Invloed van de aarde op mens en omgeving

26 januari 2009

Ik wil eerst nog een kleine opmerking aan het begin van deze bijeenkomst naar voor brengen omdat op vorige bijeenkomsten er een paar mensen zijn geweest, die de opmerking hebben gemaakt dat er op de opname niet stond dat wij niet alwetend en onfeilbaar zijn en dat u zelf moet nadenken. En voor zover ik weet, werd dat voor de opname begon, gezegd. Dus, bij deze is dit rechtgezet en dit geldt ook voor alle toekomstige bijeenkomsten: het blijft altijd nuttig dat u zelfstandig nadenkt en beseft dat ook gene zijde fouten kan maken, alhoewel misschien minder dan in de stof, maar toch, en dat de waarheid dikwijls veel facetten heeft, en dat het dus van belang is dat u daarover nadenkt.
Nu, waar we het vanavond willen over hebben, gaat eigenlijk een stapje verder. Vorige maal hebt u een beetje informatie gekregen over groepsgeesten en invloeden, die op de aarde toch een serieuze rol spelen. Vandaag zou ik eigenlijk graag met jullie spreken over de invloed van de aarde als planeet zelf op de mens en zijn omgeving, en ook over de zaken die u daarmee kunt.
Er wordt op aarde heel veel verteld over alles wat uit de aarde zou komen en dat de mens zou beïnvloeden. En de ene spreekt over die straling en de ander spreekt over dat soort straling en dan hebt u een oneindige variatie van allerlei mogelijkheden, waar de mens van zegt: ‘Wees voorzichtig, want dit kan uw gezondheid schaden, of let op voor dit of dat.’ Nu, vanuit onze zijde, wanneer wij de aarde bekijken, zien we dat wel enigszins anders. De mens denkt dat de aarde enkele kilometers diep is, een aardkorst, op sommige plaatsen wat dunner, op andere plaatsen wat dikker, en daaronder zit vuur en je hebt de kern en dat is eigenlijk het geheel waarop wij leven. Dat is natuurlijk van de mens uit een inschatting. Want nog niemand van jullie, buiten natuurlijk de avonturiers van Jules Verne, hebben een reis gemaakt naar de kern van de aarde. En juist daardoor zijn er nogal wat misverstanden aangaande de samenstelling van deze planeet, maar zeker aangaande de invloeden en de inwerking op de mens. En dat is toch een belangrijk gegeven. Want weet u, wanneer de aarde, en ik bedoel dus het binnenste van de aarde, het gebied onder de aardkorst, wanneer daar nog maar kleine wijzigingen plaatsvinden, dat u als mens daar onderhevig aan bent? Dat wanneer de aarde bv. haar vuur iets meer oprakelt, dat u veel meer gespannen zult zijn, veel meer ongerust, veel meer onzeker? dan als de aarde haar vuur iets minder laat branden. En ik tracht het zo plastisch mogelijk uit te drukken, want u kunt u niet voorstellen wat dat binnenste van de aarde eigenlijk juist is. Het is een enorm krachtveld, een enorm energieveld. Maar vanaf het moment dat dat iets vermindert, dat u bv. als mens veel vatbaarder voor alles wordt, dat u ook sneller moe zal worden enz. De mensen staan daar niet bij stil. En meestal gaan ze allerlei andere zaken als oorzaak geven waarom iets in hun omgeving of in hun doen en laten wijzigt. En zelden staan zij erbij stil dat het wel eens zou kunnen dat de invloed, die de aarde afgeeft, ook hun leven stuurt.
U vindt het allemaal normaal dat bv. mieren reageren op krachtvelden van de aarde. U vindt het normaal dat duiven hun weg vinden dankzij bepaalde velden, die de aarde afgeeft, en zeker in de atmosfeer. U vindt het normaal dat rendieren en andere dieren trekken en van het ene continent soms naar het andere gaan. Daar hebt u geen moeite mee want zij behoren tot de aarde, het is hun instinct. U vergeet alleen daarbij dat al deze dieren ook door wat in die aarde gebeurt, de energie die die aarde afgeeft, daardoor gestimuleerd worden. En dit kan heel ver gaan. Nu is het niet zo dat, zoals in vele geschriften op aarde vermeld staat, dat de aarde doortrokken is van allemaal gelijklopende energiebanen en baantjes en dat die zo invloed op u hebben. Dat is een heel mooie theorie, maar een die in de praktijk nooit een toets zal overleven. Want de ganse aarde, hoe u ze ook beziet, is één bewegend veld, steeds op en neer gaand. En het is voor de mens van belang om zich juist in zulke velden te kunnen verplaatsen. En daarom is het onze bedoeling om jullie op een avond als deze bepaalde zaken bij te brengen, waardoor u langzaam maar zeker uw aanvoelen met de aarde kunt opdrijven, kunt verbeteren. Want de meeste onder jullie worden wel nogal eens geprikkeld door de aarde, staan er niet bij stil en hebben nog minder het besef van wat er aan de hand is.
U zou u, om te beginnen, regelmatig in de natuur moeten begeven. Ik weet dat dit voor de stadsmens niet evident is. U bent zo gewoon geworden aan beton en asfalt en glas en noem maar op, dat u eigenlijk nog weinig ongefilterd contact maakt met de aarde, wanneer u uw stedelijke gebieden niet verlaat. Maar daarom is het wel boeiend dat u regelmatig bv. naar een bos gaat of een parkgebied of zelfs een landbouwgebied, maakt niet uit, een plaats waar u nog kan wandelen zonder dat u door allerlei door uw maatschappij opgewekte invloeden wordt gestuurd. Of misschien beter gezegd: mis-stuurd. Wanneer u dan in de natuur bent, dan is het misschien het moment om even trachten aan te voelen wat de aarde op die plaats u weergeeft. Ach, en de eerste keren zal dat waarschijnlijk niet veel zijn. Maar naargelang u deze oefening doorzet, zult u opmerken dat u op sommige plaatsen bv. een aangenaam gevoel krijgt, u goed voelt; dat u op andere plaatsen bv. een zeer stimulerend gevoel krijgt, dat u bepaalde taken wilt gaan doen, bepaalde zaken wilt uitvoeren. Maar andere plaatsen kunnen u dan weer een wrang gevoel geven. En wanneer u de moeite doet, als u door een bos wandelt of door een weiland of door gelijk wat en u tracht op te letten, dan kunt u soms opmerken dat dit zeer snel kan afwisselen. Daarmee wil ik zeggen dat zelfs op enkele tientallen meters een verschil in gevoel kan ontstaan.
Het is belangrijk om dat aan te voelen, om daarmee te kunnen werken. Want wanneer we teruggaan in het verleden, dan zien we dat bv. in de oude religies wel degelijk met die gevoelssituaties werd rekening gehouden. Men ging in loofwouden en men ging zoeken naar de plaatsen, die men als het krachtigst aanvoelde, en dit was dan dikwijls om tot bepaalde genezingsrituelen over te gaan. Andere plaatsen, waar men zich goed voelde, waar het aangenaam was, gebruikte men in andere verbanden; dikwijls gebruikte men deze plaatsen om te zorgen voor het nageslacht. Verder kon men ook plaatsen vinden waar men zich niet goed voelde, die dan ook dikwijls gebruikt werden om krijgers op te jutten enz. om te gaan strijden. En zo zou ik zeer vele voorbeelden kunnen aanhalen. Maar met voorbeelden bent u weinig. Wat van belang is, is dat u zelf probeert om deze zaken waar te nemen. En wanneer u zich dit langzaamaan eigen maakt, zal u hierdoor de mogelijkheid verkrijgen om veel zaken te voorkomen, niet alleen voor anderen maar zeker ook voor uzelf. Want wanneer u kunt luisteren, of beter gezegd misschien: voelen wat de aarde onder uw voeten u meedeelt, dan maakt u een zeer grote sprong voorwaarts. Dan kunt u bv. reeds vaststellen dat er slecht weer op komst is, dat er een storm op komst is, een stevige storm, of dat morgen de zon schijnt en een heel mooie dag wordt; gewoon aan de hand van wat de aarde u op dat ogenblik vertelt.
Want u mag niet vergeten dat ook de elementalen volledig in dit plaatje passen. U mag niet vergeten dat, of u nu te maken hebt met een luchtelementaal of met een waterelementaal, Vuur of Aarde, maakt niet uit, zij reageren ook op de uitstraling van de planeet. Of denkt u dat al die luchtgesteldheden in de atmosfeer zomaar ontstaan omdat het zonnetje geschenen heeft boven de oceaan en dat daardoor een wolkje is ontstaan? Er is wel degelijk een wisselwerking tussen de planeten. Er is een zeer intense wisselwerking tussen de zon en de aarde. Maar het ganse systeem waar deze energieën en deze krachten uit voortkomen, heeft voor het grootste deel te maken met wat de aarde aan energie uitstraalt en waar dan de elementalen gebruik van maken om zich te kunnen manifesteren en om bepaalde resultaten, volgens hun ‘wereldvisie’, waar te maken.
Ik denk dat voor de meesten deze gedachte redelijk nieuw is. De meeste onder u weten wel dat er in de atmosfeer, waarin men leeft en werkt, invloeden zijn en in uw maatschappij wordt nogal veel aandacht geschonken aan alle mogelijke radiatie. Deze radiatie kan op sommige ogenblikken wel degelijk overdreven zijn en kan voor uw zenuwstelsel soms belastend zijn. Maar ook hier weer zal veel afhangen van de plaats waar u bent, wat de aardkorst u werkelijk geeft en dat in wisselwerking met wat in de atmosfeer is opgewekt. Daarom is het voor wetenschappers ook zo moeilijk om er een beeld van te krijgen van wat er nu juist aan de hand is. Is het bv. die zendmast, die dat veroorzaakt of is het iets anders? Want wanneer u geen zicht hebt op het ganse plaatje, komt u natuurlijk nogal eens bedrogen uit. En wanneer u dan beseft dat ieder mens individueel een wisselwerking met deze aarde heeft, d.w.z. dat die anders kan reageren dan bv. de buurman, dan weet u wel, wanneer u met een paar miljard mensen op deze planeet bent, dat het niet meer evident is om een grootste gemene delen te vinden. Want die is er niet. Omdat ieder menselijk lichaam alleen al vanuit zijn moleculaire structuur anders reageert.
In de kleine groep die hier samenzit, vindt u geen enkel lichaam dat exact hetzelfde reageert op de aarde en op de plaats waar u nu bent. Maar, ik zou dit kunnen uitbreiden naar de volledige populatie van de provincie hier. En dat is dan natuurlijk, wetenschappelijk gezien, zeer lastig. Want in de wetenschap moet alles herhaald kunnen worden; of anders bestaat het niet, of anders kan het niet enz. Wel, met de krachten en de energieën die uit de aarde komen, is dit niet mogelijk naar de mens toe, omdat ieder mens een individu is, dat daar volgens zijn eigenschappen op reageert.
Maar wanneer u beseft dat, wanneer u zich één kunt voelen met deze kracht – en dit vraagt wel wat oefening, en we zouden het op prijs stellen dat u deze oefening toch met een regelmaat van een paar maal per week wilt uitvoeren zodat u toch op enkele maanden tijd tot een resultaat kunt komen – dat wanneer u ergens bent, u zeer goed kunt waarnemen welke krachten er aanwezig zijn. Want daar wordt het boeiend: op het ogenblik dat u kunt waarnemen welke signalen de aarde op een bepaalde plaats afgeeft, dan kunt u daar ook mee werken. En dan denk ik heus niet direct aan de oude rituele genezingsgebruiken. Ach, dat kunt u altijd doen, maar dat is daarom niet noodzakelijk. U kunt er heel veel zelfkennis uithalen en u kunt ook heel veel voor het ganse gebied rondom u doen. Want wanneer u een harmonie hebt met de aarde en u draagt die over, u geeft die door, dan kunt u zo heel gemakkelijk bv. een redelijk grote keten van mensen bereiken, die ongeveer hetzelfde zoeken. Met als gevolg dat u, wanneer er bv. een angstpsychose is of andere negatieve beelden onder de mensen, dan kunt u deze gemakkelijker neutraliseren en zelfs in een bepaalde richting laten afvloeien.
U mag niet vergeten dat de energie, die de aarde uitstraalt, ook dezelfde energie is die, en iedereen kent deze brave persoon wel: Mesmer, de Franse magnetiseur van een paar eeuwen geleden, gebruikte. Men heeft daar allerlei theorieën rond opgebouwd: men sprak van een soort dierlijk magnetisme enz., maar de werkelijkheid is dat het gebruik maken van het menselijk energiepatroon, gekoppeld – en u kent allemaal misschien wel het verhaal van mensen die rond de boom zaten met een koord rond de boom en dan plots genazen van hun kwalen – dit was geen fictie, dit was harde realiteit. Want wat Mesmer daar deed, ach, hij gaf daar een beetje een showelement aan, ja, de man moest ook zijn boterham verdienen in die tijd, dat was niet evident. Maar wat hij deed, was heel bewust de kracht die de aarde afgaf, onder bepaalde condities brengen en zo een wijziging creëren in het veld van de patiënt. En u moet heus niet denken dat iedereen daar rond die boom aan zo’n koord mocht gaan zitten. Hij selecteerde wel heel degelijk, volgens zijn gevoel, wie hij kon helpen en wie niet. En het is heus niet zoals de jaloerse gemeenschap dikwijls vertelde dat het enkel en alleen rijken waren, die daar toelating voor kregen. Neen, het was een selectie volgens het aanvoelen en daardoor kreeg hij natuurlijk op korte tijd heel goede resultaten. Maar eens te meer: hij gebruikte de energie van de aarde. Hij zette die om en hij maakte zo dat deze harmonie in het lichaam van zijn patiënt zijn weg vond waardoor de genezing kon optreden.
Is het voor iedereen tot hiertoe duidelijk?
Dan zou ik nog een klein stapje willen verdergaan. We hebben hier al meermaals gezegd dat de aarde een denkend wezen is. De aarde heeft een eigen geest, die een eigen evolutie doorgaat. En nu moet u niet denken dat u als mens bv. er in zult kunnen slagen een persoonlijk gesprek met die geest te voeren, dat ligt in andere werelden en hier tellen andere dimensies. Maar dit is ook niet nodig. Wat wel nodig is en wat voor iedereen van groot belang kan zijn, is dat u zich kunt voorstellen dat u in volledige harmonie bent met de bevoertuiging, met de bezieling van de aarde. En daar hoeft u heus geen extreme beelden voor op te roepen. Wanneer u gewoon, tijdens meditatie bv., het beeld van de aarde zoals u het het mooiste vindt, naar u toe haalt en vanuit dat beeld een harmonie opbouwt, dan zult u er niet ver naast zitten. Dan zult u ook, wanneer u er rekening mee houdt en er een beetje voor openstaat, heel gemakkelijk aanvoelen wat de aarde wil, waar de aarde naartoe wil gaan. Het zullen gevoelens zijn, maar belangrijke gevoelens. Houd er dan rekening mee; tracht wat die gevoelens bij u oproepen, ook in een kader te gieten dat u kunt uitwerken.
D.w.z. wanneer u daarover mediteert en u krijgt het gevoel dat u meer in de natuur moet gaan wandelen, doe het dan. Of u krijgt het gevoel dat u op de zee moet gaan varen, doe het dan. Want dat is een teken dat bepaalde gelijk gerichte velden vanuit het gedachteproces van de aarde en uw noodzakelijke evolutie in gedachten, elkaar gevonden hebben. En dan zult u opmerken dat wanneer u dat aanvoelen volgt, u daardoor nieuwe lessen leert. Dat er nieuwe mogelijkheden in uw leven komen; dat er misschien drastische omwentelingen in uw leven komen, dat is allemaal best mogelijk. Maar gewoon omdat u dat aanvoelen hebt gevolgd. En soms zal daar wel iets in zitten dat u helemaal niet als stofmens kunt plaatsen. Tracht dat dan ook niet te doen, maar aanvaard gewoon de sfeer, die over u komt. Het zal altijd een sfeer zijn in een positieve oriëntatie. De aarde zal u nooit iets laten aanvoelen dat met u zelf in strijd is. Dat klinkt misschien raar, maar toch is het zo. Omdat u nu eenmaal een kind van deze aarde bént. Of u dit nu graag hoort of niet, u bent eigenlijk niet meer dan het stof dat langs de weg ligt. O ja, op dit ogenblik bent u een lichaam met een geest. Maar dat lichaam vervalt terug volledig, wordt terug stof, wordt terug opgenomen, volledig, in die aarde. En daarom is het niet zo eigenaardig dat deze beelden kunnen ontstaan, dat u daarmee aan de slag kunt.
En dit kan heel ver gaan. Dit kan zo ver gaan dat, wanneer er bv. een storm komt, dat u deze heel goed voorvoelt, dat u heel goed weet hoe en waar hij zal passeren en dat u bv. uw eigen woonplaats daarvan kunt vrijwaren. Precies of u bent voor die storm een berg, die daar staat, waar hij rond gaat, waar hij niet gaat tegenaan botsen, maar die hij gewoon terzijde laat. En zo kunt u dat met elk elementaal in de atmosfeer bereiken. Belangrijk is dat u daarin steeds weer, wat het gevoel oplevert, volgt, en dat u handelt volgens uw gevoelen. Wanneer u dit zou vergeten en enkel en alleen rationeel de zaken zou benaderen, dan zou de storm u meenemen. Dan zou u er niet in slagen om uw eigen woning en misschien ook de woning van de buren te beschermen. Dan zou u er bv. bij watersnood ook heel veel miserie mee hebben, waar wanneer u het juist had aangepakt, zelfs bij grote watersnood, het aan u zou voorbijgaan. En ditzelfde geldt op alle terreinen. Ook met Vuur, zelfs met Aarde, zelfs met trillende aarde. Er zijn genoeg bewijzen te vinden dat, wat ik u hier vanavond vertel, werkt. Wanneer u een beetje moeite doet om in de annalen te kijken, vooral van wat er in de Indische wereld maar ook in de Chinese en Japanse wereld t.o.v. deze zaken al gebeurd is, dan zult u kunnen vaststellen dat dit eigenlijk een normaal gegeven is, waar u veel te weinig hebt bij stilgestaan: trachten u één te voelen, één te zijn, in harmonie te zijn met deze planeet.
Ach, ik weet het, velen onder u zullen zeggen dat ze dat veel gemakkelijker met de maan kunnen, “wanneer de maan daar zo mooi aan het firmament staat, dan voel ik mij jeugdig, dan voel ik mij goed.” Anderen zullen misschien zeggen dat het vooral in de zomer is, wanneer ze aan het strand liggen, dan voelen ze zich toch zo in harmonie met die zon. Gelukkig bestaat er dan nog after sunolie achteraf, want blijkbaar is de harmonie in een te hoge snelheid gekomen dan. Maar goed. Het is wel degelijk zo dat u zich bv. met volle maan u heel goed kunt voelen en die volle maan voor u ook bepaalde mogelijkheden biedt. Hetzelfde kunt u van de zon zeggen. Maar u mag één zaak niet vergeten: welke planeet u ook aantrekt, met welke planeet u zich ook goed verbonden voelt, als mens op deze aarde bent u, of u het wil of niet, gebonden aan die uitstraling, de mogelijkheden die de aarde u biedt. En daarom vinden we het ook zeer belangrijk dat u deze kennis terug gaat oprakelen. Het is een oude kennis, die eigenlijk in deze tijd door weinigen nog maar wordt gebruikt. Ja, ik weet wel, bij sommige primitieve volkeren het u nog de sjamaan of de toverdokter, die zich daarop instelt. O, en ik bedoel helemaal niet hier in het westen de moderne sjamaan, die met zijn auto rap naar een patiënt rijdt, vergeet dat hij één moet zijn met de aarde en één wordt met de file en zich gaat enerveren, met alle gevolgen van dien. Maar goed, het moet ook kunnen.
Maar wanneer u werkelijk er naartoe gaat, wanneer u werkelijk tracht die eenheid met de aarde te voelen, dan zult u opmerken dat dit niet alleen u ten goede komt, maar dat u ook een uitstraling krijgt waar niet alleen mensen zullen op reageren, maar waar ook, waar u woont, uw omgeving zal reageren. Daarmee wil ik zeggen dat bv. de bomen in uw tuin zich anders zullen gedragen. Dat het gras zich anders zal gedragen. Dat plots zaken, die vroeger in uw tuin helemaal niet wilden, het wel gaan doen.
En waarom is dat? Omdat u gewoon het evenwicht hebt opgebouwd door uw aanvoelen, door uw gedachte. Dan krijgt u plots waarschijnlijk ook meer dieren; van alles zal zich rondom u manifesteren, omdat het aanvoelt dat het bij u de juiste trilling vindt, de juiste verhouding. En wanneer er hier onder u zijn, die graag overgaan tot tuinieren enz., dit is een heel bruikbare tip. Het is niet alleen het verhaal van de man of de vrouw met de groene vingers, dit gaat veel verder. U kunt hierdoor niet alleen zeer voedzaam voedsel produceren, maar u kunt ook een gans gebied daarmee zuiveren, zorgen dat het voor dieren, dieren die in de aarde leven, dieren die op de aarde leven, maar ook vogels in de lucht aangenaam wordt om binnen dat gebied te verblijven.
En u kunt natuurlijk ook er gewoon uw naaste mee helpen, uw verwante helpen wanneer het nodig is. Want u kunt dan, wanneer u deze harmonie ervaart en aanvoelt, wanneer iemand zich niet goed voelt, in de natuur stappen en voor die persoon het juiste kruid plukken. En u moet daarvoor heus geen kruidenkenner zijn. Het zal uw aanvoelen zijn dat u leidt tot de plant, tot de mogelijkheid om een tisane te maken met zaken die u bent tegengekomen en waarvan u aanvoelt dat dit het is wat die persoon ontbreekt. En dan ziet u zeer snel resultaten. Want het is toch zo dat het niet belangrijk is wat u theoretisch allemaal weet, maar wat wel belangrijk is, is wat u aanvoelt en wat u ermee kunt doen en wat u ermee in de praktijk kunt brengen, in de praktijk kunt omzetten.
En misschien voor de een beetje technisch aangelegde onder jullie: uw aarde zal langzaam maar zeker in een energiecrisis terecht komen omdat uw energiebronnen in de komende tientallen jaren langzaamaan zullen uitgeput geraken. En men staat nog niet ver genoeg om dit, zogezegd, op te vangen met nieuwe energieën. Maar wanneer de mens tot het besef zou kunnen komen dat de grootste energiebron en de grootste energiemogelijkheid voor de mens de aarde zelf is, en niet dat beetje mazout dat hij bovenhaalt, aardolie, maar dat daaronder veel krachtiger energieën zijn, die bruikbaar zijn.
Er zijn ooit beschavingen geweest die daarvan gebruik hebben gemaakt. Zij hebben zichzelf dan ook op een bepaald moment weer eens vernietigd, maar dat is misschien zo’n eigenaardigheid van de mensheid om regelmatig zichzelf even de das om te doen. Maar ik zou mij kunnen voorstellen dat bv. uw grote steden, uw grote metropolen volledig verwarmd worden op de energievelden, die de aarde afgeeft, en die ze steeds opnieuw afgeeft. Want de scheikundige processen van warmte en omzetting die in de aarde bezig zijn, daar kan de scheikundige wereld op het ogenblik nog veel van leren. Natuurlijk, misschien is dit weer zoiets dat voor de machthebbers niet zo interessant is. Want ja, wat u zo kunt krijgen, waar u eigenlijk niet voor moet betalen, daar kunt u dan weer moeilijk taksen op heffen. Maar toch, neem van mij aan dat langzaam maar zeker, en het zal misschien niet zoveel generaties meer duren, deze energieën in gebruik zullen komen. Als alternatief misschien van de huidige vervuilende en verkwistende energieën, die jullie op het ogenblik gebruiken.
Zijn er op het ogenblik vragen? Is het duidelijk voor iedereen of is het te ingewikkeld?

  • U spreekt over het aanvoelen van de aarde, dat begrijp ik, maar vogels, voelen die de aarde ook aan? En kan een mens van een vogel die gedachte dan oppikken?

Vogels zijn één met de aarde. Heel veel dieren, zeker wanneer we spreken over dieren die praktisch volledig instinctief handelen – en dit heeft vooral te maken met het aanwezig zijn van bepaalde hersencellen; en ga alstublieft de dierlijke hersenen niet vergelijken met de menselijke hersenen, er zitten redelijk evolutie verschillen in. Maar het is ook niet zo, wat de mens denkt, dat een vogel niet kan denken. Wanneer u eten voor een vogel legt, denkt die wel degelijk over dat eten en legt die wel degelijk verbanden. Maar goed, nu naar uw vraag toe: een vogel is in vele gevallen, niet in alle gevallen, in vele gevallen een heel goede aanvoeler van wat er door de aarde wordt weergegeven. Of denkt u nu werkelijk dat een vogel, wanneer deze een plaats zoekt om zijn nest te bouwen, dat dit maar willekeurig is? Of dat die vogel denkt: “Ah, die dakpan is goed, dan word ik niet nat.” Vergeet dat, hoor. Een vogel zal trachten zijn nest te bouwen op de plaats waarvan hij aanvoelt dat deze voor hem het meest in harmonie is. En dit kan nogal verschillen. De vogel zal daarbij niet alleen rekening houden met de uitstraling van de bodem maar nog veel meer, omdat het een deel is van hem, met de uitstraling van de planten, met de uitstraling van die bomen, waar de nesten in gemaakt worden.
Hebt u bv. al opgemerkt dat vogels vooral zullen gaan naar bomen en planten met een krachtige uitstraling? Bv. waar klimop aanwezig is, daar zal een vogel heel gemakkelijk gaan nestelen. En dikwijls zijn het heel kleine vogels die zich daarin zullen nestelen. Nu kunt u denken dat dat veel groen is, veel blad, dat blijft groen enz. Maar er speelt iets anders. Het is niet alleen het groen en hij kan zich lekker achter dat groen verschuilen, maar die plant op zich heeft een zeer sterke reinigende uitstraling. Om bij klimop even als voorbeeld te blijven naar de vogel: klimop zal voor vogels negatieve velden blokkeren, zal toxines die in de atmosfeer aanwezig zijn, zuiveren. En langs de andere kant zorgt het ervoor dat er heel veel voedsel aanwezig is, dus dat het eigenlijk een ideale thuisbasis is voor de vogel.
Maar ook de vogel, om nog even verder te gaan op uw vraag – en dat geldt niet alleen voor de vogels maar dat geldt voor vele dieren, behalve wanneer u gaat spreken over dieren die in massa gekweekt worden in een afgesloten geheel, maar dat kunt u dan nog moeilijk een normaal dierlijk leven noemen – maar om terug te komen op vogels: vogels kunnen u een bepaalde raad geven. Ook dit klinkt misschien gek, want een vogel praat niet; een vogel zingt misschien wel even en moest u de klanken verstaan van wat hij zingt, dan zou u misschien begrijpen wat hij u wil zeggen. Maar een vogel kan, alleen door zijn aanwezigheid in uw buurt of door zijn plotse optreden in uw nabijheid, u wel degelijk een boodschap overbrengen. Het is niet voor niets bv. dat in de oude legende de kraai nogal dikwijls als boodschapper gebruikt werd. Het is niet voor niets, wanneer u bv. de oude Merlijn legende kent, dat bij Merlijn altijd merels aanwezig waren. Merels waren de vogels die achteruit leefden, zoals de tovenaar zelf. Dat ‘achteruit leven’, is voor de mens moeilijk te vatten.
Maar eigenlijk komt het erop neer dat zij veel beter in harmonie waren met alles wat er was, waardoor zij, ook voor Merlijn – en wanneer we dit dan gaan vertalen naar de echte bestaande Merlijnen, want Merlijn is maar een algemeen beeld van zeer vele oude druïden, die aardig wat magische kennis hadden en die, effectief, samen met hun vogels, soms groepen of scholen van merels, soms ook kraaien, en, dat weet ik maar dat was niet direct voor de Keltische druïden, de uil speelt daar ook nog een grote rol.
Maar, om nogmaals naar uw vraag terug te komen: ja, die dieren kunnen u een boodschap overbrengen. Die dieren kunnen u een aanwijzing geven. Zoals bv. wanneer u in een woud wandelt en u wordt plots geconfronteerd met een uil die vlak voor u zit. Dan kunt u er wel van uitgaan dat u verwittigd wordt, dat u moet nadenken over wat u dwarszit.
En zo kunt u met redelijk wat vogels een harmonie hebben. Maar ik kan niet hier op een avond als deze zeggen: die vogel dit, die vogel dat. Want het mooie van de zaak is – en dit heeft ook weer te maken met uw aarde – dat voor ieder mens een contact met dier of plant anders kan zijn, maar in dat contact dikwijls een toevalligheid steekt die voor u een indicatie is naar de oplossing van een probleem of een antwoord op een vraag of de aanduiding van een nieuwe weg of mogelijkheid. Daarom, stel dat u in een bos of veld wandelt en u ziet plots op een paal, waar u naartoe wandelt, bv. een ekster zitten. En die ekster kijkt naar u, die observeert u, en u gaat daar langs, tracht dan gewoon met uw gevoel te ontvangen wat het dier naar u overbrengt. En dit kan een enorme rijkdom zijn. En dit geldt niet alleen voor vogels, maar bij vogels komt het veel voor. Maar dit kan even goed voor alle andere soorten dieren gelden, die op een bepaald moment toevallig uw pad kruisen en toevallig uw aandacht trekken. Want op een dag zullen vele dieren uw pad kruisen, maar trekken daarom uw aandacht niet. Maar juist dat ene dier, dat ene konijntje of die ene egel of die ene vos, maakt niet uit, trekt wél uw aandacht. Tracht dan te achterhalen welke betekenis dit voor u heeft, wat voelt u daarbij?
Het belangrijkste is dat u daar zelf op antwoordt. Niet dat u direct gaat zoeken in alle mogelijke geschriften wat het kan betekenen. Dat mag u achteraf doen, als vergelijking, maar het beste is dat u op dat ogenblik in uw gevoel gaat en nagaat wat het u hier aanbrengt. En u zal ervan verbaasd staan, als u dat oefent, hoeveel kennis u zult opdoen. Want dat is allemaal kennis die aanwezig is, die de aarde afgeeft, die in de atmosfeer is, maar die nergens is vastgelegd. Omdat het natuurlijk individueel is, praktisch voor een ander niet herhaalbaar of op te merken en dus ook niet volgens de normen van uw denk-maatschappij kan vastgelegd worden in wetenschappelijke formules. En als u dat niet hebt, ja, dan hebt u een probleem in uw maatschappij, want dan is het niet zo, dan is het louter fantasie.
En ik heb hier daarstraks nog even voor uw vraag de opmerking gehoord: “Het is veel.” Ja, lieve vrienden, het is misschien veel en misschien niet veel. In wezen vragen we niet zoveel, we vragen gewoon om te proberen het te doen. Maar we vragen wel: Doe het! We hebben het u verteld, als we vorige maal begonnen, dat deze avonden doe-avonden zijn. Dat u als het ware elke keer rustig een taakje krijgt, dat u kunt uitvoeren. Ook deze taak is niet zo moeilijk. U moet er alleen de tijd voor nemen. En ja, misschien moet u daarvoor iets anders opzij zetten. Misschien moet mevrouw even haar kuis laten staan en meneer even de voetbal niet bekijken, weet ik veel, maakt niet uit. U krijgt niets in het leven voor niets, dat weet u toch. Maar dit zijn heel gemakkelijke oefeningen, heel gemakkelijke leerscholen, waar u zeer veel uit kunt leren, waar u zeer veel kunt uithalen. Want wanneer u dit doet, trachten u in harmonie te voelen met de aarde, dan zult u heel snel in bewustzijn vooruitgaan. Zo goed dat, wanneer u aan die groepsgeesten denkt, waarover we vorige keer toen we hier samen waren, gesproken hebben, als u dat allemaal in uw leven een plaats gaat geven, dan gaat die ganse wereld rondom u langzaam maar zeker veranderen, zult u zich vrij kunnen maken – en dat is toch heel belangrijk – uit de veranderingen, de chaotische toestanden die bezig zijn. Dan zult u uw weg kunnen gaan zonder steeds weer opnieuw gestoord te worden door de afbraak. Dan bent u eigenlijk al ‘op route’ voor het nieuwe. En wanneer u dat onder de knie krijgt, dan bent u een voorbeeld voor anderen en dan zullen anderen heel gemakkelijk aan u vragen of u hen kunt helpen.
En zo ontstaat langzaamaan een steeds grotere vlek van mensen die de zaken bekijken, niet alleen vanuit een beperkte stoffelijke visie, maar vanuit een veel grotere universele- stoffelijke- geestelijke en kosmische visie. En dan zullen alle grote wereldproblemen die er nu zijn, aan u voorbijgaan. En dan zult u kracht en energie hebben om van uw leven te maken wat eigenlijk uw geest gezocht heeft. En dat is toch waar we naartoe gaan.

  • Ooit heeft iemand, tegen mij gezegd dat vissen in de wereld geen betekenis hebben. Ik spreek hier over gewone vissen, geen dolfijnen en zo. Hoe moet ik dat plaatsen, broeder?

Elk dier heeft zijn betekenis. Wanneer u spreekt over vissen, van welke vissoort ook, van de diepzee tot de hoogzee, noem maar op, maakt niet uit, vissen zijn groepsdieren. En elke vis op zich is een klein onderdeeltje van een bewustwordingsproces. Elke groep vissen heeft zijn eigen groepsgeest en binnen die groepsgeest zitten evoluties. U mag niet vergeten dat in gans het gebeuren van de aarde, de vissen een heel belangrijke functie hebben, namelijk in de voedselketen. Wanneer u de vissen zou uitsluiten in het geheel van de voedselketen – en ik bedoel niet de voedselketen voor de mens, ik bedoel de voedselketen binnen de natuur – dan zou de aarde heel instabiel worden.
Nu moet u niet denken: u ziet een school kleine vissen en er komt een school grote vissen en die eten die kleine vissen op, ai ai, wat nu? Nee, het is een beetje zoals: je hebt de zee, het strand met zijn vele zandkorrels. Elke zandkorrel is belangrijk. De zandkorrel op zich is in verhouding met een vis een minimaal denkend geheel, ik zeg minimaal. Want het heeft een structuur en in die structuur is leven. Hoewel u het niet zou zeggen, wanneer u die zandkorrel in uw handen neemt, dan denkt u dat het gewoon zand is. Maar er bestaat niets, maar dan ook niets, op deze planeet dat niet een bedoeling heeft en dat ook niet een zekere vorm van bevoertuiging heeft. Oké, die zandkorrel is niet bevoertuigd zoals een menselijk lichaam: één menselijk lichaam, één geest. Dat niet. Maar toch kunt u in het ganse geheel niet de werking, de bevoertuiging, de uitstraling van de zandkorrel in de totaliteit van de vele miljarden korrels uitsluiten. En zo is het ook met die vissen. U zou kunnen zeggen dat één vis op zich niet belangrijk is, maar vraag dat niet aan die vis. Want die vis zelf, die ene vis, of hij nu groot of klein in die oceaan is, vindt zichzelf, dat is misschien een beetje beledigend naar de vis toe, het middelpunt van het universum. En waarom vindt die vis zich het middelpunt van het universum? Omdat hij niet anders kan. Maar wanneer zijn taak volbracht is, en in dit geval voor de voedselketen dienende, beseft hij hoe belangrijk hij was en zal hij weer verder in evolutie gaan. Zeg dus nooit dat iets geen zin heeft op aarde. Al wat leeft, al wat bestaat, heeft wel degelijk zin op aarde. Buiten misschien, zoals men soms zegt, de mens. Sorry, neem mij niet kwalijk.
Maar er is toch geen enkele diersoort op deze aarde die al zoveel schade heeft aangericht en zoveel disharmonie heeft gecreëerd als de mens. Het is heel gek, vanaf het ogenblik dat u een dier de vrijheid geeft om zelf te denken, verknoeit het de boel. En laat ons hopen dat dit in de toekomst langzaam maar zeker kan veranderen. Maar waarschijnlijk zullen er nog heel wat sprongvariaties en mutaties nodig zijn om dit probleem op te lossen, die het menselijk lichaam een andere wending kunnen geven en zeker die het menselijk denken kunnen bevrijden van de toch zeer, zeer, beperkte denkcapaciteit die de meeste onder u hebben. Aanwezigen uitgezonderd natuurlijk.
Nee, maar het is toch zo. Wanneer wij vanuit onze zijde de wereld bekijken en we bekijken de mens en we zien daar de wetenschapper – o, ik heb niets tegen die wetenschapper, hoor, hij is nodig – maar met welke paardenbril die op loopt, wel, rechtuit gezegd, de paarden van 100 jaar geleden zouden zo’n bril niet geapprecieerd hebben. Hun paardenbril was rechtdoor, die van een wetenschapper van tegenwoordig is niet rechtdoor, maar verkleint, verkleint, verkleint het beeld en dan zeggen ze: “Nu weten we het!” En hoe meer ze weten, hoe minder ze beseffen dat ze helemaal niks meer weten. Met alle gevolgen van dien.
Kijk, ik zal even iets naar voor halen, en dan ga ik het hier besluiten want anders krijg ik straks nog meer te horen dat het helemaal te zwaar wordt. Wanneer vroeger, en dat is hier toch meermaals door vorige sprekers naar voor gebracht, dat voor de gezondheid van de mens het dikwijls beter is om bv. met verdunningen te werken, met natuurlijke middelen, homeopathisch enz., omdat dit door het lichaam kan herkend worden en minder bijwerkingen heeft. Wanneer u dan de huidige wetenschappers bezig hoort, dan zeggen ze: “Wat een lulkoek, wat een onnozelheid, dat bestaat niet, dat kan niet enz.” En waarmee zijn ze zelf bezig in hun scheikunde? Steeds kleiner en verder zoeken en nog steeds verkleinen. Men gaat medicijnen maken op basis van: “alleen dat kleine productje gaat dat in het lichaam doen. Dat dat kleine productje dan ik weet niet hoeveel nevenwerkingen veroorzaakt, dat het lichaam eraan ten onder gaat, ja, daar kunnen we niet aan doen. Maar we hebben wel resultaat want met dat heel kleine molecuultje hebben we dat toch kunnen wijzigen.”
Vindt u dan niet, goede vrienden, dat de oude denkers, die zegden: “Laat ons even zien hoe we met iets homeopathisch, dat het lichaam kent maar in verdunde vorm, hoe we daarop reageren”, dat zij logischer waren dan de top wetenschappers van vandaag?
Maar dat is ook een leerschool.
Ja, maar daar ben ik met u akkoord, wanneer deze top wetenschappers de leerschool op zichzelf zouden toepassen. Maar meestal testen ze het uit op anderen, met alle gevolgen van dien. Kijk maar naar uw maatschappij. Maar goed, laat het ons hier afronden want we komen op een gebied waarover we nog uren verder zouden kunnen praten en dat is de bedoeling niet.
Mijn bedoeling deze avond was om jullie kennis te laten maken met het idee, dat u gaat proberen uit te werken: de aarde is een zeer energievol wezen en u kunt te allen tijde beroep doen op deze energie. En deze energie kan u heel veel bijbrengen, heel veel helpen.
Goed. Kort samengevat: ga de komende 14 dagen eens buiten, ga eens in de natuur, tracht dat te ervaren. Wanneer u bv. de gewoonte hebt om te wandelen, doe het gerust verder, maar bekijk uw wandeling eens anders. Stop even met naar het plaatje te kijken, maar concentreer u even – en dan mag u gerust uw ogen dicht doen, hoor; dat moet u niet doen als u langs de baan loopt, maar wanneer u in een veld staat of in een bos – sluit rustig uw ogen en tracht te voelen wat de aarde u hier vertelt. Dat is de opdracht. En dan zult u opmerken dat u op vele plaatsen nieuwe gevoeligheden zult waarnemen, nieuwe gevoelens zult kunnen ervaren. En daarmee kunt u dan weer verder. Wanneer u dan uiteindelijk wat u zo leert, gaat combineren met wat u al weet, dan bent u weeral een stap verder. Dus, goede vrienden, aan de slag!

Deel 2

Vragen

  • 2 weken terug ’s avonds zag ik de maan volledig omringd door een cirkel. En gisteren was de hemel helder met overal sterren, maar was er nergens een maan te bekennen. Heeft dat enige betekenis?

Het is nieuwe maan, dan ziet u de maan niet, zo simpel is die betekenis. En die kring rond de maan, dat heeft met de atmosfeer te maken, dat is gewoon een technisch gegeven. U kunt er wel rekening mee houden dat, wanneer u een heldere cirkel rond de maan ziet, dat in dit seizoen van het jaar de kans heel groot is dat het heel koud wordt. Verder moet u daar niet direct een betekenis aan geven. Maar nu is het nieuwe maan, dus het is logisch dat u vandaag, morgen, geen maan kunt zien. De maan zit aan de andere kant.
Dat wil niet zeggen, en dat wil ik er wel even aan toevoegen, dat maakt de vraag interessant, dat er geen invloed is van de maan op de aarde op dit ogenblik. Integendeel. Nieuwe maan heeft bijna juist de omgekeerde processen naar de mens toe. Dat wil zeggen dat bij nieuwe maan u moet opletten wanneer u zwak bent of u wordt nog zwakker. Waar bij volle maan de zaken versterkt worden, zal bij nieuwe maan, als u het niet in de hand hebt, het laatste wegvloeien. Daardoor kunnen mensen ook bij nieuwe maan nogal eens dommigheden uithalen omdat de rem, die er bij volle maan wél is en die soms zeer sterk is, bij nieuwe maan wegvalt.
Kijk, weet u wat misschien heel boeiend zou zijn? Dat u voor uzelf eens de moeite deed om uw reactiepatroon vast te leggen een dag of 2 voor volle maan tot een dag na volle maan. En ditzelfde te doen een dag of 2 voor nieuwe maan tot enkele dagen na nieuwe maan. En dan deze zaken met elkaar vergelijken. U zult ervan verbaasd staan hoe u als mens verschillend reageert, ondanks het feit dat daar toch maar een korte periode tussen is. Probeer het maar eens.

  • Broeder, ik heb de oefening vorige week gedaan van de aarde met de maan en de zon en zo linken naar de Bron. En ik ben een paar keer tot een vaststelling gekomen alsof daar een witte zuil, een soort opening is, een witte zuil waarin ik als individu in opgezogen word. Heeft dat een bepaalde betekenis?

Is het 1 zuil of is het een spel van 3 zuilen geweest?

  • Zoals ik mij herinner, was het 1 zuil.

Het zou een begin kunnen zijn, maar ik zou u de raad geven om de oefening verder te zetten en u zult dan zeer waarschijnlijk van 1 zuil overgaan naar een 2e zuil en uiteindelijk een 3e zuil. En de symboliek die daar achter zit, is dan heel simpel: u bereikt de boom des levens. De boom des levens bestaat dus uit 3 zuilen, die op verschillende manieren verbonden zijn. Wanneer u deze oefening gedaan hebt en u ontdekt al 1 zuil, dan zou dit de geboorte voor u kunnen zijn van de boom des levens, of de boom der kennis. De aanduiding is dan dat u op de goede weg zit en dat u juist daardoor voor uzelf nieuwe wegen en nieuwe mogelijkheden opent.
Wanneer iedereen die hier aanwezig is, de oefeningen doet die we vragen om te doen, zult u zulke zaken meer meemaken en zult u zaken gaan herkennen. Belangrijk is dat u dit niet terzijde schuift, dat u met de resultaten die u boekt, verdergaat, dat u voor uzelf een zekerheid opbouwt. En dit geldt voor ieder van de aanwezigen. De meesten hier aanwezig kunnen heel wat bereiken, maar u moet het aandurven. U moet er durven voor gaan. En soms kan dit moeilijk zijn omdat u allemaal de gewoontepatronen van de huidige maatschappij al met de paplepel of met de papfles hebt binnengekregen. En dat u zich nu daarvan moet losmaken om verder te kunnen. Maar wanneer u dan bij zo een oefening deze oude mystieke beelden krijgt, en daar is een zuil wel degelijk een beginpunt, dan is de aanduiding die u krijgt, niet alleen misschien van de entiteiten rondom u, maar van uw eigen geest zelf toch voldoende om hierin verder te gaan.
Als we dan rond zijn: mensen, zet u rustig. Dan kunnen we nu overgaan tot het meditatief gedeelte. Ik wens er nog aan toe te voegen dat deze meditatie ook een werkmeditatie is, d.w.z. dat wij het op prijs zouden stellen dat u deze ook in uw gamma van regelmatige meditatieve oefeningen opneemt en ook terug uitvoert. Op uw eigenste wijze natuurlijk, u moet het niet woordelijk overnemen. Maar het is ook zo dat de ingrediënten, die ik u geef, mogelijkheden openen om verder te geraken.

Meditatie: De aarde is één groot krachtveld

Wanneer we hier nu samen zijn, laat ons even allen in gedachte het beeld van de aarde oproepen zoals we de aarde kennen: een planeet, die zich verplaatst in de kosmos, die gelieerd is aan andere planeten en die voor zichzelf ook een eigen maan meevoert. Laat ons beseffen dat deze planeet een eigen denkwereld heeft, een denkwereld die erin bestaat om zo harmonisch mogelijk zich te gedragen tussen alle andere planeten in deze oneindige kosmos. En om deze denkwereld te kunnen uitzenden en om haar taak te kunnen volvoeren, gebruikt de aarde enorme energieën.
En deze energieën ontstaan eerstens in het vaste kerngedeelte. Het vaste kerngedeelte is niet zoals men denkt en zoals men veronderstelt, alleen maar metaal; er zit veel meer in. Maar voor onze meditatie zou dat ons te ver leiden. Ik heb liever dat u zich het kerngedeelte van de aarde even voorstelt als een prachtige schitterende briljant, met heel veel prachtig geslepen facetten, die kracht uitstralen naar alle mogelijke hoeken en kanten van de bol. En dat rond die prachtige grote kracht uitstralende briljant allerlei andere stoffen aanwezig zijn. Stoffen die ook schitteren.
En wanneer we dan wat verder gaan, dan zien we dat door de schittering in het samenspel van de briljant en de andere schitterende stoffen, er een enorme hitte ontstaat. Deze hitte leidt er toe dat al wat rond deze kern aanwezig is, volgens het menselijk denken vuur is. Maar dit is geen echt vuur. Dit is de kracht van het elementaal vuur. Daarin ontstaat het nieuwe. Dat vuur is het alchemistische vuur, dat ervoor zorgt dat vanuit die kracht het nieuwe leven op aarde kan ontstaan. Vanuit die kracht ontwikkelt zich alles.
En dan krijgen we nog wat spanningsverhoudingen tussen dat elementaal vuur en het elementaal lucht. Want ook het elementaal lucht speelt binnen in de aarde een heel grote rol, in allerlei soorten vormen, in allerlei soorten gasvormen, simpel uitgedrukt. En daardoor ontstaat weer de mogelijkheid om het elementaal water kracht te geven. Wat uiteindelijk leidt tot een afdekking hier en daar met aarde. Maar die aarde is een levende kracht, hoe dun dat pelletje ook is rond die grote andere energieën. Het is een levende kracht, die in harmonie is met al de rest.
En zo hebt u een heel korte reis gemaakt vanuit de kern van de aarde naar de buitenste schil. Een beetje in omgekeerde volgorde dan Jules Verne het ooit heeft beschreven. En neem van mij aan: realistischer. Maar nu u de opbouw van deze mooie planeet hebt gezien, kunt u begrijpen wat voor kracht, wat voor potentie in deze aarde aanwezig is. U zou kunnen zeggen dat onze briljant voor de aarde overeenkomt met de kleine hersenen van de mens, met de hersenschors. Daar ontstaat het nieuwe, de ideeën. Daar wordt alles geboren. Want vergeet niet, ik heb jullie nog niet verteld dat ook in de aarde leven is. O ja, zelfs in die kern is heel veel leven.
En dan wil ik jullie heus niet terugvoeren naar de oude verhaaltjes over aardwezentjes, trolletjes, dwergjes, nimfjes, noem maar op. Nee, maar er is wel leven in de kern. Er is leven in het vuur, er is leven in de lucht, er is leven in het gas, er is leven in de aarde. En dat kan u misschien doen beseffen dat de oorspronkelijke mens ooit van daaruit vertrokken is, een evolutie heeft doorgemaakt, ach, in menselijke tijd miljoenen jaren, om uiteindelijk via al deze alchemistische processen eerst als een waterwezen, vervolgens als een amfibiewezen tot een landwezen te komen. Om dan, na een lange evolutie van mutaties, sprongvariaties, noem maar op, te komen tot wat u uiteindelijk bent: een voertuig waar de geest dankbaar gebruik van maakt om zijn evolutie, om zijn mogelijkheden tot bewustwording in de totale kosmos verder te zetten.
Dat is uw aarde, vrienden: één groot krachtveld van verschillende energieën. Energieën, die u één voor één kunt aanspreken. Energieën, die wanneer u uw eigen gevoel volgt – en voor de ene zal het vuur meer aanspreken, voor de andere het water; de andere zal zich weer steviger voelen in de rotsen van de aarde en de volgende misschien in de gassen. Maar ieder, hier ook aanwezig, heeft een voorkeur. En die voorkeur bepaalt hoe u uw wisselwerking kunt maken met deze planeet. Hoe u uw alchemistisch proces kunt voltrekken. En dit alchemistisch proces zal zich vooral voltrekken in uw hersenen, door nieuwe signalen aan te brengen. Signalen die, o eigenaardig, na vanavond plots u inzicht in iets geven, plots u anders doen denken, plots de zaken u anders doen zien.
En dit is een goed moment, gezien we op het ogenblik onder de nieuwe maan zitten, kunnen we dit rustig laten gebeuren, kunnen we rustig, ieder voor zich, zijn gevoelen leggen in deze aarde en de resultaten in u opnemen. En zo u morgen dan ontwaakt na rustige nacht slaap, zult u tot uw verbazing ontdekken dat uw wereld anders is, dat u nieuwe ideeën en mogelijkheden hebt, dat u plots minder gebonden bent aan wat deze wereld volgens zijn oude patronen u wou opleggen. U zult ontdekken dat u vanuit die kracht van de aarde, vanuit die ongebreidelde energetische mogelijkheden zelf meer kracht en energie hebt, ergens een bron van licht ontdekt die u tot hiertoe nog niet hebt opgemerkt.
Ach, ik weet wel, jullie mediteren allemaal en jullie kennen allemaal het werken met licht. En de ene heeft al liever die kleur dan de andere. Maar nu ontdekt u een licht dat uit de aarde komt, niet een licht dat uit de kosmos neerdaalt, maar een licht dat uit de aarde straalt en waarmee jij in evenwicht, in harmonie bent. Een licht dat door uw lichaam heen zindert, dat bij wijze van spreken, wanneer u het wetenschappelijk zou vertalen, uw cellen op een hoger trillingsniveau brengt. Uw cellen als het ware opwarmt naar een goed gevoel. En niet alleen uw hersencellen, maar elke cel van uw wezen. Een licht en kracht en energie, die de aarde u schenkt, die ook uw aura oplaadt met de energie, die de aarde u schenkt, een kracht die ongekend is.
En met deze energie, met deze kracht, ach goede vrienden, kunt u de komende dagen en weken voor de ander de helpende hand zijn, kunt u de aanbrenger van nieuwe ideeën zijn. Want deze zijn geboren in u. Want deze energie, ontstaan vanuit de kern van de moeder, die we aarde noemen, overgedragen via de kanalen, die kracht, dat licht is jullie werktuig voor de toekomstige weken. Met die kracht, met dat licht, die energie, kunt u zeer veel in deze streken bijsturen. Kunt u voorkomen dat de natuur hier ongewild hevig gaat doen, kunt u de emoties die nu hier ongelooflijk hoog zijn opgelaaid, terug tot zijn ware proporties brengen, kunt u de ontzettende angst die op het ogenblik hier over deze steden gaat, laten wegvloeien en rust in de plaats geven. En dit is op het moment zeer nodig.
Want waar op de ene plaats de natuur alles wegveegt en de mens angstig maakt, is het op de andere plaats de mens zelf die in de waanzin gaat. Maar wanneer u beiden naast elkaar legt, zijn ze beiden even erg voor de mens die zich laat meeslepen. En daarom kunt u met de energieën en de kracht waarvan u deel kunt zijn, omdat ik jullie de sleutel heb gegeven hoe u de aarde kunt bekijken, kunt benaderen, kunt u met die sleutel die krachten gebruiken om de aarde langs de buitenkant haar mooie glans terug te geven.
Want vergeet niet, waar de mens strijdt op de aarde, daar verdwijnt de blauwe gloed, daar ontstaat een vuil bruinrode gloed, die oorzaak is dat de andere planeten trachten in te grijpen, trachten reacties te veroorzaken. Want zij houden geen rekening met mensen. Zij houden alleen rekening met de planeet. En juist dat kunt u met de juiste sleutel veranderen, kunt u het uiterlijk van uw planeet mooi egaal blauw maken. En wanneer zij terug deze uitstraling de kosmos instuurt, dan is de reflectie van de anderen gelijkwaardig en kan alles veel evenwichtiger en rustiger verlopen.
En wanneer ieder dat probeert, gewoon in zijn eigen plaats, dan krijgt u zo een enorme kracht, een kracht die aansluit, de energie van de aarde, die de aura van de aarde terug vult met de ware aarde-energie zodat de aarde terug kan stralen zoals ze zoveel duizenden miljoenen jaren gestraald heeft. Zodat zij terug die schitterende ster wordt – want ja, goede vrienden, zij is een ster – die schitterende ster wordt in dat melkwegstelsel. Dat haar uitstraling ook de anderen aantrekt om in dezelfde harmonie, in dezelfde schoonheid hun weg verder te zetten.
Dat is de kracht van de aarde, een kracht die veel verder gaat dan eender welke energie die u in de stof kent. Een kracht die een veel grotere waarde heeft dan eender welke scheikundige formule om weet ik veel welke energie op te wekken. Want, goede vrienden, wanneer u deze krachten aanboort, dan hebt u energie tot in het oneindige. Want deze kracht kunt u als mens aanboren, maar is zo ontzettend kosmisch groot dat u er nooit een tekort kunt van hebben, hoeveel u ook gebruikt, hoeveel u ook ronddeelt. Hoe meer u deelt, hoe meer u gebruikt, hoe meer u er zult van krijgen. Dat is de ware aarde: vrijgevig voor ieder die ervoor openstaat.
En tracht u nu gewoon in alle rust één te voelen met welk deel ook van deze aarde. Voor de ene zal dat het vuur zijn, voor de ander zal dat de lucht, het gas zijn, voor de ander het water en voor weer een ander zal het de aarde, de vastheid zijn. Het geeft niet. Want elk element is evenwaardig, is even sterk. Neem het in u op als een zegel dat u kunt gebruiken en begin vanaf nu met deze kracht te werken. En draag dit zegel in uw hart zodat u de rest van uw leven steeds weer en weer opnieuw u één kunt voelen met uw echte moeder waaruit u geboren bent. Uw echte moeder die u de mogelijkheden geeft om hier te bestaan en uiteindelijk, wanneer u er vrij van komt, de mogelijkheid geeft om uw eigen weg in de geest te gaan, zonder dat u nog gehinderd wordt door de stof, want die keert terug naar haar oorsprong en wordt terug volledig één, één harmonie met de moeder.
En dan kunnen we rustig voor vanavond dit beeld in ons hart opslaan. Laat het nooit meer los, werk ermee. Heb de zekerheid dat u het kind bent van deze planeet, heb de zekerheid dat deze planeet u alles geeft wat u nodig heeft, niets meer, niets minder. Alles wat u van node heeft, krijgt u met deze instelling, met deze werking. En zo kunt u de komende weken en maanden, langzaam maar zeker, verder timmeren aan jullie weg van bewustzijn en kunnen jullie meer en meer in uw eigen maatschappij een voorbeeld zijn van hoe het anders kan.
En dan kunnen we heel rustig hiermee de meditatie afronden. Kom rustig tot uzelf, maar laat het beeld niet meer gaan. Houd het voor u en werk ermee.

En dan rest er mij niets meer dan u nog een rustige huisgang te wensen. Denk eraan dat u geladen bent met de energie en wees er ook van overtuigd dat u nu met deze energie tijd genoeg hebt. Niets moet, alles kan. Niets is belangrijker dan de harmonie met de aarde.