Harmonie met de aarde

image_pdf

8 december 2006

Als ik het goed voor heb, is dit onze laatste bijeenkomst voordat het midwinter is en dat het licht terugkeert. U hebt in de vorige bijeenkomsten al verschillende oefeningen van ons gekregen en vandaag gaan we ons speciaal wijden aan het aanleren van een oefening die van belang is om, nadat het licht terug in stijgende lijn gaat, deze te kunnen gebruiken in de zaken die plaatsgrijpen. En ook omdat je een bepaalde attitude zult kunnen opbouwen tegen dat wij samenkomen op het moment dat de zon even zal stilstaan. Om het zo uit te drukken. En waar gaat het over?

Een paar zittingen geleden hebben wij jullie geleerd: trek jullie terug in de rust, ga ne keer de natuur in, tracht daar u ne keer een te voelen, tracht daar eens te mediteren, enzoverder. De ene heeft dat al beter kunnen uitvoeren dan de ander maar wat we nu gaan doen is, niet dat we u met dit heel mooie weer zoals het buiten nu is, gaan in de bossen sturen met een paraplu. Het zou ten andere niet staan, nietwaar? Maar je gaat proberen voor uzelf om te werken met de evenwichten die rondom  u zijn. En daarmee bedoel ik de krachten effectief die in de natuur, die de aarde met u deelt.

Want ik wil toch een zaak naar voor brengen: Als mens mag je niet vergeten dat je onafscheidelijk deel van die natuur en van die aarde bent. Uw stoflichaam behoort daartoe. U wordt geboren, u groeit op, u leeft, u wordt ouder en u sterft. Het is uit de natuur ontstaan en hoe je ook nadien het bekijkt, dat lichaam keert terug tot de natuur. De geest gaat natuurlijk zijn weg verder en heeft zijn leerschool gehad in dat voertuig. Maar het is intussen de periode dat je dus hier mag genieten van het comfort van de aarde, is het van belang dat je leert aanvoelen wat de harmonieën zijn. En hoe je daarmee kunt omgaan.

Ach, ik weet het wel, velen onder u hebben de gewoonte van met licht te werken, en met kracht te werken, en stellen zich in op de Oerkracht of op de Vader enzoverder. Dat is allemaal heel mooi en spiritueel kun je daar wat mee bereiken. Maar wat wij op het moment niet mogen vergeten, vrienden, is dat de verschuivingen op dit ogenblik vooral, maar vooral, in de stof gebeuren. En dan mag u spiritueel heel hoog bezig zijn, wanneer de aarde onder u wegspoelt, zal het moeilijk zijn om u vast te houden aan dat hoge spirituele wanneer u niet weet hoe u in harmonie moet zijn met het water dat u meepakt. Als u dit kunt volgen.

Daarom is het van belang dat u leert de zaken beter aan te voelen, beter te plaatsen en dat wij u gaan vragen vanaf heden tot de periode dat wij terug samen komen deze oefening toch dagelijks te doen. En het is misschien voor iedereen niet zo gemakkelijk, maar toch zou ik, of zouden wij, ik zou het zo zeggen, het op prijs stellen dat je toch minimaal een half uur, liefst iets langer uittrekt om ermee bezig te zijn en u intens daarop te concentreren. Het is volgens ons niet zo direct praktisch van dat heel snel te doen. Dus neem uw tijd, zonder u eventjes af, of u dat nu doet ’s morgens, ’s avonds, ’s nachts, maakt niet uit, u doet het wanneer u de mogelijkheid hebt dat u het minst gestoord wordt.

Wat moet u eigenlijk proberen? Wel, heel simpel. U trekt zich gewoon terug in de rust en u bouwt een beeld op van de wereld rondom u, niet van de mensen en niet van de auto’s en niet van de vliegtuigen, nee van de aarde, van de wereld zoals hij is. En daarmee bedoelen we: je gaat u trachten in harmonie te voelen bijvoorbeeld met de regen, met het water zoals het nu valt. U gaat daar trachten aan te voelen wat dit betekent voor u en voor de ganse planeet. U gaat datzelfde proberen op te bouwen wanneer u de wind voelt, of wanneer het stormt. U stelt u voor dat u die krachten waarneemt en u tracht in uw meditatief proces te praten met deze krachten.

U stelt u bomen voor, u stelt u wouden voor en ook hier tracht u de eenheid te voelen. In uw meditatief proces gaat u bijvoorbeeld een dialoog hebben met de aarde. U gaat trachten aan te voelen hoe de groepsgeest van een woud zich op aarde voelt. Hoe zich dat kan in harmonie manifesteren, hoe die evenwichten zijn. En vrienden, het is niet de bedoeling dat er een concurrentie onder jullie komt in de gedachte: wie denkt nu juist. Daar gaat het niet over. Ieder kan dit plaatje volgens zijn aanvoelen invullen. Het moet niet in woorden omgezet worden, het moet een voelen zijn. Het moet een één worden zijn van u met de natuur, met de aarde, met de krachten van de aarde, met alles wat u zich van deze planeet waarop u leeft, kunt voorstellen.

Dat wil zeggen dat u zelfs op een bepaald moment zo ver zult komen dat u misschien met de aarde zelf communiceert. Dat u tracht aan te voelen hoe die harmonieën tussen een menselijk wezen en die aarde zijn. U zult het proberen bv. naar dieren toe, denk aan de vogels, maar misschien ook naar muizen toe of naar andere dieren die u kent. U tracht die eenheid te bereiken. En dat is het. Geen gedachten van harmonie naar iets is teveel of te moeilijk. Maar u moet het gewoon door u laten gaan en trachten te voelen hoe dit functioneert en dat gaat u opmerken.

Dan gaat u wanneer u daar mee bezig bent, zeer snel contacten hebben met groepsgeesten. Zeer snel bv. een contact hebben, om hetzelfde voorbeeld te behouden, met een groepsgeest van de wouden. Dat kan zich misschien nog opsplitsen naar een groepsgeest van eiken of van beuken, maakt nu allemaal niet uit. Maar u zult zaken aanvoelen, u zult aanvoelen wat zij eigenlijk willen, waar men naartoe wilt gaan. Iemand die van poezen houdt, zal misschien met de groepsgeest van de poes in contact komen. Een ander misschien van honden. En zo zijn der zovelen mogelijkheden.

Het zijn al die harmonieën die je moet trachten in uzelf te ervaren, die van belang zijn. Dat je wanneer je een veertiental dagen verder bent, u een beeld kunt vormen van hoe deze aarde zonder de mensen – want dat heb ik in het begin gezegd, nietwaar: mensen en al wat daarmee te maken heeft, laat je even buitenspel – hoe deze aarde eigenlijk één harmonie zou moeten zijn. Hoe jij dat aanvoelt. En daar zit juist de knoop.

Als je dat kunt, die harmonie voor uzelf aanvoelen, voor uzelf omschrijven, dan kunt u met de zonnewende deze harmonie gebruiken in het meditatieve proces om een beeld van een harmonieuze wereld te projecteren. En dan krijg je op de moment van de stilstand dat dat moment kan ingevuld worden door jullie beeld. En dat zijn dan misschien 8 verschillende beelden. Maakt niet uit. Maar het zal perfect een harmonie kunnen creëren waar de krachten van uw planeet mee kunnen werken.

Dat is het eerste gedeelte van de oefening. Hebben jullie hier over dit eerste gedeelte vragen, heb je alles goed begrepen? Als er iets onduidelijk is, zou ik graag hebben dat je nu kort het vraagt, maar alleen over dit eerste gedeelte.

  • Ja, ik wou vragen, mag men ook visualiseren?

U kunt perfect visualiseren. Om terug op het voorbeeld van het woud te komen, u mag voor uzelf, en dit is zelfs geraadzaam, perfect een visualisatie maken van een woud zoals u het ziet in harmonie met zijn geheel. En het is zelfs zo dat wanneer het voor u gemakkelijker is van bijvoorbeeld een mooie foto of iets dergelijks daarvoor te gebruiken om u daar beter in te   kunnen voelen of in te bewegen, dat is allemaal mogelijk. U kunt daar alle kanten uit. De kwestie is dat je komt tot die evenwichten, die harmonieën. En dat is belangrijk. En dat op zoveel mogelijk verschillende gebieden die uw planeet aangaat. Behalve, ik zeg het nogmaals, de mens. De mens laat je erbuiten. Het is dus werkelijk de natuur die van belang is. Ben ik dus duidelijk genoeg voor iedereen geweest? Goed.

Dan kom ik aan het punt 2 van de opdracht. Het punt 2 van de opdracht is de volgende: Wanneer u dus die harmonischen hebt opgebouwd, dan gaat u voor uzelf eens kijken wat u als grootste probleem op dit ogenblik hebt. En ieder van de aanwezigen hier, dat weten wij, heeft problemen. Is ook logisch want je bent mens, je zit in de stof. Maar je kiest het probleem dat u het meest bezwaart, als het ware. En wat ga je dan doen? Dan ga je voor uzelf een zo correct mogelijke, volgens jouw aanvoelen, volgens jouw innerlijk aanvoelen, niet volgens je wenselijkheden, want dat is iets anders, maar volgens je innerlijk aanvoelen, ga je trachten een oplossing te creëren voor dat probleem.

En u gaat die creatie zo exact mogelijk voor u maken. U omschrijft het zo duidelijk mogelijk. Maar een belangrijk punt: u omschrijft het alleen in positieve zaken. Nooit in negatieve zin. Dus ik ga een voorbeeld geven. Stel, u vindt dat uw buurman uw grootste probleem is. Ik pak nu dit voorbeeld omdat dit niet hier ter zake doet, maar wel duidelijk kan zijn. Uw buurman is het grootste probleem. Dan gaat u geen oplossing zoeken van: mijn buurman gaat dit of dat tegenkomen. Neen. U gaat het zo stellen dat uw buurman dankzij de harmonie en de positiviteit die u uitzendt, geen probleem meer is voor u. Dat u misschien u voorstelt dat uw buurman de lotto wint en daardoor een grote villa kan kopen en uit uw buurt weg is, dat kan. Maar je mag niet denken dat uw buurman nu eens buiten stapt en onder een auto loopt.

U begrijpt goed waar het over gaat, nietwaar. Dus het is steeds in de positieve richting dat je dit opbouwt. En dat moet niet in één meditatieve sessie gebeuren, hoor. Je mag gerust de tijd gebruiken. We hebben nog een veertiental dagen om dag na dag dat beeld beter op te bouwen en uit te werken. Je bent best dat je eerst eens afweegt: wat drukt er nu werkelijk op mijn gemoed, wat is mijn grootste probleem? En dat is zeker niet: ik wens nieuw meubilair te kopen of ik moet, voor de dames, een nieuw kleedje of, voor de heren, een nieuwe auto hebben. Dit heeft er helemaal niets mee te maken. U begrijpt wel waar ik het over heb, nietwaar.

U bouwt dat op en u kunt dan stelselmatig daar positieve zaken rond bouwen, zodat u komt dat tegen midwinter u uw probleem in een zeer positief licht hebt gesteld. Een licht dat eigenlijk voor u de oplossing geeft van het probleem. En als het voor u zo zich voltrekt dat het probleem wel degelijk de wereld uit is. En dan gaat u zien, dan zult u dat ook bij de bijeenkomst van midwinter kunnen aanbrengen, dat probleem. Dat zal gewoonweg, om het simpel uit te drukken, in of op de offertafel of tabernakel of hoe dat u dat wilt noemen in deze streken, gelegd worden. Niet uitgeschreven maar gewoon in gedachten legt u dat daar. En dit wordt meegenomen.

Dit wordt meegenomen in het kader van de nieuwe evolutie. De nieuwe mogelijkheden. En dan zal je zien dat je door dat op zulke wijze te doen, je eens de zon terug aan het stijgen is, het licht terug komt, dat wel degelijk wanneer je dit goed hebt opgebouwd, wanneer je echt daarvoor gegaan bent, dat je ziet dat dat zich voltrekt en dat je resultaten hebt. Het is noodzakelijk dat wij dit zo doen. Waarom? Wanneer je na de bijeenkomst van midwinter deze zaken niet in een oplossingspatroon hebt gezet, is de kans heel groot dat je met de evolutie die dan plaats heeft, heel snel in die afbraak, of de versnelde afbraak, de versnelde chaos terechtkomt.

En het is juist doordat we jullie nu de mogelijkheid geven van dat voor te bereiden, dat je dus dit kunt voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om eerstens deel te worden van één groot harmonisch geheel dat we over gans de wereld, bij wijze van spreken, aan het opbouwen zijn. Toch wat betreft hier het noordelijke halfrond. Op het zuidelijke halfrond gebeuren er op dit moment andere zaken maar ze zijn vergelijkbaar, hoor. Dus, je moet niet denken dat het zoveel verschilt. En je krijgt de mogelijkheid uit die harmonie, voor uzelf, ook weer nieuwe krachten, nieuwe werkzaamheden te puren, waardoor je van het ogenblik dat het licht terug zijn weg naar boven gaat, dat je meegaat in die positieve tendens en niet meegezogen wordt in dus die afbraak die zich volop nog zal voltrekken.

U moet toch rekening houden dat we op dit ogenblik nog met een periode zitten, ruw geschat tot het jaar 2020, 2025, dat de zaken steeds verder zullen afgebouwd worden. Na 2020, 2025, ruw geschat, kunnen we stellen dat de krachten van het licht dus de nieuwe fundamenten klaar hebben en dat alles dus een totaal andere richting uitgaat. Maar tegen die periode zult u ook zien dat zelfs hier uw maatschappij en uw opbouw van uw maatschappij totaal veranderd zal zijn. U hebt nog geen idee hoe u dan zult leven maar ik kan u wel visionair zeggen dat je niet meer op dezelfde wijze zult aankopen doen en, moet ik zeggen, leven zoals je dat nu doet. Maar goed, dit is nog redelijk ver weg, in de stof toch.

Geestelijk gezien is dat natuurlijk gezien  zeer kort. Maar intussen krijg je dus die verschuivingen allemaal. En daarom, een groep als jullie kan daar zeer veel in doen. En doordat je de oefeningen, die mogelijkheden voor jullie creëren, zo goed mogelijk uitvoert, zul je ook zien dat je een redelijk grote afstand gaat krijgen van dat chaotische en dat je voor velen ook, doordat je juist anders reageert dan dat men verwacht, een hulp kunt zijn. Maar dan werkelijke hulp. U zult ook in de toekomst meer met krachten en energieën gaan werken, dat zal voor iedereen zo zijn, omdat het zich gewoon als een noodzaak naar voor zal schuiven. Maar goed. Tweede deeltje. Heb je over dit tweede deeltje nog vragen? Of is het ook duidelijk genoeg? Ik probeer zo simpel mogelijk de zaken voor te stellen.

  • Ja broeder, ik heb daar toch een vraag over. Als we niet direct een oplossing zien voor ons probleem, mogen wij daar onder elkaar over praten?

U bent een groep. U mag met elkaar over die zaken praten. Dat is geen enkel probleem. Maar wat wel van belang is, is dat voor ieder individueel dat je uw eigen gevoel volgt in die oplossing. Het kan zijn dat je een probleem in de groep openbaar maakt en dat je daar verschillende visies over krijgt. Het is wat jij aanvoelt dat voor u hetgeen is wat je best volgt. Ondanks misschien het feit dat er anders zaken zijn dat je denkt: dit is misschien correcter of juister maar het moet wel kunnen in u leven, het moet wel kunnen vanuit u vertrekken.

Het is ook zo, en dat is belangrijk, als groep kunnen jullie praten over deze zaken, jullie hebben allemaal het volste recht van een mening te uiten maar wat je moet vermijden is dat uw mening opgedrongen wordt. Het moet vrij blijven. Het moet een soepele uitwisseling zijn met respect voor elkaars idee, elkaars gevoelen, dat is van belang. Een groep als deze moet het klaar krijgen van voor elkaar open te staan maar toch het volle respect te houden wat er ook naar voor komt, zelfs als een lid van de groep dat op een bepaald ogenblik moeilijk kan begrijpen of misschien er moeite mee heeft met het te plaatsen of wat. Maar het is het geheel dat dan dus telt.

  • Als je weet dat mensen in uw omgeving buiten de groep ook met bepaalde problemen kampen, kan je hen dan ook aanraden om op dezelfde manier te werk te gaan? Dus om ook te visualiseren hoe de oplossing er zou kunnen uitzien.

Kijk, mijn lieve vriendin, u zit hier in een redelijk gesloten groep. We leren u zaken aan, stelselmatig bijeenkomst na bijeenkomst bouwen we iets op. Wanneer u met de beste bedoelingen, dat begrijp ik, dit zonder alle voorbereiding aan iemand doorgeeft, dan vrees ik dat je meer problemen zult veroorzaken dan dat je de persoon helpt. Het is noodzakelijk voor het welzijn van de ander dat hetgeen wat u hier aanleert binnen deze groep houdt. Of beter gesteld: binnen de groep van gelijkgestemden want deze groep is groter dan alleen maar de aanwezigen hier. Maar dat is voor jullie van niet belang. Wij koppelen wel. Wij sturen wel.

Maar wanneer u hetgeen wat ik u hier vanavond naar voor breng, aan een ander gaat doorgeven die niet eerstens de achtergrond heeft die jullie al hebben en tweedes, wat je niet mag vergeten, de ondersteuning en de hulp van onze zijde rechtstreeks, dan kan het zijn dat je met de beste bedoelingen iemand juist tegen een muur laat lopen. Wat iemand altijd wel kan doen, is bijvoorbeeld: wanneer iemand problemen heeft, van in een gewoon gesprek naar voor te brengen: kijk, tracht de zaken nu eens anders te benaderen, tracht het eens positief te zien, ga niet haat uitdragen, enzoverder. Dat is iets anders. Maar hetgeen wat wij u hier leren, dat is voor uzelf.

En neem gerust van mij aan, het zal al zwaar genoeg zijn om het voor uzelf allemaal rond te krijgen. Want u hoort dit nu wel vertellen maar het vraagt een inspanning. En het vraagt een redelijk zware inspanning. Maar wij hebben jullie nooit beloofd dat we in deze groep het jullie gemakkelijk zouden gemaakt hebben. ’t Is waar hé? Niet dat wij er plezier bij hebben van jullie te doen werken als dusdanig. Neen, maar we trachten op een zo efficiënte manier binnen de tijdslimiet die er bestaat in de stof, jullie een zo groot mogelijk ontwikkelingsresultaat te laten doormaken. Goed. Zijn hier nog vragen over?

  • Als je met een probleem zit en je hebt er al een paar keer met mensen over gepraat, dan heb je automatisch ook andere visies gehoord. Nu, op de duur weet je niet meer wat je eigen aanvoelen er in is en wat juist lijkt, zoals u daarjuist zelf ook aan hebt gehaald. Hoe kun je dan toch er zeker van zijn dat je uw eigen aanvoelen blijft volgen?

Het is heel simpel. Wanneer het uw eigen aanvoelen niet is, dan wringt het schoentje. En er zijn steeds zaken die wanneer u een bepaald aanvoelen hebt, dat u via verschillende contactpunten bevestigd krijgt. Stel u voor, u hebt de idee van, ik spreek nu terug in hetzelfde voorbeeld: mijn buurman ligt mij niet; en u hebt verschillende zaken te horen gekregen wat u zou kunnen doen om dat probleem met uw buurman positief op te lossen. Binnen die verschillende aanbiedingen, zal ik zo maar zeggen, is bijvoorbeeld een aanbieding, ik zeg maar iets, ‘koop uw buurman een tuil bloemen’, drie maal onafhankelijk van mekaar voorgekomen. En dat voelt ook eigenlijk goed bij u aan, alleen al door het humoristische van die tuil bloemen te geven.

Dan kunt u er zeker van zijn dat dat het zwaartepunt in u is. En dit moet heus niet, bij wijze van spreken, door leden van de groep bevestigd worden. Het kan zijn dat u vandaag een idee hoort, dat u morgen in een bibliotheek bent, een boek neemt, juist leest en dat idee leest en dat je twee dagen later bijvoorbeeld op de radio iemand over zoiets hoort praten. Drie kruisbevestigingen onafhankelijk van elkaar.

Dus op die wijze kom je dan tot hetgeen wat het meest voor u in harmonie is. Ook wat je steeds kunt doen, maar dat weet je al, is u gewoon openzetten voor dat juiste antwoord en dan ga je ook vanuit onze zijde veel gemakkelijker de juiste impulsen krijgen en zul je ook, en dankzij uw eigen bevoertuiging, uw eigen geest, gebracht worden tot de indicaties die nodig zijn om voor uzelf en uw aanvoelen te weten: dat is nu het meest juiste. Zo, iedereen is nog mee? Iedereen denkt dit te kunnen realiseren? Goed.

Dan komt mijn laatste puntje voor vanavond, wat ook met dit geheel te maken heeft. Wanneer u dus zo de zaken opbouw t- en om een resultaat te verkrijgen in de kosmos, weet u, zijn er evenwichten nodig. En om dus een bevestiging te krijgen van hetgeen wat je eigenlijk als oplossing wilt enzoverder, kun je daar best, wat men in deze streken nogal eens omschrijft als ‘een offertje’, tegenover zetten. Dat wil zeggen dat je in de loop van die 14 dagen bepaalde zaken gaat doen die voor u niet evident zijn.

Zaken waar je normaal in het dagdagelijks leven niet bij stilstaat, maar die toch voor u een soort inspanning vragen. Dit kan gaan van bijvoorbeeld een wijziging van kleding, ik zeg maar iets. Dit kan gaan in wijziging in uw eetgedrag, maar dit kan evengoed zijn wanneer u iemand tegenkomt die behoeftig is, dat u die iets geeft of doet. Gewoon vanuit het aanvoelen: kijk, dit moet ik doen voor het evenwicht. Niet met de gedachte van: als ik dit doe, krijg ik dat. Neen. Gewoon omdat je aanvoelt: kijk, dat hoort zo. Dat is het eerste deel van dit derde puntje.

Maar ik heb een tweede deel in dat derde puntje en dat zal misschien voor jullie ietsjes moeilijker vallen. Omdat we hier iets hebben dat voor niet alleen jullie geldt maar voor al diegenen die op het ogenblik bezig zijn met dus de vernieuwing enzoverder. Er wordt van jullie verlangd dat zeven dagen, de magische zeven, voor midwinter tot zeven dagen na midwinter, dat u zich onthoudt van alle voedsel dat verkregen is door doden van levende wezens. Voedsel dat verkregen is door het doden van levende wezens.

Dit gaat zo goed om bij wijze van spreken een koe, als een vogel, een vis of noem maar op. Zelfs bij wijze van spreken een mossel. En waarom is dit vrienden? Wel, heel simpel. Eerstens ga je opmerken dat door uw maatschappij in deze periode er een aanbod gaat zijn van dood tot in het oneindige, maar dat houdt in dat de astrale gedachtekracht die nu aan het opbouwen is en die rond midwinter en de feestdagen die jullie gewoonlijk hebben, zeer krachtig gaat zijn. Deze negatieve gedachtekracht zal zo een astrale vorm aannemen dat dit vertaald gaat worden naar vele anderen, in dit geval mensen die daar aan deel gaan hebben waardoor van alle mogelijke zaken kunnen uitbreken en zullen uitbreken.

U zult opmerken dat het een periode zal zijn waar plots allerlei ziekten opduiken, overlijdens enzoverder die rechtstreeks kan gesteld worden, in verband kunnen gebracht worden met deze zware astrale kracht die men op dit ogenblik opbouwt en die waarschijnlijk in volle explosie zal komen met midwinter. Dit is de andere zijde van de medaille. En daarom zeggen we: kijk, het is best dat u zich gedurende zeven dagen voor, zeven dagen na midwinter, volledig distantieert van alles wat verkregen is door het doden van levende wezens omdat zelfs van nu af aan al wat nu gedood wordt een extra dimensie bijkrijgt door, wat je zou kunnen zeggen, de andere zijde van de medaille of het duister.

En om daar niet zonder dat je het beseft in meegezogen te worden, is dit een kleine opdracht die we naar een groep als deze doorgeven. Och, en we beseffen wel degelijk dat dat in deze periode niet zo evident is maar dat weet de andere zijde ook dat dit niet evident is. Daarom zijn de accenten nu rond deze eindejaarsperiode gelegd. En tracht men vanuit die accenten de chaos te bevestigen. Het is aan jullie en voor jullie te zorgen dat je daar niet door gepakt wordt en meegesleurd wordt.

Zo, dat is hetgeen wat ik jullie voor vanavond had door te geven. Wij hopen allemaal, al de broeders die hier nu mee aanwezig zijn, dat jullie deze opdrachten in de komende veertien dagen werkelijk ter harte zullen nemen. En werkelijk ermee omgaan zoals we het hier naar voor hebben trachten te brengen. Wanneer er ergens voor eender wie onduidelijkheden zouden opduiken, je kunt altijd vragen stellen daarover naar onze zijde. Je kunt onder elkaar trachten ook, en dat is toch van belang, dit zo evenwichtig mogelijk te bekijken en te benaderen en te behandelen.

En als je daarin slaagt vrienden, dan kunnen wij er zeker van zijn dat de kracht die hier zal opgebouwd zijn binnen deze groep, sterk genoeg zal zijn om hetgeen wat de natuur in petto heeft voor de komende maanden, van dat toch in een zekere balans te houden. En dat is toch de reden van de inzet, dat we de harmonie met de aarde kunnen handhaven en dat de veranderingen die komen en onvermijdelijk zijn op een voor ons zo harmonisch mogelijke wijze verlopen. ‘t Zal misschien niet altijd de meest aanvaardbare wijze zijn. Want dat is weer iets anders. Maar wel de meest harmonische wijze.

Zo, ik ga nu rustig het medium vrijgeven. U kunt gedurende de pauze misschien nog even rustig met elkaar overleggen hoe je dit aanpakt. Het tweede gedeelte is zoals gewoonlijk voorzien voor de krachtsopbouw die met de dag belangrijker wordt. Ik veronderstel wel dat de spreker in het tweede gedeelte ook nog over hetgeen wat ik hier gebracht heb, en ik blijf wel aanwezig alhoewel ik zelf niet meer zal doorkomen, maar eventueel indien er werkelijk nog onduidelijkheden zijn, dat je deze nog zult kunnen stellen en dat je vanuit onze zijde daar nog een antwoord  op zult kunnen verkrijgen.

Vrienden, voor de rest kan ik alleen maar jullie veel kracht, licht en sterkte toewensen. En als je in dit mooie winterweer nog ver de baan op moet, wees rustig, wees voorzichtig, laat diegenen die haastig zijn gerust aan u voorbij gaan. U zult er sneller komen dan diegenen die snel wilt zijn. Ik wens jullie nog een zegenrijke avond toe. Goedenavond.

Tweede deel.

In het tweede gedeelte kunnen jullie nog even wanneer er problemen zijn aangaande de les van het eerste gedeelte, nog enkele vragen stellen alvorens we dan overgaan tot een gezamenlijke krachtsopbouw. Zijn er onder jullie nog die graag iets naar voren willen brengen?

  • Ik heb eigenlijk nog een vraag over het laatst gestelde wat eten betreft: ongeveer veertien dagen geen vleesproducten eten van dieren die overleden zijn. Hebt u misschien een idee hoe ik dat aan mijn naaste over kan brengen? Zonder uit school te klappen. Ik wil die eigenlijk toch ook wel vrijwaren voor afbraakproces en ziektes die ermee gepaard kunnen gaan.

Daar hoef je eigenlijk niet voor uit de school te klappen. Als je gewoon op het punt komt dat je zegt: kijk, ik wens een periode gewoon een beetje aan mijn gezondheid te denken en vooral niet mee te gaan in het consumptie gedrag dat bijna opgelegd wordt in deze periode. Je moet daarom geen ganse verklaringen gaan uiteenzetten. Het is ook niet dat u iemand moet verplichten daaraan mee te doen. Je kunt natuurlijk denken: ja, ik vind dat dit voor mijn naaste omgeving toch van belang is. Maar wanneer die naaste omgeving dit niet zo aanvoelt en daar niet in wilt meevolgen, zou het fout zijn van spanning te gaan opbouwen en dus juist het omgekeerde te bereiken dan hetgeen u zou moeten bereiken.

Wanneer men daarin wilt meegaan zoveel te beter. Maar wanneer men dit niet wilt, ga rustig uw weg, laat gewoon voedsel dat door dood is verkregen ter zijde, en ga gewoon uw eigen gang gedurende die periode. Maar ik zou zeker niet beginnen van, als ze laat ons zeggen, een dominee te beginnen preken van: je mag dat niet doen om die en die reden. Want dan gaat u juist mee in hetgeen wat disharmonisch is op dit moment en dat is helemaal de bedoeling niet.

Wat u ook gerust kunt stellen, dat is geen enkel probleem, dat u gewoon dit in samenspraak met anderen doet en dat u dat als, ja, hoe moet ik het inkleden, een meer spirituele benadering van de kerstperiode beziet. Dat kan voor zeer veel mensen gewoon aanvaardbaar zijn. Gezien bij velen die rondom u leven eigenlijk de dwang, die rond kerstmis is gecreëerd, van consumptie wel beu zijn maar er niet aan durven toegeven. Want wat gaat de gebuur zeggen? Of wat gaat die of die zeggen? En wanneer ze dan opmerken dat iemand wel de moed heeft van daar niet aan toe te geven en daar voor gaat, zul je misschien rapper navolging krijgen dan je denkt. Het is maar hoe je het benadert.

Meditatie: Herstel van het evenwicht van de aarde.

Sta mij dan toe van te beginnen aan de opbouw van de kracht. Maak het jullie allemaal zo relaxed mogelijk. En om jullie al een beetje op het spoor te brengen van hetgeen wat je gaat meemaken, ga ik proberen voor jullie vanavond een beeld te laten ontwikkelen van wat de aarde eigenlijk in evenwicht wilt herstellen.

Als je nu rustig luistert, dan hoor je de regen die hier neervalt. De regen is niet alleen voor de aarde en wat uit die aarde komt een bron van voeding. Maar de regen is tegelijkertijd ook een zuivering. Water betekent zuiverend. Wanneer we dit spiritueel bekijken, dan zie je dat sommige gebruiken water over het hoofd gieten van de mens, of de mens onderdompelen in water en dan zeggen: kijk, je bent geestelijk gereinigd. En daar zit iets in.

Op het ogenblik dat het water over ons loopt, dan kunnen we met dit water alles meegeven wat ons belast. We kunnen ons vrijmaken van alle druk en aankleven dat op ons aanwezig is. Maar ook het water zorgt ervoor dat wanneer het gebundeld is, wij het toch tot ons kunnen nemen. Dat wij dit water als het ware met onze handpalm kunnen scheppen en kunnen nuttigen. Ook hier weer krijgen we dan dat dit water levensnoodzakelijk voor een stoffelijk lichaam is, zuiverend optreedt en dat het water de meegebrachte stoffen als bouwstoffen voor het lichaam afgeeft.

En als we dan nog een stapje verder gaan en we beseffen dat een groot deel van de stoffelijke structuur van het voertuig dat we nu gebruiken, dat dit water is, dan begrijpt u welke krachten en welke mogelijkheden aanwezig zijn. Want wanneer u teruggaat naar de bron, wanneer u zich voorstelt dat u een wisselwerking kunt maken met het water, met de regendruppels, met de golven van de zee, van de oceaan en u spreekt daar mee, u wisselt daarmee gevoelens uit, dan komt u tot het punt dat u beseft dat uw stoffelijk voertuig dit alles in zich heeft. Dat elke cel van uw stoffelijk voertuig in weze een oceaan is. En dat in deze oceaan alles aanwezig is wat nodig is om te kunnen bestaan, om in harmonie te zijn met de krachten van deze aarde, met de krachten van wat we zouden kunnen noemen ‘de moeder natuur’.

En besef nu eens, één cel van uw lichaam bevat alles. Besef dan welke enorme kracht, enorme energieën je als mens bezit, over beschikt zonder dat je er eigenlijk ooit bij hebt stil gestaan. Wanneer je naar de zee kijkt op dit moment, met de stormwinden die er zijn, en je ziet hoe de zee op de rots slaat, welke kracht, welke onstuimigheid eruit komt, welke energie er geproduceerd wordt, welke zuivering dat dit meebrengt, en als je dat beeld naar uw eigen lichaam brengt en je ziet hoe uw cel, hoe al uw cellen van uw lichaam over deze krachten beschikken, hoe je dan wanneer je dit zelf maar wenst, uw eigen lichaam in een bepaalde richting kunt plooien en buigen. Bepaalde zaken kunt doen ervaren.

Besef dan dat je op dat ogenblik juist door die kracht van dat water heer en meester bent over uw eigen gezondheid. Besef dat je uw gezondheid volledig in harmonie kunt zetten, kunt sturen, dat je ervoor kunt zorgen dat disharmonieën eigenlijk niet kunnen blijven bestaan, want je kunt in elke cel de kracht ontketenen die in de natuur aanwezig is en die je in het groot kunt waarnemen, wanneer je met uw stoffelijk voertuig bijvoorbeeld langs de krijtoevers van de zee loopt. En dit, mijn beminde broeders en zusters, is maar één klein facet. Eén klein vergelijk hoe de aarde opgebouwd onder andere met een groot gedeelte water in overeenkomst is met de opbouw van uw eigen voertuig, ook het grootste deel water. En wanneer dat je dan ziet dat dit water leven brengt, vruchtbaarheid, dan kunt u beseffen dat ook uw lichaam voor zichzelf vernieuwing kan brengen, voor zichzelf een vruchtbare bodem kan zijn.

En als je dan met de andere krachten van deze aarde rekening houdt, als je dan ziet hoe bijvoorbeeld er een evenwicht kan zijn tussen de winden en het water, dan kun je aanvoelen wanneer je rustig ademt, hoe je ook een harmonie en een evenwicht in uw eigen stoffelijk voertuig kunt creëren. Maar hoe je zoals de wind en het water een storm creëert, ook in uzelf dankzij deze twee elementen een storm kunt laten ontbreken, ontbraken, ontbreken. Dit zijn mogelijkheden die aanwezig zijn. En wanneer je dan verder gaat, dan zie je dat alles ook zich weer vormt in uw lichaam.

U kunt denken: ach, de aarde bezaaid met wouden, bezaaid met planten; maar kijk in uw eigen lichaam, hoe er van alle leven aanwezig is. U ziet het misschien niet direct vertaald in groen, maar toch, wanneer u alles wat in uw lichaam leeft zou doden, dan zou uw lichaam zelf niet meer existeren. En dit is hetzelfde wat de aarde aangaat. De mens op het ogenblik doodt heel veel van de aarde. Vernietigt wouden. Vernietigt zeeën. Vernietigt woestijnen. Vernietigt gebergten. Maar je hebt dit allemaal nodig voor het evenwicht. Want eens deze zaken in onevenwicht zijn, dan volgt alles mee. Dan is er ook voor uw stoffelijk voertuig geen evenwicht meer, geen lucht om te ademen, geen voedsel om tot zich te nemen. En dan ook krijg je dat hetzelfde in het lichaam in onevenwicht komt.

Daarom is het zo van belang dat niet alleen de aarde zijn evenwichten en zijn krachten blijft behouden maar dat ook ons eigenste lichaam dit doet. Want dat is de enigste mogelijkheid om dat voertuig te laten functioneren op een wijze die aanvaard is zonder dat er al teveel storingen, afwijkingen en inbreuken komen. Zie daarom naar de aarde en bouw het nieuwe beeld op van een aarde waar het groen zijn plaatst heeft. Van een aarde waar terug wouden ontstaan, geen wouden van beton en steen, maar wouden van leven, van groen en van dierlijk bestaan. Een normaal, evenwichtig bestaan.

Een aarde waar vulkanen kunnen werken en vruchtbaarheid brengen. Een aarde waar zeeën kunnen stromen en de grond bevruchten. Een aarde waar alles volgens de wetten van de natuur en het evenwicht kan plaatsvinden. En waar de mens een gast is zoals elk dier dat op deze aarde leeft een gast is van deze planeet. Een aarde die in zichzelf zijn eigen bloed houdt en niet door de mens wordt uitgezogen, door de mens wordt vernietigd. Een aarde waar de krachten en de energieën die in de planeet aanwezig zijn tot een eigen ontplooiing kunnen komen. En zo kunnen zorgen dat de planeet, een dragende planeet is voor leven en niet vervalt naar een dode planeet die als een stofmassa door dit heelal zweeft.

Want dat is de keuze naar de toekomst: ofwel blijft deze planeet in dit zonnestelsel de blauwe planeet waarvan de uitstraling terug helder wordt, schitterend wordt, zodat de uitstraling terug kan gezien worden door vele anderen in de kosmos. Waar zij nu opgemerkt wordt als zijnde stervende, als zijnde uitdovende. Dit, beminde broeders en zusters, dit beeld moet kunnen gedraaid worden. Er moet terug glans komen op de aarde. Er moet terug een uitstraling komen zodat men in de kosmos weet: kijk die oude planeet begint een nieuw leven, heeft zich hersteld van de uitbuiting van de krachten die haar niet begrepen. Zij heeft zich vrij kunnen maken van deze krachten en heeft dankzij de harmonische inzet, de positieve inzet van velen, die deze aarde lief hebben, zich terug kunnen herprofileren als zijnde een planeet waar het goed is om op te verblijven. Waar je kunt leven tussen het groen, waar je in harmonie kunt bestaan tussen alles wat zij schenkt, gratis geeft aan al diegenen die met haar willen in harmonie zijn.

En dat beeld, mijn beminde broeders en zusters, dat beeld is het nieuwe plaatje waar we voor gaan. Een aarde die zichzelf langzaam maar zeker zuivert van alle onzuiverheden, die de hebzuchtige bewoners hebben aangebracht. Een aarde die langzaam maar zeker het doven van het licht terugschroeft en de mogelijkheid biedt om het licht terug te zijn en te zien. Een aarde die terug zijn ware glorie kent, zijn ware opdracht zoals ze gegeven is door de kosmos zelf. En zo zal deze planeet langzaam maar zeker zichzelf schoonwassen. Langzaam maar zeker zullen haar krachten, haar energieën in samenspel zorgen dat het mogelijk wordt om terug in harmonie te functioneren.

En wanneer we dan als stofmens, ach, misschien een beetje minder mogelijkheden hebben, toch zullen we beseffen dat leven dan op deze aarde waardevoller is. Toch zullen we krachtiger zijn. Want wanneer de aarde haar nieuwe energie uitstraalt zijn we er deel van. Want we zijn met haar één en gaan we niet mee in de dofheid, in de afbraak die nu bezig is. En zijn we terug één met het licht. En kan het licht op deze aarde, terug schijnen, worden wij één met die krachten, met de krachten van de Vader, met de krachten van de kosmos of hoe je het ook wilt uitdrukken. En één zijnde in deze kracht, met deze kracht, en beminde broeders en zusters, zullen wij diegenen zijn die deze kracht doorgeven aan al diegenen die samen met ons deze harmonie willen delen.

Want deze kracht die nu wordt opgebouwd als een web rond deze planeet, zoals je nu rond deze dagen op vele plaatsen webben van licht ziet verschijnen rond woningen, rond bomen, zo moet je nu kijken dat we rond deze aarde een web van geestelijk licht aan het bouwen zijn, waar u samen met ons deel van bent, mede oprichter van bent, mede uitwerker van bent, dat net van licht dat zorgt dat het zelfs in het hoogste Noorden waar de zon het langst wegblijft toch het licht kan oplichten tot in het uiterste zuiden. Dat langs alle kanten, of het nu West of Oost is, dit lichtnet zijn werkt doet. En daar bent u nu het kleine onderdeel in. Maar dat kleine onderdeel is even onmisbaar als het geheel.

Want zoals je dikwijls ziet in een keten van lichten wanneer er één uitvalt, valt de keten uit. Daarom is elk licht zo belangrijk. Is dit hier ook zo van belang dat ieder van u beseft dat hij of zij de drager is van deze lichtkracht. Dat hij of zij de ambassadeur is van het nieuwe, het nieuwe dat zich vestigt op deze aarde. Ieder van u is de ambassadeur van de nieuwe kosmische tendens, van de nieuwe krachten, van de nieuwe harmonieën en deze krachten in elke cel van uw lichaam aanwezig kunt u uitstralen. Deze krachten deelt u rond als zijnde kleine partikeltjes. En elk partikeltje dat door iemand wordt opgenomen is een versterking van het licht. Elk partikeltje dat iemand maar een klein beetje licht schenkt en doet denken dat het anders kan, is een nieuwe mogelijkheid.

En zo één zijnde met deze krachten kun je zonder dat je werkelijk moet denken van: God, wat moet ik toch? Neen, gewoon zijn, gewoon deze kracht geven, door laten gaan, een zijn is voldoende om zo het licht als een positieve virusbesmetting over deze aarde te laten lopen. Want waar we zien hoe op dit ogenblik geprobeerd wordt van via allerlei mogelijke aantastingen te werken, zijn jullie van het lichtende web diegene die steeds weer opnieuw door die lichtende punten deze aantastingen laten verdwijnen. En steeds weer opnieuw deze krachten neerzetten op de aarde, steeds weer opnieuw deze aarde de kans geven van langzaam maar zeker één te worden in het licht en zo haar geestelijke uitstraling terug laten ontplooien.

Zodat de aarde en de geest van de aarde, samen met de geest van de zon en samen met de groepsgeest van uw zonnestelsel terug één grote kosmische bron van harmonie kunnen wezen. En dat je dan, in het nieuwe jaar dat komende is, in eenheid met deze grote kosmische bron, één met de heersers van deze planeten, één met de bevoertuiging van deze planeten kunt werken zodat de geest van Aquarius tot zijn volle ontplooiing, niet alleen voor uzelf maar voor gans dit zonnestelsel kan komen. Dat deze krachten bevestigd zijn. Dat deze krachten gedragen in ons, in harmonie met de Vader, bevestigd zijn. En dat wij steeds waar wij ons ook toe wenden, het licht bij ons hebben en uitstralen. Zodat steeds diegene die zoekende is in ons de mogelijkheid van harmonie kan vinden.

Beminde broeders en zusters, ik wens jullie nog veel licht in deze donkere tijd en dat het licht uw leidsman mag wezen.

image_pdf