur die in eerste instantie zijn oorsprong vond vanuit het bloed. Ach, u kunt misschien denken, ja, rood is vanuit bepaalde planten gekomen en zo verder maar dat was het niet. De eerste zaken waren vanuit het bloed. En dan kun je zelfs verder gaan omdat je weet dat het bloed een indicatie was van het verdere leven. Men gebruikte dus effectief in de eerste vormen van krijgsmanschap, de rode kleur van het bloed, genomen van bloedingen. Zo was het. Later is men dat gaan namaken. Maar in eerste oorsprong werd dit gebruikt. Dit had twee voordelen. Eerstens krijg je dat het bloed dan de stof kleurde, ook bepaalde geuren met zich droeg. Geuren die ervoor zorgden dat er weer een invloed was op degene die men eigenlijk onder handen wou pakken. Want je moet ook zien in die tijd was dus de krijger of de krijgsheer of noem maar op iemand die naar macht streefde. Buiten natuurlijk het feit van het geestelijke. Dat stond daar buiten. En zo heeft men ontdekt dat door het gebruik van de rode kleur van het bloed en de geuren die daarmee verband hielden dat men een sterke macht kon gaan uitoefenen over de anderen. En zo is eigenlijk de ganse evolutie van de rode kleur verder gegaan. En blijft heden ten dage rood nog steeds de kleur, ondanks het feit dat er nu in de meeste gevallen geen geuren meer aan verbonden zijn, blijft het wel de kleur die u prikkelt, tot laat ons zeggen: actie. In vele gevallen wanneer er de juiste omstandigheden zijn tot een zeer sterke agressiviteit. U ziet een kleur komt zomaar niet van ergens. Zij heeft zijn oorsprong.
En zo kun je nog verdergaan. Zo kun je, en dit is dan weer op andere terreinen bijvoorbeeld, de groene kleur, de kleur van de natuur. Dat was minder terug te vinden in Atlantis. Waarom? Omdat de natuurlijke, groene kleur daar toen praktisch nog niet voorkwam. U moet weten de atmosferische samenstelling en de aarde zelf was toen nog aardig anders dan dat u ze kent.
Groen is vooral van belang gaan worden voor deze contreien, zou ik zeggen, op het ogenblik dat de Keltische denkwerelden zich zijn gaan ontwikkelen. En dan vooral door de natuurreligies die aan de basis liggen van het druïdische en zo verder. Daar werd groen voor het eerst echt een kleur die een zeer sterke impact had. En ik zou zeggen, tot op heden kunnen we spreken dat het gebruik van groen iemand aanzet tot harmonie met de natuur, met de aarde. En zo zie je maar dat zonder dat u het beseft dat kleuren een impact kunnen hebben.
Want u denkt misschien, ach, ik vind deze kleur van kleding mooi dus ik koop mij dat. Dat kan best zijn. Maar houd er wel rekening mee als u iets gekleurd koopt dat de kleur wel degelijk op uw psychische gedragingen invloed heeft en dat bepaalde kleuren onder bepaalde omstandigheden ervoor gaan zorgen dat u uw beheersing kan verliezen. U staat daar misschien niet direct bij stil maar u zou het voor uzelf ook in uw leven eens moeten nakijken wanneer u eigenlijk in de problemen kwam. Welke kleur u toen droeg. Het kan best zijn dat u op een bepaald moment, in laat ons zeggen een verkeersagressie betrokken geraakt, en als u dat dan gaat analyseren dat u opmerkt dat u bijvoorbeeld een rode pull droeg of een rode broek of een rode sjaal. Maakt niet uit. U kunt denken het zijn details. Ja, het zijn misschien details. Maar het zijn details die een veel grotere impact hebben op uzelf dan u denkt. Wanneer u bijvoorbeeld, u zich niet al te best voelt en u slaapt in een kamer die rood geschilderd is, dan gaat het veel moeilijker zijn om terug uw harmonie te vinden dan wanneer u bijvoorbeeld slaapt in een kamer die heel lichtblauw is geschilderd of een kamer die bijvoorbeeld heel lichtgroen is. Beide lichte kleuren, ik zeg wel lichte kleuren, en liefst nog pastelvorm, gaan ervoor zorgen dat u zich lichamelijk rapper herstelt. Gaat u hier rood, bruin, zwart gebruiken dan gaat alle herstel tegengewerkt worden.
Gaat u wit gebruiken, ik zeg niet crèmekleurig, maar ik zeg wit, dan gaat u hebben dat de kans groot is dat hetgeen wat zich voordoet, waardoor u zich niet goed voelt, zich duidelijker gaat manifesteren en zich naar een uiterste gaat voordoen. Omdat vanuit de witte kleur ook voor uw gedragingen alles naar het meest juiste gaat. En wanneer het een niet goed voelen is dan gaat het ook naar het punt van de meest juiste niet goed voelen. Mensen staan daar niet bij stil. Alhoewel er de laatste jaren, dat moet ik zeggen, toch aardig wat experimenten al geweest zijn met kleuren in hospitalen enzovoort. Zelfs in gevangenissen en psychiatrische instellingen heeft men al tot conclusies moeten komen die men dan zegt, kijk dit is een ervaring die we opdoen, maar ja we kunnen het wetenschappelijk natuurlijk niet onderschrijven want, maar toch is het zo.
En dan krijgen we nog het derde aspect dat ik voor vanavond even naar voor wil brengen. Dat is het geluid of de klanken. Ook hier zit je met zaken die een zeer sterke invloed hebben. U staat er misschien niet bij stil maar uw lichaam, uw stoffelijke voertuig komt vanuit een tijd dat het geluid enorm bijzonder was om te kunnen overleven. U moet zich voorstellen dat in het begin dat de eerste mens die begon te denken, hier op aarde rondliep, dat deze afhankelijk was van de snelheid van zijn reactie op geluid om te kunnen overleven. Want hij had nog niet de mogelijkheden om zich tegen alles wat er toen op aarde leefde te verdedigen. En een zeer belangrijk facet was dat de aarde toen nog volledig in donkerte, in een soort nevel, was gehuld. Want u moet niet denken dat uw atmosfeer er altijd heeft uitgezien zoals ze nu uitziet.
In het begin van het eerste leven op aarde, dus u echte verre voorouders, de primaten om het zo te zeggen leefden in een redelijk duistere wereld. De wereld of de atmosfeer was omringd door wolken en het zonlicht kon er amper door. Het was heel raar of zelden dat het licht doorbrak. Wanneer er licht doorbrak dan was dit als het ware voor de toen levende, in begin primaten, vervolgens de eerste denkende primaten en vervolgens na mutaties de eerste menselijke vorm, een soort wonder. Maar u moet verstaan dat voor de eerste mens – en laat mij daar nu bij blijven – elk geluid iets was waar hij zeer sterk aandacht aan moest geven om onmiddellijk te kunnen vluchten. Of dit nu een geluid was van een dier, een geluid van een brand, een geluid van vallende stenen of rotsen, u moet zich voorstellen dat u daar in de natuur leeft en rond loopt, gewoon in een harig kostuumetje dat u nog had want, toen was de mens nog redelijk sterk behaard. Kleren bestonden toen nog niet. Maakt u geen zorgen. En dat u zo moet overleven. U moet voedsel vinden, u waart daarvan afhankelijk. U waart afhankelijk van de winden. U waart afhankelijk van het water en zo verder. Dus al die geluiden hadden een zeer sterke invloed.
En naargelang de evolutie verder gaat zijn deze invloeden vastgelegd. Wat is nu het gevolg? U leeft in een moderne maatschappij waar ook heel veel geluiden en klanken aanwezig zijn maar waar men niet meer weet wat deze klanken of geluiden eigenlijk veroorzaken of voor wat ze bedoeld zijn. Wanneer u in u moderne tijd bijvoorbeeld een cd’tje opzet of tegenwoordig is het al een MP3 zeker en u luistert naar geluiden van bijvoorbeeld stromend water. Dan zal dit voor de meesten onder u een ontspannende reflex geven. Omdat in uw cellen aanwezig is dat kabbelend water leven betekent. De kabbeling en het geluid van water zelfs van zeewater, is leven.
Wanneer u echter, bijvoorbeeld, gaat luisteren naar dierengeluiden dan kan dit voor sommigen een zeer sterke schrikreactie veroorzaken. Dit kan sommige zelfs aanzetten tot een soort vluchtreactie deze vele oude dierengeluiden – en ik spreek niet over dierengeluiden van nu, want die waren er toen nog niet. Je kunt geen beer laten brullen want die was er toen nog niet. Maar u kunt wel geluiden van dieren interpreteren naar hetgeen wat in uw cel geheugen aanwezig is van geluiden van de prehistorische dieren die er waren. Zo kunnen vogelgeluiden u tot grote angsten aanjagen. Omdat in die prehistorie, laat het mij zo noemen, de mens nogal dikwijls door grote groepen vogels, als je het zo kunt zeggen, is aangevallen en zich daar heeft moeten tegen verzetten. Dus zelfs het geluid van een groep, laat ons zeggen, meeuwen aan de kust kan voor sommige een angst veroorzaken.
Maar ditzelfde kun je dus creëren wanneer je gewoon naar die klanken luistert in een concert of eender wat. Waarom denkt u dat bepaalde concerten of muziek bijeenkomsten achteraf soms rellen veroorzaken? Waarom denkt u dat bijvoorbeeld sportevenementen achteraf zo dikwijls het gevolg hebben dat er vechtpartijen ontstaan en rellen? U staat daar niet bij stil. Maar hetgeen wat is gebeurd aan geluiden, aan geroep, getier of aan gespeelde muziek is dikwijls voldoende om in het cel geheugen van de mens angsten op te roepen die aanzetten tot agressie om – zonder dat de huidige mens dit beseft – zogezegd te overleven. Is natuurlijk geen argument voor de rechtbank om te gaan zeggen ik ben een hooligan, ik heb alles kort en klein geslagen omdat ik dat geluid hoorde. Maar ik wil maar zeggen: waar het komt dat mensen beïnvloed worden, onbeheerst zijn.
Dan krijg je aan de andere kant dat men op het ogenblik probeert met geluid therapieën op te bouwen. Maar dan zien we weer dat door het gebrek aan kennis op het ogenblik, dat aardig wat verkeerde reacties worden gecreëerd. Want vele geluiden geven naar de mens toe een totaal verkeerde invulling. Je zou als je met geluidstherapie, zoals men dat nu zo mooi noemt, werkt eerst moeten kunnen nagaan wat er voor die mens aan reacties aanwezig is die, op het ogenblik dat je bepaalde geluiden veroorzaakt, ontstaan. En dan zal je zien dat in plaats van wat men nu denkt heel veel van de geluiden die gebruikt worden, misschien niet onmiddellijk, maar zeker bij herhaling, oorzaak zijn van aardig wat fysieke problemen maar ook psychische afwijkingen.
Kijk er is op het ogenblik hier in uw contreien – en ik weet niet of u daar bij stil staat – een algemene tendens van klanken en geluiden te gebruiken die de mens steeds verder als het ware opjutten, steeds verder emotioneel trachten, hoe zou ik het moeten zeggen, te binden. Ja binden. Waarom binden? Omdat dit, en dit klinkt misschien gek, in de moderne maatschappij economisch zeer rendabel is. Wanneer ik via muziek, via klanken, iemand zo ver krijg dat deze emotioneel er aan verbonden geraakt, dan heb ik in de eerste plaats een consument van deze klanken, deze geluiden. In de tweede plaats misschien een verslaafde en dan blijf ik eigenlijk met hetgeen ik aan de man wil brengen op de markt. Dan blijf ik niet alleen economisch vooruit gaan maar vooral, en dat mag niet vergeten worden, blijf ik macht houden. Want daar gaat het in vele gevallen om.
Weet u hier in deze contreien luidden vroeger de kerkklokken. Dat was ook een vorm van macht. Want wanneer de kerkklokken luidden dan reageerden de mensen. Was dit bijvoorbeeld op de middag dan stopte de arbeider en dan moest hij bidden, het Angelus of zoiets zeker in die tijd. Maar de klokken konden ook luiden om andere zaken te zeggen.
Kijk wat in de moslimwereld gebeurt. Daar gaat de moslimvoorganger boven op de minaret beginnen te zingen, te roepen. In vele gevallen kun je niet zeggen dat het mooie klanken zijn maar daardoor verplicht hij bijna iedereen tot het gebed. En een automatisme gebeurt. En denkt u nu werkelijk dat al die mensen plots gaan zitten bidden omdat die man daar staat te roepen. Nee. Het is gewoon de reactie op de klanken. Want waar men de brave man die stond te roepen, vervangen heeft door moderne muziekinstallaties met dezelfde klanken, krijg je dezelfde reacties. U staat er niet bij stil. Maar het heeft een enorme impact.
Kijk bij de boeddhisten. Wat zij gebruiken aan klanken. En dan bedoel ik niet de eetkommen die ze hier gebruiken en zeggen dat zijn de instrumenten. Dat is een gadget van de westerse wereld waar de oosterling dik om lacht en zijn kost mee kan verdienen. Maar ik bedoel wel hetgeen wat men daar in gebed bijvoorbeeld steeds weer herhaalt. Het soort wat je zou kunnen zeggen, shantum. En daar tussen soms het gebruik van, hoe zeggen ze het hier Ting ha, gebedsmolens, enzoverder. Dan krijg je ook weer diezelfde impact. Kijk wat de Hindoes doen. Overal vinden we hetzelfde.
Ga naar het oude Afrika. Kijk wat men daar doet. Ach ja, de tamtam. Maar de tamtam was veel meer. De tamtam was een uiting van oer geluiden die ervoor zorgden dat de mens kon overleven. Voor de moderne westerse mens was dat een primitief communicatiemiddel. Maar vergeet het. Er speelde veel meer. Het was dankzij deze geluiden dat bijvoorbeeld de dorpstovenaar aardig wat resultaat kon behalen. Zelfs meer resultaat dan de moderne arts die even kwam vertellen hoe het moest. En zo zie je hoe over de ganse wereld dat men geluid steeds opnieuw heeft gebruik en dat geluid een enorm sterke impact, positief of negatief, op de mens kon hebben. En je moet die zaken niet één voor één naast elkaar zetten. U moet die zaken gewoon samenvoegen en als u dat doet dan ziet u maar eerst of ervaart u maar eerst wat er aan mogelijkheden in zit.
Ach, wanneer u kijkt in de tijd naar hier de opkomst van het Nationaal Socialisme. Hoe een simpele figuur als een Hitler erin slaagde van miljoenen mensen voor zijn kar te spannen. Hebt u ooit geanalyseerd hoe hij dit deed? Oh, hij heeft dat niet bewust geprogrammeerd. Maar het leefde en hij kon het gebruiken. Hij kon via zijn stem en zijn toespraken en de klank die hij erin legde duizenden die stonden te luisteren zo begeesteren dat zij hun leven voor hem gaven. Hetzelfde heeft zich herhaald bij Fidel Castro. Een Fidel Castro die in zijn gloriejaren soms uren aan een stuk speeches hield. Waardoor hij zijn volk zo ver kreeg dat het alles voor hem deed. Dit zijn maar figuren die je nu kent. Ach, hetzelfde gebeurt nog overal ter wereld hoor. Als je kijkt wat bijvoorbeeld in Iran een Khomeini heeft uitgestoken. Was hetzelfde. Hij heeft een volk zover gekregen – en je moet zeggen dat volk was enorm beschaafd en was enorm ver geëvolueerd – en dankzij zijn wijze van aanpak, met toespraken, met geluiden, en zelfs met geur en kleur heeft hij ook in minder dan enkele jaren tijd terug naar de middeleeuwen kunnen zetten. Het heeft een evolutie van een volk dat verschillende malen aan de top van beschaving heeft gestaan. Nu zeg ik niet dat bij de sjah de top was. Het heeft ervoor nog verschillende keren heel hoge beschaving gekend die u zich niet kan voorstellen. Maar hij heeft wel de beschaving die toen aan het ontwikkelen was, door deze handelswijze, op een minimum van tijd terug gezet naar de middeleeuwen. Ongekend. Toch werkt het.
En zo kun je overal ter wereld kijken en zien hoe de mens beïnvloed is geworden door deze drie zaken: geur, kleur en klank. Kijk maar eens na. Waarom er alle mogelijke kleurrijke vlaggen wapperen bij militaire parades. Welke betekenis dat dat heeft. Ook hier situeert de invloed.
Zo. Dat is zo ongeveer, algemeen, over deze drie zaken dat ik u vanavond wou brengen. Ik hoop dat u voor uzelf daar nu even gaat over nadenken en dan zullen er allicht bij ieder van u zelfs vragen op rijzen. En dan kunnen we in de volgende lessen er verder op ingaan. En mijn bedoeling is niet dat we ingaan op de negatieve aspecten, die ervaart u dagdagelijks. Maar mijn bedoeling is wel en niet alleen van mij maar van al degenen die hier achter deze groep staan, van er juist de zaken uit te gaan fineren die voor u in de toekomst bruikbaar gaan zijn om op een zo positief mogelijke manier aan de slag te gaan.
Wanneer u weet met welke geuren u het meest in harmonie zijt, welke geuren voor impact hebben op uw medemens in een positieve zin, dan kunt u aardig wat bereiken. Wanneer u weet: als ik mij zo of zo met kleuren omring dan kan ik die of die reactie krijgen. Staat u ook weer een stap verder. En als u weet hoe u zich kunt afschermen tegen alle mogelijke geluiden waar u geen vat op hebt, dan kunt u uw lichaam in een veel betere harmonische staat houden. Kent u daarbij dan nog de wijze waarop uzelf met geluid kan omgaan en welke resultaten u kan boeken, dan kunt u zeggen dat u na verloop van tijd redelijk deskundig bent om niet alleen voor uzelf in een harmonisch evenwicht te blijven, ondanks alle veranderingen rondom u, waar u zich dan niet meer moet aan storen, maar dat u ook voor anderen een hulp kan zijn door kleine tips te geven waardoor men zich bijvoorbeeld met de juiste klanken, de juiste kleuren en de juiste geuren kan omringen. Maar u verstaat dat dit aardig wat lesuurtjes vraagt om dit allemaal op zijn punt te zetten. En daarom is het misschien heel efficiënt dat u naar de komende lessen toe heel goed daarover zou nadenken, misschien onderling met elkaar gedachten uitwisselen en dat de volgende lessen beginnen met de vragen die bij u aangaande deze materie zijn ontstaan, te behandelen. Dan kunnen we ook meer persoonlijk richten en dan kunnen we ook meer gaan naar zaken die voor iedereen direct bruikbaar zijn. En dit is in een tijd van verandering zoals deze, met alle invloeden rondom u, misschien de beste wijze van werken.

Vragen

 * Het toepassen van lichttherapie, heeft dit invloed op het stoffelijk voertuig?

De lichttherapieën die op het ogenblik gekend zijn, gaan een impact hebben op het fijn stoffelijk niet zozeer op het stoffelijk. En het kan wanneer men de juiste kleuren gebruikt in deze lichttherapie een redelijk harmoniserend effect hebben op de energiebaan van het lichaam. En van daaruit zou je dan kunnen zeggen dat er een overdracht is naar de organen die dan ook beter zullen functioneren. Maar het zal in de eerste plaats functioneren via de aura en niet via het stoffelijk lichaam.

 * Welke invloed heeft lichttherapie in Noorwegen wegens de langdurige donkerte?

Lichttherapie in de eerste instantie is een therapie die door het gebruik maken van verschillende lichtfrequenties een invloed heeft. Wanneer u gaat spreken over het noordelijke deel van deze planeet, waar dus door de stand er gedurende zes maanden bijna geen voldoende zonlicht aanwezig is, dan kan je niet zeggen dat door gebruik te maken van alleen maar, licht, dat je daar mee het zonlicht kan vervangen. Maar dit is geen lichttherapie. Eerstens moet je ervan uitgaan dat de mensen die geboren zijn in het noordelijke deel, of het uiterst noordelijke deel van uw wereld en die daar zijn opgegroeid, een andere ingesteldheid hebben,  fysiek, van degene die bijvoorbeeld in het zuiden zijn ter wereld gekomen.
Dat het gebrek aan licht een invloed heeft op het wel voelen is zeer duidelijk. Maar je mag niet vergeten dat voor deze mensen er andere zaken bestaan die het maken dat zij daar kunnen overleven en bestaan. Onder andere, en dat is iets dat u hier in deze contreien waarschijnlijk niet graag gaan horen, is vooral het gebruik maken van het vlees dat daar aanwezig is. Het vlees van niet alleen, moet ik zeggen, zeehonden of van rendieren. Ook van walvissen. Deze geeft de mogelijkheid bepaalde stoffelijke omzettingen te maken die veel belangrijker zijn dan bijvoorbeeld het licht. Verder mag je niet vergeten dat ondanks de donkerte het ijs ook een reflectie geeft. En dat ijs, op zich dan weer, een impact heeft via de aura op het welgevoelen. Dus wanneer u ervan zou uitgaan dat u met lichttherapie, die hier toepasbaar is, ginder veel resultaten gaat bereiken dan zult u tot uw verbazing moeten vaststellen dat deze mensen anders gaan reageren. Ook alle bijvoorbeeld ideeën die men hier heeft, hoe men hier gezond moet leven, gelden niet voor deze streken. Kijk de mens is geen eenheidsworst alhoewel men dit wel wil. En zeker hier in Europa vindt men dat iedereen gelijk moet zijn en iedereen hetzelfde moet eten, en iedereen zich hetzelfde moet gedragen. Is de grootste fout en is ook de ondergang van dit continent. Maar zeker, wanneer u naar het Noorden toekijkt dan zit u met rassen, ogenschijnlijk gelijk aan jullie, maar toch niet. Die andere behoeften hebben om in zulke omstandigheden te kunnen overleven. De natuur, sta mij zo toe te zeggen, is op dat terrein veel verstandiger dan de mens zelf.

 * Het gebruik van geuren, kleuren, klanken hoe werkt dit individueel en hoe werkt dit in groep?

Je kan er van uitgaan dat individueel het bijna voor iedereen anders zal liggen. Maar je kunt er ook van uitgaan dat wanneer je in een groep aanwezig zijt er een grootste gemene deler is. Het feit dat je een groep vormt, betekent al dat er gemeenschappelijke zaken zijn binnen deze velden die connecteren, waardoor dat je dus in de groepswerking een kracht kan ontwikkelen.

 * Ik heb vernomen dat de klinkers een bepaalde betekenis hebben, bv. in een naam. Kan je over deze klinkers iets meer zeggen?

Wanneer er sprake is, in religies, maar ook in gewone cursussen dan zult u opmerken dat bijvoorbeeld de klinker A zeer veel voorkomt. Bijvoorbeeld veel meer als de klinker I. Wanneer u zo goed de oude godennamen als zelfs moderne godennamen zou nemen, dan zult u opmerken dat verbindingen met A steeds de hoofdrol spelen, steeds terugkomen. Kijk naar de kabbala zult u dat zeer duidelijk kunnen opmerken. Dit komt omdat deze klinker, deze A, een zeer belangrijke impact heeft wanneer dat deze uitgesproken wordt, gezongen wordt, gechant wordt, of hoe dat u het wilt noemen, op bepaalde manieren. Je kan zeggen gewoon Aaaaa, maar je kan als zeggen AaaaAAA, is al een ander gevoel. AAAaaaA heeft weer een ander gevoel. En zo heb je heel veel verschillende, ik zou zeggen, timbers (nvdr. klankkleuren) aan deze klinker die telkens in combinatie met enkele medeklinkers voor de mens andere gevoelens oproepen. Dan moet ik daar dadelijk bij zeggen, dat dit behoort tot de oergeluiden die in het universele geheugen van de mensheid vastgelegd zijn.

( verdere uitdieping van het onderwerp : kleuren: februari 2013 – klank en taal: februari 2013 –  klank en geluid: maart 2013 )

Meditatie: Verwantschap

Verwantschap. Wij zijn allen verwant aan elkaar. Wij zijn zelfs meer verwant aan elkaar dan we kunnen ons voorstellen. Want vergeet niet dat onze verre voorouders de basis zijn van wat nu allemaal aanwezig is. Ieder die leeft, draagt in zich de verwantschap met de ander. Er is geen mens op de wereld die niet verwant is aan de ander. En of er nu op deze wereld 1 miljard mensen zijn of 7 miljard dit verandert niets. Het is eens begonnen bij het begin. U hebt allen als mens, dezelfde voorvaderen, dezelfde afstamming.
Maar in de tijd heen is er een evolutie gekomen. Een evolutie die, de ene groep in die richting heeft laten gaan, de andere groep in een andere richting. In tussentijd heeft de natuur ervoor gezorgd dat er vele mutaties zijn gebeurd zodat vanuit de voorvaderen van u, de eerste verwantschap die u had, er vele evoluties zijn ontstaan.
En zo is de mens gaan denken dat er verschil is tussen de mens. Dat er verschil is tussen de mens en de dieren. Dat er verschil is tussen de mens, dieren en planten. Zelfs dat er verschil is tussen de mens en de ganse aarde. En niets is minder waar. Niets is minder waar want u bent aan alles rechtstreeks verwant. De aarde is één geheel. Eén stoffelijk geheel. De aarde is een klein pluisje in de grote kosmos. Maar dat kleine pluisje bevat alles. En u als mens op deze aarde, deel van deze aarde, bent nog kleiner als dat kleine pluisje. Maar dat hele kleine pluisje houdt wel alles in.
En wanneer de huidige mens zou doorzien, zou begrijpen dat hij verwant is met alles aan de aarde dan zou deze aarde een echt paradijs worden. Want deze aarde zoals ze opgebouwd is, kan zorg dragen voor iedereen. Deze aarde heeft mogelijkheden om een goed leven, een waardevol leven te hebben voor iedere bewoner.
Maar het is de mens die vergeten is dat hij verwant is met alles. Het is de mens die gaan denken is van: ik ben beter als de rest. Eerstens, heeft hij zich meer gevoeld als zijn broeders de dieren, de planten, de rotsen. Hij heeft zich erboven gaan zetten en daardoor heeft hij zaken zich toegeëigend die niet de zijne zijn. Daardoor heeft hij disharmonieën gecreëerd. Om vervolgens dit ten opzichten van zijn medemens te doen. Want hij begreep niet meer dat zijn medemensen ook zijn verwante was. Hij begreep niet meer dat hij gelijk was aan de ander. Nee. Hij wou meer zijn. Hij wou boven de ander staan.
Wanneer je dan ziet wat de mens ontwikkeld heeft. De ene heeft godsdiensten uitgevonden, de andere heeft economieën uitgevonden, de andere heeft legers uitgevonden. Noemt maar op. Maar allen streefden naar een persoonlijke macht en vergaten de verwantschap. En van daaruit zijn rijken geboren, zijn religies ontstaan. Maar wanneer je het ganse plaatje bekijkt dan zie je ook weer dat zij telkens weer opnieuw zichzelf vernietigen, dat zij opnieuw steeds weer verdwijnen. Want dit kan niet.
Op een planeet waar alles aan elkaar verwant is dat er zich iets afscheid en zegt ‘ik ben meer dan de rest’. Ik eis meer als de rest. Telkens weer opnieuw zie je de ondergang. Telkens weer opnieuw zie je het herrijzen van het nieuwe. Degene die er rekening mee houdt dat de verwantschap overal en altijd aanwezig is, degene die zo goed respect heeft, om het zo uit te drukken, voor de berg, voor de boom, voor de plant, voor het dier. Hij of zij is degene die verder kan. Hij of zij is degene die er voor zorgt dat de aarde zich kan vernieuwen, dat de aarde duidelijk maakt aan alles dat wij allen aan elkaar verwant zijn. Dat wij allen vanuit dezelfde bron zijn ontstaan.
Want of we nu praten over de aarde, de zon, de maan, de planeten, de sterren, de zwarte gaten, de kosmos. Alles is uit diezelfde bron ontstaan. Alles leeft als het ware uit diezelfde bron. Alles is aan elkaar verwant want alles is deel van dat geheel en als je dat beseft en als je dat besef in je leven draagt en ernaar leeft, dan zal je opmerken dat die verwantschap zich kan uiten. Dat je steeds weer opnieuw de mogelijkheden krijgt om deze verwantschap verder uit te dragen. Om één te zijn met de bron. Om één te zijn met de kracht. Om één harmonie te zijn met de ganse schepping. En dat lieve mensen is de nieuwe tijd. Dat is Aquarius. Het besef van verwantschap. Het besef wat ons samen bindt. Niet hetgeen wat wij verschillen. Want in wezen verschillen wij niet.
Want alles wat in u is, is in mij. Alleen bij de ene is het zo geuit en bij de andere anders. Maar wij zijn allen wat dat betreft door de bron met hetzelfde geladen. Wij zijn verwant. Wij kunnen niet zonder de ander, zelfs wanneer de andere denkt dat hij boven alles staat is het onmogelijk. Want het is onmogelijk ook maar een partikel af te scheiden van het geheel want dan zou het geheel niet meer bestaan.
Daarom laat ons in deze tijd één zijn. Laat ons in deze tijd met elkaar de verwantschap erkennen. Laat ons alles wat ons van elkaar doet verschillen vergeten. Wees één met elkaar. Vormt een eenheid. Vormt een harmonie. Kom voor elkaar op. Zijt er voor elkaar en vergeet dat er verschillen zijn. En dan kun je zeggen: wat dan de bron ook weergeeft, het zal altijd het harmonische zijn, het lichtende. Het zal altijd de kracht zijn die u draagt en wat er ook plaatsvindt, vanuit deze kracht, vanuit deze verwantschap, vanuit deze eenheid, kunt u steeds verder in uw bestaan uw weg volgen met het licht dat aan uw zijde is.