Handige hulpmiddelen in deze tijd

 Geestelijke groeigroep – 19 oktober 1993

Handige hulpmiddelen in deze tijd, we beginnen bij discipline, zelfdiscipline is op het ogenblik noodzakelijk. Leer uzelf beheersen, leer uw gevoelens beheersen, en als u dat geleerd hebt, beheers u dan ook. Alles wat buiten uw onmiddellijke mogelijkheid tot werken en ingrijpen valt, gaat u niets aan, het kan uiteindelijk ook u betreffen en dan gaat het u aan, niet voordien. U moet niet proberen de wereld te veranderen, u moet zelf deel zijn van de vernieuwing en van de nieuwe tijd. Dat is niet altijd even gemakkelijk en het betekent dat u soms met gewoonten moet breken, maar wanneer u dat doen moet dan heeft dat ook zin. Saamhorigheid bv. is niet alleen maar een woord, saamhorigheid betekent onder alle omstandigheden voor elkaar opkomen. U zult zelf moeten uitmaken in hoever u dit kunt en wilt, maar u dient ook te beseffen dat datgene wat u bent en geeft, uw relatie met de wereld bepaalt.

Zelfdiscipline betekent ook tijd maken voor werk dat noodzakelijk is, het betekent offers brengen wanneer die gevraagd worden, het betekent uzelf beperken in uw ingrepen in het leven van anderen, waar dit mogelijk is. Werken met geestelijke krachten betekent concentratie. Concentratie kan het best verworven worden, dat weet u al lang, door meditatie en contemplatie. Gun u zelf de tijd om, zo nu en dan, werkelijk innerlijk geheel gericht te zijn op het licht, op het positieve. Richt u zelf op de kosmische krachten rond u, probeer deze krachten a.h.w. in u te brengen, te weten dat ze in en met u zijn. Misschien denkt u dat dat zelfsuggestie is, dat is heel goed mogelijk, maar wanneer het werkt dan is het geen zelfsuggestie meer, dan is het een feit. U kunt meer presteren, juister presteren, zowel in uw beroep als op ander gebied, wanneer u leert u te concentreren op die zaken die werkelijk noodzakelijk zijn.

In deze tijd zijn er noodzaken, dingen die werkelijk niet kunnen blijven liggen, wat u vandaag zoudt kunnen doen is misschien morgen onmogelijk, wat u vandaag volbrengt is een feit, wat u zoudt willen volbrengen is een illusie. Realiseer u dit. Juist omdat we in een versnelling zijn gevangen, waarin ontwikkelingen voortdurend vollediger en sneller en over meer delen van de wereld verbreid, optreden, kunt u niet anders dan onmiddellijk reageren, wanneer iets noodzakelijk is, niet even wachten tot morgen, dan is het meestal te laat, niet zeggen, ja , maar ik maak plannen voor over zes maanden, want wat u nu voor plannen maakt over zes maanden, slaat niet meer op de condities die over zes maanden bestaan.

Vermijdt zoveel mogelijk alle dingen die niet bij de natuur behoren. Natuur, dat is uw wezen, natuurlijk, maar het is ook al datgene wat de natuur u biedt. Gebruik zoveel mogelijk, wanneer het noodzakelijk is, natuurlijke geneesmiddelen, kies voor een zo weinig mogelijk bewerkte voeding, u zult ontdekken dat u hierdoor een groot voordeel en meer kracht, meer mogelijkheden verwerft.

Laat u niet misleiden door anderen. Er zijn heel veel mooie woorden en mooie plannen in deze tijd, die in feite alleen nutteloos zijn of misschien zelfs alleen een maskering van eigenbelang betekenen. Maak uw keuze en houdt u daaraan. Wees bereid om elke nieuwe reeks gegevens onder ogen te zien, kies daaruit echter niet het nieuwe omdat u dit ziet als vernieuwing, kies alleen datgene waar u proefondervindelijk mee verder kunt komen. Ook in uw eigen leven, u hebt misschien bepaalde gewoonten opgebouwd, maar zijn dit wel de juiste gewoonten, verander niet om te veranderen, maar verander volgens eigen overtuiging alleen datgene wat werkelijk en kenbaar tot verandering en verbetering voert.

Het is gemakkelijk genoeg om, in deze dagen, te zeggen dat de anderen er voor moeten zorgen, maar, geloof mij, wanneer u naar anderen gaat om hulp, dan zult u in de meeste gevallen stoten op eigenbelang. Wij hopen dat dat in uw groep onderling niet het geval zal zijn, maar daarbuiten moet u hier mee rekening houden. Ook degenen die zeggen dat ze u helpen, doen dit vaak omdat zij menen u zo te kunnen manipuleren, laat u niet manipuleren, wees u zelf.

Wanneer wij ongeveer twee maanden verder zijn dan zal blijken dat steeds meer veranderingen zich opdringen, zowel op sociaal en economisch niveau, alsook in uw gevoelens, er is een kans dat u neerslachtig wordt, wees meester over u zelf, neerslachtigheid is nederlaag, het betekent dat u niet goed functioneren kunt, wees blijmoedig zo goed u kunt, vraag niet aan anderen wat u moet doen, alleen wanneer er een samenwerking is heeft dit zin, waar geen samenwerking is, dient u zelf te besluiten, waar samenwerking is, dient u in beraad te besluiten.

Realiseer u dat door te veel te willen doen voor anderen, u vaak grotere problemen veroorzaakt dan door die hulp te beperken tot het werkelijk en kennelijk noodzakelijke, maar waar het noodzakelijk is, help.

Wanneer u nog enige herinnering hebt aan de paar primitieve en primaire regels over magie, die u eens zijn bijgebracht, dan zult u weten dat een mens, die in staat is om een beeld sterk te visualiseren, een gehele of gedeeltelijke verwezenlijking buiten hem daardoor kan afdwingen. Gebruik magie alleen daar waar een onmiddellijk zelf ingrijpen niet mogelijk is, maar gebruik haar daar waar u voelt dat uw ingrijpen noodzakelijk zou zijn, terwijl u zelf over die mogelijkheid niet beschikt.

Ik zeg u nogmaals, wij geven u geen regels die bindend zijn, het heeft geen zin. Een mens die onze denkwijze, onze werkwijze, onze sfeer aanhangt, is heus wel in staat innerlijk te gevoelen wat juist is. Uw eigen innerlijk is altijd bepalend. De dingen die mensen zeggen zijn niet zo belangrijk in deze tijd, omdat driekwart van datgene wat rond u kenbaar wordt, ergens bedrog, droombeeld, onwerkelijk is. Realiseer u dit. De mooie dingen van eens zijn alleen nog maar schimmen in deze tijd en deze schimmen worden u als werkelijkheid aangeboden. U moet kiezen, zelf ! U hebt geen regels nodig, maar datgene wat ik u heb voorgehouden is eenvoudig een praktische handleiding voor de wijze waarop u kunt werken met uw mogelijkheden en krachten, maar ook de wijze waarop u zich het beste kunt aanpassen aan een versnelde reeks veranderingen in uw omgeving, in de wereld.

Wanneer wij te maken hebben met geestelijke krachten, dan hebben wij te maken met krachten die, op dit ogenblik, op zuiver persoonlijke titel en basis niet kunnen werken, zij kunnen slechts als geheel optreden en zelfs het feit dat ik hier op het ogenblik praat, heeft te maken met het weten, de gerichtheid van een grotere groep. Het is niet mogelijk om elke mens even een beschermengel te geven. Eens was dat mogelijk, nu niet. Het is alleen maar mogelijk om de mensheid te helpen te overleven, de veranderingen te doorstaan, die noodzakelijk zijn voor een betere mensheid, indirect ook een wat betere wereld, en het geestelijk ontwaken dat noodzakelijk is.

Vlucht nooit weg in een innerlijk gevoel van meerwaardigheid, dit is misleidend en brengt u tot verkeerde inzichten en beslissingen. Erken uw eigen beperktheid en onvermogen, maar erken ook de krachten die in u werkzaam zijn, concentreer u op de goddelijke kracht en probeer daaruit een belichting te vinden voor datgene wat u zelf aangaat en wat met uw eigen ontwikkeling en deze groep te maken heeft.

Het is gemakkelijk om uit te gaan van het standpunt dat vele dingen u niet of alleen zeer indirect aangaan, want, zo zal men redeneren, wij hebben ons eigen leven, ons eigen plichten, ons eigen mogelijkheden, ons eigen genoegens. Ik gun u die van harte, maar besef wel dat die dingen in gevaar zijn, dat daar veranderingen onvermijdelijk zijn. Wanneer u op het nu bestaande rekent als een vaste waarde voor de toekomst, zult u zich niet tijdig kunnen aanpassen en dus niet kunnen functioneren en als u niet kunt functioneren in uw wereld, dan zal uw geestelijk functioneren daardoor zwaar in de knel komen. Dus realiseer u dit alles. Het is geen geweldpreek en het is niet, o, wat wordt het slecht, uiteindelijk u heeft al zoveel veranderingen meegemaakt, dat u deze voor een zeer groot gedeelte gemakkelijk verwerkt, dat weet ik wel, maar als u zich verliest in de illusies, die met die veranderingen gepaard gaan, dan ontmoedigt u zichzelf, dan wordt u slachtoffer van de illusies die men hanteert om u van de feiten verre te houden. Ik weet het wel, maar Jezus redt, Jezus redt. Ja, misschien, maar zal Jezus redden wie zegt, Heer Jezus, wilt u even de rotzooi opruimen. Misschien zijn er heiligen die u kunnen helpen, er zijn in ieder geval entiteiten die het kunnen doen, maar denkt u nu werkelijk dat die klaar staan om op uw bevel te doen wat u zelf had kunnen doen. Zelfs in de magie kunt u alleen een aanvulling van hetgeen u zelf doet, vinden in de krachten van de geest en daardoor, via andere dimensies zeg maar, inwerken op de werkelijkheid waarin u bestaat, maar als u zelf niet de eerste stap zet, komt u nergens. Realiseer u dit allemaal. Het is geen strafpreek, maar we moeten er mee rekenen dat zeer grote, en voor sommigen ook ontstellende veranderingen zich zullen voltrekken binnen anderhalf à twee jaar, het is u al eens gezegd, en nu dit alles op gang is gekomen, kan het ook niet worden teruggedraaid. De tijd van woorden en voorstellingen is langzaam maar zeker voorbij, de tijd van de daad, de tijd van de werkelijkheid breekt steeds meer aan. Dit zal u in de komende maanden meer en meer duidelijk worden, neem ik aan.

U hebt nu reeds een soort gedragscode gekregen, voortaan is het niet, alles voor mij en de rest komt wel, het is, wat is deel van mijn bestaan, wat is belangrijk voor mij, want dit alles behoort bij mijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, en daarom moet ik daarin, voor mij zelf zeker, en zo mogelijk voor anderen, als ze niet in staat zijn beslissingen te treffen, de richting bepalen, zeggen, dat is nu belangrijk. Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen dat iemand u dan wel terzijde zal staan, maar als het er werkelijk op aankomt, is er niemand om u terzijde te staan. U zult uw verbondenheid met bepaalde geestelijke sferen behouden, maar wat u er mee doet, is uw eigen zaak, er is niemand die kan zeggen, als u nu eens even zus of zo…, u bent degene die beslist, u bent degene die denkt, u bent degene die doet, en woorden kunnen niet in de plaats worden gesteld van daden, ze kunnen hoogstens de omschrijving er van vormen.

Ik weet dat er meningsverschillen zijn, natuurlijk, die zijn er overal, maar een meningsverschil moet wel zeer belangrijk zijn als het invloed moet hebben op bv . het werken van een groep als deze of de ontwikkelingen in een milieu, dat u toch als uw eigen ziet. Soms worden de beslissingen afgedwongen, dat is waar, maar zelfs dan is het beslissen uw zaak. Waarom zoudt u wachten, waarom zoudt u niet reeds nu nagaan wat belangrijk is. Plannen maken voor morgen heeft weinig zin, omdat u de omstandigheden niet kunt overzien, maar voor uzelf vaststellen wat nu mogelijk is en in welke richting u verder wilt gaan, is van het hoogste belang. Realiseer u ook dat heel veel, mag ik zeggen schijnvertoningen, vertoningen die niet de werkelijkheid behelzen, maar een vals beeld uitstralen, aan hun einde gaan komen, daaronder internationale instituten, maar ook bv . de waarde van munten, de werkelijkheid van bedrijf, van bedrijfsvoering, de werkelijkheid van loon voor werken. Al die dingen zullen in de komende maanden steeds sterker op de voorgrond komen en u zult zich er niet aan kunnen onttrekken, wanneer u er bij betrokken bent, weet dan nu wat u bent, wat u kunt, wat u wilt, opdat u niet verrast wordt door een conflictsituatie waarin u plotseling moet kiezen, want dan is de kans dat u verkeerd kiest heel groot, ook wat deze groep betreft.

We hebben gezamenlijk nog steeds een behoorlijk grote invloed, en deze bevat een zeer behoorlijk areaal, maar dat kan niet wanneer het een los-vast geheel is, hoe sterker de veranderingen en de woelingen in de wereld, hoe vaster de band van de groep moet zijn. Ook dat dient u te overwegen. Uw onderlinge verhouding, de wijze waarop u met elkaar omgaat, enz. spelen een rol, niet een allesoverheersende, maar ze spelen een rol, het belangrijkste is hoe u t.a.v. elkaar voelt, wat diep in u uw waardering is voor deze groep en wat er in gebeurt. Wanneer u ook hier zelf, en in u zelf, een oordeel velt, dan zult u aan de hand daarvan uw verhouding met de groep, uw relatie met al wat aan deze groep gebonden is, kunnen bepalen. En is de keuze gemaakt, dan zult u ontdekken dat daar verplichtingen aan verbonden zijn, geen plichten, niets opgelegd, maar verplichtingen, een uit het geheel voortvloeiende reeks van ook door u erkende noodzakelijkheden. Voel u vrij, want een mens die niet vrij is, is de gevangene van dwazen of van illusies, maar weet wat u met die vrijheid wilt. Vrijheid kan alleen daar bestaan waar zelfdiscipline en zelfbeperking aanwezig zijn.

Realiseer u nu a.u.b. eens dat dit geen spel is, als u het alszodanig wilt beschouwen, ga uw gang, maar beseft dan wel dat een spel dat werkelijkheid wordt u kan overrompelen. Neem het werkelijk ernstig in al zijn geledingen en consequenties. Zoek voor u zelf de juiste weg binnen de groep door bv . de taken die u op basis van de groep uitoefent, zowel naar buiten toe als binnen de groep. Besef dat uw verbondenheid met de groep een krachtbron is, maar dat een misbruik u krachten en mogelijkheden kost. Bepaal de belangrijkheden nogmaals, en zorg er voor dat wanneer u voor u zelf een schema hebt opgesteld, wanneer u voor u zelf een keuze hebt gemaakt, dat u zich daar aan houdt. Wanneer wij onszelf niet trouw zijn kunnen wij geen wereld, geen God, zelfs geen duivel, vertrouwen.

Als u in het geheel leiding zoekt, dan moet u een leider aanvaarden. De aanvaarding van een leider impliceert ook de verplichting om u daaraan te binden, dwz. die leiding niet alleen maar te vragen, maar ook in de praktijk om te zetten. Praktijk zal voor heel veel mensen erg belangrijk worden in de komende tijd, want er zullen plotselinge noden ontstaan bv., bij u misschien niet, maar bij anderen, en dan moet u weten wat u wilt en kunt doen. Er zullen plotselinge veranderingen zijn in verhoudingen, inkomsten, wat dies meer zij, dwz. dat u nu reeds moet weten wat u in dergelijke gevallen wilt en kunt doen. Er zullen, al neem ik aan in dit deel van de wereld niet bijzonder fel of sterk, onlusten zijn, er zal strijd zijn in vele landen, het aantal terreurdaden over de wereld neemt toe in een mate, die voor kort onvoorstelbaar was, de verdwazing en het fanatisme nemen overal toe, laat u niet tot fanatisme verleiden, blijf altijd afwegen. In deze wereld moet u voor u zelf de plaats bepalen waarop u leeft en hoe u leeft en daarnaast moet u ook nog bepalen hoe u uw harmonie met de geestelijke krachten in stand houdt en gebruikt om in die wereld nog enige harmonie te bewaren, te midden van alle discord dat daar wordt gezaaid in meer dan ruime mate. Zelfs het banditisme neemt toe, of hoe zegt u het, misdadigheid.Wanneer een mens een verkeerde voorstelling heeft van zijn eigen betekenis, zijn rechten in het leven, zonder gelijktijdig zich bewust te zijn van de daaraan verbonden beperkingen, daar is misdaad, misdadigheid, iets wat regelmatig zal voorkomen. Een groot gedeelte van de mensen in de gehele wereld, niet alleen hier, leeft met een voorstelling van eigen belangrijkheid, van eigen betekenis, van eigen rechten, die niet op feiten zijn gebaseerd, maar alleen op droombeelden. Dromen mag, maar zodra de droom uw leidsnoer wordt in het leven, gaat u er aan ten gronde. Steeds meer mensen ontdekken dit. Denk niet dat dit alleen maar een kwestie is van deze aarde of van de mensheid, er zijn invloeden van buitenaf, stralingen, die in toenemende mate mede gedragsbepalend zijn, maar ook bepalend worden voor de overlevingskans van de mens, daar kunnen wij niets aan doen. U kunt leren u aan te passen en dan kunnen we wel iets doen, de klok terug zetten gaat niet. Het is de tijd waarin de vernieuwing haar hoogste eisen stelt en de komende acht à negen maanden zullen beslissend zijn voor de richting die door de gemeenschappen daarvoor wordt ingeslagen. Maar u bent niet gebonden aan de illusies die daarmee gepaard gaan, u zoekt de werkelijkheid, u zoekt de feiten, u oordeelt en veroordeelt niet, maar u erkent. Op grond van uw erkenning, feitelijk maar ook innerlijk, kiest u uw eigen weg, op grond van de geestelijke verbondenheid, die voor u wel degelijk bestaat, ook al zijn er enkelen die ze soms in twijfel trekken, kunt u meer bereiken en meer doen dan een normaal mens in deze tijd kan. Er zijn meer van die groepen, natuurlijk, u bent niet de enige en niet al die groepen zijn spiritistische groepen, ook dat is duidelijk, maar u moet afstand kunnen doen van illusies, leergezag heeft alleen maar betekenis op het ogenblik dat het slaat op de feiten, een leergezag dat de feiten terzijde schuift is een illusie, is een waanbeeld, niet een werkelijkheid. Het is misschien hard om dat zo allemaal te zeggen, ik had u ook liever verteld, het mooie weer keert nog terug en het wordt weer warmer en het zal met de oogst meevallen en maakt u zich nu maar geen zorgen, ik had het veel liever gezegd. Maar wij hebben tijden lang u en voorzichtig, let wel heel voorzichtig, voorbereid op wat onvermijdelijk was, zelfs reeds dertig, veertig jaar geleden, wij hebben u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling, wij hebben getracht u achtergronden te laten zien van alles, wij hebben getracht u enkele gebieden aan te wijzen, waarbij uw belangstelling van belang kan zijn voor uw voortleven en uw voortbestaan, maar ook voor het welzijn van anderen in uw omgeving. Wij hebben ons best gedaan. Maar wat moet u doen wanneer u geconfronteerd wordt met de feiten en ziet hoe de wereld zich zelf zoet houdt met allerhande droombeelden, dan moet u wel eens een keer precies zeggen waar het op staat. Ik heb geprobeerd om dat te doen. Er is geen dreigement, niet een verdoeming die u zal treffen of wat anders, er is zelfs geen atoomoorlog, er zijn alleen maar mensen die mensen doden, mensen die geen rekening houden met het bestaan van de aarde en het leven van al wat daarop noodzakelijk is, er is geen sprake van dat plotseling alle beurzen in elkaar klappen, want de meeste beurzen en hun koersen zijn gebaseerd op illusies en niet op feiten. Maar de werkelijkheid daarachter komt steeds scherper naar voren.

In de komende periode zullen steeds meer feiten publiek worden, dwz. dat u er kennis van kunt nemen, van misbruiken, van dwaasheden, zeker, ook van handigheidjes, ook van illusies die niet meer in stand te houden zijn, en wanneer u daar mee geconfronteerd worden, dan wordt u ook geconfronteerd met vele mensen die wanhopig zijn, mensen die niet meer weten waarheen. Als u wel weet waarheen, kunt u ze helpen. Er zijn mensen die alles opzij zullen gooien, inclusief geloof ed., maar u hebt de geestelijke zekerheid, u hebt de kracht om hen duidelijk te maken dat geloof geen formule is, maar een toestand. Heel veel mensen zullen plotseling ontdekken dat ze ontzettend ziek zijn, u zult ze vaak duidelijk kunnen maken dat hun ziekte niet voortkomt uit de omgeving, uit het voedsel of iets anders, maar uit hun denkfouten. Want een mens die leeft, leeft maar al te graag met zijn droombeelden, zijn waan van mogelijkheden en rechten, en als het er niet meer is storten ze in elkaar, dan zijn ze zenuwziek, dan zijn ze plotseling vatbaar voor elke kwaal die maar in de buurt is. Leer a.u.b., zover het mogelijk is, de geestelijke weerstand van uw medemensen op te bouwen, leer de afstandelijkheid, die nodig is om de werkelijke feiten te overzien, en niet overstelpt te worden door allerhande emotionaliteiten, die in feite berusten in droombeelden en niet in een werkelijkheid die u kunt benaderen en hanteren

Besef dat heel veel mensen hangen aan uiterlijkheden. Uiterlijkheden, het uithangbord, kan wel verkondigen dat er een nieuwe welvaart komt, maar als er mensen verhongeren, dan is het uithangbord bedrog. Leer dat zien. Men kan u spreken over de macht die men heeft en de besluiten die men zal nemen, maar wanneer steeds blijkt dat ze zinloos zijn, is het geheel bedrog en alle mooie woorden niet meer dan een uithangbord. Leer te doorzien. Ook hier, probeer te doorzien wat werkelijk is, kijk wat werkelijk wordt gepresteerd, kijk wat werkelijk in u mogelijk is, maar zeg dan niet, daar zal ik later wat mee doen, doe het vandaag. Dat is eenvoudig de boodschap die ik u te brengen heb, geen prettige misschien, maar ja, ik kan natuurlijk vertellen dat er nog een aantal stormen komen met nefaste resultaten, de aarde zal ook weer van zich laten horen, hier en daar beeft ze, hier en daar krijgen we te maken met nieuwe vulkanische verschijnselen, allemaal heel interessant, de anomalieën van het weer blijven natuurlijk ook verder bestaan. Allemaal mooi, maar wat hebt u daaraan. Aan al die dingen hebt u weinig of niets, u hebt pas wat aan al deze dingen wanneer u gaat begrijpen dat u daardoor terug wordt verwezen naar uzelf, dat het niet meer een vraag is of een hogere macht de mensen zal redden, of een ondergaande wereld misschien door een vloot vliegende schotels zal worden overgeplant naar een andere planeet – die ze dan waarschijnlijk ook verpesten – al die dingen hebben absoluut geen zin. Het zijn droombeelden! De werkelijkheid is dat u het zelf moet doen, de werkelijkheid is dat alles wat nu aan het veranderen is, ook in de natuur, een aanpassing van u vereist, maar een bewuste, dat al datgene wat op het ogenblik in elkaar schijnt te vallen nooit werkelijk heeft bestaan, dat er iets anders is dat wel bestaat. Begrijp vooral dat de mensheid altijd door saamhorigheid, gemeenschappelijkheid, onderlinge trouw, in staat is geweest voort te leven, zelfs al in de tijd van de laatste grote hagedissen, toen uw verre voorvaderen, althans in uw ogen, waarschijnlijk apen waren of aapachtigen, moet ik zeggen. Realiseer u dat de jagers, in de tijd van Herohypus  en al die andere voorwereldlijke diertjes, alleen konden bestaan omdat zij elkaar trouw waren, omdat zij gezamenlijk werkten en leefden en niet dachten aan hun eigen belang of voordeel zonder meer. Realiseer u dat de mensheid ten gronde gaat aan zijn verdeeldheid en niet de verdeeldheid van mogelijkheden, want die zijn overal, maar zijn verdeeldheid van voorstellingen. Men praat niet over het feit dat iets gedaan moet worden, daar is men het over eens, maar hoe het gedaan moet worden en wie de eer zal krijgen, houdt de uitvoering op, internationaal, nationaal, binnen de bedrijven, ja zelfs binnen een gemeente. Hebt daar oog voor, begrijpt dat uw saamhorigheid als groep de beste overlevingskansen schept, de grootste geestelijke mogelijkheden schept die denkbaar zijn.

Wij zullen heus niet zo vaak meer op een dergelijk chapiter terugkomen en, als u het wilt, dan kunt u weer de gebruikelijke zoete voorlichting krijgen, maar voor vandaag moesten we eens een keer zeggen waar het op staat. Bepaal uw standpunt, niet op grond van illusies, maar van feiten, zoek in uw innerlijk, leer door concentratie uw verband met geestelijke krachten, uw verbinding met hogere, geestelijke bewustzijnswaarden, in u zelf te activeren, opdat u duidelijker ziet, opdat u juister besluit. Wees daadkrachtig, doe zelf, wacht niet of anderen zullen doen. Wees gedisciplineerd, leg uzelf beperkingen op waar het nodig is. Kies voor uzelf een doel dat u nastreeft. Dan kunt u betekenis hebben in deze tijd, dan kunt u verder gaan.

Verwacht niet dat de geest, in deze tijd, voor u iets kan opknappen. U dit te zeggen betekent niet dat men het niet zal proberen, maar eenvoudig dat de kans zodanig klein is dat men daarin kan slagen, dat u op uzelf bent aangewezen.

En wij zijn toch één in die ene Kracht, die ons allen omringt, die in ons allen leeft, waarvan wij allen deel zijn.

Laat dan deze Kracht ons verlichten, laat deze Kracht ons innerlijk sterk maken, laat uit deze Kracht het bewustzijn voortkomen, waardoor wij waarlijk deel hebben aan het geestelijk werk van de Witte Broederschap en gelijktijdig het rustgevende, het genezende centrum zullen zijn dat deze wereld steeds meer van node heeft.

Moge de Kracht met u zijn, moge het Licht met u zijn, moge in u, wanneer gij zoekt, het weten ontstaan, de openbaring plaats vinden, waardoor u uw taak kunt aanvaarden en volbrengen.

Mijne vrienden, nogmaals mijn excuses, er waren niet te veel mooie woorden bij. Neem er kennis van en overdenk elk punt dat is aangesneden. Bepaal uw houding aan de hand van uw innerlijke beslissingen. Kies voor een praktijk, niet alleen maar voor een geloof. Een geloof heeft pas betekenis wanneer het een praktische leefregel wordt.

En ten laatste, weet dat, waar het mogelijk is, die mogelijkheden worden steeds kleiner, wij uit de geest u zullen helpen en bijstaan, maar weet ook dat in u de kracht berust, waardoor u uit onze wereld de krachten kunt halen die u nodig hebt. Leer dit te doen en ga verder in vrede, want wij zijn u zeer dankbaar voor al hetgeen wat u voor ons, tot op heden, mogelijk hebt gemaakt en wij hopen en bidden dat die mogelijkheden door u, op aarde, verder beleefd en uitgedragen zullen worden.