Groepswerking: afspraken

22 september 2005

Jullie zijn enkele maanden bezig. Jullie krijgen lering. Wij hebben u oefeningen meegegeven waarvan we gevraagd hebben om ze zo goed mogelijk uit te voeren en we hebben deze groep een beetje gevolgd.

We hebben gevraagd om de contacten te vermeerderen tussen de dieptrance-bijeenkomsten. We merken dat dit niet zo evident is. We zien dat we binnen dit groepje, kleine groepjes krijgen die hun eigen gang gaan. En dit is voor de werking van deze groep niet ideaal. Het is van belang dat er een wisselwerking bestaat tussen ieder lid van de groep, dat er een spontane doorgave van resultaten is zodat je elkaar kunt aanvullen. Het is ook belangrijk dat ieder in de groep zijn eigen ontwikkeling kan volgen, ook zijn eigen mening kan uiten en dat daar aandacht aan wordt geschonken. We zien nog te veel dat, enerzijds, oefeningen te weinig en niet grondig worden gedaan en dat er anderzijds nog te veel allerlei inmengingen zijn die eigenlijk er beter niet zijn.

We hebben van in het begin gevraagd om hetgeen in deze groep gebracht wordt, binnen deze groep te houden. Tot ons groot spijt moeten we vaststellen dat dit niet altijd het geval is. Dit is spijtig, want hetgeen gebeurt, is dat onbevoegden zich met de zaken gaan bemoeien, dat daar dikwijls op- en aanmerkingen worden gegeven die door deze onbevoegden niet ter zake doende, maar wel een invloed hebben op degene waartegen het gezegd wordt. Dit brengt een disharmonie voort die binnen een groep als deze niet aan de orde mag of kan zijn.

Het is belangrijk te beseffen dat, wanneer je je niet aan de spelregels houdt van een groep als deze, je niet alleen daardoor uzelf benadeelt maar dat u ook de werking van de groep afremt in zijn mogelijkheden. De gevolgen daarvan kunnen zijn dat, in hetgeen wij trachten te bereiken met deze groep ook voor de buitenwereld daardoor afgeremd wordt. En dit is in een periode zoals we nu ondergaan zeker niet wenselijk. De fout ligt misschien een beetje bij ons dat we daarin niet streng genoeg zijn. Maar daarom dat we deze avond daarover willen praten en dat we duidelijk willen stellen dat hetgeen wat hier gebracht wordt enkel is voor deze groep. Dat is belangrijk. We kunnen jullie bv. op dit ogenblik bepaalde zaken niet aanleren omdat we ervan uitgaan dat het onverantwoord is om een kleuter een geladen pistool in handen te geven. Dit gevaar is op dit moment in deze groep aanwezig doordat zaken niet voldoende afgeschermd zijn met als gevolg dat daaruit ongelukken zouden kunnen voortkomen.

We begrijpen best dat ieder van u zijn eigen achtergrond heeft, dat ieder van u zijn eigen denkpatroon heeft, maar het is ook zo dat ik enkele maanden geleden besloten heb deze leringen aan te gaan. Er is toen ook duidelijk gesteld wat we van jullie verlangen en duidelijk gezegd: Kijk, wat hier gebracht wordt behoort binnen dit geheel te blijven.

Vanuit de hogere leiding die een algemeen overzicht heeft over deze groep maar ook over de andere groepen is op het ogenblik beslist van, wat deze werkingen aangaat, dit eerst even af te zien, hoe we deze harmonieën en evenwichten kunnen tot ontwikkeling laten komen vooraleer we verder kunnen gaan met specifieke lering te geven. U mag dit niet opnemen als zijnde een blamage, neen, dit is eerder een u aanleren van. Wanneer je in een groep magie wilt leren, esoterie onder de knie wilt krijgen, dat het belangrijk is dat er spelregels zijn en dat die gevolgd worden.

We beseffen best dat je in een maatschappij leeft waar dit op het ogenblik niet meer aan de orde is. In uw maatschappij is een woord geen woord meer, een afspraak geen afspraak meer. Iedereen, op het ogenblik dat hij iets afspreekt denkt: Hoe kan ik er onderuit geraken? U leeft in een maatschappij opgebouwd van wetten die gemaakt zijn om ze niet te gebruiken maar om ze te misbruiken. Dit is de toestand vandaag in de westerse maatschappij. U ziet ook dat deze maatschappij het niet meer redt. De ganse maatschappij is verrot en stuikt in elkaar. Dat wil niet zeggen dat, wanneer je verder wil komen, wanneer je lering wilt ontvangen op zeer belangrijke gebieden voor de mens maar ook voor uw geest, dat deze maatschappelijke mentaliteit hier mag of kan gelden.

Op het ogenblik dat wij zouden opmerken dat we het niet klaar krijgen om de afspraken na te komen zullen wij ons verplicht zien van bepaalde zaken te ontbinden. Alleen al om de leden van deze groep zelf te beschermen. Want u moogt niet vergeten, hier is al een paar maal gevraagd bv. “Kunnen wij waarnemen of beseffen wat de betekenis is van een groep zoals deze?” Je kunt dat heel moeilijk waarnemen en beseffen omdat je in de stof te beperkt bent. Je hebt niet direct een overzicht over al hetgeen wat van hieruit vertrekt. Echter, één zaak wensen wij jullie wel duidelijk te maken: Op het ogenblik dat u niet tot deze groep zou behoren en dat geldt voor iedereen hier, zou je de laatste maanden verkeerde reacties hebben gehad, verkeerde handelingen hebben gedaan, waardoor je in een totaal andere positie zou gekomen zijn dan de toestand waarin u zich nu bevindt.

Je mag niet vergeten dat, door deelname aan deze groep, deel te zijn aan de krachten die hier opgewekt worden, door uw inzet, en er is inzet, dat daardoor ieder van u in zijn leven bepaalde wijzigingen heeft gekend. Als stofmens is dit moeilijk te plaatsen omdat je niet het voorbeeld hebt van iemand die niet in de groep is en die exact hetzelfde leven zou leiden als u. Neem gerust van mij aan dat, wanneer u uiteindelijk aan onze zijde zult zijn, dat duurt voor de meesten nog wel een tijdje, je dit overzicht wel zult hebben en wel zult kunnen vaststellen wat het deel uitmaken van een groep als deze voor uw eigen stoffelijk bestaan maar zeker voor uw geestelijke ontwikkeling heeft betekend. Het is daarom ook dat we alles zullen trachten te doen voor jullie om deze groep in stand te houden en in korte tijd terug jullie meerdere zaken aanleren waardoor dat je langzaam maar zeker ook meer zelfstandig en zelfzeker in deze maatschappij uw eigen geestelijke ontwikkeling kunt laten evolueren.

Maar, om terug te komen naar het probleem: Je moet allemaal proberen langzaam maar zeker meer contact met elkaar te hebben. Eventueel kun je dit bespreken met degene die deze groep een beetje stuurt. Voor zover wij hier opgemerkt hebben is dit ons jongste lid. Dit heeft het grote voordeel dat er nog een grote souplesse aanwezig is en dat er daardoor zeer veel mogelijkheden zijn. Het is ook zo dat, in deze groep niet kan gesteld worden van: “Ik wil het zo” maar dat er in deze groep steeds een overeenkomst moet zijn. Ik weet het: Het is heel moeilijk” leder van u heeft zowat zijn vaste gedachtepatroon, zijn vaste gewoonte. Nochtans één van de leringen die je op een avond als deze, uit hetgeen wat ik u breng kunt trekken is: Dat, door soms eventjes af te wijken van uw vaste gewoonten, van uw denkwereld, je zeer veel kunt bereiken, Een mens in de stof is eigenlijk en neem mij de uitdrukking niet kwalijk, een geprogrammeerde machine. Je hebt in uw leven gewoontes opgebouwd en die gewoontes zijn moeilijk te wijzigen. Zeker wanneer bepaalde gewoontes gebaseerd zijn op gedachtepatronen die al dan niet de uwe zijn. Laat ons zeggen dat, voor 80, 85% uw gedragingen bepaald zijn door uw opvoeding, uw omgeving enz., dat zij echt niet gestoeid zijn op hetgeen wat geestelijk in u aanwezig is. Daarom is het ook zo dat, op het moment dat je deze gewoontepatronen eventjes kunt verleggen voor iets hogers je zult opmerken dat daardoor een opening wordt gemaakt die u ertoe zal brengen dat je veel meer mogelijkheden tot bewustwording krijgt, juist doordat dat grote percentage van vastgelegde stoffelijke patronen langzaam maar zeker afgebouwd en teruggedrongen wordt tot een aanvaardbaar niveau waardoor je krijgt dat je, ten opzichte van je medebroeders en zusters een veel gemakkelijker, soepele manier van omgaan kunt bereiken. En dit is voor de harmonie binnen deze groep zeer belangrijk. En a.u.b. begin niet met de ideeën van: “Ja, maar wij wonen te ver uit mekaar, ja maar, mijn werk, ja maar, dit of dat” Denk nu niet dat wij dit allemaal niet overzien. En dat wij dit ook allemaal niet weten? Maar juist daarin zit een leerschool dat je durft aan deze patronen te raken en deze, voor de harmonie in de groep, aan te passen. Denk niet, zoals er nu mensen bezig zijn hier, dat dit onhaalbaar is.

Beste vrienden, dit is een heel haalbare kaart, zeker in een tijd als deze. Alleen moet het verlangen en de wil aanwezig zijn om het plaatje te hertekenen, om te gaan voor deze harmonie. En op het ogenblik dat je dat doet, zal je opmerken dat je de aanzet hebt gegeven, het begin hebt gemaakt van de werkelijke weg naar bewustwording. Dat je, misschien zonder dat je het direct beseft, aan pure witte magie doet. Waardoor dat je een tweede werkelijkheid opbouwt die uw eerste werkelijkheid en daarmee bedoel ik uw gewoon stoffelijk leven, zijn juiste waarde zal geven, maar de tweede werkelijkheid zal u de mogelijkheden geven om werkelijk vooruit te gaan. En dan zal de samenwerking binnen deze groep en de mogelijkheden van deze groep nog verveelvoudigen.

Zo, mijn beste vrienden, dit is de boodschap die ik vanavond wou brengen. Als er hier onder jullie zijn die graag, op dit moment, een reactie geven, dan mag je dit doen. Anders kan je ook in het tweede gedeelte vragen over stellen nadat je in de pauze overlegd hebt welke vragen naar voor zullen komen.

Het niet naar buiten brengen van informatie. In de nabespreking hadden wij een korte bijeenkomst. Mag dat ook niet?

 

Wat het medium aangaat is er geen probleem. En wat de andere persoon aangaat is er ook geen probleem omdat die ook in een groep als deze functioneert. Deze groepen zijn op elkaar afgestemd en, zonder dat de leden van de groep dat doorhebben, is er reeds een wisselwerking. Wat wij bedoelen is het volgende met niet naar buiten brengen: “Informatie die hier gegeven wordt is niet geschikt voor een ander publiek.” Degenen waarvoor de groep, waar jullie toe behoren en uiteraard de geestelijke leiding van onze zijde, al de groepen die daar onder vallen en dat zijn er velen – maar meestal zijn jullie niet aan elkaar gekend – daar is de uitwisseling normaal. Buiten deze groepen is het niet aanvaardbaar dat deze informatie doorgegeven wordt. Dit is belangrijk. Waarom? Op het ogenblik zijn er overal, over heel de wereld, zeer vele en ik mag zetten: Zwart magische ontwikkelingen bezig. En er ontstaan overal groepen rond mensen die zogezegd pretenderen dat zij de waarheid brengen en enkel en alleen de waarheid. Dit is een deel van de verandering van de chaos. Hetgeen wat moet vermeden worden is dat er een wisselwerking zou ontstaan en beïnvloeding zou ontstaan tussen deze groepen. Langs beide kanten, of je nu wit-magisch werkt of zwart-magisch zou de beïnvloeding nefast zijn. En deze beïnvloedingen zitten dichter bij u dan je denkt. Zelfs in deze streken zijn er verschillende organisaties die zich uitgeven als zijnde organisaties die zogezegd lichtend werken, maar die louter en alleen zwart-magisch gefundeerd zijn. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. We moeten voorkomen dat bv. zaken die hier aangeleerd worden zo verder gegeven worden op een verkeerde basis waardoor mensen gaan denken: “Ha, zo kunnen we het ook.” Waardoor dan, in sommige gevallen werkelijk zware catastrofes zouden kunnen ontstaan. Denk alleen maar aan het feit wat u hier is bijgebracht omtrent het elementaal “vuur” Laat deze kennis in onbevoegde handen komen dan kun je hebben dat er in de kortste keren een catastrofe ontstaat. Zulke zaken willen we te allen tijde vermijden.

Wanneer ik thuiskom vraagt men mij meestal: Hoe is het geweest? Mag je dan bv. zeggen: We hebben het elementaal water gehad maar verder niet ingaan op de stof?

 

 Zo lang u het beperkt tot het punt dat je zegt: We hebben gesproken over dit of dat en daarbij stopt, zou je kunnen zeggen “ja” Maar dit houdt een groot nadeel in. Doordat je doorgeeft over wat je gesproken hebt, ga je bij de andere partij nieuwsgierigheid opwekken. Door deze nieuwsgierigheid zal er dikwijls, zonder dat je er zelf erg in hebt, bepaalde vragen, bepaalde handelingen zijn die dan soms niet gewenste informatie laten uitlekken.

Ik denk dat wanneer je, ten opzichte van een partner, een vriend, die weet dat je met deze zaken bezig bent, je beter kunt zeggen: kijk, wij zijn algemeen met esoterie bezig. Maar het is mij niet toegelaten hier in detail over in te gaan. Dan zul je ook vermijden dat er verdere nieuwsgierigheid ontstaat. Want vergeet niet: Wanneer u nog maar tegen, zelfs al is het uw partner zegt: We hebben vandaag bv leren omgaan met ingestraalde mineralen. Dan ga je heel rap krijgen dat men gaat proberen erachter te komen wat je daarmee kunt doen, hoe je dat doet enz. Het is logisch. De menselijke natuur is van nature uit nieuwsgierig en wil altijd kennis opdoen. Alleen is het probleem hier dat, wanneer we u bepaalde handelingen leren om met mineralen te werken, dat dit gestoeid is op alle kennis die eraan vooraf is gegaan en wanneer uw partner een klein deeltje ervan zou te weten komen, zij dit verkeerd zou kunnen toepassen omdat de basiskennis niet aanwezig is met als gevolg dat je bv. een ongeluk krijgt doordat jij probeert iets te doen wat ze denkt dat ze ook kan. Je mag niet vergeten, u zou er niet aan denken om uw kinderen achter het stuur van uw wagen te zetten zonder dat ze hebben leren rijden. U zou dat misdadig vinden. Wanneer u de kennis die u hier kunt opdoen zo maar vrijgeeft is het hetzelfde. Want het komt in mensen hun handen die het niet op de juiste wijze, niet onder de juiste condities kunnen plaatsen. Vergeet ook niet dat de kennis die je hier opdoet niet alleen de woorden zijn die het medium spreekt maar dat de sfeer die opgebouwd is, ten eerste door onze zijde, ten tweede door jullie aanwezigheid, het samensmelten van gans dit geheel een soort amalgaan vormt dat voor ieder van u eigenlijk een extra waarde geeft aan de lering die je krijgt. Maar dit geldt enkel binnen dit geheel. Door woorden er buiten te brengen naar anderen toe die niet deel zijn aan dat geheel krijg je een totaal andere uitwerking met alle gevolgen van dien. Besef heel goed dat de groep zelf voor u een enorme krachtbinding is maar ook naar uw andere lichamen toe, ik denk hier dan vooral vanaf de fijnstoffelijke tot de geestelijke lichamen dat zij telkens je hier tezamen zijt extra lering opdoen. Dit zijn zaken die je stoffelijk weinig ervaart buiten de momenten dat je voor uzelf beseft: “He, ik ben even weggeweest” of: “Waar ben ik nu even?” En dat hebben ze allemaal hier al mee gemaakt. Gewoon omdat er wisselwerkingen ontstaan tussen de verschillende lichamen. Maar al die invloeden bepalen uw stoffelijk lichaam en het gedrag van uw stoffelijk lichaam naar de buitenwereld en wat je met de kennis kunt gaan doen. U begrijpt onmiddellijk dat iemand die daar volledig buiten staat, die daar geen deel aan heeft dit nooit kan opnemen in een juiste context,

Mag ik u zeggen dat ik die zaken al 10 jaar terug bij een paragnost geleerd heb om water in te stralen en met stenen te werken?

 

Lieve dame, wat u toen geleerd hebt is heel mooi maar is niet hetgeen wij u hier aanleren, U zult even verder moeten denken; De zaken die u toen geleerd hebt, zijn zaken die je overal kunt terugvinden in de literatuur. Maar ik kom juist te zeggen dat de extra’s die hier bij zijn op nog andere niveaus gelegen zijn en dat het niet alleen gaat om wat water in te stralen, maar dat het wel degelijk gaat om universele energie en die universele energie gebruiken, mee werken, te zorgen dat daar harmonieën zijn, is iets totaal anders dan de idee van: “ik heb ooit eens dit of dat geleerd.” Het is heel goed dat je dat geleerd hebt, heel positief maar nu gaan we wel een beetje verder. En het is belangrijk dat je dat beseft. Het is ook belangrijk dat je hetgeen je hier te horen krijgt voor uzelf houdt en dat je dat niet in vergelijking gaat trekken met wat anderen zeggen want zo ontstaat een disharmonie die niet getolereerd mag worden. Alleen voor uw eigen goed.

Ik heb al een paar keer de idee naar voor gebracht om onderling contact te hebben. Ik zie niet goed hoe je ermee om moet gaan?

 

Er zijn zoveel mogelijkheden. Je leeft in een tijd waar je, wanneer je dit wenst, op allerlei wijze verbindingen met elkaar kunt leggen. Het is niet onze bedoeling om dit alle dagen te doen. Maar bv. zoals de meesten beschikken over telefoon en andere middelen is het toch gemakkelijk om bepaalde resultaten, bepaalde gedachten uit te wisselen. En wanneer er een noodzaak bestaat om mekaar te treffen dan is het gemakkelijk in deze tijd om af te spreken. Het is belangrijk dat er een uitwisseling is en die is op het ogenblik in deze groep te weinig. En wat we ook opmerken is dat de groep, het is onbewust zich opsplitst en dat moet vermeden worden. Ik vind het lief van u dat u zegt: Ik trek het boetekleed aan maar je bent nu eenmaal hier om te leren, je kunt niet leren als je geen fouten maakt.

Die uitwisseling, mag dat ook over gewone dagelijkse dingen gaan?

 

Dat mag over gewone dagdagelijkse dingen gaan. Het is zelfs aan te raden dat u allemaal dichter tot elkaar komt, dat u beseft dat u eigenlijk verwanten van mekaar zijt. Dat u op elkaar kunt rekenen. Vergeet nu even uw achtergronden, de maatschappij waarin je leeft. Ga er even vanuit: We zijn een entiteit binnen een maatschappij maar we moeten voor onszelf kunnen instaan. Deze groep moet zichzelf kunnen bedruipen. Dat wil zeggen dat je ten opzichte van elkaar open en eerlijk moet zijn. Er is een groot verschil tussen familie waar je meestal normale uitwisselingen hebt. Maar familie heb je niet gekozen, het is een toevalstreffer en in de meeste gevallen is familie ook niet uw ideale omgeving maar een belasting.

Wanneer je in een groep als deze komt is uw keuze vrijwillig geweest. Hier kom je verwanten tegen, zielsverwanten? Dat wil zeggen dat de mensen waar je hier mee samen zijt, ergens op éénzelfde lijn zitten, éénzelfde zoektocht volgen, éénzelfde willen bereiken. Je hebt allemaal een andere achtergrond, bent allemaal verschillend. Het is de rijkdom van deze groep. Maar juist door de zielsverwantschap zit je veel dichter met elkaar verbonden dan je ooit verbonden kunt zijn met uw familie. Want de familiale verbondenheid is stoffelijk, die verdwijnt ook na overgang. Maar de zielsverbondenheid of de zielsverwantschap zoals ze in een groep als deze ontstaat en kan openbloeien blijft bestaan ook na overgang. Daarom juist is het interessant, zelfs noodzakelijk dat je ten opzichte van mekaar alles kunt bepraten en uitwisselen. En dat, vergeet dat niet, iemand in de groep problemen heeft, dat het kan besproken worden, er hulp kan geboden worden. Je zal opmerken dat, binnen de groep probleemstellingen anders zullen liggen dan erbuiten. Omdat, door het geheel, het amalgaan vele zaken zich ten opzichte van u anders zullen voordoen.

Maar niettegenstaande dat is het belangrijk dat je weet: Wij zijn hier één geheel en wij kunnen op elkaar rekenen.

Vragen

We hebben het de vorige keer gehad over de overgang. Kan je je leven verkorten of verlengen? Staat het moment van overgang vast? (zie “Overgaan” 8/9/2005)

 

Op het ogenblik dat je geboren wordt staat het moment van overgang reeds vast. In de kosmos is alles al op voorhand bepaald. Daarom is uw leven geen vaste draad waar je niet van kan afwijken, integendeel. Maar de mens moet beseffen dat, wanneer hij geboren is, hij eigenlijk maar het voertuig van de geest is. Die geest is beperkt in zijn mogelijkheden binnen dat voertuig. Op het ogenblik dat, voor de geest, de beleving die hij zoekt in dat lichaam voltrokken is, kan de geest zeggen: Kijk, het is genoeg geweest, hier verlaat ik het.”

Waarom ligt uw moment van bij de geboorte al vast? Omdat, wanneer je al een beetje bewust bent, je een lichaam kiest met bepaalde mogelijkheden en dat je inschat wat je daar en in hoeveel tijd het mogelijk is dat je dit als geest kan beleven en leren. Dan kun je ongeveer weten wanneer je terug aan onze zijde komt. Maar, maak u niet te veel zorgen. Je bent van één ding zeker: Je komt steeds terug bij ons. En bij ons is het zo slecht niet. Kun je het verkorten of verlengen? Je zou kunnen zeggen: Je kan het verkorten. Maar, wanneer je het verkort en u hebt de leerschool niet doorlopen waarvoor u dat lichaam gekozen hebt dan is dat zoals midden in een schooljaar uit de klas stappen en denken dat je het allemaal kent. Je zal moeten vaststellen dat je een fout hebt gemaakt en dat je dat schooljaar opnieuw moet doen. Waarom zou je het verkorten?

Het zou kunnen door middel van alcohol, roken.

 

Dat is weer iets anders. Er zijn zeer veel mensen op aarde die redelijk onbewust incarneren en die een leven leiden waar de geest zelf weinig of niets aan heeft. Er zijn zelfs mensen waar de geest alleen maar op het moment van overgang enige lering kan ontvangen. Maar, voor u is een mensenleven in tijd redelijk lang. We praten over 50, 80, 100 jaar. Maar voor de geest is dat maar een fractie. Voor ons is een stoffelijk leven, in tijd, tijdsbeleving, iets totaal anders. Als jij zegt: Verkorten, wat is verkorten? Voor u als mens kan dat 20, 30 jaar zijn.

Is het dan een moment dat vastlag om over te gaan, zelfs al kies ik voor zelfmoord?

 

We kunnen zeggen.” ja” dat daar een vastheid in zit. Wanneer u in een trein stapt met vele tientallen en die trein verongelukt en u bent allen dood, dan lag dit ook vast voor allen. Maar, wanneer je dan als mens zou gaan zeggen;” Ik doe maar op, het ligt toch vast” ga je je vergissen. Dit is misschien moeilijk te begrijpen maar, heb even geduld. Wanneer u aan onze zijde zijt zult u daar een veel beter overzicht van hebben. Omdat je dan niet meer de beperktheid van de tijd hebt maar ziet hoe in de kosmos al die zaken aan elkaar gelieerd zijn. Het is boeiend aan onze kant, hoor!

Het zal geen zorgen meebrengen. Nu moet ik opletten dat de kleinkinderen niet van de schommel vallen. Maar als het overlijden vast staat dan heeft dat geen zin?

 

Die kleinkinderen hebben gekozen voor een bepaald leven. Jij kunt daar in tot hun volwassenheid een beetje dirigeren, een beetje helpen maar uiteindelijk is het de geest die tracht uw kleinkinderen in de richting te krijgen die hij heeft voorzien. En je kunt ervan op aan dat er bepaalde harmonieën zitten tussen de geest die bij u wil incarneren maar uiteindelijk zal die, op het ogenblik dat het lichaam de mogelijkheid heeft van zelfstandig te beslissen en te handelen, zelfstandig beslissen en handelen. En zal er hoegenaamd geen rekening mee houden van; “Papa denkt zo” want daar heeft die geest niets meer mee te zien. De enige verantwoordelijkheid die u hebt als ouder van een kind is, het kind te laten opgroeien tot het zelfstandig in de wereld kan staan. En dat is heus niet op 21 jaar of 18 jaar maar de verantwoordelijkheid ligt hem tot het moment dat het kind voldoende zelfstandig kan handelen. En dat is soms veel sneller dan vader en moeder graag hebben.

Ik krijg nog niet het antwoord dat ik wilde. Kan ik kinderen behoeden voor iets? Of ik begrijp het niet helemaal?

 

Kunt u voorkomen dat s’morgens de zon opstaat en s ‘avonds ondergaat? Wat wil je dan? Ik heb het juist gezegd. Uw kinderen zijn zelfstandige entiteiten. Zo lang dat voertuig nog in ontwikkeling is, heb je er verantwoordelijkheid voor maar je kunt ze niet behoeden. Je bent verantwoordelijk dat het kind kan komen tot volwassenheid, dat is alles en daar stopt het ook mee. Dit past niet in de denkbeelden van de maatschappij. Want daar zijn de kinderen toch zo heilig. Ze vinden er zelfs ziektes voor uit. Als je ziet in deze tijd hoe kinderen alle mogelijke moderne ziektes hebben. Dat past in de farma-industrie. Het is de realiteit. Op het ogenblik dat u gaat denken: Kan ik mijn kinderen voor iets behoeden, gaat u fouten maken in die zin dat u gaat trachten ontwikkelingen af te remmen. Een goede raad: Als uw kinderen volwassen worden, kun je wel tegen hen zeggen: Kijk, als ik u was, ik zou zo of zo doen maar ik ben u niet, dus je moet voor uzelf beslissen hoe je het doet. Geef ze de vrijheid. Je kan ze verwittigen voor zaken maar zeg nooit: je mag dit niet zo of zo doen. Want, ken uzelf. Wanneer men tegen u zei: Je mag het niet zo doen, dan was het heel begeerlijk om het wel zo te doen.

Het is mij opgevallen dat er soms een strenge entiteit doorkomt en soms een minder strenge. Als iemand een vraag stelt aan een strenge entiteit heeft die dan pech gehad?

 

 Het is niet een strenge of minder strenge, daar gaat het niet over. Het is meestal zo dat we in het eerste gedeelte entiteiten door laten komen die gestuurd worden: “Wij geven de materie die moet gegeven worden zo goed en zo correct mogelijk. Waardoor dat je krijgt dat, in deze groep er een gedachteconcentratie is. Dat is heel belangrijk om de materie die gebracht wordt op te nemen en te verwerken. Maar we weten ook dat een mens niet heel lang heel geconcentreerd kan zijn. En daarom trachten we ook altijd in het tweede gedeelte het iets luchtiger aan te doen. Omdat dan de ontspanning meer kan intreden waardoor we, wanneer we overgaan tot de meditatie, jullie zich terug kunnen concentreren en het maximum vanuit deze concentratie kunnen halen. Het is niet omdat ik al lachend een antwoord geef dat dit antwoord zou afwijken van een antwoord dat u zou krijgen, wanneer u dat in het eerste gedeelte vraagt. Alleen zou dat in het eerste gedeelte korter en misschien afgelijnder zijn. Maar denk niet dat u een ander antwoord zou krijgen.

Wanneer het slecht weer is kan ik moeilijk tegen mijn boom staan en dan blijf ik binnen en pak mijn steen en dan beleef ik van alles. De laatste keren, met mijn steen tussen mijn handen zie ik op het water een figuur die op de mens Jezus lijkt en die wijst ergens naar. Is er in vorige levens met mij iets gebeurd op die plaats?

 

Als ik afscan? Ik kan moeilijk uw ganse bestaan analyseren. Als ik afscan wat bij u opkomt in meditatie zou ik zeggen dat dit eerder te maken heeft met dit leven. En dat je gewoon voor uzelf de rust die je ervaart en de lering die daaruit ontstaat, dat je dit in deze beeldvorming – omdat die voor u aangenaam en acceptabel is – omzet. Maar het is een beeldvorming die eigen is aan uw eigen huidige stoffelijke bestaan, die voor u een zeer positief effect heeft.

En wat stelt het dan voor, voor mij, de rust?

 

Er zit wel een aspect meer achter, maar mag ik zo vrij zijn om te stellen – en dit is voor u waardevoller – tracht dit gewoon verder te doorleven, projecteer uw doorleving binnen deze groep en u zult opmerken wat voor u de waarde daarvan is. Als ik u nu een rechtstreeks antwoord geef, zal je er nooit uithalen wat eruit te halen is omdat ge u gaat pinnen op de hint die ik u zou geven. Het is veel beter dat u deze leerschool die erin zit – en er zit een positieve leerschool in – tracht door te krijgen binnen dit geheel hier en u zult zien, u gaat er aardig wat uithalen. Wat ik wel kan zeggen: De figuur die naar voor komt, verwijst naar een zielsverwantschap.

In de groep?

 

Dat zult u zelf moeten uitzoeken. En u zult er resultaat uit halen.

Ik heb op korte tijd twee verkeersboetes gehad en twee spiegels van de auto gebroken. Wat wil dat voor mij zeggen?

 

Mag ik stout zijn? Dat je een beetje in disharmonie bent. Of u bent in harmonie met de disharmonie van het huidige verkeer. Er is hier toch al verschillende malen gezegd: “Beweeg u niet te veel tussen grote massa’s. “Op het ogenblik dat u verkeersdeelnemer wordt, dan wordt u meestal beïnvloed door alle mogelijke gedachten van de andere verkeersdeelnemers. Die sfeer die langs de banen en langs de wegen hangt, is in vele gevallen niet al te gunstig. En u beweegt zich in een wagen waar metaal in zit. Dat wil zeggen dat, wanneer ge, in het verkeer u geërgerd hebt en dat kan ook de chauffeur van de andere wagen zijn, er een bepaalde spanning ontstaat. En nu moet u even opletten op wat ik zeg: Door die spanningen die ontstaan en u, toch een redelijk gevoelig type bent, ga je op bepaalde momenten zonder dat je er erg in hebt reageren op die spanningen en handel je verkeerd. Hierdoor ontstaat, wat je zou kunnen zeggen een soort kortsluiting en voor u heeft dat dan betekend dat je een paar spiegels kwijt bent. Dat zijn eigenlijk maar futiliteiten ten opzichte van wat had kunnen gebeuren als je onder normale condities was geweest. Dus, mag ik u een gouden raad geven? Wanneer u zich met de wagen beweegt, begin eens met de wagen te bezien als zijnde een wezen, een wezen waarmee je kunt omgaan zoals je kan omgaan met iemand van de groep. Tracht, indien mogelijk de wagen regelmatig buiten te laten staan zodat hij goed kan afspoelen. Door dat te doen ontlaad je eigenlijk veel belasting die emotioneel op de wagen is geladen. En vervolgens, wanneer u zelf het stuur ter hand neemt stel u zo in dat u afgeschermd zijt tegen de invloeden rondom u. Die afscherming bouw je zo op dat het niet alleen uw eigen stoffelijk lichaam is maar dat u tegen uw wagen zegt: “Wij zijn één geheel en wij zijn afgeschermd”. Ik laat de inkleding aan uzelf over. Dan zul je opmerken dat, wat zulke kleine zaken betreft, zij waarschijnlijk zich veel minder zullen voordoen en dat je waarschijnlijk ook veel minder boetes zult krijgen.

Als ik een meditatieoefening doe dan groet ik eerst de leden en als ik zo halverwege ben, denk ik dat ik in slaap val. Is dan het effect van die meditatie weg?

 

Het is heel normaal dat iemand die mediteert, wanneer hij in rust is stoffelijk, in een slaap overgaat. Dit wil echter niet zeggen dat uw geest op dat ogenblik ook gaat slapen. Wij zelf slapen nooit. Als ik even zie wat er bij u gebeurt, is dat uw lichaam een behoefte aan slaap heeft maar dat dankzij deze slaap het voor uw geest mogelijk is om, in sommige gevallen zelfs – maar ge moet dat niet verder vertellen – uit te treden en even aan onze zijde te komen koffiedrinken. Het slapen is zeker niet negatief en in vele gevallen kan het een verrijking zijn die de geest aan onze zijde kan opdoen en overdragen op het lichaam wanneer je terug tot de stoffelijk denkende mens behoort. Achteraf kan het best zijn dat, wanneer u de dag verderzet of de dagen daarna, dat u het idee hebt dat u nieuwe ideeën hebt of dat u een nieuwe kijk hebt op bepaalde zaken. En dit komt voort uit het feit dat uw geest bepaalde mogelijkheden heeft kunnen uitvoeren terwijl u rustig in slaap was.

Ik hoef niet te denken: Mijn meditatie is mislukt.

 

Denkt u nu dat, wanneer u s ‘nachts ligt te slapen dat uw geest op zijn lauweren rust? Weet u hoeveel er van jullie s ‘nachts bij ons een praatje komen maken? Een mens denkt dat slapen een toestand is waar niets in gebeurt buiten wat dromen, maar niets is minder waar. Hoe verder u in het spirituele gaat, hoe meer uw geest zal proberen tijdens de perioden dat het lichaam in rust is, dat hij kan uitgaan en proberen daar nog verdere scholing op te doen. Daarom elke keer dat je slaapt, zal de geest het lichaam niet verlaten, dat hoeft hij niet te doen. Er is een verschil tussen uittreden en de geest die zich gaat verplaatsen in onze sferen, de verbinding met de gouden koord blijft dan bestaan, maar wat zeer veel gebeurt is, dat, wanneer het lichaam in rust is, de geest ervan gebruik maakt om zo contacten te leggen en wisselwerkingen te hebben met onze zijde zonder dat hij eigenlijk het lichaam moet achterlaten. Dat zijn zo van die mogelijkheden die je hebt. Buiten uw stoflichaam heb je nog vele andere lichamen, die zijn niet in rust op het ogenblik dat uw stoflichaam slaapt en daardoor kun je zeer veel doen. Dus, telkens dat u slaapt zegt u maar dat u gemediteerd hebt.

Kan je de maan zien als een element “vuur”?

 

De maan is geen vertegenwoordiger van het element vuur. De maan is eventueel de spiegeling van het element vuur. Wanneer je een volle maan hebt dan is de maan de reflexie van de zon. En dan zou je kunnen zeggen dat, op deze wijze, hij een symbool is voor dit vuur. Maar het is niet een rechtstreeks symbool. Ik zou eerder, wanneer je de volle maan ziet, denken aan de vertegenwoordiging van de aarde. Omdat de volle maan de aarde eigenlijk activeert, waardoor de planeet zelf en de krachten van de planeet zich beter kunnen uiten. Maar de idee van de maan en vuur, persoonlijk kan ik u volgen, maar ik zou het enkel bekijken als een reflexie. Niet rechtstreeks want de maan op zich is geen vuurelement. De maan is, als ik het juist moet definiëren, een grote restant van een explosie die miljarden jaren geleden heeft plaatsgehad. Die restant is gevangen geworden in het melkwegstelsel om uiteindelijk in het veld van de aarde vast te lopen en door de ontzettend lange tijd dat deze situatie is geweest, is zij een beetje gaan gepolijst worden en heb je nu het beeld dat het een planeet zou zijn. Maar het is niet ontstaan zoals je zou kunnen zeggen dat de aarde ontstaan is.

De aarde is uit vuur ontstaan en dat is de maan niet. Maar en dat is het boeiende, doordat de maan, door de tijd en de inwerking van de kosmos een soort gepolijste spiegel is geworden krijg je nu, dat de zon kan reflecteren op deze planeet en dat het licht van de maan eigenlijk voor de aarde een herinneringsbeeld is aan de periode dat de aarde zelf een zon was. Maar dat is oneindig ver weg. Je mag niet vergeten: De aarde zelf is een uitgedoofde zon. Dus, de aarde is ook een denkende planeet. De aarde heeft een bevoertuiging en voelt zich goed, als een dame wanneer de maan haar licht op haar laat vallen. Want dat herinnert haar aan haar oorsprong. Maar ik weet het, wetenschappelijk is dat nonsens. Maar toch is het de moeite waard om over na te denken. Daarom zul je ook begrijpen, als je er overnadenkt waarom  de aarde plots actief wordt als dat licht erop valt. Want geen wetenschapper kan u daar een zinnige verklaring voor geven.

De overgang is voor de mensen die achterblijven een zeer emotionele periode. Wij hebben geleerd dat we die persoon moeten loslaten om de overgang te vergemakkelijken. Maar dit kan leiden tot de indruk dat je onverschillig bent. Hoe kun je die mensen duidelijk maken dat ze zo niet mogen handelen, om de overgang te vergemakkelijken?

 

Je zult velen er niet van kunnen overtuigen dat je best handelt zoals je hier naar voor brengt. Maar, stoor u niet aan wat de anderen zeggen of denken omdat jij op de juiste wijze tracht te reageren. En wanneer je kritiek krijgt, reageer dan gewoon als volgt:” Voor mij was die persoon heel waardevol en in mijn gedachten zal ik altijd de goede kanten en wat hij goed gedaan heeft in gedachten blijven.” Ga naar degenen die willen dramatiseren met een positieve gedachte. Willen ze het niet aannemen, dat is hun zaak, maar zorg dat jijzelf in het positieve blijft. Er is niets ergers voor een geest die juist is overgegaan dan dat men loopt te jammeren. Ik kan daar wel op zeggen dat 90% van de gevallen waar de mensen lopen te jammeren dat het erg is, dat ze het eigenlijk niet menen en dat ze denken;” We zijn blij dat we ervan af zijn”

Je moet eens bij de afhaaldienst zijn. Ik heb jaren mee afhaaldienst gedaan, een heel boeiende bezigheid. Het is prachtig om horen wat er in de gedachten van de mensen omgaat. De uiterlijkheid van deze maatschappij heeft nog weinig te maken met de werkelijkheid van deze maatschappij en ook bij overlijdens is dit zo. Je leeft, in deze streken, in een wereld waar de mensen zijn als aasgieren en waar een overlijden officieel als heel erg wordt bekeken en tegelijkertijd is men al bezig: “Wat kan men eraan verdienen?” Daarom als je een overlijden benadert van iemand die u dierbaar is, tracht het te doen zoals het hier naar voor is gebracht. En vergeet al de rest. Dan zul je de beste hulp en de beste stervensbegeleiding kunnen geven die mogelijk is. En degene die dan over is gegaan, zal u daar zeer dankbaar voor zijn.

Meditatie: gewoonten loslaten

 

De aarde gaat in rust komen. Dit is voor ieder van jullie een boeiende tijd. Omdat je, wanneer je naar de aarde kijkt, naar de natuur, kunt opmerken hoe alle evenwichten zich hier aan het voltrekken zijn. De aarde heeft u gedurende maanden rijkdom gegeven. Als mens heb je dat misschien minder opgemerkt, maar toch. Je hebt gezien hoe u rondom u het groen hebt zien toenemen, hoe u overal de bloemen hebt zien staan lachen naar u, hoe nieuw leven ontstond.

Nu is het moment aangebroken dat de natuur zijn noodzakelijke rust gaat creëren. Maar ook dat, al datgene wat je zo mooi hebt ervaren, teruggaat naar de bron. De bladeren gaan vallen. Je gaat de dagen zien korten en je gaat opmerken dat de atmosfeer meer en meer een invloed op u gaat uitoefenen, Deze invloed is eigenlijk de aanzet tot de nieuwe krachten die langzaam maar zeker zich gaan uiten wanneer het oude, dat een kleurenpracht heeft veroorzaakt als fundament, als rijkdom zich gaat omzetten voor het nieuwe, dat komende is.

En zo is het ook met ons mensen. We moeten langzaam maar zeker, in deze tijd proberen onze oude huid achter te laten. We moeten proberen, langzaam maar zeker, zoals de boom zijn bladeren laat vallen, in alle pracht, onze oude gewoonten achter te laten. We moeten proberen al die kleine kantjes, die we allemaal bezitten, van ons te laten afvloeien. En dan zullen we zien, wanneer we dit doen, dat ook rondom ons de bodem kleurrijk zal zijn. En dat juist vanuit deze kleurenrijkdom de reflexie zal ontstaan van het nieuwe. Dat we van daaruit de kracht zullen ervaren om als herboren de komende tijd door te gaan. Wanneer we ons langzaam maar zeker, vrijmaken van die vastgeroeste gewoonten. Gewoonten die, in de maatschappij misschien nog aanvaardbaar zijn maar die, wanneer we geestelijk willen verder gaan voor ons een beperking zijn. Wanneer we durven zeggen: Wetten en regels, voorschriften, gewoonten van de maatschappij waarin ik leef, allemaal goed en wel maar wat “ik” aanvoel als zijnde “goed” als zijnde” lichtend” daar ga ik voor. Dat is de weg die ik wil gaan. En dan zul je opmerken dat al dat oude maar ballast was. Dan zul je opmerken dat dankzij uw inzet voor het licht, dat je je één gaat voelen met de ware weg, met de ware kracht. Dat ge u één gaat voelen met de schepper, met de vader. En dat uw handelen rechtstreeks vanuit de vader zal ontstaan. Dat je in de harmonie met de grootste kracht in de schepping zult kunnen functioneren. Dat je dit zult kunnen uitdragen. En dan zal je zien, dan vallen alle, maar ook alle, die zo gezegde stoffelijke verplichtingen, stoffelijke wetten weg. Want dan geldt er voor jullie maar één wet: De ware wet van de Vader. De kosmische wet, de wet die niet overtreedbaar is. De kracht en het licht dat je in je voelt. En dan ben je, voor deze wereld een baken, een voorbeeld, een bron van lafenis voor velen die zoekende zijn. Maar een bron die niet meer kan opdrogen. Een bron die steeds sterker haar kracht, haar licht geeft. En steeds meer betekenis heeft in het bestaan. En als je dan dit stoffelijke leven achter je laat dan ook zul je opmerken: Er verandert niets. Ik blijf die bron, die kracht, ik blijf dit licht in die eenheid met de vader. Ik blijf in harmonie met die kosmos. En dan zal je aan onze zijde uw weg verder gaan. Dan zal je, aan onze zijde, als een wezen van licht, een baken zijn voor al degenen die ook aan onze zijde zoekende zijn naar licht. En dat, is de kracht die jullie in u hebben, dit is de waarde die jullie in jullie ziel dragen. Daarom zeg ik: Wees één, wees zielsverbonden en draag deze kracht uit. Draag dit licht uit aan ieder, voor ieder die zoekende is. Want ieder van u is onontbeerlijk, is onmisbaar. leder van u heeft zijn eigen onmisbare taak in zijn bestaan en zijn wisselwerking met de vader. Denk over deze avond na en wissel uw gedachten met mekaar uit. Dan is deze avond een van de rijkste avonden geweest die u al hebt meegemaakt.