Harmonie met de aarde

image_pdf

27 maart 2012

We zijn vanavond aan het begin van een nieuwe werkwijze tussen jullie, aan de stoffelijke zijde en wij, aan de niet-stoffelijke zijde. Onze aanpak, zoals je weet, zal een beetje anders zijn maar daarom niet minder efficiënt. Wij hebben ook steeds de gewoonte, vanuit ons oogpunt, te stellen dat wij niet onfeilbaar zijn, wij zijn ook niet alwetend, want wij zijn zeker God niet, en dat wij het op prijs stellen dat u steeds zelfstandig blijft nadenken.

Anderzijds kan u ervan op aan dat wij vanuit ons beste weten, trachten de zo correct mogelijke informatie aan jullie door te geven.

Onze bedoeling is dat de bestaande groepen, die toch de laatste jaren enorme inspanningen hebben gedaan om, in harmonie met de aarde en in harmonie met onze zijde, zo goed mogelijke resultaten te boeken, dat we deze groepen trachten verder te ondersteunen, verder te begeleiden en uiteindelijk ieder van de deelnemers de mogelijkheid te bieden om in de loop van de tijd volledig zelfstandig in deze veranderende tijden te kunnen optreden, te kunnen helpen, te kunnen diegene zijn die mede de basis leggen voor de vernieuwingen op deze planeet. En dit is niet min.

U mag niet vergeten dat je de vernieuwing hoegenaamd niet moet verwachten van diegene die op het ogenblik met grote trom u van alles trachten wijs te maken. De vernieuwing zit hem in het kleine, in de details. De vernieuwing zit hem niet in de massa, maar bij het individu.

Op het ogenblik is de spreuk die jullie kennen: ‘verander de wereld en begin bij uzelf’ meer dan waar. Al hetgeen wat u op het ogenblik met grote trom wordt aangeboden, is naar de toekomst toe, zelfs in het heden,  waardeloos. De kracht van de verandering zal hem zitten in uzelf, in het individu, in de werking van het individu, samen in groepen, enz.. Maar weer geen groepen die honderden en duizenden omvatten, want dat is onstuurbaar, maar wel vele kleine groepjes, zoals deze hier en zovele die op het ogenblik overal op de aarde zijn gevormd. En daar gaan we voor! Daar zetten we ons voor in, om vanuit deze brandpunten de vernieuwingen op te vangen en in een juist kader te kunnen laten verlopen.

U hebt in de cursussen die u gevolgd hebt, al zeer veel geleerd. Er is u aardig wat materie gegeven en we hebben moeten opmerken dat op sommige ogenblikken dit misschien voor velen onder u heel zwaar werd. De meeste hebben, en ik kan zeggen: allemaal, zich ontzettend ingespannen. Maar door de snelheid waarmee alles is gebracht de laatste maanden, zijn er misschien wel hier en daar wat moeilijkheden opgedoken om dit alles te verwerken, om dit alles te begrijpen, juist te plaatsen en zeker tot een juist resultaat te komen.

Niettegenstaande dat zijn wij ervan overtuigd dat dit voor iedereen, als het ware, een catharsis is geweest die het nu mogelijk maakt dat we, misschien een beetje op een mildere manier, daarop aanzetten, ieder van u toch de juiste werktuigen, het juiste alaam in handen heeft om nu verder te kunnen gaan. En daar gaan we vanaf nu op inspelen, om het zo te zeggen.

We gaan proberen van regelmatig enkele praktische zaken naar voor te brengen die voor ieder van u nuttig zijn en die, wanneer je het gezamenlijk bekijkt, een ganse opbouw geven naar de toekomst toe om voor ieder van u, op de meest accurate wijze, de veranderingen te kunnen doorlopen.

We zijn nu in het voorjaar. Ieder van u is redelijk aangenaam gesteld gezien de temperatuur buiten. Het weer valt best mee. Maar wanneer u rondom u kijkt, dan ziet u iets anders of merkt u iets anders. Er zijn de laatste weken heel veel eigenaardige zaken gebeurd, zaken die soms onbegrijpelijk zijn voor diegene die ze aanhoort, zaken dat je zegt: “dat kan toch niet”. Men heeft u dit vele maanden terug reeds gezegd dat zulke zaken meer en meer gaan toenemen. De onevenwichtigheid in het menselijk zenuwstelsel en het menselijk denken wordt in deze periode steeds sterker. En dit is maar een klein facet van wat er aan kosmische kracht op het ogenblik door en rond deze aarde gaat. Het is deze energie die ervoor zorgt dat plotse normale reacties abnormaal worden. Je zou kunnen zeggen dat de invloed uit de kosmos een zeer sterke inwerking heeft op uw zenuwsynapsen zodat, wanneer je al een beetje in een labiele toestand bent, het helemaal doorslaat. Dit voor de mens.

Anderzijds heeft dit ook invloed op materialen. Dit klinkt misschien gek, maar wanneer er ergens ook maar een kleine afwijking in een stof voorkomt, dan gaat in deze tijd deze afwijking zich voltrekken. Dat wil zeggen: waar u anders een voorwerp duizend maal kunt laten vallen, valt het nu en is het in stukken. Waar je anders technologisch fouten kunt maken zonder enig gevolg, heb je nu, voordat je het weet, een catastrofe. Zaken die gewoon niet ingeschat worden, gebeuren. En ik denk dat ieder van u, waar ook, dit de laatste tijd meermaals zal opgemerkt hebben, zo goed in kleine zaken dan in grote zaken.

Dit houdt in dat dit ook voor jullie impact kan hebben, want u bent nu eenmaal een stoffelijk voertuig dat op deze krachten reageert. Zodoende kunt u, zonder dat u er bij stilstaat, komen tot foute handelingen met soms gevolgen die niet aangenaam zijn. Maar er zijn mogelijkheden om dit op te lossen, om dit voor uzelf te pareren, om te leiden. En één van de simpele handelingen daarin is: u terug in harmonie te stellen met de natuur. Dit klinkt misschien raar, want de meeste onder u zullen zeggen: “ja maar, de natuur, dat vind ik wel goed en de laatste tijd ben ik nogal één met de natuur”, maar u kunt dit meer specifiek doen. Gezien deze kosmische krachten vooral een wisselwerking uitmaken tussen de aardenergie en eigenlijk het totale potentiaal van uw zonnestelsel, kun je door u bijvoorbeeld één trachten te voelen met een eik, met een beuk, noem maar op, met een of andere loofboom, al heel veel bereiken. Want deze grote bomen zijn er ook aan onderhevig, maar zij hebben de mogelijkheid om via hun uitstraling, via hun aura, als ik het zo mag zeggen, deze zaken in een juiste context te leiden.
Dat wil zeggen dat u, wanneer u bijvoorbeeld de moeite neemt van even rustig tegen zo een boom te gaan zitten of te staan en u trachten één te voelen, uw eigen zenuwsysteem en vooral uw zenuwsynapsen van de spanning bevrijdt die er normaal op is gekomen door de energieën die nu rond de aarde gaan.

Wanneer u dit regelmatig doet, u kunt dit, wanneer u zich een beetje gestresseerd voelt, dagelijks doen en anders om de paar dagen even enkele minuten, dan gaat u opmerken dat uw zenuwstelsel veel stabieler gaat zijn, dat u rondom u alles opmerkt en voor uzelf vaststelt: “maar hoe is dit mogelijk?”, maar zelf ga je zaken meer in de hand houden.

Anderzijds, voor diegenen die zich geroepen voelen, is op dit moment u zoveel mogelijk in de natuur begeven, ik zou bijna zeggen: terug naar uw oude roots gaan, want uw oude roots zijn meestal de mens die op de aarde werkte en met de aarde werkte en vanuit de aarde kon leven, en of u nu aan het tuinieren slaat of u gaat andere zaken doen, wandelen in een bos of gewoon op een strand u regelmatig één voelen met de zee en de lucht en de aarde, het maakt allemaal niet uit hoe u het doet, de essentie is vooral dat u in deze periode, deze opkomende lente uw lichaam de kans geeft in harmonie te komen met de uitstraling die de aarde aan het opbouwen is. Want daar zit hem juist de kern.

Door de kosmische tendensen die bezig zijn – en u mag dit zeker nog bekijken dat dit in stijgende lijn zal gaan tot aan de Wessac; en wat na de Wessac gaat gebeuren, daar kan ik mij hoegenaamd niet over uitspreken, maar de kans is groot dat tijdens de samenkomst en de celebratie van de Wessac deze krachten nog versterkt worden – is het voor ieder van jullie meegenomen reeds zich aan deze nieuwe invloeden aan te passen door u meer en meer in harmonie trachten te stellen met de nieuwe uitstraling die de aura van de aarde aan het opbouwen is. Tegelijkertijd wens ik u daarbij op te merken dat u zich best zoveel mogelijk distantieert van alles wat er aan abnormaliteiten in de maatschappij gebeurt. Want hoe meer u daarmee meegaat, hoe meer u met de zware emoties die zich in de komende tijd nog meer en meer zullen voordoen, u laat meeslepen, hoe sterker u in de verkeerde richting u programmeert. En het is best dat u daar niet in meegaat. U kunt dan misschien voor uw medemens, die het niet begrijpt, overkomen als een harde dame of een harde heer met weinig emotie, maar dat is de schijn, daar moet u zich niet aan storen. De kwestie is dat u zelf in deze veranderingen uw eigen lichaam zo goed mogelijk in evenwicht kunt houden.

Wat uw geest aangaat, ach, die tracht het wel op zijn eigenste wijze zo goed mogelijk te plaatsen. De meeste onder u zullen in de toekomst meer en meer het gevoel krijgen dat hun eigen geest meer en meer tracht inspiratief in te grijpen in uw denken en uw handelen. Ook dit hangt samen met deze kosmische evolutie, deze kosmische krachten.

En de laatste, en dit is misschien toch niet van het minste belang, in tegendeel: als groep zul je naar de toekomst toe sterker en sterker met elkaar moeten omgaan. Je mag niet vergeten dat je eigenlijk in deze voor elkaar verantwoordelijk bent. U hebt daar misschien nog niet zo bij stil gestaan, maar u mag niet vergeten dat, doordat u samen hier lering krijgt, doordat u hier samen mediteert, met krachten werkt, is er tussen jullie een zeer sterke onderlinge uitwisseling die veel verder gaat dan hetgeen wat u op het eerste zicht vermoedt. En daar komt bij dat de verschillen tussen jullie veel minder groot zijn dan dat je soms kan denken. En dit heeft heus niets te maken dat de ene jonger en de ander ouder is, dat de ene vanuit die hoek opgeleid is en de ander vanuit die hoek. Dat zijn de menselijke aspecten, maar die spelen hier maar een kleine, minieme rol.

Het belangrijkste van alles is jullie zelfde geestelijke gedrevenheid, jullie zelfde, ik zou zeggen: vanuit jullie geest gebondenheid die veel verder gaat dan alleen maar eens om de zoveel tijd eens gezellig samen zitten en naar de geest luisteren. Maar gezien de toekomstige evoluties zul je opmerken dat je ook in de stof mekaar sterker nodig hebt. En dan is er natuurlijk het punt dat je ook elkaar nog beter moet leren kennen, zodat je ook tot een veel grotere aanvaarding kunt komen van de persoonlijkheid die ieder is. Want het zwakke punt in de mensheid is dat iedere mens de neiging heeft om van zichzelf te denken: “ach, voor mij is het nog niet zo slecht, maar die ander, hé ….” En daarin ligt in de toekomst de sleutel: dat je dat eerste achter u kunt laten en dat je kan aanvaarden dat ieder mens is zoals hij is en dat dit geen beperking mag inhouden tot elkaar te ondersteunen, tot elkaar bij te staan in de ontwikkelingen die we nu gaan.

Het heeft weinig nut, wanneer je voor uzelf met vragen zit, van deze weg te duwen omdat je de idee hebt: “wat gaat de ander denken als ik dit naar voor breng?” of “hoe gaan de anderen mij bekijken?” Vergeet niet, beste mensen: alle deelnemers van de groep zijn voor ons evenwaardig. U bent niet gelijk, u bent mens, mens plus geest, en ieder heeft zijn eigenheid, dat is zeer juist, maar u bent allen evenwaardig en er is, wanneer er in uw hoofd een vraag opduikt, wanneer er bij u een gevoel ontstaat, niet meer of minder als de ander en het is binnen een werking zoals deze niet goed wanneer u dit tracht te verduwen. Het is niet acceptabel voor uzelf wanneer u gaat ontkennen wat er werkelijk aan emotie en vragen in u aanwezig is. En dit is de basis ook waarop we in de toekomst verder gaan werken.

Voor ons telt vooral dat je uw persoonlijke evolutie, uw persoonlijke bewustwordingsgang zo goed mogelijk kunt volgen. In tegenstelling tot wat je tot heden in de cursus hebt gekregen aan oefeningen met opdrachten enzoverder en waar, gezien het magische aspect van de gegeven cursussen, het zeer belangrijk was dat dit zo correct mogelijk opgevolgd en uitgevoerd werd, gaan wij in de eerste plaats ervan uitgaan van het belang voor u persoonlijk; niet van alle mogelijke magische handelingen. Ze zijn waardevol, zeker, en voor sommigen zijn ze misschien onmisbaar in de evolutie, dit is ook juist. Maar op dit ogenblik, waar wij nu de zaken hebben overgenomen, gaan we u als mens, als individu binnen de groep, als belangrijkste factor beschouwen en van daaruit trachten u allen gelijkmatig voort te helpen, zodat je in de komende jaren in deze streken een brandpunt kan zijn voor al diegenen die, langzaam maar zeker, gaan zoeken naar de vernieuwing; een brandpunt kunt zijn voor de toekomende generaties, een doorgeefkanaal kunt zijn van waarden die anders door de massa van alle mogelijke fantasieën zouden overspoeld worden. En dat, beste mensen, is de ware doelstelling nu waar we naar streven. En ik hoop dat ieder van u zich daar ten volle kan achter zetten; dat ieder van u dit, ondanks alle mogelijke andere drukke bezigheden toch als het belangrijkste in het leven kan beschouwen.

Ik heb nu een redelijk lang discours gehouden. Zijn er onder u die op dit moment daar iets willen over vragen? Dan mag u dit nu doen.

  • Broeder, als u spreekt over: dat we allemaal samen zouden moeten komen om de twee of drie maand, is dit dan alleen de stoffelijke of is dat samen met het medium?

De bedoeling is dat de groepen, en u hebt wat deze groep betreft ongeveer een drietal annexen, dat deze mensen die op afstand dit mee volgen, dat zij samenkomen en dat zij, effectief onder leiding van onze zijde, de zaken kunnen bespreken. Echter wilt dit niet zeggen, wanneer er buiten dat een noodzaak zou ontstaan om onderling nog uit te wisselen zonder dat er een trancewerking bij is, kan dit. Er is niemand die daar bezwaar kan tegen hebben wanneer dit gaat om een verdere ontwikkeling en een sterkere uitwisseling. Maar hetgeen wat ik hier vanavond naar voor heb gebracht, is wel degelijk dat er in groep dan een sterke band wordt gesmeed.

U moet namelijk het volgende voorstellen. Op dit ogenblik zit u samen, u hebt hier ongeveer een aantal mensen, maar hier rondom u zijn gemiddeld per aanwezige persoon enkele tientallen entiteiten werkzaam die hier het krachtveld en alles opbouwen. Wij proberen ook bij de mensen, die het op afstand volgen, een bepaalde sturing te geven, maar dit is niet mogelijk zoals dit hier kan gebeuren. Op het ogenblik dat we allen samen gaan zitten en een kring vormen, kunnen wij deze krachten koppelen en ook voor deze die ons op afstand volgen dezelfde krachten, dezelfde invloeden doorgeven.

U mag niet vergeten dat, wanneer u samen zit hier fysiek, en ik spreek hier eventjes alleen fysiek, u telkens weer een enorme energieboost voor uw lichaam krijgt. U hebt dit misschien niet zo snel door, maar dankzij het in groep werken en in groep samenzitten, is er voor velen heel veel gezondheidsmiserie voorkomen. Ondanks dat het soms anders lijkt. Dit realiseer je niet op afstand. Dit kan gerealiseerd worden binnen het regelmatig met elkaar samenkomen en zo de groep vergroten waardoor deze zelfde krachten doorgegeven kunnen worden.

Daarom is het interessant van zulke zaken toch met een regelmaat te doen. Geestelijk gezien liggen de bindingen ver even sterk. Maar stoffelijk gezien is het voor iedere deelnemer in de stof waardevol van dit te ondergaan.

Zo, wanneer er nu geen dringende vragen meer zijn, dan ga ik mijn deel voor de avond hiermee afronden.

Beste mensen, denk goed na over hetgeen hier vanavond is gebracht. Het is misschien in jullie oren een leuk gesprek geweest. Maar in dat leuk gesprek zitten voor ieder van u een paar essentiële sleutels die je liefst vanaf heden toepast. Want de verandering is bezig. De kosmische invloeden in uw zonnestelsel zijn op het ogenblik zeer sterk.

Het is zeer waardevol wat je reeds geleerd hebt en we verstaan best dat de meesten daarmee willen verder werken. Daar is niets op tegen. Maar let op dat u in de toekomst u niet teveel gaat overbelasten. Want we hebben opgemerkt, effectief, dat verscheidene onder u bijna vergeten zijn dat zij in de eerste plaats mens zijn. Dat is niet onbelangrijk daar rekening mee te houden. Daarmee willen we zeggen dat al deze kennis die je hebt en al deze oefeningen waardevol zijn en blijven en dat je, wanneer je een noodzaak voelt om er mee te werken, er best mee mag werken. Maar dat het niet zo mag zijn dat het een obsessieve drang is om daarmee bezig te zijn.

De beste houding in deze tijd is ontspannen zijn, rustig zijn en trachten zo harmonisch mogelijk te zijn met de aarde waarvan u deel bent. En als je vanuit die punten kan vertrekken, ach, dan kan je veel andere zaken daarbij nemen. Maar op het ogenblik dat stress, spanning, emotie in deze periode de bovenhand halen, dan bent u rap vertrokken in de verkeerde richting. We trachten u wel af te remmen, we trachten u wel te helpen maar het is altijd niet mogelijk om te voorkomen dat u op een bepaald moment uw vingers verbrandt.

Daarom: tracht in de toekomst toe rustig, neem uw tijd, te overdenken wat we u leren, wat we u brengen. En wanneer we u een tip geven zoals vanavond van u één te voelen met de aarde en gebruik te maken van de krachten rondom u, maak er dan gebruik van. Tracht zo harmonisch mogelijk te zijn. Vermijdt alle, ik zou zeggen, fobische gedrevenheid in welke aard ook. Geniet vandaag, wanneer de zon schijnt, van de zon. Wanneer het regent, denk: de aarde krijgt voedsel, ze drinkt. Wanneer het waait, dan denk je maar: ach, we krijgen zuivere lucht. Dat is de juiste ingesteldheid. Wat er ook gebeurt in de toekomst, tracht er steeds het positieve, het harmonische in te zien. Want er gebeurt niets dat niet in harmonie is. Ondanks dat u soms denkt dat drama’s toch niet zo harmonisch kunnen zijn. Maar u moet het bekijken vanuit kosmische oogpunten, dan lijkt het weer dat alles anders is dan dat u het gewoon vanuit het menselijk, stoffelijk standpunt kan bekijken. En als u dat leert en u leert zo om te gaan met de stoffelijke wereld rondom u, dan kunt u ervan op aan, dan gaat u naar de toekomst toe nog heel veel zaken kunnen bijleren en gaat u voor uw medemens een steunpunt kunnen zijn, een richtingaanwijzer kunnen zijn van hoe het anders kan en hoe harmonie de basis kan zijn van de vernieuwing.

In het tweede gedeelte kan u nog vragen naar voor brengen en dan kunt u gezamenlijk de avond afronden met een meditatie. We gaan hier op dezelfde wijze verder. De meditatie zal steeds een krachtsopbouw zijn die gebruikt wordt om de veranderingen die plaatsgrijpen, zo juist mogelijk in de juiste banen te sturen, zodat voor de aarde en uw ganse stelsel de vernieuwing een positief, harmonisch gegeven wordt.

Ik bedank jullie voor jullie luisterende oor en wens jullie nog veel licht deze avond toe.

Vragen.

Ik ben broeder Alfonsius en men heeft mij gevraagd om vanavond jullie vragen te beantwoorden en gezamenlijk te mediteren. Laten we stellen dat we dus eerst overgaan tot de vragen.

  • Ja broeder, maakt het uit langs welke kant je staat als je tegen een boom staat?

Het maakt weinig uit langs welke kant je tegen een boom staat omdat je, wanneer je tegen een boom gaat staan, uw aura vermengt met de aura van de boom. Nu is het wel zo dat voor bepaalde magische procedures, die gangbaar zijn, er soms gebruik gemaakt wordt van de windrichtingen en dan kan het interessant zijn van in een juiste richting te staan. Echter, hetgeen vanavond door broeder Ambrosius naar voor is gebracht, heeft met deze procedures niets te maken. Het heeft enkel te maken met voor het lichaam een herschikking te krijgen van de evenwichten in uw zenuwstelsel en vooral de kruisingen en de uiteinden. Dus u mag altijd staan waar u het gemakkelijkste staat.

Persoonlijk, maar dit is een idee van mij en een oude ervaring uit de stof toen ik nog op aarde rondliep, wanneer ik mij in een woud bevond en ik ging tegen een stam van een boom staan, dan heb ik altijd getracht mij zo te zetten dat ik met mijn toenmalig gelaat naar de zon toe stond. En als het even enigszins mogelijk was van ook de zon op mij te voelen omdat dit, ook weer persoonlijk, mij een extra gevoel van harmonie en kracht gaf door deze invloed van de zon. Maar dit is een persoonlijke ervaring geweest toen ik nog op aarde rondliep zoals jullie.

  • Ik was gewend me te linken aan de vorige groep via het groepszegel. Dit is nu weggevallen. Is er een nieuwe directe link, eventueel een zegel, voor deze groep mogelijk?

Ach, waarom zou dit wegvallen?

  • Dat hebben ze gezegd.

Nou dat kan wel zijn. Maar wanneer je als groep een zegel hebt gemaakt en dat zegel is gebaseerd op de harmonische krachten binnen deze groep, dat zegel is een symbool van licht en harmonie, is het dan belangrijk welk etiket er op geplakt wordt? Dat denk ik niet. Ik denk dat het zegel als bescherming, maar ook als werkinstrument dat is opgebouwd door, laat ons zeggen, toch vele uren inspanning. Als je het mij vraagt, maar ik bekijk het natuurlijk vanuit een andere optiek, blijft dit zegel wel degelijk zijn waarde behouden. Je linkt het waarschijnlijk niet meer, en dat kan ik aannemen, met onze confraters van het Priesterrijk. Maar ik denk niet dat dit een onoverkomelijk obstakel is.

Kijk, je moet het zo beschouwen dat het uiteindelijk een creatie van deze groep is. Dat daar van ieder van jullie een stukje in ligt. En dan denk ik wel dat je dat als symbool verder kan gebruiken. Och, je kunt het misschien een beetje bijsturen, een beetje aanpassen. Dat is altijd mogelijk, nietwaar? Om dan nu te zeggen van: “oké, we zijn hier veranderd van leermeesters en nu vervalt alles wat wij geleerd hebben”, neen dat zou ik niet zeggen.

Het is niet omdat u van school verandert in de stof dat daarmee alle kennis, die u in de vorige school hebt opgedaan, vervallen is. Die heeft zijn waarde. En ik weet, u gaat zeggen: “ja maar, het was gelinkt aan die priesters en het was zo en zo”, dat is allemaal juist maar uiteindelijk komt het er op neer dat het binnen het kader van deze groep en deze werking is gebeurd.

En goed, nu heeft de Witte Broederschap dit in zijn totaliteit overgenomen. Ik denk niet dat je daar echt problemen mee kunt krijgen wanneer je daar verder mee werkt. Dat is mijn bescheiden mening.

  • En uw bescheiden mening is de mening van de Witte Broederschap?
    Excuseer broeder dat ik misschien een beetje cru ben maar dit is compleet tegen hetgeen de vorige keer gezegd is geweest.

Kijk, ik heb niet de pretentie voor te spreken voor het bestuur van de Witte Broederschap. Men heeft mij gevraagd jullie antwoorden te geven. Ik ben op het ogenblik hier omringd door velen van ons en de inspiratie die ik doorkrijg en dan weer vertaal naar het medium, omdat het voor u in woorden begrijpbaar zou zijn, is dat we dit wel degelijk kunnen doen. Als u nu werkelijk er op staat, wil ik voor u, maar dat kan ik niet rechtstreeks, zo hoog ben ik ook niet in de orde van, maar via de kanalen het navragen en u eventueel in een volgende samenkomst daar een verder antwoord op geven. Maar zoals ik u zeg, al diegenen die nu aanwezig zijn om dit antwoord te formuleren, gaan dus van dezelfde principes uit.

Kijk, u gaat, en dat wil ik er nog als slot aan toevoegen, opmerken dat sommige gedachtesporen tussen de grote groep van het Verborgen Priesterrijk en ons soms wel een beetje naast elkaar gaan, niet tegen elkaar. Want dat doen we zeker niet. We trachten zoveel mogelijk te laten samenvloeien, maar de kijk op sommige zaken is wel anders. Dat zult u al opgemerkt hebben. Uw vorige leraren, die zegden: “Zo is de lijn, daar wijken wij niet van af, dat en dat en dat hoort u te doen”. Wij daarentegen bekijken het veel  flexibeler en trachten veel meer ook rekening te houden met de mogelijkheden die u hebt.

  • Dus conclusie: het vorige groepszegel mag blijvend gebruikt worden.

U vraagt dit aan mij en ik spreek nu in opdracht en ik zeg: “ja”. En moest het werkelijk zijn dat ik mij hier vergis, maar ik denk het niet gezien de ondersteuning die ik heb, dan zal ik u dit zeker volgende maal mededelen.

  • Dit waren  voorlopig de vragen broeder.

Kijk, ik ga even nog een kleine toegift geven aan de hand van jullie probleemstelling.

Wanneer je met magie bezig bent geweest en zaken geleerd hebt, denk je dan werkelijk dat deze zaken totaal nieuw zijn? Neen. Alles wat jullie hebt aangeleerd, bestond al, had al een werking. U hebt alleen opnieuw als mens daar kennis van genomen en u gaat er mee om.

Wanneer een zegel opgebouwd wordt, wordt dat opgebouwd uit eigenschappen die bij jullie aanwezig zijn. Maar die zijn gelinkt aan vele oudere gegevens. Zo zitten er in jullie groepszegel en jullie persoonlijke zegels, zonder dat je er misschien erg in hebt, vele gegevens van het zegel van Salomon. De middeleeuwse magiër, niet koning Salomon. Sommigen denken dat, maar dat is het niet. Ik spreek hier over Salomon, de middeleeuwse magiër, Hebreeuwse afkomst. Maar goed. Dit is reeds vele honderden jaren in stoffelijk gebruik. Salomon op zich heeft basissen gelegd die reeds vóór hem duizenden jaren in gebruik waren. Dat is een opbouw en die gaat steeds verder. En ik denk niet dat wie dan ook kan zeggen: “Dat alleen kan maar of mag maar gebruikt worden door mij”.

Zoals u de vraag stelt: goed, het is van de vorige cursus, dus het behoorde daartoe en het mag verder niet meer gebruikt worden, zo functioneert het niet. Magie is ook wat dat betreft universeel. U kan als stoffelijke magiër, ik zeg als stoffelijke magiër, proberen zaken geheim te houden. Maar u kan dat niet als geestelijke magiër doen. Want op het ogenblik dat u geestelijk met licht werkt, dan bent u in harmonie met alles wat dat licht erkent. Dus de geestelijke magiër zijn product is bruikbaar voor iedereen die in datzelfde licht zich harmonisch voelt. En van daaruit zeg ik ook van: “Kijk, lieve mensen, maak jullie daarom niet teveel zorgen”. Als jullie dat zegel aanvoelen als zijnde iets dat tot het uwe behoort om mee te werken, om anderen te helpen, om resultaat te boeken, om u gezamenlijk als één kracht, één harmonische lichtende kracht te voelen, ach, wie gaat er dan zeggen dat dit niet kan?

Voor mezelf voelt het aan als zijnde zeer positief. Maak er gewoon gebruik van, werk er mee.

Zo, dat was een kleine toegift van mijnentwege.

En dan gaan we nu overgaan tot het meditatieve gedeelte van vanavond.

Meditatie: Samenvloeien van kosmische krachten.

Zet jullie maar allemaal rustig en ontspannen.

Op het ogenblik gebeurt er in uw zonnestelsel allerlei zaken die maar eens voorkomen om de zoveel tijd, niet frequent en zeker niet permanent in een mensenleven. De stand van sommige planeten komt maar om de zoveel honderden of duizenden jaren voor. En deze wisselwerking onder de planeten gaat nog een ganse tijd verder duren. Daardoor krijg je dat uw planeet, door al deze wisselende invloeden, de mogelijkheid krijgt om vele vernieuwingen door te voeren. De mogelijkheid krijgt om nieuwe krachten aan te boren. En daar gaan we vanavond proberen deel van te zijn.

Laat ons even vergeten dat we een individu zijn. Laat ons samensmelten tot één geheel, één kring, één keten, één kracht. We zijn niet meer de mens, de geest, neen, we zijn de kracht.

Laat ons één voelen met hetgeen wat altijd in ons aanwezig is en dat bij ieder van ons aanwezig is, de goddelijke vonk, de goddelijke kracht. Laat ons één zijn.

En als we spreken over deze goddelijke vonk, stel ze u voor als zijnde een vlam die licht geeft en vanuit de kern hier van onze kring opwelt en een uitstraling geeft, zodat de ganse omgeving verlicht is, deze kracht waarneemt. En deze kracht smelt samen met de kosmische krachten. Want dit alles is één.

De kosmische krachten die de sturing geven aan elke planeet van uw zonnestelsel, die de sturing geven aan uw ganse melkwegstelsel, deze krachten vloeien samen. Deze krachten overkoepelen onze kring. Deze krachten nemen ieder op die nu met ons in harmonie is. En zo laden we niet alleen ons stoffelijk voertuig, maar laden we ook alle andere lichamen die de onze zijn, over het fijnstoffelijke tot het puur niet-stoffelijke. Alles wordt opgenomen in deze kosmische schittering, in deze kosmische kracht.

Voel u als kring één. Voel u als kring één kracht, één harmonie, één licht. Laat dit tot u doordringen. Laat dit als het ware tot de ziel van de kring vastankeren. Allen zijn één. Eén kracht, één bron, één vonk. En vanuit deze onbeschrijfelijke kracht gaan we deze delen met al diegenen waarvan wij aanvoelen en weten dat zij deze kracht nodig hebben. Dat zij deze kracht zouden kunnen gebruiken. Al is het maar even een aanstippen. Maar door deze ontzettende kracht, zelfs bij even toetsen, verandert er veel. Kan een gans leven op harmonie getrokken worden. Kunnen evenwichten hersteld worden. Kan men zich terug gelukkig en één voelen met zijn omgeving, met zijn leven, met zijn bestaan. Ieder in de groep weet, kent mogelijkheden waar deze kracht zijn werking kan doen. Bevestig dit gewoon in uw gedachten en de kracht zal zich voltrekken.

En door dit te doen, ontwaakt het besef dat je dit steeds weer opnieuw kunt realiseren. De gedachte aan de harmonie en de eenheid die nu hier aanwezig is, is voldoende om steeds weer opnieuw deze vonk de wereld in te zenden. Deze vonk op de aarde te laten schitteren, zodat je steeds weer opnieuw en opnieuw anderen kan bijstaan en helpen. Want dit is toch de voornaamste taak die ieder lid van deze groep op zijn schouders draagt. Helpen, bijstaan, ondersteunen waar nodig is. Hulp, ongeacht of dat je nu iemand hebt die totaal anders is als u, totaal anders denkt, maakt niet uit.

Vergeet niet: u bent mens, u bent kind van de aarde en voor de aarde telt noch ras of huidskleur. Telt noch filosofische ingesteldheid. Want voor de aarde telt alleen wie je bent. En dat ook kunnen wij bevestigen. Dat ook kunnen wij met deze kracht volvoeren. Want deze kracht kent geen onderscheid onder mens of geest. Deze kracht is, en in de kosmos is deze kracht voor al het bestaande dezelfde. Hetzelfde licht, dezelfde harmonie. En dat beseffende, dat voelende, dat wetende, dat maakt ons sterk. Dat geeft ons een energie om steeds weer opnieuw door te gaan. Om steeds weer opnieuw verder te gaan. Om steeds weer opnieuw deze vonk te laten plaats vinden.

Zo één te zijn met deze kracht, met deze kosmische kracht, met de kracht van de Vader, met de kracht van de Bron, maakt dat wij de pelgrims zijn op weg naar de nieuwe tijd. De pelgrims die gaan, niet naar Compostella of Rome, maar die gaan naar het ware Licht, de ware Bron. We zijn ook de pioniers die de nieuwe kosmische kracht kunnen vestigen op deze mooie aarde, zodat de komende generaties daarvan de vruchten kunnen plukken.

Dit zij bevestigd in de naam van diegene die mij hiertoe gemachtigd heeft dit te bevestigen. En dit zij ook bevestigd in de naam van wat jullie ‘Gouden Lotus’ noemen. Dit is ook ondersteund en bevestigd door diegenen die mij gemachtigd hebben van de Witte Broederschap. Dit alles is nu als een bron van kracht in ieder van u aanwezig. Gebruik deze bron van kracht, werk er mee. En hoe meer je ermee doet hoe meer kracht je zelf zult ervaren. Want dat is nu eenmaal de eigenschap van deze kosmische kracht. Hoe meer je er mee werkt, hoe meer ze jou eigen wordt, hoe sterker je wordt in dit geheel. Dit zij bevestigd in de naam van de Vader die met ons is.

Dan kunnen we rustig langzaam terug tot ons eigen komen. De kring wordt niet verbroken. Want de kring is onze kracht. Samen gaan we verder. Beseffende dat, wanneer we hulp nodig hebben, de kring er steeds is en steeds voor ons de opvang en de kracht zal zijn om de juiste werking te doen, het juiste handelen, het komen tot de juiste ontwikkeling en volvoering.
Vanuit deze bevestiging sluit ik deze avond af.

Het was voor mij een genoegen om deze groep te kunnen helpen. Het was voor mij een genoegen om jullie vragen te mogen beantwoorden. En ik hoop dat onze samenwerking in de toekomst verder nog zeer vruchtbaar mag zijn.

U mag niet vergeten dat de wisselwerkingen, die mogelijk zijn door jullie inzet, ook voor ons een grote waarde hebben. En daarvoor zijn we ieder lid van de groep zeer dankbaar.

Sta mij nu toe jullie veel licht te wensen. En als er nog vragen zijn, wees niet bang deze in uw gedachten te formuleren en te luisteren naar de inspiratie die wij u geven.

image_pdf