Invloed van de maan

28 juni 2007

Vanavond zijn we aan de zesde bijeenkomst en ik denk dat we zo een beetje met al hetgeen wat we in het voorgaande gebracht hebben, toch een beeld kunnen gaan krijgen, of jullie tenminste, om een bepaald beeld te gaan krijgen, van hoe de zaken opgebouwd gaan worden en wat er eigenlijk van jullie allemaal nogal verlangd wordt.

Wij hebben u gevraagd om vorige maal samen te komen, om de zomerzonnewende meditatief te beleven. Wij hadden daar een zeer speciale bedoeling mee en wij hebben aan de hand van jullie samenkomst en het coördineren van verschillende andere samenkomsten, die op hetzelfde moment plaats hebben gehad, toch de mogelijkheid gehad om verschillende zaken op te bouwen en evoluties in een, toch naar onze mening, juiste en goede richting te kunnen sturen.

Verder is dankzij het feit dat toch ieder onder u op zijn eigenste wijze de inspanning heeft gedaan om bijvoorbeeld de oefening met de goden te doen, de andere oefeningen die hier naar voor zijn gebracht, hebben deze energieën kunnen bundelen en toch ook daarmee bepaalde, op dit ogenblik voor jullie misschien nog niet zo duidelijke gevolgen, kunnen realiseren.

U moet toch langzaam maar zeker gaan beseffen dat onze samenwerking veel meer inhoudt dan alleen maar gewoon eventjes samen zitten, eens komen luisteren, een oefeningetje krijgen, mediteren, een beetje oefeningen doen. Het is niet noodzakelijk dat u alles weet en dat u een overzicht hebt van hoe alles in elkaar zit, dat is voor de mens toch niet haalbaar. Maar wanneer u rondom u kijkt, wanneer u ziet wat er allemaal in de natuur aan het bewegen is, en wanneer u dan een beetje in uw eigen streek de zaken evalueert, dan kunt u toch zeggen dat u met hetgeen wat u doet een zeer goede invloed hebt. Deze invloed gaat veel verder dan een invloed op enkele mensen, deze invloed gaat hem over het gehele plaatje, gaat hem over de ganse verandering en de ganse werking.

Tot hier toe kunnen we zeggen dat de resultaten van jullie, bevredigend zijn.

Daar gaat natuurlijk bijkomen, en daar moet je rekening mee houden, naar de komende lessen toe dat we per les, waarschijnlijk toch in jullie opinie, de zaken iets gaan verzwaren. Dat het iets meer van u gaat vragen. Dit is ook noodzakelijk omdat juist door de gerichtheid op het geheel, de kracht zich kan ontwikkelen en dat daar dus mee gewerkt kan worden. Wanneer u ziet dat gewoon door de avond, dat wij gevraagd hebben dat u samen kwam, wij de mogelijkheid gehad hebben om elementalen zo te sturen dat zij binnen bepaalde zones bleven en dat zij er voor gezorgd hebben dat bepaalde gevaarlijke situaties en toestanden, enerzijds door toedoen van water en anderzijds door toedoen van vuur en hitte, zijn voorkomen. Dan kunnen we spreken dat dit een heel mooi succes is. Maar we zijn er bijlange na nog niet en gezien er nog veel verschuivingen gaan plaats hebben, zeker nu dat we voor een periode staan waar het massa gedachtegoed weer de bovenhand gaat halen en dat iedereen in kudde zich gaat verplaatsen, gaan we voor, in sommige gevallen, eigenaardige fenomenen komen te staan, zij gaan passen in de rood-invloed die u kent van de Wessac.

Daarom ook nogmaals naar jullie toe, vrienden, distantieer u een beetje van dit massagebeuren. Ga niet meer in die grote trek. Want hoe meer u daar u mee eigen maakt, hoe minder u zich kunt afschermen en hoe groter de kans is dat, ondanks alles, je toch mee gegrepen wordt in hetgeen wat te gebeuren staat. Daarom is het van belang dat u, als u zich wilt verplaatsen, dit het liefst op een individuele basis doet en dat u dat niet doet in een groep of zo verder. Dat u, wanneer het enigszins mogelijk is, het zeker niet doet als iedereen op verplaatsing gaat en dit geldt niet alleen voor dit moment, maar u zult opmerken dat dit ook naar de toekomst meer en meer geldig zal zijn. Het is nu eenmaal een heel gemakkelijk doelwit wanneer dat duizenden, in sommige gevallen miljoenen, mensen tegelijkertijd eenzelfde gedachtebeeld handhaven. Aan magie doen, dan moet u beseffen dat zo’n beeld een enorme kracht is en dat van de andere zijde, de minder lichtende kant, deze krachten meestal zeer sterk gemanipuleerd worden, en nu zeker, omdat we met de rood-invloed zitten zal men allerlei zaken trachten naar een toppunt te drijven. Ook wanneer u zaken gaat horen in de komende maanden, zelfs misschien in de komende weken en dagen, ga er niet op in. Ga ook niet met de algemene publieke gedachtegang mee, zet u er neutraal tegenover en denk aan hetgeen wij u gebracht hebben. Het is de vrije keuze van de mens om zich in zo’n kuddegeest te begeven, in zo’n gedachtegoed te begeven. Dus wanneer zij in iets betrokken worden, dan is dit ook hun eigen keuze die ze gemaakt hebben. Alle andere klachten en al wat daaruit voortkomt, moet je proberen aan u voorbij te laten gaan, je moet naar de essentie van de zaak gaan. Dat is in de komende tijd met de invloed/invloeden die er zijn vanuit de kosmos een noodzaak, wilt u echt kunnen gaan werken met deze krachten, wilt u echt de harmonischen voor uzelf kunnen opbouwen.

Dan kom ik bij meteen aan een nieuwe opdracht die we voor jullie vanavond in petto hebben.

Wij hebben u de vorige maal gevraagd om over godennamen te mediteren en voor uzelf trachten uit te fineren met welke godennaam u de sterkste harmonie hebt, de sterkste kracht hebt.

Nu gaan wij u vragen, het is binnen enkele dagen volle maan, om de nacht van zaterdag op zondag (de volle maan in deze streken ligt ongeveer rond het middaguur van zaterdag, maar dat is weinig van belang), vooral rond het nachtelijke uur dat u u rustig zet, zo ongeveer een kwartier voor middernacht tot  20 à 30 minuten na middernacht. Dat u zich dan heel bewust instelt op de maan, indien mogelijk dat u zich zo meditatief zet, dat u de maan kunt aanschouwen. Dat u tenminste het maanlicht waarneemt. U tracht in die periode gewoon aan te voelen welke kracht de maan aan u overdraagt, welke wisselwerkingen er tussen u en deze planeet op dat ogenblik zijn. U mag niet vergeten, u hebt met de zomerzonnewende gemediteerd, toen u mediteerde was u onder invloed van de zon en bent u enkele seconden zonder enige invloed geweest omdat bij de zonnewende er enkele seconden zijn dat er geen invloed is. Daardoor heeft uw onderbewustzijn, en dat is niet te onderschatten, twee invloeden kunnen detecteren en opslaan die achteraf ook gebruikt zullen gaan worden. De volgende is nu met de volle maan, daar ga je ook trachten dit aan te voelen, het volledig in u te laten doordringen.

Wanneer je voelt dat u het ervaart, dan gaat u de godennaam die u het meest geroerd heeft, of beroerd heeft, gaat u uitspreken. U gaat deze naam, volgens dat u hem aanvoelt, uitspreken. In dat kader van die invloed van de maan, ook dit gevoelen dan, dit is voor u zeer belangrijk! De meeste onder jullie, als je dit goed doet, zullen op dat ogenblik bij het uitspreken van de godennaam, een rilling door hun lichaam voelen gaan. Bij de meeste zal dat vanuit het kruinchakra, via de cortex, via de kundalini, zo door het lichaam zinderen. Op dat ogenblik bent u met deze krachten in harmonie. Op dat ogenblik stelt u zich ook open voor de nieuwe impulsen, de nieuwe gedachtebeelden, die door deze combinatie in u opkomen.

Wanneer je dit goed uitvoert zult u opmerken dat u bepaalde nieuwe krachten in uzelf zult ontdekken. Dat u bepaalde nieuwe denkbeelden en mogelijkheden zult kunnen vastleggen. Deze mogelijkheden, deze denkbeelden, zullen bepalend zijn voor uw verdere geestelijke ontwikkeling. Zij zullen voor u als het ware, een soort map zijn waarmee u kunt werken. Wanneer u deze invloeden dan ervaren hebt, dan tracht je gewoon uw broeders en zusters van deze groep voor te stellen en u legt de kracht in het centrum van de groep. U tracht op dat ogenblik, met elkaar één eenheid te vormen. Maakt u geen zorgen, afstand speelt hierin geen enkele rol. Al was u aan de andere kant van de aarde, dit zou geen enkele rol kunnen of mogen spelen. Want deze invloeden, deze gevoeligheden, zijn van een andere aard dan de puur stoffelijke wereld die u kent.

Door deze krachten zo te bundelen en samen te brengen in een brandpunt, waar uiteraard wij van onze zijde ook aan meewerken, ga je langs de ene kant krijgen dat wij met dit brandpunt, met deze kracht, weer verder kunnen werken in de ontwikkeling van de veranderingen die er gaande zijn. Maar tegelijkertijd gaat door deze krachten in dit brandpunt te brengen, voor ieder van jullie, een soort magnetische afscherming – een soort schild – ontstaan, dat u naar de toekomst kan beschermen. Een soort schild dat ook, wanneer we in de volgende lessen gaan werken met bepaalde rituelen, bepaalde oproepingen, enz. dat voor ieder van jullie dan een bruikbaar instrument zal zijn.

Wanneer we dan tot ons zelf komen, dan is het aan te raden dat u zich even in de natuur begeeft. Dat u zich even buiten begeeft en dat u gewoon heel ontspannen – dat moet niet heel lang zijn – ca. 15 à 30 minuten in de natuur bent. Dat mag een tuin zijn, het mag een park zijn, het is niet zo noodzakelijk daarvoor in een wagen stappen en kilometers te gaan rijden, dat is niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat u zich even in die sfeer kunt ontladen aan de aarde, om het zo uit te drukken.

Dan kom ik terug tot de essentie, want de opbouw van deze krachtuitwisseling gaat voor ieder van jullie een spanning veroorzaken. Door, wanneer je de opdracht uitgevoerd hebt, u buiten te begeven en als het ware met uw voeten op de aarde gaan staan, krijg je dat je een afvloeiing kunt hebben en dat dit voor het fysieke lichaam een rust en een ontspanning kan betekenen. U mag daarna gerust u te ruste begeven, of u mag iets drinken, of iets anders, een boek lezen, het maakt niet uit. Wat u wel moet vermijden is: dat u na de oefening zich in een massa volk gaat bewegen, dat moet u vermijden. Want dat zou zelfs, in sommige gevallen, een bron van agressie kunnen zijn.  U moet begrijpen dat u op dat ogenblik geladen bent, zeer sterk uitstraalt, en wanneer u zich tussen anderen begeeft zou het kunnen zijn dat daar een reflectie ontstaat, vooral de anderen zullen zich angstig of onzeker voelen. Dit kan leiden tot verkeerde handelingen, dat moet vermeden worden.

Dit zijn ten andere ook zaken die je steeds ter harte zult moeten nemen. Dat wanneer u, zelfs wanneer u het volledig individueel zou doen – zonder groep, welke oefening op dit terrein ook – dat u na zulke praktijken u u nooit in een massa gaat begeven. Ik moet u niet uitleggen wat gedachten kunnen doen, dat weet u allemaal dat u met gedachtekracht beïnvloed kan worden, maar deze krachten zijn sterker dan gedachtekrachten. Deze energieën geven geen menselijk gedachten af maar geven geestelijke invloeden af, die op een bepaald ogenblik zo sterk kunnen zijn dat de mens die niet beseft wat er gaande is, tot verkeerde handelingen kan komen.

Daarom moet u er ook op letten dat wanneer u zulke zaken doet, dat u dit kunt doen in alle rust en met de zekerheid dat u niet gestoord wordt.

Zo, dit is de nieuwe opdracht, de nieuwe oefening, die jullie weeral een stap verder gaat brengen. Het is op deze wijze dat wij jullie stap na stap zullen trachten te vervolmaken, totdat je zover bent dat je volledig zelfstandig met deze zaken kunt omgaan en eventueel dan ook zelf weer kan doorgeven waar dit kan en waar dit nodig blijkt te zijn.

Dan zou ik voor deze avond nog een kleine toevoeging willen doen, ook van praktische aard.

Naar de toekomst toe zullen we ook meer en meer jullie leren een opbouw te maken van een, voor u, magische zone. Een zone waar dat u steeds kunt werken, waar dat u zich – en dat is niet onbelangrijk, dat u dat beseft – kunt verwijderen uit de normale stoffelijke wereld. Daarom hebben we u in het begin gezegd: zorg dat u een hazelaartak hebt, dit symbool gaat u dan gebruiken om telkens uw zone af te bakenen. Het is heus niet noodzakelijk dat u ergens een vaste plaats gaat uitbouwen met allerlei voorwerpen, enz., dit hoeft heus niet.

Wat wel aan te raden is, is dat u langzaam maar zeker gaat zoeken of u ergens een plaats vrij kunt maken, of ter beschikking hebt, waar u steeds de oefeningen uitvoert. Een plaats waar dan zo weinig mogelijk andere zaken gebeuren. Dat wil zeggen, dit kan gerust bijvoorbeeld een kamer zijn waar af en toe iemand anders in aanwezig is. Maar het kan niet zijn dat je een ruimte gaat gebruiken waar bijvoorbeeld 4 x in de week een groep kaarters komt zitten kaarten en pinten drinken. U begrijpt waar we naar toe willen, dat u voor uzelf een plaats kunt opbouwen waar een rustige sfeer hangt en waar, nadat je uw oefening beëindigt hebt, het niet noodzakelijk is dat u angst moet hebben dat iemand getroffen zou worden door de sfeer die er dan nog een tijd blijft nazinderen. Ik weet dat in de moderne woningbouw het soms niet evident is en dat jullie de gewoonte hebben om alles in gebruik te hebben, maar toch moeten jullie hier eens over nadenken op welke wijze u dit kunt realiseren. Het is niet zo dat in de toekomst zal gesteld worden van, we gaan een vast gegeven opbouwen en dit kan niet wijzigen. De zone waarin u werkt moet soepel zijn, dit wil zeggen dat u ook moet kunnen werken wanneer u bijvoorbeeld enkele weken ergens naar toe moet gaan. Dan moet deze zone even sterk en even goed opgebouwd kunnen worden. Dit zou niet mogelijk zijn indien u een vaste plaats zou inrichten en enkel op die vaste plaats zou werken. Dit zou een te grote belemmering zijn, zeker in deze tijden. Tweeduizend jaar geleden was dit misschien nog een ideale oplossing, maar naar gelang de wisselingen en de mogelijkheden die er nu zijn, ligt het wel even anders.

Dan wil ik er nogmaals het accent op leggen dat u hier een bepaalde discipline voor uzelf ook moet trachten te handhaven. U gaat met krachten in contact komen die je moet kunnen beheersen.

En om iets te kunnen beheersen moet je een zelfdiscipline hebben. We gaan jullie heus niet verplichten om bepaalde zaken te gaan uitvoeren. U moet uzelf trachten daarin te scholen. U moet voor uzelf trachten een sturing op te bouwen. Dan krijgt u werkelijk iets waardevols. Veel waardevoller dan wanneer wij tegen jullie zouden zeggen: “ u moet nu elke dag om bijvoorbeeld 23.00 uur aan dit of dat denken, allemaal tezamen”. Dit kan natuurlijk een vorm zijn van scholing en van dril, maar dit heeft in hetgeen waar wij naar toe willen gaan weinig of geen waarde. De discipline, de zelfdiscipline moet vanuit uzelf kunnen vertrekken en moet door uzelf opgebouwd worden. Daardoor zul je ook veel krachtiger staan en zul je veel meer resultaten kunnen bereiken.

Wanneer iemand met pijl en boog wil werken, is het van belang dat hij een heel goede controle heeft over zijn armspieren, zijn vingerspieren, enz.. Want anders zou hij nooit geen doel kunnen treffen, zou hij overal raken behalve waar hij naartoe schiet. Dit is in magische toepassingen hetzelfde, zelfs in zijn nieuwste vorm is het van belang dat je weet waar je naartoe gaat, weet wat je wilt en voor uzelf weet wat je er voor over hebt en wat je er voor wilt doen. Tracht uzelf daar niets in wijs te maken. Tracht uzelf in niets goed te praten, maar houdt u aan uw eigen afspraken. Dan zul je zien, dan ga je krachten en energieën kunnen gebruiken en ontwikkelen die voor de gewone mens niet voorstelbaar zijn. Gezien de tijd waarin we leven kunnen we zeggen is dit een grote meerwaarde in uw weg naar geestelijke ontwikkeling.

Zijn hier op het ogenblik vragen over?

 • Doen we de opbouw zoals gewoonlijk, eerst de magische cirkel rondom u trekken, dan in harmonie zetten met de windstreken, dan richten op de maan? (zie 3 mei 2007) Of gaan we ons direct op die maan richten, zonder een cirkel te trekken?

U doet het best zoals u geleerd is, dat u eerst uw magische zone afbakent en dat u daar heel bewust jullie staf voor gebruikt. Wanneer u zich dan op de maan richt is het niet eerst noodzakelijk dat u zich op de vier windrichtingen of op de elementalen, of op andere krachten richt. Het is van belang dat u vanuit een rust begint te overdenken en u tracht te harmoniseren met de maan. Dit wil niet zeggen dat wanneer het voor u beter aanvoelt,  dat u zich harmonischer voelt door te zeggen, ik wens mij in te stellen op de 4 windrichtingen of ik wens mij in te stellen op de elementalen of ik wens mij op iets anders nog in te stellen om in mijzelf de harmonie en de rust te hebben, die nodig is om mij dan juister en sterker meditatief te kunnen positioneren naar de maan, dan is dat uw volste recht. U moet ook geen angst hebben dat u daar iets fout mee kunt doen.

 • Ik voel me beter als ik dat wel doe.

Dan doet u dat gerust. Dat geldt voor iedereen, het kan zijn dat er anderen zijn die bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik zich maar goed gaan voelen wanneer zij bepaalde uitspraken voor zichzelf hebben gedaan. Of wanneer zij bepaalde krachten die in hen leven, eigenlijk hebben geharmonieerd, dat mag allemaal. Zolang als het maar leidt tot hetgeen wat we hier naar voor hebben gebracht: het trachten aan te voelen van deze kracht.

Want dat kan ik er toch nog als kanttekening aan toevoegen, het zijn de invloeden – ten eerste van de zon en ten tweede van de maan – die de komende weken en maanden een heel grote impact gaan hebben op alle verschuivingen die op aarde gaan gebeuren. Andere planeten gaan ook nog een rol spelen, maar in verhouding minder, dan vooral de zon en dan de maan.

De invloed gaat, en dat gaat misschien voor jullie weer eigenaardig klinken, vooral uitgaan doordat de zon in tegenstelling tot dat wat je denkt, haar licht terugneemt. Ach, de mens heeft er al voor gezorgd dat de planeet minder licht krijgt door de vervuiling.

Maar de zon, als het ware, in samenspraak met de aarde, trekt zich terug, trekt lichtinvloeden terug. Dit heeft een enorme weerslag op de ganse natuur. Dit op zich heeft dan weer een invloed op het maangebeuren, waardoor je dan weer een ander invloed krijgt van de maan. Daarom is het noodzakelijk dat u deze harmonieën ervaart, dat u daarmee kunt werken. Dat u niet mee gaat in de afbouw die de bewoners van deze aarde opmerken, ook niet de algemene verkeerde denkpatronen die daaruit ontstaan.

Ook geef ik jullie nogmaals de raad: wanneer u wenst te werken, stel u vooral in op het gouden licht – minder op het helder witte licht. Als je het aankunt mag u dat doen, maar wees er van overtuigd dat wanneer u zich nu op helder wit licht gaat instellen, dat u een heel sterk zenuwstelsel moet hebben en een heel sterk karakter – dat u zaken zo kan wegwerken zonder er door geraakt te worden. Want door hetgeen wat aan het gebeuren is en u stelt u in op wit licht, ga je de rauwe waarheid zien. Deze is naar ons bescheiden mening, voor de meesten op dit moment nog niet verwerkbaar. Wanneer u uzelf instelt op het gouden licht dan zul je ook wel opmerken wat er fout zit enz., maar dit zal zachter zijn en zal voor jullie stoffelijk voertuig meer aanvaardbaar zijn.

Het zijn kleine tips die we jullie geven, maar die toch in de komende maanden en zelfs jaren een zeer cruciale rol kunnen spelen in jullie ontwikkeling. Zo’n cruciale rol die kan bepalen of dat je slaagt, in de opzet van uw geest, in dit leven of niet.

We kunnen alleen maar de tips geven, het doen is aan jullie. Zo goed dat we, wanneer u hier werk aanvat, wanneer je hier mee bezig bent, dat het belangrijk is dat u bijvoorbeeld wanneer u een ganse dag gearbeid hebt, dat u zich eerst reinigt. Dit is een ritueel dat weten wij wel, maar het betekent heel veel. Dat u wanneer u de avond van volle maan, wanneer u deze meditatie gaat doen, dat u zich licht kleedt. Dat u bijvoorbeeld geen zwarte kledingstukken gaat dragen en ook geen rode kledingstukken. Al de rest gaat nogal, maar het liefst zo licht mogelijk.

Het zijn details, dat weten we. Maar ook in deze details is de discipline, die je uzelf kunt aanleren, belangrijk! Dan zul je zien, dan loopt het allemaal op wieltjes. Dan ga je blij en tevreden zijn dat je daar goede resultaten in behaalt.

 • Eerst een meer persoonlijke vraag. Twee maal per week mediteer ik in een kamer, waar ook kinderen, om de 14 dagen, logeren. Is dat een probleem, te meer het moment dat ik daar mediteer en zij daar ’s nachts slapen, is dat een punt?

Het zal voor u geen punt zijn, het zal meer een punt voor de kinderen zijn.

Wanneer uw meditatie positief is (waar ik toch vanuit ga) dan zult u, zonder dat u het tot hier toe hebt gewild, een enorme invloed hebben op de denkwereld en het droompatroon van deze kinderen. U kunt zelfs daardoor een aanzet geven dat zij gemakkelijker de wegen vinden die hun geest heeft gezocht bij de incarnatie. Dus u beïnvloedt, zonder dat u het beseft, deze jonge levens.

 • Wat bedoelt u met: dat mijn meditatie positief zou zijn, wat zou een negatieve meditatie zijn?

Kijk wanneer u zou gaan mediteren hoe u bijvoorbeeld iemand het hoekje kunt om helpen, dan noem ik dat een negatieve meditatie. Het gaat er enkel en alleen maar over dat de meditatie die u doet, opbouwend is, lichtend is. Wat zij inhoudt is in dit geval naar de kinderen van minder belang. Maar u creëert dus in deze kamer een sfeer, zelfs wanneer u deze zone afbakent. U moet deze zone terug openen, wanneer de meditatie voorbij is of wanneer u de kamer verlaat. Wanneer de kinderen dan enkele uren later zich te ruste begeven, in deze kamer, kun je er van op aan dat de invloed op deze kinderen overgaat. Dit is niet schadelijk, integendeel.

Daar komt bij dat wanneer iemand mediteert, zeker wanneer je deel uitmaakt van een groep als deze, wanneer je zo werkt, dan ben je steeds in dat werk bijgestaan door verschillende entiteiten die ongeveer op hetzelfde trillingsniveau werken. Het ogenblik dat u gedaan hebt, en dat een half uur, 1 uur, 2 uren of 5 uren later, kinderen daar slapen, zullen zij nog de aanwezigheid van deze krachten, deze energieën, kunnen waarnemen. Dit wil zeggen: het kind kan zelfs op een bepaald moment komen vertellen dat zij iemand gezien hebben, of meerdere personen of vriendjes in de kamer ontdekt hebben. Dit zou zelfs kunnen leiden tot een niet zichtbaar vriendje van het kind, of de kinderen, die er eventueel te ruste gingen. Dit is niet uniek, dit komt regelmatig voor, alleen de meeste ouders gaan tegen het kind zeggen: je moet niet zoveel fantasie hebben, en gaan het trachten te negeren. Dit is eigenlijk geen juiste reactie. Je kunt beter naar het kind toe, dus dit positief benaderen en zeggen: kijk vriend, als jij daar veel plezier mee kunt hebben, als jij dat aangenaam vindt, dan mag jij gerust met je vriendje  – voordat je in slaap valt – nog even praten of doen. Dan  is dit voor het kind een heel leerzame tijd en zal het kind ook veel rustiger slapen.

 • Broeder, geldt dit verhaal bijvoorbeeld ook voor mijn vrouw? Want ik kan alleen maar mediteren op mijn slaapkamer.

Dit geldt ook naar volwassenen toe. Het punt is dat een volwassene sneller tot het besluit komt van: “ik ben aan het fantaseren”, “dit is illusie”, “ik wil dit niet”. Maar, wanneer een volwassene er voor open staat, kan een volwassene op deze wijze ook bepaalde gevoeligheden daardoor waarnemen, zelfs kan die volwassene daar positief door geholpen worden.

Kijk, u kunt – en dat is gelijk waar u werkt – niet voorkomen dat, nadat je gewerkt hebt het nog in de lucht hangt, om het zo te zeggen. Het hangt ook nog rondom jou. Het is daarom dat ik kortgeleden tegen jullie hier zei: “ga buiten, maar ga niet in de massa”, omdat die massa die sfeer niet aankan.

Ik hoop dat dit voor een ieder van jullie duidelijk genoeg is, want deze vraag geldt natuurlijk voor ieder van de aanwezigen hier. Het is niet voor maar een persoon bedoeld natuurlijk.

 • Broeder, nog even concreet. U hebt gezegd wat we zaterdag moeten doen en hoe concreet vullen we dit in onze dagen daarna?

De dagen daarna, doe je gewoon verder met jullie oefeningen. De dagen daarna ga je binnen het meditatief gebeuren en oefenen, trachten de gevoelens die ontstaan zijn – zo goed uit hetgeen wat de zonnewende heeft meegebracht, als hetgeen de volle maan meebrengt – te ontwikkelen, dat te laten evolueren. Dit zal van persoon tot persoon verschillen. Ik zeg ook, en ik heb gezegd: je zult nu bij dit maangebeuren bepaalde ideeën tot u voelen komen. Ga daarmee verder, tracht dat uit te werken. Ik moet natuurlijk niet zeggen, wij veronderstellen dat u dat toch uit uzelf begrijpt, dat als groep het dus ook hier weer belangrijk is dat je de zaken die je ervaart met elkaar uitwisselt.

Dit heeft de laatste tijd nogal op een laag pitje gestaan, nochtans is dit een noodzaak!! Dat er een wisselwerking tussen jullie is en anderzijds blijven wij ook erop nadrukken dat u de ervaringen voor uzelf ook neerschrijft. Ook dat is een noodzaak om dat allemaal in goede banen te leiden.

 • Broeder mag ik nog wat vragen in het kader van de godennamen. (zie 14 juni 2007) Onze lieve heer, past die daar ook in?

Wanneer u spreekt over Jezus, dan kunt u dit als een godennaam beschouwen. Als u spreekt van Onze Lieve Heer, dan niet.

 • Onze Lieve Heer hier staat denk ik voor Jezus Christus.

Nee, dat kan dan voor jou voor Jezus Christus staan, en dan is dit goed. Wanneer u stelt: “Onze Lieve Heer Jezus”, geen probleem. Wanneer u dit echter niet zo definieert, dan staat “Onze Lieve Heer” voor iets totaal anders.

Dan krijg je eigenlijk een soort afgodsbeeld dat gebruikt wordt voor alles, behalve voor hetgeen waar wij jullie nu naar toe willen leiden.

Dan zou je heel gemakkelijk met die zaken te gebruiken, kunnen vastlopen bijvoorbeeld in het kerkelijk denken. Niet alleen het katholiek kerkelijk denken, maar ook bijvoorbeeld calvinistisch kerkelijk denken, luteraans kerkelijk denken, enz..

Dan zit je op een verkeerd spoor, omdat je dan eigenlijk geconfronteerd gaat worden met gedachtebeelden van macht, onderdrukking, enz., en dat is het best te vermijden.

 • Ik heb me al vanaf kleins af aan daarop gericht en voor mijn gevoel is dat altijd positief geweest.

Dit kan positief zijn. Maar we zitten hier wel met iets anders, u hebt als kleine jongen u daarop gericht. Velen onder u zullen in deze christelijke maatschappij, als kleine jongen, op het kindeke Jezus, op ons Lieve Heerke, op ons Lieve Vrouwke, enz. gericht zijn. Dit is voor een kind een aanvaardbaar gegeven. Dit is iets totaal anders dan wanneer u expliciet op godennamen gaat werken en wanneer u een uitdrukking, die eigenlijk door machthebbers gebruikt wordt om een onderdrukking te creëren, gaat poneren, daar zit wel een groot verschil tussen.

U bent geen klein kindje meer, u bent een krachtige volwassen man, dat is het grote verschil nu. Dan moet u ook rekening houden met wat u doet.

Zo. Wanneer er geen dringende vragen meer zijn, dan ga ik nu het medium vrijgeven. Als er nog vragen over het gebrachte naar boven komen, dan kunt u die nog even in het 2de gedeelte stellen.

Vrienden, dank u voor jullie medewerking en dank u voor jullie aandacht en ik wil het nog eens extra benadrukken, je krijgt van ieder van ons een welgemeende “dank u”, voor alles wat je tot hier toe al gerealiseerd hebt. Het ga jullie goed.

Deel 2

Vragen

 • Ja broeder, ik heb nog een praktische vraag. Mag de oefening ook buiten gedaan worden?

De oefening die deze avond aan jullie voorgelegd is, mag buiten gedaan worden. Wanneer u deze oefening kunt doen in een omgeving die rustig is, is daar geen enkel probleem rond. Het is misschien zelfs zo, wanneer je de mogelijkheid hebt om dit in de volle natuur te doen, dat dit zelfs nog aan te raden is. Maar gezien dat jullie allemaal nogal in een verstedelijkt gebied leven, is het voor de meeste niet direct evident om een heel rustig terrein te vinden. Het is niet aan te raden dat wanneer u bijvoorbeeld in een bos, of op een weide u dit zou doen dat er dan een storing optreedt van wandelaars of anderen die nachtelijke bezigheden aan het uitvoeren zijn. Maar wanneer je dat bijvoorbeeld kunt doen op een plaats waarvan je weet dat je niet gestoord gaat worden, is dit perfect mogelijk natuurlijk.

 • Broeder ik heb nog een vraagje i.v.m. de goden. Zoals blijkt, hoe moeten we ons bij die oefening instellen op die god of godin waarmee wij ons het best geassocieerd voelen. Zoals de vorige keer al aangehaald is kan het zijn dat het er meerdere zijn waarmee positieve gevoelens hebt. Is het de bedoeling dat je dat met meerdere namen probeert, of concentreer je op één naam? Ik heb er wel één die er het meest uitspringt, maar zijn er toch ook een paar die zijn toch ook….?

Het is in vele gevallen dat het er meerdere namen zijn die u aanspreken. Omdat wanneer we een beetje de achtergrond van de godennamen gaan bekijken, zullen er bij sommige waarden aanwezig zijn die niet volledig met u in harmonie zijn. Dit heeft ook te maken met vorige levens. Wat betreft de oefening die we u voor volle maan hier gegeven hebben, daar is het het beste dat u de naam die u aanvoelt als zijnde met u het meest harmonische, zoals u zegt dat die eruit springt, dat u die gebruikt. Dit wil niet zeggen dat de andere namen minderwaardig zijn, dit wil alleen zeggen dat de grootste kracht, de grootste wisselwerking, aan die naam met alles wat er aan verbonden is, voor u aanwezig is. Dus dat je het krachtigste resultaat kunt behalen door die naam te gebruiken.

De bedoeling van de oefening, u te richten op godennamen, was niet meer en niet minder dan, eerstens de harmonieën te laten aanvoelen, maar harmonieën die reeds veel langer bestaan dan dit leven. Deze oefeningen gaan eigenlijk over tijd en ruimte heen en doordat je bepaalde namen naar voor brengt, bepaalde godennamen gaat overdenken, creëer je de mogelijkheid voor uw eigen geest voor langzaam maar zeker dus oude waarden, gevoeligheden, ontwikkelingen die hij met deze krachten heeft ervaren, over te dragen aan het huidige lichaam. Met als gevolg dat je daar dan de waarden kunt uithalen, de gevoeligheden, en dat je dan weer verder kunt werken. Maar voor de oefeningen houdt u u, voor allen, aan één naam, niet meerdere.

Omdat het ten andere voor iedereen te zwaar zou zijn, wanneer u met vele namen zou willen gaan werken. U bent daar nog niet toe in staat om deze krachten dan te beheersen en in evenwicht te houden. Zo.

 • Broeder ik heb daar ook nog een vraag over. Als ik me op de goden concentreer dan heb ik bij de ene een heel vredig en rustig gevoel. Bij de andere voel ik dan een chakrawerking. Maar wat van beide is sterker, dat kan ik niet uitgevonden krijgen. Geldt de rust als sterker, of geldt de chakrawerking als sterker?

Het is een beetje, u moet het bekijken van het punt van vertrek van die meditatie. Wanneer u zegt: ik heb een naam en ik voel me daar vredig mee, dan is dat voor u degene waarmee je het meeste in harmonie bent. Wanneer je zegt, ik heb een prikkel bij een naam, en ik voel bijvoorbeeld een activiteit in de chakra’s (het kan ook zijn dat je ook op andere wijze zaken ervaart), dan kan dit zijn dat dit duidt op bepaalde zwakke punten. Dat deze door aan deze godennaam te denken, deze tracht recht te trekken. Dit is een werking, dit is een soort aanvullen van, dit is voor uzelf aan te raden goed, gunstig, geen probleem. Maar het is wel de godennaam waar u zich vredig mee voelt, rustig mee voelt die de beste is om mee te werken. De andere zijn eigenlijk maar de herstellers, wat niet uitsluit dat na verloop van tijd degene waarvan je zegt “ik voelde aan, hij werkte in op dit of dat”, dat deze na verloop van tijd ook voor u rustgevend wordt. Dan heb je bereikt dat het onevenwicht dat er dus aanwezig is, waardoor dus die prikkel ontstond, is opgeheven en dat je weer een stapje verder staat.

Meditatie: Het gouden licht

Goed, dan gaan we nu samen de kracht in deze groep bundelen.

Laat even gewoon alles los. Laat op dit moment alles wat dat u bezwaart, wat u zorgen maakt, los. Geef het af aan de kosmos. Laat het wegvloeien. Tracht u als een pasgeboren mens te voelen, onbezorgd. Geen enkel probleem is het uwe, wetende dat er voor u gezorgd wordt. Dat alles voor u in evenwicht is.

Vanuit deze ontspannen toestand concentreren wij ons op het gouden licht. We trachten vanuit ons eigen gezichtspunt, en nog het liefst indien het mogelijk is, met ons derde oog gefixeerd op het middelpunt van deze kring, de warreling, de beweging, de speling van het gouden licht, niet alleen te zien, waar te nemen, maar ook te ervaren, te voelen. Want dit gouden licht staat voor u voor warmte. Dit gouden licht staat voor u voor harmonie. Dit gouden licht staat voor u voor bescherming. Vanuit dit gouden licht kun je verder kijken, kun je trachten de taal der mystieke ervaringen je eigen te maken.

We kunnen het gouden licht ook zien als het werkinstrument van de alchemist. De alchemist die stoffen samenbrengt, die op zich niets betekenen, die op zich misschien zelfs weinig of geen waarde hebben. Maar die, doordat ze beroerd worden door het gouden licht, zich omzetten in een waardevol gegeven. Ach, de mens heeft altijd gedacht dat wanneer je over een alchemist sprak, dat hij goud moest maken. Maar de echte alchemist zocht niet naar goud.

De echte alchemist zocht naar de inwijding, naar bewustwording, zocht naar de waarheid. En wanneer hij werkte met het gouden licht, dan was hij in vele gevallen in staat om de waarheid, al was die ingepakt, en was het als het ware of de waarheid was omsloten door een sluier van een gouden nevel, dan kon hij daarmee verder, kon hij daarmee zijn eigen ontwikkeling veilig stellen.

En vanuit dat beeld, vanuit die waarheid, kon hij zijn medemens dikwijls een impuls geven dat deze ook begon te zoeken, of dat deze plots iets door had, iets begreep, waardoor het mensenleven op zich weer een meerwaarde had.

En dat gaan we nu proberen met dit gouden licht te werken. We gaan de bundeling hier, waar het licht hier samenvloeit – want dit gouden licht is vanuit onze kern, vanuit onze ziel, vanuit onze verbinding met de bron ontsproten – is hier samengevloeid en we laten dit in de kosmos zich ontwikkelen als een grote eik, die met een krachtige stam na vele jaren een kruin heeft kunnen ontwikkelen die schaduw geeft aan alle reizigers die vermoeid zijn. Een kruin die ook rust geeft aan alle dieren, aan vogels na een lange vlucht, die schaduw en rust geeft aan ieder die dit wenst. En deze gouden eik is niet selectief, deze gouden eik stelt zijn schaduw, zijn gouden schaduw, zijn gouden nevel, zijn rust ter beschikking van elke reiziger, van elke zoeker, elke zoeker naar waarheid kan daar onder zijn bladeren, onder zijn takken, tegen zijn gouden stam, vinden wat noodzakelijk is en in die rust herboren worden, in gedachten en in inspiratie.

En zo is de kracht die wij hier nu vrij laten, een kracht die voor deze streken een bescherming biedt. Een gouden kruin die afschermt, maar die tegelijkertijd vernieuwt en leert, zodat je afgeschermd van de grote wijzigingen toch deze wijziging kunt ondergaan, toch eruit kunt leren en toch voor u er het juiste uit kunt puren, zodat u de vernieuwing in uzelf kunt laten doorstromen. En waar degene die afwijzend staan, en die niet wensen de schaduw van de gouden eik te gebruiken, ach, zij zullen hun weg door de chaos wel gaan. Daar kunnen we niet om treuren. Want we laten ze de vrije keuze. Een mens heeft het recht zich ellendig te voelen. Een mens heeft het recht zich zorgen te maken. Maar anderzijds heeft de mens ook het recht om de kracht van het licht te aanvaarden, in zich op te nemen, en daardoor meer betekenis te hebben in de ganse kosmos.

En zo zien we dat onze zuil van het gouden licht, ieder zijn vrijheid laat. Dat onze zuil van het gouden licht zijn taak vervult in de volle vrijheid, die ieder schepsel bij de oorsprong heeft gekregen. Want alles wat uit de bron is ontstaan heeft de vrije keuze gehad. Deze vrije keuze blijft. En dat is het grootste wonder in de ganse kosmos. Ondanks alles wat er gebeurt, staat of valt de wereld bij uzelf. Ondanks alles wat er gebeurt, gebeurt het enkel in jouw wereld. Al de rest is illusie. Enkel uw wereld bestaat.

En wanneer u uit deze wereld stapt, bestaat hij niet meer. En dit geldt voor iedereen. Dat is het grote wonder, is ook de grote waarheid. En wanneer wij dit beseffen binnen deze kracht van dat gouden licht, dan kunnen we beseffen wat onze wereld is, en op deze wereld een aards paradijs maken. Dan kunnen we, dankzij de krachten van deze kosmos, van onze Vader, of hoe we het willen definiëren, onze wereld, een wereld maken die een voorbeeld kan zijn voor alle medemensen. En wanneer we dan in deze alchemistische eenheid van een nieuwe wereld kunnen dromen, het mystieke beeld opbouwen van hoe de krachten kunnen inwerken, hoe iedereen die in onze wereld leeft kan deel hebben en mag deel hebben aan dit licht, dan kunnen we stellen: wij zijn als persoonlijkheid de goden, of de god van onze eigen wereld, en daar doen we niemand tekort mee. Ook de Vader niet. Want hij heeft in zijn al goedheid en in zijn al macht, ons deze kracht, dit licht, deze formule gegeven omdat we volgens onze eigen wereld, onze eigen weg kunnen gaan. En zoals ooit vele voor ons gedaan hebben, de hand te reiken naar uw medemensen. En degene die de hand aannemen, duidelijk te maken dat zij ook in deze harmonische wereld deel kunnen zijn van deze schitterende ervaringen.

Dat ons gouden licht uit moge gaan en elke ziel mag doen oplichten. Dat dit gouden licht uit mag gaan en elk hart mag openstellen voor de ander. Dan kunnen we zeggen dat de menging van de stoffen het nieuwe heeft opgeleverd. Dat de witte en de rode draak één zijn geworden, tot een lichtende kracht, tot een harmonie. Dat alles is samengevloeid en één kracht is geworden.

Dat wij niet meer het stofje zijn in de kosmos, maar dat wij de schittering zijn, de harmonie, het evenwicht, de kracht, waaruit dit alles is ontstaan. De kracht waaruit alles bestaat.

En zo hebben wij de ware betekenis kunnen doorgeven. Onze ware betekenis, die telkens weer bij al wat leeft zich vormt volgens de mogelijkheid van dit leven. En dit is de kracht van de aarde. De kracht die toelaat dat elk individu het recht heeft zijn of haar weg te gaan in volle vrijheid. Dit kunnen we zeggen is de steen der wijzen. De sleutel tot het ware bestaan, de sleutel tot de inwijding in de kennis van de werkelijkheid.

En laat nu rustig deze krachten in u bezinken. Wees één met uw eigen wereld. Overschouw uw mogelijkheden, en dan kunt u vanuit deze harmonie in de komende tijd niet alleen de harmonie met de goden en de planeten ervaren, maar kunt u de harmonie die in u leeft doorleven en één zijn met al het geschapene.

Broeders en zusters, dat het licht, het gouden licht, u steeds mag vergezellen. Of u nu in deze stoffelijke wereld leeft, of u leeft in onze wereld, de wereld van de geest, zoals u dit noemt. Want verschillen zijn er niet. Wanneer deze kracht u steeds bijstaat, dan zult u zoals zovele voorgangers van u, de ware betekenis van uw zoektocht, van uw ontwikkeling, nog in deze levensfase kunnen ontdekken. Dan zult u nog de zin van al hetgeen wat u doet en meemaakt, kunnen waarnemen. En zult u in dit geheel van deze schepping als een gelukkig en harmonisch wezen kunnen verder gaan.

Ik wens jullie veel succes op uw weg in bewustwording. Het ga jullie goed.