Omgaan met aarde en natuur in praktijk

image_pdf

7 mei 2013

Zo, vanavond is eigenlijk de eerste avond of ik zou bijna zeggen de inleidende avond voor een totaal nieuw programma met meer praktische zaken, vooral wat de aarde en de natuur aangaat. Dus gaan wij met de idee die wij langs onze zijde hadden om met deze groep uit te werken en met uw akkoord daar ook na de Wessac aan beginnen.
En daarom zou ik deze avond graag als een soort voorbereiding beschouwen van hetgeen wij samen gaan realiseren. Ik zou even – en dit is misschien niet de gewoonte tot hiertoe geweest – maar mezelf voorstellen. Ik ben degene die u – ik zal het zo uitdrukken – zal begeleiden. Dit wil niet zeggen dat ik elke les zelf zal geven, maar het wil wel zeggen dat de sturing en een groot deel van hetgeen gegeven wordt door mij zal gebracht worden. En omdat we praktisch werken, heb ik ook voor een naam gekozen die u dan kunt in gedachten nemen om eventueel, wanneer dit noodzakelijk is, een wisselwerking te bereiken. En voor jullie zal ik Broeder Ambrosius zijn. Op het ogenblik dat u vindt dat u persoonlijke contacten nodig hebt met mij, dan hoeft u enkel maar aan mij te denken onder deze naam en zult u kunnen ervaren dat u daarop antwoorden krijgt die voor u passend zijn.
Dit is een totaal andere werking of gaat een totaal andere werking worden dan jullie gewoon zijn. Ik wil jullie echter ook nog op attent maken dat wij het te allen tijde belangrijk blijven vinden dat u zelfstandig blijft nadenken, dat u ook uw eigen mening vormt. We gaan zaken zeer praktisch naar voor brengen. We gaan ook jullie oefeningen geven waar je handigheden met aanleert, kennis met opdoet, die je kunt gebruiken in de komende tijd. Maar ondanks dat blijft het toch steeds belangrijk dat u zelf daarover nadenkt, dat u zelf daarmee bezig bent en zelfs eventueel, het kan, een afwijkende mening erop na zou houden. Dat stoort ons niet.
Wat wel van belang is, is uw inzet. Wij verlangen of vragen van u dat wanneer wij bijvoorbeeld in een les bepaalde oefeningen doorgeven dat u wel degelijk de tijd vrij maakt om deze oefeningen uit te voeren. Zelfs wanneer dat dit voor u misschien moeilijk is. Ik kan mij voorstellen dat vooral voor diegenen die in stedelijke gebieden wonen, het niet steeds evident zal zijn om met bepaalde delen van de natuur in contact te komen. Dit zal misschien soms wel een kleine inspanning vragen. Maar wanneer u werkelijk kennis wilt gaan opdoen, kennis die in de toekomst van groter belang gaat zijn dan de huidige wetenschappelijke kennis; want daarvan gaat u zien dat die op vele terreinen blok loopt, Ja, dan moet u daar even kleine inspanningen toch voor over hebben.
U zal opmerken dat in de lessen er aardig wat van wat men vroeger heeft omschreven als bijgeloof naar voor zal worden gebracht. Veel van dat bijgeloof is heel belangrijk, omdat de basis van dat bijgeloof gebaseerd is op ervaringswerelden van mensen. Vanuit dit punt gaan we verder, het is niet zo dat we dat bijgeloof zo maar klakkeloos gaan overnemen. Nee, we gaan samen met u bekijken hoe het ontstaan is en wat de mogelijkheden daarvan zijn. Je moet rekening houden dat dit vooral via een totaal ander concept zal zijn, namelijk het geestelijke concept en niet het stoffelijke concept, waardoor dat je veel gemakkelijker kan inzien dat deze oude bijgeloven wel degelijk een zeer goed fundament hebben, maar daar zij door de stoffelijke wereld niet konden verklaard worden of begrepen, gewoon terzijde zijn gelaten. Met als gevolg dat veel van zeer praktische zaken sluimeren zonder dat zij actief zijn geweest de laatste tijd. En dit gaat over heel veel dingen. Je moet niet enkel denken dat dit puur zal gaan over gezondheid, dit gaat over alles wat de aarde als dusdanig aangaat.
We zullen u leren kennis maken met krachten die gelieerd zijn aan de aarde, maar die door de huidige mensheid niet meer erkend worden. Zo zullen wij u leren inzien hoe groepsgeesten van velerlei orden werkzaam zijn in de natuur. Maar ook naar de mens toe, naar de dieren toe, naar de planten toe, dus het ganse plaatje. Dus de natuur beperkt zich niet tot een akker van een landbouwer.
We zullen u leren omgaan met deze groepsgeesten en zullen u aanleren op welke wijze u daar best mee in contact komt en hoe u daarmee kunt werken, zonder dat u disharmonieën creëert. Want het grote probleem is door gebrek aan overzichtelijke kennis dat men dikwijls in een verkeerde boot stapt. En dat moeten we te allen tijde kunnen vermijden.
Verder zullen we proberen om u contacten te laten hebben met bijvoorbeeld “dryaden” of boomgeesten. We zullen proberen u te laten contact te leggen met alle andere mogelijke natuur – wat u zou kunnen omschrijven als – geesten of krachten.
De ganse opzet van deze lessen is dat u in de veranderingen die plaatsgrijpen, deze veranderingen vanuit – naar onze mening toe – de meest nuchtere, reële kant kan beschouwen, zodat u niet geremd bent door de stoffelijke, beperkte kennis van de mensheid. Maar dat u daar een veel groter beeld van kunt vormen van het gehele plaatje, hoe alles op deze aarde functioneert. En dit ook ten opzichte van de ganse kosmos.
Laat ons zeggen dat dit geen klein project is dat we voorhebben met jullie. U mag ervan op aan dat ook de groep als dusdanig zal uitgebreid worden. De reden van deze uitbreiding zit hem heel simpel, omdat we trachten een zo krachtig mogelijk geheel van mensen te krijgen die in dezelfde richting kunnen denken, kunnen handelen, zonder – en dat is wel belangrijk – dat zij afhankelijk worden van de groep zelf. Ieder individu blijft individu en ieder individu van de groep is de groep op zichzelf. Misschien moeilijk op dit ogenblik begrijpbaar maar naargelang u de lessen zult krijgen, zult u daarin een beter begrip kunnen vinden. U moet in deze inleiding niet alles tot in het laatste detail kunnen begrijpen, dit is niet nodig. De kwestie is dat u vooral doorhebt dat we u vanuit geestelijke zijde zeer praktische zaken gaan aanbrengen. Praktische zaken die niet enkel op het geestelijke niveau blijven, maar zaken die ook stoffelijk zullen een impact hebben.
Om je een klein voorbeeld te geven: Op het ogenblik dat u begrip hebt hoe bijvoorbeeld een weide functioneert, dan staat u daar totaal anders tegenover dan degene die in een weide alleen maar gras ziet. Wanneer u begrijpt hoeveel verschillende plantensoorten er op een weide aanwezig zijn, en elke plantensoort, bij wijze van spreken, behoort tot een bepaalde groepsgeest. Hoeveel verschillende – en dat kan iedereen – bijvoorbeeld mierensoorten op een weide aanwezig zijn, waar elke mierensoort tot een andere groepsgeest behoort. Wanneer u begrijpt dat dit ook voor andere dieren in grond van dezelfde orde is, als vogels in de lucht, om het zo te zeggen. Wanneer u dat ganse plaatje gaat kunnen bekijken; wanneer u gaat kunnen vaststellen: ah, dat functioneert zo en dit loopt zo in elkaar, of dit is een kracht die zo bundelt. Dan gaat u ten opzichte van dat stuk natuur een totaal andere indruk krijgen, totaal andere mogelijkheden zien, dan degene die enkel een grasland ziet. Wanneer u dat begrijpt, hoe de zaken tegenover elkaar geestelijk staan, dan zult u ook kunnen begrijpen wat u daar als mens kan uithalen om praktisch te werken. Dan gaat u begrijpen waarom dat u op een bepaald moment bijvoorbeeld wel die bloemen of die planten kunt eruit halen en gebruiken, al is het maar voor het te consumeren, en waarom u op een ander moment dit best niet doet. Dan zult u kunnen begrijpen waarom bepaalde zaken op een weide niet functioneren en blijkbaar afsterven en waarom op andere plaatsen, waar u dacht dat het niet zou kunnen, plots wel alles mogelijk is. En dan spreek ik nu maar gewoon over het klein stukje weideland.
Wanneer we dit gaan verder uitbreiden naar uw ganse planeet, dan kunt u wel begrijpen dat er nog heel wat kennis verborgen is. Wanneer u bijvoorbeeld naar een bos gaat en u kunt daar aan de hand van de verschillende krachten die aanwezig zijn, in dat bos voor uzelf bijvoorbeeld met deze krachten een oplading krijgen, en deze misschien kunnen gebruiken om een nieuw project of anderen inzichten te geven. Dan staat u veel verder dan degene die alleen een bos ziet als zijnde een houtwinning, of bomen die enkel en alleen maar zuurstof produceren.
Er is veel meer aan de hand dan dat. En er zijn ontzettend veel evenwichten. En door te gaan begrijpen dat al deze zaken hun eigen werking hebben, hun eigen wetmatigheden en dat dikwijls tussen die zaken, in uw eigen ogen, een strijd is, een strijd die in de natuur noodzakelijk is om te kunnen verder ontwikkelen, maar dikwijls door de mens helemaal niet ingeschat of begrepen wordt. Wel op het ogenblik dat je zulke zaken voor uzelf kunt gaan vastleggen, vaststellen, aanvoelen, zelfs doorleven, dan gaat u als mens een kennis opdoen die ten opzichte van de stoffelijke kennis een ontzettende meerwaarde vormt. Een meerwaarde die het u zal mogelijk maken om in de toekomst toe deze zaken naar hulp voor anderen om te zetten. En deze hulp voor anderen kan in elke vorm voorkomen. Ook hier weer moet je niet enkel denken dat dit bijvoorbeeld op gezondheidsgebied is. Dit kan evengoed op filosofisch gebied zijn als op eender welk ander terrein.
Het is niet zo dat we behoefte hebben aan mensen die iedereen gaan vertellen van hoe het anders moet. Nee, wij hebben behoefte aan individuen die in de eerste plaats de zaken voor zichzelf duidelijk anders kunnen plaatsen en aanvoelen en daarnaar leven. En zo, als dusdanig, zonder dat het bij wijze van spreken opvalt, voor de medemens een hulp kunnen zijn om wanneer het noodzakelijk is een juiste handeling te realiseren.
Als u daar zo naar luistert en u denkt daarover, dan kunt u wel beseffen dat er aardig wat werk aan de winkel is. Want de aarde heeft nog heel veel in jullie ogen geheimen die eigenlijk nog niet ontgonnen zijn. En daar gaan we aan werken. We gaan trachten te begrijpen hoe de harmonieën in de natuur, in de aarde, in de atmosfeer in elkaar zitten. We gaan trachten te begrijpen welke sturingen er allemaal in en rondom ons aanwezig zijn. Ach, en dit is iets totaal anders dan hetgeen wat u tot op heden kent. U zult zien en voor velen zal het verbazingwekkend zijn om te ontdekken waarom zij zijn wat ze zijn, waarom zij handelen zoals ze handelen.
Want velen onder u zijn ervan overtuigd dat zij heel bewust door het denken juist handelen, dat zij steeds juist weten wat ze doen. Dan moet ik u even een beetje, ja ik zal maar zeggen, aan het schrikken brengen. Want het merendeel van uw handelen, waarvan u denkt dat u dit zeer bewust doet, is niet vanuit uzelf ontstaan. Maar is ontstaan door prikkels van buitenaf. Dit kan van de groepsgeest zijn, maar dit kan evengoed zijn van energieën vanuit de natuur, waar u al lang van vergeten bent dat zij bestaan, maar die toch steeds weer opnieuw kunnen ingrijpen in dat stoffelijke voertuig. Want ondanks het feit dat u denkt dat u als mens de natuur kent en erboven kan staan, is niets minder waar. Vele invloeden hebben impact op u. Wanneer de aarde nog maar even zich schudt, dan is het voor de mensheid een groot alarm. Dan ontstaan er vele onevenwichtigheden, dan ontstaat er strijd, dan ontstaat er disharmonie, zonder dat de mens echt weet waar het begonnen is.
Kijk maar eens rond, zie maar eens in de wereld hoe de wereld op dit ogenblik reageert en wat er gebeurt. Nu kunt u zeggen: ja, maar dit heeft de mens zelf gewild, want de mens denkt zo en denkt zo. Dit is allemaal mooi, maar is het wel zo? Kunt u mij uitleggen waarom op het ogenblik een groot deel van de wereld elkaar aan het uitmoorden is? Allemaal in de naam van God. Kunt u mij uitleggen, waarom? Waarom dat dit plots de laatste, laat ons zeggen, tien jaar zo actueel is geworden. Nee, u kunt dit niet. U gaat daar allerlei uitleggingen voor trachten te vinden. Ja, zij leefden in dictatuur, zij leefden zo of zij leefden zo. Maar leefden zij zo slecht? Integendeel, voordat zij begonnen te moorden, leefden zij heel goed, was er niets te kort, kon men zich vrij bewegen. En plots verandert alles.
Denkt u nu werkelijk dat dit is omdat er iemand staat te roepen van “weg met die dictator”? Het feit dat hij er staat te roepen, heeft een oorzaak. Maar dat er zo een kettingreactie ontstaat onder volkeren, die let wel, zelfs in vele gevallen elkaar het bloed niet kunnen zien, om het zo uit te drukken, die elkaar bij wijze van spreken, zonder het te beseffen, haten op de meest gruwelijke wijze. En toch gaan zij juist hetzelfde reageren. Toch gaan zij aan moordpartijen beginnen die geen einde kennen. U moet zich eens afvragen wat daarachter steekt. Oh nee, u moet niet denken dit is de andere kant die ze aangezet heeft. De andere kant tracht alleen ervan te profiteren. Ze zijn niet beter, maar ze trachten het op een andere wijze te doen. Dan moet u eens verder nadenken.
Hoe het mogelijk is dat plots de laatste tijd, zelfs in uw wereld, zo veel zaken mislopen. Zaken die voor de mens als heel normaal werden beschouwd, waar niemand bij stil stond, lopen nu plots fout. Ja, dan kan u wel zeggen, ja, men heeft verkeerde beslissingen genomen of men heeft dit of dat. Daar hebt u gelijk in, maar is dat wel de bron? Want mag ik u opmerkzaam zijn dat men door de eeuwen heen steeds verkeerde beslissingen genomen heeft. Dat men door de eeuwen heen steeds handelingen gedaan heeft die niet door de beugel konden. En toch veranderde er toen weinig. En nu, krijg je ineens catastrofes.
En waarom is dat? Omdat de mens geen inzicht heeft hoe de zaken werkelijk in elkaar zitten. En ja, er zullen naar de toekomst toe meer en meer van die zaken gebeuren. En daarom is het zo interessant, niet alleen voor ons maar ook voor jullie, dat we aan de slag kunnen om jullie niet alleen geestelijk een meerwaarde te geven, maar ook praktisch de zaken aan te leren, zodat je een doorzicht krijgt van hoe iets functioneert. En dat je dan uw positie kan innemen in deze wereld, wat er ook gebeurt. U zult door de kennis die u aangaat, een beter inzicht krijgen in het gebeuren en nog veel beter in het verloop of de afloop van zaken. U zult voor uzelf zaken kunnen ontdekken, ieder op zijn vakgebied.
Degenen die bezig zijn met gezondheidszorg zullen vanuit hun kennis kunnen ontdekken dat bepaalde stoffen een totaal andere werking kunnen geven, wanneer zij op die of die wijze worden toegepast. Oh, en ik denk hier niet alleen aan bijvoorbeeld homeopathie of Ayurveda. Dat zijn, ja, reeds oude uitgebouwde zaken, maar je zult nieuwe mogelijkheden ontdekken, omdat je zult beseffen hoe bepaalde stoffen onder bepaalde conditie gaan reageren.
Sta mij toe te zeggen dat dit een beetje is zoals de oude tovenaar in Afrika die heel goed wist wanneer hij die of die bladeren gebruikte en wanneer hij die of die intonatie gebruikte om die te geven aan de zieke, dat hij deze genas. Wanneer dan later de westerling kwam en erom lachte, ja, toen werkte het niet. Logisch, omdat niet alles aanwezig was wat moest aanwezig zijn. En de westerling kon zich niet voorstellen dat een combinatie van natuur, een combinatie van geestelijke krachten, een genezing kan veroorzaken. Dat kunnen ze zich heden ten dage nog niet voorstellen, alhoewel er velen zijn die in die richting denken en zoeken, houden ze het voor zichzelf, want ze willen niet voor zot staan bij hun collega’s. Maar je kunt zo verder gaan.
Je kan hebben dat je bijvoorbeeld tuiniert en dat je ertoe komt van voor uzelf of voor anderen ook bepaalde voedingsbronnen een meerwaarde te geven. Je kan bijvoorbeeld met dieren omgaan en aanvoelen op welke wijze je voor de dieren het meest kan betekenen en een wisselwerking creëren waardoor deze ook voor de aarde en voor de mensheid een meerwaarde hebben. Je kan gaan werken bij wijze van spreken met de krachten van de elementalen. Je kan werken met alles wat dat ter beschikking staat op het ogenblik dat je maar door hebt hoe de puzzel in elkaar zit. En dan kan je voorkomen dat je bijvoorbeeld mee slachtoffer wordt van een milieuramp. Door kleine zaken, door harmonisch te zijn met juist hetgeen waar je moet mee in harmonie zijn op het moment dat iets gebeurt.
Dus, beste mensen, er staat veel op het programma. Ik laat jullie daar rustig over nadenken. En dan kunnen we na de Wessac aan de slag. En ik denk en voorzie eigenlijk dat de keuze die je gemaakt hebt, een zeer juiste keuze is en dat je nog voor dit jaar ten einde is, en niet alleen voor uzelf maar ook voor velen die u lief zijn, aardig wat meer zal kunnen doen. Noodzakelijk zelfs. Zonder dat het moet opvallen. Maar gewoon rustig omgaan met de nieuwe kennis en de nieuwe mogelijkheden.
En u kunt al dadelijk bijvoorbeeld een meerwaarde zijn als groep. Er is gevraagd om vanavond als groep, voor 2 leden van de andere groep, een kracht op te wekken. Een kracht om hen te ondersteunen om hen in hun, laat mij simpel omschrijven, ziekte te helpen. En we gaan dit in het tweede gedeelte samen doen. We gaan dit niet alleen doen om uw broeder en uw zuster te helpen, zonder dat daar een resultaatsverbintenis in welke richting ook aan moet vastzitten, maar gewoon om jullie te leren anders te kijken tegenover stoffelijke, menselijke problematiek. Gewoon te kunnen openstaan, aan te voelen wat juist is, en daarin de juiste harmonie, ik zou zeggen, vast te leggen. Met als gevolg dat je dan niet alleen voor uzelf, een meerwaarde creëert, maar dat je voor degene die je in gedachte neemt en die het gevraagd hebben, een harmonie creëert die voor hen de mogelijkheid schept om van daaruit verder te gaan in de juiste richting. Om van daaruit het enkel stoffelijk benaderen van de problematiek te kunnen loslaten en het geheel in een breder context aan te voelen en te doorleven.

Vragen.

  • We hebben in eerdere lessen geleerd dat wij bij een bepaalde straal, een bepaalde kleur horen en bij een bepaald elementaal. In hoeverre komt dat hiermee overeen? Of geeft dit bepaalde moeilijkheden?

U hebt dit gekregen en hetgeen wat men u gebracht heeft is heel correct. We zullen in de cursus die komt daar verder op ingaan en u zaken bijbrengen die ter verduidelijking zijn van hetgeen u nu reeds kent. Hetgeen wat u tot hiertoe gekregen hebt, is werkelijk een algemene basis om een inzicht te krijgen, hoe zaken eigenlijk in zijn globaliteit voor de ganse mensheid functioneren. Hetgeen wat nu gaat komen is dat we voor ieder meer het individuele naar voor gaan brengen. Dat is heel belangrijk in de tijd die komt. Er zijn mensen die denken, tiens, is dat dan niet nogal egoïstisch? Nee, het is het zeker niet. Integendeel, omdat je in de tijd die in ontwikkeling is je enkel nog zal kunnen vertrekken om resultaat te behalen vanuit uzelf.
Dat wil zeggen wanneer je gaat spreken over uw kleur, uw straal, uw elementaal, noem maar op, dat dit wel degelijk dan moet vertrekken vanuit u en niet vanuit het groter geheel. Het groter geheel daar hebt u als mens, als stofmens, te weinig vat op. Zeker met hetgeen wat te gebeuren staat. Maar omgekeerd wanneer het vanuit u vertrekt, wanneer u beseft, dat is belangrijk, dat de Bron, de Kracht, God of hoe het u graag omschrijft, maakt niet uit, vanuit u werkt, dat u daar, om het zo te zeggen, en al dikwijls gezegd is, onafscheidelijk een deel van bent, maar dat dat deel eigenlijk het geheel is. Ja, het is een contradictie en toch klopt het. Wel als je dat besef hebt, dan kun je van daaruit vertrekken en dan kun je zonder meegesleurd te worden in de gebeurtenissen die je toch niet kunt overzien als stofmens, uw deel doen en een juist resultaat bereiken. En dat kan dan met uw kleur, of dat kan dan met uw straal, of dat kan met eender wat waar u zich in herkent. Ik hoop dat dit voorlopig duidelijk genoeg is. Maar u gaat zien, vele zaken die u aangeleerd hebt, zullen terugkomen, maar in een andere verpakking, met andere mogelijkheden. Wat niet wil zeggen dat hetgeen wat je tot hiertoe geleerd hebt, waardeloos zou zijn. Integendeel, het is juist doordat je die basiskennis in u hebt opgenomen, dat je verder kan. Je zou het zo kunnen zeggen: Wanneer een kind in een lagere school leert rekenen, dan is dat wanneer hij aan de universiteit komt en daar hogere wiskunde studeert, toch niet verloren geweest. Alleen degene, die door de hele doorloop van de wiskunde, zelf zijn eigen wiskunde gaat bepalen daar, die beseft maar al te goed dat hij heeft moeten leren 1+1=2. En dat hij in de hogere wiskunde voor zichzelf dan kan zeggen: ja maar, 1+1 is eigenlijk geen 2 want dat kan gemakkelijk bijvoorbeeld 1,5 of dat kan bijvoorbeeld 5 zijn. Voor de kleine in de lagere school blijft de 1+1 =2. Maar voor degene die de hogere wiskunde bekijkt en met allerlei formuleringen gaat afkomen, kan voor zichzelf wel degelijk waarmaken dat 1+1 bij wijze van spreken op dat moment 4,5 is. Hij zal dit wiskundig wel aantonen. Ik neem nu iets dat eigenlijk buiten discussie staat, maar als voorbeeld eigenlijk mooi is.
En dat is hetgeen wat u mij nu juist vraagt. U hebt dit geleerd, u kent dat, dat is waardevol. Die 1+1 blijft 1. Maar we gaan naar die 1+1 is geen 2 meer. Begrijp je? Dus daar zit hem eigenlijk alle nuance.
Want zoals in de hogere wiskunde, er zaken bijkomen die je niet hebt wanneer je leert rekenen, zo is het ook, dat voor de mens, wanneer hij of zij gaat beseffen dat er veel meer rondom hem of haar aanwezig is dan hetgeen wat hij stoffelijk kan vaststellen. Ja, dan kom je bij wijze van spreken uit die hogere wiskunde. En dan zie je ineens veel meer mogelijkheden. Dan zie je dat die 1+1 aan de zijkant, om het zo uit te drukken, nog eentjes heeft, of aan de onder- en de bovenkant. Waardoor het beeld totaal anders wordt. Maar bij die kleine blijft dat 1-tje en dat andere 1-tje alleen maar zichtbaar. En dat is, zijn twee dan. Begrijp je wat ik bedoel?
Je ziet er is nog zeer veel werk aan de winkel, zoals men dat zegt, maar we gaan er het beste van maken. En ik denk met diegenen die aanwezig zijn en zelfs de uitbreiding die waarschijnlijk er zal aan toegevoegd worden, dat we voor deze streken een zeer goede impact gaan hebben. En dan zeg ik misschien iets dat een beetje te vroeg gezegd wordt, maar een impact die ervoor zal moeten zorgen dat het in deze streken nog leefbaar blijft, dat het hier nog mogelijk is om een evolutie verder te zetten. Wat op het gegeven moment en dat – neem gerust van ons aan – met alles wat er aan het gebeuren is, niet zo direct evident is. En ik denk dat ik hier geen verdere uitleg bij moet geven.

  • U spreekt over in harmonie zijn als er dan natuurrampen en zo verder zijn omdat we de kennis dan zullen meekrijgen en overigens hebben. Maar wij hebben ooit hier een lichte aardbeving gehad. Ik weet dat angst op dat moment heel veel zaken blokkeert. Stoffelijk gaat die angst eigenlijk meestal sneller gaan dan het geestelijke. Hebben jullie daar een praktische tip?

Kijk. Dit is nu juist de grond van hetgeen wat we u gaan aanleren. Dat is het inzicht hebben dat er andere krachten aanwezig zijn dan alleen maar de stoffelijke. En door dat je die kennis gaat in u kunnen opnemen, en vooral de praktische ervaringen gaat opdoen, zul je wanneer er iets plaatsgrijpt niet in de eerste plaats angst hebben, maar zul je in de eerste plaats een doorzicht hebben van wat aan de hand is.
Omdat angst, en zeker in deze tijd, ontstaat vanuit een groepsgegeven, de angst ontstaat meestal niet vanuit uzelf, want u hebt de gegevens niet. Maar doordat het een groepsgegeven is, is het zoals bij de dieren – en neem mij niet kwalijk, mensen zijn nog altijd dieren, zoogdieren – krijg je een signaal en ontstaat de angst. Door de kennis buiten de algemene stoffelijke zaken gaat dit signaal ook komen, maar zal de angst niet ontstaan, omdat je niet deel bent van die groep. Omdat je juist, wat ik daarstraks ook zo hebt uitgelegd, een individu bent. En vanuit het individu vertrekt.

  • Ik heb een probleem met het afsluiten van het derde oog. Kan u mij een praktische tip geven?

Wanneer u gebruikt maakt van uw voorhoofdchakra en dit heel bewust doet, dan moet u het volgende in acht nemen: vanuit uw derde oog legt u, wanneer u daar mee werkt, een verbinding naar hetgeen of degene waarmee u of waaraan u of waarop u, noemt maar op, wenst te werken. Nu dit is heel mooi, maar u moet wel beseffen, wanneer u bijvoorbeeld naar een andere persoon toe met uw derde oog werkt, dat u, wanneer deze persoon bijvoorbeeld in disharmonie is en er bij uzelf ook maar een kleinste onevenwicht bestaat, u daar ernstig problemen uit kan krijgen. Waardoor dat bijvoorbeeld het fenomeen ontstaat wat u zegt: ik kan mijn derde oog niet sluiten. Dit klopt eigenlijk niet.
Het is niet het sluiten van dat derde oog, want dat kunt u niet, u kunt het ook niet openen. U kunt alleen er kracht van laten uitgaan en kracht ontvangen, maar dit gaat zelden langs het derde oog. Maar wat gebeurt er? Om bij mijn voorbeeld te blijven. Door het onevenwicht voelt u via uw eigen energiesysteem dat er dus iets niet juist zit. En nu is het niet de persoon die u wenst te helpen die als dusdanig veroorzaakt dat het bij u fout gaat. Maar wel doordat u niet 100% in evenwicht bent, krijgt dit voor u een sterke dimensie. Met als gevolg dat u het denkbeeld kunt hebben dat uw derde oog niet sluit.
Wat moet u doen? Heel simpel. Ten eerste stoppen met waar u mee bezig bent. Het is heel belangrijk, omdat er dus terug een loskoppeling moet zijn van hetgeen waar u aan begonnen bent. En dan heel rustig voor uzelf bijvoorbeeld in meditatie gaan gedurende een vijftiental minuutjes, heel rustig, alles laten bezinken. Het beste wat je kan doen is, als het lukt, u volledig in het Licht zetten en in dit geval zou ik zeggen: goudgeel, maximaal gewoon wit, niet te helder wit want dan kan, gezien er onevenwichten zijn, nogal tot grote onevenwichten leiden, dus dat zou ik niet doen, maar gewoon goudgeel tot gewoon wit. En dan zult u zien dat u tot rust komt, dat u tot evenwicht komt. En dan kunt u zeggen, kijk, omdat u het zo mooi uitdrukt, dat derde oog is terug gesloten.

  • Ik denk dat ik mijn vraag niet goed of niet duidelijk genoeg gesteld heb. Het heeft te maken in verband met het verbinden naar de Wessac toe. Dat ik de verbintenis aanga tussen de krachtplaats en mijzelf door mijn derde oog. De oefening en de meditatie die vorige les gegeven is.

Wanneer u het zo stelt dat u dus moeilijkheden hebt van het te sluiten, dan zou ik zeggen: stoor u daar niet aan, dat is heel simpel. Wanneer u zich tracht in verbinding te stellen met deze krachten, dan is het best mogelijk dat er dus er een soort trilling bij u ontstaat die u niet helemaal in de hand hebt, maar dit heeft niets te maken met al dan niet het sluiten van uw derde oog. Dit heeft gewoon te maken met het feit dat u een oefening aan het doen bent die u langzaam maar zeker met Krachten in contact brengt die u niet gewoon bent. Op zich niets erg. De kwestie is dat u gewoon probeert, in alle rust, dit door u te laten, ik zou zeggen, gewoon vloeien.
En ik denk dat dit voor iedereen geldt, niemand van ons is zo in harmonie dat hij zonder enig probleem deze Krachten als het ware kan in zich opnemen. Dit is niet erg. Wanneer u maar gewoon tracht van te aanvaarden ten eerste dat u niet perfect bent, dat u niet, ja, zoals het Licht zelf zijt, om het zo te zeggen, maar dat u wel aanvaardt dat de Krachten, de energieën van dit Licht, u deel mogen maken aan dit geheel. En dan zal u opmerken dat u misschien in de eerste fases nog een beetje last hebt. Ik denk dat de meesten onder u dit ervaren, maar dat is zeker niet erg. Wanneer u rustig verder u daarop instelt en uw oefening, dus verder doortrekt, dan zult u dag na dag, oefening na oefening steeds meer die eenheid en dat evenwicht gaan ervaren.
Het is niet voor niets dat we zo lang op voorhand, naar iedereen toe ten andere, gebracht hebben van: stel er u op in, en doe al deze oefeningen, om tegen het moment dat de grote Krachtsopbouw er is, en de verspreiding, dat je voor uzelf, en dat is het belangrijke punt, voldoende in evenwicht, in harmonie zijt met dit alles, zodat u deel zijnde aan dat gebeuren, dus daar voor uzelf kracht en meerwaarde uit puurt, zonder dat je, bij wijze van spreken, een slag van de molen krijgt.
Het is daarom dat we ook gesteld hebben dat het van belang is deze voorbereiding te doen en dat we dit jaar de Wessac als dusdanig niet direct openstellen voor degenen die dit gewoon maar zouden willen bijwonen uit nieuwsgierigheid, om het zo te zeggen, of om te kunnen zeggen: ik heb eraan deelgenomen. Want wanneer zij niet voldoende de evenwichten hebben kunnen opbouwen, ja dan zult u zien dat degene die dat toch trachten te doen, de slag van de molen krijgen. En u weet als u in uw taal zegt: iemand heeft de slag van de molen, wat dat betekent hé.
En ja, je zult na de Wessac waarschijnlijk een groot aantal personen zien die een slag van de molen hebben gehad. Ik zeg niet hier in de groep hé. Dat heeft er niets mee te maken, maar buiten dat. Omdat juist door hetgeen wat aan opbouw en uitwerking van de kracht zal zijn voor velen voldoende zal zijn dat het is zoals een slag van een molenwiek. Ik hoop dat het nu langs alle kanten voldoende duidelijk is?

  • Even verdergaand op dat derde oog. Je kunt ermee met Kracht werken naar anderen. Hoeft dat derde oog altijd zich te bevinden tussen de twee ogen? Ik heb meestal het gevoel heb dat achter mijn ogen daar veel meer beweegt dan eigenlijk tussen mijn ogen.

Kijk eens hier. Het derde oog is eigenlijk, wanneer je het stoffelijk bekijkt, een gevoelsklier geweest in de periode dat de mens nog tot het vissenrijk,  en het amfibieënrijk behoorde in evolutie. Toen waren de ogen van de mens nog niet zo belangrijk en was het derde oog als gevoelsklier ontzettend belangrijk. Dus zij lag – wat je zou kunnen zeggen, tussen uw ogen – ter hoogte van de neuswortel. Goed, stoffelijk bevindt zich daar nog steeds restanten, bij de ene persoon al iets meer als bij de ander, in die celstructuur.
Nu, wat wij nu als derde oog beschouwen, want er is dus door mutatie en zo verder, een totaal ander voertuig ontstaan; u leeft niet meer in het water, of in de modder. En dus die gevoelsklier is door de miljoenen jaren, dus helemaal verdwenen. Maar, en daar wordt het interessant, dat derde oog of die gevoelsklier was ook in die tijd al verbonden met een deel van het fijnstoffelijk gegeven, dat dus de voorloper van de mens reeds was. Want, oh ja, daar was al een fijnstof en er was al een groepsgeest. En daardoor krijg je dat, doordat je vertrekt vanuit gevoelens, er een vastlegging is geweest in de energiebanen die toen aanwezig waren. Dit heeft zich dan in de loop der miljoenen jaren ontwikkeld in uw aura tot wat we zeggen: uw derde oog.
Nu begrijp goed, dat derde oog heeft niets meer met het fysieke lichaam te maken, het heeft enkel en alleen nog te maken met het fijnstoffelijke, met de aura en de organen die in de aura aanwezig zijn. Wanneer u nu stelt van: volgens mij zit mijn derde oog meer opzij, of zit mijn derde oog achter mijn oor. Ach, dat maakt niet uit. Wanneer u aanvoelt dat uw derde oog ietsje meer naar daar of naar daar zit, dan is dat voor u zo en dan zal dat even sterk werken dan degene die zegt: ja, ja bij mij zit het juist op die neuswortel tussen mijn twee ogen. Uw derde oog is uw voorhoofdchakra – wat wij noemen – en sta mij toe te zeggen dat het voorhoofd van de mens redelijk groot is en dat het daar zich ergens bevindt. Nu is het ook zo dat naargelang de ontwikkeling en de werking van uw voorhoofdchakra, dit groter of kleiner is.
U mag niet vergeten u moet een chakra zien als een soort, ja, hoorn. En waar de opening is, is het grootste. En die loopt uit in een punt en verbindt zich zo, wat wij noemen, in de energiebanen van de kundalini. Dus elke chakra gaat door aardig wat oppervlakte van uw lichaam. Daarbij komt dan nog dat, wanneer we de puntjes op de i willen zetten, geen enkele chakra op de plaats zit die de mens in zijn voertuig aanduidt. Maar wel degelijk in de aura zit en met zijn opening, of wat men noemt de bloem van de chakra, buiten het lichaam zich bevindt, ongeveer op 5 à 10 cm.
Dus, beste vrienden, het is echt niet belangrijk dat u zegt: juist op die plaats zit mijn chakra. En het kan dus gerust zijn dat bij de ene het wat meer naar daar zit en bij de ander naar daar. U hebt een hartchakra. Zit die juist op uw hartspier? Nee, de enige chakra waarvan u kunt zeggen die min of meer overeenkomt met de plaats die aangeduid is, is de zonnevlechtchakra. Waarom? Omdat uw buikzenuwcentrum redelijk uitgebreid is, redelijk vertakt zit. En daardoor krijg je dat de zonnevlechtchakra juist nogal op de plaats van deze zenuwknopen aanwezig is en dan nog.
Dus ik zou zeggen, beste vrienden, maak jullie daar allemaal niet te druk over. Wat voor mij belangrijker is, is dat je aanvoelt dat het er is en dat je aanvoelt dat je er mee kan werken en dat je resultaat mee kan boeken.

  • Kan het zijn dat uw derde oog met uw eigen ogen problemen heeft?

Als u zegt dat uw derde oog met uw eigen ogen problemen heeft, dan moet u naar de oogarts. Het derde oog, lieve dame, lieve zuster, is geen visueel orgaan. Dat wil zeggen dat het derde oog geen invloed heeft op uw ogen. Uw derde oog kan wel invloed hebben op uw hypofyse en op uw hersenen. Maar heeft geen invloed op uw oogbol of uw oogzenuw. En nu kunt u zeggen: ja, maar als het invloed op de hersenen kan hebben, dan kan het wel invloed hebben op de oogzenuw, want die zijn verbonden met de hersenen. Ja, dan hebt u gelijk, maar daar gaat het niet over. U mag niet denken dat een chakra oorzaak kan zijn dat er ergens een fysieke stoornis optreedt. Integendeel, het zal juist omgekeerd zijn. Wanneer er een fysieke stoornis is, kan een chakra in sommige gevallen deze fysieke stoornis nivelleren en zelfs afbouwen.
Maar om hier nu duidelijk te maken: uw derde oog, hoe mooi dat het ook omschreven wordt en uitgedrukt, heeft niets met de ogen te maken, heeft niets met het zicht te maken. Maar heeft alles te maken met Kracht en Harmonie tussen de wisselwerkingen met anderen.

  • Het zicht – Ja met het derde oog.

Ja maar, ja maar, dan zit je totaal op een ander terrein. Wanneer je via uw derde oog gaat kijken, dan komt u in een soort, laat mij toe het simpel te omschrijven, van trancetoestand. Zoals je nu hier een medium hebt zitten, dat niet weet wat het aan het doen is, maar waar ik dus stuur.
Wanneer je via uw derde oog beelden ontvangt, dat heeft niets met uw zicht te maken, maar dat heeft alles te maken met uw geestelijk weten, uw geestelijke aanvoelen, uw geestelijk kennen. En dit vertaalt zich niet in uw ogen.
Kijk, wanneer u – ik zal een voorbeeld geven dat u direct gaat begrijpen – wanneer u slaapt, dan kan u dromen en in uw dromen kan u prachtige beelden zien. Hebben zij iets te maken met uw ogen en met uw zicht? Nee, maar toch als u wakker wordt, weet u dat u dat gezien hebt. Maar uw ogen hebben er niets mee te maken. Want iemand die blind is, die geen licht in zijn ogen heeft, droomt even sterk als u. Ziet ook de beelden, doorleeft het ook. En toch is hij stoffelijk blind. Begrijp je?
Dus als u zegt van: ik zie met dat derde oog, is dat fantastisch. Is een heel goed resultaat, maar u mag het niet koppelen naar uw stoffelijke ogen, want die hebben er niets mee te maken. En als u zegt van: ik denk dat mijn derde oog stoort op mijn zicht, dan zou ik u de raad geven, laat uw ogen eens door de oogarts goed controleren. Want het kan zijn dat er wat sleet op zit. Maar u hebt dan altijd het voordeel nog dat u via uw derde oog mooie zaken kan zien. Voldoende? Het is een moeilijke knobbel blijkbaar.

  • Als je via het derde oog kijkt, kan je moeilijk via uw ogen zien. Maar als je het derde oog dan afsluit, dan kan je wel weer beter zien. Maar ik begrijp het.

Voilà zie. Goed zo. Maar ik ga u wel een raad geven, een goede raad. Gebruik uw derde oog enkel en alleen wanneer je geestelijk bezig bent en probeer niet via uw derde oog auto te rijden. Want dat loopt op mislukkingen uit. Stout van mij…

  • Maar u spreekt over – en u heeft dat heel mooi verwoord – over dat dromen en het zien in dromen. Nu met een derde oog gaat dat ook zo. Maar ik vind als je daarmee werkt dat dat vrij chaotisch kan zijn, even chaotisch als dromen. Heb je een tip hoe je dat kunt sturen of hoe dat je daar beter mee kunt werken?

Kijk eens hier. Wanneer het chaotisch is, wil dit zeggen dat je zelf op dat ogenblik redelijk onevenwichtig bezig bent. Dus ik zou zeggen: wanneer je wenst te werken met uw derde oog, zorg dat u eerst in rust bent. Hoe dat u dat doet? Voor de meesten van u zal dat gemakkelijkste zijn via meditatie. Misschien bij anderen door eerst een beetje een boek te lezen of wat muziek te beluisteren. Maakt niet uit, maar zorg dat u fysiek rustig bent. Op het ogenblik dat uw lichaam fysiek rustig is, dan zal uw derde oog niet chaotisch optreden, maar op het ogenblik dat u met alle problemen van de wereld bezig bent en u gaat dan, laat ons zeggen, met uw derde oog trachten te werken, dat is vragen om miserie. Want dan bent u, doordat u met alle zorgen van de wereld bezig bent, met uzelf zo in disharmonie, dat u nooit evenwichtig met uw derde oog kan functioneren, ook niet met de rest van uw fijnstoffelijk lichaam. Dus alles hangt een beetje af van hoe dat u zichzelf instelt. En dat is wel een groot probleem voor veel mensen. Zeker in deze tijd.
Als ik zo rondkijk dan zie ik dat de meeste mensen veel te veel waarde hechten aan zaken die geen waarde hebben. Dat is het grote probleem. Wanneer we nu even, en ik – er is duidelijk een probleem op het ogenblik – het u duidelijk kan maken waar het om gaat.
U hebt hier op dit moment, kortbij, een zware milieuramp. Mensen maken zich ontzettend druk over zaken waar zij zich niet druk over hoeven te maken. En zij hebben geen oog voor de werkelijke gevaren die aanwezig zijn. Wat is het gevolg? Dat door de chaotische instelling in dat rampgebied, de ramp steeds verdere uitbreiding kan nemen. Steeds verder kan uitdijen. Met als gevolg dat, wanneer men dit niet zo had benaderd, dit algemeen bezien redelijk beperkt zou gebleven zijn, maar nu, zal het uitzettend uitdeinen. En het gevolg zal nog generaties later aan de orde komen met allerlei mogelijke, laat ons zeggen, afwijkingen en zo verder. Dus begrijp goed, wanneer u geestelijke wilt werken, wanneer u met uw chakra’s wilt werken, met uw derde oog, noem maar op, zorg in eerste instantie dat u niet meegesleept wordt door het algemene chaotische dat aanwezig is. Begin niet met te vertrekken vanuit de stof en te zeggen: dat is belangrijk, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Want u haalt veel zaken naar voor die totaal geen belang hebben, die totaal naast de kwestie zijn. Maar die u zoveel energie vragen dat u in een verzwakte, onevenwichtige, positie komt te staan, met als gevolg dat er veel later nog uitwerkingen zijn die helemaal niet verwacht waren.

Nu dit is ook iets, beste vrienden, dat u zult gaan leren. Dat is zien wat werkelijk aan de orde is en wat eigenlijk niet aan de orde is. En dat is iets wat mensen heel moeilijk kunnen. Mensen zien van alle zaken die ze denken dat belangrijk is. En dat komt meestal uit hun gewoontepatronen. Een mens is een enorm gewoontedier. U hebt het misschien zelf niet door, maar u moet uzelf eens onder de loep nemen. Hoeveel zaken dat u doet omdat het gewoonte is. U vraagt zichzelf niet af of het zinvol is. U doet maar.
En dat is het probleem naar de toekomst toe. Hoe groter gewoontedier dat je bent, hoe moeilijker dat je het in de toekomst gaat krijgen. Want gewoontes gaan gebroken worden. Is het niet met catastrofes, is het met andere zaken, maar geen enkel, bij wijze van spreken, patroon zoals het bestaat van vroeger, zal in de toekomst verder kunnen blijven bestaan, omdat het behoort tot het oude. En het oude als dusdanig wordt langzaam maar zeker opgeruimd. En ik weet dit gaat voor zeer veel mensen hard aankomen.
Vooral diegenen die denken dat ze onraakbaar zijn – onder andere een massa van uw leiders – gaan moeten, tot hun grote ontzetting ervaren dat zij eigenlijk hun macht zien wegglijden. Het gaat op vele terreinen zo zijn. Hou daar rekening mee. Maar dat kan je begrijpen, maar voor uzelf, en daarom zeg ik dat, is dat zo moeilijk. Uw eigen gewoontepatronen onder de loep nemen, uw eigen, ik zou bijna zeggen, dwangmatige handelingen afremmen, is niet evident. En u hebt er allemaal heel veel. En dat is logisch want u bent een mens.
Ten eerste, er zit een gans genetisch systeem achter. Ten tweede er zit een ganse opvoeding achter, cultuurgebonden zaken en zo verder. En toch beste vrienden, zullen we daar moeten aan schaven en zullen we daar moeten zorgen dat we langzaam maar zeker ons bevrijden van die ketenen. Want we denken misschien wel dat we vrije mensen zijn. We denken misschien wel dat we vrije geesten zijn. En we zien niet hoe we onszelf eigenlijk aan alles hebben vastgeketend. Maar ja, de cursus komt eraan, de lessen komen eraan, u zult het wel leren.

Meditatie: Eenwording.

Beste mensen dan let er ons niets meer als de avond af te ronden met, ik zou zeggen, een heel sterke eenwording in de meditatie. Zoals u al gehoord hebt in het eerste deel, is er gevraagd om twee leden van onze groep, vooral in beeld te nemen, omdat zij dit zelf gevraagd hebben, omdat zij zich op dit moment niet al te best voelen, omdat zij voor zichzelf het zeer moeilijk hebben. En ik wens wel één ding naar voor te brengen. Laat ons ze opnemen in de meditatie met, dat is dus zeer belangrijk, het beeld dat voor hen, voor hen, het beste gebeurt. En dat is niet hetgeen wat wij denken. Ik bedoel dit gewoon dus wat de mens denkt ten opzichte van de mens die ziek is. De mens heeft nogal eens de neiging om te gaan strijden tegen fenomenen. Dat mag je zeker niet doen. Men heeft hulp gevraagd, we geven hulp. We geven hulp in die mate dat de hulp hen ondersteunt om hun weg te gaan die voor hen juist is, niet om een weg te gaan die wij denken dat juist zou kunnen zijn. Als je dat in het achterhoofd zult houden, laat ons dan nu even daarover mediteren. En dan zou ik zeggen voor degenen die hen kennen, neem even het beeld in uw gedachte. Voor degenen die hen minder kennen, is geen probleem, stel u gewoon in op de Kracht, en projecteer hen het beeld van beiden, gewoon hier in het midden van ons, in het midden van de kring, die we vormen.

We zijn één met de Krachten van de kosmos. We zijn één met de Krachten van het Licht. Laat ons ons volledig opnemen in deze energieën. Laat ons samen hier één grote harmonie vormen. Laat ons deze harmonie op het brandpunt van de tafel brengen, het brandpunt waar onze symbolen van Licht en Kracht aanwezig zijn. Laat ons in deze symbolen onze broeder en zuster opnemen, aanwezig zijn, zodat zij omsloten worden, ondersteund worden, verlicht worden als het ware, door deze Krachten. Dat zij één zijn in deze harmonie met ons. Wij zijn één. Wij zijn één met hen. En zij zijn één met ons. Eén in de harmonie. Eén in de Kracht. Eén in het Licht. Beseffende deze eenheid. Beseffende het deel-zijn van de Bron. Beseffende de Krachten die aanwezig zijn. Zodat stof en geest de juiste keuzes kunnen maken. Zodat stof en geest de juiste weg kunnen volgen, door ons gesteund, door ons ondersteunt, door ons opgenomen in deze kosmische harmonie. Want wij zijn één. Wij zijn allen één. Wij zijn één met de Kracht. Wij zijn één met het Licht. Wij zijn een eenheid in de Vader. Er is geen onderscheid. Er is eenheid. En deze harmonie is de kracht die dragende is om uw weg verder te gaan. Niet alleen de weg die wij gaan, maar ook de weg die diegenen die om hulp hebben gevraagd, gaan; alles in harmonie en in evenwicht.
Dan zeg ik: deze Harmonie en dit Licht zijn bevestigd. Niet alleen door mij, want ik ben maar de spreekbuis, maar door allen hier aanwezig. Deze Kracht is uitgegaan. Deze Kracht doet zijn werk in opdracht van het Licht, in opdracht van de kosmische harmonie, in opdracht van de Bron waar wij allen deel van zijn. En deze Kracht is de kracht van het bestaan. Deze Kracht is de kracht van de eeuwigheid waarin wij allen aanwezig zijn, waarin wij allen onafscheidelijk deel zijn. Laat deze Kracht zijn werk doen. Laat het Licht de weg tonen, zodat onze broeder en zuster hun taak in hun bestaan kunnen volvoeren, zodat zij kunnen gaan waar het op het ogenblik voor hen het meest harmonische is. Dit zij bevestigd in de naam van Hem van wie ik dit heb mogen zeggen.
Samen zijn wij hier een eenheid. Samen zijn wij hier een kracht. Besef, beste vrienden, dat hetgeen wat wij nu hier gedaan hebben, wij dit steeds opnieuw kunnen herhalen. Want wanneer wij ons instellen op de harmonie van de groep, op de eenheid van de groep, gebonden en verbonden door het Licht, zijn wij in deze era het krachtigste wat in de stof kan bestaan. Want wij zijn niet alleen deel van de stof, maar deel van de geest.
En samen bundelen wij deze Lichtkrachten en maken wij, als het ware dat de groep een baken is van Licht. Een baken is van licht dat de toekomst ondersteunt, een baken van licht dat voor allen die zoekende zijn, in deze verandering, een ankerplaats kunnen vinden. Want dat zijn wij gezamenlijk een grote lichtende ankerplaats voor de zoekende mens, gesteund door de geest die tracht alles zo harmonisch mogelijk, zo evenwichtig mogelijk op zijn verloop te laten. Laat ons deze eenheid vastleggen in elke cel van ons wezen. Laat ons deze eenheid koesteren als het meest waardevolle bezit dat we als mens kunnen hebben, de harmonie van de groep en de pariteit van de Bron. Dat is de Kracht en het Licht van de toekomst.

Beste vrienden, mijn tijd om afscheid te nemen is aangebroken. Doe jullie oefeningen en voorbereidingen voor de Wessac rustig verder. Zorg ervoor dat je als mens maar ook als geest, u perfect hebt voorbereid. Dan kan u ervan op aan dat u deelname aan dit geestelijk gebeuren een zeer hoge waarde zal hebben. Dan bent u niet alleen toeschouwer, maar dan zal u ook deelnemer zijn. Dan zal u meer dan ooit kunnen geraakt worden door deze Krachten, dan zal u meer dan ooit door dit gebeuren in harmonie zijn en positief geladen zijn, om samen met uw broeders en zusters, de vernieuwing mee te maken. Samen zullen wij in de toekomst sterk staan, zal elk individu zijn meerwaarde kunnen ontwikkelen en het geestelijke zijn tot een maximum in deze stoffelijke incarnatie van u, ontwikkelen. En dat is het prachtigste wat een mens in een stoffelijk bestaan kan bereiken. Ik hoop dat ieder van u erin slaagt. Wees ervan overtuigd: wij zijn er, wij staan achter u, wij steunen u. U staat er niet alleen voor. Ik wens jullie nog een heel goede voorbereiding en ik zou zeggen, wij zien en horen elkaar weer bij het Wessac gebeuren.

image_pdf