Invloed van de maancyclus op de mens

image_pdf

15 november 2002


Invloed van de maancyclus op de mens – deel 1

meditatie: De kracht van de maan

 

Graag merken we op dat deze geluidsopname destijds zo correct en zorgvuldig mogelijk is uitgeschreven (zie tekst hieronder). Wij wensen ons evenwel te verontschuldigen voor eventuele fouten of onjuistheden die in de teksten zouden zijn geslopen.

 

Mag ik er u aan herinneren dat wij sprekers van deze groep niet alwetend, noch onfeilbaar zijn en dat u bij de gebrachte materie zelf liefst nadenkt. Dat kunnen wij best op prijs stellen vanuit onze zijden. Mag ik u dan vragen welk onderwerp u voor vanavond voorzien had.

  • Het onderwerp voor vanavond is: “de invloed van de maancyclus op de mens”.

Wanneer je over de invloed van de maan op de aarde wil praten, dan moet je er al van uitgaan dat er in de kosmos redelijk veel velden aanwezig zijn, die via verschillende kanalen binnendringen in uw dampkring en zo het leven op deze planeet enerzijds mogelijk maken, anderzijds kunnen regelen.

De maan is eigenlijk een planeet die, door zijn aanwezigheid rond de aarde, op bepaalde momenten bepaalde invloeden gaat afremmen of gaat versterken.

De maan op zichzelf heeft geen enkele invloed op uw aarde. Het is niet zo dat de massa die de maan vertegenwoordigt wijzigingen zou kunnen veroorzaken op de aarde.

Wat wel gebeurt, is doordat de maan een barrière is, dat er bepaalde reflecties kunnen ontstaan.

De maan is ook een planeet die het zonlicht een bepaalde breking geeft, een bepaalde invalshoek naar de aarde toe, waardoor er ook invloeden naar de mens en naar het ganse natuurlijke bestaan op deze planeet plaatsgrijpen. Wanneer we nu gaan nagaan wat er juist allemaal gebeurt, dan kunnen we eigenlijk het best beginnen in het verre verleden.

In het verre verleden dacht de mens dat de maan de oorzaak was van zeer veel gebeurtenissen op aarde. Men is de maan gaan bekijken als een godin die macht had, die invloed had. We zien dan ook in deze contreien enkele duizenden jaren terug, dat er een zeer sterke aanbidding was naar deze godin. Men ging ervan uit dat de maan onder bepaalde condities vruchtbaarheid schonk, dat de maan onder andere momenten, wanneer zij boos was en zich verborg, dus de aarde duisternis bracht en zo verder.

Vanuit heel dat denken en gegeven kunnen we zeggen dat de astrologische benadering, die later ontstaan is in deze contreien, zijn fundamenten daar vindt. Men is van alle mogelijke standen gaan bekijken om zo te zien wanneer de maan daar staat wat gebeurt er, wanneer de maan op die wijze de aarde benadert, wat gebeurt er? Echter moeten we rekening houden dat al die gegevens, die vanuit die periode stammen, min of meer voor de toen levende mensheid een correcte benadering was, maar dat gezien het tijdsverloop en de evolutie en ook de wijzigingen algemeen in de kosmos rondom u, dat we nu kunnen spreken dat zeer veel interpretaties, die nog gebaseerd zijn op de oude maangodin, heden ten dage niet meer van nut zijn of ook niet meer correct zijn. Nochtans zien we dat in deze tijd nog redelijk wat van die gegevens verspreid worden.

Nu, zolang dat dit maar theoretisch is, maakt het weinig uit. Op het moment dat de mens daar zeer grote waarden zal aan verbinden, zou hij kunnen zien dat de zaken wel even fout lopen. Wanneer we dan kijken hoe de hele evolutie rond de kennis van de maan langzaam maar zeker opbouwt gedurende eeuwen, dan kunnen we zeggen dat op het huidige ogenblik de mens toch weet, aangaande de natuurwetten, dat op bepaalde momenten wanneer men zegt: we hebben een volle maan, dat op aarde zeer veel geactiveerd is. Dit zeer veel geactiveerd zijn, wordt gewoon veroorzaakt door de inval van de straling op de planeet en zo de reflectie naar de aarde.

Ik moet het jullie toch niet vertellen, iedereen heeft het waarschijnlijk in zijn leven al ondervonden. Een avond in de lente of tijdens de zomer wanneer het volle maan is, hoe romantisch de sfeer kan zijn. Wat gebeurt er? Wel het ogenblik dat we volle maan hebben, treedt er een zeer lichte wijziging op in de dampkring. Heel moeilijk vaststelbaar wetenschappelijk, omdat we hier spreken over velden die voor uw huidige wetenschap zeer moeilijk vaststelbaar zijn.

Wanneer je iemand hebt die helderziend is en die bijvoorbeeld gespecialiseerd zal zijn in het zien van kleuren, van de aura en zo verder, zal bij volle maan onder bepaalde condities een lichte kleurwijziging in de dampkring kunnen waarnemen die zich vertaalt naar een licht-paarsachtig gegeven. De gewone mens gaat dit niet waarnemen. Nochtans deze verandering in atmosfeer heeft een zeer grote invloed op het hele hormonale systeem van de mens.

Wat zien we? We zien dat wanneer het volle maan is, de hormonale systemen van de mens lichtjes gaan afwijken van het normale gebeuren, met als gevolg dat, wanneer iemand – om terug naar het voorbeeld te komen – een beetje verliefd is, de wereld een beetje in het roze ziet, dit bij volle maan nog veel sterker gaat ervaren. Maar wanneer zo iemand op het ogenblik zeer boos is, ga je ook opmerken dat de kwaadheid van die persoon veel sterker gaat worden. Wanneer je zou nagaan in de kanalen van de criminaliteit, zul je opmerken dat de 48 uur voor volle maan en na volle maan waarschijnlijk de meest gewelddadige criminaliteit naar voren treedt. Dit is zeer logisch, doordat het lichaam, zonder dat de persoon in kwestie het beseft, gestimuleerd wordt, worden er veel sneller grenzen verlegd en kunnen we zeggen, wanneer de persoon al een beetje zwak staat, dat er zeer snel stoppen zullen doorslagen.

Anderzijds zien we ook wanneer dat we bijvoorbeeld iets willen creëren. Stel: u bent een kunstenaar, u wilt een mooi beeldhouwwerk maken, of u bent schrijver, u wilt een prachtig boek schrijven, dat we zien dat veel aanzetten en veel echt prachtige zaken juist in die periode beginnen of afgewerkt worden, omdat juist in die periode meestal de mens de meeste inspiratie heeft, het meeste inzicht en zo verder. En dit geldt niet alleen voor de mens, dit geldt voor de natuur in het algemeen.

We zullen zien dat in een periode van volle maan de plantengroei veel beter gaat. We zullen zien ook, dat wanneer zaken gezaaid zijn vlak voor volle maan of op volle maan deze zeer snel zullen kiemen en meestal sterkere planten of vruchten voortbrengen dan bv. wanneer men hetzelfde doet bij nieuwe maan. Dit alles heeft gewoon te maken met de stimulans die in de dampkring ontstaat door de kleine wijziging die daar aanwezig is.

Wanneer we zien dat volle maan dit kan veroorzaken, kun je er van op aan dat hetgeen wat u nieuwe maan noemt, of wanneer de maan voor de mens niet meer zichtbaar is, dat dit ook op de mens een serieuze impact kan hebben. Want hier krijg je weer dat bepaalde krachten veel minder actief zijn, dat bepaalde sferen eigenlijk bijna niet aanwezig zijn. Met als gevolg dat je binnen die periode bv. zaken die heel nauwkeurig moeten gedaan worden, die een zeer accuraatheid en juistheid enz. vereisen, bv. een zware hartoperatie of een technische ontwikkeling van iets dat zeer nauwkeurig moet gebeuren, kunnen we zeggen, in een periode van nieuwe maan zal dit het beste slagen. Het resultaat zal ook veel beter zijn dan wanneer hetzelfde gebeurt, pak dat we zeggen, we doen een operatie aan het hart, zal een operatie aan het hart bv. bij volle maan veel minder kans hebben om goed te slagen dan bv. wanneer we deze operatie uitvoeren bij nieuwe maan. Bij volle maan is de kans groot dat de operatie wel degelijk snel verloopt, maar dat er complicaties optreden, dat er infecties optreden enz. die niet voorzien zijn. Dit ga je bv. niet hebben wanneer deze zelfde ingreep gebeurt bij nieuwe maan. De kans op herstel van nieuwe maan naar volle maan toe ligt het hoogste. Wanneer de operatie zou gebeurt zijn bij volle maan en de maan gaat af, zul je zien dat de herstelperiode veel moeilijker en zwaarder gaat zijn. Omdat we eens 48 uur na volle maan gaat dus de kracht van de maan volledig weer af en heb je een hele periode dat alles naar een minimum gaat herleid worden. Daarom is het aan te raden dat men voor medische ingrepen en behandelingen rekening houdt met de maanstand. Alhoewel, ik denk als je dat tegen een geneesheer zegt, dat hij tegen u zegt: “Loop naar de maan.”

Maar het is niet alleen de maan die zo een invloed op de mens heeft. Dezelfde invloeden bv. kunnen we waarnemen op het ogenblik dat uw zon zonne-erupties geeft. Een zonne-eruptie geeft ongeveer, voor de mensheid en soms nog sterker, het effect van een volle maan. Daarmee zien we, en dat kun je nagaan wanneer je even met uw weerkundige diensten contact neemt en vraagt wanneer je zonne-erupties hebt, zul je opmerken dat bv. in uw verkeer veel meer ongelukken gebeuren, zware ongelukken. Dat zaken die normaal duizend keer goed gaan, dan de 1001ste keer zonder enige reden, voor u althans, foutlopen. Dit heeft te maken met de enorme invloed die zo een zonne-eruptie naar de aarde toe heeft. Het is bijna vergelijkbaar als volle maan. We zien ook dat ingrepen, bv. medische ingrepen voor de mens, bij een zonne-eruptie bijna altijd fataal aflopen. Daar bestaan zelfs statistieken over, en daar zal uw arts niet zeggen: “Loop naar de maan”, maar hij zal het aan u niet graag toegeven.

Verder kunnen we zien dat de maan niet alleen invloed heeft op het menselijk denken, maar de maan heeft een invloed op de hele natuur. Niet enkel de standen van volle maan of nieuwe maan, maar gedurende de dag geeft dus de invloed, naargelang de stand van de maan ten opzichte van de zon en ook – en dat is toch belangrijk en dat weten weinig mensen – de stand ten opzichte van de andere planeten in uw planetenstelsel hier een invloed.

Eén van die invloeden die kent iedereen, die zie je dagdagelijks. Het op en neer gaan van het water, dat wordt bepaald door uw maan. Maar er zijn nog veel meer andere invloeden. Bv. wanneer je gewoon kijkt naar uzelf, dan zul je opmerken dat naargelang de maanstand in de loop van de dag er ook een beïnvloeding zal zijn van bv. de bloeddruk. Wanneer je een permanente controle zou doen, zou je eigenlijk de bloeddruk van de mens mee kunnen volgen met het verloop van de maan. Het is minimaal, maar het is aanwezig.

En zo zijn er heel veel zaken. Ook, en verschiet niet, uw eigen denken, waar je van denkt: dat heb ik zelf in de hand, daar ben ik zelf meester van, wordt in vele gevallen door de maan als het ware mede beïnvloed. Of dat u zich goed gezind voelt, of u voelt zich depressief, kan met de maan te maken hebben. En dan moet het niet perse een volle maan of een nieuw maan zijn. Het zijn gewoon in de kosmos de plaatsing van deze satelliet ten opzichte van de inval van de velden, en er zijn er zéér veel in de kosmos, veel meer dan de mens zich kan voorstellen, die dus een invloed hebben en de weerkaatsing die rechtstreeks als het ware uw lichaam een stimulans geeft. En niet enkel uw lichaam. Het geeft een invloed naar vulkanen bv. Het geeft een invloed naar de aardkorst. Het kan oorzaak zijn dat bosbranden ontstaan. Het kan oorzaak zijn dat aardbevingen ontstaan. Dit is echter zeer weinig gekend, nochtans de maan speelt daar een zeer grote rol in.

Wanneer je zou veronderstellen dat de maan als satelliet aan de aarde zou verdwijnen, dan zouden we kunnen zeggen, dat dit voor de aarde bijna rampzaliger zou zijn dan wanneer er een zwaar atoomconflict op deze planeet zou plaatsvinden. Dit ook klinkt misschien voor jullie eigenaardig, toch is het zo. Want op het ogenblik dat deze maan in zijn baan rond uw aarde zou verdwijnen, zou er mogelijkheid ontstaan dat bepaalde zeer sterke stralingsbundels een inval hebben op de atmosfeer van de aarde en zou héél snel, en dit kan op enkele honderden jaren reeds plaatsvinden, de hele atmosfeer wijzigen. Dan zal men zich echt niet meer moeten druk maken of dat er een ozongat boven de polen is, ja dan nee. Dan zal men op een ontzettende manier moeten vaststellen dat men al zijn theorieën die men over de dampkring heeft, in de lucht ziet opgaan.

Deze planeet is op dit moment voor de aarde een noodzaak. De aarde zonder haar planeet is volgens ons, wanneer zij zou verdwijnen, praktisch voor menselijk leven niet meer geschikt. Hoe gek dit misschien ook in uw oren klinkt, maar de invloed van de maan bepaalt dat eigenlijk menselijk leven, dierlijk leven, enz. op deze planeet mogelijk is. Juist door haar tussenkomsten, door haar bepaalde invloeden op het invallen van allerlei kosmische velden op deze atmosfeer.

Wat kunnen we verder nog van de maan zeggen? De maan heeft voor de mens altijd een grote betekenis gehad. Wanneer iemand kwaad is, wenst hij zijn evennaaste nogal eens naar de maan. En zo zie je dat het ook in de taal soms wel een gebruikelijk onderwerp is.

Belangrijk is dat je beseft, dat je beïnvloed wordt door iets waar je geen vat op hebt, maar wanneer je het weet, wanneer je beseft dat deze planeet of deze satelliet, want anders gaan de astronomen op hun achterste poten staan, wanner deze satelliet van de aarde u kan beïnvloeden, dan is het belangrijk dat u daar rekening mee houdt. Dan is het belangrijk dat wanneer het volle maan gaat worden, dat u u niet laat dwingen voor beslissingen te nemen, dat u gewoon wacht. Het is belangrijk dat u zegt: wanneer ik een zeer belangrijke beslissingen moet nemen, dan neem ik die liever in de periode van nieuwe maan, dan dat ik die in de periode van volle maan neem. En je moet altijd rekening houden, volle maan kun je bekijken van enkele dagen vóór dat ze vol staat, tot ongeveer 48 uur, iets langer, wanneer de volle maand gepasseerd is. Het is niet zo, zoals de mensen denken dat alleen de nacht van volle maan zijn invloed heeft. Dan is de invloed het sterkst. Maar de dagen ervoor en de dagen erna, is er nog voldoende invloed naar de mens toe om bepaalde fouten te maken. En ditzelfde geldt in omgekeerde zin voor de nieuw maan. U zult bv. toch al opgemerkt hebben dat wanneer u bepaalde zaken onderneemt en u hebt daar een bepaald ritme in, dat wanneer u het bij volle maan doet, dat bepaalde zaken anders lopen dan wanneer je ditzelfde gaat proberen uit te voeren bij nieuwe maan. Wanneer je maar even denkt, als iemand die naar de kapper gaat. Wanneer je naar de kapper gaat bv. bij volle maan, dan zul je zien dat uw haargroei veel sneller terugkomt, dan wanneer je hetzelfde laat doen bij nieuwe maan. De stimulansen liggen anders voor het ganse lichaam. Bij volle maan gaat het haar veel sneller zich herstellen. Bij nieuwe maan neemt het lichaam de rust en ga je langer geniet hebben van uw nieuwe kapsel.

Mag ik vragen, zijn er op dit moment mensen die bepaalde problemen hebben die ze naar de maan zouden willen sturen aan de hand van vragen?

Vragen.

  • U spreekt over reflectie of weerkaatsing van straling op de maan, spreekt u dan over de zonnestralen of algemener kosmische stralen?

Wanneer u goed geluisterd hebt, zult u hebben kunnen opmerken dat ik de zon maar ‘en passant’ vernoemd heb. Het ganse geheel van de maan is niet alleen zonnestralen, maar zijn vooral vele kosmische stralen die van zeer ver weg uit uw melkwegstelsel door deze planeetsystemen gaan. De mens heeft ten opzichte van de maan eigenlijk een verkeerd beeld. Men denkt dat de maan alleen beïnvloed wordt door de zon. Dit is niet zo. Zeer vele invloeden die van diep uit uw melkwegstelsel komen, gaan ook door deze maan gecapteerd worden en doorgegeven. Maar zolang de mens veronderstelt dat zijn aarde en zijn planeet daarbij, of zijn maan daarbij, eigenlijk alles inhoudt en niet beseft dat de aarde plus de maan plus het ganse zonnestelsel waar het toe behoort eigenlijk, niet meer is dan een vlooi in de pels van een hond, dan ja, kun je wel daar verkeerde ideeën of beelden over hebben. Het is niet alleen de zon. De zon is als het ware in jullie ogen een zeer grote planeet, een zeer grote vuurbol. Maar in uw melkwegstelsel – en dan spreek ik enkel voor uw melkwegstelsel – is dit maar een zeer kleine oude ster. Daarmee wil ik gezegd hebben, dat vele andere zonnen een vele grotere invloed uitoefenen op uw planeetstelsel. Zij oefenen natuurlijk ook een invloed op uw zon uit. En deze weerkaatst dan weer naar de planeten die aan haar gebonden zijn. Want uiteindelijk moet je het zo zien, dat uw aarde een satelliet is van deze zon. En dat de maan dan weer een satelliet is van deze aarde. Maar dat uw ganse zonnestelsel een hele kleine satelliet is van grote delen binnen het melkwegstelsel, waarvan nog zeer grote gebieden totaal ongekend zijn voor de mensheid. En wanneer dat je dan begrijpt dat uw melkwegstelsel maar een heel klein melkwegstelsel is in een kosmos waar zover je als mens het zou kunnen detecteren, we ongeveer een 65-tal van deze zelfde melkwegstelsels hebben, plus dat je dan wanneer je verder wilt kijken, geconfronteerd wordt met wat jullie noemen de grote zwarte gaten, dan kom je tot een oneindig groot gebied dat voor de mens niet voorstelbaar is, maar vanuit dat enorme grote gebied komen deze velden, deze stralingen.

Het is als het ware dat je zou zeggen, je hebt een plantje in uw tuin staan en dat plantje gaat proberen van te begrijpen hoe het komt dat er een regendruppeltje op dat plantje valt en dat gaat daar een ganse filosofie rond opbouwen. Maar voor het plantje is het onmogelijk te beseffen dat die regendruppel deel is van een wolk. Nog minder kan het beseffen dat die wolk ontstaan is uit een oceaan. En dat er vele wolken zijn, en zo verder.

En zo is het ook voor de mens. De mens gaat trachten voor zichzelf, en dat is heel goed, begrijpbare zaken vast te leggen. Hij moet er wel bij beseffen dat dit altijd een beperkte denkwereld is. Een wereld die voor hem, voor zover hij ze kan vatten en begrijpen, aanvaardbaar is en merkbaar is, maar waarvan hij nooit mag stellen: dat is nu 100% juist, 100% correct.

Daarom ben ik ook begonnen in het begin met te stellen dat de maan ‘Luna’ als godin werd bekeken door de vroegere mensheid. En eigenlijk is dat nog niet zo slecht. Want door haar een goddelijke functie aan te meten, kon men veel gemakkelijker aanvaarden wat de invloed was die zij op de gemeenschap had. Wanneer men zag dat onder bepaalde condities van de maan de vruchtbaarheid binnen het stamgebeuren toenam. Dat onder bepaalde condities bv. bepaalde rituelen, laat ons dan denken in deze contreien aan wat druïden deden enz., veel beter werkten, veel beter invloed had dan wanneer de maan er niet was, dan krijg je dat die maan voor de mens die dan leeft een hulpmiddel is. En in vele gevallen was het ook een baken, waar men zich kon naar richten, wanneer men in die mate geestelijke problemen had. Want de maan verlicht uw geest volgens hen en bracht zo antwoorden op levensproblemen.

  • Kan dat? De maan kan verlichting brengen?

Stel u even voor: het is volle maan, het is een heldere avond en u gaat in het maanlicht wandelen. Alleen of met twee, maakt niet uit, misschien met twee is gezelliger. En u wandelt daar in dat maanlicht en u filosofeert. Wanneer u dat reeds gedaan hebt, zult u opmerken dat effectief deze volle maan de sfeer die daar rond hangt u gemakkelijker tot nieuwe ideeën brengt, u gemakkelijker zaken laat doorschouwen. En wanneer u, u bij wijze van spreken ergens rustig in de natuur zou zetten onder de volle maan en u zou daar gewoon mediteren, zult u opmerken dat het meditatief gebeuren veel intenser, veel sterker zal zijn. Zult u opmerken dat wanneer u bijvoorbeeld een maand zoekende bent in het meditatieve om een antwoord te krijgen op een vraag, dat wanneer je dit zo doet, je bij volle maan de kans loopt dat je ineens zegt: Hé, daar brandt de lamp. En dat je een antwoord hebt. Dat is zeer goed mogelijk.

Wanneer we dan nog bij rekening houden dat we onder bepaalde condities en dan wil ik mij niet beperken zoals de astrologie van te zeggen de maan staat onder die planeet of in dat huis, maar wanneer je dan het geluk hebt dat er juist een zeer sterke invloed komt, laat ons zeggen van eender waar uit uw melkwegstelsel; ik ga er nu geen planeet aan verbinden, want anders zit iedereen straks te zoeken, wanneer is die planeet daar en dan zie ik iedereen hier buiten zitten, de planeet is daar en dan gaan ze allemaal onder de maan zitten. En dan heb je tegenslag dat het juist bewolkt is en dan zeg je: verdraait, ze spelen met de maan. Maar goed.

Stel u voor dat je van – ik zal een planeet noemen, zij bestaat, Hectar, maar niet binnen uw stelsel, ook niet gekend binnen uw stelsel – dat Hectar een invloed heeft juist op de moment dat u bij volle maan zit te mediteren. Dan zou het kunnen zijn dat u op dat moment ineens in uzelf licht ervaart. Dat u als het ware waarneemt van: hé, dit is mijn weg. Zo wil ik verder in het leven, dat is hetgeen wat voor mij belangrijk is. Deze zaken zijn meer voorgekomen, door de eeuwen heen, bij mensen die dit deden. En dat is een mogelijkheid door toedoen van de maan, plus de combinatie met de velden die de maan u dan doorzendt.

  • Wat is de invloed van de maan op de horoscoop? Op welk teken werkt de maan meer en beter dan op andere tekens?

Kijk, wanneer je de maan gaat inpassen in de astrologie, dan zal ik je een simpele tip geven. Wanneer je spreekt over vuurtekens, hou er rekening mee dat deze zeer beïnvloedbaar zijn op het ogenblik van volle maan. Dat geldt voor elk vuurteken. Volle maan gaat voor een vuurteken een enorme stimulator zijn. Wanneer je daartegenover de aardetekens zet, dan ga je opmerken dat deze mensen bij volle maan meestal zeer pessimistisch worden, dat zij bij volle maan het dikwijls moeilijk hebben met zichzelf. Wanneer je dan een luchtteken neemt, dan ga je krijgen, en ik hou het even op volle maan omdat dat het gemakkelijkste is en ook het duidelijkst is, dan ga je krijgen dat zij ze soms nogal eens zien vliegen. In de goede zin, maar soms ook in de slecht zin, want luchttekens worden ook door volle maan enorm geprikkeld, maar op een andere wijze dan bv. het vuurteken. Het luchtteken zal bij volle maan gemakkelijker iets gaan aanvangen dat niet logisch is, dat gevolgen heeft dat hij/zij eigenlijk niet wilt, maar gewoon omdat zijn lucht zo gestimuleerd wordt als het ware, zij er niet bij stil staan. Ze staan niet meer met hun voeten op de grond; ze zweven. Met alle gevolgen van dien. Daarom zien we dikwijls, en kijk het maar eens na in de politiek, dat politiekers die onder lucht vallen rond die periode nogal eens flaters maken, waar ze dan een paar dagen later de rekening van mogen betalen, of natuurlijk in hun politiek ellebogenwerk de zaak dan wel even anders inkleuren. Ze mogen dan natuurlijk niet hun ellebogen verzeren, nietwaar… En wanneer dat we dan kijken naar een waterteken, dan ga je zien dat deze mensen ook nogal eens hun water aan de kook krijgen bij volle maan. Ook weer gaan deze mensen bv. in tegenstelling van een vuurteken, waar een vuurteken bij volle maan zal uitbarsten, maar de uitbarsting is voorbij en het is gedaan, gaat het waterteken zijn water als het ware laten koken, iets creëren waar dat ze weken en maanden en jaren later soms nog problemen van kunnen hebben.

Begrijp goed dat elk teken, we zouden ze één voor één kunnen bekijken, maar dat is niet de bedoeling van deze avond, maar elk teken wordt beïnvloed. En zo ook zien we, wanneer we kijken naar nieuwe maan, en ik laat speciaal vanavond de kwartstanden ertussenuit omdat het anders te veel zou worden en ze hebben minder invloed. Ze hebben invloed, houdt er rekening mee, maar minder.

Maar wanneer we de nieuwe maan bekijken, dan kan ik zeggen van de 3 vuurtekens dat ze eigenlijk, waarschijnlijk nog te lui zijn om op dit moment veel te doen. Neem mij nu niet kwalijk, ik meen het in het grote geheel. Dat wil niet zeggen dat elk vuurteken bij nieuwe maan in zijn zetel zit en enkel zijn krant nog leest, maar ik moet u een beeld geven.
Dan zien we dat de aardetekens meestal bij nieuwe maan enorm actief kunnen zijn, dat ze bij nieuwe maan, waar ze bij volle maan de wereld niet meer zien zitten, dat ze bij nieuwe maan wereldverbeteraars aan het worden zijn. Een totaal andere opgesteldheid, juist omdat voor die aardetekens de stimulansen anders werken dan bv. bij dat vuurteken. En daar heeft de maan een zeer sterke invloed op.
Wanneer we dan kijken naar een luchtteken, dan zien we dat die op dat moment meestal hun balansen als het ware op evenwicht hebben en terug zich normaler en evenwichtiger met hun voeten terug op de grond kunnen gedragen.
En wanneer dat we dan naar het waterteken kijken, dan kunnen we ook zeggen dat deze op dat moment heel flexibel zijn. Dat een waterteken bij nieuwe maan als het ware veel meer aankan, omdat juist ook doordat er geen kookpunt gecreëerd wordt, zij veel meer zaken kunnen aanvaarden, kunnen verwerken, kunnen overeenkomen. We zien dan dikwijls dat voor een waterteken op dat ogenblik soms zeer interessant is om bepaalde zaken te beslissen, bepaalde zaken aan te vangen. Wanneer het iets is dat moet in ontwikkeling gaan, en wanneer het nieuwe maan is, en we gaan al langzaam terug naar de volle maan, dat dit een ideale periode kan zijn voor het waterteken.

En zo zie je dat op die tekens een invloed kan zijn. Ik wil daar direct bij aan toevoegen: alsjeblieft, neemt dit niet als een evangelie. Want het is een invloed, maar telkens weer is deze invloed ietsjes anders dan de keer ervoor. Je kunt niet zeggen, en dat is de fout die in de astrologie gemaakt wordt, volle maan, dus, je pakt het teken, laat ons zeggen weegschaal: dat en dat en dat is zo, punt gedaan. Dat bestaat niet, want de volle maan die we binnenkort gaan hebben is helemaal anders dan de vorige volle maan. En de volle maan van december zal alweer anders zijn. En dat is juist de grote moeilijkheid om te berekenen, en dat is toch astrologie, berekenen, wat is juist die invloed. De goede astroloog is de astroloog die wel rekening houdt met het feit: het is volle maan, maar die dan zijn gevoeligheid gebruikt, even zijn cijfers vergeet en aan de hand van de invloed die hij detecteert en aanvoelt zijn besluiten trekt. Die dan misschien haaks kunnen staan op hetgeen wat zijn confrater, die het volledig wiskundig berekent, verkrijgt. Maar degene die zijn gevoel daarin gebruikt en vanuit zijn gevoel de vertaling maakt, zal betere resultaten hebben, omdat hij of zij beseft dat elk moment van deze satelliet voor de aarde iets anders betekent. Ik kan u enkel een grote lijn geven, ik kan u nimmer zeggen in detail: zo of zo. Daarbij moet je nog rekening houden dat de invloed bv. van de maan hier in jullie gemechaniseerde wereld, jullie wereld met vervuiling tot en met, een totaal andere invloed is dan dezelfde maan invloed zal afgeven op de steppen van Mongolië, of bv. in het Andesgebergte. Je moet goed begrijpen, dit is allemaal zeer variabel. En je kunt zeggen: ja, astrologisch: de maan staat vandaag onder Saturnus, in het 5de huis en we krijgen een equinox daar enz., maar of dat je dan 100% juist zult zijn, als je dat allemaal wiskundig berekent hebt met uw advies naar de persoon, sta mij toe dat ik daar aan twijfel. Maar wanneer iemand zegt: het is volle maan, en je bent een aardeteken, je bent bv. een stier. En die maan gaat door toedoen van mars, uw hart doen bloeden en hij geeft u dan daar de uitleg van wat hij daarmee wil zeggen, dan ben ik ervan overtuigd, dat je veel beter geholpen zult zijn dan dat je het louter volgens de cijfers hebt gedaan.

En ik heb me laten vertellen de laatste tijd, dat het niet moeilijk meer is voor jullie om horoscopen te berekenen. Je drukt op een knopje van een computer en je hebt een beter berekening dan wanneer ze in onze tijd er dikwijls dagen zaten over te cijferen en te discuteren of dat de cijfertjes wel juist waren. Dus ik denk, lieve vriend, dat wanneer je de maan binnen het astrologisch gebeuren wil gaan bekijken, dat het van belang is dat je natuurlijk van uw astrologie op de hoogte bent, maar dat het vooral van belang is dat u hetgeen wat u voelt, wat in u leeft, in u opwelt op het ogenblik dat je daarmee bezig bent, dat u dat een plaats geeft in het bekijken van de horoscoop. En ik denk dat je dan, met de kunde die er is, de technische kunde en de gevoeligheid op deze moment er kunt in slagen van een zeer goed advies naar uw medemens te formuleren.

  • Mensen die veel met edelstenen en mineralen werken, die leggen bij volle maan hun edelstenen en mineralen buiten om op te laden en te reinigen. Kan u daar iets meer over zeggen?

Mineralen, edelsteen en halfedelsteen moet je bekijken als een enorme energiebeweging. Ik tracht het u zo duidelijk mogelijk te maken. Wanneer je bv. een bergkristal bekijkt als een steen, dan is het natuurlijk vaste materie. Maar je moet even vergeten dat het vaste materie is. Je moet even bekijken dat die bergkristal bestaat uit miljoenen en miljoenen bewegende moleculetjes, die in zijn geheel een vaste vorm hebben. Het zijn juist deze miljoenen moleculetjes die elk hun eigen beweging hebben, hun eigen sfeer, die wanneer het volle maan is of wanneer de zon erop schijnt, dat zij dus krachten opladen. Zij behouden die krachten tot op een zekere hoogte en gaan, wanneer zij in een gelijk veld komen, deze krachten als het ware kunnen laten afvloeien.

Nu is het zo, dat niet elke steen of elk mineraal of edelgesteente er bij gebaat is van in de maan te gaan of in het maanlicht te leggen. Anderzijds is het ook zo, dat dit geldt voor het zonlicht. Wanneer je wil komen tot een invloed van gesteenten via de maan, dan zou ik persoonlijk, maar dit is een persoonlijk idee, zou ik, niet alleen een bergkristal of een kwarts in het maanlicht leggen, maar dan zou ik tevens met mijn gedachtekracht daar een beïnvloeding naartoe sturen. En dan kun je als het ware een edelsteen en mineraal een lading geven die bv. voor een zieke helend kan zijn. Alleen, het maanlicht of het zonlicht kan, wat jullie noemen, reinigend optreden. Ik vind de definitie van reinigen verkeerd, want je reinigt geen mineraal of je moet het in een sopje in de wasbak steken. En dat is niet de bedoeling. Maar je brengt eigenlijk harmonie in het moleculaire systeem, in de moleculaire beweging van het mineraal. Dat is iets anders dan reinigen. Doordat dat evenwicht herstelt is, ga je zien dat uw gesteente veel helderder kan stralen. Op het ogenblik dat je terug de helderheid bereikt, kun je bv. dit gesteente gebruiken om iemand te helpen, om iemand te ondersteunen. Maar je kunt het gesteente ook gebruiken door, wanneer je het in zonlicht brengt of naargelang het gesteente, het licht van volle maan gebruikt, met een suggestie die je erin legt en zo een gesteente als talisman voor iemand te geven. Want dan gaat op dat moment de gedachtekracht die gericht wordt op de steen ook een bepaalde moleculaire trillingsverhoging veroorzaken, waardoor de steen een lading krijgt die dan weer, wanneer het bedoeld is als amulet voor een bepaald persoon, op deze persoon op het juiste ogenblik deze trilling kan vrijgeven, waardoor de betrokkene kan geholpen worden. Maar wanneer u zuiver spreekt over reinigen in licht, dan zeg ik: U bent beter dat u een reinigingsproduct, een afwasproduct gebruikt en even de steen schoonschrobt. Of de steen het graag gaat hebben, is weer iets anders als je het zo wil verder bekijken. U mag niet vergeten dat de steen een deel is van uw natuur. En u bent opgebouwd uit moleculen als het ware, die steen ook. Veel verschil bestaat er eigenlijk niet tussen u en de steen. Hoe gek dit in uw oren mag klinken, maar de basis van een menselijk lichaam en de basis van een gesteente is alleen  verschil in dichtheid. Meer is het niet.

  • Hoe is het mogelijk dat melkwegstelsels en planeten van zoveel miljarden lichtjaren verwijderd van ons, invloed hebben op onze aarde en op die kleine maan? Die invloeden worden toch afgezwakt door de afstand die ertussen ligt?

Je moet de kosmos rondom u bezien als één geheel. Wanneer er een storm is aan de zee en je hebt windkracht 6-7, dan slaagt het water, bij wijze van spreken, de rotsen kapot. Wanneer u zich dan afvraagt: hoe is het mogelijk wanneer ik één druppel water neem, dat dit gebeurt? Het is mogelijk omdat je een totaliteit hebt. Die golven die met een enorme kracht op de rotsen slagen en ze vernietigen, bestaan uit miljarden en miljarden onbeschrijflijk groot aantal druppeltjes. Het éne druppeltje, wanneer je dat neemt uit die vele,  is op zichzelf niet krachtig. Dat éne druppeltje, dat gaat zelfs nog geen korreltje zand op het strand verleggen. Maar wanneer alles tezamen wordt gebracht, krijg je een enorme kracht. En zo moet je zien, wanneer we spreken, wanneer een ster op miljoenen lichtjaren van uw planeet verwijderd is, dan is dat dat druppeltje. Dat doet niets, maar wanneer je de miljarden sterren hebt die samen één kracht vormen, dan heb je de golf die beukt op de rots. En begrijp je dan dat dit wel invloed op uw aarde heeft? Ik hoop dat dit voorbeeld voor u duidelijk is.

Maar de kosmos is zo oneindig groot en daar zijn zo veel krachten en invloeden tezamen. Kijk, u zult dit misschien nog beter begrijpen. Wanneer een komeet de aarde passeert, reageert de aarde. Nu kan die komeet de aarde passeren op miljoenen kilometers en dan kunt u zich afvragen: hoe is het nu mogelijk dat die gesteentewolk, die meestal nogal bestaat uit veel stof en ijskristal, dat dat toch een invloed op de aarde heeft? Wat zien we meestal, wanneer een komeet aan de aarde passeert, dat de mensheid op gans de aarde nerveuzer wordt, gespannener wordt. Dat de aarde veel meer geweld te verwerken krijgt, geweld onder elke vorm. Wat zien we, dat kort nadat de planeet gepasseerd is, vulkanen rommelen, dat er vulkaanuitbarstingen ontstaan. We zien dikwijls dat op verschillende plaatsen aardbevingen voorkomen. We zien ineens dat op bepaalde plaatsen ineens bosbranden ontstaan en op een andere plaats ineens bv. een kwaal van insecten of eender wat die met zwermen zich ontwikkelen en het land kaalvreten. Dit alles wordt veroorzaakt gewoon doordat zo een komeet langs de aarde passeert. Wat doet die komeet? In wezen doet zij niets, maar door de kracht die zij heeft van de verplaatsing en de breking die zij veroorzaakt op de normale velden die de aarde bereiken, creëert zij in feite een soort spanning rond die dampkring, die dan weer vertaald wordt in de aardkorst, in de gevoeligheid van de mens, enz. En dan spreken we toch dat zo een komeet zeer ver buiten de aarde passeert.

Want stel u even voor dat een komeet langs de aarde zou scheren en daarmee bedoel ik, pakt dat ze juist buiten de dampkring blijft, dan zou je alleen van dat hoopje stenen dat door die kosmos gaat, op aarde ineens een onleefbaarheid krijgen. Je zou zien dat er zelfontbranding zou ontstaan, dat de aarde zou reageren op een wijze die voor u als het ware apocalyptisch zou zijn. En toch zou die planeet de aarde niet raken, zou ze alleen juist boven uw dampkring passeren. Begrijp daarom dat wel degelijk, doordat er bundelingen van krachten zijn, de aarde daardoor beïnvloed wordt. Het is als het ware, de aarde, een deel van een spinnenweb. Eender waar je het spinnenweb aanraakt, trilt het. Hoe ver van de uiterste kant van de kern van het web je het web ook maar raakt, het beweegt. Alles beweegt, ondanks het feit dat de kern  misschien een meter verwijderd is vanwaar de draden zich vastgehecht hebben aan de takken van de boom. Maar alles trilt mee. En zo moet je het ook bekijken wat de invloed van die ganse kosmos op deze planeet is. Houd er dan ook nog rekening mee dat uw aarde geen oude planeet is. Dat het eigenlijk, wanneer we het bekijken in de totale kosmos, voor zover wij dit van onze zijde kunnen overzien en kunnen nagaan, nog een planeet is die in zijn puberteitsjaren aan het komen is.

Als er geen vragen niet meer zijn, dan wens ik er nog een klein stukje van mezelf aan toe te voegen. Lieve mensen, we zitten op het ogenblik in een periode die redelijk chaotisch is.  Ik denk dat het voor iedereen die hier aanwezig is duidelijk is dat op aarde er van alle veranderingen aan het plaatsvinden zijn. Ook de maan speelt daarin een rol. Houd er rekening mee dat wat de komende volle maanstanden, en daar bedoel ik toch mee: december, januari, februari tot maart, telkenmale weer voor ieder van jullie en voor iedereen op deze aarde een enorme invloed gaat hebben. Enerzijds op uw gedachtewereld. U gaat bij uzelf ontdekken dat u de komende tijd agressiever gaat denken, dat u geprikkelder gaat zijn. Maar ook de invloed naar uw gezondheid gaat in de komende maanden, door de ganse situatie waar de aarde zich in bevindt, en zoals ik al zei, de krachten waar zij doorgaat, gaat ook uw gezondheid en zo verder daarop reageren.

Het beste wat ik jullie kan raden, is: tracht zoveel mogelijk rust te vinden in uzelf. En dit is heel belangrijk. Tracht indien je het enigszins kunt, dagelijks even, al is het maar 10-15 minuutjes, uzelf terug te trekken in meditatie of gebed. Gewoon even u afzonderen van de wereld, u even afzonderen van al wat rondom u gebeurt. Geloof niet alles wat men u vertelt. U weet dat wij altijd, wanneer we beginnen zelfs, hier zeggen dat wij ook niet alwetend zijn. Wij trachten u te brengen wat we weten, wat voor ons de waarheid is. Maar nu leef je in een wereld waar men op het ogenblik u aan het bestoken is met ganse scenario’s van enorme leugens. Om u als het ware voor te bereiden voor bepaalde handelingen. Om als het ware de mensheid achter zich te krijgen. Hou er rekening mee, lieve mensen, dat dit de komende maanden zeer sterk tot uiting zal komen. O, je zal zien, de leugens zullen duidelijk zijn. Want waar vroeger alles nogal onderhuids gebeurde en bedekt werd met de mantel der liefde, gaat men nu opmerken dat men vandaag dit bericht in de ether stuurt, maar dat zonder dat men het kon voorzien dit al gelogenstraft wordt binnen de 24 uur, door ontdekkingen of zaken die uitkomen, waar men helemaal niet aan gedacht had of bij stilstond. Laat u niet opzwepen. Je zal zien, er zal veel, ook in deze streken, onrust zijn. Je zult opmerken, er zal een neiging zijn tot staking, tot geweld. Er zal een neiging zijn tot sterker racisme onder de mensen, en zo verder. Dit wordt gemanipuleerd omdat bepaalde groepen in de maatschappij de macht naar zich willen toetrekken. En juist in deze sfeer die aanwezig is, dit gemakkelijk denken te kunnen realiseren. Daarom: wees uzelf. Laat u niet meeslepen in emotionele leuzen  van: “mijn vaderland”, “mijn taal”, “mijn cultuur”, “mijn huis”, “mijn tuin”, “mijn vlag”, maar gedenk, wat er ook gebeurt, dat je een deel bent, samen met alle anderen op deze wereld, een deel bent van deze moeder aarde. En als je van daaruit kunt vertrekken, vanuit het besef van: wij zijn allemaal deel van dit groot geheel, hoe dan ook, dan zul je opmerken dat veel miserie en ellende juist aan u voorbij zal gaan in de komende maanden. Wanneer je echter u emotioneel mee laat slepen in de gebeurtenissen, dan zul je, wanneer de lente aanbreekt tot uw eigen schade moeten vaststellen, dat je als het ware in het ootje bent genomen, maar dat het een dure zaak zal zijn. En dan zul je misschien in uzelf wensen dat ze allemaal op de maan zaten.

Dit, lieve mensen, wou ik er nog aan toevoegen. Wees in de komende maanden uzelf. Zoek rust in uzelf en eventueel, zoek harmonie met degenen die gelijkgestemd zijn. Tracht vanuit die harmonie rondom u en uw leefwereld een rust op te bouwen en dan zul je zien, dan zal de werking van de maan in de komende maanden eerder uw vriend zijn, eerder uw helper dan uw vijand. Dit was hetgeen ik er nog aan wou toevoegen.

Meditatie: De kracht van de maan.

En gezien er geen vragen meer zijn, wens ik de avond af te sluiten, zoals het hier gewoonlijk is met een meditatie. Een meditatie die we misschien als basis kunnen nemen om de rust en de harmonie in ons eigen en in onze omgeving te vinden. Een meditatie die misschien terug gaat naar eeuwen geleden toen de mens nog Luna aanbad. Maar een meditatie die voor jullie de kracht kan inhouden die je juist nodig hebt om in deze tijd in harmonie te kunnen zijn met deze satelliet, die wanneer ze juist benaderd wordt, wanneer er juist mee gehandeld wordt, voor u, zowel lichamelijk als geestelijk een hulpmiddel kan zijn om door deze woelige tijd heen te komen.

Heel lang geleden was er een jonge vrouw en zij was gefascineerd door het licht van de Maangodin. Deze jonge vrouw ging telkens weer, wanneer de zon haar laatste stralen had terug getrokken, de bergen op.

Ze klom en ze klom tot op de top van de berg en zette zich dan steeds op dezelfde steen. Telkens weer opende zij haar handen, sloot haar ogen en sprak: “O gij mooie vrouwe, gij lieve Godin, laat uw kracht mijn kracht wezen, laat uw geluk mijn geluk wezen, laat uw harmonie mijn harmonie zijn, laat uw vruchtbaarheid mijn vruchtbaarheid wezen.” En telkens wanneer zij dit gebed had uitgesproken, liet zij de kracht van het licht van de maan op zich inwerken. En zo ontdekte ze dat zij, zittende op de top van haar berg, bestraald door de Godin, volledig één was met deze Godin, ontdekte zij dat de Godin haar moeder was, dat een volledige éénheid, een volledige godheid in haar leefde.

En doordat zij besefte dat de Maangodin en zij één waren, laadde ze telkens weer de enorme krachten van licht, van harmonie, van vruchtbaarheid, waarvoor deze Godin staat, in zich op. Elke cel van haar lichaam werd door deze kracht gedragen. En wanneer het jonge meisje dan voelde dat zij als het ware één was met deze kracht, stond zij recht van de steen, opende haar armen en liet als het ware de kracht uitvloeien over het ganse gebied rondom de berg. Het was als het ware of een regen van sterretjes verlieten haar handen. En elk sterretje dat in het dal neerkwam, was voor een mens die het zag, de erkenning van geluk, van harmonie, van vruchtbaarheid. Ieder in het dal dacht, dat hij of zij met dat fonkelend kleinood dat ze waarnamen, de waarheid hadden gevonden. En ergens, ergens ver weg in hun eigen ziel, kwamen zij tot de vaststelling dat zij eigenlijk ook deel waren van dat geheel. En juist door die kleine beroering konden zij zich boven alles zetten wat hen scheidde en ook in deze moeilijke momenten een éénheid smeden die nergens anders aanwezig was, dankzij het jonge meisje dat beseft dat zij één was met de goddelijke kracht. De Goddelijk kracht die voor haar de Godin was, Luna was.

En zo ook zal voor jullie elke volle maan de mogelijkheid schenken om deze kracht te ervaren, in u te laten openbaren en door te geven, door te geven aan uw medemens, door te geven aan ieder die in uw omgeving het licht zoekt, die in uw omgeving tracht, ondanks alles, harmonie en licht te vinden. En dit dan weer, op zijn of haar beurt, door te geven. En zo krijg je ook een dal waar mensen in leven die tot de ontdekking zijn gekomen dat wanneer zij samen het licht ervaren, samen vergeten wat hen scheidt, maar alleen, maar alleen ervaren wat hen bindt: het licht, de harmonie, de vruchtbaarheid die Luna u schenkt. Deze kracht samengebundeld in deze tijd betekent voor de wereld vruchtbaarheid, rust, positiviteit, licht dat ieder mens kan ervaren. Dat ieder van u dan samen in volle kracht kan schenken, kan geven aan degenen die het voor zich nog niet kunnen ervaren, die het voor zich nog niet kunnen opwekken. Maar die er, gezien alles wat gebeurt, als dorstigen naar snakken, om zich te laven aan de kracht die jullie dankzij Luna ervaren hebt, gekregen hebt, gevoeld hebt.

En zo ging dit jonge meisje, dag na dag, steeds weer zich één laten worden met deze krachten, tot op het ogenblik dat ze zo ver gekomen waren dat ze één groot lichtend geheel werden. Dat zij als het ware met hun dal, met hun berg, voor deze aarde de bron waren van veel liefde en geluk door vele eeuwen heen. En laat ons proberen dit oude verhaal, dat stamt van meer dan 4000 jaar terug, in deze dagen terug tot leven te roepen. Laat ons allen als het jong meisje zijn, dat zonder enige grens zich verenigde met positieve krachten van Luna. En zonder iets te vragen deze krachten deelde met al degenen waar zij mee samen leefde.

Lieve mensen, ik hoop dat je in de komende dagen nog even terug denkt aan hetgeen hier vanavond is gebracht. En ik hoop dat de meesten onder jullie zullen proberen de kracht van de maan in de toekomst ietsje anders te bekijken, dan dat je tot heden gedaan hebt. En dan kun je zeggen, dan is deze avond voor jullie zeker niet naar de maan gegaan. Maar is de maan naar jullie gekomen in alle positiviteit en krijg je alle mogelijkheden om voor uw medemens in de komende maanden een steun en rustpunt te wezen.

image_pdf