Gezondheid en geestelijk evenwicht

image_pdf

27 december 2011

Zo, vanavond zou ik graag met jullie over een voor de mens meestal dikwijls ingrijpend gegeven willen praten. U moet er uw eigen mening ook maar over vormen maar houd er wel rekening mee dat hetgeen ik vanavond breng, eerstes gebaseerd is op lange ervaring, ook in de stof en dat het voor de mens de belangrijkste en dikwijls ook de enigste genezingsfactor is die aanwezig is.

Ik ga u namelijk spreken over wat men in de Oudheid noemde: gesprekken met God, wat men in de tijd van de druïden noemde: het gesprek met de natuur, wat in het christendom vaak een gesprek was met de heilige geest en wat de katholieken uiteindelijk gemaakt hebben tot hetgeen wat men noemt: de biecht. U kijkt daar misschien raar van op, dat hetgeen wat u het meeste kent, vanuit deze wereld, dat dit het sterkste medicijn of de sterkste geneeskracht zou zijn die er is.

Toch uit de eeuwenlange ervaring en ook de kijk op de stoffelijke mogelijkheden, ben ik geneigd dit als een soort axioma bij wijze van spreken naar voor te schuiven. Waarom? Het merendeel van alle ziektepatronen ontstaan bij de mens uit onevenwicht. En dan spreek ik nog niet over disharmonie. Nee, want dit is eigenlijk nog een graad sterker. Wanneer we in de Oudheid zagen dat ziekteverschijnselen ontstonden dan lag dit meestal in lijn omdat de mens jaloers was op de medemens. Dikwijls omdat die iets meer kon of iets meer bezat, dat die behoorden tot een andere clan en zo verder. En dat is een element dat we door een de ganse menselijke geschiedenis terugvinden. Een mens die zichzelf gaat vergelijken met anderen en daardoor ontevreden wordt. Deze ontevredenheid speelt een enorme rol in de gezondheid van de mens. Veel sterker dan dat men zelfs tot op heden wil aanvaarden. Een mens die zichzelf kan aanvaarden zoals hij of zij is, die zich niet gaat vergelijken met anderen heeft weinig kans in onevenwicht te komen, nog minder kans in een disharmonische wereld terecht te komen en zal ook naar gezondheid toe veel sterker zijn, veel minder last ondervinden van gelijk welke bron van ziekte. En u kunt dit raar vinden, maar dit is een fenomeen dat men duizenden jaren terug reeds zeer goed inschatten.

 Wanneer ik kijk bijvoorbeeld naar het priesterrijk in Atlantis, dan gebruikte men daar ook de goden als een soort psychotherapie. Dat wou zeggen dat de mens die ziek was, dikwijls, met bed en al, om het zo uit te drukken – maar u moet u geen bed voorstellen zoals u het nu kent. Maar goed – naar de tempel gebracht en men liet hem of haar daar achter, gewoon voor het aanschijn van de godheid die voor deze persoon dus het meest van belang was, of het meest geliefd was. Men had toen zeer ingenieuze systemen om deze goden ook te laten praten. Op het ogenblik voor jullie is natuurlijk klankoverdracht met al jullie technologieën niets meer. Maar ik kan u verzekeren in de tijd van Atlantis was dit wel voor de meest gewone man een wonder dat plots daar een godenbeeld het woord tot hem richtte. En gezien dus dit in afzondering gebeurde, was het heel gemakkelijk dat de patiënt op dat ogenblik zich vrijgaf. En doordat hij dit kon doen ten opzichte van hetgeen wat hij aanzag als een godheid gaf dit ook een enorm genezend effect. Want het was niet zozeer wat de godheid antwoordde maar het was wel omdat men in alle vrijheid, zijn gemoed kon luchten, dat men daar de genezing of de zelfgenezingsfactor van het lichaam in gang zette. Voor de priesters die het klankbord van de godenwereld waren en die meestal zeer sterke psycho- analisten waren, om het zo uit te drukken in moderne term, was het dan niet zo moeilijk om met enkele uitspraken, die dan meestal nog raadselachtig waren, de persoon in kwestie te helpen. En zo heeft men zeer vele, veel meer dan dat u zich kunt inbeelden, miraculeuze genezing veroorzaakt. Uw huidige bedevaartsoorden zijn daar eigenlijk klein bier tegen. Je kon gerust zeggen dat er bijna dagelijks in de tempels wonderen gebeurden. En dat ging van mensen die bijvoorbeeld niet meer konden lopen, plots konden gaan. Anderen die niet meer konden spreken, plots spraken en zo verder. Omdat het grotendeel van de zieken die effectief daar werden afgeleverd, ziekten hadden die vanuit hun denkwereld ontstonden of ontstaan waren.

Hetzelfde fenomeen ziet men wanneer men verder in de geschiedenis opschuift, dat wanneer men bijvoorbeeld bij de oude Kelten een zieke in een kring, in een magische kring dan, in het bos achterliet dat deze ook zeer dikwijls op wonderbaarlijke wijze terugkwamen van uit deze kring. Zo een kring was meestal of hetzij eikenbomen die cirkelvormig of min of meer cirkelvormige gegroeid waren, of beukenbomen. Men bracht de patiënt daar meestal tegen valavond naartoe. En u moet dan wel de wouden voorstellen die een beetje groter waren dan de wouden die u nu kent. De natuur was ook totaal anders. Men liet daar de zieke volledig alleen achter of althans dat veronderstelde de zieke toch. En tijdens de nacht, meestal via dromen, werd er zeer sterk op hem ingewerkt. Hier had je niet direct godenbeelden, hier had je de krachten van de natuur die ook voor de patiënt in kwestie als goddelijk werden aanzien. En zo komen we verder. Ik kan zo over vele volkeren zovele methodes naar voor brengen. Tot op de dag van vandaag.

De dag van vandaag zou je kunnen zeggen: kijk de psychiater en de psychotherapeut is daar een goed uitvloeisel van. En dan zeg ik duidelijk: nee mensen, dit is het niet zo. Want uw psychiater is iemand die even luistert op zijn klok kijkt en u doorstuurt. De psychotherapeut zal misschien een halfuurtje meer tijd pakken maar rekent ook in een, laat ons zeggen, economische werkelijkheid, waardoor er niet meer gekomen wordt tot de kern van de zaak. Ach, ik zeg het misschien cassant, maar het is de harde werkelijkheid. Het is een industrie geworden die eigenlijk op drijfzand is gebouwd. Zeker in deze tijd. En wat zien we dan dat mensen een alternatief zoeken. Een alternatief is in vele gevallen een soort biecht en of deze biecht nu bij een officiële priester gebeurt, die zogezegd gemachtigd is door nog een hogere priester, of dat deze biecht gebeurt bij iemand die ook daarin thuis is, maar het misschien maskeert onder andere vormen, dit maakt niet uit. De kwestie is dat er geluisterd wordt. Dat is het grote punt. En dat degene die luistert, kan aanvoelen waar het eigenlijk juist fout zit. En op dat moment de juiste woorden kan terug spelen. Het moet zelfs niet zijn dat iemand een therapie naar voor schuift, daar gaat het dikwijls niet over. Het gaat er maar dikwijls over dat enkele woorden, enkele klanken voldoende zijn om een nieuwe weg, een nieuwe gedachtegang in werking te zetten.

Ook in het verleden gebruikte men niet direct hoogdravende terminologieën. Laat staan dat men aan bepaalde therapieën begon. Nee. Men sprak eerder in raadsels, onder andere de gekende orakels zijn daaruit voortgekomen. Maar dat is een zijtak, waar ik vanavond niet zoveel verder wil op ingaan. Maar men sprak gewoonweg in raadsels. Waarom? Omdat juist daardoor in vele gevallen de mens zelf voor zichzelf het juiste er kon uithalen, het juiste evenwicht kon vinden. En dan zien we dat daar resultaten uitkomen. Zo goed dat we zien dat het resultaat van bijvoorbeeld een spontane biecht, om het zo uit te drukken, zeer sterke en vergaande effecten kan hebben. Omdat juist door het feit dat degene die geblokkeerd is geraakt, de bronnen – en die ken je meestal zeer goed – deze bronnen kan uiten, kan naar boven laten komen, tegen meestal een wildvreemde waar hij achteraf of verder eigenlijk niks mee te maken heeft. En of dat nu gedekt wordt door een penitentie zoals in de katholieke kerk of dat dit nu via een offer hetzij geldelijk of anders wordt afgedekt, dit maakt geen verschil. De kwestie is dat de onbekende of de vreemde het aanhoord heeft, het zogezegd aangenomen heeft, eventueel een reactie gegeven heeft en dat deze ganse procesvorming als het ware wordt afgerond door iets dat in de oudheid werd omschreven als een offergave. En dat je nu zou kunnen zeggen als een penitentie of een gift, of eender wat. De kwestie is dat er geen bindingen blijven. En zo zie je dat je via vele verschillende kanalen dikwijls kunt komen tot een zeer sterke ingreep die leidt tot inzichten voor degene die in de problemen zit en zelfs in vele gevallen totale verandering van levensweg, van keuze, met als gevolg dat ook het ziekteproces dat zich heeft gemanifesteerd, verdwijnt en zelf soms in een zeer snelle mate.

Daarom wanneer jullie verder willen gaan en verder willen gaan ontdekken hoe een mens functioneert, wat je kan doen bijvoorbeeld met planten of met andere zaken, dan moet het tot u doordringen, dan moet het besef daar zijn, dat in de eerste plaats het voor degene die aan u hulp vraagt, het noodzakelijk is dat deze zich kan uiten. Alleen door het kunnen uiten van wat verborgen is voor de wereld rondom de patiënt is het begin van de verandering. Dit wordt, in uw huidige maatschappij, zeker in deze kringen in het Westen om het zo te zeggen, veel te weinig toegepast.

De huidige medische wereld is nogal eens dikwijls verontwaardigd dat bijvoorbeeld wonderdokters en zo verder en liefst zeggen ze dan kwakzalvers, resultaten behalen. Maar dit is logisch. Want de meeste wonderdokters, kijk in Afrika, in Azië, in Zuid-Amerika, maakt niet uit, deze hebben oor voor degene die naar hen komt. En of het dan is dat ze op de trom slagen of ze doen andere zaken die gezien worden als idioterie, hier in het Westen, maakt niet uit. Zij hebben de aanzet gegeven tot de zelfgenezing van de patiënt in kwestie.

Want wat men maar al te graag vergeet, is dat de zelf genezende krachten van het lichaam sterker zijn dan eender welk medicijn. Wanneer we in uw maatschappij op dit huidige ogenblik de idee zouden wegnemen bij alle patiënten die medicatie nemen dat deze medicatie werkt, dan zou je er nog niet tot 12,5 % komen van werkzame medicatie. Ondanks het feit dat er allerlei stoffen in zitten waarvan u wetenschappelijk zegt: dit kan niet anders dan werken. En 12,5 % is dan nog redelijk zwaar gemeten. Ik weet dat uw huidige wetenschappers blij zijn als ze een medicijn op de markt brengen wanneer het in zijn blanco testen 50 % haalt. Dan springen ze in de lucht want dan hebben ze een heel goede medicijn. Maar in feite hebben ze een illusie verkocht. Veel van deze zaken doen het niet omdat ze scheikundig op het lichaam inwerken. Ze doen dat wel maar dat is niet de procedure die de genezing in gang zet. Het merendeel van de genezingsprocessen wordt in gang gezet door de gedachte van: ik neem iets dat mij beter maakt. Zelfs wanneer wij dit bezien ten opzichte alleen van pijn, kan je zeggen, dat het merendeel van de pijnstillers werkt omdat degene die het neemt erin geloof. Dit zijn processen die eigen zijn aan een stoffelijk voertuig en waar men in uw moderne tijd hier, veel te weinig rekening mee houdt.

Wanneer we zouden moeten teruggaan zoals het vroeger was, ja, dan is de mens niet meer rendabel in die medische wereld. Dat kan niet. Op uw medische wereld draait op het ogenblik een ganse economie. Maar dat is niet het probleem van een groep als deze die tracht uit te zoeken op welke meest efficiënte wijze je een betekenis kan hebben voor de medemens. Die tracht uit te zoeken hoe je het best op een juiste wijze kan helpen. En dan blijkt dat de basis is in de eerste plaats te kunnen luisteren. En dat is op de duizenden jaren, de miljoenen jaren, dat het menselijk voertuig deze aarde bevolkt, niet veranderd. Luisteren is de eerste weg naar evenwicht. Is de eerste weg die dan verder harmonie kan creëren.

De volgende stap is, wanneer u een vraag wordt gesteld, er een antwoord op te kunnen formuleren dat voor degene die u de vraag stelt, kan aanvaard worden. En daar zitten nog een paar aan de zijlijn interessante mogelijkheden. Weet u, wanneer iemand bij u komt en die vraagt uw hulp omdat hij zich niet zo evenwichtig voelt of zo goed voelt. Dit kan evengoed materieel zijn, als fysiek zijn, als psychisch zijn. Maakt niet uit. We houden dit allemaal in eenzelfde patroon.

De kwestie is dat de persoon in kwestie komt bij u om een soort hulp zoeken. Dan is het niet alleen interessant dat u leert luisteren en kunt luisteren maar dan is het nog interessanter voor u dat u wanneer u deze persoon voor u hebt ook kunt waarnemen wat de uitstraling van deze persoon is. Ook in de oudheid werd daar ontzettend rekening mee gehouden. Het leren zien van de uitstraling van een persoon is een prachtig werkinstrument. Wij hebben hier vroeger in deze groep ook al gesproken over de aura en zijn uitstraling. Wel langzaam maar zeker zouden jullie ook moeten leren daar echt mee om te gaan. Het weten dat de aura bestaat en het weten dat hij uitstraalt is één, maar het waarnemen is twee en interessant. Wanneer u iemand voor u hebt die een uitleg doet en u kunt de uitstraling waarnemen dan kunt u ook achter de woorden die gesproken worden, de werkelijkheid zien. Stel u voor. Er komt iemand bij u met klachten van: ik kan bijvoorbeeld niet slapen. We gaan het simpel houden. En die persoon zit u dat uit te leggen en u kijkt naar de aura van die persoon. En u ziet bijvoorbeeld dat ten opzichte van het stuitchakrum er een zeer roodbruine gloed ontsnapt. Dan moet u niet direct naar de stuit zitten kijken maar u kunt dit zien dat dit bijvoorbeeld bijna rond de ganse buik zich manifesteert. De persoon doet zijn uitleg tegen u. U aanhoort dat, maar u ziet op dat ogenblik deze roodbruine uitslag. Dan kunt u tegen deze persoon zeggen dat ze bijvoorbeeld – hij of zij maakt nu niet uit hoor, het blijft van uitstraling meestal gelijk – zich bijvoorbeeld een beetje minder zorgen moet maken, om in dit geval als het de stuitchakra is die zich zo manifesteert, haar seksuele leven. Want dat dat eigenlijk de bron is waarom hij of zij niet meer slaapt. En ik pak nu speciaal dit gegeven omdat dit één van de zaken is die in uw westerse maatschappij zeer problematisch zijn. Wanneer we kijken naar de Aziaat, zelfs de Afrikaan en zo verder, is dit weinig of geen probleem. Maar uw westerse maatschappij met zijn filosofische invloeden en doctrinaties is dit voor velen een zeer sterk probleem. Wanneer u dus zulke vervuiling in de aura opmerkt, dan weet u bijna onmiddellijk en u ziet en u voelt het, waar het zit, dan kunt u en ook misschien met orakelwoorden bij wijze van spreken, de persoon in kwestie, toch even op een ander pad brengen. Je hebt een andere figuur die bij u zit en een uitleg doet, die bijvoorbeeld zegt dat hij permanent, zonder ophouden, migraine heeft en je bekijkt die en je ziet in de aura ter hoogte bijvoorbeeld van de hartchakrum een enorme uitstorting ook – van in dit geval, laat het me hetzelfde houden, het is simpel, anders komt er verwarring  -van rood- roodbruin. Dan moet je beseffen dat deze persoon – met wat ik zou noemen, omdat het ten opzichte van hartchakra is – met hartfretterij zit. Anders vertaald wil dat zeggen dat deze persoon een enorme vorm van jaloezie ten opzichte van anderen heeft omdat hij of zij minder heeft of zich minder voelt of andere zaken die de persoon in kwestie acht het recht te zijn van te bezitten of te hebben. Als u zoiets opmerkt en je hoort het verhaal kunt u ook weer daar op ingrijpen. En neem gerust van mij aan wanneer je dan uw eigen feeling volgt en de juiste woorden neerzet dat u veel meer resultaat zult bereiken dan eender welke antimigrainemiddel. Zeker wanneer de persoon in kwestie wel degelijk genezing of hulp zoekt. Het kan ook zijn dat de persoon in kwestie die dit helemaal niet zoeken en gewoon willen aandacht hebben. Ah, dan merkt u dat ook wel een op. En dan ligt het wel even anders. Maar dan kun je ook weer als het ware met de juiste bewoordingen de persoon als dusdanig van u afzetten. Je moet nu niet zeggen van: kijk, mijn waarde vriend, u zit hier maar een verhaaltje te vertellen, want daar haalt u niets mee uit. Maar u kunt wel op een wijze bepaalde ideeën meegeven en wanneer deze daar niet mee akkoord is, dan zal die uit zichzelf wel ergens anders zogezegd hulp gaan zoeken waar zijn aandacht kan bevestigd worden. Maar wanneer je iemand hebt die wel degelijk hulp zoekt dan kun je deze op een simpele wijze dikwijls heel erg vooruithelpen.

En zo zie je maar, beminde vrienden, dat heel veel zaken een oplossing kunnen vinden via een juiste overdracht van enerzijds de problematiek en anderzijds de juiste respons erop. En de juiste respons wil niet zeggen een juiste analyse want dat hebben jullie nogal eens gemakkelijk in dat het antwoord moet verantwoord zijn volgens alle mogelijke kennis die we hebben en alle mogelijke theorieën. En dan gaat u de mist in. Bekijk uw eigen maatschappij. Bezie hoe uw heren psychiaters mekaar in alle zaken tegenspreken. Hoe psychologen de ene dag zo zeggen en de andere dag zo, omdat zij zich werpen op hetgeen wat zijn in theorie hebben geleerd, vergetende dat al deze theorieën maar geldig zijn geweest voor één of enkele gevallen. Want geen mens die in de moeilijkheden is, is identiek aan de andere. Als u 1000 mensen over de vloer krijgt, dan zijn dat 1000 individuen die op 1000 verschillende wijzen moeten benaderd worden en geholpen. En dan mag je zeggen van die 1000 zijn er 500 met hetzelfde probleem. Ze klagen allemaal bij wijze van spreken dat ze niet slapen.  Dat is wel waar. Maar de oorzaken en de verwerking is voor elk van hen totaal anders en degene die dit niet wil inzien, die loopt vast, die gaat heel mooie therapieën ontwikkelen die uiteindelijk geen enkel resultaat hebben.

Maar meestal zoekt men in uw maatschappij niet het resultaat, meestal, van u zou zeggen, het rendement. En dat is het spijtige. Dat is ook hetgeen wat op het ogenblik voor uw maatschappij de grootste handicap is om verder te blijven bestaan. Uw maatschappij is via deze ingesteldheid ten opzichte van zijn eigen, laat mij toe te zeggen, volksgezondheid zichzelf aan het vernietigen, langzaam maar zeker, generatie na generatie wordt alles afgebouwd. Maar goed. Dit hoort dan weer in het plan van de verandering. Dat is nu niet direct het probleem dat jullie hier als groep op een avond als deze meemaken.

Dus om de zaken samen te vatten. Wanneer iemand uw hulp vraagt en wanneer u de mogelijkheid hebt om daarin een handje toe te steken, dan is het in de eerste plaats belangrijk dat u kan luisteren, dat u de tijd neemt om te luisteren, dat u niet zegt na 10 minuten, sorry uw tijd is op, de volgende zit te wachten. Dat is dan de eerste flater die u zelf maakt. Maar wanneer u luistert en u hoort het verhaal en u slaagt er dan nog in van de aura of de uitstraling, laat het mij simpel houden, van de persoon aan te voelen of te zien, dan bent u ook in staat om de zaadjes te planten die de bron zullen zijn van de verandering en de hulp en eventueel de genezing van degene die uw hulp heeft gevraagd. En denkt u niet bij uzelf van ik kan dit niet.  Iedereen die met zijn medemens begaan is, kan dit. Zit niet te denken ik heb nog nooit een aura gezien. Nee, dat klopt. De vraag is of dat hetgeen wat u als beeldopbouw van wat u zou moeten zien, juist is. Dan moet ik voor de meeste onder jullie zeggen: nee. Je moet u gewoon openstellen. Je moet je niet afvragen: ga ik iets zien? U luistert en neemt waar. En wanneer u zich zo openstelt en u fixeert zich niet op, ik moet de uitstraling zien, maar u luistert gewoon en u kijkt gewoon naar de persoon – in de beste gevallen is het gewoon ernaast kijken – dan merkt u in vele gevallen – de meesten onder u zijn daartoe in staat – de uitstraling op van dat fijnstoffelijk lichaam dat aan dat lichaam verbonden is. Sommigen zullen het aanvoelen, anderen zou het werkelijk zien. Dat verschil is niet groot. Wat van belang is, is dat je uzelf vertrouwt en dat je durft bouwen op hetgeen wat dan op dat ogenblik in de wisselwerking tussen u en de ander in u ontstaat. Maar de meesten gaan hetgeen wat zij aanvoelen terzijde duwen. Dat mag je niet doen omdat je aan alles een realistische uitleg wilt kunnen geven. Wanneer iemand voor u zit met een verhaal en u voelt aan dat die bijvoorbeeld galstenen heeft,  zeg dan niet: ik kan dat niet weten, dat klopt niet. Maar zeg dan eerder op het einde van het gesprek als ik u een raad mag geven: laat uw gal eens nakijken, misschien zal u dat verder helpen. Dan hebt u niets verkeerds gezegd, maar u bent wel ingegaan op hetgeen wat u aanvoelde en dan moet u er niet van verbaasd staan dat u enkele weken later te horen krijgt dat er galstenen waren of dat de gal is weggenomen. Hetzelfde is wanneer u opmerkt van: hé dat hart is niet in orde. Niets wijst erop. In het gesprek komt het niet aan bod, maar terwijl u luistert, hebt u die intuïtie. Gebruik die. En je zal opmerken dat deze zaken meestal een schot in de roos zijn, omdat deze voortkomen uit de uitstraling van de persoon in kwestie, die jij door u open te stellen en te luisteren ontvangt.

Want iemand die tot u praat, vertelt u veel meer dan de woorden en de klanken die uit zijn mond komen. Iemand die tot u praat, geeft via zijn andere lichamen u ook zeer veel informatie. En het is juist deze informatie ook te capteren, die het u mogelijk maakt om deskundig te worden op het gebied van hulp aan uw medemens. En je moet toch rekening houden dat dit, wanneer we dit in toekomstperspectief stellen, een zeer interessante zaak kan zijn. Want op het ogenblik is het voor iedereen in deze maatschappij gemakkelijk. Je loopt om de hoek bij wijze van spreken en alle mogelijke pilletjes en drankjes zijn ter beschikking. Maar stel u eens voor dat je verzeild geraakt in een wereld waar dit niet is. Waar deze mogelijkheden niet meer aanwezig zijn. Al is het maar gedurende een bepaalde tijd. Is het dan niet interessant dat u van andere mogelijkheden kan gebruik maken om uw medemens te helpen en bij te staan? Is het dan niet interessant misschien zelfs voor uzelf om te kunnen vaststellen op welke wijze u ook voor uzelf het beste resultaat behaald. Uiteindelijk kunnen we zeggen de natuur zal er altijd wel zijn, onder welke vorm ook. En wanneer u uw gevoeligheid kan gebruiken, ook ten opzichte van de natuur rondom u, dan hebt u eigenlijk, wat een paar eeuwen terug gezegd werd, dat de natuur de apotheek is van God. En dit klopt. Want rondom u, wanneer u maar het juiste aanvoelen hebt, wanneer u durft afgaan op hetgeen wat dat er in uw leeft, hebt u alle mogelijkheden als het ware rondom u. Ook hier moet u eens verder over nadenken. Zelfs in uw westerse wereld, waar je in wezen de natuur al verkracht hebt, ondanks dat vind je nog steeds zaken die mogelijk zijn om u te helpen. Wanneer je u ervoor openstelt.  Want uiteindelijk, zelfs achter elk stuk beton is de oude wereld nog aanwezig. Denk daar maar eens over na. En kan je zaken vinden waar je mee verder kan.

Zo mijn beminde vrienden, dat was hetgeen wat ik u vanavond wou brengen. Het is misschien nogal een zware dobber om over na te denken. Maar ik raad het jullie aan, bekijk deze les niet als iets van: O ja dat hebben we nu gehoord, nu gaan we naar de orde van de dag over. Nee, begin erover na te denken. Begin ook even met een introspectie van uzelf en voor uzelf even uit te zoeken, in hoeverre is hetgeen wat hier vanavond gebracht is ook voor mij van toepassing. En hiermee wil ik niet gezegd hebben dat je allemaal bij mekaar in psychotherapie moet gaan. Verre van. Maar het kan wel interessant zijn dat u met elkaar durft praten over deze zaken. Dat u voor elkaar, wat dit betreft, openstaat.

Wanneer u in uw leven resultaten wil boeken dan is het in de eerste plaats belangrijk dat u vanuit uzelf durft handelen. De grootste barrières – ook voor sommigen in deze groep – is dat zij wel degelijk kunnen aanvaarden wat naar voor gebracht wordt, maar voor zichzelf dit niet kunnen omzetten. Voor anderen wel. Ze kunnen soms heel goed voor anderen dit uitwerken en anderen helpen, maar voor zichzelf is het soms zeer moeilijk; en dan te komen tot een wisselwerking, waardoor je als groep elkaar kunt ondersteunen. Dan kun je ook langs deze weg, uzelf, als het ware vooruithelpen. Kunt u langs deze weg de krachten vinden die je nodig hebt – en die er zijn, ze zijn er – om uzelf uit soms nogal benarde posities voor uw stoffelijk voertuig en soms ook geestelijk, te halen.

Laat dit allemaal rustig in jullie hersenen bezinken. Stel u open voor uw eigen geest. Tracht van daaruit ook een wisselwerking te hebben en dan zul u zien dat vele zaken, vele deuren als het ware, zich voor u openen, waardoor u aardig wat goede resultaten kan behalen.

U hebt nu langzaam maar zeker de basis gekregen die nodig is om verder te kunnen gaan met deze materie. Het is de basisgedachte die u de mogelijkheid zal geven van met natuurkrachten om te gaan, van kennis op te doen van uit de natuur en zo verder. Het is hoegenaamd niet op deze avond mijn bedoeling om tegen jullie te zeggen dat plantenextracten voor de mens niet meer van toepassing zouden zijn. Of dat vele zaken in de natuur die tot hiertoe gebruikt werden als hulp om gezond en evenwichtig te zijn plots mogen over boord gegooid worden. Verre van. Dit is zeker niet de achterliggende gedachte. Maar, je moet beseffen dat je maar kan zuiver aan de slag gaan wanneer je bepaalde, ik zou bijna zeggen, vastgeroeste ideeën die rondom u en ook bij jullie bestaan, want je bent erin groot gekomen, je bent erin ontwikkeld als het ware als mens, dat deze even in vraag moeten gesteld worden. En het is juist door deze voor uzelf in vraag te stellen dat je verder kunt geraken. Wanneer je je blijft vasthouden aan de oude ideeën dat wanneer er iets fout loopt op welk terrein ook is het stoffelijk of geestelijk, we dit wel kunnen oplossen met een standaard remedie, liefst nog bestaande uit zaken die kunnen gekocht worden, dan loopt het fout en naargelang de verandering op aarde zich voltrekt, zul je opmerken dat het nog meer fout loopt. En het is juist daarom dat het van belang is dat je deze basissen gaat over denken en vanuit deze basissen kan vertrekken. En dan zal je zien, dan mag er in de toekomst gebeuren wat wil, dan mag het jaar 2012 nog zo hectisch zijn, u kent de bronnen en u weet hoe u zich daar tegenover kan opstellen en de juiste werking kan tot uitvoering brengen. En dan bent u naar de toekomst toe voor velen een andere steun in dikwijls zeer chaotische tijden.

Zo hier wil ik mijn betoog voor vanavond afronden. Er is in jullie hoofden aardig wat aan vragen opgekomen. Ik zou zeggen in de pauze rustig met elkaar bespreken en de belangrijkste, die noteer je maar en die kan je dan met de broeder van het tweede gedeelte rustig bespreken. En dan kan ik alleen jullie nog een zeer lichtende en spirituele rijke avond toewensen.

DEEL 2

 

  1. Is aids een ziekte die gecreëerd is door de mens, vermits ze in het verleden niet voorkwam?

Aids is door de mens gecreëerd. Dat is al meermaals vanuit onze zijde uitgelegd. Het is uit een Amerikaans laboratorium, als het ware, niet ontsnapt maar, ik kan eigenlijk heel kort schetsen hoe het gebeurd is. Er is op een bepaald ogenblik, als ik het goed voor heb, in een van de Amerikaanse staten zeer sterk protest door jongeren geweest tegen biologische wapens en zo verder. Het was in de tijd van de hippiebeweging, flowerpower, die ook in de Verenigde Staten redelijk wat aanhangers kende. Daar zijn verschillende leden van de protestbeweging aan het laboratorium besmet geraakt. De ziekte is – en dat weten ze in Amerika heel goed – dus volledig ontwikkeld in het labo en was de bedoeling in die tijd te verspreiden vooral in de communistische landen om zo dus een wereldhegemonie te bevestigen. Wat er allemaal achter zit zal ik maar verzwijgen, want ik moet ook een beetje met de veiligheid van medium nog rekening houden. Die brave mensen, die hippies, zijn toen uit Amerika vertrokken en zijn, als ik het goed voorheb, naar Afrika getrokken om daar verder, en als ik het juist weet of kan nagaan, was het in Ghana, hebben zij dus een lange tijd geleefd, de ziekte reeds hebbende. Deze ziekte is daar overgedragen en is zich langzaam gaan verspreiden. En zo over eigenlijk het ganse Afrikaanse continent en van daaruit, omdat deze hippies en ook Afrikanen, zich verder over de wereld verspreiden, heeft het zich kunnen ontwikkelen. Ik kan u zeggen dat het ganse geheel in het grootste geheim is gevolgd geworden. Dat men wel degelijk weet wat men ertegen kan doen, maar dat men dit nooit zal doen. Omdat men op dat ogenblik moet toegeven dat aids niet ontstaan is bij apen of dergelijke. Of je moest bepaalde geleerden van laboratoria tot die categorie klasseren. Maar dat het wel degelijk dus één van die mislukte, sta mij  toe te zeggen, laboratoriumwapens is geweest die in de tijd dus door Amerika tot ontwikkeling werden gebracht om de zogezegde grote vijand van het kapitalisme op deze wijze in volle geheim ziek te maken en te vernietigen. Ik kan jullie geruststellen, er bestaan zo aardig nog wat van die wapens. En niet alleen in Amerikaanse laboratoria, ook in Russische laboratoria en zo verder.

Ik kan u garanderen dat dit ten koste van alles zal ontkend worden. En dat degene die dit uitbrengt en ik mag u eraan herinneren dat in de jaren 90 er een dokter professor van één of ander, weet ik veel welke universiteit, ik dacht ook een Amerikaanse, dit heeft willen uitbrengen en dat deze man gewoon opzij is gerangeerd, zelfs later op een heel natuurlijke wijze plots naar onze zijde is gekomen. Daarmee wil ik zeggen dat je deze kennis het best voor uzelf houdt en niet gaat verspreiden. Want op zelfs dit ogenblik kunnen we zeggen dat uw democratisch verkozen regeringen er niet voor staan te springen van mensen te horen zeggen dat zij de schuld zijn dat dit is ontstaan. Verder ga ik er niets aan toevoegen. U hebt ook geen duidelijke aanwijzingen zodat het nog meevalt. Het is daarom dat ik ook vermeden heb van de staat en de naam van het laboratorium te noemen.

  • Vorige keer werd er gezegd dat de geest van kinderen die sterven aan wiegendood er vaak bewust voor kiest. Maar bijvoorbeeld kinderen die zoals in Luik, veertien dagen geleden, doodgeschoten worden bijvoorbeeld de baby van 17 maanden, is dit dan ook een bewust keuze van de geest?

Kijk. Het klinkt misschien cru. Maar ook in zulke gebeurtenissen zijn de slachtoffers zich bewust van het gebeuren. En ik zal u nog meer zeggen, hebben zij zich ongeveer, in menselijke tijd uitgesproken, een dertigtal dagen op voorhand reeds voorbereid op de overgang. Of u nu in een vliegtuig zit dat neerstort en allemaal naar onze zijde komt of u in een daad zoals in Luik naar onze zijde komt, het is steeds en dat zullen de mensen en zeker degene die betrokken zijn bij de zaak, maar die nog leven, niet graag horen. Het is steeds omdat er een harmonie aanwezig is tussen u en de uitvoerder, dat het kan gebeuren. Ik weet voor de mens is dit niet plaatsbaar, niet aanvaardbaar. Maar eens dat je aan onze zijde bent, kun je een beter overzicht op het plaatje hebben. Dus ja, die baby heeft ervoor gekozen zo goed als de anderen die het slachtoffer zijn geworden. Zij hadden een verbinding met degene die de daad heeft uitgevoerd. En gezien je toch een spirituele groep zijt, kan ik zelfs verder gaan; die verbindingen bestonden al lang van voor de geboorte. En waarschijnlijk zullen die verbindingen ook nu na deze daad nog heel lang blijven bestaan. Tot er een volledige afwerking is van de problematieken zowel van de dader als van slachtoffers. Geestelijk gezien dan.

  • Zijn wij als mensen in staat ons DNA te wijzigen zoals een kind dat met aids besmet is en na maanden geen aids meer heeft?

Als ik zulke vraag hoor dan moet toch van het hart dat er nog te weinig bij jullie doordringt dat de pure wetenschap, die hier in deze vraag aanwezig is, eigenlijk op illusie berust. Als je daarover nadenkt dan hebt u een zuiver antwoord op deze vraag. Het is niet omdat men op het ogenblik het idee heeft dat men via het DNA alles weet of alles kan aantonen dat dit correct is. DNA is één zaak. Maar wat men nog niet weet is dat DNA niet hetgeen is wat men ervan maakt op het ogenblik in wetenschappelijke kringen dat het is. Dat wil zeggen dat effectief het ene moment er een beeld kan zijn dat bepaalde zaken in zulke structuren zitten en zelfs enkele momenten later een totaal andere structuur. Probleem is dat men dat niet wil aanvaarden en dat men dan gaat zoeken, waar zit de fout. En dat men dan liever 1001 illusie-verklaring naar voor gaat schuiven om toch het grote gelijk maar te handhaven. Kijk, het is goed dat jullie er kennis van hebben, maar laat het daarbij ophouden. Op het ogenblik dat u zich van al deze kennis gaat bedienen als zijnde een onveranderlijke zaak dan zult u zeer snel ervaren dat het goed gaat fout lopen. En dat uw uitspraken dikwijls een totaal ander effect hebben dan dat ze bedoeld zijn. Dus lig er niet te veel van wakker en laat deze zaken voor wat ze zijn.

  • Volgens hetgeen ik begrijp zijn er heel wat karaktergestoorde jongeren, grotendeels voortkomende uit de opvoeding. Heeft u een tip om deze zaken nog recht te trekken?

Uw maatschappij is de bron van haar eigen ondergang. Kort gezegd, de vele karaktergestoorde jongeren zijn als het ware niet karaktergestoord maar zijn door hun opvoeding door de ouderen geworden van wat ze zijn. Dat wil zeggen, wanneer je op het ogenblik bekijkt hoeveel kinderen grootgebracht worden dan moet je er niet van versteld staan dat zij zich in een maatschappij als deze, waar geen enkel fundament nog aanwezig is dat waardevol is, dat zij zich daar niet meer in kunnen handhaven. Dat daar steeds meer van deze lui gaan komen, is evident.

Je mag niet vergeten dat je op het ogenblik werkelijk nog ganse incarnatiegolven hebt die aan het ontwikkelen zijn die uw maatschappij zoals ze nu is, totaal zullen onderuithalen. Wanneer u begint – en kijk het gewoon na, mensen, kijkt het gewoon na – met de opvoeding van uw kinderen op de wijze dat u het nu doet, dan vraagt u alleen maar om afstraffing van deze maatschappij. Dit zijn harde woorden. Ik weet het. Maar dat hoort nu eenmaal bij de chaos en de verandering die Aquarius moet brengen. Uw maatschappij is niet meer in staat op de wijze waarop ze nu functioneert zichzelf te handhaven. Een mens, een kind, moet een zekere opvoeding krijgen. Moet als kind weten zo ver kan ik gaan, niet verder. Het is voor een kind wanneer het verder evolueert normaal dat het zich daartegen verzet. Alleen, hier komen we wat de broeder in het eerste gedeelte heel duidelijk naar voor heeft gebracht, dat al de theorieën die men heeft ontwikkeld, ook over opvoeding, geen steek houden. Een mens, en vergeet dat niet, behoort tot het dierenrijk. En het dierenrijk heeft bepaalde wetten ook in opgroei. Wanneer deze wetten overtreden worden, om het zo te zeggen, in de stof dan krijg je een destabilisatie. Deze destabilisatie is voor zeer vele jongeren aanwezig. Maar de maatschappij heeft de oplossing. We geven hen drugs, dan zijn ze braaf en dan fladderen ze rond. Ik omschrijf het als drugs ondanks dat u het zult misschien omschrijven als medicatie. Maar u weet zo goed als ik dat elk medicament dat men aan een ADHD’er of zogezegd ADHD’er of noem maar andere afwijkingen, opgeeft, dat het merendeel op zuivere drugbasis is, vooral derivaten van cocaïne, heroïne, en zo verder. En dan verschiet men ervan dat wanneer deze kinderen van kleinsaf, meestal zelfs nog voor hun puberteit, en dan voor de rest van hun jeugd, deze drugs krijgen dat zij dan in de maatschappij niet meer kunnen functioneren zoals het hoort.  Verwijt dat kind het niet maar ga eens praten met de onverantwoordelijke farmacie, de onverantwoordelijke geneeskunde en de ouders die alleen maar aan zichzelf hebben gedacht. Dat is misschien het beste antwoord dat ik u kon geven op deze vraag. Langs de andere kant moet ik zeggen het hoort bij het plaatje, spijtig genoeg wel. En er zijn heel veel primitieve geesten die daarop ingespeeld zijn de laatste tientallen jaren. Want het probleem is reeds aardig aan de gang. En het is een ganse generatie die ervoor zal zorgen dat de maatschappij zich daarin zelf als het ware vernietigd. Wat noodzakelijk is om de vernieuwing laten ontstaan. Jongens wat zijn we cru vanavond…

  • Dat waren de vragen broeder.

Goed. Zo, dan zit het grootste gedeelte van mijn taak er op. U vindt mij misschien een heel cassante spreker aan de hand van het beantwoorden van uw vragen. Maar gezien dat we hier in een gesloten kleine groep zitten, kunnen we meer vrijuit spreken. Het is zeker niet de bedoeling dat u met borden nu gaat protesteren tegen de maatschappij. Integendeel. Maar aan de hand van hetgeen wat ik hier naar voor breng, hebt u misschien wel een beter beeld over de maatschappij rondom u en wat er allemaal gaande is. En dan moet u niet verschieten dat in deze maatschappij, wat u noemt geweld en misdaad met de hand toeneemt. Dat het in uw maatschappij in de toekomst onbeheersbaar gaat worden. Maar u moet daar niet van wakker liggen. U moet zich daar zelfs niet aan storen. U moet gaan voor hetgeen u aanvoelt als juist. En daarmee wil ik zeggen, wanneer u voor uzelf in een juiste harmonie komt dan kunt u wel heel veel opmerken, dan kunt u heel veel horen van wat er verkeerd gaat, maar het zal u niet raken, het zal u niet te deren. Het gaat langs u voorbij zoals de storm langs u voorbijging terwijl u mediteerde en u alleen maar meer zuurstof gaf opdat de meditatie beter kon zijn. Zo ook is hetgeen wat zich nu afspeelt voor u niet van belang. Het zijn voor u randverschijnselen. Het is iets wat plaatsgrijpt, wat zijn nut in het verhaal heeft, maar dat niet voor u is bestemd. Als je deze zaken zo kunt benaderen dan zul je opmerken dat het u heus niet zo slecht gaat ondanks alles wat er aan het gebeuren is. U kunt zeggen, ja, maar onze maatschappij slaat in elkaar. We hebben geen zekerheden meer. Die had u vroeger ook niet maar u wist het niet. U had de idee vroeger dat u zekerheden had omdat bepaalde heren tegen u zegde dat, dat waarde had. Nu vallen die waarden plots weg. Vroeger waren ze er ook niet. Nu weet u het dat ze er niet meer zijn. Maar dit maakt niet uit. Wat voor u waardevol is, is hetgeen wat in u leeft, wat in u aanwezig is, de kennis die u in uzelf draagt, de mogelijkheden die u zelf hebt. En daar kun je iets mee doen. Al de rest laat het achter u.  En wanneer u daarmee werkt dan zal er steeds de mogelijkheid zijn om verder te gaan. En wanneer uw taak dan afgerond is dan komt u op een gemakkelijke wijze terug naar onze zijde en dan laat u al die stoffelijke rompslomp gewoon achter.  Maar u hebt een meerwaarde die geen mens u kan ontnemen. En die meerwaarde neem je mee in uw bestaan. Dat is het voordeel dat je hebt door op dit ogenblik vooral met spiritualiteit bezig te zijn, er over te denken. En ook een pluspunt is dat je samen bent in een groep, dat je telkens weer wanneer je hier samen zit de kracht en de energie ondergaat die opgewekt wordt in dit samenzijn. Want u kunt misschien wel denken, ach, met de huidige middelen en mogelijkheden kan ik dat allemaal wel mee volgen van op afstand. Dat is verkeerd gedacht. U kan het aanhoren op afstand, maar u hebt er niet de werking van. U doorleeft het niet. Het is dan zoals je een film ziet waarin van alles gebeurt dat je fenomenaal vindt. Maar de film is gedaan en eindelijk heb jij dat niet doorleefd. De kracht van u is een deel zijn in het geheel en telkens weer opnieuw dit aan te voelen. Telkens weer opnieuw dit te doorleven. Telkens weer opnieuw door deze energie, door dit licht, deze harmonie geraakt te worden. Dat is ook de reden waarom dat we groepen laten existeren. Het samenzijn, het samen luisteren, het samen ervaren, veroorzaakt een veld als het ware dat elke cel van het stoffelijk voertuig beroert. Dat de uitstraling van het fijnstoffelijke lichaam versterkt en dat de ontvankelijkheid van het geestelijke lichaam verder openzet.  Dat zijn de factoren die een enorme rol spelen en die maken dat je wordt wat je op het ogenblik bent en die ervoor zullen zorgen dat je in de toekomst meer en meer deze geestelijke weg met succes kunt begaan. Zo dat was nog een kleine toevoeging beetje inspelen op al wat gevraagd werd.

Meditatie: Licht en kracht van de Christos voor een medemens die hulp nodig heeft

Dan gaan we de avond rustig afsluiten met onze gezamenlijke meditatie. Dit is een gezamenlijke krachtsopbouw die ieder van de aanwezigen hier als het ware doordrenkt. Sterker als enige stoffelijke materie is de geestelijke kracht die binnen deze groep wordt opgewekt.

Op het ogenblik, mensen, zijn er veel van uw medemensen die het zeer moeilijk hebben, zeer, zeer moeilijk, ondanks het feit dat de uiterlijke schijn van de feesten niet op kan. Maar dat is het bladgoud dat ligt op een kader dat eigenlijk totaal al vergaan is. En wanneer je even dat bladgoud toetst, valt alles wat erachter zit in stof uiteen. Dat is op het ogenblik uw maatschappij. Daarom vraag ik jullie, neem in uw gedachte degenen waarvan je denkt waarvan je aanvoelt dat in u leeft, die in deze periode van toch het licht, of de terugkeer van het Licht, nog licht van node hebben, nog kracht zal node hebben. Misschien zijn er onder jullie die de visualisatie van een kindje Jezus graag tot zich nemen. Is niks op tegen, zolang u dit maar ziet als zijnde de Christos, de brenger van het licht en niet als zijnde het kind dat achteraf is misbruikt om allerlei religies uit de grond te stampen. Wanneer u de Christos bekijkt als zijnde bron van licht in dat kribbetje, dan zit je op een zeer goed spoor. Wanneer u daar nog de schittering van de ster of zoals de ouderen het omschreven, de visualisatie van het licht bijneemt, dan raakt u de krachten die rond dit gebeuren aanwezig zijn. Hoe u het ook bekijkt, laat u even meedrijven in de krachten van het licht. Laat u even één zijn met het licht dat ons hier omkaderd. Laat ons één zijn met dit krachtige witte licht, de stralende ster van Kerstmis of de schitterende zon van de Midwinter. Wat u ook aanvoelt als zijnde voor u het meest harmonische, laat dit in u opborrelen, laat dit stralen, laat dit hier één worden met uw medebroeders en zusters. Laat dit ook één worden met al onze aanwezig entiteiten die deze groep mee ondersteunen en begeleiden. Laat ons dit zien als één grote kracht en breng nu hier in ons midden uw beeld van de hulp die je wenst door te geven. Breng het hier als het ware samen. Velen van u hebben het beeld van een kerstboom met daaronder geschenken. Wel dit is het geschenk, het ware geschenk, dat u kan doorgeven aan degenen waarvan u weet dat zij het nodig hebben. Een geschenk dat een waarde heeft dat blijvend is, dat nooit kan ontwaarden. Een geschenk dat komt vanuit uw ziel, vanuit uw bron voor de ander. Deel dit, geef dit  en voel de warmte die je daardoor voor uzelf waarneemt. Laat het witte licht dat ons hier omschermt, dat ons hier helpt, dit bevestigen. Laat dit licht stralen vanuit uw hart, vanuit uw ziel, zodat de kracht overgedragen kan worden, zodat iedereen waarvan jij weet en voelt, getoetst wordt erdoor, geraakt wordt erdoor, waardoor deze overdracht zich kan voltrekken. Laat ons dan gezamenlijk het licht danken, de Vader danken, de bron danken, omdat wij dit hebben mogen volvoeren. Omdat wij het werktuig hebben mogen zijn om deze kracht te verspreiden, door te geven. Dat wij in deze donkere periode van het jaar, de lichtzuil zijn voor degenen die hun weg zoeken. En dankzij deze lichtzuil die we opgetrokken hebben, hun richting kunnen bepalen. En zo zijn we samen verenigd in de kracht, in de eenheid, in de harmonie van het licht.  Laat deze kracht in de komende dagen, weken en maanden uw werktuig zijn. Laat deze kracht in de komende tijd steeds de indicator zijn van de richting die je gaat. Laat deze kracht de lichtbron zijn van uw geestelijke verdere ontwikkelingen en bewustwording, zodat je in het nieuwe jaar dat komt, een waar de mensen steeds zoveel belang aan hechten, een juiste weg vindt, een juiste doorgang vindt in alles wat er in de komende tijd in dit mysterieuze gebeuren – wat de mensen hebben zelf gecreëerd rondom u – zich zal voltrekken. Beseffende dat je deel bent van het licht, beseffende de eenheid van de groep, de kracht van de groep, ben je degene die de anderen de hand kan reiken om samen op de weg van het licht en de kracht te gaan. Steeds weer de kosmische harmonie in jou te voelen, jou te omarmen. Deze krachten zijn bevestigd. Het licht zij uw deel.

Zo, mijn waarde mensen. Hiermee sluit ik de avond af. In de tijd dat ik nog op aarde rondliep werd zulke bijeenkomst afgesloten met het gebaar dat we de handen boven de hoofden legden om de bevestiging te hebben van de kracht. Ook dit gebaar geef ik aan jullie, zodat deze kracht vanuit zowel mijn kennis en zijde, als mijn aanvoelen van de eenheid met de bron bevestigd zijn.

Ik dank jullie voor jullie intense inzet en geeft als het ware zo mijn zegen aan jullie allen. Ik wens jullie nog veel licht op jullie weg. Moge het nieuwe jaar waar jullie zo belang aan hechten voor jullie een waardevol lichtende ervaring zijn.

image_pdf