Het symbool van de vlam

image_pdf

13 oktober 2006

Eerste spreker.

Vanavond gaat u een spreker krijgen die behoort heeft tot, wat we zouden noemen in uw moderne taal, de oude wereld, een wereld waar hij laatst in geleefd heeft ongeveer een 9.000 à 10.000 jaar geleden. Deze entiteit zal proberen u bepaalde nieuwe waarden bij te brengen en zal ook trachten u duidelijk te maken waar de mensheid, die op dit ogenblik nog op deze aarde aanwezig is, naartoe gaat evolueren.

U kunt dit beschouwen als een eerste, en misschien voor sommigen zal dit een harde les zijn. Maar het is wel een gegeven dat door zal komen waar in de komende weken en maanden op verder kan gebouwd worden. We gaan trachten deze spreker, en broeders van deze spreker, ook in de volgende bijeenkomsten, indien dit mogelijk is, meer te laten doorkomen zodat er een betere kennis en beeldvorming bij jullie ook kan ontstaan.

Je moet er wel rekening mee houden dat deze entiteiten op aarde hebben geleefd maar dat de mensheid die toen op aarde leefde, eigenlijk niet vergelijkbaar is met de mensheid die nu leeft. Zij kenden andere waarden, zij kenden andere normen. Laat ons zeggen dat zoveel duizend jaar terug de mensheid geestelijk toch een stapje verder stond dan de huidige mensheid die deze planeet bevolkt. En het is juist omdat we, vooruit ziende naar wat komende gaat in de komende eeuwen, dat we trachten nu via deze kanalen, op een avond als deze kleine zaadjes te laten zaaien en zo de mogelijkheid inbrengen dat dus de nieuwe waarden zich kunnen ontwikkelen.

We trachten op het beperkt aantal avonden dat we hier met jullie samen kunnen zijn, jullie zoveel mogelijk bij te brengen, en gezien de evolutie zouden we er toch moeten in slagen van tegen midwinter een functionerende, een sterk functionerende groep te hebben. Dat wil zeggen dat tegen die datum eigenlijk de verschillen tussen jullie zouden moeten kunnen verdwenen zijn, dat er een heel spontane wisselwerking is, een heel spontane samenwerking, die veel verder gaat dan alleen maar de 2 avonden per maand die je hier samen zit. Er gaat veel van uw tijd gevraagd worden en u zult aan de hand van de evoluties die plaatsgrijpen ook opmerken waarom. Maar dit is voor de toekomst. Laten we nu blijven bij hetgeen wat vanavond aan de orde is.

Mag ik u vragen van bij de wisseling even uiterst stil te zijn. Let ook op de spreker die doorkomt; deze zal misschien moeilijkheden hebben met het taalgebruik nog een beetje. Dus stoor u daar niet aan. Tracht vooral aan te voelen wat de lering is die hij aan u overdraagt. Ik wens jullie nog een zeer leerrijke avond toe.

Tweede spreker.

Dat het licht van Aesir hier in ons midden aanwezig mag zijn.

Wanneer ik zo naar jullie wereld op dit ogenblik kijk, dan is mijn hart bedroefd. Ik zie een wereld vol duisternis. Ik zie een wereld waar mensen in leven die enkel zichzelf als middelpunt van het bestaan beschouwen. Ik zie mensen die ten koste van hun medemens zichzelf handhaven, zichzelf de illusie van rijkdom aanmeten, zichzelf in begeerten vervullen. U begrijpt, wanneer wij vanuit onze zijde dit bekijken, dat wij daaraan onmogelijk kunnen meewerken. U begrijpt dat wij daarom ons verheugd voelen wanneer we hier en daar nog mensen aantreffen die toch nog de echte menselijke waarden in zich kunnen laten opwellen.

De kracht van de lucht is aanwezig. De kennis van het vuur is hier. En wanneer we dit samen laten vloeien dan krijgen we de mogelijkheid van de vlam.

Ik weet, dit zal u weinig zeggen. Maar in de tijd toen ik nog op aarde aanwezig was, was de vlam het belangrijkste symbool of toch één van de belangrijkste symbolen van de toenmalige mensheid. Want de vlam zorgde voor licht, zorgde voor warmte, zorgde voor vernieuwing. Dankzij dit symbool was het mogelijk dat de mensheid toen geestelijk hogerop kwam. Daarom zou ik aan jullie willen vragen van: maak u eigen met dit symbool. Maak u eigen met het symbool dat je zou kunnen zeggen: dit is het symbool van geestelijke ontplooiing, van de geestelijke weg die je kunt gaan. Op het ogenblik dat u zich daarmee kunt vereenzelvigen, ontstaat voor u de mogelijkheid om tot rust te komen. Ontstaat de mogelijkheid om samen hier met uw broeders en zusters een gezamenlijke eenheid te bereiken, in een rust te komen en zelf hier gezamenlijk uit te treden.

Want dit is de les die ik jullie wil geven, wil schenken. Leer u terug te trekken. Leer u uit de massa die u omringt, te bevrijden. Niet enkel word je gedreven en beïnvloed op dit moment door de vele mensen die samen met u leven maar ook door de enorme gedachtegolven die vanuit deze massa chaotisch over u heen komen. Het is voor u als mens op dit ogenblik niet meer mogelijk binnen deze drukte tot rust te komen, binnen deze massa van mens en gedachte uw lichaam de nodige rust en de nodige kracht te geven. Het is daarom noodzakelijk dat u allen, in groep of individueel, u terugtrekt waar zo weinig mogelijk menselijke beweging is, waar zo weinig mogelijk gedachtegolven u kunnen bereiken.

Ik weet dat dit voor de moderne mens misschien niet zo simpel is. In de tijd dat ik op aarde was, konden wij ons terugtrekken in woestijnen of in wouden. U zult u wat verder moeten verplaatsen. Maar u hebt andere mogelijkheden. U kunt dit doen met de mogelijkheden die u hebt. Maar het is belangrijk dat u tot rust kunt komen. En in deze rust kun je kracht opdoen. Want waar de rust is, kan je via de lucht, via de adem, kracht opdoen. En wanneer u zich in zulke rustsituatie begeeft, zorg er dan ook voor dat u geen tijd aan voeding hoeft te besteden.

Want door voeding tot u te nemen, gebruikt u de kracht die u net wilt opladen. Zorg dat u voldoende gevoed bent en dat u de uren die u in de rust doorbrengt, kunt doorbrengen met volledige concentratie op de aarde rondom u, in de eenwording met de vlam om zo in uw eigen lichaam de harmonieën te herstellen, wat nodig is. Want ondanks de illusie waar deze maatschappij in leeft, is dit menselijke lichaam van heden zeer disharmonisch, zeer zwak. De menselijke lichamen van heden zijn onderhevig aan alle mogelijke afwijkingen en storingen. En dit is niet gunstig voor de geest die zijn weg wilt gaan.

Daarom: tracht met een regelmaat van minstens, minstens éénmaal op zeven dagen u zo enkele uren volledig terug te trekken. Maar wanneer het kan, doe het liever meer, zodat je telkens tot rust kunt komen. Dat je telkens opnieuw de evenwichten in uw lichaam kunt herstellen. Het is belangrijk dat u, wanneer u zich daarna beweegt tussen de mensenmassa, tussen de gedachtegolven, dat u zich daarvan afschermt. Dat u tracht in uw eigen kracht en energie te blijven. En dan zult u de mogelijkheid krijgen, indien u deze oefening goed en intens uitvoert, om na korte tijd uw eigen geest in zijn handelingen te erkennen.

Zo zult u dan als mens de mogelijkheid hebben om stap na stap bewuster uit te treden om uiteindelijk zeer bewust met uw geest te kunnen omgaan en in deze rustperiodes uw lichaam te verlaten en te gaan waar uw geest het nodig acht, waar uw geest de nodige bijstand en hulp kan verlenen. Dankzij het symbool dat ik u hier aanreik, zal je de mogelijkheid hebben, wanneer je de inspanning doet, voorafgaande kennis op te doen. U zult de mogelijkheid hebben waar anderen van denken dat dit helderziendheid is. Maar dit is geen helderziendheid of voorkennis, dit is gewoon werken met het alaam dat ter uwen beschikking staat.

Want de geest kan veel meer, heeft veel meer mogelijkheden dan dat u als mens tot heden voor uzelf hebt willen in ogenschouw nemen. U hebt de mogelijkheid van kosmisch te reizen, terwijl uw lichaam in rust is. U hebt de mogelijkheid van aan onze zijde lering en scholing te volgen terwijl uw lichaam in rust is. En door uw lichaam zo in te stellen, zoals ik het u in deze bijeenkomt naar voor breng, heeft de geest de mogelijkheid deze kennis over te dragen aan het voertuig. Zodat het voertuig dankzij het symbool van de vlam dit kan omzetten in stoffelijke ervaringen en vanuit deze ervaringen weer voor uw verwanten, voor uw medemens, maar voor gans de aarde betekenis heeft.

Wanneer ik u dit zo naar voor breng, gaat bij velen van jullie de idee: zo eenvoudig is toch niet mogelijk. Wees ervan overtuigd dat juist in deze eenvoud de kracht gelegen is. Het is juist in het besef van de eenheid, in het besef waar de krachten samenvloeien en het licht ontstaat dat deze zaken mogelijk zijn. En het breekpunt ligt niet in de eenvoud van deze opdracht, het breekpunt ligt bij uzelf. Want het bent uzelf die een pas achteruit moet doen binnen de huidige maatschappij. Het bent u zelf die zich moet distantiëren van de massamens om zichzelf te kunnen ontdekken. Want overal waar de mens in massa samen is, is op het ogenblik de chaos de meester.

En wanneer ik uw maatschappij zo bekijk, dan kan ik duizenden voorbeelden aanhalen. Maar waarom zou ik dit doen, u kent ze allemaal, want u leeft in deze maatschappij. Er is reeds vroeger ook voor gewaarschuwd: let op, beweeg u niet in de massa. Maar nu, door het feit dat u van deze groep wilt deel uitmaken, is het nog veel belangrijker dat u zich uit deze massa terugtrekt. Dat u zich niet laat meeslepen door georkestreerde samenkomsten, al zijn deze samenkomsten, politiek, ontspanning, sport, dit maakt niet uit. Je zit op een breekpunt en wanneer je met de krachten die voor u bestaan, wilt kunnen werken, wilt kunnen omgaan, zal een van de belangrijkste aspecten zijn dat u eerst in uw eigen lichaam evenwicht ontwikkelt; dat u tweedes: lichaam en geest in harmonie hebt om zo de mogelijkheden ervan te kunnen aanwenden.

Je kunt deze mogelijkheden maar aanwenden door gedistantieerd te zijn, beschermd te zijn van hetgeen wat nu deze aarde stuurt. Dan zal je, wanneer je deze kleine oefening begint uit te voeren, geconfronteerd worden met kennis, met gevoelens, die u in de eerste ogenblikken vreemd lijken maar die toch, zoals het symbool van de vlam, een erkenning in zich dragen. Want ieder mens op aarde kent de vlammen. Maar weinigen op aarde beseffen dat de vlammen de weg zijn naar het hoge bewustzijn. Maar om dat te doorgronden moet je eerst in evenwicht zijn, moet uw stoffelijk lichaam evenwichtig zijn en moet de harmonie tussen uw geest en uw stof zich voltrekken.

En wanneer je dit laat gebeuren, zal je opmerken dat de aarde die u draagt, u genegen is. Dan zal je opmerken dat de aarde u krachten schenkt, dat de aarde u voeding geeft, dat de aarde uw dorst lest, dat de aarde u verfrist of warmte geeft. Want je bent allen kinderen van deze aarde. Vergeet dit niet; wanneer je de evenwichten terug hebt hersteld dan, zou ik zeggen, wandel je terug met de leeuw door het paradijs, dan zal de ratelslang u beschermen en brengt de wolf u eten. Dit is misschien naar uw gevoelen een beeldspraak. Maar ik zeg u: deze beeldspraak ligt dichter bij de waarheid dan wat u vermoeden kunt.

Want wanneer u vanuit uw harmonie kunt aanvoelen wat de aarde gaat doen, als u kunt aanvoelen waar het water zal toeslaan, als u kunt aanvoelen waar de aarde zich zal schudden, als u kunt aanvoelen waar de lucht zuivering brengt en waar het vuur de loutering geeft, is er dan nog een verschil tussen u en de harmonie die elk wezen dat in harmonie is met deze aarde, heeft? Dan ontstaat er een eenheid van aanvoelen, dan ontstaat er een herkenning van dezelfde kracht die u drijft en het is juist die kracht die er dan voor zal zorgen dat je kunt voorbij gaan aan hetgeen wat komende is, de grote veranderingen, en dat je, dankzij die kracht die je dan gevonden hebt, dankzij die kracht vele anderen een reddende hand kunt reiken.

En zo, mensen van deze tijd, wordt de oude kracht van Aesir, de God van de Zon, de God van het licht, de God in u, die gewoon aanvaard werd in mijn tijd, zonder maar ook enige vraagstelling errond, werd aanvaard en erkend als de kracht die ons deed bestaan, als de kracht die ons voorthielp, als de kracht die de harmonie in de schepping gaf. En zo zal deze kracht, zich voor de nieuwe mensheid, ach misschien onder nieuwe namen, zich terug opbouwen en manifesteren en zal uiteindelijk de aarde terug kunnen komen tot een plaats waar het goed is om te leren.

Ik hoop dat u mijn les getrouw zult volgen. Ik hoop dat u de komende dagen en weken dit ter harte neemt en dit voor u vormt en opbouwt. Want dit is het eerste dat ik overdraag aan u. Maar hoe simpel het ook lijkt, het is voor u op dit moment het belangrijkste. Wanneer je er niet zou toe komen dit te volvoeren, dan kan je gewoon niet verder. Dan sluit je alle mogelijkheden van verdere kennis af. Want u begrijpt: u bent moderne mensen, u gebruikt een energievorm die u elektriciteit noemt en als ik goed begrepen heb, heeft u daar twee draden telkens nodig. U begrijpt dan, wanneer één draad uitgeschakeld is, je niet meer verder kunt.

Zo zou je hetgeen wat ik u heden avond heb gegeven kunnen bekijken. De twee draden moeten met elkaar in evenwicht en in harmonie zijn. Je moet er toe komen dat uw lichaam in harmonie is met uw geest. En dat je, en het is misschien een zware inspanning voor velen, maar op zeer korte tijd, ach ik weet het, een halve maand is misschien een eeuwigheid in sommige momenten en andere momenten een flits. Want dit is de periode die je hebt om uw eerste opdracht, om uw eerste studiegegeven, om het zo te zeggen, tot een goed einde te brengen.

En als je daar dan in geslaagd bent, dan zul je eerst en vooral voor uzelf een gevoel van geluk ervaren. Want een nieuwe wereld, een harmonie is dan ontsproten. En dan zal je niet alleen via een medium zoals heden avond lering kunnen ontvangen maar zal, dankzij de opening die gemaakt is, ook via uw eigen geest, belangrijke informatie vanuit onze zijde naar u kunnen toevloeien. Maar het is dan ook belangrijk dat u zich als groep herkent en voor elkaar durft open staan. Want op het ogenblik dat er tussen jullie barrières zijn, gaan er, zoals in het voorbeeld van de elektrische draad, kortsluitingen ontstaan. Kortsluitingen die niet gewenst zijn omdat zij telkens weer uw energie, uw kracht wegnemen en u telkens terugslaan naar het oude.

Daarom, mensen van de nieuwe tijd, leer uw verwante te aanvaarden zoals hij of zij is. Stop met verwachtingen en eisen naar een ander. Mensen van de nieuwe tijd, leer uzelf te zijn en leer de ander te nemen zoals hij of zij is. Hoe moeilijk het u misschien ook valt maar eens dat u dit hebt geklaard, zal je ook opmerken dat de ander meestal anders is dan dat je in uw nogal bekrompen denken als stofmens u had voorgesteld. Er is geen mens op aarde die in de stof kan zeggen: ik ben perfect. En gelukkig maar. Want anders was dat voertuig waardeloos. En het is dankzij de flexibiliteit die je als mens van de moderne tijd kan opbouwen, dat je ertoe kunt komen de voertuigen te accepteren zoals ze zijn en de bestuurder te erkennen in zijn werkelijke waarde.

Mijn tijd is gekomen om mijn werk in mijn sfeer verder te zetten. Daarom ga ik nu terug dit lichaam overdragen aan zijn originele bezitter. Moge de kracht van de vlam, de lichtende Aesir u de kennis en de kracht geven om uw opdracht in het licht te voltrekken. Dat de vlam uw voorganger mag zijn.

Derde spreker – Meditatie: Kosmische kracht.

Aan mij de opdracht voor deze avond jullie te begeleiden in de meditatie, de kracht op te bouwen en van hieruit een redelijk sterke uitstraling over dit gebied te veroorzaken.
Ik zou graag hebben dat u zich allemaal heel gemakkelijk zet en dat u gewoon begint met allemaal een paar maal rustig diep in en uit te ademen zodat de energie in uw lichaam iets verhoogt en dat je iets meer zuurstof naar jullie hersenen toebrengt: het oude trucje om in de juiste stemming te komen, zou ik zeggen.

En dan zou ik jullie graag meevoeren in mijn gedachtewereld naar, u mag zeggen, een heel ver verleden of een heel verre toekomst want in wezen is de plaats waar we samen nu naartoe gaan hetzelfde. Het is een plaats, helemaal rustig, eenzaam en verlaten en toch  zo belangrijk, zo krachtvol. Stel u voor dat we ons bevinden op een brandpunt van energieën, dat dat brandpunt gevormd wordt door wat jullie zouden noemen een piramide. Maar niet een piramide uit steen, niet een piramide uit een stoffelijk materiaal maar een piramide gevormd uit gedachtekrachten.

Een piramide gevormd uit de kracht van de velen die rondom ons zijn en die hun gedachten bundelen op een punt, een snijpunt van de piramide; en tezelfdertijd kunnen we ons voorstellen dat het licht uit de kosmos, de kracht van de zon, of de kracht, zoals de broeder die in het eerste deel u heeft begeleid, zei: de kracht van Aesir, dit brandpunt bevestigt. En dan zie je hoe een enorme energie, een speling van kleur voor de mens, want hoe moet je anders zulk brandpunt beschrijven, een fontein van glinstering, van kleur, van lichtheid is ontstaan.

Dit, vrienden, daar zijn we deel van, we zitten erbij, we horen erbij, we zijn omgeven door de velen die samen met ons nu deze kracht opbouwen. Voel, ervaar, zie hoe het licht vanuit het brandpunt van de piramide zich als een paddenstoel verheft. Hoe het, als een buitenstaander het zou zien, zich vertoont als een wolk van een atoomexplosie, die ook alle kleuren inhoudt. Maar dit is een kosmische explosie. Een explosie van de geest in harmonie met de mens die de krachten van het licht over deze aarde wil laten gaan.

En dan zie je hoe deze wolk vergroot, hoe zij zich uitbreidt, en hoe het duister dat overal en rond ons aanwezig is, zich moet terugtrekken. Dan zie je hoe de kracht van het licht, de speling van de kleuren van het licht, deze mozaïek van flikkering, hoe die zich aanzet bij al diegenen, geest of mens, die verlangen, die zoekende zijn naar een beetje verlichting, naar een beetje hulp. Dan zie je langzaam maar zeker hoe diegenen die deze kleine flikkering dikwijls maar aannemen, willen ervaren, hoe dan langzaam maar zeker zij vervuld geraken van deze kracht, hoe zij langzaam maar zeker zich kunnen bevrijden van het juk, van het duister waaronder zij gebogen gingen.

En zo zie je hoe mens en geest, wanneer deze maar even samendoen, de krachten bundelen, hoe zij kunnen komen tot een kracht die groter is dan de mens zich kan voorstellen in zijn negatieve vernietigende gedachten. Want deze kosmische kracht overtreft alles wat de stofmens ooit heeft kunnen doen ontstaan. En wanneer we daar zo rond deze piramide gezamenlijk werken, gezamenlijk aanwezig zijn, dan zien we hoe deze kracht in het verleden de aarde heeft bepaald. We zien hoe deze kracht ervoor gezorgd heeft dat, ondanks de tegenkrachten, de aarde is blijven bestaan.

En wanneer we nu in de toekomst kijken, dan zien we weer hetzelfde. We zien hoe de kracht van deze piramide, gevormd uit het licht van mens en geest, samen met de kracht van Aesir weer de mogelijkheid heeft om het nieuwe te doen ontstaan. Om het nieuwe te uiten, ondanks de geschiedenis zich wilt herhalen. Want reeds menigmaal is deze zelfde strijd voortgekomen. En telkens weer zal het evenwicht hersteld moeten worden en telkens weer kunnen we verder de nieuwe weg te gaan.

Terwijl we zo verenigd zijn met onze geestesgenoten rond dit gebouw, vormt er zich een permanente kracht, een permanente uitstraling op de plaats waar we lichamelijk aanwezig zijn. Je zou kunnen zeggen dat de plaats waar we nu zijn een satelliet is van de plaats waar we geestelijk aanwezig zijn en de plaats waar ons stoflichaam zich uit, hier ook het brandpunt zich nestelt, de kracht zich heeft opgebouwd en zo uitgaat in zijn omgeving. En wanneer we dan kijken naar onszelf, wanneer we dan ons stoffelijk voertuig beschouwen vanuit de grote piramide van licht en kracht, wanneer we ons eigen lichaam zo zien zitten, rustig, op de bank, tegen een houten wand, een deel van de aarde, dan zie je hoe in het binnenste van dat stoffelijke geheel, dat stoffelijke voertuig, een piramide is van lichtende kracht.

Dan zie je hoe ieder lichaam hier aanwezig deze kracht in zich heeft, hoe uw eigen geest de transponder is die die kracht bevestigt in dit lichaam. Dan zie je hoe deze piramidale lichtkracht uw eigen aura doorstraalt, hoe deze lichtkracht uw geestelijke organen, uw chakra’s doet schitteren in alle kleurenpracht. En zie hoe deze energie niet alleen de stof in evenwicht brengt maar ook hoe zij uitstraalt, hoe zij u de mogelijkheid geeft deze over te dragen, deze door te geven aan al diegenen die zich in uw entourage bevinden en die dit zo nodig hebben, soms beseffende, soms niet beseffende.

Zie, vrienden, hoe uw geest met de krachten van licht in harmonie werkende, is samen met zijn broeders en zusters, en zie hoe tezelfdertijd het stoflichaam zijn lading ontvangt om deze weer op zijn beurt, te gelegener tijd te kunnen doorgeven. Voel, ervaar deze kracht. Dan heb je in uw gevoel en uw ervaring reeds de aanzet naar hetgeen u in het eerste deel is geleerd: het vinden van de kracht, het vinden van de harmonie tussen lichaam en geest. Het erkennen van de werking van uw geest en het erkennen van de kracht, de goddelijke kracht die je in u draagt, die jezelf bent.

En wanneer we nu als geest in ogenschouw nemen wat in het licht van deze piramide plaatsgrijpt, dan ervaar je, dan zie je hoe het oude verdwijnt, zoals bij de herfst de bladeren vallen, hoe de bomen kaal worden. Dan zie je hoe de nacht en de donkerte langzaam maar zeker wegsterven en hoe het nieuwe licht, eerst heel weinig, heel klein beetje tintelende, schitterend, van achter de horizon opduikt en zie je hoe langzaam maar zeker het licht terug opstijgt en hoe meer je het licht ziet stijgen, hoe meer je deze zon ziet groeien, hoe meer je als geest een overzicht hebt hoe de nieuwe tijd zich heeft voltrokken.

Dan zie je hoe de aarde zich heeft gekuist en opgekuist en opgeruimd en herschikt. Dan zie je hoe deze nieuwe aarde terug het frisse groen kan dragen, terug de zuivere lucht kan geven, terug het heldere water en de goudgele vlam. Dan zie je hoe al deze nieuwe schittering zich voltrekt en hoe al dat oude verdwenen is. En dan zie je ook de nieuwe mens. De mens die zijn harmonie erkent met de natuur. De mens die zijn harmonie erkent met zijn medemens. De mens die leeft voor hetgeen hij graag doet, samen met zijn broeder en zuster.

Dan zie je deze nieuwe aardbewoner die niet werkt in het zweet zijns aanschijns maar die werkt ter voldoening van de harmonie met de kracht van het licht. En dan zie je in die harmonie hoe, wat men altijd heeft genoemd, de gouden eeuw zich weer in zijn schittering verheft en hoe de kracht van de natuur de mens weer brengt tot een prachtig studiemateriaal, tot een prachtige mogelijkheid om de weg van ons bestaan waardevoller in te vullen. Dan zie je hoe Aquarius zijn taak vervult, wetende dat jullie daar een steentje hebben aan bijgedragen door nu op dit moment samen te zijn, één te zijn met deze kracht.

Lieve vrienden, word langzaam terug één met uzelf. Voel de harmonie tussen uw lichaam en geest, voel de eenheid. Besef terug uw menselijkheid, besef terug uw persoonlijkheid. Maar hou deze lichtkracht, deze piramide van licht, van energie in u, en gebruik ze de komende dagen. Zie u als uitdrager van licht, zie u als de mens, misschien een voorloper van de nieuwe mens. De mens die één is met de kracht. Of zoals een van uw grote filosofen ook zei: ik ben één met de Vader en de Vader is één met mij. Besef dat deze woorden de betekenis hebben van de daad die wij hier in deze avond, in deze samenkomst hebben gesteld. De kracht van de Vader is in ons midden en met die kracht kunnen wij ons verder ontplooien.

Lieve vrienden mijn taak om u te begeleiden, is volbracht. Nu is het aan u om verder te werken. Wanneer u straks hier dit gebouw verlaat, hou er rekening mee dat u lichamelijk enkele wijzigingen hebt ondergaan, uw zenuwstelsel heeft een hoge trillingsfrequentie doorgemaakt, uw bloeddruk is enigszins gewijzigd, uw hartritme ook. Hou er rekening mee dat, wanneer u zich begeeft in de maatschappij, dat kan leiden tot reacties.

Maak u daar niet druk over, stoor u daar niet aan. Blijf uzelf, erken wie je bent en ga voor hetgeen waarin je gelooft en dan zal je zien, dan zal de kracht die je nu gekregen hebt, uw partner zijn op de lange reis die u aangevangen hebt. Ik wens jullie nog zeer veel, zeer veel lichtende inspiratie, niet enkel van uw eigen geest maar ook van al diegenen die samen met u, rondom u, trachten hetzelfde doel te bereiken: namelijk dat het licht op deze wereld harder en mooier schittert dan het ooit is geweest.

Dat de kracht van Aesir u begeleide op uw weg.

image_pdf