De krachten van deze tijd

image_pdf

uit de cursus ‘Groeiend bewustzijn‘ (hoofdstuk 9 ) – juni 1980

De krachten van deze tijd.

Er is in deze tijd een groot aantal krachtverschuivingen de doordat de zon in haar baan een nieuw deel van de ruimte aan het be­treden is waarin o.m. de directe verdeling van de micromaterie iets verschilt. De activiteit loopt uiteen op het ogenblik van één tot 5 moleculen per kubieke kilometer, in de volgende serie tot 15. Dat is toch wel een lichte verandering. Het betekent waarschijnlijk een toename van zonneactiviteit in de komende paar honderd jaren. Daarnaast blijkt dat ook een aantal sterren in verhouding tot dat deel van de ruimte waarin wij ons op het ogenblik bevinden in stra­ling zijn toegenomen. Dit houdt in dat verschillende sterren dus een grotere stralingsinvloed krijgen op het gebeuren in het zonnestelsel. Dit zou men het best astrologisch kunnen behandelen, omdat de directe overdracht van de signalen van die sterren technisch nog niet aanvaard­baar is te maken volgens de moderne wetenschap.

Ook kosmisch blijkt er nu een omwenteling gaande te zijn. Wij hebben verschillende zaken kunnen beschouwen bij de laatste Wessac bijeenkomst. Daar werd ons duidelijk dat verscheidene grote geesten uit het verleden zich weer bijzonder sterk op de aarde gaan richten, terwijl ons daarnaast ook duidelijk is geworden dat vele krachten, die meer met chaos en materie te maken hebben, eveneens hun aandacht op de aarde hebben gericht.

De situatie waarin de wereld en ook de mensheid zich op het ogenblik bevindt, kan het best worden uitgedrukt als een aanmerkelijke toename van de scala van mogelijkheden. Het houdt in dat waar je vroeger een of twee keuzemogelijkheden zou hebben gehad er nu in wezen tien zijn. De moeilijkheid is dat de meeste mensen gewend zijn om tussen twee waarden te kiezen, hooguit drie en dus bij een keuzemogelijkheid van tien niet meer in staat zijn bewust een beslissing te nemen. De energieën zullen daardoor een tijd lang voor een groot deel der mensheid een bijzonder bepalende invloed vor­men. Het is over deze invloeden dat ik u het een en ander wil mededelen.

De directe invloeden van de zon zijn reeds nu maar ook de komende paar jaren nog op zijn minst genomen verwarrend. Er zijn veel sterke stralings­velden. Dit betekent o.m. dat de ionisatie in bepaalde delen van uw atmos­feer zal toenemen en niet zoals men wel zegt zal afnemen. Desondanks neemt de directe straling, er is nu vooral een harde straling die het aard­oppervlak bereikt, toe met ongeveer een factor van 2.

De planeten zelf bevinden zich in hun baanomloop eveneens in een on­evenwichtige toestand, omdat zij niet meer zoals lange tijd het geval is ge­weest ten opzichte van het kernstuk de zon een evenwichtig geheel vormen. Zij worden nu een onevenwichtig geheel. Dit betekent dat de invloed van de zon op alle planeten, niet alleen op de aarde, eveneens sterk eenzij­dig wordt wat de reflecties van de verschillende planeten zal beïnvloeden en daardoor ook weer de betekenis die zij voor de aarde hebben. Een uitzon­dering hierop maken de manen. Zij blijven wel in hun normale omloop, maar deze omloop zal waarschijnlijk iets verschuiven en dit gedurende ongeveer 2,5 maand. Het is een lichte afbuiging van misschien 3 km ten aanzien van de werkelijke omloop zodat het perihelium iets hoger wordt, maar dat merk je haast niet.

Kijk ik naar de totale invloed die dit alles moet hebben op de aarde, dan kom ik tot de volgende conclusies:

Spanningen en fouten die op dit ogenblik in de aarde bestaan, zul­len in de komende paar jaren veel sneller tot uiting komen dan voorheen. Het resultaat is dat wij moeten rekenen met een toename van verschijnse­len op aarde zoals: vulkanisme, aardbevingen, lichte trillingen, activering van slapende vulkanen en daarbij aanmerkelijke ver­schillen van de normale luchtcirculatie.

De gordel waarin de grootste gevolgen daarvan kunnen worden verwacht, loopt ongeveer van de zuidelijke punt van Abessinië in de richting van het Caraïbische gebied en dan verder iets noordwaarts tot bijna aan Siberië. Daarna blijkt de baan weer naar beneden te gaan. In deze gebieden kunnen storingen worden verwacht. Bepaalde natuurrampen lijken mij onvermijdelijk. Daar echter een groot gedeelte van de geestelijke krachten die zich gaan inzetten niet zullen proberen om dit element van ramp en spanning te ver­groten, neem ik aan dat het mogelijk zal zijn een groot gedeelte van de op­tredende rampen te beperken, dan wel hun uitingen en gevolgen daar te doen plaatsvinden waar de mensheid hiervan niet in al hoge mate schade van zal ondervinden.

Als wij kijken naar de invloed van de sterren, dan blijkt dat o.a. Algol een zeer grote invloed heeft gedurende dit jaar. Deze periode begint onge­veer in oktober. De inwerking van Algol is naar men zegt nogal demonisch. Dat is niet helemaal waar. Maar het betekent wel dat ze veel tegengestel­de denkbeelden en daarmee ook acties ten gevolge heeft. Impulshandelingen zullen in die 12 jaar veel meer voorkomen dan normaal. Veel mensen zullen geneigd zijn hun zelfbeheersing eerder te verliezen. Ook voor degenen die organisch misschien niet helemaal honderd procent zijn betekent het dat zij te maken krijgen met een plotselinge verandering van hun toestand. Dat kan betekenen dat zij ineens veel zieker worden of dat ze in het tegengestelde geval ineens en onverklaarbaar beter. Al deze gevallen zullen voorkomen.

Kijk ik nu verder naar de grote invloeden die uit de kosmos zelf ko­men, dan blijkt dat de aarde en daarmede de mensheid dankzij het werk van vele grote geesten eigenlijk beroerd wordt door een nieuwe golf van geeste­lijk licht. Maar dit geestelijk licht gaat, gezien de situatie in de stof, niet gepaard met een gelijksoortige levensenergie. Het betekent dus dat het witte licht zeer sterk zal zijn en zal overheersen. Waarschijnlijk zelfs vier jaren waarin het periodiek veel meer voorkomt dan anders het ge­val zou zijn geweest, terwijl daarentegen de golven van goud licht aan­merkelijk minder zullen zijn dan normaal. De invloed groen zal veel optreden, omdat goud zich alleen kan manifeste­ren als het wordt gedragen door blauw, zodat geloof en weten in de komen­de tijd een zonderlinge vermenging zullen ondergaan.

Het geheel van de geestelijk inwerkingen is volgens de verwachtingen die we daarvan koesteren op dit ogenblik toch voor de mensheid in zoverre gunstig, dat men zich aan vele gewoontepatronen gaat onttrekken en dat men komt tot een nieuwe benadering zowel van eigen leven als van maatschap­pelijk leven. Daarnaast komt men in vele gevallen weer tot een sterk per­soonlijk geloof dat al dan niet binnen het kader van bestaande geloofsvormen kan worden beleefd.

De situatie, die vanuit de lagere sferen op aarde wordt geschapen, moet hier ongetwijfeld ook enige aandacht krijgen.

De lagere entiteiten hebben er veel belang bij dat de mens niet als eenling, maar als groep reageert. De groep namelijk heeft een veel kleiner kritisch vermogen en zal zich veel eerder tot chaotische verwikkelingen laten verleiden. De poging om groepen te beheersen zou kunnen slagen, in­dien deze zelf niet uit het witte licht voortdurend kracht kunnen putten, want elke groep heeft een groepsbegeleider of groepsgeest. Deze groeps­geesten zullen in vele gevallen in staat zijn de sterk vernietigende in­werkingen, die vanuit het duister naar boven komen ofwel te verspreiden, dan wel zelfs tegen te houden. Op deze manier voorzie ik inderdaad grote veranderingen op betrekkelijk korte termijn.

Nu heeft men mij gevraagd om u niet alleen deze gegevens te verschaf­fen, maar ook u enkele van mijn inzichten in het bijzonder voor te houden.

In deze dagen kan een mens die gewaarschuwd is zich gemakkelijk kunnen instellen op alles wat lichtend is. Denk niet aan hetgeen goed of kwaad is volgens menselijke opvatting, want dat heeft weinig betekenis meer. Deze be­grippen zullen steeds verwarder worden naarmate de tijd verdergaat. Een mens kan zich echter oriënteren op alles wat voor hem licht en vreug­de betekent. Zoek het goede te puren uit alles wat u ontmoet. Wees blij met het ogenblik. Houdt u niet bezig met wat morgen kan gebeuren of met wat gisteren is gebeurd. Juist door voortdurend uw krachten te wijden aan het heden en daarin voor uzelf een zo groot mogelijke harmonie te zoeken, zult u in staat zijn de veranderingen die van buitenaf op u af ko­men voor uzelf op een gunstige wijze te gebruiken. U zult daardoor uw in­nerlijke kracht, uw innerlijk licht eerder sterker zien worden dan zwakker.

Als het gaat om persoonlijke gebeurtenissen, dan is een mens nogal snel emotioneel. Emoties hebben weinig zin, tenzij ze kunnen worden gebruikt. Dat is iets waaraan een mens nogal eens voorbij gaat. Heel veel emoties worden juist opgekropt, ze worden verborgen. Dat heeft geen zin. Alleen als u door het onderdrukken van die emoties een ander doel kunt nastreven en dat bereiken is dat voor u zinvol. Als u emoties heeft die u niet kunt ontladen, dan moet u het volgende doen:

Besef dat elke invloed die chaotisch of negatief is een aantasting is van uw levenskracht, uw eigen mogelijkheden en u heel vaak onder de be­heersing zal brengen van krachten die van minder goede origine zijn. Probeer dus uw ontevredenheden, uw mopperpartijen zoveel mogelijk ofwel on­middellijk te uiten, dan wel om te zetten in een actie die dan misschien toch positief is. Als u zich ergert over bv. de buren, dan kunt u mis­schien wat stof afnemen en met het uitslaan van de stofdoek daardoor iets van uw gevoelens kwijtraken. Als u dan later ziet wat u allemaal heeft ge­presteerd in een betrekkelijk korte tijd, gedreven door uw onrust en woede, dan kunt u daar dan weer een tevredenheid uit putten.

Voor de man is het al precies hetzelfde. Het is gemakkelijk om een droomleven te koesteren waarin alle dingen anders zijn dan ze zijn. U heeft echter met de harde feiten te maken. Indien u met die feiten te maken heeft, maak er het beste van. Probeer binnen de mogelijkheden, die u op dit ogenblik heeft, het optimale te bereiken. Lukt u dat niet, probeer dan meer te zijn of meer te presteren dan men redelijk van u zou kunnen verwachten of u van uzelf waarschijnlijk acht. Door voortdurend op elk ogenblik te streven vergroot u uw veerkracht, uw geestelijk evenwicht en uw vermogen om de lichtende krachten op te nemen die er rond u zijn. Wanneer u echter steeds bezig bent u te verzetten tegen de eisen die aan u worden gesteld, schept u een chaotisch geheel waardoor uw levensener­gieën afnemen en u steeds sterker wordt beheerst door de invloeden van buitenaf of misschien zo te gronde gaat aan uw gebrek aan energie. Dit moet vermeden worden.

Al datgene wat ik heb waargenomen in de laatste tijd en zeker niet alleen tijdens de Wessac bijeenkomst, maar ook tijdens de bijeenkomsten daarna, doet mij veronderstellen dat men druk bezig is om o.a. de invloeden van de Wereldleraar en de Wereldmeester niet alleen te evalueren maar gelijktijdig ook meer praktisch te verbreiden. Of dit onder de naam Wereldleraar of Wereldmeester zal geschieden betwijfel ik. Dit zou namelijk teveel weerstanden oproepen en daardoor negatief werken. Deze leerstelligheden worden on­getwijfeld veel sterker onder de mensen gebracht.

Men zal proberen te werken op de emoties van de mens, opdat hij tot positieve reacties zal komen. De mens moet leren in deze tijd anderen niet te veroordelen. Het heeft weinig zin te zeggen dat een ander verkeerd doet, als men zelf niet zeker is dat men goed doet. Of men goed doet, kan men niet zien aan de eigen waardering alleen, maar slechts aan de gevol­gen die de eigen actie en de eigen levenshouding naar buiten toe hebben veranderd.

De situatie waarin de Grote Raad op het ogenblik verkeerd, is er een waarin een keuze moet worden gemaakt uit vele duizenden actiemogelijk­heden. Dat daarbij de voorkeur zeker zal gaan naar verlichting, bepaalde inwijdingen e.d. behoeft ons verder nog niet veel te zeggen. Dit zijn namelijk zaken die enkele personen betreffen, niet zaken die de gehele mensheid en de wereld aangaan.

Dat men daarentegen zal proberen om een evenwichtiger distributie van krachten en stralingen tot stand te brengen, spreekt mij meer aan. Hier namelijk kan men door te werken met de reële kosmische krachten en de krachten die vanuit de zon de aarde bereiken wel degelijk komen tot een modificatie van de menselijke habitus (gedrag). Dit zou impliceren dat vele dingen in feite beter gaan dan men ooit zou hebben verwacht.

Bindt u niet aan personen of persoonlijkheden. Heel vaak kiest men voor een bepaalde persoon die men in wezen niet helemaal kent. Mensen gaan bv. stemmen op iemand op grond van een beeld dat ze van zo’n persoon hebben gevormd. Probeert u gewoon af te gaan op datgene wat op dit moment noodzakelijk is. Houdt u niet bezig met persoonlijkheden of partijen maar met noodzaken.

Als u te maken heeft met het zakenleven, ga niet uit van hetgeen wen­selijk is of van hetgeen er van u wordt verlangd. Ga uit van datgene wat u op dit moment kunt waarmaken en doe dat dan zo goed mogelijk. Het resultaat hiervan zal dermate positief kunnen zijn voor vele mensen, maar ook voor vele instellingen en bedrijven dat ik daarvan inderdaad zeer goede verwach­tingen heb binnen een jaar.

Als ik zie hoe een groot aantal geesten, zelfs uit Zomerland, begin­nen zich mede te richten op de aarde en daarbij heel vaak als persoonlijke geleiders zullen optreden, zo neem ik aan dat de inspiratieve mogelijkheden van de mensen in de komende paar jaren aanmerkelijk boven het normale zullen liggen.

Volg uw inspiraties. Vraag u dan niet teveel af of het redelijk is. Vraag u af of het mogelijk en aanvaardbaar is. Als aan deze beide voorwaarden is voldaan, is uw inspiratie belangrijk, want ze kan u bren­gen tot een vernieuwing van uw persoonlijk leven zowel als het winnen van een nieuwe betekenis voor de mensen rond u en misschien zelfs voor zeer grote delen van de mensheid.

Laat u niet overbluffen door degenen die zeggen dat zij de enige waarheid, het enig juiste systeem e.d. hebben. Er bestaat op dit ogen­blik geen waarheid of systeem dat algemeen wordt verkondigd en gelijk­tijdig volledig doeltreffend is voor de omstandigheden waarin de aarde verkeert en de processen die zich in de mensheid voltrekken. Juist daar­om is het erg belangrijk, dat u allereerst en voortdurend uw eigen keuze maakt.

Om nog even terug te keren naar de zaken van de Witte Broederschap, het Verborgen Priesterrijk etc. Als je bezig bent om een grote verandering op de juiste manier tot stand te brengen, dan zullen er wel een paar splinters vallen dat is zeker. Maar alles wat waardevol is kan bewaard worden. Iemand die zeker wil zijn dat hij bewaard wordt, moet zorgen dat hij waardevol is. Naarmate uw betekenis voor de mensheid op uw eigen ni­veau, in uw eigen kring desnoods groter wordt, zult u zien dat u in de komende tijd meer meevallers krijgt dan anders. Dit vloeit eenvoudig voort uit de beslissingen die in de Raad zijn genomen en de mogelijkheden welke die vele kleine geesten hebben. Zij kunnen u gewoon dingen laten zien of doen beseffen waar u zelf aan voorbij zou zijn gegaan.

Ik denk dat door de veelheid van entiteiten die nu actief gaan worden (dat zelfs geesten uit laag Zomerland binnen de groep actief op­treden en niet alleen vanuit een persoonlijk standpunt), dat komt niet zo vaak voor, zo moeten wij aannemen dat overal ook veel meer geestelijke fe­nomenen zich zullen manifesteren dan tot nu toe. Deze fenomenen hebben vaak een zeer verschillend karakter. Er zullen heel wat onverklaarbare verschijnselen zijn en er zullen er heel wat worden weg verklaard natuurlijk. Als u met die fenomenen in contact komt, dan moet u zich volgens mij niet afvragen wat de betekenis en de oorzaak van het verschijnsel kan zijn. U moet zich alleen afvragen welke harmonische betekenis het voor u heeft. Door dit te doen krijgt u inderdaad een grotere greep op het geheel van de op zichzelf nogal verwarrende stralingen en ontwikkelingen van de ko­mende tijd.

Dan heb ik een paar punten die behoren tot mijn persoonlijke filoso­fie, maar die ik onmiddellijk hieraan wil verbinden:

Als u zich bewust bent van het feit dat u altijd zult blijven func­tioneren als deel van de mensheid, of u dood gaat of niet, zal het u veel gemakkelijker vallen ook als u bent overgegaan in een dergelijke rol verder te gaan. De gewenningsperiode na de overgang kan soms honderden jaren duren. Voor u is dat niet nodig, zeker niet als u dat besef heeft. U kunt soms na enkele jaren al zeer actief zijn. En naarmate u meer af­stand kun doen van eigen betekenis of belangrijkheid volgens eigen norm en alleen zoekt naar de mogelijkheid om in het werken met anderen een grotere betekenis te verkrijgen, zult u inderdaad in staat zijn ook vanuit de geest veel meer tot stand te brengen.

Deze mentaliteit je eigen maken betekent dat je ook op aarde in een steeds grotere harmonie met de geest (ook als dit geesten zijn uit laag­ Zomerland) gaat leven. Het betekent dat uw gehele gedachteleven rijker wordt en dat het geheel van uw ervaringsmogelijkheden groter zal worden.

Als we te maken hebben met die vele sterren wier invloed bijzonder sterk gaat inwerken gedurende 1,5 jaar, als we rekening houden met de verschuiving van de planetaire evenwichten die ongetwijfeld ook plaats vinden (geen kanteling van de aardas, maakt u geen zorgen) en wij ons verder realiseren dat de stralingswering van de zon op korte termijn wel enige verandering zou kunnen ondergaan, dan zal het duidelijk zijn dat we moeten leren werken met de krachten die aanwezig zijn en dat we bovendien krachten als ze onevenwichtig zijn toch kunnen gebruiken om een nieuw evenwicht tot stand te brengen.

Het zoeken naar het nieuwe evenwicht, het zoeken naar een nieuwe ontplooiing en het zoeken naar zuiver persoonlijk en bewust leven lijkt mij voor elke mens op het ogenblik de aangegeven weg. Nu rest mij nog één punt onder voorbehoud mede te delen.

Er is in de Grote Raad, mede op grond van de door u allang vergeten lichtende geesten die eens op aarde hebben geleefd, besloten om een aantal mensen in toenemende mate geestelijk licht te verschaffen. Dat heeft niets te maken met inwijding. Het heeft meer te maken met een soort helderziendheid, die eigenlijk in ruimte en tijd tegelijk verloopt en misschien als zodanig niet eens wordt beseft. Door het licht dat wordt gegeven zullen nieuwe harmonieën op aarde mogelijk zijn. Een harmonie kan nooit gebonden worden aan een persoonlijkheid wel aan een kracht.

Zoek een harmonie te vinden die voor u aanvaardbaar is. Als de wegen, die u tot nu toe bent gegaan, voor u niet meer aanvaardbaar zijn, realiseer u dan dat deze krachten in toenemende mate sterker op aarde voelbaar worden. Zoek daar harmonie mee, ook als u zelf niet het centrum bent van een dergelijke kracht. Door deze harmonieën zult u in staat zijn om in toenemende mate betekenis te gewinnen voor de wereld rond u en gelijktijdig een juister besef te krijgen van zowel uw mogelijkheden als uw kwaliteiten.

Slechts de mens, die bereid is zichzelf steeds beter te leren kennen en zich geen illusies meer maakt omtrent zijn wereld, is in staat om in kosmische zin goed en lichtend te reageren. Dat deze mensen in de komende tijd nodig zullen zijn blijkt uit al het voorgaande.

Wanneer u bepaalde stralingen voelt en bepaalde krachten ervaart, schrik er niet voor terug. Elke kracht, die persoonlijk en zonder binding met anderen kan worden beleefd en verwerkt, kan voor u gunstig zijn en betekent in ieder geval een vergroting van uw mogelijkheden. Elke kracht, die probeert u sterk te binden aan andere groepen of personen zonder meer, ontneemt u een deel van uw ontplooiingsmogelijkheid en daarmee veelal een deel van uw potentie en kracht. Probeer dus deze dingen te vermijden. Zoek naar de harmonie en u zult tot de meest juiste conclusie komen.

Toeval

Toeval is datgene wat we niet beseffen als wetmatigheid.

Een toeval bestaat niet. Toeval namelijk is een samenloop van omstandigheden die wij niet hebben voorzien en dus toevallig noe­men. Maar als we weten dat alle wetten en alle krachten op ons inwerken, dan blijkt het toeval beperkt te worden tot de irratio­nele reacties die wij zelf vertonen.

Er bestaat geen werkelijk toeval. Er bestaan harnonieën en disharmonieën. Wanneer wij door onze harmonieën worden geleid, dan zullen wij bij toeval steeds toch weer het juiste vinden of toch weer komen tot de juiste conclusie of ontwikkeling.

Wanneer wij de disharmonieën aanvaarden en volgen, dan zullen wij door een toeval steeds weer gefnuikt worden bij elke poging tot bereiking.

Laat ons dus niet teveel zeggen dat het toeval een rol speelt. Laat ons beseffen dat alles, ook datgene wat wij zelf niet schijnen te kunnen beheersen, toch een relatie moet hebben met onze persoon­lijkheid en dat wij door onze eigen persoonlijkheid zo bewust en zo actief mogelijk op te stellen in staat zijn veel van het toeval te onderdrukken en daardoor te komen in een leefbare, werkelijke wereld waarin de kracht steeds toeneemt en de zekerheid van leven gelijktij­dig de erkenning van de zin van het leven inhoudt.

Mensen, beperk uw ongeduld. Niet altijd zijn de anderen schuld, want ook de krachten uit het ‘Al’, die uit de ruimte komen, beïnvloeden u en maken u tot wezen dat van daden en van dromen nog niet de waarheid zelf beseft, totdat het ‘ik’ bewust van ‘Al’ zich eindelijk verheft en zegt: die invloed ken ik, laat nou de kat maar komen.

Inspiratie.

De inval, het idee, het plotseling oprijzen ervan waarvan ik zelf niet weet waar het vandaan komt, maar dat mij voor een ogenblik doordringt en bewust maakt van dit bestaan.

Inspiratie. Komt het uit de geest, komt het uit het onder­bewustzijn? Is het voortgebracht door invloeden in anderen die ik nog niet ken? Ik weet het niet. Maar als ik de geïnspireerde ben, dan weet ik wat in mij is geïnspireerd, heeft betekenis en zin en uit het wezen dat ik ben, vanuit de wereld waarin ik leef, in al datgene wat ik ken en zelfs in datgene wat ik niet erken nog als bestaand. Hier is een eenheid.

Een inspiratie omschrijft iets uit de eenheid in de termen van mogelijkheid, van tijd of misschien van plaats en reden van be­staan. Het is er.

Inspiratie is de stem, die zegt wat er gaat gebeuren.

Inspiratie is de band, die wordt gelegd tussen geest en geest en tussen mens en mens.

Inspiratie is de bron van de verwezenlijking van al wat in het gebeuren nu reeds leeft en nog niet waar is geworden.

Inspiratie is de weg die je zelf voelt te moeten gaan, aange­duid in termen van begrip en normen van bestaan en feiten ook mis­schien die nog niet feitelijk zijn.

Als u ooit wordt geïnspireerd, zeg niet: dit is zo hoog en goed. Maar zeg: hier wordt in mij geleerd hoe ik zelf moet denken en leven en wat de wereld rond mij aan mogelijkheden in zich draagt.

Maak die dan vanuit uzelf waar zo goed als u kunt, met al wat u bent en wat u voelt dat het u is vergund te zijn. Dan wordt de inspira­tie deel van de werkelijkheid. Dan wordt de droom omgezet in het ook door u beleefde feit waaruit de eeuwigheid zichzelf aan mens en wereld openbaart.

Slogan.

Te zijn is de gave Gods.

Jezelf te zijn is de plicht van het “ik”.

Jezelf te zijn, bewust, zo goed je kunt is

de bereiking van het einddoel.

image_pdf