De werelden van Licht

image_pdf

uit de cursus ‘De innerlijke weg’ (hoofdstuk 9) – juni 1984

De werelden van Licht.

Ik wil vanavond nog eens aandacht besteden aan het betreden van hogere werelden.

Elke mens draagt licht in zich. Het vinden van dit licht is echter een zaak dat niet altijd gemakkelijk zal geschieden. Wij hebben in deze cursus onder meer gesproken over contemplatieve en meditatietechnieken waarmee we althans zoiets kunnen benaderen.

Elke sfeer, elke afstemming die we bereiken geeft ons toegang tot een andere werkelijkheid. Dat is iets wat de mensen vaak over het hoofd zien. Zij denken: de realiteit telt en het andere niet. Maar elk voertuig of moet ik zeggen elke afstemming van het ik correspondeert weer met een andere wereld die haar eigen wetten, haar eigen regels, haar eigen mogelijkheden biedt. Willen wij het geheel samenvatten, dan kunnen wij zeggen:

Het zijn werelden die kunnen worden afgemeten aan de energie die ze hebben ten aanzien van de wereld die u nu hier als werkelijkheid beschouwt. Dan is de allerhoogte wereld van zoveel energie voorzien dat een enkel gebaar daar gemaakt, in staat zou zijn om een planeet te verplaatsen.

Gaan we een paar werelden naar beneden, dan heeft dat gebaar nog voldoende energie om Mohammeds wens waar te maken en de berg naar Mohammed te laten komen.

Gaan we nog wat lager, dan is het misschien net voldoende om een concertvleugel even van het ene gebouw naar het andere te transporteren. Alles met dezelfde energie die u nodig heeft voor een enkel simpel gebaar. Omdat natuurlijk deze vergelijking van kracht voor de meeste mensen niet erg aanvaardbaar is, doet men het meestal in licht.

Men stelt het dan zo voor, dat de sterkste wereld de hoogste wereld is. In zekere zin is het waar, omdat de hoogste wereld inderdaad het dichtst ligt bij de alomvattende werkelijkheid waarvan onze werkelijkheidsbegrippen alleen maar een onderdeel vormen.

Willen wij die lichtende werelden betreden, dan moeten we daarvoor innerlijk een zeker proces doorlopen. Nu hoop ik dat ik u niet choqueer, als ik zeg dat dit niets meer te maken heeft met vroomheid, met gebed en dergelijke. Het heeft te maken met concentratie. Het heeft te maken met datgene wat je zelf beweegt. Wat je projecteert in het geheel van je persoonlijkheid maar samengevat in het beeld dat je op dat moment van jezelf hebt. Is dit beeld niet meer vormkennend, dan zul je dus met de niet‑vormkennende werelden in harmonie zijn. Het resultaat is, dat je die werelden dan kunt beleven.

Er zijn een groot aantal verschillende technieken. Er is bv. een bepaalde yoga‑techniek waarmee men elke wereld eerst vergezeld en later zelfstandig betreedt. Wij hebben daar al eens over gesproken. Vanavond wil ik u gewoon confronteren met wat die lichtende werelden betekenen en niet hoe u ze beleeft, want dat beleven blijft toch altijd weer een persoonlijke kwestie.

Indien u in staat bent om geheel ontspannen aan één enkel onderwerp of punt te denken (dat zou u met contemplatie‑ en meditatietechnieken moeten hebben geleerd), dan kunt u een werkelijkheid bereiken waarin dat punt waaraan u denkt en uzelf tijdelijk praktisch identiek zijn. Er ontstaat een soort verwisselbaarheid. Op menselijk niveau zou dat kunnen betekenen bv. een mogelijkheid om elkaar, ongeacht afstand, met wat men noemt geestelijke waarden waar te nemen, te bereiken, met elkaar te spreken en wat dies meer zij.

Zou u datzelfde kunnen doen t.a.v. Zomerland en heeft u daarbij één persoon in gedachten van wie u bijna zeker bent dat die in Zomerland vertoeft, dan kunt u een harmonie met die persoon bereiken. U bent dan ook in staat om met die persoon te spreken (dit vergelijkenderwijs), maar u kunt ook de wereld zien waarin die persoon verkeert. Dat houdt in, dat u de wereldvoorstelling ziet die voor de persoon op dat moment de werkelijkheid is.

Kunt u zich vereenzelvigen met een wat meer abstract begrip (werkelijk opgaan in denkbeelden als vrede of liefde) en al het andere uitschakelen, ook alle neiging om te vergelijken, dan ontstaat er een harmonie met werelden waarin de hoofdwaarde of hoofdregel die liefde, die harmonie of die vrede is. Het resultaat is, dat u die wereld gaat beleven.

De techniek is er dus één van u afstemmen, door uw totale bewustzijn terug te brengen tot één enkel begrip; en dit begrip dan a.h.w. te steunen door het emotioneel zelf te beleven.

De situatie waarin we hoge lichtende werelden betreden is er altijd één waarmee we bepaalde vernauwingen van bewustzijn moeten overwinnen. Wanneer je naar de aarde gaat, dan laat je heel veel achter. Je verengt a.h.w. je weten, je begrip, ja zelfs je besef omtrent jezelf en komt daardoor pas in die toestand waarin je als mens kunt leven. Dat mens‑zijn is de gewoonte; het is het overheersende beeld.

Wanneer je naar een hogere wereld toegaat, moet die verenging teniet worden gedaan. Het meest gangbare beeld hiervoor is de verschillende Poorten van inwijding of de Poorten die tussen de sferen liggen. Hierbij moet u zich realiseren dat een Poort betekent dat er één bepaald punt is (dat geldt voor uzelf en niet voor anderen) waarop men van de ene wereld naar de andere kan gaan.

Door je bewustzijn van de wereld die je beheerst, die je dus als werkelijkheid beschouwt, te beperken komt er een ogenblik waarop dat wat er overblijft van je besef en een hogere wereld identiek zijn. Als je dan die identiciteit erkent en aanvaardt, dan is het inderdaad of je door een poort gaat, want je ziet ineens een ruime wereld voor je. Je komt uit benauwdheid en verenging naar een bijna onmetelijk grote wereld die je moet leren kennen.

Elke wereld, ik heb het al gezegd, heeft haar regels, haar wetten, haar mogelijkheden. Wanneer u die wereld betreedt, kunt u zich daarin dus niet bewegen, gedragen en handelen zoals u dat in uw eigen wereld zou hebben gedaan; dus in uw eigen werkelijkheid.

Het is erg belangrijk dat iemand, die een wereld betreedt die hij nog niet kent daarin zo geruisloos en voorzichtig mogelijk te werk gaat. Observeer. Wacht af totdat men contact met u opneemt. Probeer niet u direct voor te stellen. U kunt dus niet in een hogere wereld binnenkomen en zeggen: “Ha lichtende geest, mag ik mij voorstellen Jansen, aangenaam.”

Dan is het al gebeurd, U wacht gewoon totdat iemand op u reageert.

Tot die tijd neemt u waar. Die waarnemingen zullen, als ze op aarde nog worden herinnerd, altijd vertekend zijn. Dat is duidelijk. Maar als u een wereld heeft gezien met zwevende geesten, dan heeft u toch wel iets uitgedrukt van die andere werkelijkheid. U heeft namelijk gezegd:

  1. Die personen waren lichtend. Ze warend stralend, dus ze hadden energie.
  2. Zij waren niet gebonden aan de wereld op een manier die voor mij bekend is, zij zweefden.
  3. Ik heb daarin schoonheid, ontzag of iets anders ervaren. Dat was mijn relatie met die wereld.

Het is dus mogelijk om een deel van die begrippen inderdaad terug te brengen, als u ze maar kunt herleiden tot hun werkelijke betekenis.

Elke wereld op zichzelf heeft energie. Als u schijnbaar daadloos en alleen observerend in die wereld vertoeft, past u zich langzaam aan het energieniveau van die wereld aan. Keert u terug, dan zal een deel van die energie voor u direct beschikbaar zijn; een ander deel blijft verborgen.

Gaat u een lichtende wereld binnen en heeft u daar enig contact gemaakt, dan is het erg belangrijk dat u zich die contacten zo goed mogelijk voor ogen stelt, al is het maar door een symbool, een beeldvoorstelling. U moet iets hebben waardoor die contacten voor u kenbaar zijn. Vanaf dat moment kunt u door u op die voorstelling te concentreren tenminste de relatie met de kracht van die wereld weer tot stand brengen. Indien u zich voldoende geconcentreerd kunt afsluiten van al het andere, dan kunt u die wereld weer betreden.

Het betreden van zo’n wereld op zichzelf is echter niet voldoende. Wanneer ik die wereld betreed en ik aanvaard haar regels, ik leer ze kennen, dan kan ik op grond van die regels wederom afstand nemen van die wereld. Ik ga mij concentreren op datgene wat mij in die wereld en in die toestand het hoogste lijkt, het bijna onbereikbare. Dus wederom een vernauwing van bewustzijn.

In die vernauwing van bewustzijn krijgen we dan een tweede zgn. Poort. Die Poort moet u zich helemaal niet voorstellen als iets beperkts, dat altijd op dezelfde plaats staat. Maar als u bezig bent alleen te denken aan één onderwerp, dan is er altijd weer een lichtpunt dat u duidelijk maakt: daar moet u eigenlijk naartoe.

Probeer nooit naar dat punt te gaan. Elke poging uwerzijds om naar dat punt te gaan, verstoort de relatie en u zult ontdekken dat u achter dwaallichten aan jaagt. Wacht tot het lichtpunt naar u toekomt. Een zekere passiviteit in beweging is in ieder geval noodzakelijk. Bereikt dit punt u, concentreer u dan daarop en laat alle verdere concentratie achterwege. U zult merken dat u zich in een nieuwe wereld bevindt.

U zult ook daar weer observeren, wachten totdat u enig contact voelt. U zult op dat contact reageren en zo langzamerhand een aantal regels leren. Gelijktijdig wordt u opgeladen met de energie die eigen is aan dit stratum van bestaan. Dit kan zich een groot aantal malen herhalen.

Er zijn geen uitgesproken 7, 49 of 63 sferen. Dat is allemaal maar een menselijke indeling. Maar er zijn een aantal stappen dat het bewustzijn kan afleggen tussen de beperkte gebondenheid van het aardse bestaan en de onbeperkte totale beleving die het einddoel is. Dit laatste zult u in het menselijke leven hoogstens een enkele keer ervaren, maar dat u het regelmatig kunt bereiken is praktisch uitgesloten.

Wanneer u van die werelden terugkomt, gelden er weer bepaalde regels voor u. Neem mij niet kwalijk dat ik die ook even citeer.

In de eerste plaats: vraag u niet af, of u kracht heeft. Reageer zoals u voelt dat u moet reageren, op dat ogenblik. Daarmee bereikt u het meest.

In de tweede plaats. Tracht nooit die kracht voor uzelf te gebruiken. Hierdoor verspilt u feitelijk de kracht in u, daar u die immers niet naar u terug kunt richten. Je kunt uit een teil water geen water wegnemen, het erin terug werpen en dan meer krijgen. Op dezelfde manier gaat het met uzelf. Altijd uw energie naar buiten toe richten.

Als u nog verder gaat, dan zult u ontdekken dat die energie ook bepaalde denkbeelden bevat. Vaak zijn het heel vage gevoelens voor een mens. U kunt het niet rationaliseren. Toch zijn deze punt 1. Van het grootste belang en punt 2. Als u daarmee rekening houdt in uw reacties, u daardoor mede laat beïnvloeden, zal uw handelen in ieder geval harmonisch zijn met de bron, waaruit u de kracht heeft gewonnen, dan zal elk verlies van kracht ook automatisch worden gecompenseerd. En nu het wonderlijke, de compenserende kracht werkt in op uw gehele wezen en harmoniseert zelfs stoffelijk bepaalde zaken. U kunt op dat ogenblik inderdaad zeggen: Ik genees mijzelf door een ander te genezen. Ik maak mijzelf sterk door mijn krachten aan anderen te lenen.

Kom je in de werelden van het werkelijk hoogste licht, dan blijven er menselijk geen aanduidingen meer over waar je wat aan hebt. Wij kunnen een beetje bazelen over de werelden van het gouden licht, van het witte licht, maar in deze vaagheid zit een enorme emotionele beleving. Betreding van de hoogste werelden is altijd voor de mens alleen nog te vertalen als emotie. Symbolen zijn er over het algemeen niet of heel beperkt.

Elke harmonie, die u op deze manier bereikt, zult u als mens ervaren als een enorm gevoel van geluk, van vrede, van bevrijding en tevens van een gevoel dat u de hele wereld aan kunt. (Voor degenen die strijdvaardig zijn betekent dit niet dat u de hele wereld kunt verslaan alleen dat u haar kunt verdragen.) Concentreer u dan op dit gevoel. Als u dit gevoel voor u zelf kunt doen herleven, stem u a.h.w. weer af op de wereld waarin u voor het eerst deze ervaring heeft opgedaan. Hierdoor bent u in staat met die wereld contacten te onderhouden.

Als het gaat om begripszaken (waar denken mee gemoeid is), dan moet u het volgende onthouden: U kunt elk probleem stellen t.a.v. die hoogste sfeer, maar de beantwoording zal alleen voortkomen uit een opnieuw arrangeren van uw inhoud en weten ten aanzien van het probleem. Er komen dus geen nieuwe gegevens vrij. Dat kan wel vanuit Zomerland, niet vanuit hogere lichtwerelden. Maar door deze veranderde samenstelling, deze veranderde associatie‑ en combinatiemogelijkheid in uw denken zult u de meeste problemen inderdaad kunnen benaderen en oplossen.

Daarnaast zult u vaak ontdekken dat u ook over de energie beschikt waarmee u het probleem kunt oplossen op een manier die u zelf eigenlijk onmogelijk had geacht. Het is zoiets als de paniekreactie van een mens. Als hij onder een bepaalde stress staat, dan kan hij plotseling dingen doen die hij normaal niet zou verrichten. De reumatische oudeheer van 80 jaar springt ineens over een horde van 1.20m. De man, die normaal te zwak is om een spoorbiels op te tillen, zal in een noodgeval in staat zijn, al is het voor een kort ogenblik, een hele boomstam, zover omhoog te tillen, dat een ander daar onderuit kan kruipen. Dit soort dingen bedoel ik. Uw energie ligt op datzelfde niveau. Het is een reactie die niet verder kan worden beredeneerd. De kracht is er, omdat er een behoefte bestaat die kenbaar is voor de wereld waarin men op dit ogenblik met kracht verbonden is.

Denk nooit: wanneer ik een lichtende wereld heb bereikt, ben ik meer en niet minder dan een ander. Datgene wat u bereikt, is tenslotte maar het u bewust maken van zaken die voor iedereen gelijk zijn. Het kiezen van een systeem om dergelijke werelden te benaderen en te betreden is daarom zuiver een persoonlijke zaak. Als u het kunt vinden in een Trappistenklooster en niet omdat u te veel trappistenbier drinkt, dan wil ik direct aannemen dat dit voor u de juiste discipline is. Maar vergeet niet dat anderen datzelfde vinden in bijna orgiastische plechtigheden. Dat waar u het in de stilte vindt, een ander het misschien alleen kan vinden in het geratel van drums en het bijna oorverdovend krijsen en zingen van een menigte. Er bestaan geen vaste wegen, maar er is voor u wel een vaste weg te vinden. Deze wordt bepaald door uw geaardheid.

De geaardheid van een mens is ten dele stoffelijk bepaald. Wij hebben hereditaire kwaliteiten. Wij hebben lichamelijke kwaliteiten zoals die zich hebben ontwikkeld. Bovendien hebben wij daarbij de interne secreties; dus het evenwicht stimulerende stoffen binnen het lichaam waardoor eveneens reacties worden bepaald. Want naarmate de spiegel van de interne secreties gemakkelijker wordt gewijzigd, zal uw humeur ook gemakkelijker omslaan of zal uw reactie van het ene op het andere ogenblik bijna 90 of zelfs 180 graden veranderen.

Een beetje kennis van jezelf heb je daarom wel nodig, al is het alleen maar weten of je rustig of ongedurig bent, weten of je altijd pessimistisch of juist altijd erg optimistisch bent. Het zijn beelden van je eigen persoonlijkheid die je zou kunnen compenseren. Want op het ogenblik, dat je erkent: zo gedraag ik mij wel, maar zo ben ik niet, kun je misschien op grond van datgene wat je bent of denkt te zijn een harmonie vinden met een wereld waardoor dit ik‑beeld niet alleen wordt versterkt maar bovendien de mogelijkheid ontstaat om de negatieve factoren in de persoonlijkheid te beheersen.

Erg belangrijk bij het betreden van de hoogste werelden is ook de wijze waarop je zelf je eigen wereld ziet. Er zijn mensen, die denken dat arme heidenen natuurlijk nooit in de hemel kunnen komen. Nu ja, die mensen hebben op aarde een hel. Zij hebben hier niets anders dan de hoop, dat zij iets zullen krijgen wat een ander lekker niet heeft.

Wat is eigenlijk hemel? Wat is hel? Het zijn alleen maar termen. De hemel is een wereld waarin je het beantwoorden aan je eigen wezen vindt in al het zijnde en waarin je ook al het zijnde kunt aanvaarden als gelijk aan of zelfs deel van je wezen. Een hel is een wereld van isolement. Dat is het enige verschil.

Als u een bepaalde benaderingswijze hoeft, een bepaalde psychische opmaak, dan is dat voor u de basis vanwaar u vertrekt. Bent u nu eenmaal zeer vroom en rechtzinnig opgevoed, dan is het heel waarschijnlijk dat geconcentreerd gebed voor u beter is dan welke nog zo mooie oosterse concentratieoefening. Bent u echter zeer vrijzinnig opgevoed, dan heeft u niets aan een concentratieoefening waarin God op de eerste plaats komt. Want op dat ogenblik heeft u te maken met iets waarmee u rationeel, emotioneel geen werkelijke band heeft. Dan moet u het zoeken in de begrippen waarmee u wel verbonden bent.

De hoogste lichtsfeer is een wereld die onomschrijfbaar blijft. Ik heb trouwens al enkele beelden daarvan gegeven; die kunt u hier dan eventueel vergelijkend invullen.

Zo’n lichtwereld is een oplossing van al datgene wat u bent. Het is een absolute zelfvergetelheid. Denk niet, dat u daardoor tijdelijk ophoudt te bestaan. Integendeel, uw bestaan heeft zich eindelijk zozeer uitgebreid in het geheel, dat u niet meer in staat bent dit als deel van uzelf te erkennen.

Een hoogste lichtwereld is harmonie. Ze is een harmonie die door niets wordt verstoord, waarin alles is aanvaard, mede verwerkt en waarin het geheel toch ook een mate van duidelijkheid bezit, maar één die men niet meer kan weergeven in menselijke begrippen of woorden. Deze wereld zult u hoogstens een enkele keer in een vage harmonie, in een flits beleven.

Richt u daarom niet in de eerste plaats op de allerhoogste werelden. Probeer uw eerste harmonie te vinden met Zomerland. Daar heeft u redelijke kansen te slagen. Bent u eenmaal gewend aan Zomerland en begint u een beetje te begrijpen hoe de zaken daar in elkaar zitten, dan en niet eerder is het tijd om u te concentreren op iets wat dan weer een stapje verder ligt.

Onthoud: elke wereld kent licht in de mate waarin degene die erin leeft kan opgaan in het geheel. Dat houdt in dat een wereld, die vaag en vervallen is zoals sommige werelden die in Schaduwland zijn ontstaan, in feite alleen door haar anders te beleven ook een totaal andere betekenis heeft en voor u zelfs een ander aanzien krijgt. Realiseer u, dat u niet te vangen bent in het duister zolang u het licht beleeft dat in u leeft en dat overal om u heen moet bestaan.

Het is een kwestie van niet opgeven. Het proces van het gaan van lichtende wereld naar lichtende wereld kan niet in tijd worden uitgedrukt. Je kunt niet zeggen. Binnen 5 jaar wil ik Zomerland, Hoog‑Zomerland of nog hoger hebben bereikt. Je kunt alleen maar zeggen: Ik wil nu proberen een harmonie te bereiken met dit punt, met gene persoonlijkheden. Verder kun je niet gaan. En daar moet je dan ook inderdaad mee bezig blijven totdat het lijkt dat je iets hebt bereikt.

Een bezwaar dat je heel vaak hoort bij de mensen is, dat ze zeggen: Ik dacht dat tante Da in Zomerland zou zijn, maar ik krijg geen contact met haar.

Mijn antwoord is dan: U heeft niet het vertrouwen in de voorstelling van tante Da die u kent. Want elke voorstelling die u heeft van een persoonlijkheid, ook al is ze niet reëel ten aanzien van die persoonlijkheid, bevat een realiteit, een deel van die werkelijkheid dat bestaat en wel in een wereld die is aangepast aan dat beeld. Het is dus niet nodig dat tante Da in Zomerland leeft. Als u zich concentreert op een tante Da die in Zomerland leeft, dan is de kans heel groot dat u contact krijgt met iemand die tante Da zou kunnen zijn, als ze daar toevallig is. Maar het kan ook een ander zijn. Het is het contact dat bepalend is, niet het bereiken van een specifiek en omschreven doel zonder meer.

Geestelijke bewustwording, geestelijke ontwikkeling, erkenning van je eigen innerlijk is geen kwestie van formuleren, van het ene puntje naar het andere gaan, zoals kinderen puzzels proberen op te lossen waarin ze de getalletjes moeten volgen en daartussen lijntjes trekken. Dan krijg je tenslotte het portret van Donald Duck, Ronald Reagan of een andere persoonlijkheid.

Er zijn geen vaste punten; ook niet in uzelf. Er zijn wel kentekens, kenmerken, maar die bestaan alleen voor uzelf. Ze kunnen daarom van dag tot dag veranderen. Wat vandaag voor u de wereld van licht is, is morgen voor u misschien iets anders geworden. Zoek dan naar het beeld dat past bij de wereld van licht. Zoek naar de emotie en aanvaard de voorstelling die daarbij verschijnt als het concentratiepunt waarvan u uitgaat.

Zeg niet: Ik heb bereikt, als je één keer ervaren hebt. Een wereld van licht betreden betekent, dat je die wereld moet leren kennen. Eén keer daar komen zegt niets. Drie keer daar komen, kan misschien betekenen dat je er iets van gaat begrijpen. Twintig keer daar geweest zijn, misschien heb je de eerste regels en wetten dan eindelijk door.

Elke keer heb je het voordeel van de energie. Maar het noodzakelijke aanvoelen en het begrip dat daarmee gepaard gaat, vormt zich langzaam. Zomin als een geest die is overgegaan zich onmiddellijk kan oriënteren en actief kan gaan deelnemen aan het bestaan op geestelijk niveau waar hij is terecht gekomen, zomin kunt u dit vanuit de wereld. U moet wennen. Wees er niet bang voor. Probeer niet te jachten en verder door te zetten. Probeer te beleven. Eerst wanneer uw lichtwereld voor u een concreet geheel is geworden waarin u de weg weet, kunt u misschien verder gaan.

Het zoeken naar de innerlijke kracht, het innerlijk ik, naar de lichte werelden ook, lijkt veel op de sprookjestochten waarvan je zo vaak hoort. U kent dat wel, je komt bij de koning om een paar haren van zijn baard te vragen. Hij stuurt je door naar de zon om daar een juweel te stelen en naar de maan om daar een spindel te halen. Dan moet je nog de gouden ezel van de sterren plukken. En als je die hebt, zul je de haren krijgen. Maar als je ze hebt, dan heb je ze niet meer nodig. Iets van die wondertochten zit erin.

Wij gaan vaak streven naar de lichtende wereld met een zeer bepaald doel. Als je ze eenmaal hebt bereikt en je gaat verder, dan ontdek je dat je steeds nieuwe problemen hebt, maar dat de oude problemen verdwijnen doordat ze onbelangrijk zijn geworden.

Probeer niet om het oude op te lossen op een menselijke manier. Laat het langzamerhand verwasemen en verdampen. Probeer elke nieuwe moeilijkheid te doorstaan door juist daarin licht te zien, kracht te zien, een nieuwe mogelijkheid en een nieuwe ontwikkeling. Dat is de goede weg om lichtende werelden te betreden. Het is de juiste weg om door te dringen tot de ware kern van je wezen.

Er bestaat een bepaalde methode om codes op te lossen.

Zo’n code wordt opgelost door na te gaan in welke taal ze waarschijnlijk zou zijn gesteld en vervolgens een aantal letters te zoeken welke in die taal het meest voorkomen. Dit wordt vergeleken met de meest voorkomende tekens en zo komt men dan tot een oplossing, als er gebruik wordt gemaakt van een vaste code. Tegenwoordig doet men dat met computers. Men is zelfs in staat om de afwijkingen te constateren die ontstaan, als je uitgaat van een bepaald codewoord of codegetal, dat voor elke groep de aard van variatie weer bepaalt.

Zo ingewikkeld is het eigenlijk nog niet eens bij ons. Het is net als een gewone code. Datgene wat het meest voorkomt, is voor ons van de grootste betekenis op dat ogenblik. Als u dat in uw leven eens kunt vasthouden. Wat in het leven mij steeds weer tegemoet treedt, is voor mij op dit moment voor mij het belangrijkst. Dat is tenminste één oplossing in het raadsel van het bestaan en van mijn persoonlijkheid.

U zult dan daardoor na die ene oplossing de volgende vinden en kunt u langzamerhand uit een wirwar van invloeden en gegevens een voor u redelijk patroon construeren.

Overdracht van de diepste beleving naar het dag denken, overdracht van beleving van geestelijke werelden naar stoffelijk bewustzijn worden vereenvoudigd, indien u dit systeem volgt. De decodering houdt niet in dat u een absolute waarheid vindt. Het houdt wel in dat u datgene vindt wat voor uzelf de meeste betekenis heeft.

Realiseer u even de betekenis van sommige dingen die u zo vaak zegt in verband met geestelijke en ook wel andere dingen. Men zegt bv.: Nou ja, dan ga ik maar naar de hel. Waarom zegt u dit? Omdat er in u een vrees leeft voor iets wat u desalniettemin belangrijker vindt op dit moment dan al het andere? Begrijp, dat de vrees die u koestert niet reëel is, maar dat de belangrijkheid die u ervaart en de wijze waarop u die ervaart vooral, voor u wel belangrijk is, omdat ze waar is. Die momenten van waarheid hebben wij nodig. Ze zijn voor ons de sleutel zowel naar de lichtende werelden. Ze ontsluiten Poort na Poort voor ons, als ook in ons innerlijk naar de waarheid die we zijn en het licht dat in ons leeft.

Leer niet te ontkennen wat je bent. Leer je gedrag niet te binden aan normen van theoretische, kosmische of andere aard. Besef, dat elke werkelijke voor jou harmonische noodzaak voortkomt uit een innerlijke harmonie of uit een poging een innerlijke disharmonie te overwinnen. Dit zijn belangrijke dingen, al het andere niet.

Uw weg naar lichtende werelden is geen weg die geplaveid is met voorschriften en regels die mensen hebben bedacht, met de stellingen die mensen hebben opgeworpen. Het is een zuiver persoonlijke weg. Het is een weg die wordt bepaald door uw eigen harmonieën, niet door wat anderen goed vinden. En als u het heel vroom wilt zeggen, zeg het dan maar zo:

God woont in mij. De weg naar die God ligt in het zijn van wat God in mij manifesteert, niet aan het uiterlijk beantwoorden aan datgene wat volgens anderen de wil van die God zou zijn.

Als u dit maar gaat begrijpen. Als u de concentratie goed leert gebruiken, dan zijn de lichtende werelden niet ver weg, maar u zult moeten zoeken naar de Poort die voor u toegankelijk is. Naar dat ene begrip, naar die ene harmonie die voor u die hogere kracht, die andere wereld met al haar regels, wetten en besef opent.

U moet leren die wereld dan in u op te nemen. Niet in die wereld te gaan handelen, terwijl u nog wordt gedreven door regels en besef welke in die wereld niet meer thuishoren.

Ik wens u allen toe, dat u erin zult slagen deze hogere werelden te betreden. Ik ben er namelijk van overtuigd, dat indien wij hogere harmonieën en lichtende krachten voor onszelf eindelijk toegankelijk maken, wij daardoor oplossingen vinden die niet alleen geestelijk zijn, maar ook oplossingen die alomvattend zijn. Dan kunnen wij onze problemen oplossen in de stof en in de geest.

Daarmee heb ik getracht om u ‑ de volgende keer gaat het toch om een samenvattend besluit ‑ nog eens nadrukkelijk te wijzen op een weg die u kunt gaan. Niemand zegt u dat u moet, maar u kunt die gaan.

Indien u deze weg gaat, zijn er voor u vele voordelen aan verbonden. Maar het gaan van die weg betekent ook het steeds weer overwinnen van moedeloosheid, van kleine en grote teleurstellingen. Want wij zijn in onszelf niet harmonisch genoeg om zonder deze strijd tegen schijnbaar uiterlijke of ons storende factoren die eenheid te kunnen bereiken die nodig is.

Leef het licht dat in u is. Betreed de lichtende werelden waarin u contact kunt hebben met allen die behoren tot een bepaalde fase van het bestaan. Zo bevrijdt u zich van veel dwang die door uw besef tot stand wordt gebracht. Zo maakt u karma langzaam maar zeker tot iets wat men bijna vrolijk en schouderophalend ziet als een werktuig dat men misschien kan gebruiken. Zo ontdoet u noodlot, angst en bestemming van hun werkelijke betekenis en zin en verandert u ze in werktuigen die u kunt gebruiken om zelf verder te gaan.

Als u dit alles niet kunt of wilt verwerkelijken, mag ik dan, juist omdat de meeste mensen toch naar lichtende werelden hunkeren, nog dit zeggen: Wees niet bang om uzelf te zijn. Eis niet, dat de wereld u erkent zoals u uzelf erkent, maar handel zoals u bent.

Leef vanuit uw eigen denken. Leef vanuit een waarheid zoals u die ziet en beseft. Door trouw te zijn aan uzelf bent u trouw aan de Schepper die u heeft voortgebracht. Door u waar te maken zo goed als u kunt zonder ooit een ander daarmee te belasten, maakt u voor uzelf de kosmische eenheid waar die dan beleefd kan worden in vele lichtende werelden.

  • Kun je in Zomerland ook opdrachten krijgen?

Degene die opdrachten aanvaardt omdat ze hem worden gegeven is een dwaas. Maar degene die een noodzaak erkent, misschien door anderen daarop gewezen en deze ziet als iets wat hem persoonlijk aangaat en dus daaraan gaat werken, is een wijze. Laat u niet zonder meer als loopjongen gebruiken. Maar als u erkent, dat iets behoort tot een harmonie die in u bestaat, maak dat waar als een ander het vraagt en zelfs als niemand het vraagt, maar alleen omdat u het zelf bent.

De mens en zijn problemen.

De mens heeft vele problemen in zijn leven. Een groot gedeelte daarvan bestaat eigenlijk uit zijn onvermogen te begrijpen dat wat morgen gebeurt hij vandaag niet kan bepalen.

Wij zijn allemaal deel van een functionerend geheel, maar wij weten niet eens hoe dat eruitziet. Ieder van ons gaat van zijn eigen denkwijzen en voorkeuren uit, van zijn eigen angsten en verlangens en maakt op grond daarvan een plan dat dan in de komende tijd moet worden verwezenlijkt. Soms kom je er wel een eind ver mee, maar in de meeste gevallen lukt het niet. En dan beginnen de problemen pas goed. Hoe liggen de zaken?

Een mens neemt zich bepaalde zaken voor. Hij realiseert zich niet dat hij daarbij misschien wel tienduizend toevalligheden voor zichzelf alvast maar heeft vastgesteld in een bepaalde richting. Van die tienduizend zijn er misschien duizend die een andere kant uitgaan.

Nu blijkt dus dat het plan niet goed was, zoals men zegt.

Het plan kon heel goed zijn geweest, maar de omstandigheden waren niet juist. De mens gaat nu proberen of hij de problemen zodanig kan oplossen dat hij gelijk krijgt met zijn oorspronkelijk voornemend, zijn oorspronkelijke planning, Op dat moment loopt hij dubbel vast, want een eenmaal bestaande afwijking en mogelijkheden kun je nooit meer helemaal corrigeren.

Zo wordt de mens, die eerst optimistisch was en de hele wereld wel aan zou kunnen langzaam maar zeker een geslagen doetje dat misschien nog een uitweg zoekt in geestelijke zaken en voor de rest zich verschuilt voor de voor die persoon verschrikkelijke feiten. Dat is natuurlijk onzin.

Elke dag brengt haar eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit betekent, dat er elke dag opnieuw moet worden gekeken wat je bent, wat je kunt. Leef je bij de dag, dan leef je ongetwijfeld gelukkiger, maar er ontbreekt iets. Want in het heden zitten altijd oorzakelijkheden voor morgen. Als die oorzakelijkheden bewust worden geschapen, dan kun je daar rekening mee houden. Je moet dus vandaag wel zorgen voor morgen, maar je moet niet vragen of die voorzorgen ook inderdaad zullen kloppen. Elke dag moet je werken met de omstandigheden die je aantreft. En als je dat nu helemaal niet bevalt, dan kun je proberen je problemen op een andere manier te benaderen.

Er bestaan namelijk kosmische samenhangen die allesbehalve logisch zijn. Nu wil ik niet zeggen dat mensen altijd logisch zijn, want de menselijke logica is vaak de meest onlogische redenering die je maar kunt bedenken. Desalniettemin, er zijn geestelijke werelden en geestelijke krachten en invloeden. Er zijn ook kosmische stromingen waarvan je gebruik kunt maken. Als je dat doet, dan zegt de goegemeente dat je magie bedrijft of als ze wat simpeler zijn, dat je aan hekserij doet. Toch doe je niets anders dan werken met de mogelijkheden van elke dag. Maar de magiër die vandaag iets doet, moet het ook daarbij laten. Je mag niet vier keren beginnen met hetzelfde probleem. Dat is hetzelfde met waarzeggerij. Iets waar ook een hoop mensen aan geloven zonder het te willen toegeven.

Als ik zeg, dat het morgen een redelijke dag zal zijn voor de meesten met kleine winstkansen (vooral voor de mensen die in de wintermaanden zijn geboren en dan reken ik de wintermaanden van eind november tot eind februari), dan heb ik ongetwijfeld gelijk. Er is namelijk een kosmische stroming die daarvoor zorgt. De enige vraag is, of de mensen daarvan gebruik zullen maken.

Als je dergelijke invloeden ondergaat, dan moet je daar ook bewust mee werken. Wat de magiër of de heks doet is in feite gebruikmaken van datgene wat bestaat. Dat behoeft niet logisch verklaarbaar te zijn als het er maar is. Wanneer je in de woestijn bent en je vindt plotseling water, dan vraag je je niet af: waar komt het vandaan? Dan les je je dorst. Zo moet u ook het hele leven beschouwen.

Uw problemen zijn voor een groot gedeelte niet werkelijk. Ze komen voort uit uw verkeerde voorstelling van zaken, uw behoefte misschien om voorstellingen, die u al lang geleden had gemaakt vandaag nog eens waar te zien worden.

Werk met de invloeden van vandaag. Ga uit van de mogelijkheden die er vandaag zijn. Treur er niet over dat ze er nog zijn, maar werk er zo goed mogelijk mee. Houdt u niet bezig met plannen van laten we zeggen 3 weken verder, want 3 weken verder loopt het toch anders. Als u plannen wilt maken voor morgen, doe dat zo goed u kunt, maar houd er rekening mee, dat u niet alles kunt overzien.

Wilt u meer, probeer dan aan te voelen welke kosmische krachten er werkzaam zijn. Als u een licht gevoel van lichthoofdigheid ervaart, dan weet u, er hangt een soort roes in de lucht. Dat is erg prettig op dat ogenblik, maar het betekent wel dat alles wat ik nu uit die stemming probeer te bepalen nooit helemaal waar zal worden. Dus, laat mij er vandaag van genieten, laat mij er vandaag mee werken, morgen zie ik wel verder.

Als u denkt: ik wil toch bepaalde invloeden versterken, dan moet u niet zeggen: Dat hoort thuis bij deze of gene wereld of sfeer. Zoals er mensen zijn die de H. Januarius aanroepen voor dit, St. Christoffel voor iets ander en Sinterklaas voor een derde zaak; dat zijn de middenstanders. Sinterklaas is de schutspatroon van velen en men zegt ook van de dieven. Dat is ook begrijpelijk. Voor hen spelen anderen vrijwillig voor Sinterklaas.

Er zijn geen vaste waarden. In de magie bestaat er een regel. Elk uur valt, onder een bepaalde Aartsengel; er zijn er zeven. Als je dat verder gaat uitrekenen, dan blijken ze bovendien nog gebonden te zijn aan bepaalde planeten die lopen van Venus tot Saturnus. Wij weten dat per uur de machten en krachten veranderen. Dan moeten we nu niet werken met de krachten van een uur geleden of van een uur in de toekomst, maar met de invloed die vandaag op dit moment bestaat.

Laten wij eens aannemen dat u een probleem heeft.

Begint u dan in de eerste plaats met het probleem te zien in de toekomst. Probeer het eerst voor uzelf te definiëren zoals het nu bestaat. Wat is het? In de tweede plaats probeert u aan te voelen wat er voor inwerkingen zijn. Hoe voelt u zich. Als u probeert u even te concentreren, wat voor vreemde afwijkende gedachtenbeelden ontvangt u voortdurend? Als u die afwijking heeft geconstateerd, dan heeft u een bepaalde invloed en richting geconstateerd. Denk dan, gepersonifieerd of niet, aan die invloed.

Beroep u daarop. Richt deze invloed op uw probleem. Als u dat gedaan heeft, leg het dan terzijde. Probeer het te vergeten. Ik garandeer u dat u binnen enkele uren uw probleem opnieuw ziet opduiken, maar dat er iets in is veranderd. Dan weet u wat de progressie is geweest van uw probleem. Het zou nog beter zijn, als u het over drie perioden doet, maar twee zou al voldoende zijn.

Deze progressie wijkt meestal af van datgene wat u wenselijk acht en van de voorstelling die u heeft. Richt u nu op het probleem zoals het nu feitelijk ligt, probeer ook de sfeer aan te voelen die u ook de eerste keer heeft aangevoeld. Richt de volle kracht van die emotie, van die instelling op al wat met uw probleem samenhangt. Specificeer het niet. Haal het niet uit elkaar in factoren: dat is het probleem, hier werp ik nu kracht op. U zult dan met verbazing constateren dat vaak al na een dag veranderingen in het probleem zijn opgetreden ten gunste vanuit uw standpunt. Hoe komt dat?

U heeft uw harmonie met de kosmische kracht gebruikt om in het heden een nieuwe oorzaak te scheppen. Deze nieuwe oorzaak heeft de betekenis van uw probleem gewijzigd en de richting van de ontwikkelingen ervan eveneens veranderd.

Het oplossen van problemen gaat dus heel goed. Alleen, u moet bereid zijn uit te gaan van punt 1. Het heden, punt 2. Het werken met krachten die u nu in u aanvoelt, punt 3. U moet geduld hebben om af te wachten en niet onmiddellijk effect verlangen, maar verwachten dat het effect binnen afzienbare tijd (het kan 24 tot 72 uur) kenbaar zal worden.

Is dit een vorm van magie? Ik betwijfel het eerlijk gezegd. Magie wordt meestal gezien als het beheersen van goden, demonen, geesten, het aanroepen en besturen van engelen en dat soort dingen. Dat zijn zaken die in de werkelijkheid alleen voorbestemd zijn aan zeer weinigen. Maar wij kunnen toch wel werken met de invloed die er is.

Het is toch heel duidelijk, als je in een zeilboot zit en je wilt met die boot varen, dan moet je toch weten uit welke richting de wind komt voordat je op de goede manier zo snel mogelijk een bepaalde afstand kunt afleggen. Zo is het ook in de kosmos, zo is het in uw leven.

Er zijn stromingen, er zijn krachten. U kunt deze stromingen en krachten gebruiken of u kunt u daardoor laten tegenwerken. Driekwart van uw problemen komt voort uit het feit, dat u niet gebruik maakt van de omstandigheden, maar dat u deze als een soort onterende tegenwerking of remming beschouwt.

Er zijn ook mensen die zeggen: het is goed zoals het is. Dat is dan meestal hun grootste probleem. Want “het is goed zoals het is”, toch zijn ze er nooit tevreden mee.

Er zijn mensen die zeggen: De Heer wil het. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heren zij gezegend als het potverdomme maar eens anders was! Wees niet zo dwaas. Niets is goed zoals het is, tenzij u op dat ogenblik daarin volledig kunt opgaan, daarmee volledig tevreden kunt zijn. Is dat niet het geval, dan moet u zich afvragen wat u daaraan kunt doen.

Soms betekent dat inderdaad dat u voor de toekomstplannen maakt. Die plannen zijn niet onveranderlijk. Maar de plannen die u maakt en dat deel ervan dat u nu kunt uitvoeren, bepaalt mede de toekomst die u zal beleven.

Het is fout te veronderstellen, zoals sommige mensen doen, dat intentie alleen voldoende is. Dat kan geestelijk een enkele keer waar zijn, zuiver stoffelijk is het over het algemeen meestal onwaar. Dat kunt u ook heel goed zien.

Er zijn mensen, die voortdurend uitroepen en er zelf eerlijk van overtuigd zijn, dat ze vechten voor de vrede en ondertussen gaat er steeds meer kapot. Wees niet zo’n dwaas; Besef eenvoudig: niet wat ik wil maar wat er is, dat is belangrijk. Niet mijn intenties, maar wat ik feitelijk en nu kan waarmaken, dat is belangrijk. Wat ik waarmaak, is niet alleen belangrijk door wat ik erin heb gestopt, maar door al datgene wat rond mij aan krachten, aan stromingen, geestelijk en kosmisch aanwezig is.

Hiermee heeft u dan een klein overzicht van tendensen. Ik ben zo vrij geweest ze niet allemaal te splitsen in kosmische en geestelijke golven en stralingen. Het wordt dan alleen maar onbegrijpelijker.

Deze algemene gedragslijn maakt u al duidelijk dat, als de mens een beetje rekening houdt met de tendens van een bepaalde periode, hij zijn problemen veel beter kan oplossen en er in ieder geval voor kan zorgen dat een bepaald probleem niet onbeheersbaar wordt. Want heel vaak begint het met iets dat gemakkelijk te corrigeren is. Maar als u op dezelfde manier blijft verder gaan en de wereld wil dwingen zich aan te passen aan de door u gekozen oplossing, dan blijkt dat u in de wereld zodanig verward raakt, zodanig gebonden bent, dat u uw vrijheid van handelen en beslissen eigenlijk verliest, terwijl het probleem blijft bestaan

Bent u verder gevorderd in de magie en wat dies meer zij, dan zou ik zeggen: Roep de beste geest aan die u kunt vinden en doe dat op de geëigende tijd. De zonnegeest bv., is altijd heel erg goed om gebrek aan energie bij uzelf en bij anderen te corrigeren. Maar als u een beetje meer rechtlijnigheid voor uzelf gewenst vindt, dan richt u zich eerder tot de geest van Mars. Ik neem aan, dat de meesten van u daarvan niet op de hoogte zijn, tenminste niet voldoende. Houdt u dan maar bij het leven van de dag.

Houdt rekening met de door mij genoemde tendensen, de door mij genoemde perioden en los uw problemen niet in één slag op, dat gaat toch niet, maar verminder hun betekenis door u elke dag aan te passen aan de mogelijkheden die er zijn.

Richt u op de invloeden en krachten die u zelf aanvoelt en die rond u werkzaam zijn om kleine beslissingen te nemen, kleine voornemens waar te maken en zo metterdaad uw probleem op te lossen. Want mensen kunnen hun problemen oplossen, maar zodra ze dogmatisch denken in welke richting dan ook vergroten ze alleen maar de problemen en gaan ze onder aan zelf geschapen problematiek. Wat hiermee dan geconstateerd zij. Ik zal hiermee dan ook mijn bijdrage besluiten.

image_pdf