Het fijnstoffelijk lichaam en de chakra’s

image_pdf

8 februari 2011

Vanavond zou ik graag met jullie een aanvang maken tot een beter inzicht van de werking van uw fijnstoffelijk lichaam of, zoals sommigen onder u dat omschrijven, als de aura en alles wat daarmee in verband staat. Dat wil zeggen: energievelden, ook gedachtevelden en alle wisselwerkingen die tussen het fijnstoffelijke, het stoffelijke en het geestelijke gebeuren via de energiebanen, via de energieorganen en zo verder.

Wees gerust, je moet dat vanavond allemaal niet aanhoren. Dit zal over meerdere bijeenkomsten uitgewerkt worden. Maar vanuit onze kant gaan we ervan uit dat dit voor deze groep toch een zeer interessante materie is en een materie waar toch verschillenden onder u nog in hun verdere leven heel wat zullen aan hebben en mee kunnen werken en omgaan. En dat vinden wij toch een belangrijk punt om dit op een avond als deze naar voor te brengen.

U hebt zo allemaal wel een idee en uit vorige bijeenkomst hebt u al een idee gehad welke beïnvloedingen en zo verder rondom u aanwezig zijn. Maar vanavond wil ik toch een paar zaken heel specifiek naar voor gaan brengen en voor sommigen zullen daar wel gegevens in aanwezig zijn die zij tot op heden niet kenden of wisten.

Nu er is over het fijnstoffelijke van de mens al heel veel gesproken, geschreven, maar er wordt ook heel veel verondersteld en sommige zaken zijn dikwijls niet al te correct. Wij gaan proberen u een zo correct mogelijk beeld te geven, zo’n juist mogelijke informatie en dan kunt u daar voor uzelf eventueel nog bijstudie aan toevoegen. Dat is geen probleem, maar dan weten we zeker dat u een goed vertrekpunt hebt. De aura kun je beschouwen als zijnde een volwaardig deel van uw gehele voertuig. In uw aura bevinden zich energiebanen. In uw aura bevinden zich geestelijke, zoals jullie dat noemen, organen, de omschrijving is meestal chakra.

De meesten onder u kennen de zeven hoofdchakra’s, weten min of meer wat ze doen of wat zij betekenen, maar wat u minder zal weten, is dat buiten deze energiepunten, de grootste, er nog ongeveer, het is eigenlijk zeven maal zeven, 49 chakrapunten bestaan, en deze zijn eigenlijk niet van ondergeschikt belang. Wij weten vanuit onze zijde dat er in de literatuur soms over gesproken wordt, maar in de meeste gevallen geraakt men niet verder dan 21punten.  En dan nog zien we dat dikwijls er nogal met de pet naar toe is geslagen. Nu die kleine punten, daar zijn er enkele die toch van groot belang zijn omdat zij instaan voor de wisselwerking enerzijds tussen de aarde en het lichaam, het stoffelijk lichaam, dus fijnstoffelijk – stoffelijk en anderzijds zijn er punten die de mogelijkheid creëren om een wisselwerking te creëren tussen de mensen onderling.

We hebben daarin vier punten die van enorm belang zijn in het geheel, mogen we wel stellen, dat zijn twee voetpunten. De twee voetpunten die dienen vooral om de wisselwerking tussen de aarde en uw energiebanen vlot te laten verlopen. Je zou bijna kunnen zeggen als je het op elektriciteit natrekt, zij zijn een soort aarding. Deze punten om het jullie gemakkelijk te maken, liggen in jullie voetzool waar eigenlijk uw voet een beetje omhooggaat, juist daar in het midden.  Dus niet van voor aan de bal van de voet, maar in de middenvoet en ook niet waar de voet dus de bodem raakt, maar juist waar de voet de bodem niet raakt, daar ontstaat de wisselwerking. Waarom haal ik deze punten eerst naar voren? Wel heel simpel, vanuit deze punten heb je enerzijds een aarding, kun je ook energieën opnemen vanuit de aarde en deze zijn rechtstreeks verbonden, u moet zich dat voorstellen als een soort energielijn, met de kundalini. Misschien spreek ik nu voor sommigen een beetje Latijn. Nee dit is oud Sanskriet en kundalini wilt eigenlijk zeggen, als je het in het Nederlands vertaalt, het slangenvuur of de slangenenergie. De kundalini is de hoofdenergie-as van uw lichaam, dat wil zeggen, zij vertrekt ongeveer ter hoogte van uw staartbeentje, zij doorloopt de ganse wervelkolom, om tenslotte een eindpunt te kennen waar ongeveer de atlas is. Deze kundalini kan verdergaan tot de kruinchakra. Maar dit is hoogst zelden in normale omstandigheden en zeker voor de westerse mensen niet geraadzaam.

Maar wat is de kundalini zelf? De kundalini is een driedubbele om het zo te zeggen energiebaan.  Je zou kunnen zeggen: een positief, negatief en neutraal. Deze drie banen zouden zoveel mogelijk steeds in evenwicht horen of moeten zijn. Wanneer deze energiebanen in evenwicht zijn, dan is de vertaling naar het stoffelijke lichaam dat daar ook weinig of geen onevenwichten kunnen bestaan.  Maar u hebt al dadelijk begrepen dat dit niet zoveel voorkomt. Het probleem is dat bij de meeste mensen om te beginnen, zij niet heel goed geaard zijn.  Ten tweede dat vanuit het stoffelijk voertuig dikwijls serieuze afwijkingen ontstaan die dan een wisselwerking hebben op deze energiebanen. Anderzijds mag u niet vergeten dat op die kundalini de aansluitingen aanwezig zijn van uw zeven hoofdfijnstoffelijke organen of uw zeven chakra’s. Deze zeven hebben elk afzonderlijk voor u werkingen die bepalend zijn hoe het langs de ene kant geestelijk, maar dat laten we even terzijde, maar langs de andere kant het stoffelijke voertuig zich voelt.

Ik ga mij vanavond beperken tot de wisselwerkingen tussen de organen en de stof en dan zal deze les voor de meesten van u al zwaar genoeg geweest zijn.

Om terug te komen op die kundalini. De kundalini is dus ook verbonden met de aarde. Anderzijds heb je, maar niet bewust, via uw kruinchakra een verbinding met het geestelijke. Wanneer u als stofmens in slaap bent, wanneer u in rust bent, niet zomaar even: ik zit hier en ik ben ontspannen. Nee, het lichaam moet wel degelijk in slaap zijn en liefst in zijn diepe slaap, dan is het mogelijk dat via uw eigen geest de kundalini een verbinding legt met uw, wat u omschrijft of kent als gouden koord en zo de poort opent om het zo te zeggen, voor de geest om uit te treden en buiten het lichaam tijdens de diepte-slaap lering op te doen. Dit zijn de typische uittredingsmomenten. Zulk moment kan gaan van een fractie van een seconde tot – in uw tijd – enkele minuten. Voor het lichaam zelf, voor het stoffelijk lichaam kan er de idee zijn dat de uittreding uren of een ganse nacht geduurd heeft. Dit is echter maar een fysieke waarneming die niet zal overeenkomen met de realiteit. Dit gebeuren is een gebeuren dat automatisch plaatsvindt.

Het is een gebeuren dat niet geraadzaam is, opgewekt te worden door de stofmens in een stoffelijk denken of om op eender welke wijze te proberen deze energie in de kruinchakra te krijgen. Waarom? Deze energie, wanneer zij via de kruinchakra het lichaam verlaat en zij niet onder controle is van de geest om het zo uit te drukken, is voor de stof totaal onbeheersbaar. Dat wil zeggen – en u kunt in de literatuur van mensen die geschreven hebben over kundalini-ervaringen er genoeg over terugvinden –  maar kort gezegd, wanneer u bewust zou proberen uw kundalini in de kruinchakra te doen werken en eventueel daarmee te doen uittreden, dan kunnen we zeggen, wanneer het vanuit de stof gebeurt, breekt als het ware – dit is natuurlijk figuurlijk gezegd, maar het maakt duidelijk wat er gebeurt – breekt de gouden koord en in de meeste gevallen zul je een implosie van het lichaam hebben. U vindt omschrijvingen van zulke gebeurtenissen alhoewel de wetenschap ze niet kan verklaren en dikwijls spreekt over een spontane zelfontbranding. Dat wil zeggen dat doordat u de kundalini te sterk door de kruinchakra laat gaan, dat de spanningsverhoudingen tussen het fijnstoffelijke, het geestelijke en de stof zo een vorm aannemen, dat de stof zichzelf ontbindt en niet meer verder kan bestaan. Dus dit is niet geraadzaam om daarmee te experimenteren Waarom breng ik dit naar voren? Juist om te voorkomen dat er onder jullie zouden zijn die denken: ah ik ga dat zelf eens proberen. Wij raden dat iedereen ten stelligste af.

Wanneer u wilt ontspannen, wanneer u wenst dat uw energiezuil een mooie harmonie heeft, een mooi evenwicht heeft, dan kunt u via ontspanningstechniek, via meditatie bijvoorbeeld de kundalini laten functioneren. Maar dan moet u toch al redelijk sterk zijn op dat gebied, tot ongeveer maximaal uw atlas. Daar moet je heel bewust dus de zaken stoppen vooraleer er zaken gebeuren die voor de stof onomkeerbaar zijn. Wij raden het niemand aan van dit te doen. Het enige dat er wel mogelijk is – en dat is iets anders – is, dat wanneer iemand, een therapeut bijvoorbeeld, die met energie werkt (zogezegd dierlijk magnetisme of hoe men dat tegenwoordig noemt), deze kan op de atlas met zijn linkerhand en op de stuit met zijn rechterhand een wisselwerking van deze energie creëren, waardoor er een herstel mogelijk is en een evenwicht kan ontstaan. Ook hier is omzichtigheid geboden en zeker ervaring is geraadzaam. Het is niet aan te raden van zomaar in het wilde weg te experimenteren. Men zal opmerken als men deze techniek wil toepassen, dat ook door uw handen er energie gaat welke redelijk warm tot zelfs schroeiend kan aanvoelen.

En dan kom ik op twee andere chakrapunten. Ik heb er u al twee genoemd, de voetchakrapunten, maar u hebt ook in uw handpalm een chakrapunt, in beide handen. Het is dat punt dat kan gebruikt worden om een wisselwerking van energie te gebruiken. Deze sluiten dan regelrecht aan op dus uw kundalini zelf. Het is niet noodzakelijk steeds met deze punten daarop te werken. U kunt ook rechtstreeks uw handen gebruiken om wisselwerkingen van energieën te doen plaatsvinden. U kunt ze ook gebruiken om bijvoorbeeld invloeden uit te oefenen op dus chakra’s die eventueel in een niet al te beste conditie zouden verkeren.

En dan wil ik nog twee punten naar voren halen die toch redelijk boeiend zijn om ermee om te gaan. Op uw slapen hebt u ook twee punten. U hebt uw schedel en u hebt uw ogen. U gaat gewoon een kleine beetje naar boven en daar vindt u twee punten die ook zeer actief kunnen zijn. Die u met bijvoorbeeld de chakrapunten van uw handen in wisselwerking kunt zetten waardoor u een regelrechte invloed hebt op dus de energiestromen van het lichaam en u ook een invloed hebt regelrecht op de kleine hersenen en zo verder. Nu zijn er misschien onder u die heel goed de anatomie van de mens kennen en die zeggen: ja, maar de kleine hersenen liggen toch van achteren. Dat is juist maar de energiebanen die daar lopen, hebben deze verbinding. Dus u moet voor jezelf de verbinding kunnen zien tussen die chakrapunten en dus de kleine hersenen van de mens. Als je dan weet dat deze kleine hersenen fysiek heel belangrijk zijn in wisselwerking tussen de fijnstoffelijke energie en de mogelijkheid tot hersenfunctie, stoffelijk, dan hebt u op deze moment een techniek waarmee u zeer velen die problemen hebben qua psychologisch evenwicht en zo verder kunt bijstaan en bijsturen en helpen.

Kan iedereen nog volgen of is het te technisch? Goed.

Wanneer we dan even teruggaan naar het beginnende deel van de kundalini, dus ik heb gezegd waar het staartbeen zit, dan vinden we daar een eerste chakra of een eerste van de zeven energiepunten. In uw taal noemt men dat de stuitchakra.

De stuitchakra is een chakra dat voor de mens fysiek en alles wat er fysiek gestimuleerd moet worden, heel belangrijk is. Het heeft twee grote werkingen. De eerste werking is een stimulans via effectief uw staartbeen, via de stuit, naar dus praktisch alle sacrale organen, dus organen in het buikgedeelte. Heeft verder ook – en dat is niet te verwaarlozen – een enorm belang naar alles wat met voortplanting, met seksualiteit en hormonen te maken heeft.  Langs de andere kant gaat de stuitchakra op die terreinen enorm veel opnemen wat betreft energieën – het kunnen gedachte-energieën zijn, het kunnen andere energieën zijn die aanwezig zijn in de omgeving – neemt die op en gaat die in verwerking brengen. Je zou dit kunnen omschrijven als zijnde een soort geestelijk voedsel.

Wanneer bijvoorbeeld in dit chakra te veel storingen zijn, dan kun je krijgen dat er voor de stofmens in zijn gedragingen ook zeer sterke afwijkingen zijn. Zou je kunnen zeggen dat in sommige gevallen dit mensen zijn die op bijna dierlijke instinctieve wijze gaan reageren, gaan leven. Mensen waar bijvoorbeeld bepaalde remmingen gaan ontbreken. Wanneer je met zulke zaken geconfronteerd wordt, is het mogelijk via een juiste instraling te proberen een evenwicht daar te brengen. Nu kom ik aan een ander niet onbelangrijk gegeven; dat is de omschrijving van hoe ziet deze chakra eruit? Wanneer we de literatuur nagaan, dan vinden we voor alle chakra’s nogal een grote variant van omschrijvingen. Wanneer je bijvoorbeeld de omschrijving van Leadbeater pakt, dan zul je een totaal andere kleurvariant krijgen om de chakra te omschrijven en de samenstelling dan wanneer je een beschrijving gaat lezen van Brennan (Barbara Brennan, red.) of een beschrijving gaat lezen van Angelo (Jack, red.), voor degenen die in de literatuur van deze materie thuis zijn. Ik wil hier een eerste opmerking maken. De kleur van een chakra is afhankelijk meestal van degene die zich daarop instelt. Daarmee krijg je zo ontzettend veel variaties. Je kunt niet zeggen dat een chakra typisch die kleur heeft en geen andere. Voor de ene persoon zal een chakra die kleur hebben, een ander zal zeggen: neen, ik vind dat het meer dit is. Er bestaan afbeeldingen, de eerste afbeeldingen (in het Westen) die getekend zijn en ingekleurd dateren van einde 1800, 1890 denk ik en deze afbeeldingen beantwoorden redelijk goed aan wat een groot deel van de mensheid ziet of waarneemt, die een beetje gevoelig daarvoor zijn en helderziend.  Maar ik wil hier een punt maken van: alsjeblieft begint geen discussie over welke kleur is nu juist. Je zou het zo kunnen zeggen: wanneer we doorsnee ernaar kijken zie je heldere pasteltinten.

Als je spreekt van de stuitchakra dan zou je kunnen zeggen dat in vele gevallen vele pastel roodachtige tinten door mensen worden waargenomen. Maar er kunnen zeer veel varianten inzitten, er kunnen andere kleurnuances in voorkomen; dus daar moet je eigenlijk niet te veel rekening mee houden. Waar je wel rekening mee moet houden – en daarom spreek ik juist over die kleuren, ondanks het feit dat ze zo variant zijn – is, wanneer u gevoelig bent en u kunt waarnemingen doen qua kleur van de chakra’s om ze te zien, wanneer u vuile kleuren ziet, bijvoorbeeld u ziet vuil rood of u ziet in de pastelkleur vuile tinten, vlekken en zo verder, dan kun je ervan op aan dat u een storing waarneemt. Op het ogenblik dat de vervuiling zeer sterk is, zeer groot is en bijvoorbeeld alle bladeren van de chakra aantast, dan kun je ervan uitgaan dat niet alleen het fijnstoffelijke orgaan een serieus stoorveld meedeelt, maar dat in het stoffelijk lichaam er zeer ernstige zaken fout lopen. En dit geldt voor alle volgende chakra’s.

We kunnen opstijgen, we kunnen zeggen: kijk, we kijken naar de miltchakra. Ook daar zul je vele mensen hebben die zeggen: ja, de miltchakra, dat is meestal nogal oranjeachtig. Krijgt u daarboven uw plexus solaris; sommigen gaan zeggen: ja, die is geel. Maar dat zijn maar heel individuele aanwijzingen. Waar het om gaat is: wat je ziet als je bij dat miltchakra – sommigen zullen misschien een andere naam kennen, bijvoorbeeld sacraalchakra en zo verder – ook hier weer, bijvoorbeeld vuile kleuren en soms zelfs zwarte plekken kunt vaststellen, dan kan je er ook weer van op aan dat er iets stoffelijk ernstig afwijkt.

Nu is het zo – en daar houden ook heel weinig mensen rekening mee en we zien zelfs veel therapeuten zijn daar niet van op de hoogte – dat je niet in staat bent deze vervuiling via die chakra weg te nemen. Maar dat eerst in het lichaam de storing moet worden opgeheven. Want de vervuiling en de disharmonie in de chakra ontstaat omdat in het stoffelijk lichaam er dus een serieuze discrepantie is, een serieuze fout of gelijk wat. Er is wisselwerking, maar het is niet de chakra op zich die fysiek iets veroorzaakt. Emotioneel is iets totaal anders. Emotioneel kan de chakra zeer sterk inwerken op bijvoorbeeld uw zenuwbanen en van daaruit kunnen weer onevenwichten komen. Maar dat is iets totaal anders dan wat ons gezegd wordt en wat – neemt u gerust van ons aan – fout is, uw chakra is niet goed, dus daardoor ontstaat die of die ziekte. Dat is een verkeerde uitleg en een onkunde, sta mij toe het zo te zeggen.

Iedereen nog mee? Gaat het nog? Goed.

Sta me toe even verder te gaan. We komen terug bij ons eerste chakra. De meesten onder u – en u moet zich daar niet tekortgedaan door voelen – zullen waarschijnlijk nooit een chakra zien. Waarom? Omdat je nu eenmaal een aangeboren helderziendheid in u moet hebben en die dan nog moet leren ontwikkelen. Is dit een probleem? Nee dit is geen enkel probleem, want u kunt perfect via uw handen de chakra’s voelen, omdat het energie is.  Zo simpel moet je het stellen. Wanneer je dus met uw handen over het lichaam gaat, dan kunt u de chakra’s vaststellen. Dat wil zeggen: wanneer er ergens afwijkingen zijn, gaat in veel gevallen bij uw rechterhand zich een koude ontwikkelen. U gaat over een chakra komen, bijvoorbeeld de stuitchakra en u gaat een koude waarnemen. Nu is het mooie van het geheel, mensen gaan zich afvragen: ja, maar waar liggen die chakra’s juist? Want wij weten: onze darmen liggen, wij weten onze lever liggen en onze maag, ons hart, we weten dat allemaal liggen en mooi gesitueerd. Maar die chakra’s, waar zitten die?

Kijk die chakra’s zijn energievelden binnen de aura. We zouden kunnen stellen bijvoorbeeld dat uw stuitchakra zich vooral bevindt ter hoogte van het stuitbeen. Maar het is niet omdat het zo genoemd is dat het zich daar bevindt. De aanzet of de wisselwerking tussen de kundalini-zuil en de stuitchakra zit ongeveer ter hoogte van de laatste staartwervels, laat ons zeggen bij 60 % van de mensen; maar bij 20 % van de mensen zal dat misschien wat lager zitten en bij nog 20 % misschien wat hoger. Het betekent ook niet dat wanneer u met uw hand over de kundalini gaat dat u het daar vindt. Het is een werveling en je kunt het bekijken als een soort hoorn. Voor degenen die hier ooit strips gelezen hebben, je hebt de hoorn des overvloeds (komt nogal in veel strips voor) Wel, zo kunt je het bekijken en de overvloed van die hoorn is effectief waar hij het grootste is, waar de energie kan uitstromen of binnengaan.

Maar de hoorn is niet schoon rechtlijnig, de hoorn is – zoals de afbeeldingen van de hoorn des overvloeds – in verschillende bewegingen en waar dus een stoffelijke hoorn, hoeveel gedraaid hij ook is, steeds dezelfde vorm blijft houden, is dit niet het geval voor uw chakra. Uw chakra beweegt, u moet goed onthouden dat het een levend orgaan is, fijnstoffelijk, maar het is een levend orgaan. Het beweegt. Dat wil zeggen dat er een werveling is op die plaats van aanzet die uitgaat in uw aura. En het is aan degene die ermee wilt werken of op inwerken, om te leren aan te voelen hoe het zich beweegt en waar het zich juist bevindt. En op bepaalde ogenblikken – en dat is misschien niet interessant of niet aangenaam voor een therapeut – zul je uw stuitchakra het gemakkelijkst bijvoorbeeld op uw onderbuik vinden en een ander moment zul je het ineens op uw rugzijde vinden en dan weer een ander ogenblik zou het zich tussen de benen uitstrekken. Waarom? Omdat die circulatie daar is. En wat we niet mogen vergeten, is de wisselwerking tussen de andere energieën die aanwezig zijn. Want het is niet alleen dat uw chakra een wisselwerking geeft naar uw stoffelijk lichaam en signalen van uw stoffelijk lichaam opneemt, maar het neemt oneindig veel meer op. Zeer veel zaken uit de kosmos rondom u van energievelden worden door deze chakra’s ontvangen, worden door deze chakra’s verwerkt, ook gedachtestromingen van de mensen.

Om u een idee te geven hoe sterk een chakra kan beïnvloed worden: u hebt allemaal de laatste dagen gehoord, gezien via uw moderne middelen hoe men in de Arabische landen emotioneel in opstand is gekomen, wat daar gebeurt. Wel in een groot deel van de mensen die daar uitzinnig zijn geworden, die van alles doen wat ze normaal gesproken nooit zouden doen, zijn beïnvloed door dus de onderste chakra’s, stuitchakra, miltchakra. Deze emoties daar zijn zo opgeklopt, opgedreven dat deze mensen gewoon elkaar daardoor beïnvloeden en drijven. Het gevolg is dat wanneer dat na het gebeuren zich gaat normaliseren, dat er zeer velen – sta mij toe te zeggen: zeker meer dan drie vierde tot 90 % – na dit gebeuren, ziekteklachten zullen ondergaan. Dat velen van degenen die aan deze emotie hebben deelgenomen, via die chakra’s achteraf tot daden zullen komen, wanneer dus alles zogezegd genormaliseerd is, die zijzelf niet meer in de hand hebben, omdat er zo’n onevenwichten zijn gecreëerd.

Het is iets wat wij vroeger al meer naar voren hebben gebracht dat je als mens moet opletten met grote massa’s, omdat je deze emotie binnentrekt. Maar nu zien we een emotie die gebaseerd is op een ontzettende haat. U moet niet denken dat hetgeen wat de media hier naar voor brengt, van: zij willen af van die president en zij willen af van dat bestuur, dat dat de drijfveer is in dat gebeuren. Nee het is een haat tegen alles wat – laat ons zeggen – anders is dan wat zij in hun denken vinden dat juist is. En deze haat wordt opgefokt door achter de schermen het fundamentalistisch denken. Maar de gewone man kent daar niets van, weet daar niets van en wordt gedreven, wordt opgejaagd. En dan krijg je dit gebeuren en dan krijg je zelfs mensen daartussen waarvan je zou denken: maar denken die niet meer na? Hoe zijn die nu bezig? Dat kan toch zo niet. Maar juist doordat zij ook gepakt worden binnen deze energievelden en dit in hun lichaam binnenkrijgen, worden zij effectief mee gepousseerd in dat geheel met naderhand alle gevolgen. Dit is het mooiste voorbeeld dat ik kon geven, omdat dit vandaag de dag actueel is. En u zult in de loop der tijd kunnen nagaan dat hetgeen wat ik u hier vanavond verteld heb, klopt. U zult daar de bewijzen van krijgen in de loop van de tijd. Misschien zelfs veel te veel bewijzen. Maar goed, het is van belang dat u beseft hoe u kunt beïnvloed worden, zeer sterk, door alle mogelijke energieën via deze fijnstoffelijke kanalen, via deze fijnstoffelijke organen.

Het kan zelfs op een andere, meer onschuldige wijze gebeuren. U hebt hier allemaal modern vervoer. U bent op een bus, op een tram. Veel volk en u staat tegen elkaar. Op het ogenblik bijvoorbeeld dat iemand bij u staat, laat ons zeggen, die, we zullen een voorbeeld halen dat effectief kan voorkomen en redelijk veel voorkomt. Stel u voor: iemand die stenen in de urinewegen heeft.

En die staat tegen u op een bus, op een tram of trein, maakt niet uit. Je staat tegen mekaar, want er is veel volk en er is niet veel plaats. Wanneer u ook maar een beetje in disharmonie bent, dan zult u, wanneer u naast zo iemand staat die dat fenomeen heeft en daar last van heeft, zult u zelf, via bijvoorbeeld, in dit geval uw stuitchakra, de pijn overnemen en zult u zich niet goed gaan voelen. U zult bijvoorbeeld een aandrang krijgen van “ach, ik heb buikpijn, ik moet naar het toilet” en zo verder. Zo sterk liggen deze energieën en deze beïnvloeding. Het kan best zijn dat u naast iemand staat met een ergere ziekte bijvoorbeeld een redelijk ver uitgewerkte – ik zeg maar – blaaskanker. Op dat moment, wanneer u samen met die persoon staat, kan het best zijn dat u op dat ogenblik ook ziek wordt, u niet goed voelt en dat u zelfs in het slechtste geval het vervoer moet verlaten. Wanneer u dan terug in een normale omgeving bent en niet beïnvloed wordt door anderen, dan zal je opmerken dat dit niet goed voelen, dat onwel voelen, wegdeemstert. Zo sterk zijn de beïnvloedingen.

Waarom zijn die zo sterk? Omdat wanneer mensen dicht bij elkaar zijn, je een volledig overvloeien krijgt van energieën. Mensen staan er niet bij stil, maar heel veel zaken ontvangt u van anderen. Zoals u hier zit – kun je zeggen – vloeien alle aura’s tezamen en kunnen ook overdrachten gebeuren. Nu heb je hier een groot voordeel. U bent hier als mens niet alleen. Hier zijn ongeveer op dit moment enkele tientallen entiteiten ook aanwezig, onder andere degenen die mij ook mee helpen dit verhaal naar voor te brengen; maar ook die ervoor zorgen dat hier zowel het fijnstoffelijke als het geestelijke in harmonie is. Dat er een harmonie wordt opgebouwd, dat er een kracht wordt opgebouwd. Dat houdt in dat tussen jullie op dit ogenblik geen overdrachten zijn die, laat ons zeggen, schadelijk zouden kunnen zijn; dat op dit moment door het ganse geheel er een evenwicht is, een harmonie is die ervoor zorgt dat binnen jullie aura’s – en dat ondervind je dan ook als je huiswaarts keert – er een evenwicht wordt gecreëerd. Zelfs wanneer je hier binnenkomt en er is iets in disharmonie, ga je hier buiten en zal die disharmonie, voor zover het in onze mogelijkheid ligt, ongedaan gemaakt zijn. En zo krijg je – en dat is dan een nevenaspect van het geheel – dat je met een groep een enorme kracht kunt opbouwen. Zo krijg je ook dat een groep bijvoorbeeld in staat is van als het ware genezend op te treden ook naar mensen buiten de groep. Omdat binnen dat geheel er een zeer sterk evenwicht en een zeer sterke harmonie – want dat is een verschil – wordt opgebouwd.

Goed iedereen is nog mee? Ja. Prima.

Dus voor de meesten onder u die met energieën willen werken of die via het fijnstoffelijke de mens willen helpen, die kunnen dat door gewoon zich te richten op die aura. U kunt dat doen met uw handen.  U kunt die chakra gaan zoeken in die aura en je kunt daar dus een energiestroming op loslaten. Maar dat is een techniek.

Iets veel gemakkelijker om het zo te zeggen – maar voor de buitenstaander misschien moeilijker aanvaardbaar – is de beïnvloeding via uw eigen gedachten. Ook via uw eigen chakra’s, en ik ga vandaag het hier houden tot die stuitchakra.

De volgende lessen zullen we verder gaan, maar je kunt bijvoorbeeld via uw gedachtekracht een beeld vormen van die chakra. En om dat beeld te kunnen vormen, voor degenen die niet beeldend denken of niet gewoon zijn van in beelden te denken, voor sommigen is dit niet gemakkelijk, kun je bijvoorbeeld een boek nemen waarin chakra’s getekend staan. Ingekleurd mag ook, geen probleem. U visualiseert die tekening, u neemt die in u op. En met hetgeen wat u nu weet, wat ik daarjuist gezegd heb: kijk, een chakra die in evenwicht is, die goed functioneert, heeft een mooie egale pasteltint; en blijven we evenwel bij wat ik gezegd heb: stuitchakra pastel rood. Wel, dan kunt u in uw gedachten u voorstellen dat die chakra zich zo gaat vormen, wanneer u iemand bijvoorbeeld wilt helpen. Je kunt bijvoorbeeld iemand hebben die psychische problemen heeft tot en met. Problemen op alle mogelijke terreinen die we juist omschreven hebben, die met deze stuitchakra te maken hebben. U visualiseert de persoon in kwestie en u visualiseert voor u, zo goed u het kunt, de aura, de energiebanen. En mensen, stoor er u niet aan wanneer het niet is volgens de tekeningetjes die jullie allemaal kennen. Want bij iedereen, neem dat gerust van mij aan, bij ieder stoffelijk voertuig verschilt dat; zo goed dat u hier allemaal samen zit en dat je allemaal mensen zijt en dat je allemaal toch anders zijt.  Je bent mens, maar je bent een individu. Iedereen heeft zijn typische kenmerken en zo verder. Dit geldt ook, neemt dat gerust van ons aan, voor uw aura, voor uw chakra’s.

Het is van belang dat u afstapt van vastgeroeste ideeën en beelden van een chakra, een aura moet er zo uitzien en energiebanen moeten schoon lopen, zo en niet anders. Stap daarvan af. Ga af op hetgeen wat uw gevoel is en als dat gevoel zegt: bijvoorbeeld die stuitchakra, de kop van de hoorn om het zo te zeggen zit in de lenden, dan fixeert u zich daarop. En als een ander denkt: verdorie die kop van die stuitchakra, volgens mij zit die ter hoogte van de knieholte, so what, u fixeert zich daarop. Het zijn fijnstoffelijke, bewegende, werkende organen; en in gedachten gaat u het orgaan voorstellen en gaat u voorstellen dat het mooi inkleurt. U gaat voorstellen dat het heel mooi in evenwicht is. En dat beeld projecteert u naar degene die u wilt helpen. En dan zal je zien, dan krijgt u effect. En ik wil daar dadelijk aan toevoegen, die persoon in kwestie hoeft niet in uw nabijheid te zijn. U kunt dit perfect op afstand doen. Voor deze zaken, fijnstoffelijke zaken, heb je de mogelijkheid te werken via gedachtekracht zonder dat je in het stoffelijke erbij moet zijn. Ik denk dat dit niet onbelangrijk is als je iets wilt bereiken, als je iets wilt realiseren. Je kan de andere persoon bij u hebben en als je dat wilt doen, dan ben je eigenlijk best dat je de andere persoon voor u zet en dat u voor de rest u gewoon erop concentreert. Niet zegt, maar gewoon in gedachten opbouwt dat een wisselwerking tussen u en de ander ontstaat en dat je het beeld van een juist in evenwicht zijnde fijnstoffelijk orgaan projecteert. En dan krijg je effectief tussen de beide aura’s een heel mooie uitwisseling.  Nogmaals, het is niet noodzakelijk om de persoon die je wilt helpen er fysiek bij te betrekken. Je kan perfect op afstand werken, je kan perfect met afstemmen werken. U kunt u gewoon rustig in een meditatieve houding zetten, een ontspannen houding en u kunt van daaruit perfect de zaken doorgeven en dan krijgt u een goed resultaat

Beste mensen, hier zou ik het voor vandaag bij willen houden. Vanuit onze zijde zouden we het appreciëren dat je deze les bestudeert, dat je zelfs een beetje probeert, een beetje experimenteert daarmee. Volgende maal kunnen we dan de volgende chakra’s beginnen uitleggen en er verder mee gaan.

De stuitchakra is vierbladig en het simpelste, maar het is de basis. Uw volgende chakra, uw miltchakra, werkt al veel meer in, maar het blijft nog altijd stoffelijk en zeer emotioneel; uw zonnevlechtchakra, uw plexus solaris chakra is al van zeer groot belang. Daarmee wil ik zeggen dat je al een dubbele werking krijgt niet alleen stoffelijk maar ook meer al geestelijk. Maar het blijft nog altijd in de groep van emotionele gestuurde chakra’s.

En dan gaan we verder naar uw hartchakra, keelkopchakra, voorhoofdchakra, dat is al iets totaal anders. Dat is dan voor één van de volgende lessen, om uiteindelijk bij het belangrijkste chakra te eindigen: uw kruinchakra. Alleen voor de kruinchakra kunnen we zeggen, kunnen we gerust een paar avonden vullen omdat van daaruit, dat zal alweer voor sommigen goed in de oren klinken, je kunt een connectie leggen van met gedachten werken, je kunt een connectie leggen naar je droomgebeuren en zo verder. Dus we zijn hier nog niet rond. Maar om dit alles goed te kunnen verwerken en om telkens weer een stuk erbij te kunnen aanschakelen, is het noodzakelijk dat u niet alleen op een avond als deze het beluistert, maar dat u het herbeluistert om het zo te zeggen, eventueel is het geraadzaam onderling zaken uit te wisselen, ervaringen uit te wisselen, het te bestuderen, te experimenteren. Je moet geen gevaarlijke dingen proberen, gewoon simpele zaken die je aanvoelt: dit kan of dit wens ik eens uit te testen, wissel het uit met elkaar en zo krijg je een veel grotere rijkdom. Het zou bijvoorbeeld boeiend zijn wanneer jullie eens onderling uitwisselden, wie van jullie in staat is van bijvoorbeeld kleuren te aanschouwen, de werkingen te zien of wie erin slaagt van maar – het is nog maar een begin – het aan te voelen, de energieverschillen aan te voelen, wanneer je bijvoorbeeld hebt vastgesteld: oh, ik kreeg het plots koud in mijn handen of ik kreeg het plots heel warm, en dat je dit met elkaar uitwisselt en uitlegt. Dan geef je hier aan deze groep een enorme meerwaarde en dan krijg je eigenlijk allemaal de mogelijkheid om voor jullie nieuwe capaciteiten tot leven te brengen, te ontwikkelen waar je in de toekomst iets mee bent en waar je zeker anderen mee kan helpen.

Deel 2.

Aan mij de taak om eerst uw vragen te beantwoorden.  Dus zou ik zeggen: laat ons er maar aan beginnen.

  • Als ik probeer te mediteren thuis, doe ik dat vaak met een meditatie van een lezing. Ik heb dan regelmatig dat ik afdwaal. Ook val ik wel in slaap. Is dit een probleem en hoe kan ik beter bij het geheel blijven?

Kijk, wanneer u mediteert, is het de hoofdzaak dat het lichaam tot rust kan komen en dat er door de meditatie bepaalde inzichten ontstaan. Het gebruik van bestaande meditatie is geen probleem. Het in slaap vallen is ook geen probleem omdat je waarschijnlijk op dat ogenblik in een juiste gemoedstoestand komt waardoor uw geest de mogelijkheid krijgt van zaken binnen te halen die je anders, wanneer je niet zou inslapen, niet tot u zou kunnen laten komen. Dus en dat krijgen we dikwijls te horen. Mensen denken: wanneer ik mediteer en ik dommel even weg, is dit fout?  Nee, in veel gevallen is dit juist heel positief. Het is niet noodzakelijk, maar het is een mogelijkheid en u kunt via meditatie allerlei andere zaken als het ware toetsen. Dus ook het afdwalen en het komen tot nieuwe ideeën of nieuwe inzichten is zeker geen probleem. Anderzijds, sommigen zullen zeggen: ja, met die gedachte wou ik eigenlijk niet en die storen mij. Houd er dan rekening mee dat dankzij het meditatief proces bepaalde zenuwspanningen die anders op uw zenuwstelsel fysieke invloed zouden hebben, dankzij dit proces eigenlijk ongedaan gemaakt worden en dat het voor uw fysieke lichaam een goede zaak is dat dit gebeurt.  Kort samengevat: wanneer u mediteert, wat er ook gebeurt, is meestal voor uw stoffelijk voertuig en uw gedachtewereld een goede zaak.

  • Welke houding dient men aan te nemen om te mediteren en heeft u nog praktische tips hieromtrent? Er werd gesproken over de energiepunten in de voetzolen om te aarden. Is een lotushouding dan af te raden?

Neen. U haalt hier zaken door elkaar. Wanneer u wilt mediteren en dit geldt ook voor contemplatie, in eerste instantie: zet u op zo een wijze dat u gemakkelijk zit, dat uw lichaam tot rust komt. Wanneer u vindt dat een lotushouding voor u de beste is, doe het gerust. Wanneer u vindt dat u best op uw sofa languit ligt, doe het gerust. Geen enkel probleem. Waar je moet op letten is dat je tijdens het mediteren niet gestoord wordt. Bijvoorbeeld in de moderne maatschappij: gsm, telefoon, huisbel noem maar op; toestellen die beginnen lawaai te maken omdat niets in orde is. Die zaken moeten voorkomen worden. Tracht ergens te zijn waar u niet gestoord wordt en verwijder alle storende elementen ook wat kleding aangaat. Als u kleding aan hebt die spant of u hindert, zorg dat die verwijderd is en dan kun je rustig mediteren. Wanneer je wilt mediteren, bijvoorbeeld omdat je graag energie gaat opladen, dan kan je van de tip die hier gegeven is, gebruik maken via uw voetzolen, effectief. Maar moeten daarom uw voetzolen recht op de grond staan. Nee hoor. De energie van de aarde spreidt zich veel meer uit dan u denkt. Dus of u nu in lotushouding zit, of u zit met uw voeten op de grond maakt weinig uit.  Wanneer u zich instelt op dat energieveld dan kunt u dat gewoon in u opnemen.  Een kleine tip die ik er misschien nog kan aan toevoegen, is dat bijvoorbeeld voor de energiestromingen het interessant kan zijn dat u de boeddhistische handhouding aanneemt.  Deze is zo: u legt uw vingers gewoon in elkaar. Niet tussen mekaar, maar gewoon zo.  En u houdt de handen ter hoogte van de plexus solaris. Wilt u dan nog in lotushouding zitten. Goed. Wilt u gewoon uw voeten naast elkaar, ietsje uit elkaar zetten, ook goed.  Geen enkel probleem; dan krijgt u een heel mooie doorstroming van uw levensenergie om het zo te zeggen. Kijk een klein advies en dat geldt voor alles. Hou het simpel en zorg dat het goed aanvoelt. En dan kunt u wat meditatie/contemplatie en zo verder aangaat weinig fout doen.

  • Ik had met iemand een afspraak. Die komt die niet na. Ik ga op zoek naar een oplossing en kom in gesprek met iemand anders. Blijkt dat de originele afspraak een groot bedrog was. Resultaat: ik ben de dupe, ik handelde naar best vermogen en het resultaat is negatief. Hoe kan dit?

Heel simpel. Omdat er harmonieën zijn waar je geen rekening mee gehouden hebt. Kijk, in alles wat je tegenkomt in het leven zitten leerscholen. Soms zijn die leerscholen wat harder. Maar je moet vanuit jezelf vertrekken en je moet ervan uitgaan – en dit klinkt misschien hard – dat je in het leven alleen maar tegenkomt hetgeen wat in uzelf aanwezig is.  En van daaruit uw conclusies trekken. U komt in uw leven niets tegen dat niet voor u een lering inhoudt.  Het is misschien soms niet aangenaam. Dat is zeker; en zeker in de stof kan dit onaangenaam zijn.  Maar dit geldt voor iedereen. Sommige mensen vragen: waarom moet ik dat ongeluk tegenkomen? Waarom ligt dat nu juist op mijn weg? Waarom botste mijn auto? Ik kan daar toch niets aan doen. Oh jawel. U was op dat ogenblik juist even in disharmonie met als gevolg dat er iets gebeurt. Waarom komt men een akkoord niet na? Juist omdat je op dat ogenblik bepaalde zaken over het hoofd hebt gezien. Omdat je zo begeerde iets te hebben dat je uw emotie de hoofdrol hebt laten spelen, waardoor u in een maatschappij die gebaseerd is, niet op emotie maar op regeltjes, u in ‘t zak laat zetten. En zo is het met vele zaken.  Iedereen in zijn leven komt dat tegen. Dat is normaal. Stel u voor dat u niets tegenkwam, dan liep je hier op aarde rond niets te doen. Dan kon uw geest ook niets leren. Kort gezegd, het klinkt misschien cynisch, maar wees blij met de ervaringen die je kunt opdoen.  Wees blij met de leerscholen, al zijn ze soms niet aangenaam, maar je kunt van één ding zeker zijn: wanneer je uw les leert uit hetgeen wat je tegenkomt, dan ben je weer een stukje verder en zul je een volgende keer juister kunnen reageren. En ook, dat is misschien een kleine beetje advies dat ik naar iedereen mag geven, wanneer je je in de zak gezet voelt, wanneer je je genomen voelt, zeg tegen uzelf: ok ik ben dwaas geweest, volgende keer beter en laat hetgeen wat gebeurd is, achter u. Houd er u niet meer mee bezig want, en dat is toch niet onbelangrijk, wanneer je u gaat bezighouden met hetgeen wat jij denkt dat uw recht is, zit je op het verkeerde spoor. Ga je hetgeen wat jij aanvoert als onrecht nog versterken, met als gevolg dat je waarschijnlijk nog veel meer op je kop krijgt. Dus een raad die ik u kan geven – al klinkt het misschien in deze maatschappij niet aangenaam – het is gebeurd, bij wijze van spreken, sluit de boeken, ga verder en zeg: volgende keer zal ik slimmer zijn.

  • Je moet je eigen wereld creëren via meditatie. Je bouwt een beeld op en na maanden wordt dit beeld geen realiteit. Waarom lukt dit niet?

Kijk, wanneer je via uw eigen gedachten een wereld opbouwt, dan zal deze wereld zich realiseren. Maar, maar… hoeveel onder jullie zijn er die een gedachte kunnen opbouwen zonder dat ze achter deze gedachte de angst hebben dat het zich niet realiseert. Hoeveel zijn er onder jullie die een gedachte opbouwen en direct gaan kijken: realiseert het zich? Van op het ogenblik dat u deze houding aanneemt, heb je alles opgeblazen. Wie realiseert zijn dromen? Dat is degene die ernaar handelt, ernaar leeft en zich niet afvraagt: realiseert het zich? Maar gewoon ervoor gaat.  En wij zien zeer veel vanuit de geest, zien is veel gezegd, maar we krijgen of we voelen deze ideeën en gedachten. Mensen begeren veel en hopen dat, maar dat is niet de wijze waarop je iets kunnen realiseren. Wanneer je werkelijk voor iets gaat dan moet je daar 100 % voor gaan. Dan moet je alles daarbij nemen wat daarbij hoort en dat is soms moeilijk. Want wanneer je voor uw dromen gaat – en dat houdt in dat je bijvoorbeeld maanden op droog brood moet leven en een glas water – dan moet je dat daarvoor voor overhebben en daar wordt dikwijls afgeremd. Of ik kan het anders zeggen. Velen willen hun droom realiseren, maar ze zien dat het geld kost en ze hebben maar een stuiver; ze willen die niet kwijt, want dan hebben ze geen stuiver meer. Ja, jullie spreken niet meer met stuivers. Dat is juist. Jullie spreken van euro’s tegenwoordig. Ja. Wanneer je dat niet durft, ja dan lukt het niet. Als je uw euro bijhoudt dan blokkeer je al jezelf.  Kijk er zijn zoveel factoren die u tegenhouden, die u blokkeren als je niet zegt: ik ga voor 100 %. Dat wil zeggen, ja maar ik moet dit nog en ik moet dat nog of ja maar… Nee, je gaat ervoor.  Kijk, jullie leeft in een christelijk gebied, althans nog gedeeltelijk, maar jullie kennen allemaal het verhaal van Jezus. Jezus ging ervoor. Jezus liet alles achter en ging voor hetgeen hij in geloofde. In deze moderne tijd zou dat een figuur zijn die effectief zou gaan voor hetgeen waar hij in gelooft.  Hij zou het vertikken van bij wijze van spreken ook nog maar enig ding te doen wat in uw systeem hier zou functioneren. Dat wil zeggen, hij zou geen belastingbrief invullen. Hij zou geen sociale lasten betalen. Hij zou niet dit, hij zou niet dat. Oké, en nu denkt u al direct: dat kan niet, want wij leven in zo’n maatschappij. Wel op het ogenblik dat u dat denkt, kunt u uw droom niet meer realiseren. Op dat ogenblik beperkt u zich al. Ik weet, dit is een zeer extreem voorbeeld maar het klopt als je er over nadenkt.  Er zijn nog andere figuren in de maatschappij die zich niks hebben aangetrokken en die gegaan zijn voor hetgeen zij in geloofden en zij realiseren dat. Maar je kan dan ook niet verwachten dat de maatschappij u alles aanbiedt. Kijk hoe dat de meeste mensen in de maatschappij ervan uitgaan dat zij recht hebben op… Zo functioneert het niet. Zo, denk er maar eens goed over na. Misschien vindt u wel de mogelijkheden.

  • Hoe kan ik mij persoonlijk afschermen en in mijn eigen kracht blijven?

Och afschermen is heel simpel. U stelt zich voor dat u onder bijvoorbeeld een stolp van goudgeel licht zit. En goudgeel licht is enerzijds energie en anderzijds bescherming. Ik zou niet zeggen: zet u onder een stolp van heel wit licht of helwit licht, dat zou ik niet direct hier aanraden. Maar ik zou om het voor iedereen mogelijk te maken, zeggen van: zet u onder een stolp van goudgeel licht en u bent perfect afgeschermd. U moet weten wanneer u zich zo afschermt, dan kunnen er geen invloeden bij u binnenkomen die niet in harmonie zijn met dat goudgele licht. En wanneer zij wel in harmonie zijn met dat goudgele licht, dan gaan zij u zeker niet benadelen.  Integendeel. En uzelf kunt via het goudgele licht naar de wereld buiten u alles doen zonder problemen. Alleen degene die het niet aanvaardt, dit goudgele licht, zal zich terugtrekken. Ik denk dat dit de simpelste en gemakkelijkste manier is van afschermen en wanneer u dan denkt: ‘ja, ik ben in een mensenmassa”, geen enkel probleem. U kunt zich zo voorstellen dat uw ganse aura daaronder zit. Dus dat die stolp uw aura omvat en dan bent u afgeschermd.  Zelfs wanneer u dicht op elkaar staat.

  • Dit waren de vragen Broeder.

Och dat viel nog mee. Ik heb al veel erger meegemaakt in mijn carrière. Maar goed. Nu ja, we moeten altijd proberen de vraag zo te beantwoorden dat ieder lid van de groep er iets aan heeft en dat is soms niet zo gemakkelijk. Maar langs de andere kant, kunnen we niet beginnen met een individuele vragenrubriek want dan denk ik dat er hier niet 5 vragen, maar dat er dan ineens bijvoorbeeld 90 vragen aanwezig zijn en dat kan echt de bedoeling niet zijn, nietwaar.

Meditatie: Kracht en energie in uzelf.

Nu is de tijd gekomen vrienden om dus deze avond te besluiten. En gezien dat wij jullie langzaam maar zeker een beetje aan het scholen zijn in het werken met fijnstoffelijke energieën zal ik proberen in het meditatief gedeelte jullie wat te laten aanvoelen, zodat je niet alleen een zeer sterk theoretisch gedeelte hebt gehad, maar dat je dan toch ook iets praktisch mee naar huis kunt nemen, waar je misschien dan toch in de komende dagen en weken wat mee bent. Want ja, we leven op het ogenblik onder een invloed die nogal zeer sterk emotioneel is als ik het zo mag zeggen.

Wanneer u de wereld bekijkt dan moet ik u geen tekening maken wat er allemaal aan het gebeuren is. We leven in een golf van – laat ons zeggen – van grijs tot zwarte emotie. Maar daar ga ik met u nu niet over mediteren.

Waar ik met u over ga mediteren, is, hoe je in deze tijd de kracht en de energie in uzelf kunt vinden, kunt opwekken en kunt doorgeven. Om te beginnen: besef dat een groot deel van u fijnstoffelijke energie is en geestelijk energie. En dat wanneer je deze zaken kunt hanteren, kunt voorstellen, je al heel veel mogelijkheden in handen hebt. Daarom vraag ik jullie zet jullie: heel ontspannen, zo gemakkelijk mogelijk, en stel jullie voor dat jullie hier een krachtig energieveld vormen. Dat jullie hier als het ware omsloten zijn door een koepel van goudgeel licht – iedereen – en dat die koepel van goudgeel licht die iedereen omsluit in de kern een bron van wit licht heeft en dat u allen gefixeerd bent op die bron van wit licht. En daarin ervaart u alle krachten. U ziet hoe die bron van wit licht die hier in ons midden aanwezig is, hoe deze zoals een zon uitstraalt naar ieder van jullie en hoe deze kracht, deze straling binnenkomt in uw mantel van dat goudgele licht. Hoe deze krachtige lichtbron dat goudgele licht doet flikkeren, een kleur geeft die straalt, een aura die schittert. Dat ganse geheel, wanneer je het met uw geestelijke ogen bekijkt, is sterker dan de glans van duizenden briljanten.

Het is een prachtige schittering, een lichtende kracht en deze kracht gaat volledig in u op. Deze kracht bevloeit volledig elk energiegebied van uw lichaam, zodat alles als het ware een stralende goudgele lichtbundel is. Verbonden met dat helderwitte licht. Voel hoe al uw energiepunten, al uw energiebanen geladen zijn door deze kracht. Voel hoe zelfs de laagste punten, de laagste organen, hoe uw stuitchakra waar je vandaag over geleerd hebt, tintelt, straalt, kracht heeft. Voel hoe uw ganse energiebanen, hoe uw slangenvuur een stralingsveld is, één evenwicht, één krachtige energie. Laat al deze krachten hier gezamenlijk zijn, uitgaan, en koppel er een positieve gedachte aan. Koppel er een idee aan dat je iemand of iets bijstaat, helpt of doet. Maakt niet uit wie of wat, zolang je maar doorgeeft. Zolang je maar dit ganse stralende, prachtige geheel deelt met al degenen die zoekend zijn naar licht, die zoekend zijn naar hulp, naar een vorm van verlossing of hoe u het wilt omschrijven. Zij kunnen dankzij deze kracht, waar zij zich ook bevinden, een nieuwe weg vinden. Zij kunnen de stralingen in het licht op hun weg vinden en zo zich bevrijden van de ketens die op het ogenblik overal aanwezig zijn.

Zo kun je zeer velen die het wensen en die het zoeken, helpen en sturen om samen in het licht de nieuwe evolutie, de nieuwe mogelijkheden tot ontplooiing te laten komen. Want we zijn een grote krachtige kracht, samen zijn we sterk, samen kunnen we deze energie uitdragen. En zelf, onszelf, trekken we zo ook in een stralend evenwicht. Uw fijnstoffelijke organen, uw chakra’s stralen, zij plooien zich open als het ware en nemen in volle kracht deze bron-energie om het zo uit te drukken in zich.

U laadt zich met kracht en energie. U herstelt evenwichten. U herstelt doorstromingen. U herstelt werkingen. En zo geeft u de mogelijkheid ook aan uw eigen stoffelijke voertuig van vele zaken te hernieuwen, van vele zaken terug op evenwicht te trekken. Zo helpt u uw eigen stoffelijke gedachtewereld om alles wat u belaagt te laten wegvloeien en er u van te distantiëren en in uw eigen gedachtepotentiaal het nieuwe, de nieuwe mogelijkheden, de nieuwe kansen te ervaren, in u op te nemen. Zo bouwt u nu hetgeen waar u misschien al lang van droomt langzaam maar zeker op. Zo ervaart u nu de kansen die er zijn, die voor u liggen, die u maar te grijpen hebt, die u maar te nemen hebt, binnen deze kracht van licht, binnen deze bron waarvan u deel bent. Deze schittering die nu van deze plaats uitgaat, vertaalt zich op vele wegen.  En niet alleen op het stoffelijke, maar ook op het geestelijke.

Deze eenheid die we nu gecreëerd hebben, is een eenheid die u ook voor uzelf steeds kunt oproepen, wanneer u gewoon terug opnieuw het beeld van ons samenzijn in u visualiseert, zelfs wanneer u alleen bent of zelfs wanneer u zich verlaten zou voelen. U roept dit beeld terug op en u bent terug een deel van deze kracht. U bent terug deze kracht en zie, de wereld plooit zich rondom u, de wereld maakt dat u verder kunt.  Want deze lichtkracht is de bron, is de motor van de vernieuwing, is de weg die we gaan, gaan naar de toekomst. De kracht die we eruit halen, is onze brandstof om steeds verder de nieuwe ontplooiingen door te maken.

En zo heeft deze kracht zijn werk voltrokken. Deze kracht maakt nu dat ieder van u individueel sterker staat in deze wereld. Deze kracht maakt nu dat u beseft de eenheid tussen jullie, de harmonie die de mogelijkheid schept om weer verder te gaan in deze snel veranderende wereld, om steeds in deze snel veranderende tijden voor uzelf het evenwicht te hebben, de kracht te hebben om juist, lichtend te handelen.

Laat ons dan nu rustig tot onszelf terugkomen. We moeten in gedachten deze kring niet verbreken. Deze kring, deze binding mag blijven bestaan. We zijn er deel van, we zijn een eenheid. We zijn elkaars medegenoot. We zijn elkaars verwanten en in die gedachte kunnen we nu onszelf terugvinden. We zijn en we blijven een individu. Maar we zijn door de kracht van het licht aan elkaar verwant en we gaan samen de weg met dit licht, verbonden, zolang wij dit licht willen aanvaarden. En zolang wij beseffen dat het licht voor ons de voorganger is, en dan kunnen we in deze woelige, veranderende tijden steeds weer de juiste beslissing nemen, steeds weer de juiste weg opgaan. En dat is toch het belangrijkste voor ieder van jullie.

Lieve vrienden, hiermee beëindig ik deze meditatie. Wees rustig één met de kracht. Laat rustig de kracht, ook wanneer ik het medium heb vrijgegeven, even nazinderen. En besef dat hetgeen ik hier naar voor gebracht heb, dat u steeds weer in gedachten – waar u zich ook bevindt – dit moment kunt oproepen en dat u daarin weer de kracht kunt herstellen, kunt opbouwen die je nu hebt ervaren, is een handig werktuig in de tijd die komt.

En voordat ik hier u verlaat, ga ik u nog een kleine tip gegeven. Laat u in de komende weken niet te veel op uw paard zetten. Tracht het gebeuren als toeschouwer te bekijken. Tracht afstand te houden van het gebeuren – zelfs wanneer u denkt dat het voor u misschien niet al te aangenaam of positief is – ga er niet tegen in. De golf die op het ogenblik over de aarde spoelt en die nog gaat versterken, die nog van alle mogelijke, niet te verwachten reacties gaat oproepen overal ter wereld tot zelfs schokkende gebeurtenissen, laat die gewoon voorbijgaan. Erken uzelf in het licht. Erken uzelf als iemand die werkt met licht, die werkt voor het licht en dan zal je zien, dan zal dit woelige voorjaar met al zijn verrassingen voor u toch aanvaardbaar blijven en mogelijkheden inhouden.

image_pdf