Harmonie in uzelf

image_pdf

22 mei 2012

Mijn taak vanavond is u een beetje verder te onderrichten over hetgeen wat u bij het Wessac gebeuren hebt meegemaakt en wat voor gevolgen dit voor u en in de komende tijd zoal heeft.

De meeste onder u zullen het Wessac gebeuren ervaren hebben als een redelijk sterk ingrijpend emotioneel iets. Maar er is veel meer gebeurd dan dat. Deze Wessac is, en men had u dat reeds in vorige bijeenkomsten duidelijk gemaakt, een opbouw, een vertrek, een bevestiging van de nieuwe kosmische krachten die op dit ogenblik in dit deel van de kosmos werkzaam zijn. Het heeft zo ongeveer, als ik dit in mensentijd ga omschrijven, een goede 80 à 100 jaar geduurd om de mensheid zo ver te krijgen, op het punt waar we nu gekomen zijn. Een punt dat in evolutie onomkeerbaar is en dat wat betreft het spirituele denken en werken een totaal nieuwe richting heeft ingeluid. Er is een bevestiging gebeurd van een netwerk dat rondom gans de aarde is gecreëerd gedurende de laatste jaren. Dit is bij het Wessac gebeuren in wezen bevestigd. En daardoor is het mogelijk dat de nieuwe gedachten, de nieuwe werkingen op geestelijk gebied, maar ook op stoffelijk gebied, op vele duizenden plaatsen tegelijkertijd als zaadjes uit de bodem oprijzen en zo de vernieuwing onomkeerbaar in gang hebben gezet.

De meeste van deze groep, die zijn al een beetje ouder; velen van u hebben nog het zaaien, als meegemaakt. En dan spreek ik over de jaren 50, 60, 70, 80; om uiteindelijk nu waar te nemen wat het resultaat is van deze voorbereiding. Maar dit houdt ook in dat, ook voor deze groep, er aardig wat verschuivingen gaan plaatsgrijpen. We kunnen gerust stellen dat deze groep een zeer sterk brandpunt is, altijd al geweest is in deze contreien, en dat dit nog een redelijk lange tijd zal voortbestaan. Echter, het is noodzakelijk dat, en dan moet ik mij vooral richten tot de jongeren van de groep, dat de nieuwe ideeën, de nieuwe waarden, die eigenlijk de jongsten onder u al mee hebben van bij de geboorte, dat deze in het dagdagelijkse leven, meer en meer, als zijnde normaal worden aanvaard. En ook als dusdanig worden uitgedragen. En daarmee bedoelen we dat, aangaande uw houding, uw werkzaamheden, uw doelstellingen in deze maatschappij in overeenstemming zijn met hetgeen wat in uw gedachtewereld leeft, wat in uw oog als aanvoelen aanwezig is.

En we kunnen daarin stellen dat de hoofdakte daarin vooral de harmonie is. De tijd van regeltjes die door de maatschappij werden voorgedragen als zijnde: “zo moet het functioneren”, is definitief voorbij. Als u rondom u kijkt, zult u opmerken dat dat wel hier en daar een beetje chaotisch is, maar voor jullie is, na alles wat je reeds geleerd hebt, bestudeerd hebt, toch duidelijk dat in eerste instantie de harmonie tussen u en de rest van de mensheid eigenlijk het belangrijkste is.

En nu komt eigenlijk het mooie. Het mooie is dat, door de bevestiging van de Wessac, je de kans krijgt in harmonie te zijn met al diegenen die op ditzelfde punt in dit netwerk functioneren. En dit gaat over alles heen. Dat wil zeggen: er is geen verschil in ras, stand of noem maar op, zoals de mensen dat zo graag doen. Er is geen verschil meer in religie, want langzaam maar zeker zul je zien dat al deze religies die er op het ogenblik, of beter gezegd: aan het eind van het Vissentijdperk aan de orde waren, terugvallen tot nietige, kleine verenigingen, nogal sektarisch aangelegd, maar goed. Dat stoort ons niet. Maar wat belangrijk is, is dat je kunt aanvoelen als je met iemand in contact komt, van kijk: deze zit op dezelfde golflengte. Hier is de harmonie aanwezig. En dat kan over alles heen gaan. Je kunt niet aan het uiterlijk nog zeggen van: dit is goed of dit is niet acceptabel. Het gaat werkelijk via het aanvoelen. Dat is wat in de komende tijd het belangrijkste gaat zijn. En vanuit die harmonie zal er kunnen gewerkt worden, zal er rustig aan, vanuit de basis, vanuit de aarde, de vernieuwing zich in volle kracht ontwikkelen en zal je zien dat al het oude, en vooral, en daar is het misschien voor de ouderen van de groep moeilijker aan het worden, die oude waarden, die oude gedachtebeelden, dat deze steeds weer in moeilijkheden komen en meer en meer ook verdwijnen.

Het is ook voor een groep als deze uitermate belangrijk dat u beseft dat uw bestaan steeds doorloopt. Ik weet: we zitten in een periode waar heel veel overgang gaat plaatsvinden en al plaatsvindt. Maar dit is iets dat voor jullie behoort tot het normale deel van het bestaan. Een menselijke overgang is een geboorte in de geest en kun je beschouwen als zijnde een goede, een gelukkige gebeurtenis, ondanks het feit dat in de stofwereld dit nog steeds anders wordt benadrukt.

Toch willen we hier het accent op leggen van: dit gebeuren, en iedereen van u zal daar, min of meer, op korte tijd regelmatig mee geconfronteerd worden, dit niet te zien als zijnde iets erg triestig, maar wel degelijk op te vatten als zijnde de aanvang van nieuwe mogelijkheden en een verdergaan in het bestaan.

Daarmee heb ik niet gezegd dat, wanneer uw beste kameraad naar de andere kant gaat, dat u niet even een traan mag wegpinken. Een mens blijft een mens. Maar de achtergrond en het overdenken mag niet meer zijn zoals het vroeger was. En we leggen daar zeer sterk de accenten op, omdat in de toekomst dit redelijk veel gaat voorvallen en dat er, zeker bij degenen die behoren en geboren zijn onder de Vissen, daar nog een redelijk sterke ‘anti’ tegenover zal aanwezig zijn. Dat is begrijpelijk. Het is een ganse opvoeding die daar achter zit, een ganse gedachtewereld die daar achter zit, maar deze past niet meer in hetgeen wat nu aan gang is.

We kunnen zeggen dat deze ganse procesvoering ongeveer een kleine drietal generaties zal duren vooraleer dit behoort tot de normale aanvaardbare wegen van het leven. Maar ieder van de groep heeft wat dat betreft meer dan kennis genoeg van hoe het bestaan in elkaar zit. Dus, laat u niet meegaan in emoties die disharmonisch zijn. Wees voor uzelf ervan overtuigd dat hetgeen dat u jaren hebt uitgetest, bestudeerd, dat dit ook de juiste zienswijze is. Op het ogenblik dat u dat doet, dan bent u al een grote stap vooruit.

Een volgend gegeven, en dit heeft ook te maken met de krachten die op het ogenblik spelen, is dat, zeker wat de jongeren aangaat, zij een totaal andere weg zullen opgaan dan diegenen die tot het oude tijdperk hebben behoord. En dit is logisch.

De jongeren hebben het grote voordeel van geboren te zijn onder invloeden die reeds behoorden tot hetgeen wat nu dit deel van de kosmos stuurt. Zij kunnen daarmee veel flexibeler omgaan en veel verder doordringen dan diegenen die geboren zijn nog onder het Vissentijdperk. Maar dit wil niet zeggen dat de ene meer is of minder is dan de ander. Dit wil enkel zeggen dat men anders is. Maar de waarden: zij zijn, als het ware, gelijk. In die zin dat we kunnen stellen dat diegenen die, behorende tot het vorige tijdperk, in dit nieuwe tijdperk zich vooral kunnen verdiepen door de weg op te gaan van de meer mystieke ervaringen, waar de jongeren vooral de weg zullen kunnen opgaan van de realistisch-praktische ervaring. En daarom is het ook aan te raden dat we, wat betreft de samenkomsten hier een opsplitsing gaan maken. Een opsplitsing die er voor gaat zorgen dat er voor beide groepen een meerwaarde kan gerealiseerd worden. Het is namelijk zo: je kunt niet een vastgelegd patroon ineens gaan ombouwen. Je kunt wel met dat vastgelegd patroon verder resultaten boeken op een zeer harmonische en positieve wijze. Daar waar de nog niet vastgelegde en nieuwe patronen aanwezig zijn, is er een heel grote flexibiliteit en mogelijkheid tot verdere uitbreiding binnen het totaal nieuwe gegeven.

Het is hier aan jullie, als groep, om voor uzelf uit te maken op welke wijze u met deze zaken verder gaat. De wegen zijn evenwaardig. De mogelijkheden liggen anders, maar het doel, waar u naartoe gaat en waar het uiteindelijk om draait, is gelijk.

Dit klinkt misschien voor sommigen nogal hard, maar dit moet niet hard klinken. Het is nu eenmaal de grote verandering die bezig is. Je zou het misschien in de stof kunnen vergelijken: je hebt een tijd gehad dat de mensheid zich verplaatste met paard en koets en dan kwam de tijd dat men zich met vier wielen en een motor ging verplaatsen. Wil dit zeggen dat het ene beter was of slechter was dan het andere? Nee, het was anders. Het gaf andere mogelijkheden. Wanneer je bekijkt dat diegene die zich met paard en koets kon verplaatsen, bijvoorbeeld veel meer opnam van de omgeving, er veel meer uit leerde, veel meer kennis had ten opzichte van wat op aarde rondom hem was dan diegene die zich in de auto verplaatste, die misschien wel meer afstanden deed, maar steeds eenzamer en alleen kwam te staan.

Ik wil maar de zaken voor u duidelijk stellen. Uiteindelijk kun je zeggen dat diegene die zich met de koets verplaatste, in de totaliteit van zijn evolutie misschien zelfs nog meer heeft kunnen leren dan diegene die, zeker in het beginstadium, zich met de wagen verplaatste. Wanneer je het nu bekijkt, dan kun je zeggen dat uw verplaatsing met de wagen een moderne oorlogsvoering is waar meestal de meest geraffineerde er het best onderuit komt. Maar dit is weer totaal anders. En de vraag is of diegene die met de koets zich toen verplaatste er een boodschap aan heeft van een ervaring op te doen zoals diegene die dit nu met een auto doet. En dan kunnen we best zeggen: neen. Het is misschien een beetje een te praktisch voorbeeld maar het is wel een voorbeeld dat jullie duidelijk kan maken waar het hier over gaat.

Van onze zijde zullen we beide richtingen ondersteunen. De richting van diegenen die nog onder de Vissen zijn geboren, is een richting die langzaam maar zeker zal uitdeinen, dat weten wij ook, en dit is een zeer positief gegeven. Anderzijds kunnen we stellen dat diegenen die al onder Aquarius zitten en die de invloed daarvan volledig in hun genen dragen, daar zitten diegenen bij die, naar de toekomst toe, het zullen moeten doen, zullen moeten bewijzen dat hetgeen zij meegekregen hebben, hun de mogelijkheid geeft om dit ook op deze aarde te bevestigen om de aarde, die een totaal nieuwe richting gaat, deze mogelijk te maken, om de contacten te leggen en dat geestelijke net dat opgebouwd is, tot volle bloei te laten komen. En daarvan, kunnen we zeggen, daar zullen generaties over gaan. Maar uiteindelijk, en dat weten zeker de ouderen, dat is vroeger reeds meermaals aangehaald, zal over enkele eeuwen tijd dus dit voor de aarde een gouden periode kunnen zijn. Een periode waarin de geest, die incarneert, een maximale ervaring kan opdoen om zo terug verder zijn weg te gaan in het bestaan.

Ik denk dat ik jullie aardig wat stof tot nadenken heb gegeven. Het is ook niet iets dat je op 1, 2, 3 moet verwerken. Het beste is dat je daar rustig over nadenkt, dat je met elkaar daar in overleg treedt en dat je elkaar ook helpt in het juist bepalen van hetgeen het meest harmonische is dat voor jullie telt. Hou er rekening mee dat je gesteund wordt door enorm veel entiteiten. Hoe er rekening mee dat je ook gesteund wordt door een zeer krachtig astraal gedachteveld van al diegenen die binnen dit netwerk functioneren. Dat wil zeggen dat, wanneer u zich zuiver openstelt, dat u heel gemakkelijk op al uw vragen een antwoord kunt krijgen via deze weg, een aanvoelen kunt hebben van: dit is het, zo moet ik nu verder. Het is niet iets dat zich beperkt tot de bekende groep waartoe je behoort. Neen, het gaat over alle grenzen heen. Niet alleen stoffelijke grenzen, maar ook de fijnstoffelijke en de geestelijke. Als je gaat nadenken over de vernieuwing, dan zul je kunnen aanvoelen en waarnemen dat door hetgeen wat de Wessac bevestigd heeft, er voor ieder van u enorm veel nieuwe mogelijkheden aanwezig zijn, ongeacht uw leeftijd, of je nu 30 jaar of 80 jaar bent, maakt niet uit. De mogelijkheden zijn er. De kwestie is dat u er zich voor openstelt. De kwestie is dat u durft één te zijn met al het andere. Dan zal u opmerken, dan zal er in de komende tijd in uw leven waarschijnlijk aardig wat wijzigen. Maar in positieve zin. Ik moet niet uitleggen wat er in de maatschappij allemaal aan het gebeuren is. Dat zien jullie alle dagen, dat maken jullie alle dagen mee. Maar het voornaamste is dat u dat ziet, er akte van neemt en laat voor wat het is.  Het is jullie zaak niet meer wat er met deze wereld gebeurt. Het is jullie zaak wat je spiritueel, geestelijk, in samenwerking, in harmonie kunt betekenen voor de wereld. En dat begint bij uzelf. Het begint niet met aan politiek te gaan doen of andere zaken. Nog minder met te zeggen: “we gaan goede werken doen.” Dat behoort allemaal tot het oude. De vernieuwing zit in u. En wanneer je wilt dat het in de wereld beter gaat en de vernieuwing doorbreekt in de wereld, dan is het eerste punt: uzelf; dat u uzelf in harmonie stelt met deze krachten. Dat in uzelf het Licht kan werken; dat u zich in deze vernieuwing een gelukkig mens voelt. En dan gaat u dat gewoon uitstralen; u gaat gewoon connecteren met al de anderen die op deze zelfde wijze werkzaam zijn. En of dit nu aan de andere zijde van de wereld is of uw buurman, maakt niet uit. Voor deze vernieuwing bestaat geen afstand, bestaat geen tijd, bestaat geen ruimte. Het is het Licht, de Harmonie, de geestelijke, spirituele Eenheid die het uitmaakt. En dan zal je zien, dan zal ondanks alles wat je continu nog in de komende jaren aan berichtgeving over u gaat krijgen, u weinig of niet meer raken, u weinig of niet meer deren want het is uw wereld niet.

Uw wereld is het nieuwe, het lichtende, het harmonische. En steeds weer opnieuw zul je dan kunnen opmerken dat je de juiste wisselwerkingen meemaakt, dat je de juiste mensen, de juiste entiteiten treft. En zo zal je zien dat op zeer korte tijd dit netwerk, dat nu open bloeit, een ganse aura van Licht aan deze aarde geeft waarbinnen de volledige vernieuwing zich kan voltrekken.

En ja, je zal opmerken: het zal niet overal van een leien dakje lopen. Maar dat is uw probleem niet. Wanneer mensen het anders willen, wanneer zij de harmonie niet kunnen aanvaarden, wanneer zij het Licht verwerpen, is dat hun vrije keuze. Geef hen het recht om zo te zijn. Maar stoor er u niet aan. Ga uw weg. En wanneer men u nodig heeft, wanneer men uw hulp vraagt, dan bent u er. Maar treed niet op zoals vroeger, als missionaris. Doe dat niet. Wees uzelf en straal het uit. Geef het aan de wereld en de wereld zal aan u beantwoorden.

We hebben de laatste jaren heel veel energie gestoken in een groep als deze en we kunnen zeggen dat dit op dit moment zijn vruchten aflevert. Kwestie is nu dat u als mens, meer en meer, met hetgeen wat u aanvoelt als zijnde uw gave, uw sterke kanten, uw mogelijkheden, aan de slag gaat. In de komende tijd zal het er niet om gaan welk papiertje u hebt. Dat is iets dat totaal tot het oude denken behoort. Ik moet mij kunnen manifesteren met een papiertje. Neen, u zult opmerken dat, langzaam maar zeker, het van belang wordt wat u aan de wereld kan geven, wat uw kunde is. En bent u kundig in het schrijven van een boek, dan schrijft u een boek. Bent u gevoelig en mediamiek aangelegd, dan gebruikt u dit. Bent u helderziend, dan handelt u ernaar. En zo is het met alles. Bent u een goed magnetiseur, dan doet u het. Dan vraagt u zich niet af: ”kan ik dit wel doen; heb ik hier wel de nodige toelatingen voor van allerlei instanties?” Neen, wanneer iemand uw hulp vraagt en u voelt aan: hier zit een harmonie, hier kan ik helpen, dan doet u het. Zo goed wanneer iemand u zou vragen: “kijk, u bent handig in het gebruik van, laat ons zeggen, de I Tjing of andere voorspellingen, dan doet u het. Het gaat er hem niet om of er achter u zogezegd door de maatschappij toelating wordt gegeven. Daar hebt u niets meer mee te maken. U hebt enkel nog te maken met de Harmonie van de mens, tussen jou en de ander, het erkennen van de medemens als deel van het Goddelijke, als deel van het Licht dat u erkent als zijnde hetgeen dat u drijft, wat maakt dat je verder kan op uw weg van bewustwording. En of u dan arts bent of ingenieur of u bent iemand die met de vuilkar rondgaat, het maakt niet uit. Wat u doet, is belangrijk wanneer u het doet binnen die context van harmonie. U moet beseffen dat dit voor uw wereldbeeld een totale wijziging inhoudt. Want u doet het niet meer voor hetgeen wat nu op dit moment nog steeds voor de mens de drijfveer is: geld en goed. Maar u hebt opgemerkt dat de laatste jaren en in toenemende tijd de laatste maanden geld steeds meer verdwijnt, het verdwijnt als sneeuw voor de zon. De waarde wordt steeds minder. Bezit wordt soms een handicap, een beperking, een storend element.

Onder Aquarius zal dit nog veel sterker zijn. Het gaat er hem niet om: “ik help u omdat daar een grote vergoeding tegenover staat.” Neen, het gaat er hem om: “ik help u omdat ik u erken als mens in de harmonie.” En wanneer dat zich voltrekt, dan zal je ook zien dat er andere betaalwijzen, om het in oude woorden te zeggen, opduiken. Niet meer: alles wordt uitgedrukt in geld, goud, zilver, noemt maar op. Neen, het wordt uitgedrukt in hetgeen wat ik voor jou kan betekenen, in hetgeen wat ik voor jou kan doen.

Ik weet dat dit, zeker voor de ouderen, een redelijk afschrikkend beeld is. Omdat men er nooit heeft mee moeten omgaan. Theoretisch heb je het gehoord, praktisch heb je het niet erkend. Maar de jongeren, die hier aanwezig zijn, zullen langzaam maar zeker dit ervaren, zullen langzaam maar zeker zien dat de ganse wereld zich daarop wijzigt. En daar zit het hem juist. De kracht zit hem in elkaars erkenning. De kracht zit hem in de harmonie, in het samenwerken. En is het dan niet beter dat, wanneer je iets kan betekenen voor een ander, dat de ander u van hem iets geeft waar hij ook waarde aan hecht?

Ik kan het misschien in een voorbeeld gieten. Dat geeft u misschien wat duidelijkheid. Stel: u bent een zeer handig magnetiseur. Iemand heeft continu hoofdpijn. U helpt deze man van zijn hoofdpijn af door uw handoplegging. Deze man is een handige technieker en u hebt een wagentje dat een beetje aan de oude kant is. U hebt hem geholpen, hij zorgt ervoor dat uw wagentje nog gerust een paar jaar loopt. Dit is de Kracht, mensen. Dit is de Kracht van de toekomst in een praktisch voorbeeld van de oude tijd gegoten. Maar in de nieuwe tijd zullen veel van deze zaken zeer spontaan zijn, zal er niet meer achter gevraagd worden: “wat gaat mij dit kosten?” maar zal er gezegd worden: “wat kan ik voor u betekenen?” Dit is een totaal andere denkwereld, totaal andere denkwijze.

Dit, broeders en zusters, is allemaal een uitvloeisel van wat u bij de Wessac bijeenkomst hebt meegemaakt. En het zal in versneld tempo optreden. Zo goed dat je er rekening mee kan houden, je kunt er niets aan doen, maar je kan er rekening mee houden, dat de aarde ook nog aardig de harmonie gaat aantrekken en gaat herstellen. En dat betekent voor vele grote centra niet zo aangename gevolgen. Want de mens heeft overal op aarde punten gecreëerd waar disharmonie het hoofditem is en lange tijd heeft men ook vanuit de geest geprobeerd dit allemaal een beetje te sturen. Men heeft voorkomen dat er wereldbranden ontstonden door overal kleine brandjes te laten branden.  Maar nu staan we op het punt dat de krachten die over de aarde gaan voor de planeet het zelf mogelijk maken van vele zaken terug te herstellen. Want vergeet niet: de aarde die u draagt, is een levend wezen. En dat is ook iets dat in de komende periode meer en meer zal moeten doordringen tot de mens. De aarde is niet iets dat dood is, dat onbezield is, in tegendeel. De aarde is een levend bezield wezen. Of je dat nu graag hoort of niet, het is zo, en dat bezield wezen is nu ook onder de vernieuwende invloeden van de kosmos en gaat deze, op zijn eigenste wijze uitvoeren.

De mens heeft één groot voordeel, dat de aarde dit langzaam doet. Langzaam, dat wil zeggen dat er tijd over gaat, bij elke gedachte die de aarde voor zichzelf uitspreekt, bij elke wisselwerking die de aarde doet tussen de andere planeten. Maar de wisselwerkingen zijn er en de wisselwerkingen zijn intenser dan ooit tevoren. En dit houdt in dat er zaken zullen veranderen die onvoorzienbaar zijn, die wetenschappelijk niet kunnen. Omdat de wetenschap nog niet begrepen heeft dat de aarde een levend wezen is en omdat ze hun eigen beperktheid nog steeds niet hebben beseft. Maar goed, hou er rekening mee.

Dat wil zeggen: wanneer u kunt, tracht via meditatie, via contemplatie, via rust u één te voelen met uw planeet. Ga af en toe eens in de natuur, ga eens tegen een boom staan, ga eens op het gras liggen. ‘t Is gelijk wat je doet, maar tracht even te vergeten dat je tot hiertoe mens bent geweest die, neem mij niet kwalijk mijn uitdrukking, tot heden niets anders gedaan heeft dan geprofiteerd van de aarde. Doe eens een geste, wanneer je in de natuur bent, geef eens iets terug aan de natuur. Tracht eens u gewoon één te voelen met hetgeen wat rondom u is. En dan kunt u misschien denken: “ja maar, als mens, wat ben ik meer dan dat zandkorreltje op het strand?” Dat is juist, maar vergeet niet, wanneer u zich zo opstelt naar de aarde toe, dat de aarde dit aanvoelt. Want het is een harmonie, de aarde voelt het aan.

Dat wil zeggen dat de aarde, wanneer er iets gebeurt, daarmee rekening houdt. Dat de elementale krachten van de aarde rekening houden met die puntjes van harmonie. En dan kan het toevallig zijn dat er een zware zondvloed is die de huizen rondom u onder water zet, maar juist omdat u die harmonie hebt, het water aan uw deur ziet voorbij lopen. Voor deze streken is dit een praktisch voorbeeld. Dat door uw harmonie de bliksem uw woning laat voor wat ze is, de storm rondom u gaat. Het is misschien niet direct vatbaar hoe dit functioneert en dit hoeft ook niet, alleen het besef dat het mogelijk is door simpel u één te voelen met deze planeet, is voldoende. En ’t gaat veel verder.

De sferen die aanwezig zijn, wanneer u zich daar tegen af gaat zetten, dan creëert u een onevenwicht. Wanneer u aanvoelt: het is mijn sfeer niet, dan laat u ze voor wat ze is maar u gaat er niet tegenin. Voelt u aan: dit is wél mijn ding, dan tracht u ermee in harmonie te zijn. Het voordeel daaruit is dat je veel zaken gaat voorkomen. Want waarom de meeste mensen problemen krijgen in de stof is, omdat ze zich afzetten tegen bepaalde sferen, tegen bepaalde zaken die zij aanvoelen. En dan creëer je disharmonie, dan creëer je strijd. Wanneer je iets aanvoelt dat niet met u in harmonie is, ga er niet op in. Tracht niet die sfeer duidelijk te maken dat ze fout zou zijn. Laat het voor wat het is, ga uw eigen gang, stel u in het Licht, stel u in de Harmonie.

En ik zie dat er hier sommigen moeite mee hebben met wat ik zeg. Ik zal trachten het in een praktisch voorbeeld te gieten, dat is ook iets waar je dan verder over na kan denken. Stel: u kent iemand en u weet dat deze persoon met iets bezig is waarvan u weet van: dit gaat verkeerd aflopen. Ach, pak een voorbeeld in deze tijd: iemand die alle dagen, laat ons zeggen, een volledige bak trappist leeg drinkt. Ik geef maar een voorbeeld. En elke dag nog iets meer. Nu kan u vinden: die man, die gaat zichzelf ziek maken, die gaat er problemen door krijgen, enzoverder. Die ganse sfeer van dat drinken, dat is voor u disharmonisch. Maar u weet ook, als u daar iets van zegt, dat deze persoon tegen u gaat reageren. Anderzijds wilt u helpen. De beste hulp die je op dat moment kan geven, is u terugtrekken, is de persoon het recht te laten zichzelf ten gronde te drinken. Want als u in strijd gaat met die persoon door te trachten hem af te houden van de drank, trekt u het volledige negatieve veld, dat aanwezig is, in u met als gevolg dat dit voor u veel meer bijkomende problemen creëert, die er niet hoeven te zijn, dan dat u tot een oplossing kan komen.

Het zou anders liggen natuurlijk wanneer diegene die aan die trappist verslaafd is, naar u komt en zegt: “Kijk vriend, kan je mij helpen ermee te stoppen?” Dat is iets anders. Maar dit stelt zich niet. De trappisten zijn te lekker en vermeerderen altijd maar. Dus daar moet je kunnen zeggen: “Hier trek ik mij terug, dit is niet meer mijn terrein, niet meer mijn verantwoordelijkheid.” En dan kan je verder.

Ik tracht het in praktische voorbeelden te gieten omdat je daarover kan nadenken en zo kan ieder van u voor zichzelf wel een en ander invullen. En dat is meegenomen. Want de meeste van jullie, op dit ogenblik, en wij hebben daar zo wel een klein overzichtje van, zitten met allerlei zaken waar ze zouden willen tussenkomen, waar ze zouden willen ingrijpen. Maar dit, op deze moment en in de evolutie die nu bezig is, is dit tussenkomen, dit ingrijpen totaal fout en gaat u, in plaats van wat voor u de juiste weg is, op een zijspoor geraken. En dan ga je krijgen dat je uzelf niet goed voelt. Voor de ene zal dit misschien fysiek zijn, voor de ander zal dit misschien psychisch zijn. Maar goed, je moet er terug van af en je moet terug in dat harmonisch spoor geraken. Je moet terug voor uzelf, met uw eigen wereld dan, in evenwicht en in harmonie komen.

Daarom, broeders en zusters, is het beter dat je dit alles gewoon laat en dat je uw weg gaat, dat je vertrekt vanuit hetgeen dat in u aanwezig is en dit zo sterk mogelijk in de toekomst tot ontwikkeling laat komen, daarmee aan de slag te gaan. En dan zal je zien, dan is het voor iedereen, jong of oud, een zeer boeiende tijd aangebroken, een tijd waarin harmonie maar vooral ook, door het Licht, het inzicht in vele zaken zeer duidelijk zal zijn. Een leerzame tijd, een tijd die voor ieder een enorme geestelijke meerwaarde kan inhouden. En dat is toch de reden waarom uw geest dit voertuig gekozen heeft, waarom uw geest nu, op dit ogenblik, op deze aarde rondloopt.

Zo, broeders en zusters, ik hoop dat het niet te zwaar was. Ik heb getracht mijn opdracht zo goed mogelijk te volbrengen. Denk er rustig over na. Hier zijn veel zaken aangebracht, en voor ieder van de aanwezigen, ondanks de grootte van de groep, zit er wel iets in wat een antwoord is op iets dat in u leeft. Doe er iets mee, laat het niet verloren gaan, tracht uw waardes naar voor te brengen. Tracht er iets mee te doen. En dan ga je zien, dan leef je in een prachtige tijd, een tijd waar ontzettend veel mogelijk is.

Zo, dan ga ik even afscheid van u nemen. Mijn confrater zal uw vragen, die eventueel gerezen zijn, graag beantwoorden en samen met u dan, nog een keer de krachten bevestigen, niet alleen voor de groep, maar ook voor ieder van u in zichzelf, in de kern van uw wezen. Want van daaruit vertrekt het. De wereld verandert niet, jij verandert, en dan verandert de wereld voor jou, in positieve zin.

Zo, ik wens jullie nog een zeer vruchtbare spirituele avond.

Vragen.

Zo, ik ben vanavond voor jullie de vragen beantwoorder en begeleider in meditatie. Laten we eerst de vragen afwerken dan hebben wij de mogelijkheid om een goede meditatie samen op te bouwen.

  • Tijdens de Wessac werd gezegd dat de tijd van de “oude goden” voorbij is. Wat wordt er met “oude goden” bedoeld?

Wel, dit is eigenlijk heel simpel. De mensheid tot hier toe heeft steeds goden aanbeden, heeft de Godheid en de Kracht, het Licht of u het wilt omschrijven steeds buiten zichzelf gaan zoeken, toch de periode van het Vissentijdperk. Degenen die in deze periode nog maar durfden naar voor te brengen dat God eigenlijk in uzelf aanwezig was, eindigde zeer snel zijn stoffelijk bestaan.

De goden van vroeger zijn eigenlijk gemaakt door de religies en de ganse machtconstructie die binnen dat Vissentijdperk daar aanwezig was.

Het aanbidden van, of het nu een straffende God is, of het nu een God is van, laat ons zeggen, een behoeder van hemelen of weet ik veel wat, omschrijf het zoals u wilt, elke religie had als het ware zo wel zijn context. En de mens , ja, leefde daarnaar, geloofde daarin. Dat is voorbij.

Langzaam maar zeker hebben we ons, en dit begint eigenlijk al in de renaissance, gaan vrijmaken van dat beeld. Het vrijmaken van dat beeld van die goden heeft heel veel op aarde bloed laten vloeien. De laatste honderd jaar is dat nogal meegevallen en is er, langzaam maar zeker, de kentering ontstaan van alles veel breder te gaan bekijken. Nu zijn we zo ver dat we ons kunnen vrijmaken van die opgelegde beelden, dat er boven ons, want daar kwam het op neer altijd, een God zou zijn, een straffende God, een veroordelende God, noem maar op. Ook er voor, als men sprak over verschillende goden en godenwerelden, was het ook zo. Denk maar aan de oude Keltische goden die oorlog voerden enzoverder. Romeinse goden, Griekse goden er voor en zo voort. Kijk naar Egypte. Het kwam allemaal een beetje op hetzelfde neer. Dat is voorbij.

In deze nieuwe era zal je moeten, wanneer je over het goddelijke spreekt of over God spreekt, vanuit uzelf vertrekken. Het is duidelijk dat we allen deel zijn van die Oerkracht. En of dat u daar nu namen wilt aan geven of niet, het vertrekt vanuit uw kern en dat is de nieuwe essentie. Van daaruit wordt alles verder opgebouwd.

En dan zou ik zeggen voor diegenen die perse toch willen vastankeren aan de oude goden, verleg een beetje het accent. Maakt die oude goden liever tot, laat ons zeggen, meer aanvaardbare entiteiten die u eventueel kunnen helpen. Daar gaat u meer aan hebben dan aan de angst voor een straffende God en kun je zeggen: “Ja maar, in het christendom sprak men toch over een liefhebbende God, want hij heeft zijn zoon aan ons geschonken enz.” Ja, dat klopt allemaal, maar het heeft niets veranderd aan de ganse mentaliteit en het beeld. Je kon alleen maar van deze liefhebbende God genieten wanneer u braaf deed wat de heersers u vroegen. En als u dan wilt kijken naar de andere religies, zelfs het hindoeïsme of het boeddhisme, pak de islam: een beetje afwijkend, maar het komt allemaal op hetzelfde neer: “Je doet wat wij zeggen of je wordt gestraft.” En dit is het oude godendom. En dat, beste vrienden, is voorbij. Laat dit achter u. Ga er niet meer in mee. Want alles wat daar nog aan gekoppeld wordt op het ogenblik qua religie is eigenlijk, als we het zo mogen uitdrukken, zeer duister, zeer demonisch. Of wat vindt u van alle moordpartijen die nu in naam van alle goden worden gepleegd, dag in dag uit? Dan kunt u moeilijk gaan stellen: “dit is nu echt lichtend”, nietwaar?

  • Broeder, ik heb nog een vraag over je godenverhaal. Ik heb altijd, als ik bijvoorbeeld een poging deed om te magnetiseren of zo, mij verbonden met de Bron van God de Vader. Ik was nu al zo ver dat ik alleen mij verbond met de Bron, met de Bron van de Vader. Maar ik begrijp uit uw verhaal dat die Bron nu in mezelf ligt en dat ik niemand te kort doe, die ik niet buiten mij zoek zal ik zeggen.

Kijk, wanneer u u beter voelt door het buiten u te projecteren, dat mag u doen, maar het verandert niets aan de Kracht zelve. De Vader, de Bron, alles is in u aanwezig. U bent daar deel van. U kunt zich niet afzijdig houden of afzetten tegen de Bron. Dat is, als u dat doet, stel dat u het zou kunnen doen, dan vernietigt u zichzelf.

  • Ik vraag vaak krachten die mij wel aanspreken. Ik noem maar iets: Groot Licht, laatst was het het nieuwe Kosmische Licht, Blauw Licht, dat zijn allemaal zaken waar je u dan mee gaat verbinden en die je buiten u ziet, maar eigenlijk zit het in jezelf omdat u er deel van bent.

Het zit in u, maar u kan gerust als mens, ook als geest, dus u één voelen met andere Krachten rondom u.

En als u in dit geval met het Blauwe Licht, dat staat voor spiritueel en geestelijke bewustwording enzoverder, kan u gerust daarbij nemen. Daar doet u geen fouten mee.

Alleen, het besef is, en daar willen we het dus duidelijk stellen, dat daar niet aan het eindpunt een Kracht staat, een God of hoe u het omschrijft die eens tegen u gaat zeggen hoe goed of hoe slecht u het gedaan hebt. Neen. Als u aan onze zijde komt, is het daar heus niet. De enige die over u een oordeel velt, dat bent uzelf. Zelfs wij niet. Wij geven u de volle vrijheid.

Zo, iedereen voldaan? Goed. Dan gaan we vanavond een link te leggen met de gehele omkadering, het gehele net van Krachten, Lichtende Krachten die na het Wessac gebeuren bevestigd zijn. Die de ganse planeet aarde, als het ware omspannen, gekoppeld zijn aan vele andere Krachten in de Kosmos.

Meditatie: Link met de geestelijke netwerken.

Vrienden, vergeet even waar we zijn, wie we zijn en ga even in alle rust naar de kern van uw wezen.

We zijn hier samen, we zitten hier in een zeer mooie kring en we hebben allen dezelfde gedachten, hetzelfde aanvoelen van Harmonie. Er is even geen verschil in voertuig. We zijn  allemaal een Lichtende Kracht. En samen zijn wij één grote Lichtende, Harmonische Kracht.

Wanneer we ons nu even concentreren op het middelpunt van onze kring, dan zien we daar het Licht, het prachtige Licht dat opwelt en uitgaat boven ons heen. En laat ons even meedrijven met dit prachtige Licht. Laat ons even meegaan in de Kosmos. We kunnen wel even ons lichaam laten rusten. We gaan mee met dit Licht.

En als we dit doen, dan zien we plots dat we overal aan gekoppeld zijn. Overal zien we hetzelfde soort prachtige Licht vanuit de aarde omhoog stralen. En die ganse aura die dat Licht geeft, vloeit samen met de aura en de uitstraling van de andere lichtpunten. En dat ganse geheel omkadert, zo zien wij het, onze wereld, de planeet aarde in het prachtige Licht.

En nu heb ik tot hiertoe enkel Licht gezegd. Want voor ieder van u zal dit Licht zijn eigenste uitstraling, zijn eigenste tint hebben. Ieder van u zal zijn eigenste kracht, zijn eigenste emotie, zijn eigenste harmonie ten opzichte van het geheel hebben.

En wanneer we zo één zijn in dat Licht, in deze Kracht, dan kunnen we de klanken van de kosmos aanhoren. Dan kunnen we één zijn met wat de kosmos zegt. Ach, de kosmos spreekt niet in woorden zoals de mens, de kosmos geeft klanken weer. Klanken die gevoelens geven. Klanken die u emoties geven. Klanken waarin u één wordt, waarin u versmelt in het Licht, in deze Harmonie, in deze Kracht.

Het zijn de klanken van de Bron. Deze klanken zinderen door ons. Ieder van ons, op zijn eigenste wijze, ervaart het. En deze klank, dit lichtspel, dit is de voeding die we krijgen, die de kosmos ons geeft. Het is als het ware of we zijn aangesloten op een krachtcentrale. Verbonden met de velen en daardoor één in Harmonie. Daardoor leggen we deze Kracht in onszelf. Daardoor laden we als het ware de mogelijkheden die de nieuwe tijd ons geeft in ons op. De nieuwe inzichten, dit alles verrijkt ons geestelijk. Maakt het ons mogelijk verder te gaan op het pad van het Licht waar de klanken van de Bron ons leiden om zo steeds weer nieuwe ervaringen, nieuwe bewustwording op te doen.

Eén zijn wij allen. Nu zijn wij verbonden met elkaar in een eenheid die je vanuit de stof onmogelijk kan overzien. Maar die je wel vanuit de geest waarneemt en aanvoelt. Een Kracht, zo groot dat ze onomschrijfbaar is voor de stof, maar voor de geest de erkenning van de oorzaak. De erkenning van het Woord. De erkenning van de klank waar alles is uit ontstaan en waar alles terug naartoe zal gaan.

Dat is het brandpunt waar alles aanwezig is: heden, verleden, toekomst. Alles zit hem in dit krachtige brandpunt waarvan wij onafscheidelijk deel zijn. Waarvan wij de uiting zijn. Waarvan wij de mogelijkheid krijgen om dit te delen in volle vrijheid met al diegenen die daarnaar zoekende zijn. Dat, lieve vrienden, is voor deze streken met hun achtergrond de ware Graal, de ware gedachte van het Licht, van de Harmonie, de Kracht van de Christos.

En als we nu deze Krachten hebben ondergaan, laat ons dan heel rustig terug tot ons eigen voertuig komen. Laat ons heel rustig terug herenigd voelen met ons voertuig. In harmonie zijnde, geef de Kracht en de zindering plaats in uw stoffelijk voertuig. Maak een eenheid: stof en geest. En zo zal u in de komende tijd helderder en zuiverder de zaken kunnen bezien, met de zaken kunnen omgaan. U zult u sterker voelen en u zult beter kunnen delen met al diegenen die rondom u zijn en vragen om deel te kunnen zijn aan dit wonderlijke krachtige gebeuren.

En zo zijn we rustig terug tot ons zelve gekomen. Zitten we terug in de kring. Zijn we terug wie we zijn. Maar hebben we het gevoelen dat we ons gebaad hebben in Harmonie, in de Kracht van het Licht.

En zo bent u ook geestelijk sterker, één met elkaar en zult u gemakkelijker de juiste beslissingen in de toekomst kunnen nemen.

Zo beste vrienden, dit was even een kleine meditatie waar jullie toch nog aardige tijd op kunnen teren en met aan de slag kunnen. Laat dit nu rustig even bezinken.

Laat alles eerst wat rustig nazinderen. Geef uw eigen stoffelijk voertuig even de tijd om zijn eigen trillingsniveau terug te krijgen en ga dan als gelukkige mens en geest rustig huiswaarts. Overdenk rustig wat u hebt meegemaakt. Overdenk rustig hetgeen wat hier naar voor is gebracht en ieder voor zich zal in zichzelf de juiste antwoorden vinden. En als u deze antwoorden vindt, beste vrienden, houd er u aan. Wees met uzelf consequent. Als u dat doet, dan zit u naar de toekomst toe op de juiste sporen en hebt u nog aardig wat dat u kan aan bewustwording, aan meerwaarde opdoen in dit stoffelijke bestaan.

Ik wens jullie nog zeer veel Harmonie en Licht in de komende tijd. Dat deze Krachten steeds aan uw zijde moge zijn.

image_pdf