Heksen en tovenaars.

image_pdf

1983

In de wereldgeschiedenis is het probleem van de heksen en van to­venaars op vele verschillende manieren benaderd en verwerkt. Het is ze­ker dat het christelijk monotheïsme eigenlijk de eerste stoot heeft gege­ven tot de vernietiging van iets dat oorspronkelijk een hele cultuur was.

Heksen waren vroeger wijze vrouwen. Tovenaars waren wijze mannen. Een wijze vrouw kende de natuur, de evenwichten in de natuur en was in staat om door middel van kruiden en ook door het gebruik van bepaalde paranormale gaven, dingen tot stand te brengen die een dokter in die tijd niet kon volbrengen. Heel veel van hetgeen zij presteerden kwam oorspron­kelijk op een plaats die men nu aan de techniek pleegt toe te kennen.

Een tovenaar was over het algemeen iemand die op zijn eigen wijze een geleerde was. Een deel van zijn gaven heeft ongetwijfeld gelegen in tele­kinese. Het vormen, tot stand brengen van materialen op een niveau dat men normaal menselijk en zelfs mechanisch moeilijk bereikte. Het is niet voor niets dat degenen die nieuwe dingen begonnen te doen, ook in tech­nisch opzicht magisch geschoold moesten zijn in het verleden. Laten wij de smeden als eenvoudig voorbeeld nemen.

Smeden waren magiërs. Het nu nog beroemde damascener staal ontleen­de zijn buigzaamheid en hardheid zeker niet alleen aan de herhaalde olieblussing maar daarnaast ook wel degelijk aan het gebruik van paranorma­le capaciteiten en krachten die door een reeks incantaties, later ook verkeerd wel werkliederen genoemd, werden veroorzaakt. Hier was het pro­duct zeer goed en bruikbaar. Vooral in de strijd van de christenheid en ook om te voorkomen dat degenen die deze dingen konden vervaardigen voor tovenaars werden uitgekreten, maar ze waren het wel.

Alle oude culturen laten ons zien dat mensen, die zich bezighielden met het goddelijke maar ook met de natuur en met bepaalde takken die we tegenwoordig wetenschap noemen, behoorden tot degenen die magisch ge­schoold waren. Het is niet voor niets dat men in bepaalde culturen re­gelmatig weer de slang aantreft. De slang, die niet alleen een symbool is van wijsheid of van de wereld, maar die in vele gevallen staat voor het geheel van de wereld en het daarin bestaande zogenaamde perfecte evenwicht der elementen, oude elementen wel te verstaan.

Heksen en tovenaars zijn een tijdlang vervolgd geweest. Nu ze weer be­ginnen op te komen, houden zij zich mijns inziens teveel bezig met allerlei uiterlijkheden en kunstjes. Een bezwering kan op zichzelf fantastisch werkzaam zijn, maar alleen als de materiële achtergrond waar die bezwering bij hoort, eveneens perfect is. Je kunt niet met spreuken en bezweringen er iets in vervangen. Je kunt alleen iets tot stand brengen op basis van bestaande waarden. Dit betekent dat een deel van de nu ontstane hekserijen en heksenkringen eigenlijk niet bepaald erg werkzaam is. Het zijn eerder mensen die een apart geloofje met materiële uitlaat hanteren dan dat ze werkelijk de oude wijsheid helemaal in zich opnemen. Er zijn echter uitzonderingen.

Er zijn mensen die weer geleerd hebben dat je in een bepaalde harmo­nie moet staan met de natuur wil je de krachten van de natuur goed beheer­sen en daardoor de voor jou belangrijke aspecten tot stand kunnen brengen. Het is nog lang niet zover dat men weer begint te beseffen dat het St. Janskruid, dat op een oud kerkhof groeit en dan bij voorkeur nog bij volle maan is geplukt, bijzonder werkzaam is. Toch is dit volledig verklaar­baar omdat de grondsamenstelling op een oude begraafplaats nu eenmaal bepaalde afwijkingen pleegt te vertonen en het licht van de maan, gepolariseerd, een bepaalde sapdrift pleegt te veroorzaken. Bovendien is er dan nog een zwaartekracht‑verstoring die dat eveneens bevordert en zo ook een verdichting van werkzame bestanddelen. Je kunt het dus rationeel benaderen. Dit St. Janskruid op zichzelf is alleen maar een agens, iets wat een werking veroorzaakt. Die werking echter beperken en op de juiste manier in de goede richting sturen, vergt geesteskracht. De bezwering die erbij hoort is meer een symbool dan dat ze feitelijk actief is. Maar ze betekent dat er een geestelijke toestand ontstaat waardoor in­werking op het geheel van het gebeuren plaatsvindt.

Zeker, er zijn tovenaars en heksen geweest die in staat waren om bijvoorbeeld astrale wezens te vormen of op te roepen. In enkele gevallen was men zelfs in staat om nog iets verder te gaan dan dit. Maar waarom dit alles verdoemenswaard te vinden? Is het misschien zo dat degenen die me­nen de enige waarheid in bezit te hebben, uitermate bang zijn voor een andere vorm van waarheid, die bovendien zo vaag is dat ze niet gemakke­lijk aangevallen kan worden en die resultaten met zich brengt?

De totale situatie waarin het heksenwezen zich op het ogenblik bevindt, is eigenlijk dat van een met licht vermaak gedulde afwijking van mensen, die geen wetenschappelijk begrip hebben. Misschien is dat maar goed ook. Toch durf ik wedden dat heel veel laboratoria veel be­tere resultaten zouden kunnen verkrijgen indien daar een gedegen al­chemist aan het werk zou zijn. Iemand die weet hoe hij geestelijke krach­ten kan verenigen met al datgene wat hij chemisch voor zich heeft. Ik ben ervan overtuigd dat menig materiaal gemakkelijker vervaar­digd en beter bewerkt zou kunnen worden als men de juiste invloeden zou weten op te roepen. Invloeden die zeker natuurkundig wel te ont­leden zouden zijn maar die alleen gemakkelijk geconcentreerd en bepaald kunnen worden door de intensiteit waarmee het menselijk denken en de menselijke uitstraling activiteiten veroorzaken op een minder stoffelijk vlak.

In uw eigen wezen, in uw eigen wereld zijn zoveel magische dingen. In het katholicisme was er tot voor kort een soort bijgeloof dat het H. Oliesel in vele gevallen de genezing zou brengen. Sceptici hebben natuurlijk gezegd dat het niet zozeer het wonder was van het H. Oliesel dan wel de dwaasheid van de arts die de noodzaak constateerde. Maar hoe je het ook bekijkt, dit is een magische handeling en ze kan geestelijk een grote invloed hebben op de persoon die haar ondergaat.

Het geven van een zegen door een dominee lijkt mij in vele gevallen iets waarvan de werking een wonder is dat bij sommige mensen iets uit­haalt, vooral als je de dominee kent. Desalniettemin gebeurt het. Wij zien dat soms dwazen wonderen bewerkstelligen die wijzen dan ijverig proberen weg te verklaren.

Een heks in deze dagen is iemand, die weer teruggaat naar de albezieldheid der dingen. Niet dat ze alle dingen wil aanbidden als een god. Neen. Maar omdat ze gaat beseffen dat in alles leven is, alles kracht heeft die deze levensenergie personifieert en in die personifi­catie weet te manipuleren en op te wekken.

Een goede heks is in staat om het weer te beïnvloeden. Dat is al een oude overlevering. Kijk, dat is nu hetgeen de wetenschap nog steeds niet heeft kunnen doen. Toch is het mogelijk want het weer is eigenlijk een samenwerking van twee tot drie elementen. Het betekent namelijk dat warmte (staande bij iets wat bij vuur hoort), water en lucht daarbij be­trokken zijn. Als je het evenwicht van die elementen verandert, kun je plaatselijk en tijdelijk een verandering in de totale weersituatie veroor­zaken. Zouden zeer veel mensen dit gelijktijdig en bewust doen, dan zou men zelfs voor grotere delen, zoals Nederland en misschien ook een deel van Noord‑Friesland en ook Westfalen erbij, in staat zijn om het weer werkelijk te beheersen. Ik geef toe, het vergt veel energie.

Wat daarbij wordt gebruikt, lijkt krankzinnig want men werkt met bezweringen, met gezangen, met bewegingen, met de hazelroede (de wichel­roede). Als het maar werkt. Waarom moeten we dan ontkennen dat het be­staat? En het werkt soms.

Misschien bent uzelf nog niet zozeer geneigd om u in de rijen van de tovenaars en de heksen te scharen. Als u het doet, dan denkt u waar­schijnlijk meer aan onbeklede dansen ruggelings naar het altaar uitgevoerd, dan dat u denkt aan de werkelijkheid, aan de geheimen en aan de werkingen die erbij horen. Tot mijn spijt moet ik hier onmiddellijk bij aantekenen dat heel vaak vormen van exhibitionisme en andere hysterische kenmerken iemand tot heks hebben gemaakt in de ogen van de omgeving, terwijl de persoon in kwestie absoluut niets had, behalve zijn neiging om te doen alsof hij wat was. Maar er zijn wel echte heksen.

Op het ogenblik, dat u zich kunt concentreren op een medemens en daar kracht heen stuurt, zelfs als u daarbij niet gebruik maakt van be­wuste processen, bent u een heks. Op het ogenblik dat u in staat bent bepaalde dingen te voorzien of te beïnvloeden zonder daarvoor stoffelijke invloeden direct te gebruiken, bent u een tovenaar. U zult dat meer doen dan u zelf beseft.

Eens was er een wetenschap die inhield dat buiten de bezieling van alle dingen er bovendien een groot aantal entiteiten bestaan, die later werden omschreven als de geest, de ziel en de eerste dienaar, de geest der geesten van bepaalde planeten. Dat is allemaal heel mooi maar het gaat hier om personificaties.

Die personificaties betekenen geestelijke krachten die op een ni­veau bestaan dat menselijk, en zeker astronomisch, niet zonder meer con­stateerbaar is. Die krachten kunnen met elkaar worden verbonden. Er kan een evenwicht mee worden bereikt. Dientengevolge is het juist hanteren van de op zichzelf misschien krankzinnig klinkende, namen als Sasalech, Uolbech e.d. en het hanteren van krachten door middel van symbolen en voorstellingen vereist.

Er zijn veel mensen die juist tegen dit hanteren van symbolen als werkelijkheid bezwaar maken. Ik zou hen erop willen wijzen dat bij vele apparaten met batterijen die tegenwoordig worden gebruikt, op de batterijen een plusteken en een minteken zijn ingegrift. Dit zijn symbolen. Maar deze symbolen bepalen wel hoe men, om het goede resultaat te berei­ken, de juiste handeling moet verrichten. Symbolen als de namen van pla­neetgeesten e.d. zijn soortgelijke aanwijzingen. Wanneer je ze hanteert, dan heb je het niet over een persoonlijk­heid zonder meer. Je hebt te maken met een positieve en een negatieve fase. En als deze op de goede manier worden gekoppeld, dan ontstaat er stroom, een werking. Daarmee kunnen dan zaken worden geactiveerd die zonder deze stroom en werkingen absoluut niet actief zouden zijn.

Een tweede geheim van de magie is ongetwijfeld dat van de astrale wereld. Een astrale wereld omvat niet alleen een menselijk astraal, een astraal dubbel of een astrale schil. Overal waar leven is, zelfs van de meest nederige vorm, waaraan enig bewustzijn kan worden verbonden of waarmee zich een geestelijk bewustzijn heeft verbonden, bestaat een astrale werking, een astrale kracht. Deze astrale kracht nu is niet zo verdicht en zo sterk dat er botsingen behoeven te komen als je twee verschillende krachten bij elkaar voegt. Je kunt daarmee een aantal pro­cessen laten verlopen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld osmose. Je kunt als het ware door het filter van het bewustzijn twee stoffen in elkaar laten overgaan en daardoor de kracht van het ene niveau naar het andere overbrengen. Je bent in staat om bijvoorbeeld de activiteit en kracht die er in een berg zit, een berg waarin een bewustzijn zich heeft gevestigd, te hanteren en te gebruiken om daarmee de groei te bevorderen van planten in de buurt.

Maar evengoed kun je ze gebruiken om een telekinese tot stand te bren­gen en daarmee een stenenregen of dergelijke dingen te veroorzaken. Het weten dat die kracht er is en in staat te zijn om een symbool te vinden dat voor jou identiek is met deze kracht is in de astrale we­reld bepalend voor het vermogen om die kracht te manipuleren.

Er zijn tegenkrachten. Veel van wat men in oude tijden ‘demonen’ noem­de en ‘djinns’ en dergelijke zijn alleen maar astrale vormen. Het zijn nog niet eens wezens. Deze astrale vormen dragen vaak in zich een kracht van een ander niveau van bestaan, van een bepaalde sfeer, hetzij licht, hetzij duister. Als er een juist besef van het astrale niveau optreedt, ben je in staat ‑ ongeacht de inhoud (dus het bewustzijn dat zich vestigt in de astrale vorm) ‑ die vorm te manipuleren. Zeker zal het inwonend bewustzijn dan proberen dit tegen te gaan, tenzij je daarvoor een zekere energie ter beschikking kunt stellen aan dit bewustzijn.

Veel van de magie in de astrale wereld is eigenlijk niet veel meer dan het bepalen van astrale materie in haar vorm en werking zonder meer of het afsluiten van een soort ruilovereenkomst waardoor gevormde as­trale materie tijdelijk voldoet aan je behoeften en verlangens. Daarvoor wordt door jou aan die astrale materie een hoeveelheid kracht toegevoegd die je op je eigen niveau hebt kunnen verzamelen.

Zo is het verklaarbaar dat men demonen kan zenden. Daarbij is de demon niet een vaststaand wezen. De demon die je oproept is een sym­bool voor een bepaalde situatie en eventueel een bepaalde bewustzijns­vorm. Het is precies hetzelfde of je vraagt: is er een dokter in de zaal? Op het ogenblik dat het contact is gelegd, zal de bestaande procedure voor de tovenaar of voor de heks betekenen dat hierdoor als vanzelf de overeenkomst wordt vastgelegd.

U weet ook dat bij heel veel heksen en tovenaars een groot aantal symbolen wordt gebruikt. Niet alleen dat ze gebruik maken van de beken­de zaken als geestenzwaard, geestendolk, toverstaf, maar er zijn er ook bij die gebruik maken van het zilveren hamertje (zeer waarschijnlijk van Germaanse origine). Anderen gebruiken weer een soort kleine scimitar, een gebogen mes in miniatuur uitvoering. Er zijn er ook die een hoef­afdruk gebruiken. Zo zijn er duizend‑en‑één symbolen.

Die symbolen op zichzelf hebben natuurlijk niets te zeggen maar ze zijn een lange tijd in het bewustzijn van een groot deel van de mens­heid de uitdrukking geweest van een bepaalde situatie. Van een even­wicht dat tussen astrale, eventueel verdergaande krachten, en de oer­elementen van de aarde tot stand was gekomen. Het symbool is de uit­drukking van een toestand en kan daardoor worden gebruikt om die toe­stand op te wekken.

Nu zal het u ook duidelijk zijn waarom men bepaalde pentagrammen e.d. pleegt te produceren bij bezweringen. Altijd weer omdat ze uitdruk­king zijn van iets wat al lange tijd in het aardbesef heeft bestaan en daardoor tevens tot uitdrukking werd van een bepaalde toestand of wer­king.

Er zijn veel mensen die zeggen: heksen en tovenaars, dat is alle­maal maar gekheid. Of ze zeggen: het is uit de duivel. Maar waarom gelooft men wél dat de doop een verandering van toestand brengt? Ik geloof dat een beetje met gewijde as en zout verontreinigd water nu niet direct de aanleiding behoeft te zijn tot een enorme geestelijke ver­andering. Daar zegt men dan van: het is een symbool. Inderdaad. Van het symbool wordt verwacht een inwerking te hebben waardoor de geest of de ziel van de persoon die wordt gedoopt, een totaal nieuwe toestand bereikt en totaal nieuwe mogelijkheden verkrijgt. Maar wat is dat nu anders dan wat een tovenaar of een heks doet? Ik vraag mij wel eens af of de groot­ste tovenaar en heks niet degene is die het ontkent omdat zij voortdurend met symbolen werken dat anderen zijn gaan geloven dat het werke­lijkheid is en zo door de symbolen verschijnselen kunnen worden veroor­zaakt.

Het zou mij te ver voeren om al mijn meningen daaromtrent te spuien. Dientengevolge ben ik zo vrij mij te beperken tot enkele korte gegevens ten aanzien van de hedendaagse stand van tovenarij en hekserij ofschoon men het liever samenvat in het Engelse woord witchcraft.

Er is op het ogenblik een toenemend aantal mensen dat zich weer bezighoudt met deze oude kennis. Onder degenen die zich niet met de uiterlijkheden maar met de innerlijke en esoterische geheimen daarvan be­moeien, komen er steeds meer mensen die in staat zijn om op grond daar­van niet redelijk verklaarbare fenomenen te veroorzaken ofwel een ander verloop van redelijk verklaarbare fenomenen tot stand te brengen dan verwacht kan worden.

Het aantal heksen en tovenaars op de wereld neemt weer toe. Dat is te begrijpen. In een tijd dat de zogenaamde zekerheden van de vele gods­diensten steeds meer blijken te falen en dat de materialistische benade­ring van het bestaan steeds grotere onzekerheden en raadsels oproept, grijpt men terug naar de oude elementen, naar de oude bezielde wereld waardoor men ‑ uitgaande van geestelijke geheimen en geestelijke zeker­heden ‑ nieuwe resultaten kan verkrijgen.

Het aantal heksen op deze wereld, daarbij niet gerekend degenen die alleen tot een ritueel heksendom behoren, bedraagt op het ogenblik ongeveer 4 miljoen. Het aantal tovenaars is minder en zal waarschijnlijk nu, over de gehele wereld gerekend (de zogenaamde professionele tovenaars van Afrika uitsluitend), 700.000 bedragen. Hun aantal neemt per jaar gemid­deld met 10 tot 15 toe. Dit wijst erop dat een nieuwe cultuur, waarin geestelijke waarden en krachten een steeds grotere rol gaan spelen, zich ook langs deze weg in de wereld aan het ontplooien is. Ik meen dat het zo goed is. Per slot van rekening, gelovend in een God en in een goede kracht, zie ik niet in waarom wij daadloos ons moeten onderwerpen aan de willekeur die daarin schijnt te schuilen, als ons gelijktijdig innerlijk de mogelijkheid is gegeven van deze kracht ge­bruik te maken. Ik kan niet inzien waarom men op deze wereld zich zou moeten overleveren aan allerlei zogenaamde redelijke benaderingen als achter die rede een veel grotere bron van energie is gelegen.

Het aantal actieve grote heksenkringen (ik heb het dus niet over de covens of de kleine kringen) op aarde is op het moment 17. Het be­treft hier kringen die tenminste 6 à 7000 leden hebben met enige kennis van het door mij aangestipte. Deze kringen blijken zich steeds meer te bewegen in de richting van een directe beïnvloeding van zowel klimaat als van bepaalde ontwikkelingen. Zij houden zich verre van krijgsgeweld, van oorlogsdreigingen en bewapening. Zij houden zich ook ten dele (er zijn 3 kringen die anders reageren) verre van alle industriële benade­ringen en ontwikkelingen. Zij proberen terug te gaan naar de natuur, niet door het heden te verwerpen, maar door daar een nieuwe waarde aan toe te voegen.

Een laatste opmerking. Gezien de grote aantallen mensen die daar reeds nu bij betrokken zijn, de wijze waarop een ieder die dergelijke kennis in zich heeft verworven, verbonden blijft met alle anderen, lijkt het mij dat er een eenheid aan het ontstaan is, een ongekende vierde macht, wier in­vloed in de komende jaren zeer sterk zal toenemen. Over een 50‑tal jaren mogen wij aannemen dat er sprake zal zijn van vele miljoenen heksen en enkele miljoenen tovenaars. Dit zou betekenen dat er een geheel nieuwe en actie­ve kracht op aarde is geboren. Een kracht die nooit kan ingaan tegen de bestaanswaarden zoals ze worden bepaald door de vier elementen en die ook nooit in staat zal zijn te vernietigen zonder gelijktijdig op te bouwen.

Dit maakt een ontwikkeling in deze tijd zeer belangrijk. Of u er zelf ooit iets van zult merken of weten? Er is geen antwoord op een dergelijke vraag. Het ligt zeer sterk aan hetgeen u bent, aan hetgeen u kunt en vooral aan hetgeen zich inner­lijk in u ontwikkelt. Hoe dan ook, uw wereld zal, nog voordat u naar een andere wereld overgaat, voor de meesten van u de kenmerken ervaren van een nieuwe, vreemde en ongeziene kracht, die gaat ingrijpen. Juist daar waar de zuiver materiële en te eenzijdige geloofsbenadering van deze tijd een enorm vastlopen van de menselijke ontwikkelingen zal veroorzaken.

image_pdf