Harmonie met de aarde via een boom

21 september 2007

Als er mensen zijn die nu naar ons toe nog een vraag over de ervaringen willen stellen, dan wil ik daar eerst op antwoorden voordat ik verder ga met de avond. Het is misschien gemakkelijk dat er eerst nog een paar onduidelijkheden opgelost worden.

Vragen

 • Broeder, ik heb die meditatie gedaan (spiegeloefening) en had nadien het gevoel dat ik me ontdubbeld had. Ik kan het moeilijk uitdrukken, maar het lijkt of dat er iemand naast mij mee liep. Kunt u dat misschien iets duidelijker stellen?

Nu het is niet zo dat er iemand naast u mee liep hoor. Het was gewoon omdat u door de oefening die u doet, langzaam maar zeker een overbrugging krijgt van uw verschillende uitstralingen. Of zoals jullie dat nogal nog eens graag noemen “de verschillende lichamen”, “de verschillende lagen”. Het gaat zelfs iets verder dan de aura. Je krijgt dus dat je uw eigen geestelijke uitstraling als het ware, “ de ganse fijnstoffelijke vorming” daarvan, dat je die tot een soort schaduw, een soort wolk (het is moeilijk te omschrijven omdat er voor dat fenomeen niet direct woorden bestaan), maar je hebt op dat moment eigenlijk een soort zicht in de andere wereld, ik zal het zo uitdrukken. Je ziet dus zaken die er altijd zijn, maar nu zie je ze. Anders merk je ze niet op.

Je mag niet vergeten dat jullie stoffelijk voertuig nog zeer vele lichamen telt. Niet alleen uw aura, uw aura bevat dus veel zaken, maar daarbuiten zijn nog andere connecties. Wij hebben daar vroeger ook al over gesproken. Je zou ongeveer kunnen zeggen dat de doorsnee persoon, buiten het aura-gebeuren, het fijnstoffelijke gebeuren, toch nog een 7-tal actieve functionerende lichamen heeft die al dan niet behoren van het fijnstoffelijke tot het totaal onstoffelijke. Maar die dus in zijn globaliteit bij uw eigen geest en bij uw eigen voertuig behoren. Door de oefening die je doet en de gevoeligheden die je ontwikkeld, kan het dus zijn dat je meerdere van deze fenomenen waarneemt. Het zou ook best kunnen zijn dat wanneer je deze oefeningen verder zet, dat je in de toekomst daar bepaalde kleurenvariaties in gaat krijgen. Wanneer je u daar dan wat in specialiseert, dan zul je ook redelijk snel kunnen opmerken welke de goede en sterke kanten zijn in het lichaam t.o.v. het fijnstoffelijke en de niet-stoffelijke zaken, maar dan zit je al een hele stap verder.

Het volgende procedé dat daaruit voortvloeit is niet voor u, maar is t.o.v. uw medemensen. Wanneer u deze oefening voldoende in de hand krijgt en u gaat vanuit – en dat moet u leren –  deze soort toestand bij uzelf te conditioneren, zelf op te wekken, dan hebt u de mogelijkheid om bij anderen deze zaken ook waar te nemen. Dan kan het zeer boeiend zijn, zeker wanneer je ertoe wilt komen om bijvoorbeeld anderen te helpen. Maar zover zijn we nog niet, dat vraagt nog wel wat leerschool.

 • Als ik in mijn kristallen bol kijk, dan heb ik momenten dat die bol helemaal verdwijnt. Het is alsof die bol helemaal rondom mij komt. Is dat hetzelfde fenomeen?

U kunt dat ongeveer vergelijken, ja. Maar het verschil met ‘kristal kijken’ hier en het idee dat je opgenomen wordt in die kristallen bol, is dat je op dat ogenblik eigenlijk vlak voor de stap staat om zaken, die aan uw bestaan eigen zijn, te gaan waarnemen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen: doordat je opgaat in die bol kom je in een soort vernauwde bewustzijnstoestand voor het fysieke gedeelte van het lichaam, maar dat geeft de mogelijkheid voor uw eigen geest om bepaalde ervaringswerelden, die misschien interessant kunnen zijn om over te brengen naar dit leven, waar te nemen. In wezen kun je deze toestand vergelijken met de toestand van vlak voor de geboorte. U bevindt zich dan in de baarmoeder, maar de geest bevindt zich nog in een soort vrije toestand, hij is nog niet definitief gebonden.

Wel, door hetgeen wat u doet, komt u eigenlijk terug in zulke situatie waar het dan voor uw eigen geest mogelijk is om u zaken bij te brengen en ook verdere contacten met anderen zuiverder te leggen.

 • Dus gewoon verder oefenen?

Het is volgens mij evident dat aan de hand van de resultaten die geboekt zijn, dat je hier verder mee doet. Ik zou u wel willen adviseren, en dat is toch ook iets wat naar voor gebracht moet worden, dat u wel de resultaten binnen de groep bespreekt, maar dat u deze niet verder uitdraagt naar anderen toe.

U zit nog in een te precaire stadium met uw oefeningen en het zou kunnen zijn doordat u er anderen bij zou betrekken, dat daardoor bepaalde kritieken – omdat mensen het niet begrijpen of het niet durven aanvaarden – u dus tegen zouden werken. Daarom, en dat geldt voor iedereen met de oefening, is het best dat je deze zaken uitwisselt met de leden van de groep en die hier samen bespreekt.

 • Broeder, mag je tijdens de spiegeloefening je ogen sluiten?

Uw ogen zijn maar een werktuig, u mag gerust uw ogen sluiten. U kunt beginnen met eerst uw spiegelbeeld met open ogen te beschouwen, u hebt dat beeld, u sluit uw ogen, en u kijkt gewoon verder. Dan zult u opmerken dat u waarschijnlijk na enkele malen zelfs niet meer opmerkt dat uw ogen gesloten zijn.

Kijk, jullie vinden misschien deze oefening heel raar. Maar de essentie eigenlijk is toch wel dat u leert het normaal te vinden dat u zaken waarneemt. Om zaken waar te nemen heb je niet altijd uw fysieke lichaam nodig. We hebben hier al veel zaken naar voor gebracht, maar wanneer je magisch wilt werken, in deze wereld, en dit kan in de komende tijd van groot nut zijn voor velen, dan moet je kunnen aanvaarden dat je zaken ziet, waarneemt, voelt, hoort, zonder dat je fysiek organen gebruikt. Dat je werkelijk via de tweede werkelijkheid, zoals we dat genoemd hebben, veel kunt registreren, veel kunt opvangen.

Dat is eigenlijk toch wel, sta mij toe, van alle oefeningen die hier naar voor zijn gebracht, de basis om jullie zo een ingesteldheid aan te leren.

Zijn er nog mensen die graag iets naar voor willen brengen?

 • Een vraag m.b.t. de werking van de hazelaarstaf. Zijn er bepaalde dingen die in acht genomen moeten worden? Bijvoorbeeld als je iemand wilt helpen die pijn heeft? Ik heb getracht iemand te helpen die last had van haar rug. Ik had daar ook een offer tegenover gesteld. Dat is ook allemaal wel goed gegaan. Maar na een bepaalde periode was de weerslag dubbel zo erg. Ik dacht misschien dat er iets fout is gelopen in het proces.

Kijk, wanneer u uw hazelaarstaf gebruikt dan is het toch het beste dat u er voor zorgt dat deze steeds, wanneer hij gebruikt wordt, eerst gezuiverd is. Daarmee bedoelen wij dat je niet van de ene persoon op de andere met deze hazelaarstaf werkt, en ook wanneer je andere procedures doet, bijvoorbeeld op gezondheid, dat je er telkens weer opnieuw voor zorgt dat je vertrekt vanuit een gezuiverde positie.

De zuivering is het gemakkelijkste via zonlicht, dus hem in contact brengen met zonlicht. U kunt natuurlijk, we gaan nu naar de donkere periode van het jaar, soms problemen hebben dat je dagen geen zon ziet. Dan kun je ook uw hazelaarstaf eventueel reinigen door met uw hand erover te gaan, dus hem af te strijken als het ware, u klopt uw hand af, u spoelt u hand achteraf af, dit is ook een van de mogelijkheden. Dus zoals een magnetiseur werkt, dat u eventueel de stok zuivert.

U kunt dan ook nog, en dat is een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld wanneer u dat gedaan hebt gebruik maken van een bloemenwierook. Deze bloemenwierook laat u gewoon langs de stok gaan, dit is ook een zuiverend effect. Het best qua bloemengeuren zou je kunnen zeggen is lavendel, verder zou je kunnen stellen dat ook lotus qua geur zeer aanvaardbaar is. Dus het is een kwestie van een beetje te zien wat uw mogelijkheden zijn.

De zon is nog altijd het meest begeerde, omdat je daar dan ook de energetische lading herstelt en zo verder. Dan kunt u dat gebruiken.

Maar wat u zeker ook niet mag doen is wanneer u hem gebruikt hebt voor pijn, dat u hem direct voor iets anders zou gebruiken, want dan zou u wel eens kunnen hebben dat – als alles goed heeft gefunctioneerd  – dat je gewoon een overdracht doet van de ene persoon zijn pijn en dit dan geeft aan de andere. Dat kan heus niet de bedoeling zijn.

 • U vertelde net broeder over dat je moet kijken met gesloten ogen. Ik heb in een oefening gehad dat ik dan iedere keer wegzak en dat je dan bij het wakker worden heel kort bepaalde beelden ziet. Het is heel moeilijk dan om je ogen open te houden. Is dat een aanwijzing dat je ze moet sluiten?

Als je zelf aanvoelt dat het niet haalbaar is om de ogen open te doen. Dan houd je ze het best even gesloten, totdat je voelt dat je ze kunt openen. Het kan namelijk zijn dat doordat je in een vorm van ontspannende trance bent gekomen, dat uw eigen geest op dat moment wel degelijk leerschool aan het opdoen is. Gezien dat dit niet vertrekt vanuit een slaaptoestand kan het zijn dat de wisselwerking zo is dat de geest eigenlijk wilt afronden met hetgeen hij bezig is. Dat je daardoor aanvoelt van: “hé, ik moet nog even rustig blijven”.

Jullie bent wel al zover allemaal dat wanneer je in een ontspannen toestand bent en je aan uw geest denkt, dat de mogelijkheid daar is dat je wel degelijk een duidelijke wisselwerking krijgt.

Alleen de kwestie is bij jullie: “je moet het doen!” Hier en daar merken we nog wel een beetje onzekerheid, een beetje angst ook wel van “wat gaat er gebeuren?”

Wanneer u de zaken aanvangt, zoals wij het u geleerd hebben, moet u echt geen angst hebben. Het kan alleen maar goed gaan wat dat betreft; zeker wanneer u zich bewust bent van het werken met licht en deelgenootschap zijn van de groep.

 • Broeder, bij die oefening met de spiegel heb ik een paar maal het idee gehad dat mijn gezicht vervormde naar een soort van diervorm. Is dat puur mijn ingesteldheid op dat moment geweest of is dat gewoon omdat ik op dat moment bijvoorbeeld die dag een varken gezien heb? Of moet ik daar iets meer achter zoeken?

Wanneer je tijdens een ontspannen toestand bepaalde dieren doorkrijgt, dan kan dit zijn dat dit gewoon in u aanwezig is, omdat er parallellen zijn tussen de groepsgeest van het beeld dat je krijgt en jezelf. Dit betekent, een groepsgeest heeft een bepaald doel, een bepaalde ontwikkeling voor het dier of de groep dieren waarover het gaat. Wanneer u nu tijdens uw ontspanningsoefening, zoals u zegt bijvoorbeeld een beeld van een varken krijgt, dan zit daar vooral in dat je een link hebt gelegd met alle discrepanties die op het ogenblik aanwezig zijn bij deze diersoort.

Eigenlijk komt het er op neer dat u aanvoelt dat u daarin iets zou moeten kunnen doen. Dit wordt dan, en daar ligt de link, getrokken naar hetgeen wat dat u ook in uw dagdagelijkse aanvoelt. Ik zal het trachten duidelijk te stellen in een voorbeeld. Wanneer u spreekt: “ik ervaar een varken”, dan komt u in een beeld terecht van een dier dat berooft is van zijn vrijheid. In deze maatschappij is het varken een dier dat gewoon opgesloten zit van bij de geboorte totdat men het doodt en dat het eigenlijk totaal misbruikt wordt. Dat gegeven daar rond vertaal dat maar naar uw leven, dan zult u zien dat u ook in een bepaalde context vast zit, dat u ook zaken moet doen die eigenlijk u niet zo liggen, maar dat men aan het einde van de rit, na al uw inspanningen die u gedaan hebt, tegen u niet zal zeggen: “we gaan u slachten”, maar ze zullen zeggen: “u bent bedankt”, maar eigenlijk kunnen we met jou toch niets doen. Begrijp je? Daar krijg je die parallellen.

Je zult waarschijnlijk dan nog andere diersoorten waarnemen. Als ik het mag stellen, zal het waarschijnlijk zo verlopen dat je eerst diersoorten zult waarnemen die op dit ogenblik door de mens zeer sterk misbruikt worden, om vervolgens diersoorten te gaan waarnemen die gaan vechten voor hun eigenheid, hun eigen territorium, en zo verder. Dit duidt er alleen maar op dat via uw ontspannen toestand, uw eigen geest u tracht duidelijk te maken wat voor u eigenlijk de evolutie en de mogelijkheid en de weg is.

En dat dit nu bij u met dierbeelden gebeurt, is heel simpel, omdat u heel gevoelig bent wat dieren aangaat. Zo zou het zich bij andere mensen kunnen voordoen bijvoorbeeld met planten. Begrijp je? Dus het hangt allemaal een beetje af van de achtergrond van uw eigen fysieke lichaam en alles wat daarin aanwezig is.

 • Broeder, ik heb nog een vraag over het contact met je eigen geest. Zover als ik terug kan denken, houd ik hele conversaties met iets in mijzelf, dat antwoordt ook, daar kan ik ook discussies mee aangaan. Maar soms vraag ik me af: “ben ik dat nu zelf”? Want dan moet ik een pilletje innemen geloof ik.

Nee kijk! U moet het volgende zien, u bent aan een ontwikkelingsgang bezig. U bent langzaam maar zeker aan het komen dat u wel degelijk kunt communiceren met uw eigen geest, dat u kunt communiceren met broeders van de groep. Het zal in de eerste instantie dikwijls niet al te duidelijk zijn, dat heeft ook geen enkel belang, of dat het nu werkelijk uw eigen geest is of dat er dus andere invloed is van andere broeders die u inspireren. Langzaam maar zeker zal het ook verdwijnen dat uw eigen hersenen nog invloed uitoefenen. Dat heb je wel in de beginfase, omdat je dat wat doorkomt gaat beredeneren, tot op het ogenblik dat je het gewoon vrij laat doorkomen.

Het beste is: dat u ofwel het neerschrijft, ofwel begint te praten en het opneemt. Dan zult u opmerken, wanneer u dat doet, dat zaken doorkomen – en naar de toekomst zal dat voor iedereen meer en meer zijn – die u zelf niet weet. Waarvan u zelf niet op de hoogte was, maar waar dat u waarschijnlijk op zeer korte tijd via andere kanalen bevestiging krijgt van hetgeen u waargenomen of doorgekregen hebt.

U hoeft dan heus geen pilletje nemen, houdt het maar gewoon zuiver.

 • Ik kan soms hele conversaties aangaan en soms krijg ik het ook echt voor mijn voeten. Als ik soms een dwarse bui heb dan word ik ook echt terecht gewezen van: je moet het nu niet tot het uiterste drijven.

Ja…. kijk, ieder van jullie heeft binnen deze groep – en dat heb je toch allemaal al aangevoeld als je u een beetje openstelt – een soort begeleiders. Niet dat deze entiteiten 24 uur op uw schouders zitten, verre van. Maar je mag niet vergeten dat wanneer u aan deze groep denkt, of aan een lid van de groep, of aan iets dat gebracht is, dat u eigenlijk telkens een signaal geeft. U zou het zich moeten voorstellen als een soort controleruimte met vele lichtjes. Telkens als u aan een van deze zaken denkt, gaat er een lichtje flikkeren en er is dan wel iemand aan onze zijde die daarop ingaat. Dan kan het ook zijn dat, doordat er vanuit onze zijde op ingespeeld wordt, dat dit gaat via uw eigen geest. Waardoor dat je dan ook veel gemakkelijker weer denkbeelden en zoals je zegt eigenlijk gesprekken met uzelf kunt voeren.

Maar eigenlijk kom ik terug waar we daarstraks begonnen zijn: jullie moeten gewoon eens beginnen te aanvaarden dat deze zaken normaal zijn. Weet je wat het rare van de mens is? Wanneer we de mens bekijken, zijn er op dit ogenblik zeer velen die alle mogelijke roesverwekkende middelen nemen. Die komen dan in een roes en die aanvaarden die roeswereld als zijnde heel normaal. Ze zijn daar dan aan verslaafd en willen die terug nemen, en dan raken ze er verder aan verslaafd. Het is een illusiewereld waar ze inzitten. In vele gevallen een zeer gevaarlijke wereld omdat daar nogal eens door het duister op wordt aangezet. Nu het gekke is hier, dat u langzaam maar zeker leert met de echte werkelijkheid contact te krijgen en dat u dan telkens daar verbaasd over bent. En dan u dan op den duur nog vraagt: “moet ik dan nog een pilletje nemen?” Neen, natuurlijk niet!

Jullie moeten echt beginnen voor uzelf als vaste waarde te ervaren dat de geest gewoon bestaat. Je moet er niet voor dood gaan, blijf nog maar wat leven. Je ervaart het toch als je naar onze zijde komt, daar gaat het niet over. Maar tracht het nu gewoon in uw dagdagelijkse leven te aanvaarden. Het heeft niets als voordelen hoor.

 • Ik denk dat het er ook wel bijhoort. Ik heb een drietal entiteiten die ook een naam hebben, dus ze zijn wel een deel van mijn leven.

Straks ga je nog twijfelen wie hier aan het spreken is. Ik ben echt niet de duivel hoor! Goed.

Als iedereen voldaan is, dan is het nu het moment om van onze zijde nog een kleine toegift te doen.

De kracht van een boom

Kijk, we komen langzaam maar zeker naar de donkere tijd van het jaar. U hebt – en dat moet ik jullie niet uittekenen, je hebt het aan den lijve ondervonden in deze contreien – een niet al te beste zomer gehad.

Er zijn op dit moment redelijk wat “beginnen kwaaltjes” die zich nog wel zullen ontwikkelen in de komende weken en maanden. Daarbij komt dat we er ook wel rekening mee moeten houden dat de natuur ook een duit in het zakje gaat doen.

U hebt uw oefeningen, je kunt al aardig wat opbouwen. Maar ik zou graag vandaag nog een zaak hieraan toevoegen dat u in de komende maanden erg bruikbaar kan zijn.

Het is namelijk zo dat het vooral zal gaan dat uw fysieke lichaam voldoende kracht kan opnemen, dat uw fysieke lichaam voldoende afweer kan opbouwen. U kent al verschillende mogelijkheden natuurlijk, maar ik wil daar graag een mogelijkheid bijvoegen omdat dit te maken heeft met de krachten van de aarde en dat dit vooral te maken heeft met de elementalen van de aarde.

Och, u hebt er allemaal in vorige cursussen al mee leren omgaan en zo verder. Maar wanneer op dit ogenblik bijvoorbeeld golven van infecties rondgaan, of wanneer dus er noodweer is dat het u moeilijk maakt, dan kan het interessant zijn dat u voor uzelf een zeer krachtige harmonie kunt opbouwen met het elementaal dat op dat ogenblik de scepter aan het zwaaien is. En omdat we vooral naar de toekomst toe, zeker wat de infectieziektes enz. aangaat, met het elementaal lucht te maken gaan krijgen, anderzijds gaan we ook te maken krijgen met het elementaal water, is er een mogelijkheid voor de mens om zich daar redelijk mee in harmonie te stellen. Het is heel simpel. Kijk rondom u of u ergens een loofboom hebt staan.

Nee, u moet geen schrik hebben, ik stuur jullie geen bos in!

Het mag gewoon een park in uw geburen zijn, het mag een tuin zijn, het is niet zo …. Maar gewoon ergens een boom die toch al, laat ons zeggen enkele tientallen jaren met zijn wortels in de aarde staat, die dus al wat aardig wat ervaring heeft.

Het is namelijk zo dat deze bomen, dat geldt voor alle bomen eigenlijk, een harmonie vormen met de aarde zelf. Dat de aura’s van deze bomen een uitstraling hebben waar enorm veel energie in aanwezig is die overeenkomt met de krachten van het elementaal water en het elementaal lucht. Dat is belangrijk. Wat moet u doen of wat kunt u doen?

U kunt op een bepaald ogenblik, wanneer u rondom u opmerkt dat zaken fout gaan, bijvoorbeeld u ziet dat een groot aantal mensen rondom u ziek zijn, dan gaat u naar zo een boom – en als het enigszins kan: een eik, een beuk, die is daar het meest geschikt voor, maar heb je dat niet, ach, andere loofbomen kunnen het ook wel aan – u gaat dan gewoon heel rustig tegen de boom staan, u tracht dan aan te voelen wat die uitstraling van die boom weergeeft, en u daar één mee te voelen. U zult opmerken wanneer u gewoon tegen een boom gaat staan en u stelt u in – sommigen onder u zullen zelfs wanneer ze hun ogen sluiten, de hele uitstraling van de boom kunnen waarnemen – u neemt deze kracht in uw eigen aura op. U zult op dat ogenblik waarschijnlijk ook ideeën krijgen, ideeën die gelinkt zijn aan hetgeen wat aan het gebeuren is. Dit wil zeggen dat je misschien opmerkt waarom de infecties rond gaan, of waarom bijvoorbeeld het water bepaalde schades aanricht. U gaat op dat ogenblik u trachten te harmoniseren met het element, door gewoon niet te beginnen zeggen van: “je mag dat niet doen” of zus of zo, maar het beeld te vormen dat alles in harmonie rondom jou is.

Let wel op! U kunt niet, en u mag dat ook niet proberen want dat zou faliekant aflopen, zaken wijzigen of ongedaan maken. Daar mag u niet naartoe gaan! U gaat gewoon proberen de harmonie van het geheel aan te voelen. U zult dan opmerken dat de kracht van de uitstraling van de boom u een lading geeft. Deze lading zal voldoende zijn om ook naar anderen toe resultaten te kunnen halen, maar ook deze uitstraling kan op dat ogenblik er voor zorgen dat bijvoorbeeld een waterhoos of een windhoos juist aan u voorbij gaat of aan de plaats die u wilt afschermen, zonder – en dat is een belangrijk punt – dat u probeert iets tegen te houden of tegen te werken. De kwestie is dat u zich in harmonie plaatst, gewoon in harmonie!

De meeste mensen die geconfronteerd worden met elementalen en hun werking, gaan proberen deze werking ongedaan te maken. In sommige gevallen kan dat lukken, maar men vergeet dat de aarde alles in evenwicht heeft en wat je op dit moment onderbreekt, zal op een andere plaats sterker tot uiting komen. Plus, dat de kans groot is dat de plaats waar het onderbroken wordt achteraf dubbel zo hard getroffen wordt om terug alle evenwichten in zijn geheel te herstellen.

Is dit duidelijk of zijn er zaken die u hier wenst op te merken? Of zijn er details die u verder ingevuld wilt zien?

 • Broeder je bouwt dus als het ware een tweede werkelijkheidsbeeld op waarin alles zo goed mogelijk verloopt?

Het is niet zozeer dat u een tweede werkelijkheidsbeeld opbouwt waarin alles zo goed mogelijk verloopt, maar u bouwt een werkelijkheidsbeeld op waarin alles volgens de wetten van de harmonie zich voltrekt. Dit is iets anders dan hetgeen wat u als stofmens vindt dat goed moet verlopen.

Kijk, sta mij toe een voorbeeld te geven. Er is ergens bij wijze van spreken een onevenwicht door vervuiling; door de mens veroorzaakt. Nu kan het zijn dat het elementaal water door een ingrijpen deze vervuiling ongedaan maakt en voor de natuur het evenwicht terug hersteld. Doordat het water dit gedaan heeft gemaakt, is er bijvoorbeeld een huizenrij ingestort. Voor de mens lijkt dit disharmonisch. Maar dit is het niet. Het is harmonisch omdat alles terug in zijn noodzakelijk evenwicht is hersteld. Dat is iets waar je naar de toekomst toe steeds meer zult moeten op attent zijn. De aarde is bezig, ik moet u daar geen tekeningen van maken, u hebt genoeg gezien – met water, met tornado’s, en nu in deze kille zomerperiode met  het vuur – hoe de aarde terug de zaken op evenwicht brengt.

U kunt nu denken een groot deel van het middellandse zeegebied is gezuiverd door het vuur.

Als u dit als mens bekijkt, dan zegt u dit kan toch niet, zoveel schade, zoveel zaken die vernietigd zijn. Maar dit is fout bekeken. Het is juist door dit vuur dat die ganse gebieden terug in evenwicht zijn kunnen komen, dat het kan vernieuwen en dat de harmonieën van de natuur daar terug in balans zijn. Dat de mens, die daar heel veel onevenwicht heeft veroorzaakt gedurende de laatste decennia, dat is niet de kern van de zaak. De mens denkt dat wel. Maar de aarde bekijkt dat zo niet, laat staan dat de elementalen, die het harmonische van de aarde trachten in evenwicht te houden, dat zij daarmee rekening zouden houden. Daar moet je aandacht voor hebben. Op het ogenblik dat je dat kunt aanvoelen zul je op een juiste wijze kunnen handelen, zul je op een juiste wijze u kunnen positioneren in wat er gebeurt.  Ik kan het misschien met het voorbeeld van het vuur duidelijker voor u maken. Als u het op deze wijze zou gedaan hebben, zoals ik het u nu uitleg, dan had u op de Peloponnesos midden in de vuurhaard mogen staan, u zou niet verbrand zijn. De plaats waar u zou staan, zou gevrijwaard geweest zijn. Begrijp je? Omdat je het harmonisch evenwicht daar zou hebben hersteld.

Moeilijk voorstelbaar, maar als je misschien even een beetje verder gaat kijken en wat navraag doet, zult u opmerken dat dit voorbeeld wat ik u nu geef, in de praktijk enkele maanden geleden verschillende malen, op verschillende plaatsen in deze grote branden heeft plaats gehad.

Nu is het niet zozeer dat we hier direct met vuur gaan te maken hebben, buiten natuurlijk de normale explosies en branden, maar daar kijken we zo niet naar. Maar ik wil het algemene plaatje bekijken en dan zien we voor de komende maanden een zeer sterke toename van water en wind. Daarom deze oefening, om u daarop voor te bereiden. Want dankzij de wind krijg je ook vele besmettingen, en dankzij het water krijg je er dan nog eens een pluche (?) erbij. Dit alles dus om de evenwichten een beetje terug te herstellen en ik moet daar dadelijk toch aan toevoegen – dit is interne keuken – als men er niet in slaagt of laat mij het zo zeggen: als de elementalen niet sterk genoeg zich kunnen ontplooien de komende maanden, dan ziet het er voor de komende jaren veel slechter uit. Want de aarde herstelt haar evenwicht, hoe dan ook! Daar kunnen we niet te buiten.

 • Concreet, als ik me in harmonie wil stellen met zo een gebeuren, dan moet ik eigenlijk meegaan in de opdracht die de elementalen aan het uitvoeren zijn.

Je gaat niet mee! Je bent gewoon harmonisch! Dat is een verschil.

Je zou het woord neutraal kunnen gebruiken, maar dit klopt niet. Neutraal is niet 100%. In de denkwereld van de mens misschien. Maar in wezen ga je u één voelen met de kracht die aanwezig is en die je vooral via oudere bomen kunt waarnemen. Dit is een oude truck, maar die werkt nog steeds heel goed. Het is veel moeilijker bijvoorbeeld om gewoon dit voor uzelf op te roepen. Begrijpt u?

Je zou dat kunnen, maar dat vraagt nog meer inspanning en oefening dan dat u zich verplaatst naar een boom, tegen die boom gaat staan, en tracht zo de natuur-harmonieën als het ware in u op te nemen en dan achteraf mee te nemen.

 • Dus er is een storm gaande, ik ga tegen een boom staan…

Neen, mijn vriend, niet als de storm gaande is. U doet dat wanneer u aanvoelt dat het komende is. Ik ga u niet de raad geven wanneer er een tornado voorbij gaat, dat u aan een boom gaat staan. U zou wel eens mee kunnen vliegen. Ik ga u ook niet de raad geven wanneer er een waterhoos passeert dat u ergens langs het water tegen een boom moet staan. Dan moet u wel heel goed kunnen zwemmen als het er op aan komt.

Het er om dat u u voorbereid als het ware. Dat u tracht deze harmonieën te ervaren, dat u die in u hebt en wanneer er dan iets gebeurd, dan kunt u zich distantiëren van alles wat er gebeurt door die harmonie in u te laten werken. Dat is eigenlijk de sleutel.

 • De clou zit hem dan in het aanvoelen?

Kijk, u hebt nu toch al heel veel geleerd om met kracht te werken. We staan voor een periode dat krachten, die door de mens heel moeilijk dirigeerbaar zijn, zich zullen uiten. Er is niemand van de aanwezigen hier op dit ogenblik bij machte om bijvoorbeeld het elementaal lucht te beheersen of het elementaal water te beheersen. U kunt wel eventueel, als de groep zou samenwerken, een kleine sturing of een kleine wijziging veroorzaken.

Nu gaan we jullie aanleren om “kom in harmonie met de aarde” waar deze krachten deel van zijn. Die eigenlijk, en ik zal het dan menselijk trachten uit te drukken, in opdracht van de aarde een opruiming uitvoeren. Een soort proper maken van..

De mens ziet dat zo wel niet, maar toch is het zo. Dus op het moment dat u nu via de harmonie met een boom, waar al deze gegevens in aanwezig zijn, als u dat voor uzelf laadt – in u opneemt – dan bent gewapend als het ware tegenover hetgeen wat er gebeurt. Want u staat zo in die harmonie zoals die boom in die harmonie staat met die aarde. Wat er dan ook gebeurt, je gaat er op dat ogenblik gaan deel aan zijn. Je zult op dat moment de juiste handeling kunnen ondernemen of doen, zelfs zonder dat je het beseft zul je u in de juiste positie kunnen zetten.

Waar bijvoorbeeld, dankzij het lucht elementaal virussen zich heel gemakkelijk kunnen verspreiden, waar ineens hele bevolkingsgroepen ziek worden, zal dit door de harmonie die u in u hebt aan u voorbij gaan. Zult u zelfs mensen kunnen helpen zonder dat u die zelfde virussen overneemt.

Is het zo, als voorbeeld, gemakkelijker om het te aanvaarden?

 • Ik begrijp dat als er iets staat te gebeuren, bijvoorbeeld een orkaan, dat de aarde weet dat dit staat te gebeuren. Dat is een onderdeel van die zuivering. Die boom staat op die aarde en is in harmonie met die aarde, die harmonie zit om die boom. Wij gaan in harmonie en laden ons daarmee op en met die harmonie kunnen we dan werken. Is dat juist?

Je kunt daarmee werken, dat is perfect. Je kunt daarmee werken en wat voornaam is, doordat je deze harmonie in u opneemt, uw eigen aura als het ware met deze kracht laadt, bent u met het gebeuren in evenwicht en gaat u dat niet nadelig storen, integendeel!

Het is heel oude truck, het is een gegeven dat in de tijd van de druïden heel gekend was en gebruikt werd. Toen bestonden er nog heilige wouden, maar men trok zich toen ook terug, men nam toen ook deze ladingen of laat me zeggen: men stelde zich in harmonie met de aarde, dus als dusdanig kon men toen ook zeer veel resultaten bereiken. En ik moet u zeggen toen was de aarde nog niet zover naar de knoppen geholpen zoals dat nu het geval is.

Maar, en dat blijft, u hebt grote bomen, grote bomen behoren nu altijd tot een bepaalde groepsgeest. Die groepsgeest heeft een harmonie met de aarde, gezien die bomen een deel zijn van de aarde dat eigenlijk onafscheidelijk is. Want de aarde zonder groen kan niet functioneren. Dus op het ogenblik dat je die natuurlijke harmonie in u opneemt en ook uitdraagt, voelt de aarde dit aan, ben je in harmonie met de veranderingen van de aarde en gaan de zaken – waar anderen zich tegen verzetten en tegen vechten – voor u “aan u voorbij” zonder schade, zonder problemen.

 • U zei net ook in dat verband, dat je dan ook mensen zou kunnen helpen?

U kunt door uw harmonie mensen helpen.

 • Gaat dat dan automatisch?

U zult dit aanvoelen. U zult aanvoelen waar u een overdracht kunt doen. Waar mensen ervoor openstaan en waar anderen er niet voor openstaan.

Wat u niet moet doen is zeggen:“Kom maar”. Nee, u voelt het wel aan. Ook hier weer is het van belang dat u via uw tweede werkelijkheid inspeelt op het gebeuren. Degenen, of het nu mensen, dieren of planten zijn, die uw harmonie kunnen gebruiken, zullen via de tweede werkelijkheid dit van u overnemen.

Het zal via het fijnstoffelijke en het niet-stoffelijke veel gemakkelijker gaan, dan dat het puur stoffelijk zou zijn.

Ook dit weer is beginnend magisch werken.

Dan denk ik weer even terug aan het voorbeeld van de oude druïden, daar functioneerde dat ook zo. Nu kun je niet meer die oude wereld van duizenden jaren terug naar hier brengen, maar de sleutels, de werkwijze, passen wel in de nieuwe context en zijn wel bruikbaar.

 • Tegen het gebeuren op zich moet u zich dan gewoon neutraal opstellen?

U neutraal opstellen zoals hier is gezegd. Kijk, wat je nooit mag doen, zeker niet naar de toekomst toe, is u laten meedrijven door hetgeen, vooral in uw maatschappij, de media, de overheid, u zal trachten wijs te maken.

Er zullen waarschijnlijk, als ik het zo kan overzien, angstcampagnes gevoerd worden naar de mens toe, omdat hij eerstens zich medisch zou laten behandelen, opdat hij allerlei medicijnen zou gaan nemen. Doe daar niet aan mee!!!

Gebruik de krachten die u zelf bezit! Want, en u zult het kunnen opmerken, degenen die meegaan in deze medische waanzin zullen er slechter aan toe zijn dan degenen die zeggen: “Ik zie wel”.

 • Een soort griepprik bijvoorbeeld?

Ach, een griepprik is nog het minste. En bij een griepprik heb je de garantie dat je de griep wel krijgt en dan heeft de dokter de garantie dat hij een vast inkomen heeft. Maar er zijn andere zaken waar men de mens toe zal willen verplichten, omdat men de mens tracht angst aan te praten.

Een van de zaken is dat men ook zal gaan proberen om bijvoorbeeld bepaalde implantaten de mens eigen te gaan maken, omdat men dan zogezegd direct meteen kan ingrijpen.

Al deze zaken, laat dat aan u voorbij gaan! Het is al erg genoeg dat men dit bij dieren doet, dan dat men dit nu bij de mens moet gaan uitvoeren. Maar de plannen daarvoor liggen klaar.

Verder moet u rekening houden dat men ook via medicatie nog van alles wil gaan toevoegen. Indien het niet lukt via medicatie zal men proberen in vele gevallen dit via de voedingsketen te doen. Ook daar zult u opmerkzaam moeten zijn!!!

Meer kan ik daar niet aan toevoegen. Het is vooral van belang dat u tracht uit te voeren wat wij hier naar voor brengen. Het is een kleine, niet moeilijke oefening. Ik weet het wel, het komt bij al de andere, maar het stelt u in de mogelijkheid om langzaam maar zeker, meer en meer de echte krachten te gaan gebruiken die rondom u zijn. Daar wilden wij naartoe gaan vanavond.

Het is ook, en daar drukken we toch nog eens op vanuit onze zijde, een noodzaak dat u met elkaar in contact blijft! Dat u voor uzelf, zoals we vanaf in het begin gezegd hebben, uw ervaringen neerschrijft, vastlegt en bijhoud. Dit is heus niet alleen voor uzelf hoor, anderen zullen daar later ook nog een nut van hebben. En dat u ook de moeite doet om onderling zaken uit te wisselen. Dat hoeft heus niet altijd via moderne technologische middelen te zijn. U kunt evengoed u rustig meditatief zetten, de groep voor uw geest halen, en zo de zaken doorgeven. Wanneer u zich met elkaar verbonden voelt, één voelt, zult u opmerken dat u elkaar zult kunnen steunen op die wijze, en dat u elkaar een meerwaarde kunt bezorgen.

Wat er dan ook gebeurd, jullie zijn aan elkaar verbonden. Zelfs wanneer het op een bepaald moment misschien niet mogelijk zou zijn elkaar fysiek te benaderen, blijf je toch met elkaar verbonden en kun je uitwisselingen met elkaar doen. Maar ook hier weer moet je u erop instellen, moet je er voor gaan. Zo.

 • Ik ben denk ik in de war gekomen ben door het feit dat u straks zei, dat je een bepaald gebied wat je je voorstelt, kunt vrijwaren voor…. Nu begrijp ik eigenlijk dat u zegt: “ je moet niet proberen om bijvoorbeeld een windhoos een andere kant uit te laten gaan”.

Neen. Maar als u harmonisch bent met die windhoos dan zal die waarschijnlijk als een fris windje rond uw hoofd gaan en heb je daar geen last van. Begrijp je de nuance? Als je gaat zeggen: “Stop”, dan zit je wel op de nok van het dak. Dat is het verschil.

Goed, ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is en dat je heel spontaan tijd neemt en probeert deze oefening te doen. En vooral, let op wat je voelt, en dit zal voor iedereen verschillend zijn. Want ook waar je het doet zal van belang zijn, naar gelang de harmonie.

En nu mag u het mij niet kwalijk nemen, mijn lieve broeders en zusters, dat ik het medium even ga vrijgeven. Indien u nog vragen hebt, dan zou ik voorstellen deze aan mijn collega, in het tweede gedeelte, nog even te stellen, alvorens de meditatie te laten uitvoeren.

Ik wens jullie nog heel veel succes met al uw oefeningen en vertrouw erop, jullie kunnen al meer dan je zelf geloofd!

Deel 2

Aan mij om u het tweede gedeelte, indien er geen vragen meer zijn, u te begeleiden in de meditatie. U mag echter nog eerst wel eventueel een vraag stellen. Niemand?

Goed. Ik zal toch even voor we beginnen te mediteren een kleine toevoeging doen aan wat de broeder in het eerste gedeelte bracht en wel in die zin: tracht naar de toekomst toe alles zo eenvoudig mogelijk te benaderen. Vermijd alle ingewikkelde situaties of zaken. Wanneer u kunt tracht steeds, wat er ook gebeurd, de simpelste oplossing te nemen en te volgen. En dit geldt voor alles.

Wanneer er bijvoorbeeld ziekten zijn, tracht wanneer er medicijnen gegeven worden natuurlijke zaken te gebruiken. Simpele zaken. Distantieert u zoveel mogelijk van de ingewikkelde chemische, scheikundige zaken. Deze zijn op het ogenblik voor de mens schadelijker dan dat ze dus efficiënt zijn. Hetzelfde betreft uw voeding. Wat uw voeding betreft tracht u te beperken tot eenvoudige zaken. Liefst zo natuurlijk mogelijke zaken. Vermijd zoveel mogelijk dingen die met abnormale methodes zijn verkregen. Daarbij kan ik ook zeggen tracht zo weinig mogelijk consument te zijn van stoffen die verkregen zijn via slachten enzoverder. Dit wil niet zeggen dat ik daarmee bedoel dat u helemaal geen vlees of zo mag eten, geen vis of dit of dat, maar beperk al deze zaken.

U mag niet vergeten dat zeker rond de vleesconsumptie en de visconsumptie op het ogenblik eigenlijk nogal wat negatieve zaken aanwezig zijn en zeker naar de winterperiode toe waarschijnlijk ook nogal wat besmettingen zullen voorkomen. Dit is zomaar een beeld dat ik neem van hetgeen wat ik kan overzien naar hetgeen wat de komende maanden inhouden. Tracht alles zo simpel mogelijk te benaderen. Zoek geen ingewikkelde structuren, geen ingewikkelde oplossingen en zelfs zou ik zeggen: in de maatschappij bekijk het langs de meest logische kant en doe niet mee aan alle mogelijke opbouw van zus of zo, want het gaat alleen maar leiden tot niet oplosbare en ingewikkelde, voor de mens, frustraties. En dat is het laatste waar je in deze tijd eigenlijk met moet rondlopen. Ach, het is een kleine toegift van mij. Laat ons zeggen: keer terug naar het eenvoudige en u zult het er het meest gemakkelijke hebben in deze maatschappij en u zult ook meestal juist kunnen handelen.

Kijk het kan heel boeiend zijn bijvoorbeeld over een wagen te beschikken die alle moderne snufjes heeft en die op alles en nog wat reageert. Maar op het ogenblik dat, om welke omstandigheid ook, daar een invloed is die die snufjes in een knoop brengt, dan staat u daar. En dan kunt u niet meer verder. En wanneer er dan iemand aankomt met een ouderwetse bak die alleen nog maar mechanisch functioneert, deze kan wel verder en kan zijn doel wel bereiken. Het is maar hoe je het benadert. En zo is het met vele zaken in de toekomst.

Let ook op, jullie zitten allemaal nogal met de computer bezig en al die technologieën. Ik zeg niet dat het voor overmorgen al is, maar veel langer zal het niet duren. Er zullen nogal wat storingen gaan optreden en in sommige gevallen kan het zelfs zo worden dat die zaken totaal niet meer bruikbaar zijn. Met alle gevolgen vandien en alle consequenties vandien, maar goed, hou er rekening mee. Wanneer u nog pen en papier hebt, kun je altijd nog een notitie nemen wanneer uw laptop het niet meer doet. Het klinkt misschien allemaal nogal een beetje ver gezocht en toch zullen de meesten kunnen opmerken dat het niet zo ver gezocht zal zijn. Dus, en dan heb je natuurlijk het grote voordeel, wanneer u een beetje met de zaken overweg kunt die men u hier al heeft willen aanleren, dat u toch nog wel met elkaar kunt communiceren, ondanks dat misschien zaken langs technische weg een beetje bemoeilijkt zijn. Goed, en dan kunnen we rustig overgaan tot de meditatie.

Meditatie: De heilige eiken en de witte wolf

Lieve mensen, ik zou jullie graag even meenemen naar de tijd dat ik op deze wereld rondliep. Stel u voor dat het de tijd was dat er nog echt wouden hier in Europa waren en dat de overbevolking toch nog niet was zoals ze nu is. De tijd dat de mens nog één was met de natuur en deze natuurkrachten kon gebruiken. De broeder in het eerste gedeelte heeft jullie een trucje geleerd om de kracht van een boom op te nemen. Wel ik zou graag met jullie nu in meditatie gaan en u dit even laten beleven zoals het lang geleden mogelijk was. Mag ik vragen dat jullie gewoon heel ontspannen gaan zitten.

We vormen hier een mooie kring. Stel u voor dat deze kring één geheel is, een gesloten geheel. En dan gaan we samen het woud intrekken. U moet u voorstellen dat we op een kleine open plek komen, een groene plek. Deze open plek is omzoomd door 7 eeuwenoude eiken. Die eiken staan in een ronde zoals wij nu in deze ronde zitten.

Deze eiken zijn enorm hoog. Vormen een enorme kruin waar zeer veel leven in aanwezig is. Allerlei vogels nestelen zich erin, maar ook andere dieren zoals eekhoorns zijn er aanwezig. Op de grond, aan de voeten, aan de wortels van de eiken, vinden we ook allerlei dieren die zich daar heel goed voelen. Niet alleen kunnen we spreken dat daar bijvoorbeeld konijnen aanwezig zijn, maar er zijn ook wilde varkens aanwezig, er zijn ook marterachtigen aanwezig. Rond dat gebied kunnen we zeggen dat er ook herten en reeën aanwezig zijn. Eigenlijk de ganse dierenwereld bevindt zich rond deze kring.

En stel u dan voor dat in deze kring een mooie witte wolf komt binnengewandeld. Dat deze witte wolf zich in het centrum van deze kring zet als symbool van het leven, als symbool van de kracht, de harmonie met de natuur. Stelt u nu zelf in gedachte voor dat ieder van u met zijn rug tegen een eik staat. En als u liever zit mag u van mij tegen de eik gaan zitten. Geeft niet in deze kring. Met de wolf in het centrum van onze kring. Voel, ervaar de uitstraling van de aarde via de eiken,via de stam van deze bomen. Wordt er één mee. Terwijl je dat aanvoelt, luister naar de wolf. Luister naar zijn roep. Concentreer u op het huilen van de wolf. Concentreert u op dat geluid. Hoor, voel hoe het geluid van de wolf door de lucht wordt opgenomen en via de kruin van de eiken verspreidt wordt over het woud. Hoor, voel de kracht. Voel hoe alles in het woud zijn oren spitst, hoe alles luistert naar de kracht die de wolf vertegenwoordigd. De witte wolf, symbool van het licht. Xenox roept, de kracht gaat uit. Alles vloeit samen. Wordt één geheel. Voel hoe u één bent met alle leven rondom u. Niet alleen bent u opgenomen in de kracht van de eik, en u bent ook opgenomen in de kracht van de dieren. U bent in harmonie met alles. Zoals de witte wolf in harmonie is met het wilde varken, met het konijn, met de eekhoorn, met de ree, met het hert, noem maar op. Alles is met elkaar in harmonie.

Op de plaatst waar we nu zitten, de kring die we gemaakt hebben, is een heilige kracht, de heilige kracht van de aarde zelf. Want de eiken, in harmonie met de aarde, nemen de vruchtbaarheid in zich op via het water, waardoor dat door de aderen van de aarde stroomt en via de wortels tot vruchtbaarheid kan dienen van de ganse oppervlakte. Tot vruchtbaarheid kan dienen van het ganse woud en van alle leven in het woud. De eikels aan uw voeten zijn de voeding voor velen. Zowel voor mens als dier.

Al wat leeft is in evenwicht. Aarde, water, lucht het is volledig met elkaar in evenwicht. Zittende in deze kring, luisterend naar de roep van de witte wolf, voelen we, ervaren we, hoe boven de kruinen van de eiken de wolken samentrekken en hoe vanuit deze wolken het vuur naar de aarde daalt. Het vuur dat het licht geeft, dat de lucht verfrist, ververst. Zien we hoe ook het water voeding brengt, lafenis brengt, verfrissing brengt. En toch blijft onze kring in harmonie met het geheel, evenwichtig, het water stoort ons niet, het vuur geeft ons alleen maar het licht waardoor we duidelijker ervaren en zien wat de eenheid is in dit heilige woud, waardoor we voor onszelf ervaren hoe krachtig de aarde uitstraalt, ons energie geeft, ons eigen lichaam harmonisch maakt. We voelen hoe alle onevenwichten afgevoerd worden en hoe zelfs het stoffelijke van ons kracht opneemt, evenwicht krijgt, één wordt met de werking van de moeder. Eén wordt met deze krachten van deze heilige plek.

En zie dan hoe de witte wolf, nadat hij zijn lied gezongen heeft, in harmonie van u afscheid neemt. Hoe hij zijn weg verder gaat om op andere plaatsen voor anderen hetzelfde beeld, hetzelfde verhaal duidelijk te maken. Zie hoe alles is vernieuwd, zie hoe alle krachten, voel hoe alle krachten, ervaar hoe alle krachten één zijn. Ervaar hoe jullie één zijn in deze kring. Ieder opgenomen in de kracht van de eik. Niet van een eik, maar van de geest van de eik. Voel hoe u geladen bent, voel hoe elke cel van uw wezen de harmonie ervaart. Voel hoe het vuur, de lucht heeft geladen, de zuurstof voor uw lichaam een extra dimensie heeft gegeven, zodat ieder van u, deze kracht, in elke cel van zijn wezen heeft ontvangen.

Voel u één in dit heilige woud. Voel u één met de goden en de godinnen van de aarde. Voel u een met de krachten van het licht. En wanneer je dit alles hebt opgenomen laat ons dan dankbaar zijn, dankbaar dat we deze krachten van de natuur, deze krachten van de aarde hebben mogen ervaren. Dat de aarde ons nog steeds ziet als deel van haar. Dat zij ons nog steeds als een harmonisch gegeven benadert, waardoor wij, wanneer we zo dadelijk deze heilige plaatst verlaten, waar we ons ook bevinden, voor deze aarde, voor de moeder aarde een harmonische uitstraling zijn, een kracht zijn waarop zij kan verder aanzetten. Een kracht die ervoor zorgt dat de nieuwe evenwichten, de nieuwe harmonieën zich kunnen voltrekken. Een kracht waar ook anderen een deel van kunnen hebben.

En dan kunnen we, nu we in eenheid zijn, in harmonie zijn, rustig afscheid nemen van deze heilige eiken en terugkomen naar onze eigen kring. Rustig bij elkaar gezeten. Beseffende dat wij één zijn. Beseffende hier samen zijnde, zijn we één kracht. Maar wanneer dat we zo dadelijk huiswaarts keren blijven we één kracht. Zijn we met elkaar verbonden, zijn we één en volgen we het lied van de witte wolf dat zingt van kracht en harmonie, dat zingt van eenheid en bescherming.

Laat deze witte wolf, deze Xenox, voor ons symbool zijn van de kracht van de groep. Laat ons beseffen dat, teruggaande naar de eenvoud van de natuur, dat wij vanuit deze eenvoud krachtiger, harmonischer, lichtender zijn dan eender ander ingewikkelde gegeven. Want als wij deze maatschappij willen laten overleven, dan zullen we terug naar de eenvoud moeten keren. Dan zullen we terug moeten beseffen dat wij stoffelijke mens niet meer of minder zijn dan de witte wolf, deel van die natuur. Dat wij stoffelijke mens niet meer of minder zijn dan die eiken, deel van de natuur, deel van de aarde, die op haar beurt weer deel van de kosmos is. En dit besef in ons dragende en vanuit die eenvoud werkende kunnen we alle veranderingen heel harmonisch beleven en doorleven en zijn we de lichtbakens in de nieuwe tijd. Zijn we de pioniers van Aquarius in alle eenvoud.

 

Sta mij toe u te danken voor uw medewerking. Ik heb u even meegevoerd in de wereld waarin ik nog geleefd hebt. Deze wereld is eigenlijk niet zoveel anders dan de uwe. De verpakking is anders. Maar de kern, het wezen van de werkelijkheid is nog steeds hetzelfde. Laat ons niet naar de verpakking kijken, maar laat ons naar het wezen van de werkelijkheid kijken en met dit harmonisch zijn en werken. Dan kun je ervan op aan dat uw leven waardevol is. Wat er ook gebeure, dat je hier op deze aarde veel kan leren en dat juist hetgene is, wanneer je dan terug naar onze zijde komt, dat je kunt meenemen. Dat is onvergankelijk. Al de rest, goede vrienden, vergaat in het niets. Hoe groots het zich ook in de stof kan manifesteren en in voordoen, het verdwijnt in het niets. Alleen hetgeen wat je werkelijk betekend hebt voor de aarde dat blijft eeuwig bestaan.

Ik wens jullie allen veel succes op jullie weg. Het ga jullie goed.