Hooggeestelijke werkingen

image_pdf

21 september 1962

Wanneer wij de  huidige toestand bezien, zo blijkt, dat er op aarde enkele krachten werken, die niet duidelijk begrepen of aanvaard worden. De belangrijksten onder deze krachten kent u onder een verzamelnaam: de Christusgeest. Daarnaast is een kracht werkzaam, die wij in de sferen de naam geven “het Licht der Schoonheid”. Wanneer de mens deze krachten kan aanvaarden, zal er sprake zijn van een heropenbaring van de waarden van het leven, waardoor de mens zichzelf kan zien in de juiste verhoudingen tot het Al, terwijl de mogelijkheden en eigenschappen van eigen wezen juister worden beseft. De inwerking zal bij zeer velen, zelfs zonder directe aanvaarding, al de behoefte aan een verbonden zijn met de medemensen hebben doen ontstaan.

De Christusgeest brengt bij de meer bewusten een gevoel van verbonden zijn met alle dingen, gebondenheid aan Goddelijke waarden en wetten en voert de mensen tot een steeds groeiende en op den duur zelfs onmetelijk grote liefde voor alles wat bestaat. Juist in verband met de noodzaak, de werkelijke liefde onder de mensen weer duidelijker tot uiting te doen komen, heeft ook Jezus zich in deze dagen weer in een meer persoonlijke vorm tot de mensheid gewend. Onder Zijn boodschappen is er één, die opvalt. Hij citeerde in meerdere gevallen namelijk een van Zijn eigen uitspraken, zoals deze in de Schrift staan vermeld.

“Eens heb Ik u gezegd: Ik geef u een nieuw gebod. Hebt elkander lief, zoals ik u lief heb. Bemint elkander en bemint de Vader boven alle dingen”. Daarop liet Hij volgen: “De meeste mensen, die Mij bekennen, zondigen juist en vooral tegen dit gebod. Zij maken uitzonderingen, hebben vooroordelen en menen dat de relatie van mens tot mens en zelfs mens tot God er in de eerste plaats een dient te zijn van onderling nut. Dit is niet noodzakelijk”.

Een in het kader van uw tijd wat vreemd klinkende uiteenzetting. Maar aan de andere kant een verklaring, die een scherp licht werpt op het verschil tussen de kracht die op het ogenblik de aarde beroert en de instelling van de doorsnee mens. De mens zegt steeds weer: “Maar wat krijg ik daarvoor terug?” De mens zegt ook vaak, dat hij zal streven in de hoop, dat hij ergens en eens daarvoor een ruim loon zal ontvangen. Jezus stelt, dat men moet leren geven zonder te vragen of te eisen. Zover ik kan zien, komt het inderdaad maar zelden voor, dat iemand geeft zonder bijgedachten. In het kleine is de mens nog wel edelmoedig, maar wanneer het om grotere dingen gaat, is vaak het tegendeel eerder waar.

De kracht van de schoonheid wordt door anderen vertegenwoordigd. Deze stellen:

Alle schoonheid is in de eerste plaats gebaseerd op evenwichtigheid. Daar, waar een bepaalde kracht of een bepaald verschijnsel sterk domineert, is geen evenwicht meer aanwezig en zal geen schoonheid, maar eerder een groeiende chaos merkbaar worden, want de ware schoonheid kan haar wezen eerst openbaren in veelheid en veelvuldigheid van de Goddelijke uiting.

Ook hier wordt de nadruk gelegd op het feit, dat de mens niet alle dingen naar zijn eigen inzichten zal mogen richten. Hij moet trachten de schoonheid, die reeds bestaat, te zien, voor  hijzelf deel kan hebben aan de schoonheid van de Schepping, of zelf nieuwe schoonheid scheppen. Tot de Goddelijke schoonheid behoort zeer veel, wat de mensen niet verwachten, wat zij verwaarlozen of niet opmerken, omdat het niet beantwoordt aan hun ogenblikkelijke weten, of omdat het bijvoorbeeld van een meer geestelijke aard is. Vooral, wanneer er sprake is van een geestelijke schoonheid, die wel kan worden aangevoeld en ten dele erkend kan worden, maar door de mens niet bewust en stoffelijk gehanteerd kan worden, zal men daaraan in vele gevallen onbewust voorbij gaan.

Toch zal er op het ogenblik, dat men deze geestelijke schoonheid en waarde, die natuurlijke en onvervormde schoonheid, in het eigen leven zonder voorbehoud zal kunnen aanvaarden, een geheel nieuw element in het eigen leven kenbaar worden. Dan zal de mens vanuit zich ontdekken, dat de wereld snel en onvoorstelbaar vlug verandert. In feite is het natuurlijk niet de wereld, die verandert, maar eerder de mens zelf. Dit beseft men veelal niet.

De uitstorting van kracht, die de aarde nu beroert en de reeks van invloeden en krachten, die ook in de toekomst hun invloed op aarde merkbaar maken, zullen elk streven naar het erkennen van een meer kosmische of geestelijke schoonheid, elk zoeken naar de ware liefde, versterken en tot een bron van kracht maken. Maar ook wanneer de mens in zich de haat draagt en eerder naar vernietiging en chaos zoekt, zullen deze waarden in hem tot een kracht worden. Alles, wat nu in uzelf leeft, wordt op het ogenblik door de inwerking van deze krachten op de spits gedreven. Daardoor zult u gedwongen zijn uzelf veel scherper te oriënteren, voor uzelf en tegenover anderen eerlijker en duidelijker te zijn dan voorheen. Daarnaast zal men zich niet aan de directe consequenties van zijn innerlijke houding en zijn gedrag kunnen onttrekken, doch deze onmiddellijk moeten aanvaarden. Ook dit laatste wordt op de wereld voorlopig nog liever vergeten of betwijfeld, maar de feiten zullen spreken.

Tot zover sprak ik alleen over de inwerkingen van deze Krachten en het Licht op de mensen. Maar er is nog en andere invloed. Dit alles werkt ook in op alle krachten en waarden binnen de natuur, bloemen en planten, dieren, de atmosfeer, de stenen van de straat, alles, wat stoffelijk op aarde aanwezig is, zal in zekere mate de kracht, die rond de wereld zweeft, aanvaarden en in zich opnemen. Het minder bewuste leven en de zogenaamde dode voorwerpen zullen alleen absorberen, zonder daaraan zelf enige waarde toe te voegen, of te selecteren. Daarom zal in zeer vele gevallen de betekenis van alles, wat door de lagere wezens wordt geabsorbeerd, zijn werkelijke kracht, richting en inhoud ontlenen aan het denken van de mensen in de omgeving, die door hun uitstraling en gedachten een richtende invloed hebben op de kracht in hun omgeving.

De menselijke gedachte heeft een zeer grote invloed op het ogenblik op de levenseigenschappen, karakter en persoonlijkheidskwaliteiten van dieren en planten. Daarnaast beïnvloedt de mens op het ogenblik sterker dan in vele duizenden jaren het geval was, de uitstraling van dode voorwerpen. Wanneer een mens ongeduldig is, zal hij zijn ongeduld uitstralen en zo vast- leggen in zijn eigen omgeving. Wij kunnen ons voorstellen, dat onder deze condities – bv. een wachtkamer der spoorwegen of een van een tandarts – alleen door de in de dode materie opgenomen gedachten van mensen, voor elk gevoelig wezen tot een waar oord van verschrikking kan worden. De mens, die zich in deze omgeving bevindt, wordt bewust dan wel onbewust beïnvloed door de gedachtewaarden die zijn voorgangers achterlieten en zal daardoor zijn eigen stemming en handelwijze belangrijk gewijzigd zien.

Wanneer u dus in een omgeving komt, die u opeens onrustig maakt, aanleiding geeft tot een je minder prettig voelen, kan het nuttig zijn haar tijdelijk te verlaten. Blijkt dit een verbetering van eigen gevoelens of toestand teweeg te brengen, dan kan men er zeker van zijn, dat een ieder, die daar komt, eveneens in meerdere of mindere mate zal beïnvloed worden door de gedachten, die het dode materiaal geabsorbeerd heeft. In deze dagen kan – door de aanwezige krachten – de invloed van een menselijke gedachte tot het duizendvoudige van het normale worden vergroot.

Nu heb ik – met vele van mijn broeders – met grote eerbied en belangstelling de werkingen van deze kracht en de uitstorting daarvan over de wereld gade geslagen. Helaas beschik ik niet over de woorden, waardoor het mogelijk wordt precies te zeggen, wat deze kracht is, ook al ken ik haar wel. Om u een voorbeeld te geven van de moeilijkheid: hoe moet je de gevoelens omschrijven, die je bevangen, wanneer je opeens bemerkt dat je niet anders meer bent dan een straal Licht. Dit is niet met woorden waarlijk weer te geven, terwijl zelfs de menselijke gevoelens tekort schieten om een indruk te geven van een dergelijke toestand en alles, wat daarmee gepaard gaat. Wanneer een mens/geest in contact komt met de kern van het Licht, dat ik u beschreef, zal hij niet meer in staat zijn een werkelijk onderscheid te maken tussen zichzelf en de Kracht, waarin hij leeft. Wordt hij door de veelkleurige wolk beroerd, dan zal hij soms geestelijk daarin opgenomen worden. Dan is het, alsof alle paradijzen, waarvan hij ooit gedroomd heeft, maar dan ook alle hellesferen en duivelen, die hij vreesde, opeens werkelijk voor hem zijn geworden. Hij is vrij om binnen deze beelden te gaan en te staan, waar hij wenst. Alles, wat hij ooit heeft gezien als goed en noodzakelijk, is opeens verwerkelijkbaar. Menige mensengeest, die bewust uittreedt – soms ook onbewust – en met deze wolk van veelkleurig Licht in contact komt, zal dan ook niet aarzelen, aleer hij terugkeert tot de stof, en misschien zelfs zal trachten de stof voorgoed achter zich te laten.

Gelukkig is er een werking, die deze beïnvloeding compenseert: ook het lichaam ondergaat de invloed en zal zo over meer krachten beschikken om de menselijke geest terug te roepen en – indien hij onbewust is – zelfs tot zich terug te dwingen. De menselijke gedachte en vooral de menselijke uitstraling van emotie en gedachten wordt – zoals ik al opmerkte – in deze dagen al enorm versterkt. Wanneer wij normalerwijze de menselijke uitstraling waarnemen, zo is deze alleen in de hoogste toestand van opwinding een warrelend veld, waarin men zich als onbewuste geest zelfs zou kunnen laten vangen. In deze dagen zal elke intense menselijke gedachte, elke beroering van de menselijke gevoelens, reeds een dergelijke uitwerking kunnen vertonen. Daardoor ontstaan er – vooral op astraal vlak – op het ogenblik een groot aantal dergelijke warrelingen en werkingen, die eigenlijk het karakter van de mensen tot uitdrukking brengen door een tot gestalte verwerkelijken van alle bewuste en onderbewuste reacties. Hierdoor worden ontzettend veel schijnvormen, die tot op heden bestonden, aangetast en vernietigend, maar gelijktijdig worden ook andere schijnvormen van buitengewone dichtheid en kracht opgebouwd. Wat de mens op het ogenblik denkt en vreest, wordt in astrale vormen zó intens uitgedrukt, dat wij terug moeten gaan tot het jaar 3.000 v. Chr. om een vergelijkbare situatie te vinden.

De gedachte aan inwijding en persoonlijke ontwikkeling speelt al evenzeer een rol. Degene, die op het ogenblik behoefte heeft aan kennis, zal ontdekken, dat deze kennis hem als het ware toevloeit. Maar degene, die op het ogenblik meent geen kennis te kunnen verwerven, of dit nutteloos acht en dus ten opzichte hiervan een negatieve houding aanneemt, zal ontdekken, dat hij niet alleen niets bereikt, maar dat ook voor hem noodzakelijke kennis schijnt weg te vloeien.

Ondanks alles, wat ik daarvan reeds vertelde, is de optredende geestelijke kracht op aarde nog niet volledig geuit. De invloed heeft in zijn grootste intensiteit ongeveer 48 uren geduurd. De inwerking op de mensheid, mede uitgaande van alles, wat van deze kracht door de aarde en het aardveld werd geabsorbeerd, zal rond 34 – 35 dagen bedragen, waarbij de kenbaarheid van de invloed vermoedelijk eerst tegen het einde van de periode zo groot is, dat men overal deze verschijnselen kan vaststellen. Dit komt gelijk aan een ingrijpen in de menselijke waarden en mogelijkheden gedurende tenminste deze periode. Naar ik meen, zal dit vooral ook door een vlotter denken en reageren kenbaar worden, terwijl de gedachten zelf dieper en meer omvattend zullen worden, terwijl reacties meer dan voordien de werkelijke persoonlijkheid kenbaar zullen maken.

De kracht, zoals wij die op zagen treden, bleek ook in andere sferen als bv. Zomerland, zeer actief te zijn en grote mogelijkheden te scheppen. De nadruk lag hierbij vooral op groepsactiviteiten.

De kracht van de enkele geest, die contact met de mens in de stof zoekt, zal waarschijnlijk niet zozeer toenemen, maar een aanmerkelijke versterking van streven, mogelijkheden en activiteit, zal in deze sferen wel optreden, wanneer een groep zichzelf als eenheid beschouwt en vanuit deze eenheid op aarde of elders haar beginselen, leringen en werken gaat volvoeren. Dergelijke groepen hebben een eigen doel, dat – naar wij aan kunnen nemen – in wezen wel goed en juist is, maar in de wijze van uitvoering, de opvatting van de taak, in zeer vele gevallen toch wel een dogmatisch tintje hebben.

Daarbij rijst natuurlijk de vraag, wat hiervan nu wel het gevolg voor de mens op aarde zal kunnen zijn. Zeer waarschijnlijk zal de nadruk voor de mens vooral vallen op een toenemend extremisme in de geestelijke leringen en een toenemend extremisme in de houding en leefwijze van allen, die door deze groepen beïnvloed worden. De standpunten, die ingenomen worden, zullen scherper en definitiever uiteengezet worden dan gebruikelijk was en in vele gevallen onverdraagzaam en dogmatisch schijnen. Helaas zal men onder deze invloed er ook eerder toekomen het werk en de inzichten van anderen aan te vallen. Dit kan voeren tot onder meer verwarring in kerkelijke, esoterische en spiritistische kringen.

Onze Orde heeft – in samenwerking met de Orde van de Ster, de Zusters der Maan, de Broeders van het Kruis en andere geestelijke groeperingen, waarmee wij verwant en verbonden zijn – getracht in deze dagen gedachten van tolerantie en verdraagzaamheid uit te stralen. Daarbij worden wij geconfronteerd met een sterke stroming van onverdraagzaamheid vanuit de mensheid, terwijl wij tevens geconfronteerd worden met vele geestelijke invloeden uit verschil- lende sferen.

Dit betekent, dat alle mogelijkheden voor geheel de mensheid moeten worden gebruikt. Wij kunnen dus niet stellen: “Vrienden en leden onzer Orde, nu er zoveel bijzonder Lichtende kracht aanwezig is, zullen wij deze gebruiken om u persoonlijk te helpen.” Wel kunnen wij zeggen: “Mensen, realiseer u in deze dagen bovenal nauwkeurig, wat u eigenlijk wil. Stel vast, wat u wilt, zonder enig voorbehoud en zonder enig je terugtrekken of twijfelen.” Voor zichzelf moet men aanvoelen: dit is goed, dit is noodzakelijk, dit is onvermijdelijk. Dus geen willen, dat alleen maar gebaseerd is op een wens voor jezelf, maar eerder een aanvoelen van een noodzaak, een innerlijke zekerheid, dat het niet anders kan. Is de wil werkelijk en zonder voorbehoud gebaseerd op dit erkennen van een noodzaak, dan zal men de verwerkelijking van het verlangde af kunnen dwingen. Natuurlijk gaat het dan niet zonder moeite. Het wordt u niet thuis gebracht; het wordt niet door anderen voor u voorbereid of gedaan. Zelfs zal men niet kunnen volstaan met een intens denken aan het gewenste alleen. Wanneer de wil werkelijk aanwezig is, zal zij in deze dagen de middelen scheppen, de noodzakelijke achtergronden en toestanden tot stand brengen, waardoor men uit eigen handelen en ingrijpen, zelfs het onmogelijk geachte, zal kunnen volbrengen en voltooien.

Wanneer u in uzelf de zekerheid voelt groeien, die voortkomt uit een positief denken, treedt bovendien nog een ander verschijnsel op. Op een bepaald ogenblik voelt men a.h.w. aan, dat dit het juiste ogenblik is, dat nu de mogelijkheid bestaat om het gewenste te verwerkelijken. Denk dan niet verder na, maar handel, ongeacht de redelijke twijfels die misschien nog bestaan, en u zult bereiken. Realiseert u, dat de wetten van oorzaak en gevolg door dit alles niet buiten werking zijn getreden. Het zal zeer wel mogelijk zijn, dat u, door een bepaalde wens te verwerkelijken, tijdelijk een andere wens terzijde moet stellen, terwijl de gevolgen van uw wens zich snel en duidelijk zullen tonen, vaak reeds kort na de verwerkelijking van de wens. Zeker blijft, dat men in deze dagen meer tot stand kan brengen, meer verlangens kan vervullen, meer ontwikkelingen door kan maken, dan normaal.

Dit brengt mij tot een belangrijk punt in mijn betoog.

Wanneer ik in deze dagen kan rekenen met een beïnvloeding van zo een grote kracht en intensiteit, met een vergroting van invloed op de stof, door middel van gedachtekracht – zelfs bij de meer eenvoudige mens – moet ik tevens stellen, dat het steeds moeilijker zal worden om een scheidingslijn te trekken tussen zuiver stoffelijke en zuiver geestelijke waarden. Zelfs indien men geen bewuste eenheid van die beiden kan scheppen, is tenminste een volledig parallel gaan van beide waarden in het leven noodzakelijk geworden. Daarbij telt steeds de werkelijkheid, niet de wensdroom. Weg te vluchten voor waarden in het eigen Ik, zich te vermommen door zich anders voor te doen, dan wat men innerlijk weet te zijn, is op het ogenblik wel het meest dwaze en meest schadelijke, wat men kan doen. Vooral mag men niet denken, dat men uit kan gaan van geestelijke waarden en in de geest veel kan presteren, terwijl men gelijktijdig stoffelijk niets

aan deze dingen doet. De mens zal in deze dagen ontdekken, dat zijn geest in zeer grote mate door zijn stoffelijk denken en handelen, ja, zelfs door de intensiteit en bewustheid van zijn stoffelijk streven wordt beïnvloed. De geest kan zich daaraan niet onttrekken. Zij kan niet – onafhankelijk van de stof – haar weg van bewustwording gaan, zolang zij aan een stoffelijk lichaam gebonden is.

Het stoffelijk bewustzijn, de zuiver stoffelijke weg, ontbeert in deze dagen de vele krachten en mogelijkheden, waarover de geest in meer bewuste vorm kan beschikken. Slechts de totale mens kan bereiken. Deze totale mens zal verder ontdekken, dat begrippen als vijandschap en broederschap in deze dagen van buitengewoon belang worden, maar tevens met een buiten- gewone felheid beleefd en uitgedragen zullen worden. Ook wanneer de uitwerking van dit alles bij de massa trager kenbaar wordt dan bij de enkeling, mogen wij toch wel stellen, dat men op de gehele wereld uiteindelijk zal moeten besluiten eerlijk te zijn en voor zich te stellen, wat zijn eigen woord, zijn vriendschap, zijn broederschap, in feite waard is. Men zal zich moeten realiseren, waarom men medewerking, broederschap e.d. aan anderen biedt, terwijl men zich eveneens zal moeten realiseren, wat de werkelijke oorzaak is van zijn vrees en zijn haat. Men móét zichzelf kennen, anders komt men in deze dagen niet verder.

Degenen, die zich op bescheiden wijze bezig houden met magie, geestelijke genezing enz., dienen zich ook het volgende te realiseren: krachten en werkingen, die een lange tijd meer dan voldoende leken, blijken in deze dagen tekort te schieten. Men zal het gevoel hebben niets meer te kunnen bereiken. Stel in dat geval niet, dat men zijn krachten heeft verloren, maar dat de eigen krachten niet meer aangepast zijn aan de omstandigheden van deze tijd. Wanneer men dit beseft, zal men in staat zijn, zijn instelling zó te veranderen, dat niet alleen een juiste aanpassing wordt gewonnen, maar men zelfs over meer krachten de beschikking heeft, dan men voorheen had. Opvallend is ook, dat de geestelijke krachten en het Licht, dat tot de aarde werd gezonden, in zekere zin aan vuur doen denken, omdat zij reinigen, de mensheid Licht kunnen geven, maar ook de onvoorzichtigen en onreinen kan verteren. Alles, wat onjuist is, alles, wat niet past in de werkingen van deze dagen, wordt door het Licht aangetast en verteerd.

Dit brengt veranderingen teweeg en zal spanningen veroorzaken, zodat wij mogen zeggen, dat conflictsituaties ook in kleinere kring regelmatig voor zullen komen en in de komende dagen haast niet te vermijden zijn. In feite is de oorzaak hier identiek met reeds voorgaand gestelde waarheden. Wanneer de mensen iets half doen, wanneer zij niet dé inzet van geheel hun persoonlijkheid durven of willen geven, zal al hun pogen nutteloos zijn en zal alles, wat zij hebben opgebouwd, ten gronde gaan. Halfheid betekent ondergang en vernietiging; een volledige inzet van eigen persoonlijkheid met haast even grote zekerheid van een volledig slagen. Voor u zal dit alles vooral in kleinere groepen als verenigingen, vriendenkringen enz., tot uiting komen. Halfheid betekent: verkeerd handelen en reageren. Volledige inzet van eigen wezen betekent het verkrijgen van een ongewoon scherp inzicht, waardoor men alles, wat gaande is, in de juiste vorm ziet en op zijn juiste waarde kan waarderen.

In het bepalen van uw verhouding tot uw medemensen zult u met dit alles wel degelijk moeten reken. U kunt op het ogenblik moeilijk eisen aan uw medemensen stellen. U kunt moeilijk verwachten, dat anderen consequent handelen, wanneer er enige halfheid in u, of in hen, bestaat. Dit betekent ook, dat u niemand kunt dwingen iets voor u te doen. U zult op het ogenblik niet in staat zijn uw eigen wensen door anderen te doen volbrengen, tenzij uzelf bereid bent als eerste de hand aan de ploeg te slaan. Wanneer men zelf alles, wat wenselijk of noodzakelijk lijkt, vanuit zichzelf trachtte volbrengen, zal alles wat gereinigd of gezuiverd werd, voor het innerlijk aan betekenis winnen, terwijl de niet zuivere waarden als onbelangrijk worden beschouwd en terzijde worden gesteld. Daarbij dient men in grote mate zichzelf onafhankelijk te maken van anderen. Wanneer u neerslachtig wordt en tot negatieve gedachten wordt gebracht, wanneer een vriend niet aan uw verwachtingen beantwoordt, wanneer u bepaalde spanningen niet kunt verdragen, wanneer de beloften van anderen, die niet werden gehouden, u innerlijk ongelukkig maken, dan zal de eerstkomende tijd waarschijnlijk pijnlijk voor u zijn. U zult dan gereinigd worden door het Lichtende vuur, dat deel is van de krachten, die de aarde nu omringen.

Onze waarnemingen brachten nog meer met zich. Wij ontdekten dat in vele groepen en kringen – inspiratief werkende, of op andere wijze erkend, of als zodanig niet erkend – Meesters tot uiting kwamen. Ik bedoel hier niet de soort seances, waarbij men stelt, dat alle Meesters – Jezus, Moria e.a. – gezamenlijk aanwezig zijn enz. In vele gevallen is eerder sprake van zelf- bedrog, geestelijk bedrog, een ver contact van onvoldoende intensiteit, dan van een direct en onmiddellijk optreden van dergelijke Meester. Bovendien, dergelijke Meesters zullen alleen in uitzonderlijke gevallen zich direct tot een bepaalde kring richten. In deze tijd ligt de situatie enigszins anders. Het menselijk denken heeft een veel grotere invloed, reikt veel verder en kan dus ook gemakkelijker de afstand tussen mens en een grootmeester uit de geest overbruggen. Wanneer een kleine gemeenschap in deze dagen intens mediteert over, of denkt aan, Jezus, een Boeddha, of zich bezig houdt met de leringen van andere Meesters, bestaat de mogelijkheid, dat een haast direct contact tot stand komt, waarbij deze Meesters zich dan in een voelbare explosie van kracht manifesteren. Daaruit volgt dan, dat menigeen opeens een ander inzicht zal krijgen in de leringen, die dergelijke Meesters eens hebben gegeven. Dit kan inhouden, dat men opeens geheel anders staat tot eigen geloof en denken.

Ook in de wetenschap zal dit zijn uitwerking niet missen. Daar vinden wij immers een groot aantal twijfelaars. Wie twijfelt, kan in deze dagen niet meer werkelijk presteren. Degenen, die positief zijn in denken, zullen veel kunnen bereiken. Daardoor zal het de positieve elementen in wetenschap en onderzoek mogelijk worden overtuigend aan te tonen, dat hun stellingen – door de twijfelaars aangevochten of verworpen – op waarheid berusten, terwijl de onzekeren de kracht niet zullen bezitten om aan de zo optredende vernieuwing, de zo tot uiting komende eerlijkheid en waarheid nog langer het hoofd te bieden. In de komende maanden zal hieruit nog veel belangrijks voort kunnen komen, al zal het niet onmiddellijk te verwerkelijken zijn, want weerstanden en commerciële voorzichtigheid zullen vaak remmend werken. Indien men bepaalde ontdekkingen of uitvinden in deze dagen tracht te onderdrukken, zal blijken, dat een tweede uitvinding van soortgelijke inhoud en betekenis werd gedaan. Daardoor zullen op den duur zovele verschillende punten op de wereld zijn, waarin een bepaalde kennis bestaat, of een bepaalde wetenschap ontwikkeld werd, dat dergelijke ontwikkelingen niet meer geheim gehouden kunnen worden en bepaalde vaststellingen niet meer te loochenen zijn.

Voor ons was het aardig om bij het ontstaan van de wolk van geestelijke kracht de aarde gade te slaan en te zien, hoe een deel daarvan door de aarde werd opgenomen. Daarbij bleken vele metalen opvallend sterk te gaan stralen. Nu heeft een metaal voor ons waarnemingsvermogen vaak een betrekkelijke koele glans, zonder veel tintelingen; maar metalen als koper en ijzer kregen nu een tintelende, meer levende uitstraling. Dit brengt ons tot de conclusie, dat metalen voor de mensen in deze dagen gevaarlijk kunnen zijn, maar ook een grotere kracht zullen kunnen betekenen, dan ooit tevoren. Dit kan voor de mensheid van groot belang zijn, vooral in betrekking tot de geneeskunde. Wanneer iemand bv. een tekort aan ijzer heeft en ijzeroxide in organisch verwerkte vorm krijgt, zal men bv. kunnen bemerken, dat de reactie daarop 3-4 malen zo groot is als logischerwijze verwacht zou kunnen worden. Iemand, die een koper- groenvergiftiging of loodvergiftiging oploopt, zal er rekening mee moeten houden, dat ook de schadelijke gevolgen 3-4 malen zo groot zijn als normaal.

Hiermee snijden wij tevens de vraag aan, hoe de mens dan eigenlijk wel moet staan tegenover de materie, die hem omringt. Gezien de beperkte waarnemingen en onderzoekingen op dit gebied, die wij tot op heden in dit verband deden, treedt het volgende naar voren:  Wanneer men positieve gedachten aan anderen wil zenden, maar tevens deze gedachten ter versterking van de werking en vergroting van de werkingsduur in materie vast te leggen, zal op het ogenblik met zeer goede resultaten de volgende metalen voor het fixeren van de gedachtewerking en invloed kunnen gebruiken. Goud vooral voor meer geestelijke waarden. Zilver, legering van zilver en koper, geel koper, brons en ijzer kunnen alleen voor genezing gebruikt worden. Lood dient men op het ogenblik geheel te vermijden. Wees voorzichtig, wanneer u met lood en loodhoudende producten te maken hebt, want lood is de eerste tijd wel zeer negatief en gevaarlijk voor de doorsnee mens. Loodvergiftigingen zullen dan ook meer dan normaal voorkomen.

Voor het nieuwe leven, heeft de inwerking van het Licht en de activiteit van bepaalde stoffen ook zeker een betekenis. Alle eigenschappen zullen op het ogenblik versterkt worden, waardoor een afwijking van chromosomen van het meest waarschijnlijk patroon, maar ook een evenwichtiger en juister ontwikkeling van de vrucht verwacht kunnen worden. Geboortefouten zullen in de komende dagen ernstiger worden; een tendens, die geldt voor allen, die dus in de afgelopen negatieve periode beschadigd werden. Degenen, die deze geboortefouten niet bezitten, maken een zeer voorspoedige ontwikkeling door, waarbij vooral de werking van de hersenen geactiveerd wordt. De komende generatie zal dan ook beschikken over verstandelijke capaciteiten en z.g. paranormale begaafdheden. Ook een versterking van de geheugenfuncties kan voorkomen. Daarom menen wij, dat over enige jaren genieën zich zullen manifesteren. Vooral, wanneer de ontwikkeling van de geest en het lichaam tijdens de jeugd gelijke voet weten te houden, kan rond 1979 sprake zijn van een golf van wonderkinderen op de wereld. Dat is een resultaat van de geestelijke kracht die in deze dagen de aarde beroerde. Hierdoor zal de mensheid in een moeilijke tijd over de noodzakelijke denkers e.d. kunnen beschikken en een oplossing kunnen vinden voor vele problemen, die uit de ontwikkeling van de afgelopen jaren en de jaren tot 1977 voortvloeien.

Daarnaast zijn wij bij het onderzoek uitgegaan van de gedachte-uitstraling der mensheid als geheel en de wijzigingen in denken, die tijdens de inwerking optraden bij enkele individuen. Ook hieruit zijn enkele voorlopige conclusies mogelijk. De mens heeft vaak de neiging van een hoogtepunt van de ene stemming, over te slaan in de andere, meestal daarbij gaande van positief of vreugdig naar negatief, woede of neerslachtigheid. Nu blijken zowel positieve gedachten en impulsen, als negatieve gedachten en impulsen, een grote versterking te ondergaan. Daarom is het waarschijnlijk, dat vele mensen binnenkort een meer dan normale onevenwichtigheid in zichzelf ontdekken. De gevolgen hiervan kunnen bijzonder onaangenaam zijn.

Nu onze raad. Zorg er boven alles voor, dat u zoveel mogelijk uw evenwicht en gelijkmoedigheid behoudt. Laat u niet opzwepen tot een al te grote verwachting, of een al te stralende vreugde. Laat u evenmin tot woede, dan wel tot een gevoel van algehele verlatenheid en nutteloosheid voeren. Al het extreme is, daar het versterkt wordt door de nu inwerkende krachten, voor de mens werkelijk gevaarlijk. Wat u dan wel moet doen? Allereerst dient u uw gedrag en reacties van deze dagen af te stemmen op alles wat u innerlijk als volledig werkelijk, als waar, ontdekt. Alles, wat nog een denkbeeld schijnt of misschien zelfs beseft wordt als een zuiver uit eigen denken voortkomende reactie, dient beheerst, vermeden, of onderdrukt te worden. Vooral is het belangrijk, dat alle haat, alle verwerpen en alle benijden daarbij zoveel mogelijk onderdrukt worden. Deze op zich misschien niet belangrijk lijkende, gevoelens, en de daaruit voortkomende schijnbaar onbelangrijke handelingen of nalatigheden, kunnen ten gevolge hebben, dat u uw medemensen voorgoed van u vervreemdt.

Wanneer u, zonder in uzelf enige haat of nijd te kennen, iets als voor uw leven, geluk, of werken, als noodzaak meent te erkennen, hoeft u daarover niet meer te gaan praten. Gezien hetgeen ik reeds heb gezegd, zult u beseffen, dat dit vervuld moet worden en wel door eigen werken en zoeken. Krijgt u te maken met mensen en omstandigheden, die u niet geheel beheersen kunt, aanvaard de zaak. Wees fatalist, wanneer u na ernstig pogen blijkt, dat u werkelijk niets kunt bereiken. Vraag u goed af, of het gewenste werkelijk als goed voor mens en geest wordt ervaren. Alles, wat u in deze dagen volbrengt, dient u te ervaren als goed en redelijk voor uzelf en alle anderen, die daarbij betrokken zijn, want de werkelijke belangrijke mogelijkheden van deze dagen schuilen in gedachten en daden, die gebaseerd zijn op een zo groot mogelijke liefde voor de Schepper en de medemens. Nogmaals: wanneer iets niet te verwerkelijken blijkt, leg u er bij neer, maar laat het streven in uzelf voortbestaan. Alles, wat door mensen en geesten gedroomd, gedacht wordt, kan in deze dagen tot werkelijkheid gemaakt worden, mits er een band tussen het beeld en levende mensen of wezens bestaat.

Vele mensen denken nogal eens esoterisch. Dit woord heeft niet altijd de hoge en goede betekenis, die men in deze kringen daaraan pleegt te verbinden, Esoterisch denken en streven wil namelijk ook wel eens zeggen: wereldvreemd zijn. Wees altijd realist, bewust van de werkelijkheid, maar laat het gebeuren der wereld u nooit binden. De mens, die in erkenning van de feiten rustig en gestadig doorwerkt aan zijn geestelijke vervolmaking, daarbij uitgaande van de geestelijke waarden, maar zichzelf en de stoffelijke wereld noch de stoffelijke maatstaven zoveel mogelijk aanlegt, zal het meeste kunnen bereiken. Zo iemand zal een zuiver inzicht in eigen wezen, maar ook van de mogelijkheden van de wereld verwerven. Hij zal zien, welke stoffelijke en geestelijke mogelijkheden in de wereld ontstaan en ontdekken, dat de mens mogelijkheden bezit, waarvan hij nooit gedroomd heeft. Hij zal ontdekken, dat gedachten, dromen en wensen, die de wereld reeds lang vergeten scheen te hebben, in deze dagen herleven en zich hernieuwd ontwikkelen. Dit geldt voor de enkeling, zowel als voor de massa, maar toch heeft dit herleven een inwerking, die voor de eenheid, en het vormen van de mensheid tot één geheel, als mogelijkheid omvat.

De mens, die zich bezig houdt met het hanteren van geestelijke krachten – zowel de magiër als anderen – zullen er rekening mee moeten houden, dat alle werken met de geest op het ogenblik snellere reacties wekt dan normaal, terwijl ook de afweer van de Lichtere mens voor alle duistere krachten en alle, met zelfzucht gebonden magie veel groter is in deze dagen, dan voor kort mogelijk was. De inwerking van een magische bezwering, een gebed, een aanroeping, zal in deze tijd eveneens veel groter zijn, dan men zich kan denken. De onzelfzuchtige samenwerking met Lichtende krachten, het aanroepen daarvan, het uitzenden daarvan, het uitzenden van gedachten van Licht, heeft een zeer sterke inwerking, waarbij de sferen en de geest onmiddellijk mede betrokken geraken. Langs deze weg kan op het ogenblik zeer veel tot stand worden gebracht via de sferen, maar kenbaar op aarde in zijn uitwerking. Indien ik u een raad mag geven? Let eens op, wat er op het ogenblik in u verandert, wat er zich innerlijk in u afspeelt. Vraag u daarbij eens af, of ziekten en neerslachtigheid van de laatste weken, maar vooral van de laatste dagen, niet in verband kunnen worden gebracht met negatieve gedachten en inwerkingen, die tot voor kort voor u normaal waren, maar door de invloeden van deze tijd in het onredelijke versterkt werden, zo onder meer uw zenuwkracht aantastende.

Realiseert u zich, dat in deze dagen vele oude problemen opeens opgelost worden. Dit is niet in de eerste plaats te danken aan uw eigen handigheid, maar aan het feit, dat u voor anderen veel doet, voor anderen denkt en niet slechts voor u zelf streeft. Dergelijke inwerkingen kunnen voor de meeste mensen na rond 30 dagen kenbaar worden. Weet u dat u alleen reeds door uw eigen instelling de materie rond u beïnvloedt en aan de stoffelijke mogelijkheden en waarden rond u, vooral het antwoord, dat de wereld, de mensen en de Geest geven op dit denken, handelen en streven beïnvloedt. Het antwoord is in overeenstemming met uw streven en werkelijke instelling. Aan de gebeurtenissen der komende tijd kunt u dus erkennen, wat u bent en welke mogelijkheden er voor u bestaan. Hebt u eenmaal uw maat gevonden, weet u, wat voor u bereikbaar is, dan dient u daarvan bij alle verdere bestrevingen voorlopig uit te gaan.

Helaas beschik ik niet over de woorden, om dat alles zonder enige twijfel duidelijk te maken. Daarvoor dient de sfeer gemanipuleerd te worden, zodat innerlijk kan worden ervaren, wat met woorden niet gezegd kan worden. Gelukkig bestaat de mogelijkheid, dat na de pauze een spreker van zeer hoge en Lichtende sfeer zicht tot u zal wenden, die deze mogelijkheid beter dan ik zal weten te gebruiken, om u het onzegbare aan te laten voelen. Ik kan dit alles slechts uitdrukken in raadgevingen.

Ga bv. in deze tijd niet een verandering in uw leven aanbrengen als gevolg van een impuls, maar ontleed steeds eerst dat wat is, en ga daarvan uit.

Wanneer u meent, dat u uzelf voldoende kent, ga alle feiten nog eens na, controleer alles, wat u omtrent uzelf stelt, als een boekhouder, die er zeker van moet zijn, dat zijn rekening werkelijk klopt.

Vraag je steeds af, wat jezelf bent, wat je kunt, wat je bezit en wat je met dit alles tot stand kunt brengen, vóór je je door een impuls er toe laat brengen zonder meer te handelen, of onoverlegd te handelen.

Wanneer je alles goed overwogen hebt, daarbij het eigen levensdoel in het oog houdende, kun je bewust kiezen en je zal de juiste gelegenheid, de juiste mogelijkheid, haast instinctief beseffen. Schrik in dat geval niet terug voor een oplossing, die misschien wat minder conventioneel is, of afwijkt van uw oude gewoonten.

Wanneer men op deze wijze een band tussen uiterlijke en innerlijke wereld tot stand brengt, zal men tot zijn verbazing ontdekken, dat de innerlijke problemen en doeleinden van de mens wel degelijk bij anderen in de stof en in de geest weerklank zullen vinden, dat men de mensen beter begrijpt en meer met hen kunt bereiken.

Nog enkele feiten over de wolk van kracht, waarover wij spraken.

De onmiddellijke en sterke inwerking is reeds afgenomen, maar de kracht zelf zweeft a.h.w. in de atmosfeer der aarde, in de sfeer der stoffelijke mensen. Deze kracht zal niet altijd zo vluchtig blijven, doch zal zich kristalliseren. Daarbij zal die kracht zich vooral vastzetten op die punten, waar reeds enige overeenkomstig Licht aanwezig is in mensen of dingen. Ofschoon de vorm verandert, blijft het potentieel van deze Lichtende kracht gelijk. Wanneer men enkele kristallen daarvan zou bezitten, beschikt men over een onmetelijk vermogen tot goed. Natuurlijk zullen de meer ingewijden daarvan profijt trekken, maar ook anderen hebben zeker de mogelijkheid hiervan gebruik te maken. De mens, die eigenwijs is, alles op zijn eigen wijze wil regelen en toch deze kracht zoekt, zal ontdekken, dat deze kracht zich van hem afwendt. Hij heeft in feite schade van de werkingen en geen profijt.

Daarbij kan het volgende belangrijk zijn. Elke mens heeft zijn eigen methoden om met het Oneindige te spreken. Sommigen bidden tot God, anderen doen iets voor hun medemens, weer anderen incanteren enz. Welke methode u ook gebruikt, de uitwerking en de kracht daarvan is op het ogenblik meer dan normaal intens. Naarmate u dit meer doet in die periode dat deze kracht nog als een vluchtige wolk om de aarde gaat, hoe grotere mogelijkheid u hebt om iets van die kracht blijvend bij u te kunnen houden. Ik durf niet in te schatten, hoe lang deze kracht nog actief blijft of regelmatig vernieuwd zal worden. Wel weet ik zeker, dat degenen, die op de vooromschreven wijze handelen en denken, met een rijkdom aan levenskracht en mogelijkheden, ook na het ophouden van de inwerking vanuit de Hogere Geest, in staat zullen zijn voort te gaan met het uitzenden van gedachten en het inwerken op stof en geest, zoals dit nu mogelijk blijkt, dankzij de activiteit van hogere krachten. Dit houdt tevens in, dat ook alle streven naar innerlijke kracht, bewustwording en weten, onder de huidige omstandigheden voortgezet zullen kunnen worden, tot men de aarde verlaat voor een ander arbeidsterrein.

Nog enkele opmerkingen vóór ik eindig.

Wanneer op aarde enerzijds een grotere harmonie mogelijk wordt en meer bereikt kan worden, zullen aan de andere kant ook de bestaande tegenstellingen toenemen. Wel mogen wij natuurlijk aannemen, dat de mogelijkheden tot samenwerking aanmerkelijk groter worden. Of dit een bewustwording is, zoals menigeen zich die nu denkt – het ontstaan van ware broeder- schap, onderling begrip e.d. – mogen wij dus wel betwijfelen. De broederschap zal toenemen, niet als een verlossing der mensen in korte tijd, maar eerder als een olievlek, die zich steeds uitbreidt en langzaamaan voor enige tijd – misschien zelfs blijvend – de menselijke onrust en vijandschap wat kalmeert. Harmonie en broederschap zijn in deze dagen niet meer, zoals verkeerdelijk wordt aangenomen, iets, wat door het menselijk denken en door menselijke redelijkheid bereikt kan worden. Zij worden eerder bereikt door aanvaarding van anderen zonder meer. Menselijk denken en menselijke rede maken broederschap met iedere mens onmogelijk. De inwerkingen van heden zullen dan ook op dit terrein, ongeacht de onaangename nevenverschijnselen, trachten het menselijk gevoel te laten prevaleren. Hierdoor zal men een eenheid van streven en werken kunnen beseffen, die nimmer op zuiver redelijke wijze kan worden uitgedrukt. Ook wederzijds respect is een kwestie van gevoel.

Eenheid in de toekomst is, mede dank zij de nu werkzame krachten, inderdaad mogelijk, maar vergeet daarbij niet, dat geschillen en tegenstellingen in de komende dagen eerst nog toe zullen nemen, omdat in vele mensen en staatslieden nu eenmaal ten overstaan van eenheid een negatieve instelling bestaat en dus voor hen de heersende kracht een verder zoeken van afscheiding en een verder exploiteren van vooroordelen bevordert.

Verder wijs ik u er nog op, dat het negatieve begint met alle positieve krachten zoveel mogelijk te absorberen. Dit veroorzaakt een zekere traagheid en eist dus vooral in het begin een grotere inspanning van allen, die positief denken en leven. Eerst wanneer de zaak op gang komt en het negatieve dus niet méér kan absorberen, zal een snelle vooruitgang van de wereld als geheel mogelijk worden. Dit verduidelijkt misschien enige aspecten van het proces, dat zich op het ogenblik ook internationaal afspeelt.

Ten laatste, gezien de versterking van de gedachtekracht, zal in deze dagen een krachtveld van grote intensiteit kunnen worden opgebouwd. Een eenvoudige daad van broederschap schept reeds een zeer grote kracht. Hoe meer de mensen dergelijke krachten scheppen, en de stof, die nog niet als mens kan beseffen, doordringt met beelden van krachten, broederschap en eenheid, ja, zelfs van een afstand doen van geweld, hoe sterker uw wereld aan deze drang zal moeten gehoorzamen. Zelf zult u eveneens ervaren, dat elke kracht, die voor u aanvaardbaar is, in deze dagen na korte tijd reeds bij u het gevoel wekt in één geheel opgenomen te zijn. Voor de meer bewusten gaat dit gepaard met een innerlijke trilling, een optreden van spanning, alsof er juist een magisch wachtwoord is gesproken. De negatieven zullen door hun verwerpen een steeds groeiend besef van verlatenheid in zich voelen rijzen. De werkelijk geheel bewusten zullen, daar zij de innerlijke eenheid, reeds kennen, alles eerder als een stille vrede ondergaan.

Haast iedere mens kan op betrekkelijk eenvoudige wijze deze spanningen en ervaringen voor zich realiseren. Door voor uzelf de namen te spreken, de woorden te herhalen, die u een beeld van hoge waarde en eenheid geven, zult u reeds de genoemde spanningen ondergaan. Nu vraag ik u alleen: Wanneer eenmaal die spanning door u is ondergaan, wilt u dan uw gedachten eens richten op alles, wat u als werkelijk goed en noodzakelijk erkent? Op deze wijze zult u ook bijdragen tot een verbetering van de wereld. Ervaringen op paranormaal terrein en een beter begrip voor de werkelijke beweegredenen van de medemens, kunnen hiervan reeds onmiddellijk het gevolg zijn. Vrees hiervoor niet, het zal u te stade komen. Leef vooral uit uw gevoel en zie de rede als een middel om de aangevoelde mogelijkheden, waarden en plichten op de meest juiste wijze te volbrengen.

Leer dit alles voor uzelf en anderen tot uitdrukking te brengen in een eenvoudig, voor anderen misschien zelfs nietszeggend, gebaar of woord. Vrees niet in herhalingen te treden. Dit kan zelfs nuttig zijn, wanneer u uitgaat van uw eigen aanvoelen, uw eigen streven van het ogenblik. Daarna moet u normaal verder gaan, alsof u niets bijzonders had gezegd of gedaan, want dit brengt de kracht tot uiting, die de mens op het ogenblik is gegeven om eigen bewustwording te versnellen en de bewustwording van anderen te bevorderen. Bid, zo u wilt, maar bedrieg uzelf niet met schijnvroomheid, beleef de krachten van deze dagen, vrienden, dan zullen de banden van broederschap tussen u en ons, tussen ons allen en de Lichtende kracht, helpen.

Ten laatste wijs ik u erop, dat de volgende spreker van bijzondere kracht is en uit het hogere Licht stamt. Gezien de werkingen van deze dagen en de reeds vele malen door mij genoemde versterking van menselijke gedachtekracht, die ook in de sferen voor de geest op enigszins andere wijze bestaat, zal een eenvoudige handeling van broederschap, van gelijkstrevendheid, een afwijzen en verwerpen van vijandschap zelfs, een krachtveld doen ontstaan, waarin ook de hogere krachten de wereld kunnen benaderen en zich duidelijker dan ooit zullen kunnen manifesteren. Ook als een persoonlijk contact zullen deze hogere invloeden op kunnen treden. De mens, die dit ondergaat, zal dit eerder voelen als een innerlijke noodzaak, een behoefte tot het geven van broederschap, het geven van hulp aan anderen. In dat geval zult u – alleen door uw gevoelens te volgen – het hogere Licht in uzelf kunnen ervaren. Toch wordt u dit alles niet in de eerste plaats gegeven om uw persoonlijke bewustwording en wordingsgang te versnellen, maar om in harmonie met het geheel te kunnen leven en werken.

Dit houdt in, dat wij allen in sferen en op aarde, alleen door ons op de juiste wijze in te stellen, op de juiste wijze te reageren op de mogelijkheden, die voor ons bestaan, steeds weer deze spanning kunnen doen rijzen en zo de banden met de hoogste geesten in de kosmos binnen het zo gevormde veld op de meest juiste wijze ervaren. Vroeger knielde men uren neer en bad, steeds weer herhalende: “God, ik heb U lief”. Dan ontstond een toestand van verrukking. In deze dagen kan men – eenvoudig door een daad te stellen, een woord te spreken, die het gevoel van eenheid met al het levende tot uitdrukking brengt – hetzelfde en méér bereiken. Juist dit erkennen van eenheid, dit besef van harmonie, wekt krachten in en rond de mens, meer dan in deze tijd door middel van gebed ooit te verwerven zou zijn. Eenvoudig gezegd: de waarde van de innerlijke mens is gelijk aan de kracht van de kosmos. Door uit te gaan van eigen gevoelswereld en zich te baseren op eigen gevoelsbeleven, zal men dit zelf kunnen ervaren.

Dit klinkt u misschien te eenvoudig. Wij zijn hier tezamen, geesten uit verschillende sferen, mensen met geheel verschillende gedachten, gevoelens, begeerten, angsten enz. Maar op het ogenblik zijn wij gebonden door een gezamenlijk streven. Wij zijn broeders en zusters. Ook wij in de geest maken hier geen enkel voorbehoud en aanvaarden, dat wij geheel met de mensheid gebonden zijn, geheel met de mensheid tezamen verder zullen moeten streven en daardoor hebben wij een kracht geschapen. De juistheid van onze band maakt het een spreker uit het hoogste Licht mogelijk zichzelf in dit gezelschap te uiten. Op het gevaar, dat u mij hier nog niet zult kunnen volgen, dat u mij overdreven zult vinden, meen ik zelfs te moeten stellen, dat een oprecht gemeend “broeder” of “zuster” nu even belangrijk en werkzaam is, als het gebruik van de heiligste namen als Jahweh, Adonai e.d. Want eenheid is de werking, die deze dagen beheerst.

Indien men slechts dit begrip van eenheid in zich draagt, zal de Lichtende kracht zelf alles suppleren, wat men misschien te kort schiet op ander terrein. Op het ogenblik zal een incanteren voor de meest bewuste ongewoon grote krachten kunnen wekken. Maar dan moet ook de meer bewuste innerlijk aanvoelen en beseffen, wat hij zegt en doet. Daarom mijn steeds weer herhaalde raad: mens, ga in deze dagen vooral uit van je innerlijke gevoelswereld, waarin je het meest intens leeft. Realiseer u hierbij verder nog, dat de vraag van slagen – of falen – voor geheel uw wereld, het verschil tussen ondergang en geluk, van u afhangt. Dankzij de kracht, die op het ogenblik uw wereld doordesemt, heeft u zelf de mogelijkheid iets te doen aan de misstanden, die voortkomen uit een niet harmonisch zijn van de mensheid.

Misschien twijfelt u na dit alles toch nog. Ik kan het mij voorstellen. Ik heb mijzelf meerdere malen herhaald, maar wat ik heb gezegd, klinkt voor de mensenoren wel zeer irreëel. Daarom stel ik een proef voor, die juist nu genomen kan worden.

Kies een ogenblik, waarin u zich geheel kunt ontspannen. Laat uw gedachten dwalen, tot er in u een beeld rijst, waarvan u zegt: dit is voor mij op het ogenblik alles, dit is het meest belangrijke… Overdenk dit punt dan bewust en vraag uzelf af, wat u daarmee kunt doen. Meestal zult u daarmee héél weinig kunnen doen, volgens de menselijke rede, spreek dan het woord van broederschap, laat de ene gedachte van harmonie in u rijzen, maak dat ene besliste gebaar. Wacht daarna, niet lang, want meer dan 2 of 3 dagen wachten is zelden noodzakelijk. Beschouw dan opnieuw het beeld, dat u tot deze magische handeling, dit woord enz., bracht en ga de gedachten, zo goed u kunt, nog eens na. U kunt desnoods de eerste maal na afloop even noteren, waarmee u zich bezig hield. Vraag u nu af, wat er sinds dat ogenblik veranderd is, zowel in de situatie, als in uw eigen denken. Dan zult u ontdekken, dat het geheel gelukkiger is, dat er meer harmonie in schuilt. In zeer vele gevallen zult u zelf tastbare resultaten binnen deze korte termijn zien ontstaan.

ESOTERIE

Vrede zij u, vrienden.

In deze dagen van spanning en verwarring, maar ook van grote werkingen en helder Licht, wil ik een ogenblik met u spreken over alles, wat – zowel voor het volgen van de innerlijke weg, als voor de mensheid – zo belangrijk is.

Een ieder zal in het leven zijn eigen weg moeten kiezen. Niemand kan een Meester of een kracht volgen, tenzij hij dit met geheel zijn wezen en zonder voorbehoud doet.

Gij kunt niet gelijktijdig in armoede met een leraar als Jezus langs de wegen trekken en een deel van uw bezit bewaren.

Gij kunt niet gelijktijdig geestelijk werken en geestelijk bereiken, en toch gelijktijdig stoffelijke voordelen voor uzelf verwerven en behouden, die niet onmiddellijk met de geestelijke weg verbonden zijn.

Alle kracht, alle waarheid, alle wijsheid, kan worden teruggebracht tot een zeer eenvoudige stelregel: “Doe de naaste steeds datgene, wat u ook voor uzelf begeert. Geef steeds aan anderen en vraag niet voor uzelf.” Maar deze stelregel is te zwaar en klinkt voor velen ook te eenvoudig om in de praktijk te worden omgezet.

Nu wil ik trachten u iets te tonen van de wereld, waarin ik leef en het werk, dat wij trachten te doen.

Gij, mensen, zijt uiteindelijk als vlinders, nog besloten in de cocon van menselijke leven, werken en denken. Maar in u draagt ook u reeds de trillende wieken van een kosmisch bewustzijn, in u beseft u reeds de mogelijkheid van een opwieken tot de bron van al het Zijnde zelf. In u spreken, gedurende uw stoffelijk leven en denken, terwijl gij meent te dromen in uw stofgebondenheid, reeds de hoogste krachten, want gij zijt deel daarvan.

Wij nu leven in een wereld die is als het oneindige Licht, waarin ons wezen zich heeft uitgespreid van grens tot grens. In ons spreken de gedachten van geest en mens, in ons klinkt het lied van de sterren, in ons is de werking zowel als de voltooiing van het Goddelijke kenbaar. Niet zijn wij reeds degenen, die zijn ingegaan tot de allergrootste en hoogste wijsheid, waarin geen werkelijke terugkeer tot de verdeeldheid van het persoonlijk bestaan meer mogelijk is, maar wij kennen. Zo is ons wezen gelijktijdig met u in alle werelden en in alle sferen. Wij weten, dat slechts in eenheid een bereiken mogelijk is.

Gij, mensen, kunt niet alléén leven, gij kunt niet alléén sterven. Zo kunt gij niet alléén God erkennen, of alléén de grenzen trekken, die de sombere werelden van het duister omschrijven. Alles vloeit voort uit de band tussen u en het leven, tussen u en de mens, tussen u, de Geest en God. Daarom spreken wij, zo goed wij kunnen, tot de mensheid. Soms is het mij mogelijk, of aan een van mijn broeders, een enkele pode uit te stulpen en via een menselijk voertuig te spreken, of daarin een bepaalde gedachte, een bepaald besef, naar voren te brengen.

Belangrijker dan dit is ons werk met de geestelijke waarden, met de geestelijke wereld en innerlijke mogelijkheden van de mens. Hier moeten wij uitgaan van het standpunt, dat wij gelijk zijn. Toch omvamen wij een kosmos en leeft gij in een voor ons onmetelijk klein stipje van tijd en ruimte.

Wanneer ik gelijkheid met alles erken, een gelijkheid, die niet gelegen is in het bereikte, maar opwelt uit het Zijn zelf, kan ik u immers benaderen, u helpen, kunnen wij gezamenlijk de schoonheid van de Voleinding kennen.

Spreek niet over goedheid, over deugd, of over schoonheid, want dit zijn slechts de namen, die de cocon geeft aan innerlijk Licht, wanneer zij nog aardgebonden geest bindt en op de aarde doet wonen, vóór zij haar eerste verandering ondergaat.

Spreek niet over zonden en schuld, maar spreek alleen over het antwoord dat men zelf aan de wereld geeft. De macht, die ons werd gegeven, is een macht van Licht het is een zwaard van rechtvaardigheid. Willen wij u helpen, zo zullen wij u dit Licht moeten geven, zo zullen wij u dit zwaard moeten overhandigen en zullen niet meer uit onszelf kunnen bestemmen, wat u daarmee doet. Misbruikt gij de macht, die u gegeven is en wordt, misbruikt gij de kracht, die in u leeft, zo lijden wij daaronder. Toch weten wij, dat ook hierdoor de voleinding naderbij komt.

Mensen, besef, hoezeer gij met elkaar, hoezeer gij ook met de werelden van de geest, verbonden zijt. Beschouwt u niet als de minderen, maar aanvaardt een ieder in zijn eigen waarde en betekenis, hem erkennende als uw gelijke.

Zeg nimmer, dat gij zult volbrengen in de toekomst, want zij, die dromen en in dromen aan hun idealen en ideeën bouwen, verteren hun krachten maar al te vaak in deze nutteloze dromerijen. Het kleine, dat gij nu volbrengt, is datgene waaruit de mogelijkheid en de kracht van morgen zal ontstaan. De mogelijkheid en kracht van morgen zal niet kunnen schuilen in de dromen en gedachten, die gij niet uit, maar de hoop werkelijk te doen worden, en aan uzelf en anderen waar te maken.

Bij ons is er een wet, die staat boven alle anderen. Men noemt dit wel de wet van de Christusgeest. Het is de wet, die alles, zelfs de andere Goddelijke wetten, in belangrijkheid en waarde overtreft. Het is De Wet van Ware Liefde. De wet spreekt van een liefde, die is, die leeft en, of voor zich geen waarden bezit, of bezit kent, maar slechts voor anderen. Deze liefde en haar wet is sterker, dan de gekende en zo vaak gevreesde wet van oorzaak en gevolg. Wie de kracht van deze werkelijke liefde in zich draagt, zal dan ook het karma maken tot de last en het speeltuig der onbewusten. Deze liefde is sterker dan alle wetten van evenwichtigheid, want wie ware liefdekracht in zich draagt, maakt alle dingen één. Zo is er geen evenwicht en geen compensatie meer noodzakelijk. Hij, die waarlijk liefheeft, delgt het duister en delgt de werelden van Licht, alles tezamen brengende in één enkel fonkelend juweel van bewustzijn, waarin alles behouden, waarmee alles verbonden is.

Meer dan ooit is de wet thans: Volgt de Christusgeest. Leer de werkelijke banden in het Al aanvaarden, die niet zijn een zichzelf zoeken, maar de liefde voor al het geschapene, zonder uitzondering, zonder voorbehoud, zonder beperking.

Weest, mijne vrienden, vrij! Niet vrij van al datgene, dat door u als een lastige band wordt ervaren, maar vooral vrij van het nodeloos verzet tegen uw eigen wezen en de kracht, die u, volgens de inhoud van dit wezen, verder doet gaan door werelden en sferen. Weest bovenal vrij om het Licht in u te aanvaarden, dat steeds rond u is, want hij, die een beperking stelt op aarde en wellicht vreest, dat in het Licht een demon schuilt, of dat het Licht hemzelf zal verdelgen, zal de waarheid van het Licht in deze dagen niet kennen en in zich de kosmische waarheid niet kunnen dragen, die geopenbaard wordt.

 Dit worden de dagen van waarheid, dit worden de dagen van erkenning, dit worden de dagen van begrip. Indien gij, wetende, dat deze dagen zó zijn en zó de nieuwe mens ontvouwen en de nieuwe tijd aankondigen, dit alles verwerpt, zult gij aan de krachten dezer dagen ten gronde gaan. Maar indien gij aanvaardt, zult gij weten, dat zuilen van Lichtende kracht met en rond u zijn, zonder pauze, zonder uitzondering, zonder enig voorbehoud, opdat gij één moge zijn met het Licht in de kosmische werkelijkheid, die is Gods scheppende liefde, welke alles beheerst.

Gij, zoals gij hier zijt, zult moeten zoeken naar uw eigen innerlijke wijsheid en eigen innerlijke waarheid. Maar, zo zeg ik u, indien gij in waarheid beseft, dan wijdt de kracht des Lichts, die nu leeft, u in tot het priesterschap. Want ziet, het rijk der priesters, dat tot deze dagen verborgen was, zal openbaar worden. De wet, die vergeten was, zal op aarde nieuw geschreven zijn. Het levende Licht, dat de aarde verlaten schijnt te hebben, zal zijn kenbaar teken aan de hemelen heffen, zijn stempel drukken op de aarde en zijn naam schrijven in de harten der mensen.

Dit is de tijd van vreugde, de tijd van verwachting, maar ook is dit de tijd van strijd. Want de demonen en krachten, die het Licht vrezen, verzetten zich en zullen een laatste maal hun stormloop tegen Licht en waarheid beginnen. Daarom zeg ik u: Gij, die dit alles verneemt, ga toch uw eigen weg. Ga zelfstandig uw weg, maar besef dat de verborgenheid van het priesterrijk wordt verbroken. De gebondenheid van de krachten van de geest wordt weggenomen.

Zo zult gij kennen, zelfs in de strijd, ja, zelfs in de nood, die deze tijd zal moeten kenmerken, de vreugde van eenheid met het Al-zijnde, de kracht om tot uitdrukking te brengen, wat er in u leeft en zo voor uzelf en anderen de weg tot de eenheid te scheppen, waarin waarlijk de Christus Zich openbaart, de wijsheid waarlijk leeft en ook wij, deelhebbend aan uw leven, tot u zullen mogen spreken zonder geleende stem, als gelijke tot gelijke.

Dit is de boodschap, die ik u heden breng. Dit is het offer van mijn kracht aan uw wezen: dat de vrede des Scheppers en de Kracht des Lichts met u mogen zijn, dat uw ogen zien achter de sluier, opdat gij in waarheid het geluk moogt vinden in de kosmische eenheid, de harmonie der werkelijkheid, erkennende al het geschapene als gelijk aan het Ik en deel van het eigen Zijn…

image_pdf