Het Licht in deze tijd

image_pdf

18 november 1983

Wij zijn niet alwetend, wij zijn niet onfeilbaar, zelf nadenken is ook nu zeer belangrijk. Wat ons onderwerp betreft: ik zou het een en ander willen zeggen  over: Het Licht in deze tijd.

Wanneer je hoort hoe de mensen alles maar donker inzien en dan bovendien nog spreken over de donkere dagen voor kerstmis, dan rijst je – zo meen ik toch – de vraag of er toch niet ergens enig licht is, al is het dan ook geestelijk licht. Misschien is dit te beantwoorden door een kleine analyse te doen van alles, wat er vooral geestelijk op het ogenblik gaande is. Wij hebben te maken met stoffelijke en geestelijke werkingen, die samen de oorzaak zijn van een versneld evolutionair proces dat in deze dagen praktisch de gehele mensheid sterk beïnvloedt

U denkt mogelijk dat u zelf nog zeer redelijk reageert, ook volgens de oude normen. Maar zou u uw kontakten en reacties op medemensen eens enige tijd op een band vastleggen, dan zou u al snel moeten constateren, dat van een dergelijke denkwijze niet veel meer klopt. U wordt dan ook   deze dagen niet alleen maar beïnvloed door krachten die van bv. de zon en andere planeten u bereiken, maar ook door langer durende kosmische invloeden. Daarnaast wordt u voortdurend onderworpen en beïnvloed door geestelijke krachten, die van een sterk  wisselende aard zijn. Opgemerkt zij hierbij dat een deel van die geestelijke krachten ook astraal een grote invloed uitoefenen en vormen doen ontstaan op dit vlak. Het resultaat is een ontstaan van onbesefte onredelijkheid als gevolg van niet redelijke verschuivingen van uw besef en werkelijkheidswaarden. Zoals wij een vorige maal reeds bespraken zal immers een deel van de wereld die de mens beleeft, gebaseerd zijn op zijn illusies.

Onder de heersende invloeden zijn echter vele illusies niet meer geheel te handhaven. Denkbeelden over bv. macht en recht passen gemeenlijk niet meer geheel in de werkelijkheid van deze dagen. Hoe meer men zijn denkbeelden daarover desondanks probeert te handhaven en in feiten om te zetten, hoe meer men ook met een verzet wordt geconfronteerd waarvan de werkelijke aard je grotendeels ontgaan zal en hoe meer onbegrijpelijke tegenslagen je zult moeten verwerken.

Ten tweede zijn er op het ogenblik in de wereld steeds meer mensen die zowel eigen stoffelijk bestaan als eigen geestelijke bewustwording proberen los te maken van het geheel van het menselijke wereldje zoals dit nu nog functioneert. Kwalijk kan ik hen dit zeker niet nemen: er is niet bepaald veel in het huidig geldende wereldbeeld en maatschappijbeeld te vinden, wat wijst in de richting van een geestelijke ontwikkeling. Aan de andere kant ben je als mens nu eenmaal gebonden aan de stoffelijke processen en ontwikkelingen. Bewust worden, beleven, het ontdekken van nieuwe wegen en mogelijkheid is en blijft nu eenmaal verbonden met de werkelijkheid waarin je meent te leven en zal zo ook  onderworpen blijven aan de werkingen en invloeden die voor deze wereld bestaan en gelden.

Je kunt, indien je een werkelijke bewustwording nastreeft, je nooit geheel losmaken van de mensheid. De mensheid is nu eenmaal het kader waarbinnen dit proces zich voor u op aarde afspeelt. Wij in de geest kunnen ook wel eens zeggen: wij zoeken een voor ons gezellig sfeertje uit, trekken de rits dicht en dromen tot de bui buiten voorbij is. Dan zullen wij wel eens gaan kijken wat er aan de hand is geweest. Maar ook dit blijkt niet haalbaar. Wie dit probeert door te zetten zal na niet al te lange tijd moeten reïncarneren. Nolens volens zal eenieder die ook in de geest verder wil gaan, moeten aanvaarden dat hij deel is van het geheel en dit zal moeten blijven. En dit betekent zelfs dat je in enige mate betrokken blijft bij alle stoffelijke gebeuren in alle lagere en hogere sferen.

De mens die zich probeert bewust te blijven van de feiten, zal ontdekken wat bewustwording voor hem in feite vooral betekent op  zijn eigen wereld: Men schijnt langere tijd in onvrede te leven met de feiten, dan opeens vinden er in het ik een reeks van schokken plaats, rijzen onverklaarbare emoties op en na korte tijd reeds besef je met verwondering: nu zie en beleef ik de dingen opeens heel anders dan ik voorheen deed. En dat is een aanduiding van het licht dat ook in uw dagen op aarde sterk werkzaam is.

Er zijn zeker vele dingen in uw wereld waar u op het ogenblik heel erg nijdig over kunt worden. Begin je die ergernis dan ook te spuien, dan blijkt er een soort opzwepingsproces op te treden, een soort  innerlijke terugkoppeling waardoor je eenzijdigheid van benadering en handelen sterk toeneemt. Dit valt onder de zgn. rode stralingen die in deze dagen veelvuldig en bijzonder sterk optreden. Toch ligt de werkelijke oorzaak van die terugkoppeling niet in de stoffelijke feiten, naar eerder in het geestelijke klimaat dat er in je heerst.

Om het eenvoudiger te stellen: wanneer je beïnvloed wordt door een rode golf kan dit voor jou voeren tot opofferingsgezindheid, tot demonstraties van moed. Bij anderen zal die zelfde invloed echter worden ingezet in onredelijke woede en verblindheid. Men is dan werkelijk geheel doof en blind voor alle verschijnselen die niet passen in je eigen beeld van noodzaak, behoefte of zelfs de denkwijze waaraan je je op het ogenblik wijdt. Met als gevolg dat dan niet alleen, zoals het medium, nu degene die zo reageert verkouden is, maar tevens waarschijnlijk een deel van diens omgeving.

Eenieder die zich ook maar enigszins met mystiek heeft bezig gehouden, weet wel dat er meerdere wegen bestaan langs welke mensen een innerlijk licht kunnen leren ervaren. Onthoud dan dat dit innerlijke licht voor u altijd hetzelfde zal zijn.

Maar besef dat men ook normaal licht als wit kan zien terwijl in het geheel verschuivingen plaats vinden. Al is het maar dat het wit de ene maal meer ultraviolet en de andere keer meer infrarood met zich brengt. Ook in het innerlijke licht dat u kunt beleven zullen – al valt u dit gemeenlijk niet op – dergelijke verschuivingen kunnen voorkomen.

Zolang u zich in alle reacties nu maar blijft baseren op het geheel van dit licht is er niets aan de hand. U blijft immers dan geheel harmonisch met al wat dit licht omvat en alle buiten u kenbare weerkaatsingen van het lichtende. U blijft dan onbewust compenseren voor alle veranderingen of schijnbare onevenwichtigheden, die in de wereld rond u daardoor voorkomen. Maar dit proces wordt tenminste sterk geremd wanneer u probeert een bepaald deel van het licht voor bepaalde doeleinden in of buiten u te gebruiken.

Neem als voorbeeld in uzelf nu eens een beeld van licht tot punt van concentratie. U behoeft zich dit daartoe alleen intens genoeg voor te stellen. U kunt bv. denken aan zonlicht en dan proberen u met dit licht zoveel mogelijk één te voelen. Probeer dit licht nu eens met een bepaald doel uit te stralen naar uw wereld. Werkt dit alomvattend, dan ontstaat op dat ogenblik voor u een toestand van vervreemding, waarin u niets meer geheel beseft en zeer waarschijnlijk enige tijd u geheel niet capabel voelt om ook  maar ergens aan te denken. In feite bent u alleen maar gelukkig met dit licht en weet alleen nog dat u ook ergens mee bezig bent. Voor anderen werkt u wat versuft, zodat zij mogelijk denken dat u druk bezig bent om de laatste aflevering van Dallas of zoiets te herkauwen. Wat betekent dat u niet geheel “weg” behoeft te zijn om het beeld vast te houden en in uzelf te beleven. Doordat de wereld als beeld nu geheel voor u wegvalt, zover uw eigen mentale positie voor de beoordeling daarvan pleegt bepalend te zijn, zal alle reactie die u nog op die wereld kunt tonen geheel voortkomen uit uw geestelijke reacties op de erkenning van het licht.

Het is goed te onthouden dat het licht, zoals dit zich op uw aarde en ook aan u kan manifesteren, altijd harmonisch is met alle verschijnselen en ook alle tegenstellingen kent die in of tot de voor u nu bestaande verschijnselen ooit tot uiting kunnen komen. Kort en goed, wie uitgaat van het licht, gaat daarmee gelijktijdig uit van een optimale harmonie, zoals deze voor en in het ik beleefbaar is. Wanneer je probeert die harmonie te omschrijven, geef   je niet alleen een deel van jezelf als deel van de wereld weer, maar omschrijf je in feite het geheel van jezelf plus het kenbare deel van je wereld. In een werkelijke harmonie kan nooit een werelderkenning bestaan, zonder dat zij gelijktijdig een tenminste aangevoelde ik-omschrijving teweeg brengt. Wat m.i. voor u vooral in deze dagen zeer interessant moet zijn, daar als gevolg van dit proces bewustwording tot stand wordt  gebracht. Een proces dat weliswaar begint met een wereldaanvaarding, maar uiteindelijk toch resulteert in een ik-omschrijving. En bij een geestelijk bewustwordingsproces is er niets belangrijker dan juist een jezelf in waarheid erkennen. Daar dan de krachten die u in uzelf hebt leren kennen ook buiten u in alle vormen en werkingen kenbaar worden, krijgt u op deze wijze uiteindelijk ook een veel beter inzicht in alles wat er buiten u gebeurt.

Het is ook voor minder bewusten natuurlijk heel gemakkelijk uit te roepen dat de wereld binnenkort zal vergaan. Er zijn heel wat mensen die onbewust daarop zelfs hopen, omdat zij zo van al hun schulden en problemen menen af te komen. En eerlijk is eerlijk, zo’n gebeuren zou bv. een prima oplossing bieden voor de te grote staatsschuld van uw land e.d.

In feite kan een einde aan deze wereld, die wij nu kennen, alleen dan ontstaan wanneer wijzelf eerst veranderen. Want stel dat deze stoffelijke wereld zou ondergaan. Wij blijven dan nog steeds wie wij zijn, onze problemen blijven in zekere zin gelijk en wij zullen alleen maar zoeken naar een nieuwe wereld, waarin wij ons stoffelijk blunderen kunnen voortzetten, al dan niet met het gevoel van uitverkoren zijn, dat wij onszelf hebben aangepraat.

Belangrijker is het, dat door ons, onze wereld rond ons niet meer alleen als een reeks van tegenstellingen zonder meer wordt beleefd, maar dat zij eerder met al haar verschijnselen erkend wordt als een deel van een in zich harmonisch principe waarvan ook wij zelf deel uitmaken. Ik hoop hiermee een redelijke omschrijving gegeven te hebben van de betekenis van verschillende invloeden en de werkelijke mogelijkheden die voor de mens bestaan. Nu wordt het dan ook tijd eens nader in te gaan op de invloeden, die juist in deze dagen optreden.

Het rode licht als overheersende invloed van dit jaar heb ik u reeds genoemd. Over enkele dagen wordt u daarbij nog geconfronteerd met een nogal felle flits van blauw licht, die enkele dagen aanhoudt. Dit is een invloed die mensen aanzet tot een nuchterder en meer logisch denken, terwijl over rond een week en lopende tot rond 15 à 16 december een invloed kenbaar wordt die ik het beste met de kleur violet meen te mogen aanduiden. Door deze inwerking beleven vele mensen de dingen opeens anders dan zij nu in hun ogen zijn. Heel veel mensen zullen ook in die periode geconfronteerd worden met verschijnselen die voor hen misschien dromen of paranormale manifestaties schijnen te zijn, maar in feite alleen voortkomen uit hun eigen kenvermogen en besef van relatie met de wereld waarin zij leven. Daarbij treedt ook een wit-invloed op. Ik ben erg blij dat deze voor ons nogal redelijk valt, zij loopt van ongeveer 12 december tot vermoedelijk de 19e. Deze invloed openbaart tegenstellingen. Zij geeft kracht, maar kan ook vernietiging veroorzaken. Onder ons zegt men wel: het witte licht cauteriseert en vernietigt delen van het kwaad – het disharmonische die te zeer aan de oppervlakte ligt. Na deze volgens mij bijzonder gunstige factor, volgt echter een zeer felle rood invloed die tot in januari blijft heersen. Wat impliceert dat de hartstochten gaan oplaaien. Wat er op neerkomt dat u tijdens de kerstdagen uzelf het “vrede op aarde” wel voortdurend voor ogen zult moeten stellen, om het feest niet te doen eindigen in een veldslag waarin de kerstboom wordt gekraakt en slachtoffers vallen compleet met kerstkrans of staaf. Ook met oud en nieuw zult u moeten rekenen met veel onrust en met mogelijk onverwachte of zelfs extreem uitvallende gebeurtenissen. Maar trek u daarvan dan niet al te veel aan.

Op het ogenblik is het voor u belangrijker dat u zich wat in harmonie kunt voelen met de totale ontwikkeling. Want wij kunnen u nu wel zeggen dat bv. de Witte Broederschap zijn best doet en dat grote geesten steeds nader komen tot de wereld – wat waar is – maar u hebt daaraan op het ogenblik weinig of niets. Neem als voorbeeld een wedstrijd, waarbij u op de tribune zit en nu blijkt daar de koningin of andere hoogwaardigheidsbekleders eveneens te zitten. U wordt daarvan zelf niets beter. Integendeel, er is zelfs de mogelijkheid dat u er nog bijzonder veel last door krijgt ook.

Realiseer u zeer goed, dat zelfs de grootste geestelijke machten en de meest verlichte krachten, uw wereld op het ogenblik niet kunnen helpen om nog terug te keren tot de oude, zo gewende orde. Er is een verandering gaande. Bij elke geestelijke evolutie in de mensheid zien wij nu eenmaal allerhande stoffelijke revolutionaire verschijnselen in de stof optreden. Deze stoffelijke revoluties zijn in de meeste gevallen zelfs geheel strijdig met alles, wat geestelijk begeerlijk is. Zij betekenen eerder een wanhopig teruggrijpen naar iets, wat in de wereld zoals deze nu is geworden niet of niet meer kan bestaan.

Hoe het ook zij, wij kunnen in ieder geval rekening houden met geestelijke krachten en innerlijke krachten, die het ons mogelijk maken gelijktijdig beter aangepast en sterker te worden. Er loopt een zo sterke scheidslijn in invloeden dat ik zelfs durf te beweren dat degenen die na de komende vijf maanden overgaan er geestelijk veel beter aan toe zullen zijn dan degenen die overgingen in de afgelopen zes maanden, daar zij zich beter kunnen aanpassen aan de werkelijke noodzaken en mogelijkheden die voor de geest bestaan.

In feite is dit een gevolg van een zo sterk doordringen van de invloeden, die ik u reeds schetste in zowel de astrale wereld als in  lagere sferen als bv. zomerland, dat hierdoor beelden, waarmee men zich normalerwijs pleegt bezig te houden in de eerste periode na de dood grotendeels worden weggevaagd.

Je zou kunnen zeggen dat er een storm komt, die zowel op aarde als in de geest vele overbodigheden gaat wegvagen. Wat voor u op aarde, zeker wanneer u geestelijk wat meer gevorderd bent, eveneens nogal sprekende veranderingen met zich brengt. Het beleven van innerlijke vrede, om een voorbeeld te geven zal m.i. in de komende tijd – en zeer zeker tot de 19e december – toenemen. Er zullen meer mensen zijn die opeens een gevoel van innerlijke vrede zullen beleven en zonder kenbare reden opeens de neiging hebben om uit te roepen: ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik voel mij opeens geheel geladen, ik voel mij prettig.

Beleving en waarneming van paranormale verschijnselen en krachten nemen zeker in deze periode – maar waarschijnlijk nog vele maanden daarna – eveneens toe. Gezien de andere invloeden, die dan optreden, zal dit in meerdere gevallen echter nogal eigenaardige en onbegrijpelijke nevenverschijnselen veroorzaken. Misvattingen zijn hierbij niet uit te sluiten. Mensen zullen mogelijk opeens menen dat hun god hen beveelt zichzelf of anderen te doden. Gelovigen zullen opeens geconfronteerd worden met zaken die in hun ogen bepaalde geesten, engelen of duivels zijn en hen bepaalde mededelingen komen doen. In deze tijd kan niet gerekend worden op een letterlijk juiste boodschap vanuit de geest, of deze nu schijnt te stammen van een geest, een engel of desnoods van een demon.

De onevenwichtigheden die zowel in kosmische invloeden als ook in bv. veranderende activiteiten vanuit de zon een rol spelen, zullen bijna altijd voeren tot een verkeerd begrijpen van al wat men ziet, hoort of ontvangt. Wanneer een geest bij u komt, zelfs indien dit de meest lichtende geest is die u zich maar kunt voorstellen of de geest van uw beste vriend, kan diens mededeling tot grote misverstanden voeren. Zegt men u bv. dat u overmorgen extra goed dient uit te kijken, dan kunt u dit natuurlijk zonder bezwaar doen onder het motto: baat het niet dan schaadt het niet. Zegt men u echter dat je overmorgen dit of dat zult moeten gaan doen of dient na te laten, zo raad ik u het grootst mogelijke voorbehoud aan. Wilt u er iets aan doen, ga dan eerst eens na of dit zonder consequenties van groot belang voor u mogelijk is en niet voor anderen nadelen zou kunnen veroorzaken. Zelfs wanneer dit alles klopt, dient u nog in geweten na te gaan, of een dergelijke handelwijze voor u volgens uw besef redelijk is. Laat u niet betrekken bij opzienbarende uitingen. Wanneer men u vertelt dat binnenkort de wereld zal vergaan, Atlantis zal opduiken of iets dergelijks, neem het voorlopig maar voor kennisgeving aan. Angstbeelden en beloften worden in deze tijd te zeer vertekend en misvormd om er ook maar enig vertrouwen in te hebben. Juist door de krachten die in deze dagen zo sterk op wereld en geest inwerken, blijft ons voorlopig maar één toevlucht: in onszelf streven naar harmonie en zoeken naar vrede.

In harmonie en vrede komen zeker niet allerhande zeer belangrijke boodschappen opeens zeer duidelijk door. In tegendeel het zal zeker in deze dagen eerder een toestand van rust zijn, waarin je je meer deel gaat voelen van een geheel, dat je nog niet eens kent. Rust waarin weten in feite tijdelijk zijn belang verloren schijnt te hebben. Deze toestand helpt je echter wel, je automatisch aan te passen aan zowel geestelijke krachten en invloeden als aan stoffelijke veranderingen. Boodschappen verstoren op het ogenblik het evenwicht van de mensen vaak veel meer dan zij ooit aan nieuw evenwicht kunnen scheppen, zelfs op zuiver persoonlijk vlak.

Rond 22 december zal een sterke invloed vanuit de sterren en in het bijzonder de kern van het melkwegstelsel de aarde gaan beroeren. Ik verwacht rond deze tijd bij velen een opleving van bijgeloof, maar ook van magische denken en pogingen tot het hanteren van magische procedures. Op het eerste gezicht is dit alles onzin: waarom zou je gaan toveren wanneer je het met een computer gemakkelijker af kunt handelen? Maar al blijft dit ook nu door de band juist, toch moet u niet vergeten dat je met bepaalde occulte waarden, denkbeelden iets kunt doen.

Wanneer u deze zaken rond u ziet – of er onverhoopt zelf bij betrokken geraakt – moet u trachten zoveel mogelijk afstand te nemen. Maar verwerp niet alles; grote delen van de uitingen die in deze dagen opkomen, kunt u eerder beschouwen als onbeholpen pogingen van mensen om reeds nu de wetenschap van de toekomst te fixeren in denkbeelden uit een ver verleden. Magie is nl. ook een vorm van wetenschap. Er zal in de Aquarius periode een tijd komen waarin wetenschap, techniek en magie onverbrekelijk en onlosmakelijk met elkander verbonden zullen zijn en samen veel van de maatschappelijke en andere mogelijkheden van de mens zullen bepalen. De invloeden die nu op magisch terrein ontstaan, hebben mogelijkheden en kunnen u zelfs soms helpen. Niet om iets anders te doen dan normaal, maar wel om iets op de normale wijze beter te doen dan anders mogelijk scheen. Dit mits u bereid bent uw normale kennis, techniek e.d. daarbij te handhaven en, hiervan uitgaande, u tracht aan te passen aan de magische procedure. Om dan later aan het resultaat rustig te bezien welke afwijking van norm zoals u die kende, ontstaat. Dit steeds weer refereren aan tot nu toe geldende normen, is van groot belang voor het objectief meten van veranderingen. Uw geheel eigen normen zullen in deze dagen immers aan onbesefte, maar grote veranderingen onderhevig kunnen zijn.

Een belangrijke factor bij dit laatste is wel de ontdekking dat vele feiten, mogelijkheden en stellingen die je in je wereld  als zekerheid leerde hanteren in feite niet zo zeker meer zijn. Bijna even belangrijk is daarbij verder dat je gaat ervaren dat geestelijke krachten en werkingen de natuur rond je dermate kunnen beïnvloeden, dat schijnbaar onlogische resultaten optreden. Wat er toe kan voeren dat je probeert je geestelijke krachten te gebruiken en dan bovendien moet constateren dat zij ook van invloed zijn op het verloop van allerhande processen bv. chemische.

Nu dient u steeds weer voor vergelijkingen terug te vallen op gekende normen en waarden. Maar vergeet daarbij niet, dat al die schijnbaar onredelijke en magische werkingen bij het openbloeien van de Aquarius periode rond 1990 van het allergrootste belang kunnen zijn. Omdat alle invloeden en inwerkingen, zelfs van het hoogste licht, die er in deze dagen wel degelijk zijn, zo verwarrend op de mensen inwerken, moet u proberen boven alles een eigen innerlijke zekerheid te vinden en u daaraan vast te houden. Vermijd daarbij alle pogingen tot ingewikkelde structuren en redeneringen. Wees eenvoudig en vereenvoudig eventuele stellingen e.d. zoveel mogelijk.

Probeer niet alles perfectionistisch te berekenen, te doen, te plannen, te overleggen, zowel innerlijk als uiterlijk. Ga uit van eenvoudige hoofdlijnen, improviseer de rest desnoods. Zoek indien u problemen hebt altijd weer allereerst naar de meest eenvoudige oplossing daarvan, zelfs indien deze minder redelijk schijnt te zijn. Juist door steeds weer uit te gaan van de meest eenvoudige stelling, verklaring, procedure, kunt u snel reageren waar dit noodzakelijk is en zal u blijken, dat u zich gemakkelijk al improviserend kunt aanpassen aan nieuwe gegevens, feiten en ontdekkingen. Hoe complexer het geheel waarop u zich baseert deze dagen is, hoe moeilijker het u zal worden u tijdig en beheerst aan te passen aan de veranderingen die rond u en zelfs in u plaats vinden. Meer dan tevoren ligt het lot van mensheid, bewustwording en vrede in de handen van de enkelingen. Het is de innerlijke verandering, het aanvaarden van innerlijk licht en nieuwe innerlijke krachten, de evolutie naar een hoger bewustzijn en een juistere zelferkenning, waarop elke positieve verandering in de komende tijd mede gebaseerd zal zijn.

Geen reden tot wanhopen. Geen reden tot twijfelen. Eerder zult u aanleiding vinden om te zeggen: met of zonder de grote geesten, met of zonder al datgene wat wij nu als ideaal en juist beschouwen, zullen wij, de mensheid, beginnen aan de volgende fase van onze ontwikkeling.

Dit lijkt kosmisch te zijn vastgelegd, is mogelijk door God zo gewild of gedecreteerd. Wij weten niet precies hoe het alles tot stand zal komen, maar dat het begin gemaakt is, weten wij zeker. En dat wij daar, ondanks alles, deel van kunnen zijn, zullen wij ook steeds beter beseffen. Hebt u vragen?

  • Van waaruit komen die wit, blauw en rood invloeden?

Allereerst moet u beseffen dat dit een soort kortschrift is waarbij de aard van een werking aan de hand van een bepaald in kleur uit te drukken schema wordt weergegeven. Neem als voorbeeld de invloed die o.m. weten, denken e.d. bevordert. Zoals deze op het ogenblik optreedt, zal zij voornamelijk voortkomen uit een geestelijke wereld, die geen vorm meer kent en door ons wel wordt aangeduid als “klank-sfeer”. Aan de basis van deze werking liggen echter mede openbaringen van nog veel hogere en lichtere geesten, die zich in deze sfeer opeens sterk openbaren.

Het geheel van de werkzaamheid op aarde wordt echter bovendien bevorderd door bepaalde planetaire evenwichten. Het evenwicht in het zonnestelsel en de verschuivingen daarvan die door de loop van de planeten kan ontstaan. Daarnaast speelt bij de uitwerking ook een reeks inwerkingen van half-stoffelijke aard een rol, die ontstaan zijn in de kern van het melkwegstelsel en deels nu de aarde gaan treffen.

Het zal u duidelijk zijn dat je de top waarop al die invloeden samenwerken niet precies in uur en dag kunt bepalen. Wij nemen daarom een periode, waarin die top zeker zal liggen als tijdsaanduiding en noemen het geheel blauw, omdat hiermee de aard van de werking redelijk, zij het niet nauwkeurig, omschreven kan worden.

Van een rood-invloed spreken wij op het ogenblik dat een aantal inwerkingen tezamen wijzen op beïnvloeding van de mens in vooral de emotionele sfeer. Gevoel en hartstocht zijn dan in feite bepalend voor de ontwikkelingen op aarde. De bronnen kunnen van verschillende samenstelling en oorsprong zijn, het effect op aarde kan met de kleurcode redelijk juist worden aangeduid,

Blauw betekent dat er op aarde een invloed optreedt die het gebruik van de hersenen, de zin voor logica en verdieping van begrip en of inzicht zal stimuleren. Buiten beschouwing blijft dan de samenstelling van werkingen, die deze invloed tezamen tot stand  brengen – al heb ik u nu voor één keer eens een summiere ontleding van de samenstellende invloeden gegeven. Voor u betekent dit, dat u in een dergelijke periode meer mogelijkheden hebt voor alles, waarbij hersenen e.d. een rol spelen, dat de wetenschap juist in een dergelijke periode vorderingen kan maken en vernieuwingen tot stand kan brengen e.d.

Een uitzondering moet worden gemaakt voor de aanduiding “wit”. Hier betreft het gemeenlijk een invloed, waarvan wij de werkelijke bron in de geest niet duidelijk kunnen zien. Er zijn vaak stoffelijke werkingen bij betrokken, meestal van de zon zelf, maar alles wat er geestelijk aan invloeden bij betrokken is, ligt zo hoog, dat het voor ons in de geest verblindend werkt. Een nadere duiding van de werking is vaak mogelijk omdat je wel bv. het optreden van magnetische storingen, het optreden van bepaalde stralingen in grotere of kleinere intensiteit dan normaal kunt overzien.

De kleuren staan dus voor de effecten van invloeden, die alle leven op aarde beroeren en daarbij zowel van geestelijke als stoffelijke of half-stoffelijke oorsprong kunnen zijn. Wat nog steeds een zeer beperkte uitleg is. Het betreft hier nl. een zeer ingewikkelde materie, die wij door het gebruik van de kleurcode wilden vereenvoudigen voor allen, die op aarde belangstellen in de invloeden die hen zullen beroeren.

  • In Nederland vond een aardbeving plaats. Dit gebeurt zeer zelden. Kunnen meer van die bevingen voorkomen?

Lichte bevingen komen hier meer voor en zullen in de komende tijd ook meerdere malen optreden, waarbij sommige ook voelbaar zullen zijn en dus niet alleen middels instrumenten kunnen worden vastgesteld. Maar hetgeen u hier een “aardbeving” noemt is in andere gebieden nog niet eens een tremblor. Overdrijf dus niet. Hoop dus maar niet op een beving, die de domtoren van Utrecht doet omvallen en dan – zoals sommigen schijnen te hopen – ook nog op het hoofdkwartier van de een of andere bond terecht zal komen, want zoiets zit er werkelijk niet in.

Dat er de laatste tijd meer dan normale verstoringen zijn van het evenwicht tussen aardschotsen moet u bekend zijn. U kunt m.i. weten dat een kern in de buurt van Turkije zich heeft voortgezet in reeksen van andere bevingen tot Italië, Zuid-Duitsland e.d. Aan de andere kant vond een verstoring plaats nabij de voet van de Karakorums, in Nepal. Lichte bevingen troffen ook de Filippijnen, zwaardere, Japan. De fout blijkt ook werkzaam te zijn op de bodem van de Stille Oceaan met vertakkingen in de richting van Zuid-Amerika en mogelijk de St.Andreas Fault. Het geheel wijst op een sterke spanning tussen aardschotsen, die versneld tot uitwerking kan komen wanneer ondergrondse explosies  van grote intensiteit of vulkanische werkingen optreden. Een reeks van bevingen door de gehele wereld is niet te vermijden, gezien de spanningen die de laatste tijd zijn opgebouwd. Ook menselijk ingrijpen en falen speelde hierbij reeds een rol.

Voor de bevingen nabij Turkije is bijna zeker een klein aantal explosies – kern – aansprakelijk, zoals plaats vond in Azerbeidzjan. Het betrof hier een aantal strategische kernwapens, deels onder de aarde opgeslagen. De vrijgekomen straling is miniem. De veroorzaakte spanningen in de aardkorst echter werken nog steeds door en zouden nog verdere bevingen waarschijnlijk maken in zuidelijk Azië en zelfs op het Afrikaanse noorden.

Daar dergelijke verschijnselen een zekere samenhang vertonen kunt u ook verwachten dat binnenkort weer ongewone vulkanische verschijnselen gemeld zullen worden uit o.m. Indonesië. In het komende jaar moogt u dus een groter aantal bevingen verwachten dan normaal, waarbij enkel van die bevingen ook een veel grotere intensiteit zullen bezitten dan normaal is. Zo verwacht ik binnen enkele maanden een beving op de oceaanbodem nabij Amerika waarbij de intensiteit zelfs 9,2 op de schaal van richter zou bedragen. Wat dan wel heel erg behoorlijk is.

  • San Francisco?

Dit is niet met zekerheid te zeggen. Ik  kan alleen met zekerheid stellen dat een dergelijke intense beving ook invloed zal hebben op de fout die loopt van Nome tot voorbij San Diego het zuiden. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat er in het gebied tussen Los Angeles en San Francisco inderdaad een beving ontstaat, die veel schade of mogelijk een beperkte ramp ten gevolge heeft. Maar wanneer, hoe en in welke intensiteit dit zal gebeuren, kan nog niemand op dit ogenblik met zekerheid zeggen.

Hierbij speelt o.m. het feit een rol dat men door kleine explosies te veroorzaken, op bepaalde punten, enige ontspanning tussen de schotsen heeft weten te veroorzaken. De afwijking van het natuurlijk evenwicht en de natuurlijke spanningen, zo tot stand gekomen maken het mij onmogelijk de werkingen tot in details te ramen.

  • Wat is paranormale kracht en wat kun je daarmee bereiken?

Simpel voorbeeld: neem een hoedje van papier, zet het op de punt van een rechtopstaande speld. U kunt het dan normaal laten draaien door er tegen te blazen. Maar u kunt het ook afschermen tegen uw adem en op een bepaalde wijze uw handen daaromheen leggen. U kunt dan door uw eigen magnetisme eveneens een draaiing teweeg brengen. Kunt u zich voldoende concentreren dan kunt u, alleen door dit te willen en zonder uw handen van plaats te doen wisselen, vervolgens de draaiing tot stilstand brengen en het hoedje in de tegengestelde richting doen draaien. Dat heet dan al paranormaal. Veel heb je daaraan natuurlijk niet.

Maar stel nu eens dat iemand door concentratie en wil in staat is bv. een bepaalde binding tussen twee atomen tot stand te brengen. Het zal dan vaak mogelijk zijn hierdoor een aantal chemische processen of zelfs atomaire processen op gang te brengen op een wijze  die normaal niet haalbaar is.

Ook bij het gebruik van orthodoxe geneeswijzen kan de instelling van een paranormaal genezer de werkzaamheid van medicijnen vergroten of schadelijke effecten daarvan uitsluiten. Zelfs wanneer “nepmedicijnen” werden gegeven kan het effect nog steeds beïnvloed worden. Paranormaal werken, iets wat in de komende tijd zo vaak zal voorkomen dat men er wel enige aandacht zal moeten aan geven, ondanks alle onwil.

Men kan dit alles paranormaal of zelfs magisch noemen. Want wanneer een mens weet hoe hij bepaalde invloeden in zich of buiten zich kan oproepen of versterken, heb je in feite al te maken met iets wat volgens de oude normen onder magie valt.

Gezien de invloeden van de komende tijd, neemt de kans dat men tot een dergelijke bereiking komt toe en zo moeten wij gaan aannemen dat in de komende eeuw dergelijke zaken een toenemend grote rol zullen gaan spelen. Wanneer u werkelijk zoveel interesse hebt voor magie moet u allereerst maar eens nagaan, hoeveel afwijkingen van de norm kunnen worden veroorzaakt door geconcentreerd denken. Probeer anderen beter te maken, een meevaller te geven. Het is een aardig experiment, zal niemand kwaad en mogelijk veel goed doen. Uzelf zult zo leren op welke wijze u, gezien uw persoonlijkheid en inslag, het beste magie kunt bedrijven. Leren van procedures komt dan als vanzelf. En daar wij steeds meer afdwalen, moet u mij maar vergeven dat ik mijn bijdrage nu ga beëindigen.

Ik hoop dat u, hetgeen ik gezegd heb, wilt overwegen. Correctie is mij zelfs aangenaam van dit geheel.

Tweede deel.

Misschien weet u iets waarover u in dit tweede deel van de avond nog wat wilt praten?

  • Zelfhulp.

Zelfhulp? O ja, eigen hulp. Een van de eerste coöperaties in uw stad en later deel van de volharding. Maar wanneer u over zelfhulp wilt spreken, dan moet u beginnen met de eenvoudigste aanwijzing daarvoor: reken nooit op de hulp van anderen.

Want de meeste mensen die zichzelf zouden moeten helpen, gaan helaas van het standpunt uit dat er anderen zijn die bevoegder zijn om hen te helpen dan zijzelf ooit zullen zijn. Zij beroepen zich dan op de steun van bevoegden tot zij uiteindelijk in een gevoel van absolute hulpeloosheid iets doen waardoor zij zichzelf dan wel helpen, maar voornamelijk van de wal in de sloot.

Nu is Nederland een waterland, dus er zijn sloten genoeg. Maar wanneer ik de doorsnee mensen de laatste tijd bezig zie, heb ik het gevoel dat zij proberen in alle sloten tegelijk te lopen. Wat dan dijkverhogingen noodzakelijk maakt en extra belastingen doet heffen ten bate van de prostaatslieden in de waterschappen e.d. die hun water niet meer kwijt kunnen.

Dat een dergelijke benadering niets uithaalt, kun je met je water wel aanvoelen. Laat ons dus eens zien, wat je dan zou kunnen doen om jezelf werkelijk te helpen. En als eerste artikel geldt dan steeds weer: reken op niemand behalve op jezelf. Maar wees dankbaar voor alle medewerking die je kunt krijgen, zonder die als recht te beschouwen. In dat geval valt het je nooit tegen wanneer anderen niets doen en heb je ook voor die mogelijkheid voor-gezorgd, juist dan vind je meestal enige medewerking, dus valt het je altijd nog mee.

Ten tweede: Het is vaak voordeliger iets zelf te doen, zelfs wanneer je het iets slechter doet dan een vakman. Want die is zo duur dat je al snel in schulden komt en daarvan heb je dan meer last dan van de fout.

Ten derde: wie zichzelf wil helpen in deze maatschappij, dient het volgende te onthouden: Kopen op afbetaling lijkt eenvoudiger, maar maakt alles wel rond 25% duurder. Het zijn de extra lasten die je dan vaak de nek breken. Idem bij geestelijke zaken.

Vervoer: je reisbehoeften zullen gemeenlijk beperkt zijn. Ga uit van het werkelijk onvermijdelijke. Dan kun je zelf veel doen, want er zijn heel wat afstanden die je met eigen middelen of op de fiets kunt afleggen. Zeg niet: ik ga wel liften. Want dan probeer je jezelf te helpen door anderen er toe te bewegen jou te helpen. Het kan goed gaan, maar vaak kost het meer aan tijd, gezondheid of wordt het een zo verwarde beweging dat je in Sittard terecht komt als je naar Den helder moet.

Wat moet je nog meer doen om jezelf te helpen? Misschien wel jezelf weer eens wat meer moeite gaan geven. Een mens die gezond wil leven, moet eens goed kijken wat voor vlees hij in de kuip heeft – wanneer hij al vlees gebruikt. Kijk goed wat voor groente je koopt, of de aardappelen wel goed geschild en gepit zijn, of je brood wel alles bevat wat een lichaam nodig heeft enz. En zeker moet je je  hoeden voor elk overmatig gebruik van patat, chips en diepvriesmaaltijden.

Wil je nog meer doen aan je gezondheid, leer jezelf hoe je je snel en goed kunt ontspannen. Laat u vooral niet door anderen ontspannen. Dat voert alleen maar tot extra inspanningen, resentementen en wat dies meer zij. Uiteindelijk ben je zo gespannen dat je kijken naar voetbal meer en meer ontaardt in voetbal hooliganisme, wat in feite o.m. betekent dat er op de tribune nog veel gemener wordt getackeld dan op het veld.

Wanneer u uzelf goed wilt ontspannen, moet u in de eerste plaats uzelf aanwennen om elke dag – al neem je er maar een paar minuten voor – even te kijken wat er die dag alzo fout heeft gezeten. Vraag je nooit af, wie er schuld aan is, vraag je alleen af in welke toestand je daardoor nu verkeert. Neem je voor, zoveel mogelijk alle fouten en ook je eigen toestand te verbeteren. Vervolgens denk je even aan niets, zo goed je dit maar kunt, kun je niet werkelijk aan niets denken, denk dan maar aan jezelf. Dat verschil is in dit stadium gemeenlijk niet zo heel groot.

Men noemt een dergelijk proces wel meditatie, maar wanneer je met jezelf bezig bent, wordt het natuurlijk eerder contemplatie en elke mens heeft uiteindelijk zijn plaatsje in het Al. Dus valt het in het begin niet mee, zeg toch maar tot jezelf: ik hoor er in ieder geval bij. Neem nooit aan, dat een probleem onoplosbaar is .Kun je zelf geen oplossing vinden op dit ogenblik, zet de zaak rustig van je af, buiten je bewustzijn. Mogelijk komt er de een of andere geestelijke vuilophaaldienst voorbij, die het meeneemt en zo dit niet het geval is, zal het in ieder geval, na enige tijd rusten, voor je gemakkelijker te hanteren zijn. Kom je tot de ontdekking dat je steeds maar weer met hetzelfde onderwerp bezig bent, concentreer je op iets anders. Ben je met iets bezig en gaat het niet goed, laat het even rustig wachten. Zeg altijd tot jezelf dat je tijd genoeg hebt. Kom je in dit leven niet klaar, nu, dan incarneer je nog maar een keer, als je bv. aan het behangen was, zal dit wat moeilijk schijnen, maar na de begrafenis neemt een ander de rest dan nog wel van je over.

Je hebt werkelijk voor alles wat belangrijk is ook alle tijd. Laat je nooit opjagen, niet door je eigen gedachten en niet door anderen. Komt er iemand je vertellen dat morgen de wereld vergaat – er zijn tegenwoordig van die mensen, die dit precies denken te weten op dag en uur – redeneer dan: het zou kunnen, maar zelf kan ik er toch niets aan doen. En alles waar ik toch niets kan aan doen, daar maak ik mij ook niet druk over ook. Dus, gaat het door, dan gaat het door en gaat niet door, nu ja dan heb je je daarmee in ieder geval niet vermoeid en hou je dus kracht over om verder te gaan met de oplossing van andere mogelijk meer werkelijke problemen. Blijf nuchter, denk je dat je een fout hebt zoals de mensen die menen verslaafd te zijn aan koffie, thee, gebak, tabak of ergere zaken – om de beeldbuis niet te vergeten – vraag je af of die wel zo belangrijk is. Kun je haar niet herstellen, ga over tot de orde van de dag en maak dezelfde stommiteit niet nogmaals deel van een dagelijks curriculum. En ben je zo verslaafd in eigen ogen, dat je steeds weer tot jezelf zegt dat je er mee wilt uitscheiden, probeer dan niet steeds er aan te denken dat je het niet meer wilt, maar wanneer de lust opkomt, begin je gewoon iets anders te doen, waardoor je voorlopig geheel in beslag genomen wordt.

Wil je bv. van het roken af, dan moet je elke keer wanneer je trek krijgt eerst iets anders gaan doen. De dames kunnen even eerst was of afwas gaan doen, de heren de auto oppoetsen of iets dergelijks. Zo ontwen je door minder vaak te roken. En op de duur, wanneer je nog eens trek in een sigaretje krijgt, denk je aan al die schalen die je twee maal gewassen hebt of aan al die smetteloos gepoetste auto’s, die zo weer vuil waren en voor je het weet, heb je van het roken en van het vervangende werkje voorlopig meer dan genoeg.

Ben je verslaafd, stel elke keer de zaak iets langer uit, doe iets anders, hoe moeilijk het je ook valt en besef daarna steeds weer, welke ellende je jezelf in feite aandoet. En  moet het dan toch nog, nu ja, in godsnaam. Juist zij die werkelijk langere tijd verslaafd zijn, zullen ontdekken dat deze methode veel beter werkt voor hen dan een opeens stoppen. Wie in één keer stopt moet ofwel niet werkelijk verslaafd zijn, dan wel een zo sterke wil hebben, dat het een wonder is dat men ooit verslaafd is geraakt. Is je wil niet sterk genoeg, dan lukt het wel even, maar je behoeft maar een trekje, een borrel enz. te nemen en je bent weer even ver als te voren. Daarom is het verstandiger jezelf zo te conditioneren dat je je gewoonte meer en meer gaat haten, waardoor het gemakkelijker wordt om zelfs een terugval in werking te beperken. Stel dat u van de borrel af wilt en uzelf daarom elke keer voor u er een drinkt uzelf vijf stevige oorvijgen geeft. Dat helpt onmiddellijk, vooral wanneer u dit op café of restaurant doet: één keer die vertoning en u krijgt daar nooit meer een borrel. Nogmaals: wanneer je van een verslaving af wilt, moet je aan elk toegeven daaraan een consequentie verbinden, die je als zeer onaangenaam ervaart. Hierdoor beperkt je steeds meer je fout en gaat de gewoonte op de duur verloren en past het lichaam zich weer aan meer normale omstandigheden aan. Dus ook in dit geval kan een mens wel degelijk zichzelf helpen.

Zelfs wat psychische problemen betreft, kan je maar al te vaak jezelf helpen, door je probleem uit te spreken en te overdenken, waarna je je conclusie eveneens luidop uitspreekt. Mensen die veel geld hebben doen het anders, die gaan naar een psychiater. hebben zij geen geld, dan kunnen zij nog altijd naar een biecht gaan. En sommigen hebben geen geld en niet genoeg geloof en die lopen dan zelf met de kop tegen de muur. Maar met de door mij gegeven methode van luidkeels uitspreken van al wat je hindert – desnoods ergens waar niemand je kan horen – wordt je al snel, ook op dit gebied, een geheide doe-het-zelver.

Het lijkt vaak moeilijk, jezelf te helpen. Je zit nu eenmaal in een maatschappij vol met regels. Wie zich laat vangen door de regels van de gemeenschap, zonder het er mee eens te zijn, zit gemeenlijk daardoor nog erger en vaster gevangen dan een vlieg die op een stuk vliegenpapier geland is. Er bestaat dan wel degelijk een oplossing: zoek alle wegen die tussen de regels door voeren. En zeg nu niet dat het onfatsoenlijk is je alleen aan de regels te houden wanneer je niet anders kunt en voor de rest zoveel mogelijk tussen de regels door te lopen, want alle belangrijke en rijke mensen in Nederland hebben dit op hun beurt uitvoerig gedaan. Je wordt heus nooit miljonair of vooraanstaand burger alleen door je aan alle regels te houden. Rijk wordt men alleen door te erven en dan duurt het gemeenlijk niet zo erg lang, dan wel door alle regels aan je laars te lappen en alle beperkingen die de maatschappij op je weg brengt te ontlopen of op te ruimen.

Maar ken je beperkingen wel: wie zichzelf wil leren zeilen, moet nooit te ver uit de kant gaan, want vaak ga je overstag en dan meteen overboord. En wie zichzelf wil leren dansen, zou zijn partner schoenen met stalen neuzen moeten geven.

Gaat het om een leerproces, onverschillig welk, onthoud dan het volgende: het heeft weinig zin kennis er “in te stampen”. Je kunt een boek nu eenmaal niet in een twee drie van buiten leren en daarmee werkelijk iets bereiken. Je raakt met alle kennis dan nog steeds het noodzakelijke begrip voor samenhangen kwijt. Probeer altijd reeksen van begrippen op te bouwen, die voor jou interessant zijn. Het is belangrijk verbanden te begrijpen. De nodige regels kun je dan desnoods zelf wel afleiden. Gebruik hulpmiddelen. Wie wil weten hoe een skelet in elkaar zit, kan soms veel hebben aan een liedje, waarin de beenderen in volgorde worden opgesomd. Bepaalde begrippen in de economie kan je het beste onthouden door de grappen die er over gemaakt zijn eens goed in je op te nemen, enz.

Sta je onder druk om iets binnen een bepaalde tijd te leren, dan voel je je vaak erg onzeker. Besef dat iemand die enkele uren intense hersenarbeid heeft verricht, daarna tenminste anderhalf uur een geheel andere bezigheid moet zoeken. Boks niet alleen met je leerstof, maar zoek op zijn tijd een gezel, die je een blauw oog op zijn tijd kan slaan of die jou er een geeft. In beide gevallen komt het je leercapaciteit ten goede. Juist door zo veel mogelijk jezelf te zijn en voor alles de tijd te nemen, kom je over het algemeen tot heel redelijke resultaten.

Al geef ik toe dat er mensen zijn die, wanneer zij daardoor toevallig zichzelf te goed leren kennen, zozeer de p… aan zichzelf krijgen, dat zij er misselijk van worden en mogelijk gaan zitten mieren in de geest van: “was ik alvast maar dood”. Denk dat laatste nu maar nooit. De overgang komt altijd nog op tijd en je komt bij ons toch aan zoals je beneden bent heengegaan. Vraag je liever af wat je met jezelf desondanks nog kunt doen.

Wanneer je daarbij van jezelf uitgaat, moet je nooit daarbij je vragen: “wat wil ik” want hetgeen je wilt, kan ten hoogste de richting bepalen waarin je je zult bewegen. Maar het succes waarmee je je beweegt, hangt af van de anderen. Wil je tandarts worden of marktkoopman, kruidenier of wat dan ook, stel dan: ik zal mij eerst de noodzakelijke kennis en vaardigheid eigen gaan maken en mij dan steeds weer af gaan vragen: “wat willen de anderen.”

Wie zichzelf in de wereld werkelijk wil helpen, zal dit het beste doen door rekening te houden met de wensen, de gevoelens en zelfs de waanbeelden en vergissingen van de anderen. Want alleen wie rekening weet te houden met de anderen, zal de kans vinden om zichzelf te zijn ondanks alles. Alleen degene die waarlijk zichzelf weet te blijven, is ook in staat zichzelf te helpen onder die omstandigheden waarin anderen met zich en de wereld geen raad meer weten.

En wanneer dit voor u niet genoeg is, vraagt u maar verder. Maar voor het laatste sta ik in: het enige in mijn leven waarbij ik mijzelf niet heb geholpen, was mijn overlijden. Daar had ik een dokter voor. Waarmee ik niet wil zeggen, dat ik overleden ben door een medische fout, ofschoon het feit dat ik in het stoffelijke leven terecht ben gekomen, mogelijk als zodanig beschouwd mag worden, want bij mijn geboorte schijnt het maar kantje boord geweest te zijn. lk kwam als een blauwe baby op de wereld, maar de dokter heeft mij snel roze geranseld. Vragen?

  • Hoe kan iemand die aan heroïne verslaafd is er het gemakkelijkst afkomen?

Het gemakkelijkst door elke keer zo lang mogelijk te wachten en dus enige ellende op de koop toe te nemen, om daarna elke dosis die ter verlichting wordt genomen iets minder te maken. Je wordt je hierdoor meer bewust van je toestand, terwijl het lichaam in feite leert met minder genoegen te nemen. Het nadeel van dit proces is, dat men vaak te zwak is om het vol te houden. De enige weg die dan overblijft is, enkele vrienden te vragen u te helpen ‘cold turkey’ af te kicken. Vooral wanneer je enige tijd de doses steeds verminderde, zal dit zonder al te erge lichamelijke ontwikkelingen dan slagen. Blijf dan minstens een jaar uit de buurt van alles wat tot de scene behoort om terugval tenminste uit te stellen tot men lichamelijk weer geheel gezond is.

Werken met vervangingsmiddelen lijkt mogelijk vriendelijker, maar vervangt in feite een deel van de verslaving door een andere. Het methadon systeem bv. is volgens mij eerder meta dom. Het heeft weinig of geen positieve resultaten. En wanneer iemand er werkelijk af wil, kan deze ook de moed wel opbrengen om de gevolgen van onthouding werkelijk uit te zitten. Misschien kun je het lichamelijk niet meer opeens geheel zonder stellen. Dan is methadon bruikbaar, maar je zou evengoed een kleine dosis kunnen nemen om even bij te komen. Dus: zo weinig nemen, dat je geen werkelijke kick voelt, maar dat de neus even wat bijtrekt en dat ook de prikkels in de ogen net iets minder worden zonder geheel weg te vallen.

Belangrijk is, dat je de gewoonte weet te breken door niet meer vaste doses op zo mogelijk vaste tijden te gebruiken, maar steeds minder en onregelmatiger neemt. Hierdoor breek je de gewoonte, die je er toe gaat brengen steeds meer te nemen. Voel je je lichamelijk dan al iets beter en kun je weer wat beter eten, dan wordt het tijd om enkele echte vrienden op te zoeken en hen te vragen: sluit mij nu maar voor een paar weken op zonder iets, maar laat mij niet geheel in de steek wanneer de krampen komen en ik lig te krimpen. Na ongeveer 3 weken ben je er werkelijk al grotendeels vanaf. Maar dan moet je alleen contact houden met degenen die je er af hielpen komen en dus niet met degenen die zoals jij spoten of snoven en zich alleen met de kick lekker konden voelen.

Nog een gekke opmerking: jullie kijken nu allen zo tegen verslavingen aan. Morfine en heroïne zijn ook wel erg, want zij slopen een lichaam zo snel. Maar voor dit mode werd, waren er ook verslaafden aan bv. alcohol, aan veel vreten. Want ook dit laatste kan een verslaving zijn. Ik heb mensen gekend die een 4 persoons pens hadden alleen omdat zij steeds ongebreideld en te veel vraten. Veracht de verslaafde niet en beschouw verslaafdheid in vele vormen als iets wat in feite menselijk en gewoon is. En wanneer iemand zijn verslaving binnen redelijke perken weet te houden, kan je er op redelijke gronden in feite geeneens veel bezwaar tegen maken. Voorbeeld: er zijn heus wel mensen die hun leven lang elke week een aantal pijpen opium roken zonder ooit werkelijke opium-lijken te worden.

Het steeds meer gebruiken heeft vooral in het begin te maken met de behoefte aan een gevoel van welbehagen. Zoek je welbehagen op een andere wijze en je komt los van het gevoel dat je meer of een zwaardere roes nodig hebt. Wanneer je weet dat bepaalde middelen ernstige gevolgen hebben, en je kunt niet geheel zonder kick, probeer eens andere middelen die minder schade aanrichten. En degenen die willen helpen, wanneer iemand in nood geheel uitgeflipt bij je komt, preek niet over onthouding en afkicken. Geef een vervangend middel, desnoods eens een amfetamientje, niet te veel, want dat is ook erg gevaarlijk, onthoud dit wel. Help iemand dus eerst zich weer wat beter te voelen en zeg eerst daarna dat men mogelijk samen eens kan gaan bezien, wat er gedaan kan worden.

Bovendien, alle gepreek over verslaving maakt de kloof tussen gebruiker en niet-gebruiker alleen maar groter. Bovendien: hoeveel mensen in uw dagen kunnen niet slapen zonder slaappillen? Hoevee1 mensen slikken niet overbodige en in wezen niet noodzakelijke pillen voor hun zenuwstelsel, spijsvertering e.d., terwijl zij door wat meer rekening te houden met hun feitelijke mogelijkheden en iets meer afstand te nemen van hun pretenties gemakkelijk en gezonder zonder deze zouden kunnen leven? Wie dergelijke mensen ook onder de verslaafden rekent – en in wezen zijn zij dit – krijgt een geheel ander beeld van de verslaafdheid binnen uw gemeenschap.

In Singapore neemt men een verslaafde gevangen en geeft deze dan eenvoudig niets meer. De ‘cold turkey’ methode; je haalt het of je gaat er onderdoor. Maar zelfs daar geeft men een nazorg van ruim een jaar, inhoudende  gezonde voeding, lichaamsoefening in kampen enz. Overigens vind ik het systeem niet zo heel goed, omdat er per 10 verslaafden ongeveer 4 omkomen. En wie het overleeft, heeft gemeenlijk zozeer de p… aan het establishment dat hij onmiddellijk na zijn vrijkomen weer naar buiten loopt om een portie te versieren.

  • En de werelden die je ervaart bij gebruik?

Zij zijn zeker voor 3/4 werelden in jezelf. Men beleeft voornamelijk eigen dromen van goed en kwaad in eigen ik. Belevingen van meer werkelijke werelden komen gemeenlijk zo vertekend over, dat men hieruit weinig of geen nut zal trekken.

Maar ik moet sluiten. Ik hoop u toch enige tips gegeven te hebben voor allen die zichzelf willen proberen te helpen. Maar nu is het enige wat ik nog te zeggen heb: vrienden, wanneer u deze avond nog meer geestelijk voer nodig meent te hebben, zult u zichzelf moeten helpen, want wat mij betreft is het werkelijk afgelopen.

image_pdf