Het transformatieproces

image_pdf

8 april 1983

Ik zal zo vrij zijn eerst duidelijk te maken wat transformatie kan inhouden.

Het eenvoudigste proces kent u allemaal: de transformators. Het proces van de transformator is afhankelijk van twee zaken, een mogelijkheid dat er stroom in gaat en uit gaat, dus twee apart circulerende stromen. Daartussen bevindt zich een lichaam dat een magnetisch veld genereert, want door dit magnetische veld wordt de overdracht tot stand gebracht.

In de natuur kennen we ook dergelijke processen. Denkt u maar aan de rups. Eitje wordt rups, rups wordt cocon, cocon wordt vlinder. In deze processen is er dus altijd weer sprake van het veranderen van het ene in het andere, terwijl het wezen gelijk blijft. In het transformatieproces dat wij vanavond ter discussie willen stellen is dit laatste erg belangrijk: het in wezen gelijk blijven.

Elke mens beschikt over een aantal energieën en een aantal mogelijkheden. Hij kan die op velerlei wijzen activeren. Om een paar voorbeelden te geven: Wilskracht en opwinding kunnen u tot grote lichamelijke prestatie aansporen. Bij seksualiteit ontstaan er bepaalde punten waar de processen aanmerkelijk versneld zijn waardoor de ervaringsmogelijkheden sterk worden geconcentreerd waarna er een algehele ontspanning volgt. Al deze processen in de mens hebben dus met elkaar gemeen dat er energie is die wordt opgevoerd.

Om energie te kunnen opvoeren, moet niet alleen de energie aanwezig zijn, er moet ook een middel zijn waardoor die energie versterkt of uitgebreid kan worden. Dat kan een reserve zijn, zoals een hardloper die een tweede of derde adem krijgt. Het kan echter even goed een kwestie zijn van wilskracht waardoor in feite zuiver psychische energie wordt gebruikt om tijdelijk lichamelijke energieën tot het uiterste te gebruiken. Het is zelfs mogelijk dat wij gebruikmaken van een niet stoffelijke (een geestelijke) energie die wij omzetten in een stoffelijke vorm daarvan. Bij al deze mogelijkheden is het verschijnsel dus verhoogde prestatie. De algemene term daarvoor is over-prestatie.

In al deze gevallen is er sprake van één proces dat bepalend is: het bewustzijn. Terwijl instinctief geleide processen, zoals die van de vlinder of door natuurwetten bepaalde transformaties, zoals de elektrische stroom van het ene naar het andere voltage, zonder bepaalde concentratie als zuiver zijnsproces tot uiting komen. Zo zullen de transformaties die zich in de mens afspelen voor een groot gedeelte mede kunnen worden bepaald door zijn denkvermogen, zijn wilskracht, kortom door alle voorstellingsfactoren die via psychische processen stoffelijke resultaten tot stand brengen. Het zal u dan ook duidelijk zijn dat we een dergelijk proces ook kunnen omkeren. Die omkering is niet altijd even gemakkelijk. Ik zeg het maar even bij.

Wanneer u op, aarde bepaalde vormen van energie heeft, kunt u die omzetten in andere vormen van energie. In de oude magische gebruiken zijn daar vele voorbeelden van.

Neem bv. een magiër, die een groot werk wil uitvoeren en die zich dan enkele maanden tevoren moet onthouden van geslachtelijk verkeer, van bepaalde voeding. Kortom, die een aparte leefregel gaat volgen waarmee hij zelfs een te veel aan slaap probeert te beperken. In deze gevallen gaat het om het omzetten van lichamelijke energieën in psychische. Deze kunnen dan weer ten dele worden omgezet in energieën die via een bepaald chakra inwerken. Zo kun je bv. onthouding soms omzetten in versterking van stem, magische kwaliteiten van geluid.

Met dezelfde energieën kunt u ook iets anders doen. U kunt bv. een zeer sterke uitzending van gedachten tot stand brengen. Maar als dit alles u nog niet voldoende is en u heeft enig bewustzijn van een andere wereld, dan kunt u, voor zover u zich van die wereld bewust bent, die energieën ook omzetten in energieën die bij die andere wereld behoren. Dat kan dan een geestelijke wereld, het kan ook een wereld zijn waar u door uittreding in terecht komt. Het kan daarnaast worden gebruikt in de astrale sfeer voor verdediging, eventueel voor aanval. Zodat u dus bij elk transformatieproces wel heel goed moet uitkijken wat u doet en vooral, moet weten wat u wilt. Ik kan op dit laatste niet voldoende de nadruk leggen.

Transformatieprocessen waarbij geestelijke en psychische krachten een rol spelen zijn zeer sterk afhankelijk van bewustzijn en concentratie, ook als de kracht die wordt omgezet misschien zelfs van buitenaf wordt opgenomen. Onder omstandigheden is het ook mogelijk om warmte‑energie aan de omgeving te onttrekken en deze om te zetten in jezelf in andere vormen van energie.

Hoe verloopt een dergelijk proces?

Elk proces kent een bepaald mechanisme. Soms is dat genetisch: de vlinder. Soms is dat mechanisch, hoewel dit niet helemaal juist is, zoals bij de transformator. Of zuiver mechanisch zoals de omzetting van de op- en neergaande beweging van een zuiger in een motor in de ronddraaiende beweging van die krukas. Er is altijd iets voor nodig. Laten we dat eenvoudigheidshalve dan maar mechanisme noemen.

Welk mechanisme is voor de mens noodzakelijk?

 1. Besef van kracht.
 2. Besef van de kracht die gewenst wordt, ja kunt het niet willekeurig doen.
 3. Er moet een mogelijkheid zijn om kracht te investeren van buitenaf of uit jezelf en er moet een doel zijn waarheen de kracht vloeit.

Het klinkt misschien ingewikkelder dan het is, maar het is doodeenvoudig. Laten wij onze transformator maar als voorbeeld nemen. U kunt er alles op aansluiten wat u maar wilt, als er geen stroom wordt toegevoerd, functioneert ze niet. Omgekeerd, Als er wel stroom wordt toegevoerd, maar er geen stroom wordt verbruikt aan de andere kant, dan is de werkelijke stroom (het ampèrage) zo uitermate gering dat er alleen een heel klein beetje warmte‑omzetting plaatsvindt en dat alleen nog als je een wisselstroom hebt en verder niets.

Er is niets. Het kan niet weg, dus functioneert het geheel niet als transformator. Dit is eigenlijk alles wat ik u probeer te vertellen over uzelf. U bent psychisch gezien en ook lichamelijk in zekere zin transformator. Maar er is kracht nodig waaruit u kunt putten en ook een doel.

Nu zijn er mensen die zeggen: Ik kan toch een algemeen doel kiezen. Dat is zeer te ontraden. Bij het algemene doel dat men kiest zijn er verschillende gevaren. Het is mogelijk dat je terechtkomt in een wereld, bij personen of in toestanden waarin er te veel kracht tegelijkertijd wordt onttrokken. Het resultaat is dan bij de transformator het doorbranden, bij de mens een sterke psychische schok en meestal een onvermogen, althans de eerste tijd, om wederom een dergelijk experiment te ondernemen. Dus een doel. Welk doel?

Elk doel moet in overeenstemming zijn met de kracht waarvan we ons bewust zijn. Het heeft weinig zin, zoals u wel weet, om met een moker achter een vlo aan te zitten. Het heeft heel weinig zin om met een kanon op een mus te schieten.

Als ik weet dat ik over grote krachten beschik, dan moet ik ook een doel hebben dat grote krachten vereist. Als ik mijn energie leer indelen en beperken, dan zal ik mij altijd eerst moeten afvragen welke kracht en hoeveel ik daarvan denk nodig te hebben en hoe ik deze kracht dan in mij voor mijzelf ken opwekken. Ook dat proces is, meen ik, niet zo ingewikkeld en wel te begrijpen.

Welk doel? Neem als eenvoudig doel het genezen van een mens. Als de kwaal bekend is of aangevoeld kan worden (dat is afhankelijk van uw gevoeligheid op dat terrein), is het mogelijk om alleen door uw wil plus uw concentratie op de ander energie, die in uw wezen bestaat of aan uw wezen wordt toegevoerd, om te vormen in een zeer specifieke vorm van energie die t.a.v. een zieke genezend kan werken.

Een ingewikkelder doel. Wij zouden heel graag willen dat we iemand (dan kunt u daarvoor nemen wie u wilt bv. de Paus, Andropov of Reagan) zouden kunnen beïnvloeden. Dat lijkt allemaal erg gemakkelijk. We sturen onze goede gedachten en basta. Vergeet dat maar. Zelfs als u over zeer grote energieën beschikt, zult u alleen met precies de juiste impuls enig resultaat kunnen boeken. De aard van uw impuls wordt niet bepaald door wat u kunt opbrengen en wat u goed vindt. U zult moeten inspelen op het besef van de ander. Dat wil zeggen, dat u zich moet inpassen binnen het kader van diens denk‑ en reactiemogelijkheden, anders is de beïnvloeding onmogelijk. U ziet dus dat dergelijke dingen al heel wat lastiger zijn.

U kunt natuurlijk ook het allermoeilijkste doel kiezen voor een dergelijke beïnvloeding. U kunt proberen energieën te brengen in een sfeer. Het meest aanbevelenswaardig voor het experiment dat ik ga beschrijven zou hoog‑Zomerland zijn, U probeert daar a.h.w. een soort oplading tot stand te brengen. Denkt u maar aan de een of andere spoel, een condensator, een accumulator of iets dergelijks. U zult u dan enige tijd achtereen deze reservekracht moeten voorstellen. U zult zich daarop moeten richten en u zult moeten proberen met besef van de sfeer waarin deze reserve zich bevindt, kracht te projecteren naar die reserve in overeenstemming met die sfeer. Ze wordt daar inderdaad in opgeslagen.

Dit kunt u een aanmerkelijk aantal keren herhalen; zelfs honderd keer is niet te veel of te weinig. Als u voelt dat de energie zo groot is dat een verdere toevoeging van uw kant niet meer mogelijk lijkt (u krijgt dan bij projectie het gevoel van terugslag), dan kunt u die kracht ontladen op elk punt in uw eigen wereld of in deze sfeer dan wel in een qua trilling lagere sfeer, mits u daarin een punt kent dat voor uw ontlading geschikt is.

In deze gevallen brengt u alleen een versterking van factoren tot stand die in de andere wereld of sfeer al bestaan. U kunt dus eigenlijk niets veranderen. U kunt alleen bepaalde processen (ook psychische) versnellen of afremmen.

Dan moeten we nu proberen om dit eerste aanloop te nemen voor het zelf beginnen met een dergelijk transformatieproces.

Als u dat wilt doen, dan moet uw buitenwereld natuurlijk niet belangrijk zijn. U kunt dit niet even doen, terwijl de televisiereclame speelt of u wilt nog de uitslag hebben van Ajax of Feyenoord. Dat gaat absoluut niet. Elke houding die voor u de mogelijkheid tot ontspanning en tevens concentratie geeft, kan hiervoor worden aangenomen. Het is meestal beter dat u voor deze processen steeds eenzelfde houding aanneemt. Als het even mogelijk is, gebruik ook dezelfde inleidende gedachte‑ en concentratieprocessen.

De concentratie ken geschieden op grond van een voorstelling waarmee u zich intens bezighoudt. Het kan ook meer contemplatief zijn: het beschouwen van een bepaald begrip waarbij u elke afwijkende associatie tot het begrip blijft herleiden. U komt dan langzamerhand in een toestand waarin u van uw eigen Wereld wat vervreemd lijkt. Op het moment dat dat gevoel van “een beetje los zijn” optreedt, moet u zich realiseren dat u een bepaalde kracht wilt doen werken.

Het is nog niet nodig om het doel te bepalen, maar u moet het gevoel krijgen dat u opgeladen bent. Wanneer die opgeladenheid ver genoeg is gevorderd (dat voelt u meestal als een prikkeling, bij sommige mensen rijzen de haren te berge, anderen hebben weer het gevoel dat aan alle kanten wind om hen heen waait), dan kunt u stellen: er is in mij een enorme kracht nu aanwezig. Op dat ogenblik en niet eerder begint u zich bezig te houden met de vraag: waarheen wil ik die kracht ontladen?

Nu zult u zeggen: Maar die transformatie zelf wordt eigenlijk bepaald door het psychische beeld dat men zich vormt van de bestemming. U bouwt a.h.w. een brug. U heeft uw eigen ik‑begrip dat u niet kwijt kunt en u heeft aan de andere kant het begrip van de persoon, de toestand, het voorwerp waarop u de kracht wilt richten, eventueel ook van de wereld waarin u die kracht wilt gebruiken. Op het ogenblik dat deze voorstelling a.h.w. gaat mee resoneren (het is dus een verandering in die spanningen, het is net alsof er beweging in u komt) probeert u met de hoogste concentratie uw gehele kracht of zoveel kracht als u nodig acht naar dit doel te zenden. Het is dus alleen maar een proces waarmee de voorstelling een proces doet ontstaan dat zich buiten de verstandelijke mogelijkheden van de mens om voltrekt.

Het is geestelijk wel uitlegbaar, maar dan kom je met allerlei vierdimensionale formules aandragen en dat is over het algemeen nogal moeilijk. We hebben hier dus als uitgangspunt genomen, de mens die dit bewust en overwogen doet. Er zijn echter conditioneringen mogelijk. Zo goed als u automatisch het oog dicht doet op het ogenblik dat daar iets op afstormt (of dat nu een zandkorrel is of een vliegje) en daarbij meestal nog op tijd bent, zo kunt u zich aanwennen deze spanning niet meer langzaam op te wekken; U kunt het proces steeds sneller laten verlaten.

Iemand die daarin bijzonder ver gevorderd is, kan door zich te realiseren dat de kracht moet worden gericht of moet worden omgezet in iets anders, deze automatisch in zich opwekken. De hoeveelheid kracht waarover u beschikt is afhankelijk van uw reserves. Het eigen zenuwstelsel zal altijd daarbij betrokken zijn, al is het maar als startenergie.

Daarnaast heeft u natuurlijk de krachten die u van buiten opneemt. De krachten van buiten zou ik ook graag even voor alle duidelijkheid omschrijven. Allereerst zijn daar de krachten die je uit de omgeving opneemt. Ze hangen in feite samen met een tamelijk gering ozonpercentage dat in de ademlucht aanwezig is en dat door zijn speciale structuur in het lichaam bepaalde verandering tot stand brengt. Denk niet dat ozon prettige ademlucht is. Dat is ze zeker niet. In een normale atmosfeer kan een klein gedeelte ozon lichamelijke processen op gang brengen. Wij kunnen dat ook doen door gerichte ademhaling, ademhalingsoefeningen, en dergelijke. Het is alleen een kwestie van dat je jezelf een beetje meer helderheid geeft, maar daarnaast is het ook zo dat je jezelf een soort explosieve kracht verleent. Een voorbeeld: Iemand, die een beetje zenuwachtig of angstig is en op het toneel moet optreden, onverschillig waarvoor, zult u heel vaak kort voor het opgaan enkele malen achtereen zeer diep en langzaam adem zien halen. Het is een versterkte oxygenatie waardoor bepaalde processen in het lichaam anders gaan verlopen en men a.h.w. gemakkelijker functioneert.

Wij kennen ook in deze wereld (ik zal maar bij één voorbeeld blijven) degenen die bv. in een tour de chant verschillende liederen niet alleen zingen maar ook uitbeelden. De gewoonte van deze mensen vaak om met de rug naar het publiek te gaan staan en zich omkerend a.h.w. in een andere persona op te komen en een nieuw lied te beginnen. Wie oplet, zal zien dat deze verandering meteen gepaard gaat met een gewijzigde ademhaling. Heel vaak is de eerste beweging een diepe, lang aangehouden zucht, daarna wordt langzaam ingeademd, er volgt één keer een stootsgewijze ademhaling, ze draaien zich om en ze beginnen. Dit is iets wat iedereen, die het Bühnewerk kent, vele malen zal hebben gezien en niet alleen bij één artiest, maar bij zeer velen, vooral de grotere artiesten.

Wat hier gebeurt, is niets anders dan het opladen van het eigen lichaam, maar ook het instellen van bepaalde psychische processen door deze procedure. Het wordt daardoor gemakkelijker voor de personen de gevoelsuitstraling te veranderen en aan te passen aan een nieuw lied. Het wordt daardoor ook gemakkelijker een bepaalde tour, die veel beheersing vraagt, te volbrengen omdat men voor zichzelf een lichte verschuiving in het tijdsbesef veroorzaakt.

Ik geef u deze voorbeelden om duidelijk te maken dat het opnemen van kracht uit de, omgeving en het gebruiken daarvan om psychisch en lichamelijk bepaalde veranderingen tot stand te brengen heel normaal is.

Het wordt ook gedaan door mensen die verder misschien helemaal niets weten van het paranormale. U heeft dus bronnen buiten u en buiten deze zgn. od‑kracht; ozon‑kracht zou je beter kunnen zeggen.

Verder kennen we nog de zgn. levenskracht.

Levenskracht is een beetje vergelijkbaar met de lucht-elektrische spanning. Een statische elektrische spanning die t.a.v. het nulpunt aarde bestaat. Wanneer die hoog oploopt, zult u zien dat het zenuwstelsel anders begint te reageren. Maar als u zeer geconcentreerd bent, dan kunt u onder die omstandigheden heel vaak veel betere prestaties leveren. Een typisch voorbeeld alweer:

De onrust vóór een onweer gaat vaak gepaard niet alleen met een ontspanning, maar gelijktijdig met een verhoging van actietempo, wanneer de ontlading van het onweer eenmaal is geschied, wanneer er dus een variant optreedt. Op het ogenblik dat je eigen potentiaal verschilt t.a.v. de omgeving en het daarin bestaande potentiaalverschil iets hoger is, heb je grotere actiemogelijkheid.

Levenskracht is niets anders dan iets wat je van buiten opneemt. Je kunt die opname door verschillende stoffen aanmerkelijk vergroten, dat is duidelijk. Maar over het algemeen is dat een bedenkelijk proces omdat deze opname dan niet meer te reguleren is; het is een automatisch proces geworden.

De kracht, die je op deze manier opneemt, moet via een denkbeeld verder worden gespeeld. Zij kan niet zonder meer worden geprojecteerd. En als u haar niet verdergeeft, dan betekent dat een overladenheid, een overprikkeling in uw zenuwstelsel (ook het sympathische) en als gevolg daarvan een lichamelijke onrust. Laat mij het maar zo zeggen:

Een derde vorm van energie die altijd om je heen is zou je ‘geestelijke energie’ mogen noemen. Het is een kracht die boven het astrale uitgaande net ligt op de grens van het mystieke denken. Dat wil zeggen:

Een opgaan in bepaalde krachten of vormen zonder dat die wezenlijk bestaan voor alle mensen. Deze kracht heeft iets onwerkelijks, maar je kunt je ervan bewust worden. En of je dit nu zelfsuggestie noemt of anderszins, het functioneert.

Deze kracht kan alleen worden opgenomen, indien er een bepaald doel voor is. Je kunt dus niet je eigen potentiaal zonder meer volgen. Als u wat verder zit in deze transformatieprocessen, dan zult u ontdekken: er is een proces van transformatie dat zelfs tot de directe oerkracht toe gaat. Wie dit proces beheerst, kan van stenen broden maken. Hij kan metalen veranderen in andere metalen. Hij kan van water wijn maken enz. Dit betekent, dat een beeld dat bestaat van een metaal, van brood, van wijn of van wat dan ook wordt gebruikt als in een matrix waarbinnen je zelfs moleculaire en desnoods atomaire structuren aanpast. Het betekent een totale verandering van een evenwicht-patroon dat er tussen de kleinste krachtcentra van het stoffelijke leven bestaat. Maar dan werk je met de kracht die in de materie en in een deel van de geestelijke werelden ‑ niet alle ‑ toch erg belangrijk is.

Wie deze kracht wil beseffen en hanteren moet tenminste zijn doorgedrongen tot de grenzen van de gouden lichtsfeer. De sfeer waarin de levenskracht aanwezig is, maar waarin het onderscheid, zoals je dat menselijk zintuiglijke meent te maken, eigenlijk wegvalt en daarvoor in de plaats een soort uitwisselings- erkenningsproces op gang komt.

Dan is hier dus de vraag voor u: welke kracht kan ik gebruiken?

Voor een transformatieproces zou ik altijd willen aanraden: maak allereerst gebruik van uw eigen krachten. Eventueel de zgn. od‑ of ozonkrachten die u kunt opnemen. Maak daarnaast gebruik, indien het mogelijk is, van het opgeladen zijn. Dat merkt u zelf wel. Wanneer u een beetje gespannen bent en onrustig is, dan is de kans groot dat uw eigen potentiaal iets boven de omgeving ligt. U kunt dan ook deze energie gebruiken.

Het proces: ontspannenheid en concentratie vormen tezamen een wereldvervreemding. In deze wereldvervreemding leef je in een eigen wereld. Deze wereld gehoorzaamt aan de wetten die inherent zijn aan je besef en wezen, Alles wat hierin plaatsvindt, kan bewust door wil, door wens, door voorstelling tot stand worden gebracht, maar vormt voor zover het verstandelijk is te volgen alleen aan analoog t.a.v. de instelling van het gehele wezen die op deze manier wordt bepaald.

Als je deze omstelling tot stand brengt, dan kan elk doel dat voorstelbaar is (dat kan emotioneel en het kan ook als voorstelling voorstelbaar zijn, maar het moet een betekenis voor je hebben) worden gebruikt om daarheen de kracht te geleiden.

Als het eenvoudigste beeld zou ik u willen aanraden; probeer een dergelijke transformatie van krachten eerst tot stand te brengen door ze naar anderen over te stralen, vooral naar degenen die u enigszins kent. Op deze manier krijgt u enig gevoel voor het proces zelf.

Daar het proces op zich grotendeels gevoelsmatig is, is wilskracht iets wat niet definieerbaar wordt. Het is namelijk niet verbonden met een streven of een doel dat expliciet kan worden neergezet. Het is een vaagheid. Maar die vaagheid moet op zich kunnen resulteren, zeker bij uw eerste pogingen, in een stoffelijke voorstelling die daarvan de representant is. Heeft u ook dit bereikt, dan zult u merken dat in het begin de overdracht van kracht tamelijk zwak is. Gaat u verder, dan komt u, tot de conclusie dat u heel iets anders overdraagt dan u in uzelf heeft opgewekt en dat de resultaten daarvan wel vergelijkbaar zijn met het beeld dat u gebruikt om de kracht te richten, maar eigenlijk meer beantwoordt aan een innerlijke gevoelswereld die in u bestaat (dus aan een onbewuste impuls) dan aan het verstandelijk ontworpen beeld dat werd gehanteerd. Door dit vele malen te herhalen ontstaat er een gewenning. Door deze gewenning is het pas mogelijk om meer krachten te hanteren.

Voordat u begint met het transformeren van geestelijke krachten zou ik u de raad willen geven: transformeer gewoon de krachten om u heen behorende tot uw eigen wereld, uw aarde. Neem ze in u op, vorm ze om en zend ze uit. Als u eenmaal de feeling heeft gekregen voor deze manier van omzetten van krachten in uzelf, dan kunt u overgaan tot een tweede vorm.

In deze tweede vorm gaat u weliswaar eerst de krachten opnemen en richten, maar u gebruikt deze krachten nu om ze te veranderen in iets wat in uzelf speelt. U kunt daardoor bv. uw geheugenfunctie aanmerkelijk verbeteren. Een dergelijke verbetering pleegt echter tijdelijk te zijn. Daarnaast kunt u uw uitdrukkingsvormingen aanmerkelijk verbeteren.

U zult gemakkelijker kunnen spreken. U kunt het ook gebruiken om uw gevoeligheid te verhogen. Inspiratief werken wordt dan veel gemakkelijker. Dit zijn voorbeelden, er zijn natuurlijk meer mogelijkheden.

Heeft u dit alles op de proef gesteld en bent u wederom gekomen tot een begrip van de resultaten, dan wordt het tijd in dit omvormingsproces geestelijke krachten te betrekken.

Geestelijke krachten kunnen in velerlei vormen voorkomen. Realiseer u dat alleen de krachten, die voor uzelf als tot God behoren, goddelijk lichtend zijn e.d. voor u bruikbaar zijn. Ze zijn niet te dwingen, naar een besef ervan door uw meditatie of zelfs contemplatie daarmee bezig te houden zal zeker, als u dit transformatieproces al enigszins ontwikkeld heeft, opeens een emotie geven. Het is geen zintuiglijk beseffen, het is een emotie waardoor u in uzelf die kracht voelt ontstaan. Op het ogenblik, dat deze kracht door u wordt aangevoeld (dus op datzelfde ogenblik) kunt u beginnen deze te ontladen.

Als ontladingspunten kunnen gekozen worden: overgeganen. Als u bv. denkt: die of die zal er wel slecht aan toe zijn, dus wil ik eens proberen in een duistere wereld wat licht en kracht te geven, dan kunt u het heel goed doen op deze manier. Zeg niet: ik weet het niet. Misschien denk ik dat hij in de hel zit, terwijl hij allang hoven op een hemelse troon zit. Maar dan zorgt hij wel voor de re-distributie van de energieën die u gebruikt. Het is dus nooit zinloos.

Heeft u het gevoel dat er iets gebeurt; u krijgt a.h.w. een antwoordgolf. Dat is eveneens grotendeels emotie, soms met enkele flarden van visuele voorstellingen gepaard gaande, dan wordt het tijd om deze krachten, zo aangevoeld, nu ook te richten op een doel op aarde.

U kunt deze kracht niet direct gebruiken om een genezingsproces te beïnvloeden; wel om psychische processen te beïnvloeden. Daarnaast kunt u ze gebruiken om de aura van mensen, die onevenwichtig zijn een grotere evenwichtigheid te verschaffen. Indirect dus wel genezende mogelijkheden, maar niet direct.

Heeft u ook dit allemaal gedaan, dan zult u heel waarschijnlijk het gevoel krijgen ‑ ik zit mij nu wel te concentreren, maar de kracht die ik geestelijk ervaar is anders. Hoe anders zult u waarschijnlijk niet kunnen zeggen. En als u probeert dat te definiëren, blijft het toch bij stamelen. In dergelijke, gevallen is het heel verstandig om in uw meditatief proces (dat moet dan meditatief zijn, dat kan dus niet meer contemplatief zijn) de gedachte in te weven: wat moet ik ermee doen? U zult merken dat er in u spontane denkbeelden opkomen, Inspiraties ontstaan en geleid door deze inspiraties kunt u wederom de omgezette kracht op de meest juiste wijze verdelen.

Is dit stadium bereikt, dan zijn zelfs direct stoffelijke beïnvloedingen mogelijk. Ze zijn echter niet van grote omvang. Daarna is het een auto-leerproces; je moet het jezelf leren.

Elke keer, wanneer die verandering optreedt, zijn er bepaalde bewustzijnsflarden bij waardoor je gaat beseffen wat je kunt doen en wat je niet kunt doen. Het is alsof er een bijsluitertje bij de kracht zit die je van buiten krijgt en deze zegt: alleen te gebruiken onder die omstandigheden daar en daarvoor en bovendien de suggestie geeft; waarom probeer je dit of dat niet?

Het transformatieproces in zijn geheel bestaat dus uit het vormen van een geestelijke matrix die energieën opneemt of aanvaardt van welke aard dan ook ze verder mogen zijn. Vervolgens het in je opnemen daarvan op een zodanige wijze dat je onbewuste wezen de transformatie tot de kracht die je wenst te hanteren tot stand brengt.

Er zou hierover misschien nog veel te zeggen zijn, maar ik meen dat ik u enige praktische manieren daarvoor heb gegeven. Ik heb daarnaast geprobeerd de werkwijze van het proces althans enigszins aannemelijk te maken en te verklaren.

Vragen.

 • Kunt u het verschil aangeven tussen kracht en energie, contemplatie en meditatie?
 1. Energie is een toestand die, als ze op één bepaald punt wordt gericht, kracht betekent.
 2. Meditatie is een overweging waarbij de innerlijke processen hun eigen weg volgen.
 3. Contemplatie is een innerlijk proces waarbij elk gedachte‑ en besefproces wordt herleid tot een en hetzelfde punt.
 • Welke energieën worden verkregen door respectievelijk contemplatie en meditatie?

De meditatieve verkrijging van energie, beter gezegd: het contact maken met energie, is in feite een potentie die alle werelden en sferen zal kunnen omvatten.

Contemplatief kun je dit alleen doen ten aanzien van die werelden die binnen je eigen gedachtenproces ook uitdrukbaar zijn. Dat is het verschil.

 • Transformatoren zijn eigenlijk maar hulpmiddelen. Als men gebruik kan maken van de kracht die men meekrijgt van zijn Schepper en men weet die te ontwikkelen, is transformatie in geestelijke zin dan noodzakelijk?

Een stuiver blijft een stuiver en zal nooit een cent of een gulden worden. Degenen onder u die zich het verleden herinneren weten dat een stuiver eens meer waard was dan nu een gulden. Dat wil zeggen dat misschien de omschrijving dezelfde blijft, maar dat de waarde variabel is.

Als u uitgaat van de kracht die u heeft gekregen, dan heeft u het over datgene wat in u berust. Maar gelijktijdig bent u deel van een totaliteit en heeft u ‑ althans theoretisch ‑ toegang tot de totale energie die ook middels u tot uiting kan komen. Als wij dit omschreven in verschillende sferen, dan moet u dit zien alsof wij dat omschreven in verschillende stralingsgebieden, zoals je kleuren definieert die ook hun eigen absorptiefrequentie hebben. Op deze manier spreken wij dus over een proces dat bij uw eigen innerlijke kracht wel degelijk een rol speelt.

Om nog even terug te komen op ‘je hebt het gekregen en het blijft zo’. Een talent dat wordt gebruikt, wordt groter. U kent allen wel de romans van vroeger zich afspelend in de Ver. Staten, van krantenjongen tot miljonair en dergelijke, Als je met iets begint dat op zichzelf niet veel is en je weet het nuttig te gebruiken, dan wordt de betekenis daarvan steeds groter. Als je het niet gebruikt, dan ontwikkelt het zich niet en blijft het altijd bij zijn eerste potentie berusten.

 • Ik begrijp het niet. Als je fijn aan het mediteren bent, houd je je toch ook niet tegelijkertijd ermee bezig wat je met die kracht wilt doen. Dat doe je toch pas na de meditatie. U zei: Op hetzelfde moment dat je die kracht begint te voelen, moet je er al een doel voor bedenken. Dat lijkt mij een hele verstoring van de meditatie.

Ongetwijfeld. Maar uw meditatie is in dit geval geen zelfstandig proces. Ze is slechts de proloog tot het feitelijke proces dat u beoogt, de transformatie. Dat wil zeggen, dat ik het u zeker gun om fijn te mediteren, maar dit fijn mediteren is toch eigenlijk een bevredigen van jezelf in zekere zin. Het heeft verder geen uiterlijke betekenis of doeleinde, tenzij dit erin is verweven of bewust daaraan werd toegevoegd. Bij een transformatieproces is het zeker voor de beginneling het beste om, wanneer de transformatie eenmaal die gloed heeft bereikt, bewust een ontladingspunt voor die energie vast te stellen. Daarmede wordt het transformatieproces op gang gebracht.

 • Als je werkt met krachten en je gevoeligheid wordt groter, dan verandert ook je besef van de werkelijkheid. Is dat al niet een transformatie in jezelf?

Daarover kan men van mening verschillen. Persoonlijk vind ik iemand die langzaam wakker wordt, die dus naar zijn normale toestand terugkomt, geen transformatie. Als je je steeds meer bewust wordt van geestelijke waarden, geestelijk gevoeliger wordt, dan verandert ongetwijfeld je wereldbeeld en daarmee ook je reactie op de wereld.

Maar in wezen keer je alleen maar terug tot datgene wat je feitelijk bent. Ik noem dit geen transformatie. Ik noem het gewoon wakker worden. Maar hier mag men zijn eigen formulering voor gebruiken.

 • Als het opladen met energie goed lukt maar de projectie niet, of als je niet goed weet wat je met die kracht aan moet, wat dan?

Dan verdwijnt die kracht. Als je erg onvoorzichtig bent, is er een mogelijkheid dat die kracht op jezelf terugslaat. Dat wil zeggen: dat je als resultaat in plaats van een ontspanning een verhoogde gespannenheid ervaart. Het eenvoudigst is het dan om stoffelijke arbeid te gaan verrichten en zo deze energie door concentratie op stoffelijke bezigheden te doen afvloeien. Maar als u weet wat u wilt en we namen aan dat u bij het transformatieproces uitgaat van het gestelde doel, dan zal dit heel zelden het geval zijn. Is dat wel het geval doordat u kracht daarheen stuurt waar ze niet nodig is, dan ontstaat er een re-diffusie.

Op het punt waarheen u gericht heeft zal de kracht voor u geen verdere betekenis meer hebben. U zult dezelfde ontspannenheid en hetzelfde gevoel van voldaanheid en van het volbrengen ervaren dat ook bij u zal ont­staan, indien deze kracht inderdaad het voorgestelde doel volledig of ten dele zou hebben waargemaakt.

 • Als je geladen bent en je richt je op een beeld van angst, dan ontstaat er toch een sfeer die je belaagt?

Als u een beeld heeft dat u vreest, dan versterkt u de invloed van dat beeld op uzelf, dat is duidelijk. U moet u dus nooit richten op iets wat u vreest, waar u bang voor bent. Maar er zijn dingen die u onaanvaardbaar vindt en toch niet vreest. Daarop kunt u de kracht wel richten.

Wilt u werken met duistere krachten, dan wordt het iets heel anders.

Want dan wordt die angst uw dienaar en zult u de angst zelf ervaren als een bevrediging. Zo ongeveer als een kind dat in de achtbaan zit en het heerlijk vindt om op de meest eigenaardige manieren in schijnbaar levensgevaar heen en weer te worden geslingerd. Ik kan u dit echter niet aanraden, want een dergelijke bevrediging is gelijktijdig een isolement van uw lichtende mogelijkheden. U zult dan steeds meer op de energieën die in de angst wel degelijk ook aanwezig zijn aangewezen bleven.

 • Hoeveel tijd vergt een transformatieproces; d.w.z. van het begin van de concentratie tot het uitzenden van krachten?

Daarover is geen zinnig woord te zeggen. Iemand die pas begint, kan voor het gehele proces ongeveer anderhalf uur nodig hebben. Iemand die volledig getraind is, kan hetzelfde tot stand brengen in ongeveer 50 seconden. Er is dus geen gemiddelde te geven, daar hier de graad van bereiking, de routine en ook het innerlijk leren erkennen van alle factoren van het proces een te grote rol spelen.

 • Is het mogelijk extra krachten a.h.w. op te slaan voor geestelijke genezing en die in fasen over te brengen op verschillende patiënten? Kunt u daarover iets naders vertellen?

De mogelijkheid bestaat wel. Maar u dient dan ‘op te slaan’ aan de grens van de gouden wereld, de levenskrachtwereld. U kunt dan elke keer het aangelegde reservoir aanboren door u daarvan bewust te worden en het transformatieproces in u op gang te brengen. U beschikt dan inderdaad over meer energie dan u normaal in korte tijd kunt opbrengen.

Het is zelfs mogelijk dat een aantal mensen gezamenlijk een dergelijk krachtreservoir scheppen en daaruit op hun beurt naar behoefte kunnen putten. U kunt echter niet in uzelf kracht opslaan. Ik zal u duidelijk maken waarom niet.

Als het gaat om levenskracht en andere krachten, dan kunt u nooit meer opnemen dan normaal verwerkt kunnen worden door uw zenuwstelsel plus uw aura. Er is dus een limiet. Het verschil tussen de normale toestand en de opgeladen toestand is dan zo gering dat een verhoogde krachtopbrengst van misschien 6% haalbaar is, maar zeker niet meer.

Het is duidelijk, u kunt nu eenmaal niet bij voortduring, dus lange tijd, uw eigen energieën dermate verhogen dat u bij het uitstralen van kracht een verdubbeling krijgt van uw normale vermogens. Daarom is het altijd beter om die energieën buiten u op te slaan en dan desnoods middels een symbool of anderszins oen concentratiepunt te scheppen dat direct met deze aangelegde reserve verbonden is. U kunt zich daarop dan zeer snel instellen en u kunt dan het omzettingsproces middels uw eigen wezen tot stand brengen. Ook hier geldt echter dat enige routine noodzakelijk is, wil men dit zeer snel en op korte termen regelmatig doen.

 • Welk soort kracht is dit? Hoe werkt het proces van realisatie?

Gedachtekracht kan worden beschouwd als het opnemen van energieën uit uzelf zowel als uit uw omgeving. En wel in overeenstemming met de capaciteit die u daarvoor bezit, spontaan dan wel heeft ontwikkeld om deze dan uit te stralen met een bepaald beeld. Dit kan geschieden ten aanzien van het gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid.

Het kan geschieden ten aanzien van zeer specifieke doelen, die dan echter wel gekend moeten zijn. De kracht op zichzelf is het best te vergelijken met, maar niet identiek, een zeer sterk telepathisch vermogen waardoor gedachte-uitstralingen bewustzijnsveranderingen bij anderen tot stand kunnen brengen.

 • Op welke manier kun je bv. in hoog‑Zomerland langzamerhand een toenemende hoeveelheid energie opbouwen? Waarop concentreer je je?

Welke contacten moet je leggen? Welke contacten u zou moeten leggen is sterk afhankelijk van uw persoonlijkheid, uw geestelijke ontwikkeling en al wat daarmee samenhangt.

Een definitief antwoord is daarop dus niet te geven.

Hoog‑Zomerland moet beseft worden en op zijn minst genomen innerlijk worden aangevoeld. Het is een wereld waarin alle vormen wazig zijn en het enige dat realiteitswaarde heeft bestaat uit licht. Wanneer u een dergelijke wereld in uw besef voelt opkomen, kunt u energieën daarheen zenden. U kunt bepalen, want dat kunt u zelf doen, dat deze energieën daar zullen blijven berusten totdat u met een soortgelijk proces van meditatie etc. eventueel deze voorstelling herhaalt en nu de kracht uit dit punt ontleent. Het proces zelf is niet omschrijfbaar in redelijke termen. Mystiek gezien kun je het als volgt verklaren: In mij komt een gevoel van het goddelijke. Dit gevoel leg ik vast in een wereld die voor mij nog net voorstelbaar is. Op het ogenblik, dat deze voorstelbaarheid voor mij ontstaat, realiseer ik mij de onmetelijkheid van de kracht die aanwezig is. Later zal ik een beroep doen op die kracht. Ze blijkt dan niet onmetelijk te zijn, maar meestal aanzienlijk.

 • Hoe verbeter je je geheugen op reële manier? Kunt u daarvoor een praktische methode geven?

Ik kan het proberen. Ook hier moet u er rekening mee houden dat elke mens een beetje anders is. Uw geheugen is voor een deel afhankelijk van de reactiespanningen in de hersenschors. Dit moogt u nooit uit het oog verliezen. Het opladen van uw zenuwstelsel is dus een van de middelen waardoor u dit aanmerkelijk kunt verbeteren. Indien u zich daarbij nu concentreert op herinneringsvermogen, dan zult u onbewust het eigen energetisch potentiaal van de grote grijze cellen verhogen.

Dit betekent, dat snellere uitwisseling van associaties mogelijk is en verder dat de verschillende herinneringscentra gemakkelijker op elkaar inwerken. Het gevolg is dat herinneringen (auditief en visueel) sneller tot stand komen en dus eerder a.h.w. op afroep beschikbaar zullen zijn.

De methode: mediteer totdat u de kracht in u voelt. Besef dat uw herinneringsvermogen moet functioneren, dat het erg belangrijk is dat dit gebeurt. Richt daarop uw belangstelling.

Mediteer a.h.w. verder over de belangrijkheid en de functie van het geheugen. Daarna stelt u dat deze kracht niet mag afvloeien. Dit gesteld hebbend komt u langzaam terug naar uw eigen wereld en ontspant u zich.

Herhaal dit proces, afhankelijk van uw leeftijd, want die speelt daarbij ook een grote rol, van 5‑ tot 50‑maal. Doe dit altijd met tussenpozen van tenminste 36 uur.

U zult ontdekken dat uw geheugenfunctie en vooral de directe toegankelijkheid van het geheugen daardoor aanmerkelijk toeneemt en dat zowel nieuwe impulsen (zelfs als u ouder bent, d.w.z. boven de 60 jaar) als oude impulsen gemakkelijker weer worden omgezet in woorden en beelden en dat u daardoor gemakkelijker deze delen van uw beleven, uw besef kunt verwerken in uw directe actie.

 • Moet je voor het gebruik van geestelijke krachten kunstmatig emoties opwekken of moet je wachten totdat ze in je opkomen tijdens een meditatieproces?

Kunstmatige emoties bestaan in feite niet. Je hebt alleen middelen waarmee de emoties wel kunstmatig worden gewekt, maar op zichzelf zijn ze reëel. Dit betekent dat zeker de beginneling, die probeert het transformatieproces te leren en te beheersen, soms die emoties bewust zal opwekken, bv. door de keuze van een meditatief‑element dat voor de persoon grote betekenis heeft. In enkele gevallen kan men zich zelfs voorstellen dat dit op een andere manier geschiedt. Die emoties zijn echt omdat ze verbonden moeten zijn met denkbeelden en gevoelens die reeds in u bestaan, ze mogen dus alleen een versterking van het bestaande betekenen.

U zult merken dat u hierdoor sneller resultaten verkrijgt en dat naarmate u het langer doet emoties a.h.w. vanzelf opkomen op grond van uw meditatieve processen en benaderingen plus het doel dat u zich toch voor het begin van het proces al enigszins voor ogen heeft gesteld.

 • Is het mogelijk goede geestelijke en dus compenserende krachten op te wekken in het geval dat je kwaad bent, jaloers, geïrriteerd?

Het is heel erg moeilijk à la Von Münchhausen jezelf aan je pruik op te tillen, zelfs als die echt is. Realiseer u dus goede krachten, die u naar buiten toe kunt richten en gebruiken, kunt u niet zonder meer aanwenden om moeiteloos iets in uzelf te veranderen. Wilt u dergelijke veranderingen tot stand brengen, zo geef ik u de raad in meditatieve processen juist deze bepaalde onaanvaardbare kwaliteiten en eigenschappen in u te overwegen en u voor te stellen wat daartegenover kan staan. Hierdoor ontstaat en een soort reinigingsproces.

In dergelijke gevallen is het mogelijk, maar niet zeker, dat u van buitenaf ‑ en dan meestal van geestelijke kwaliteit uitgaande “bepaalde energieën” ontvangt waardoor het in de overweging ontstane in u sterker wordt gefixeerd. Maar zelfs dan zult u uw instinctieve en in feite zelfs gewoonte reacties moeten leren beheersen en onderdrukken.

 • Waarom werkt op den duur voor geestelijke krachten alleen meditatie en niet meer contemplatie?

Contemplatie is gebonden aan één bepaald voorwerp, één bepaald begrip. Dit begrip moet in u voorstelbaar zijn, anders kunt u niet contempleren. Dat wil zeggen dat in de contemplatie een groot gedeelte van de onbewuste processen ‑ gewild of niet ‑ terzijde worden geschoven in de voortdurende terugkeer naar het onderwerp dat men beschouwt.

Meditatie daarentegen laat de vlucht, de ontwikkeling van de gedachten toe en fixeert deze niet op een enkel beeld, punt of begrip. Hierdoor zal dus meditatie geen rem opleggen aan de onbewuste en eventueel zelfs in u aanwezige geestelijke krachten en denkbeelden en zal de volledige ontplooiing worden vereenvoudigd.

Hetgeen ik u heb gezegd, geldt voor eenieder die wil beginnen een transformatieproces van krachten te leren en te beheersen. Er zijn fasen waarin zowel meditatie als contemplatie eigenlijk onbelangrijk worden. Maar dan bent u zo ver gevorderd dat de lessen, die ik u vandaag heb gegeven, voor u niet veel meer zijn dan de eerste aanwijzingen in de kleuterschool omtrent de betekenis van een letter.

 • Ontwaken uit een dagdroomslaap. Er is toch een groot verschil tus­sen herinnering en geheugen.

Mag ik eerst oven opmerken, elke vergelijking, die voor u een weergave van dit proces is, is voor u bruikbaar. U dient zich echter wel te realiseren dat anderen misschien anders associëren en dat voor hen daardoor dit ontwaken uit een dagdroom misschien niet de meest juiste omschrijving of aanduiding zou zijn.

Wat het tweede betreft: De herinnering is het product van het geheugen. Het geheugen, voor zover dit geestelijk bestaat, is in feite een bestaansomschrijving waarbij alle beleefde factoren die deel zijn van het ik in bepaalde beelden of associaties worden uitgedrukt. Herinnering is het product, omdat zodra het beeld ontstaat dit een herinnering is.

Vele mensen hebben één bezwaar als ze een geheugen hebben, blijkt dit niet volledig toegankelijk. Zij krijgen bv. een boodschappenlijstje mee omdat ze niet kunnen onthouden wat ze moeten halen en vergeten dan waar ze het gelaten hebben. Op zo’n moment is dan een functie van het geheugen (dit is het stoffelijke geheugen) niet bruikbaar of niet voldoende bruikbaar. Door nu het geheugen te versterken in zijn wederkerige stoffelijke functies is het dus mogelijk het herinneringsvermogen, zeker ten aanzien van dergelijke punten, aanmerkelijk te vergroten. Dat hebben we inde beantwoording van de vragen duidelijk gesteld.

 • Het beïnvloeden van bv. de Paus, zou voor de mens erg moeilijk zijn. Is dit vanuit de geest wel mogelijk?

Tot op zekere hoogte wel. Maar de moeilijkheid is, dat dergelijke persoonlijkheden of wezens er in onze ogen wel heel anders uitzien dan in de uwe en dat hun daden voor ons minder belangrijk zijn dan hun motieven.

Dit betekent dat, als de geest een dergelijke beïnvloeding probeert – en dat doet ze vaak ‑ ze nipt uitgáát van hetgeen stoffelijk allereerst belangrijk wordt genoemd. Al is het alleen maar dat bv. het Russische regeringshoofd eenvoudig niet kan zeggen op dit moment: Ik wil tot een overeenkomst van bewapeningsvermindering komen. Omdat hierdoor niet de wapenvermindering een feit wordt, maar het gevaar voor het verder in functie blijven en eventueel in leven blijven van deze man zelf aanmerkelijk toeneemt. Voor hem is dus de uiterlijke houding er één die ook door zelfbehoud wordt bepaald. En dit beseffend, kunnen we daar heel moeilijk zo ingrijpen dat deze neiging tot zelfbehoud wordt onderdrukt.

Hetzelfde geldt voor de Amerikanen. Als we de president nemen, dan moeten we wel beseffen dat zijn politiek niet alleen maar deel is van zijn eigen overtuiging of mening, maar dat hij zich wel degelijk genoopt ziet bepaalde mogelijkheden en machtsposities te behouden, zelfs om een zeker standpunt in te nemen als hij hetzelfde eigenlijk anders wel beter zou vinden. Ook hier geldt weer het behoud van de macht, van de positie. Het beeld dat men heeft zowel van de tegenstanders als van zichzelf dat een heel grote rol speelt. Laten we niet vergeten dat als natie beschouwd Amerika nog steeds in de puberteit verkeert.

 • U had het over opslaan van energieën. Ik neem aan dat het niet gebeurt als een soort vloeistof in een vat. In welke vorm wordt het wel opgeslagen?

Dit is niet te beantwoorden in begrijpelijke termen. U geeft een watervoorbeeld. Ik gebruikte een elektriciteitsvoorbeeld; dus het opslaan van energieën in een condensator. Het is maar een vergelijking.

Je kunt nog het best zeggen: Het is een verdichting van mogelijkheid in een gebied dat zich t.a.v. de omgeving zodanig begrenst dat tussen de omgeving en het omgrensde gebied een potentiaalverschil mogelijk, zelfs noodzakelijk is. Bij uw watervoorbeeld is het dan niet een teil waarin je het doet, maar het is doodgewoon een polder die je maakt en die je gebruikt voor wateropslag in plaats voor drooglegging. Daar het echter niet mogelijk is het wezen van deze energie technisch te definiëren, zal het u ook duidelijk zijn dat de wereld waarin de opslag gebeurt niet omschrijfbaar is.

En als beide factoren niet omschrijfbaar zijn in menselijke woorden, is het ook niet mogelijk om een reële beschrijving te geven van het opslaan (een verdichting eigenlijk van deze energie) op een bepaalde plaats, die ook weer niet een plaats is, maar eigenlijk een plaats-moment in een totaliteit die voor u als plaats benaderbaar is, maar tevens een gelijktijdigheid en een eeuwigheidsmoment weergeeft. Dan kom je in zeer ingewikkelde omschrijvingen terecht die geen enkele zin hebben, omdat ze niet voeren tot een werkelijke begripsverbetering voor een mens op aarde.

 • Heeft ontwaken te maken met geheugen? Omdat ontwaken is: ontwaken uit het onbesef tot het besef van je bewustzijn.

Het is mooi geformuleerd, maar het is zoals vele beelden ‑ ook beelden die we gebruiken – zijn in wezen niet geheel juist. Het ontwaken is het weer jezelf worden en bewust functioneel zijn. Het is dus niet in de eerste plaats een geheugenfunctie, ofschoon geheugen daarbij een rol kan spelen. Het is eenvoudig een terugkeren tot de werkelijkheid, de mogelijkheden en beperkingen die je feitelijk bezit, daarbij vergetende wat in de droom aan mogelijkheden en beperkingen mogelijk waren.

Het is een verandering van beseftoestand. Dat is het enige wat ik met zekerheid kan zeggen. U zult het wel vervelend vinden, maar ik probeer de puntjes op de i te zetten. Het is namelijk zo gemakkelijk de dingen zo mooi te formuleren en dan te zeggen: Ja, dat is ook wel juist. Maar ‘ook wel juist’ betekent in feite, deels onjuist. Het juiste is echter niet volledig uitdrukbaar.

Op het ogenblik dat je het gedeeltelijk juiste voor het volledig juiste uitgeeft, misleid je jezelf en anderen. Op het ogenblik echter dat je je van de beperking bewust bent, zeg je: ja, het is ergens wel waar, maar er zijn zoveel andere dingen bij betrokken. Ik probeer dus duidelijk te maken dat de definitie hoewel niet onjuist zijnde betrekkelijk is, omdat niet het geheel maar het wezen (het ontwaakte wezen zoals u het formuleert) omschrijfbaar is. Het is zelfs maar een term van geheugen, van vorm of van ik‑zijn, want er ontstaat een moment waarop het ik‑zijn een besefspunt is van een onomschrijfbaar geheel.

 • In hoeverre is het transformatieproces een realiteit zonder dat wat geloofd behoeft te worden?

Het is een realiteit op het ogenblik dat aan de voorwaarden die ik in mijn inleiding heb gesteld wordt voldaan. Met andere woorden: het is een realiteit die niets te maken heeft met geloof, maar die wel degelijk te maken heeft met processen die zich in u afspelen. Als u er niet in gelooft, maar u bent in staat desondanks in u de nodige toestanden te doen ontwaken als een soort tweede werkelijkheid mijnentwege, dan zal er een resultaat uit voortvloeien, ongeacht het feit dat u terugkerend uit de poging u zich waarschijnlijk afvraagt. Ben ik nu gek of niet? Op dit laatste zult u vaak veel later een antwoord vinden.

 • Kun je de hoeveelheid energie die je aanwendt om je doel te bereiken op de een of andere manier beheersen?

Op het ogenblik, dat de doel‑voorstelling aanwezig is, is ze gelijktijdig een limiteren van de energie die kan worden overgedragen. Dat wil dus zeggen dat in het stellen van het doel, mits het op de goede manier geschiedt, als vanzelf een limiteren van de kracht ontstaat. Je geeft nooit meer kracht dan nodig is. Op het ogenblik dat je deze grens zou doen wegvallen, krijg je wel resultaten maar die zijn dan niet meer in overeenstemming met de voorstelling en zouden voor het doel wel eens het tegenovergestelde kunnen beteken van hetgeen je hoopt te bereiken.

Slotrede.

Ik heb uw vragen met heel veel interesse aangehoord. Ik hoop dat mijn antwoorden ook voor zover dit mogelijk was verhelderend hebben gewerkt.

Een transformatieproces is dus iets wat zich in u afspeelt.

Het speelt zich eigenlijk altijd af, omdat tussen hetgeen u geestelijk bent en hetgeen u stoffelijk bent en beleeft een zekere overdracht van waarden plaatsvindt. Ook dat is een transformatie van het ene niveau naar het andere. Wij hebben dus niet te maken met een proces, dat eerst helemaal opgang moet worden gebracht. Wij hebben te, maken met een onbewust proces dat door het in een bewustere vorm te gaan beleven bruikbaar wordt voor andere doeleinden dan alleen de opslag van gegevens in de geest t.a.v. hetgeen stoffelijk gebeurde en geestelijk belangrijk was.

De procedureomschrijvingen die ik heb gegeven zijn misschien voor sommigen onvolledig. Zij zouden het meer gedefinieerd willen zien. Wat ik u heb gegeven is een primaire handleiding. De procedure, die voor u de meest doelmatige is, ontwikkelt u als vanzelf. Maar als u niet begint, is een ontwikkeling onmogelijk.

Ten laatste: Voor mij was het een groot genoegen over dit onderwerp met u te kunnen spreken. Ik hoop, dat ik het redelijk heb gedaan.

De werkelijkheid is dat er tussen uw wereld en de mijne voortdurend krachten heen en weer flitsen. Krachten, die ook getransformeerd moeten worden zoals weten getransformeerd moet worden tot stoffelijke woorden die nog niet de gehele werkelijkheid bevatten, maar althans een enigszins benaderende begrenzing van de werkelijkheid kunnen weergeven.

Wij leven allen in een wereld waarin krachten van verschillende soorten voortdurend worden omgevormd zodat ze op vele vlakken kenbaar zijn, steeds weer in vorm behorende tot dat vlak. Daarom is het voor een mens in deze tijd zeker niet onbelangrijk om zich bezig te houden met de transformatie van krachten.

Wie bewust wordt van zijn mogelijkheden, wordt zich ook meer bewust van de processen die zich in hem afspelen. Waar dit het geval is, ontstaat een bewustwording waardoor men ook geestelijk gezien rijker wordt en stoffelijk gezien meer zijn werkelijke potentie gaat omzetten in feiten.

Mag ik hopen, dat ik hier en daarbij een van u misschien iets heb bijgedragen tot deze realisatie van u zelf?

image_pdf