Voorbereiding Wessac 2012 (1) – Het kosmische Licht

17 april 2012

Vanavond zou ik u graag een beetje voorbereiden op de volgende bijeenkomst, namelijk deze van de Wessac. In tegenstelling tot andere jaren kunnen we nu op voorhand reeds stellen wat eigenlijk het zwaartepunt zal zijn bij het gebeuren. Namelijk de bevestiging van de nieuwe kosmische heersers en het definitief afsluiten van al het oude. Dit is misschien iets eigenaardig, maar het houdt wel in dat voor de geest de sterke kosmische invloeden die dit meebrengt een hoofdrol gaat spelen en dit kan naar de stoffelijke voertuigen, dus ook de mens, wel een beetje spanning veroorzaken.
Om deze reden zou ik u graag vanavond een beetje meer informatie willen geven over het kosmische licht dat hierin een grote rol speelt. Ach, ik weet het, ieder van jullie heeft al aardig wat gelezen over alle mogelijke kleuren van licht en de meesten hebben een idee dat die kleur dat doet, die kleur het volgende enzoverder. Echter veel van deze zaken zijn voor de stofmens heel mooie theorieën, maar de werkelijkheid ligt soms wel een beetje anders dan hetgeen hier in nogal eens dikke boeken naar voor wordt gebracht.
Laat mij het volgende stellen. Het merendeel van het kosmisch licht waar de mens mee om kan en met werkt is gebaseerd op het goudgeel licht. Het goudgeel licht is een licht dat, wanneer je dit vanuit de geest bekijkt, alles een beetje verzacht en dus ook voor de stofmens zaken aanvaardbaar maakt. Met het goudgele licht kan je werken. Maar het is niet mogelijk om tot de kern van een zaak te gaan, omdat alles nogal omfloerst blijft. De meesten hebben tot op heden hier steeds met gewerkt, omdat dit ook het meest bij de mens aansluit en dat de geest zich daar ook het meest kan in terugvinden.
Wanneer we zien dat andere kleuren dan soms opduiken, dan is dit ook meestal gelieerd aan vooral de gevoeligheden die leven in de mens. Een ander aspect waar nogal weinig rekening met gehouden wordt, is dat wanneer kleuren niet zuiver zijn en men ervaart die of men ziet die, dat men nogal eens gemakkelijk vergeet dat dit aanduidt dat de persoon in kwestie die het waarneemt zelf nogal in een sterk onevenwicht zit, soms gepaard gaande met emotionele begeertepatronen. Op zich allemaal menselijk en aanvaardbaar. Daar niet van.
Vanavond ga ik hier nu niet zo direct verder op in, maar ik wil alleen maar een algemeen beeld geven wat eigenlijk ook uw geest kent. En dat is belangrijk voor de komende bijeenkomst. Want het zal niet alleen zijn dat u daar als stofmens invloed gaat ondergaan, maar er gaat ook en vooral een enorme impact zijn naar het geestelijke deel van uw totale persoonlijkheid.
Namelijk het volgende zal zich met zeer grote waarschijnlijkheid manifesteren. We gaan volledig eigenlijk opgenomen worden in het groot kosmisch wit licht. En dat houdt in dat het voor de mens, als mens, niet voor uw geestelijk deel, maar als mens niet vatbaar zal zijn. We geven u ook allen de raad van u rustig op de gebeurtenis voor te bereiden op meditatieve wijze en u in te stellen dat u in harmonie bent, vertrekkende vanuit uw goudgele ervaring naar het zuivere witte licht.
Het zuivere witte licht, als u daar een voorstelling van wil maken, dan zou ik zeggen stoffelijk gezien kunt u dat best vergelijken met brandende magnesium. De helheid van die vlam, waar u ook niet in kunt kijken, maar kun je voorstellen is hetgeen wat zich op dat moment manifesteert. We raden jullie dan ook aan op dat ogenblik u er niet met te vereenzelvigen. Probeer dit niet want uw lichaam gaat dit niet aankunnen. Uw geest gaat dit ook niet aanvaarden. Het is van belang dat u gewoon meegaat met hetgeen wat gebeurt. Ik zou bijna zeggen het is zoals je op een zeer zonnige dag, sterk zonlicht hebt. Rechtstreeks in de zon kijken, gaat niet. Want dan ben je in de kortste keren blind en dan zie je niks meer. Maar u kunt wel wanneer u uw blik afwendt of afdraait van de zon, kijken naar alles wat dit licht als het ware accentueert.
Dit is ook hetgeen wat zal plaatsgrijpen op deze bewuste bijeenkomst. Dit gaat in dit ganse zonnestelsel alles naar een maximum activeren. Vanuit geestelijk oogpunt kunnen we zeggen: we zijn van start. Alles zal op zijn niveau zitten dat voor de nieuwe kosmische heerser de noodzaken inhoudt. Dat wil wel zeggen dat stoffelijk gezien daar aardig wat gaat schuiven. Het grootste probleem zal hem zitten wanneer u als stoffelijke mens deze omwenteling, want zo mag je het wel noemen, niet aanvaardt of niet kan plaatsen.
Wanneer u de krachten van de Wessac mee hebt ondergaan, dan kan ik eigenlijk het volgende stellen. Dat wanneer het hoogtepunt voorbij is, voor u bijvoorbeeld een vaas niet meer dezelfde vaas zal zijn als voor het gebeuren. Wat nu een zeer simpel voorwerp is, maar het zal met alles zo zijn. Wanneer u werkelijk u kunt openstellen en meegaan, dan gaat u zien dan is het voor uw geest een enorme vooruitgang. Want dankzij de krachten van dit witte licht krijg je dat ook voor uw eigen geest alles veel duidelijker gaat zijn, veel meer kan geïnterpreteerd worden op een correcte wijze, waardoor uw geest ook naar het stoffelijk voertuig en naar het fijnstoffelijk voertuig, juister signalen kan doorgeven.
U mag niet vergeten binnen deze context bestaat tijd noch ruimte. Voor uw geest zit daar een enorme evolutiemogelijkheid in. Wanneer de stof zich daartegen zou verzetten, dan kun je daar een enorm negatief stoffelijk spanningsveld bouwen, dat u alleen maar stoffelijk in moeilijkheden brengt. Maar wanneer u op voorhand verwittigd bent en u daar niet tegen verzet en gewoon tracht hetgeen wat je als stofmens kunt waarnemen en aanschouwen te aanvaarden en ermee aan de slag gaan, dan zal je zien, dan krijg je een enorm samenspel, een enorme beweging van nieuwe mogelijkheden. En dit alles vanuit een zeer scherp perspectief dat dit witte licht in deze ganse kosmische constellatie teweeg brengt.
Die inwerking, lieve mensen, die zal voor zeer lange tijd zijn. Het is als het ware het definitief vastleggen van de nieuwe richting. Het vastleggen van alle nieuwe waarden die daarin aanwezig zijn. En ja, u hebt gedurende al vele jaren over de nieuwe kosmische tendensen van alles te horen gekregen. Men heeft u aardig wat scholing daaromtrent meegegeven. Maar langs de andere kant moeten we zeggen dat heel velen dit altijd beschouwen als zijnde, ja, de geest kan dit mooi zeggen en nu gaan we over tot de orde van de dag.
Wanneer deze Wessac zal plaats gehad hebben, zal het zeer moeilijk zijn om in de stof gewoon tot de orde van de dag over te gaan. Ofwel, en dat is natuurlijk uw vrije keuze, zet u zich volledig terzijde en distantieert u zich van hetgeen men op dat ogenblik aan krachten naar voor brengt. En dan zie je wel achteraf. Of anderzijds ga je voor deze nieuwe krachten, deze nieuwe harmonieën, zet je u er geestelijk voor in en dan gaat voor u, dankzij deze krachtsontplooiing, ook uw stoffelijke wereld en alles wat ermee te maken heeft nieuwe richtingen kunnen uitgaan, nieuwe evoluties kennen. En zal, wanneer je werkelijk positief meegaat, heel veel van de oude zaken van u afvallen. Je zal zien, wereldwijd gaat er aardig wat verschuiven. Moet u zich niets van aantrekken. U kunt daar ook niks aan doen.
Maar anderzijds, zelfs in het kleine wereldje van uzelf, zul je opmerken dat u die zaken veel scherper, veel duidelijker gaat waarnemen. Ook zaken die persoonlijk zijn. Die u misschien niet zo graag ziet, waar u zich niet zo fantastisch in vindt. Ook dit is niet erg. Zo lang u zich er maar niet aan stoort. Zolang u beseft van: ik ga verder, ik heb de mogelijkheid om met de krachten die nu geopenbaard worden mee te gaan, zonder daar verzet tegen aan te tekenen. Want het verzet dat leeft in de stofmens is eigenlijk zijn emotionele wereld, zijn stoffelijke emotie, die in vele gevallen niet erkend wil worden door de wereld rondom u, omdat door opvoeding enzoverder u zich voor zaken schaamt of doet of dat u vindt dit kan toch niet. Maar u vergeet dat de geest, en ook uw eigen geest, niet gebonden is aan al deze wetmatigheden die in de stof aanwezig zijn. En daarom is het goed dat u rustig beseft dat de krachten van het witte licht, zoals ze gaan gemanifesteerd worden, voor u inhouden, wanneer u ze vrijelijk aanvaardt, dat u ook stoffelijk een bewustzijnsverruiming kan doormaken, dat u geestelijk enorme stappen voorwaarts kunt doen en dat tezelfdertijd stoffelijk en geestelijk u over enorme kracht kan beschikken.
Wanneer u daarmee in harmonie bent, dan hebt u eigenlijk bijna direct de mogelijkheid om met deze kennis en deze krachten samen om te gaan. Om deze door te geven, om ermee te werken. En dit kan op elk denkbaar terrein. Wanneer u met deze kracht in harmonie bent en dat wil zeggen: om te beginnen kunt aanvaarden wat u daarin waarneemt. Dit is het grote voordeel.
Tot op heden hebben de meesten onder u steeds gewerkt met gekleurd licht. Zelfs wanneer je werkte in uw ogen met wit licht, dan was dit gekleurd wit licht. U hebt daar mogelijkheden mee. Maar nu krijg je veel sterkere mogelijkheden. Maar het is wel belangrijk dat u zich daar enigszins op voorbereid.
U hebt de laatste maanden aardig wat oefeningen gekregen. U zit nog altijd in de fase van de tweede werkelijkheid, waar u geleerd hebt van met uw geest om te gaan. De fase die nu komt, is de fase van wat we zouden kunnen zeggen of omschrijven: kleur en klank.
Door hetgeen wat de Wessac u gaat meebrengen, ga je met uw voorkennis en hetgeen wat er aan mogelijkheden bijkomt, veel sneller tot deze tweede fase kunnen overgaan en met deze tweede fase kunnen werken. Want dit houdt in dat u aan de hand van voelen, aan de hand van emotioneel waarnemen, zaken kan tot stand brengen. Dat u door u in te stellen op deze sferen – en meer bepaald in de meeste gevallen op uw eigen geest – u uw geest de mogelijkheid gaat geven via deze symbolen, deze kleuren, deze klank – maar ik moet eigenlijk zeggen een soort trilling – door deze klank, door deze kleuren juist aan te voelen, juist inzicht te hebben, niet alleen ten opzichte van uzelf, maar ook ten opzichte van al degenen die u gaan nodig hebben, die u bepaalde hulp vragen. Je gaat het niet meer vanuit een puur stoffelijke menselijke hoek benaderen, maar je gaat het kunnen benaderen van een meer universeel geheel waarin de kern van de zaak, het niet-stoffelijke, dat ook voor ieder levend wezen de kern is, van belang is en een juister beeld geeft en juistere antwoorden geeft op hetgeen wat je kan doen om iemand te helpen of zelfs om uzelf te helpen. Het wordt een totaal andere benaderingen.
Je gaat er van op aan moeten dat niet uw stoffelijke kennis mag primeren, maar dat uw aanvoelen en uw wisselwerking tussen uw geest en eventueel vele anderen, de krachten van de kosmos, dit alles samen u de juiste informatie kunnen geven, de juiste kracht kunnen doen doorgeven enzoverder.
We zullen dan in de lessen die komen verder praten over de verschillende mogelijkheden die deze kosmische krachten allemaal inhouden. Want het is werkelijk zo dat, dat witte licht, dat alles zal bevestigen binnen enkele weken, alles van de andere kleuren in zich houdt en daar ook zal je, langzaam maar zeker, de juiste waarden van leren. En niet zoals je tot op heden gedachte hebt, ach, geel is dat, groen is dat, rood is dat, blauw is dat. Dat is hetgeen wat de mens graag naar voor brengt, omdat de mens eigenlijk altijd wil dat hij alles in mooie vakjes kan plaatsen, in regeltjes kan gieten, maar het kosmische licht laat zich niet in vakjes plaatsen, laat zich niet in regeltjes vastleggen. Dit zijn krachten, dit zijn energieën, die ver boven het stoffelijke uitgaan en waar de stof maar een klein onderdeel van is.
En als u dan beseft dat u als mens hier ook maar een korte periode telkens aanwezig bent en dat het grootste gedeelte van uw evolutie in de geest aanwezig is of onder de vorm van energie of hoe het u zou willen omschrijven, dan kan u beseffen dat de impact van zo een gebeurtenis veel meer waarde en inhoud heeft, dan dat u met dit korte stoffelijke leven kunt inschatten. Want uw geest en zijn evolutie stopt niet. Deze gaat altijd gestadig verder. En wanneer je dan op dit moment u kunt harmoniseren met dit krachtige licht, dan zul je opmerken dat je niet alleen kunt waarnemen wat uw verleden heeft ingehouden, maar dat uzelf kan waarnemen wat uw toekomst bevat. U kunt overschouwen over vele levens. Levens die geweest zijn in de stof. Levens die nog geleefd moeten worden. Want voor de geest bestaat dat tijdsniveau niet en op het ogenblik dat je deze krachten door u heen kunt laten gaan, deze krachten kan aanvaarden, verlegt u ook voor uw stoffelijk lichaam de grenzen en is het mogelijk via uw aanvoelen deze zaken waar te nemen. Krijg je zelfs op sommige momenten, dat je omzettingen kunt maken van geestelijke invloeden in stoffelijke beelden, die de realiteit zeer dicht benaderen.Wat bijvoorbeeld niet mogelijk is wanneer je dit binnen het goudgeel licht zou doen. Omdat je dan de zaken heel genuanceerd zou krijgen, zonder duidelijkheid.
Dus u ziet, er ligt nog veel nieuws en mogelijkheden in de toekomst voor jullie open. Het is niet voor niets dat u tot op heden zaken hebt aangeleerd gekregen. Het is niet voor niets dat we gezegd hebben, lieve mensen, werk, leer omgaan met uw tweede werkelijkheid. Deze tweede werkelijkheid – en door dit op te bouwen gedurende maanden – is eigenlijk voor de stofmens de basis of de springplank waarmee je verder kan aan de geestelijke zijde. En hoe sterker je met deze tweede werkelijkheid u kunt verenigen, hoe gemakkelijker ook de tweede fase voor u zal worden. Wat niet wil zeggen dat er geen inspanning zal nodig zijn.
Wij hebben jullie geleerd om uw eigen zegel te maken. Wij hebben u andere zaken aangebracht die tot het stoffelijke behoren, maar die – en dit was misschien niet direct zo begrepen – een directe link geven met uw eigen geestelijke zijn.
Als ik u de raad mag geven zou ik het volgende zeggen: U hebt nog verschillende dagen, gebruik deze om uw kennis terug een beetje te hernieuwen. U kunt misschien denken van ach, ja, we hebben dat allemaal geleerd, ik weet dat al. Maar wanneer u de zaken even terug gaat bekijken zult u opmerken, dat er toch steeds weer zaken zijn geweest die u ontsnapt zijn. Als u dan in de volgende dagen daarover mediteert en dit via de procedure in uw tweede werkelijkheid brengt, dan is het of u bent u volledig aan het reinigen en vernieuwen via uw tweede werkelijkheid in uw mogelijkheden.
En het woord reinigen is hier van belang, omdat in vele gevallen er soms nogal eens zaken meegenomen zijn die niet gebracht zijn. Zaken die bij sommigen gewoon in het achterhoofd aanwezig waren en waar linken zijn gemaakt die eigenlijk niet hadden moeten gemaakt worden. Maar dat is menselijk. Maar nu door de moeite te doen van rustig alles even te bekijken, van wat je aanvoelt als zijnde dit is mijn ding, sterker te gaan instuderen en mee om te gaan, dan ga je zien, dan gaat uw voorbereiding waardevoller zijn. En dan gaat op de moment dat je deelneemt aan het Wessac-gebeuren deze zaken veel sterker in dit licht naar voren komen.
En dit gaat er dan ook voor zorgen dat je de tweede fase van uw weg gemakkelijker zult kunnen gaan. Dat u duidelijker deze kosmische kleuren, deze kosmische klanken, deze kosmische energieën zult beseffen, zult aanvoelen. Dat zal wel enige tijd vragen eer dat je als stofmens dit kan aanvaarden en dit vrijelijk kunt voor u laten functioneren. Maar eens dat u zo ver zult zijn, hebt u vele nieuwe mogelijkheden. Dan gaat u zien, dan gaan zeer vele plaatjes, die nu overal blijkbaar zonder enige verbinding bij u aanwezig zijn, plots als puzzelstukjes in elkaar vallen en wordt de puzzel een groot geheel, zie je waar je naartoe kunt, wat de mogelijkheden inhouden.
Dan kun je zeggen dat wanneer de Wessac dit alles bevestigd heeft, dat je niet alleen geestelijk maar ook menselijk nieuwe richtingen uitgaat. Dat je mee bent met de nieuwe kosmische krachten. Dat je zaken gewoon kunt loslaten, omdat je beseft dat ze van geen tel meer zijn, geen belang meer hebben, dat ze behoorden tot de oude evolutie. Voor de jongeren onder u zal dit niet zo moeilijk zijn. Voor de ouderen kan dit soms iets lastiger zijn. Maar je mag niet vergeten dat ik hier enkel spreek over het voertuig. Want uw geest kent dit fenomeen van jonger of ouder niet. Uw geest kent enkel zijn evolutie, zijn ontwikkeling en dan kan het soms zijn dat de ene anders is dan de ander.
Kort samengevat, lieve mensen, in de komende dagen tracht u zoveel mogelijk bezig te houden met uw geestelijke ontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat u niets anders mag doen, maar ik zou er het accent op leggen dat u toch een beetje meer tijd neemt als anders, dat u nogal wat materiële gewoontes even loslaat en zegt: Mijn voorbereiding voor de deelname aan dit gebeuren gaat voor. Dat u nog meer als ervoor u inzet om uw tweede werkelijkheid verder uit te bouwen. Dat u daarin uw persoonlijke, geestelijke accenten legt.
Als u dit allemaal doet dan kan u, wanneer de krachten van het witte licht bevestigd worden, voor uzelf duidelijk zien waar u aan toe bent. Kan u duidelijk zien van: kijk, dit is nou werkelijk hetgeen wat al ontelbare levens in mij aanwezig is, in mijn evolutie, wat belangrijk is en dat, ja, dat is iets wat eigenlijk behoort tot het begeerte-element van dat stoffelijk voertuig van heden. En zo zal u in staat zijn om voor uzelf – en u bent alleen maar verantwoordelijk voor uzelf besef dat goed – daar de juiste keuzes in te maken, daar te kunnen voor uzelf vastleggen van, ja, daar ben ik nu al zolang mee aan het werken, daar kan ik mee verder, dat is voor mij de juiste kosmische klank als het ware. En dat hier, dat is meegenomen geweest, maar eigenlijk heeft dat weinig belang. Dat laat ik wel voor wat het is. En zo kan je dan op de juiste, de meest juiste manier voor uzelf, dat is de kern voor uzelf. U kunt het niet voor anderen. U kunt het ook niet zeggen van: Ik doe het voor God. Dat gaat niet in deze context. Een mens doet dat graag. Maar zo is het niet. Zo werkt het niet. Het is alleen voor uw eigen geestelijke bewustwording, uw eigen geestelijke weg die je steeds verdergaat. En op het ogenblik dat je daarin via de kracht van dit licht uzelf durft aanvaarden, dan zit u op een weg die u mogelijk oneindig meer mogelijkheden biedt, om het zo uit te leggen. En dat zou ook voor ons, als we dit kunnen bereiken, een zeer dankbaar resultaat zijn, want dan hebben de maanden van voorbereiding naar dit punt, een schitterend resultaat gegeven. En dan kunnen we na de Wessac op een hoger niveau verdergaan. Dan hebben we de mogelijkheid om werkelijk de pioniersrol te spelen die eigenlijk al lang voor ieder van jullie weggelegd was.

Zo, ik hoop dat het voor ieder redelijk duidelijk is geweest en ik hoop ook dat u er de komende dagen mee bezig gaat zijn. Dat u zich gaat voorbereiden, dat u zich daarvoor gaat inzetten. U hebt vanuit onze zijde alle steun.

Zo, lieve mensen, dit was hetgeen ik u vanavond wou aanbieden. Denk er goed over na en dan kun je in het tweede gedeelte nog wat bijschaving krijgen, antwoorden krijgen om dan zelf zelfstandig aan de slag te gaan.

Deel 2

Aan mij de taak om uw vragen te beantwoorden. Dus mag ik u verzoeken uw vragen naar voor te brengen.

Vragen

  • Sinds de laatste zitting ben ik een beetje in de war. Je eigen mogelijkheden zoeken, de opgedane lering opentrekken, heeft bij mij als resultaat dat ik het menselijk gezien niet meer zie zitten, wat resulteert in het niet lukken van mijn meditatie en oefeningen. Het is alsof ik in het luchtledige val en het mij niet kan schelen. Wat moet ik hiermee? Welke link mis ik om de dingen weer op te pikken?

Ach, wanneer een bepaalde evolutie bezig is, dan is het normaal dat je op een bepaald ogenblik voor een barrière komt te staan. Het is niet altijd zo dat de stof het aangenaam vindt om met geestelijke zaken bezig te zijn en dan krijg je soms via het spel van hormonen enzovoort in uw lichaam dat je de zaken niet meer ziet zitten.
Echter wanneer u gewoon voor uzelf de discipline opbouwt, van ondanks dat gevoelen, toch te proberen verder te gaan, dan zal je zien dat na een korte tijd er een hervatten is. En via meditatief proces is voor de meesten onder u het gemakkelijkste. Sommigen het misschien gemakkelijker doen met de idee van: ik ga bidden. En weer anderen gaan het misschien contemplatief gemakkelijker benaderen. Maar het komt erop neer dat u uzelf terugbrengt in een toestand van ontspanning. Eerstes lichamelijk ontspanning, die dan kan leiden tot een geestelijke reactie als het ware. En als u dan zover bent, dan zult u zien dat u plots ineens verdergaat. Dat je zelfs versteld staat van het feit dat u een periode het moeilijk hebt gehad. En dat is een normaal gebeuren.
U gaat dan weer een ganse periode verder en dan zult u weer opmerken dat u het moeilijker krijgt. Het is nu eenmaal zo dat een geestelijke evolutie niet altijd op eenzelfde spanningsniveau gebeurt.
Kijk, als stofmens hebt u ook periodes dat u rust en periodes dat u werkt. Geestelijk kun je dat ongeveer, naar de mens toe, ook zo inschatten. Dus ik zou zeggen: Geef de moed niet op. Ga regelmatig u trachten te ontspannen en u zal zien dat u in die periode dat u erin slaagt van u te ontspannen en dan gewoon in deze situatie ofwel mediteert, contempleert, bidt of wat u ook als het meest aangename vindt, uitvoert, dat u dan verder kan.
Een kleine hulp kan zijn bijvoorbeeld in de natuur te gaan, als het weer het toelaat, en u rustig één te voelen  met de natuur rondom u. Ga gewoon tegen een boom zitten. En voel u één. Voel u één met de aarde. Voel u één met de kosmos. Dat zijn allemaal kleine hulpmiddelen die u kunnen voort helpen. Anderen zullen misschien geholpen zijn met in een kerk binnen te stappen waar niemand aanwezig is, maar waar je wel een sfeer kunt ervaren. Weer anderen misschien in een tempel of een  moskee, maakt niet uit. Er zijn zoveel plaatsen waar je, wanneer je het echt wenst, de rust kan vinden en vanuit deze positie verder gaan. Zo ik denk dat ik hier voldoende tips gegeven heb.

  • Er is ons verteld geweest van ons niet meer in grote massa’s te gaan begeven en zaken te mijden. Ik vond het altijd ontspannend om naar toneel en dergelijke zaken te gaan. Dit heb ik nu totaal laten vallen. Ik ben al een eenzaat en ga veel zaken uit de weg. Door deze bijkomende beperkingen heb ik het gevoel dat ik op een afgezonderd eilandje woon. Is dit dan de bedoeling van zich terug te trekken uit de chaos?

Kijk, dat wij het advies hebben gegeven van uit grote menigtes te blijven heeft velerlei redenen. Een van de voornaamste reden is: eerst dat vooral de emotionele overdracht die bij grote groepen mensen aanwezig is te sterk storend kan zijn. Tweedes natuurlijk ook hetgeen wat u niet weet wat er achter de schermen in deze groepen gebeurt, dat ook weer een enorme impact kan hebben op uw stoffelijke wel gevoelen.
Al bij al genomen moeten we zeggen, dat in deze tijden u begeven tussen grote geestelijke groepen of menselijke groepen, ik zal het zo zeggen, die een grote geestelijk negatieve uitstraling hebben niet aan te raden is.
Als u spreekt over een theater waar 50 mensen of 100 mensen aanwezig zijn is dat wel iets anders als bijvoorbeeld wanneer u spreekt over een voetbalstadion waar een paar 1000 mensen aanwezig zijn. Wij hebben het vooral op deze grote volumes, hetzij enorm grote sportevenementen, manifestaties, bv. protestmarsen van duizenden mensen enzovoort. Wanneer u de behoefte hebt om rustig eens naar het theater te gaan, doet u dat gerust. U kunt niet in het theater spreken van een massa mensen.
Wat we u wel als raad geven is: wanneer u zich tussen een aantal mensen bevindt in een theater, in een opera, in een cinemazaal, scherm uzelf af. Het is te zeggen: omkleed uw aura zo, dat er geen invloeden van anderen kunnen binnenkomen en dan is dit niet zo erg, omdat in zulke hoeveelheden van personen niet zo een heel sterke emotionele sturing zit. Maar wanneer u bijvoorbeeld naar een concert gaat waar laat ons zeggen 4000 mensen in de zaal aanwezig zijn of 10.000 mensen, dan zit u wel met een enorme spanning en zulke zaken, dit raden we niet aan. Zo min dat u zou gaan meelopen met betogingen of iets dergelijk. Zelfs als u de zaak goed vindt, dat u vindt dat men gelijk heeft. U moet rekening houden dat u zelf in zulke zaken voor u niet kunt vaststellen of dat het wel allemaal zo correct is dan dat het voorgegeven wordt. En zo wordt u heel gemakkelijk meegesleurd in zaken waar u best niet in meegesleurd geraakt.
Je zou kunnen zeggen dat door deze massabijeenkomsten uw eigen aura en de impact ook naar uw stoffelijk voertuig te negatief is. U zou er van verschieten hoeveel mensen na zo bijeenkomst een of andere ziekte hebben opgelopen. Niet direct merkbaar, maar die zich wel binnen de paar etmalen na de bijeenkomst manifesteert. Verder willen wij daar niet op ingaan want het is ook niet nodig, denk ik.

  • Kan de beukentak nadat hij in de zon heeft gelegen direct gebruikt worden of moet er nog een ritueel aan verbonden worden. Moet hij ook ontschorst worden of niet?

Ach ja, de beuk is heel bruikbaar en als je hem wilt gebruiken, dan zou ik effectief zeggen haal er de schors af. Gewoon de schors afhalen dat u het blanke hout hebt. En als u het blanke hout hebt, dat laat u in de zon liggen en dit kun je toch gemakkelijk tot 48 uur of langer wanneer het zonnig weer is laten liggen. En dan kunt u effectief met procedures  deze staf als het ware kracht geven. Daar zijn verschillende mogelijkheden. Deze kan u natuurlijk op een vragenavond niet allemaal naar voor brengen. Maar het is misschien wel interessant om dit eens als een avondvullend geheel aan te vragen. Zodat u heel juist weet op welke wijze u zulke zaken kan laden. Het komt ongeveer op dezelfde wijze neer zoals men een zegel laadt enzoverder.  Dus ik zou zeggen, ja, dus die mogelijkheden zijn er.

  • Op dezelfde manier als we met onze hazelaar hebben gewerkt?

Het ligt in diezelfde lijn. Ja. Kijk, jullie hebben toch al aardig wat ervaring. Ik zou, mijn waarde broeders en zusters, toch als ik nu in jullie schoenen stond, zelf eens aan het experimenteren slagen. Zolang u positief werkt, zolang u harmonisch zijt, lichtend zijt, waarom durven jullie niet over gaan tot de orde van de dag? Waarom wachten jullie altijd tot dat iemand anders, al is het vanuit de geest, jullie komt vertellen hoe je het van A tot Z moet doen?
Kijk, in de tijd dat ik op de aarde rondliep had ik ook niet iemand die altijd tegen mij zei: Zo. Neen, ik kreeg meestal een schop onder mijn achterste en men zei: Doe maar op! en zo heb ik het meeste geleerd.
Probeer het ook een keer. En als je daar resultaat hebt ga je u heel goed voelen. En als je nog aan iets twijfelt, dan heb je iets geprobeerd en dan kan je een gerichte vraag stellen: Waarom? Maar ik ben aan het afwijken, lieve mensen, neem het mij niet kwalijk.

  • Broeder, ik zit met een onzekerheid betreffende het betreden van de tweede werkelijkheid. Bij het visualiseren van het krachtveld van de 2 eikenbomen stel ik mezelf een figuur voor die mij moet meenemen naar deze tweede werkelijkheid. Aan de ene kant voelt dit oké, aan de andere kant gebeurt er verder niet veel.

Ik denk dat het antwoord hier in de vraag zelf zit: de onzekerheid. Op het ogenblik dat u deze oefening doet, geef u dan over aan hetgeen wat zich manifesteert. Wij hebben alles voor jullie mooi opgebouwd en als een pakket aan jullie gegeven. Als je dan in dat beeld een figuur ziet, dan kun je met deze figuur verder meegaan. Maar op de moment dat u aan uzelf gaat twijfelen of dit allemaal wel juiste is, blokkeert u uzelf.
Wanneer u vertrekt met hetgeen u gegeven is – en dit is volledig lichtend – dan hoef je toch niet een restrictie te hebben. Ik begrijp wel dat dit kan gebeuren, omdat je uzelf waarschijnlijk nog te nevelig ziet. Maar durf te gaan voor hetgeen wat zich manifesteert. Durf uw oude werkelijkheid los te laten en mee te gaan in hetgeen wat zich voor u als lichtend manifesteert. Dan zal u zien, dan gaat dit wel.

  • Meerderen hebben problemen met de opbouw van de tweede werkelijkheid. Er wordt gesuggereerd dat je die zelf opbouwt, maar ook dat het Zomerland zou zijn. Is dit hetzelfde?

Voor de stoffelijke mens die een tweede werkelijkheid opbouwt, is het natuurlijk zo dat hij daar graag een etiket opplakt. En dit etiket kan Zomerland heten. Dit kan Laag-Zomerland, Midden-Zomerland, Hoog-Zomerland, sommigen zullen zelfs zeggen Nevelland, enzoverder zijn.
Dit zijn stoffelijke omschrijvingen. Maar de tweede werkelijkheid ligt hem niet op het niveau van dat stoffelijke, maar voor jullie op het niveau van het niet-stoffelijke. Misschien nog ergens omdat het een beeldvorming heeft van het ultra fijnstoffelijke. En als u dit nu zo graag zou omschrijven als Zomerland, van mij mag dat.
Het punt is dat u een werkelijke wereld opbouwt die doordat u het beeld vormt bestaat, aanwezig is, deel is van deze huidige stoffelijke wereld, op een ander niveau weliswaar. Je zou het kunnen vergelijken – en dit is misschien een juistere beeldvorming voor de mens vanuit de stof, niet vanuit de geest, maar vanuit de stof – dat je zou zeggen: kijk, mijn tweede werkelijkheid is voor mij in de stof een zuiver astraal beeld. Voor de stof aanvaardbaar. Voor de geest ook aanvaardbaar. En dat je vanuit dat beeld dan vertrekt. Je gaat daar steeds opnieuw naartoe. Je geeft daar steeds terug, bij wijze van spreken, uw aandacht aan waardoor dat het zich verder kan ontplooien. Maar vanop het ogenblik dat het bestaat gaat het functioneren. Gaat het effectief in de kosmos zijn plaats hebben en zal het de zaken die in deze beeldvorming gecreëerd worden naar de werkelijkheid omzetten met alle mogelijkheden van dien. Zo, denkt u daar maar eens over na.

  • De laatste 4 weken speelt mijn lering zich vooral af tijdens mijn dromen. Meestal met zeer duidelijke lessen. De contemplatie en de tweede werkelijkheid verbleken daarbij. Het gaat met flitsen in mijn visualisatie. Wat moet ik hiermee?

Ook hier is weer typisch een stoffelijke interpretatie. Wanneer u tijdens de nachtrust uittreedt en lering opdoet, behoort dit tot de tweede werkelijkheid. Zo simpel is het. Iedere stofmens doet dit regelmatig. Alleen 95 % van de stofmensen realiseren zich dit niet en als ze iets realiseren dan denken ze dat ze een droom hebben doorgemaakt.
Doordat u met deze oefening bezig bent gaat u meer bewust omgaan met deze zaken en gaat u beseffen dat u effectief uittreedt en lering ontvangt. Dat is toch gewoon maar de tweede werkelijkheid in werking. Waarom maak je het zo ingewikkeld? Het is zo eenvoudig. Ja, waarde broeders en zusters, het is zo eenvoudig.
Kijk, een raad die ik iedereen kan geven en ook aangaande deze vraag: Maak alles tot iets heel simpel. Stap af van dat alles heel ingewikkeld moet zijn, want dat is een stoffelijk denkpatroon dat al heel veel miserie in de stof heeft veroorzaakt. Tracht steeds van alles wat je meemaakt, van alles wat je doet het simpelste antwoord te zien of te vinden. En je zal zien, uw leven gaat veel gemakkelijker zijn.
Vergeet even uw stoffelijke maatschappij, die op het ogenblik gebaseerd is van alles zo ingewikkeld mogelijk te maken dat niets meer functioneert. Probeer het omgekeerde. Ga naar de eenvoud. Wanneer u droomt en u ervaart die droom telkens opnieuw als iets dat te maken heeft met een uittreding van uw geest of een lering van uw geest, of hoe het u wilt omschrijven, aanvaard het gewoon. Begin daar geen technische plannen bij te maken. Begin niet te zeggen van: Het zal dit of het zou dat. Aanvaard het gewoon. Zie wat er voor u uitkomt. Wat er de mogelijkheden mee zijn. En doe er iets mee i.p.v. daar een ingewikkelde studie over te maken. Doe er iets mee. En u zal  zien, u gaat fantastisch resultaten behalen.

  • Wat betekenen de kleuren voor mij die in mijn oefeningen naar voor komen: blauw, wit en groen?

Kijk, iedereen die de oefeningen doet gaat kleuren ervaren. Spijtig genoeg gaan de meeste kleuren niet helder zijn, maar gaan de meeste kleuren bepaald vaalachtig zijn. Of laat ons zeggen, ja, ik zou zelfs zeggen, donkerder dan normaal. En dit komt omdat dit wijst op alles wat in u leeft.
Wanneer u spreekt over groen, dan kunt u de idee hebben dat dit met de natuur te maken heeft. Velen zullen dat omschrijven als zijnde, ja, dit is zeker. Anderzijds moeten we zeggen dat dit ook kan te maken hebben – en meestal te maken heeft – met bepaalde leringen die je wilt doormaken.
Zo kun je elke kleur bepaalde eigenschappen toedichten. Maar naar ik vernomen heb gaan ze hier verder op ingaan in de volgende bijeenkomsten. Dus, ik ga dit als dusdanig niet ver uitweiden. Maar hetgeen wat u hier opsomt van kleuren, wijst er wel op dat er bij u een noodzaak bestaat aan mystieke ontwikkeling en daar kunt u misschien al even over nadenken.Voor de rest zou ik zeggen, wacht een beetje af tot u de lessen over deze kosmische kleurinvloeden in jullie oefening van de tweede werkelijkheid hebt gekregen.

  • Kunnen de oefeningen die hier werden aangeleerd, bijvoorbeeld het kiemende zaadje of het werken met de berkentak, doorgegeven worden aan andere spiritueel geïnteresseerden of mensen die naar ons aanvoelen ervoor openstaan?

Wanneer mensen ervoor openstaan, dan kan er afgetast worden of zij dit werkelijk uit interesse en uit een zoeken naar is of wanneer het gewoon een nieuwsgierigheidssymptoom is.
U moet opletten, sommige mensen zijn heel nieuwsgierig en horen graag iets vertellen om u daarna in de grond te boren en te zeggen dat het allemaal toch niet zo is zoals u het zegt. Dit is voor uzelf steeds nadelig. Maar wanneer u iemand hebt die werkelijk geïnteresseerd is, waarvan u weet dat deze er iets mee aankan, ja, dan kan u zaken doorgegeven.
Maar let wel op. Let op! Wanneer u zaken doorgeeft, bent u degene die verantwoordelijk is voor hetgeen wat de andere ermee gaat doen. Dit wordt soms te weinig beseft. Dit wil zeggen: wanneer u een oefening doorgeeft, zoals dat van het kiemende zaad, dan zult u moeten zorgen dat u in het begin deze persoon daarbij kan begeleiden. Want u bent verantwoordelijk voor de resultaten die daaruit voortkomen, tot op het ogenblik dat deze persoon er werkelijk zelfstandig juist mee kan omgaan. Dan kunt u hem of haar zijn weg laten gaan. En zo is het met vele zaken.
U mag niet vergeten, u hebt hier in de lessen zaken aangereikt gekregen die, wanneer men er verkeerd met omgaat, een serieuze repercussie kunnen hebben. Dus, we hebben altijd gesteld dat het binnen de groep moest blijven. De reden daarvan is dat u daardoor vermijdt dat u verantwoordelijk wordt voor dwaasheden die anderen ermee zouden begaan.
Vanuit onze zijde zien we het een beetje breder en zeggen we: ja, je kan dat doen, maar we wijzen op uw persoonlijke verantwoordelijkheid. U mag niet vergeten wanneer u met zulke oefeningen bezig bent, die toch op basis van magie zijn ontsproten, dat u dan degene bent die ten opzichte van degene aan wie u het geeft, bent u de meester en de ander de leerling. En het is niet de leerling die verantwoordelijk is, maar wel de meester die verantwoordelijk is. En als u iets wil doorgeven, besef dan goed dat deze verantwoordelijkheid bij laat ligt.

  • Meerderen hadden moeilijkheden met mediteren. Is daar een verklaring voor?

Ik denk dat dat al meermaals naar voren is gekomen, dat de kosmische invloeden die op het ogenblik bezig zijn, dus de zenuwspanningen en de invloeden op het lichaam, zeer sterk beïnvloeden. Dus, is het niet abnormaal dat wanneer u niet komt tot een volledige afscherming en een volledig ontspannen lichaam, dat uw geprikkeld zenuwstelsel er de oorzaak van is dat meditatie moeilijk lukt. Plus wat wij opmerken – en neem mij niet kwalijk dat ik een beetje moet lachen daarom – er zijn er nog onder u die zeggen: Ik ga mediteren. Zij hebben eerst bijvoorbeeld met elkaar – man of vrouw – ruzie gemaakt en dan 10 minuten later gaan ze mediteren. Ja, dat gaat niet. Of ze hebben met hun baas ruzie gemaakt of het eten is aangebrand geweest. Maar ja, ik moet nog mediteren vandaag. Dus.
Mijn waarde broeders en zusters, wanneer je met geestelijke zaken wilt bezig zijn, wanneer u wilt mediteren, mag ik dan opmerken dat u in de ‘mood’ moet zijn, om het met een modern woord te zeggen. Gaan mediteren nadat je mekaar in de haren zijt gevlogen, is geen goede zaak. Gaan mediteren wanneer u juist uw patatten hebt laten aanbranden, is geen goede zaak. Dan kun je beter even de natuur instappen en tot rust komen. En als je u dan rustig voelt, dan kun je zeggen: Nu ga ik aan de slag.
Maar het is soms zeer moeilijk voor jullie als stofmensen jullie emoties onder controle te houden. En dat is niet alleen jullie schuld hoor! Maar je wordt op het ogenblik zo sterk door zoveel impulsen uit de kosmos beïnvloed dat je, ja, het soms niet door hebt voor het te laat is. Kijk, heb je niet de laatste tijd al opgemerkt hoeveel stommiteiten mensen doen in het openbaar. Van mensen dat je het niet zou verwachten. En weet je wat ik nu ga zeggen? Het gaat nog verergeren.
Kijk, voor degenen die iets van astronomie weten. Kijk even wat de zon aan het doen is En kijk even naar de stand van uw planeten. Dan weet je dat alle energieën op het ogenblik tot hun uiterste geprikkeld worden. Er zijn weeral volop magnetische partikels die in uw dampkring komen, die ganse zaken storen en doen en niet op zijn minst het menselijk zenuwstelsel. En als u daar niet van op de hoogte bent of u gelooft daar niet aan, ja, want u moet daar niet aan geloven, dan ondergaat u dat zonder enige remming, met alle gevolgen van dien. Dan krijgt u mensen die gewoon boos worden, iemand doodslagen, anderen die iets in brand steken, weer anderen die de meeste gekke zaken gaan uithalen of die de verkeerde woorden spreken op de verkeerde moment, met alle gevolgen van dien. En dat zal nog toenemen, hou daar rekening mee. En daarom is het toch ook van belang dat u dat kunt van u laten afvloeien. Dat u tot rust kan komen en vooral dat u mediteert, maar niet nadat u eerst uw baas de huid heeft vol gescholden.

Zo. Dat is een kleine tip. Doe ermee wat je wilt.

Goed zo. Nu verwacht u van mij nog een meditatie natuurlijk. En ik wil gerust een meditatie opbouwen die onze zieke zuster kan helpen. Maar dat zij hulp krijgt, hangt van jullie af. Van jullie ingesteldheid. Dus, waarde broeders en zusters, aan jullie om het te volvoeren. Ik ga jullie begeleiden en mijn collega’s entiteiten met u. Maar het zijn jullie die het waar moeten maken.
Je hebt vanavond redelijk wat gehoord over de krachten van het licht. Er is aardig wat gevraagd over kleur. Ieder heeft zo zijn idee daarover en ik ga jullie niet aandoen dat ik jullie vanavond ga confronteren met het witte licht. Niet omdat ik het jullie niet gun hoor! Maar voor mezelf zou dat ook te confronteren kunnen zijn. Maar wat dat ik wel wil doen, is werken met het goudgele licht. Met dat zachte licht. Met dat licht dat toch voldoende kracht in zich draagt om voor de mens mooie resultaten te behalen.

Meditatie: Goudgeel licht

Als we nu even ons zelf met elkaar verbonden zien in een kring. En als we in die kring het beeld brengen van onze zuster die hulp vraagt. In het midden van onze kring branden hier kaarsen. In het midden van onze kring liggen hier kristallen. In het midden van onze kring ligt hier een hazelaar.
Neem nu in u gedachte deze hazelaar op. Zo zijn er zoveel hazelaars als er aanwezigen zijn. En ieder van u richt vanuit zijn tweede werkelijkheid, deze hazelaar op het centrum van onze kring waar we het beeld van onze zuster hebben geplaatst. En we laten vanuit deze hazelaar alle stoffelijke evenwichten en alle geestelijke harmonieën samenvloeien, als één kracht.
En dan zien we dat het beeld van onze geliefde zuster wordt ingepakt in een zacht goudgroene kleur. Deze zachte goudgroene kleur, u niet gekend, maakt dat harmonieën zich kunnen ontplooien in het lichaam. Dat cellen zich beter evenwichtiger gaan gedragen. Maar vooral dat de geest meer helderheid kan overdragen.
We openen een poort tussen stof en geest met deze kracht,  vertrekkende vanuit de hazelaar. Want de hazelaar is het symbool hier van de mogelijkheden tot harmonisering tussen de stof en de geest.
En zo zijn we allen met elkaar verbonden en verbonden met onze zuster. Neem mij niet kwalijk (moet niezen), maar dit was een technische fout van het medium.  U ziet overal komt sleet op. Laat u niet afleiden. Maar juist door wat ik zei, bent u ontspannen. U vond het grappig en juist dat heeft de kracht versterkt, geeft de impuls die we moeten hebben.  En zo zijn we allen verenigd in diezelfde kracht. Zo zijn we één.
En dan kan je heel rustig uw hazelaar terug op de tafel leggen. U hebt uw vraag en uw werk voltrokken. En de reactie en het resultaat zal zeer snel kenbaar zijn. Maar het is niet voor deze ene zuster dat wij  werken, maar met deze ene zuster zijn we de kracht. En laat ze ons nu terug zien in dit geheel en niet meer als zijnde degene die daar alleen alles moest ondergaan. Nee, laat ze ons nu opnemen terug in deze kring.
En dan gaan we met de krachten die we hier hebben opgebouwd voor deze kring dit bevestigen, zodat ieder van ons de nodige inzichten, de nodige harmonieën weet mede te nemen, om in de komende dagen zich voor te bereiden op het grote jaarlijkse Wessac feest. Een Wessac die dit jaar de afsluiting is van de oude tijd. Een Wessac die dit jaar  de opening is, de bevestiging is van de nieuwe tijd. Dat is de ware betekenis van dit jaar. Dit wisten de goden al lang.  Maar weinig mensen hebben het juist kunnen vertalen.
Maar samen, zo goed de hoogst geestelijke krachten, alle broeders en zusters in de geest en in de stof, samen zullen wij dit bevestigen, samen zullen wij de krachten van dit licht in ons opnemen, ondergaan en opgenomen zijn. Om zo totaal herladen met nieuwe inzichten, nieuwe energieën, in een harmonisch geheel ons leven en ons werk op deze aarde, in deze kosmos verder te kunnen zetten. Dat zal het fundament zijn welke zal gelegd worden bij deze Wessac van het jaar 2012 in jullie jaarrekening. De vernieuwing is begonnen en jullie zijn daar de kinderen van.
Zo, dan zou ik zeggen, mijn waarde broeders en zusters, we openen hier terug de kring.  Ik dank jullie voor jullie medewerking. Ik dank jullie ook in naam van jullie zuster, welke jullie ontzettend veel hebben gegeven. Je moet er voor elkaar zijn. Je moet er voor elkaar staan. Ieder die u hulp vraagt is uw directe verwante en kan u in directe lijn bijstaan. Dat is het mooie van het gegeven.

Dan rest er mij niets meer dan de avond af te sluiten. Ik wens jullie een goede voorbereiding op de Wessac. En we zien elkaar daar allen samen weder in één grote krachtige kosmische energie. Mijn waarde broeders en zusters, ga met de liefde die ik u kan geven. Bereid u voor in het licht, zodat de grote kosmische liefde ons deel kan zijn.

Print Friendly, PDF & Email