Invloed van de media op het hedendaags gebeuren

image_pdf

4 april 2003

Aan het begin van de bijeenkomst wens ik u erop attent te maken dat wij, sprekers van de Orde,  niet alwetend of onfeilbaar zijn. Daarom hebben wij graag dat u zelf nadenkt over het gebrachte en uw eigen mening vormt.

De media hebben altijd voor de mens een zeer invloedrijke rol gespeeld. Uw ganse wereldgeschiedenis is eigenlijk opgebouwd op wat waarnemers geïnterpreteerd hebben wat zij eigenlijk vaststelden. En op het ogenblik dat u dat beseft, dat alles wat naar u toe komt, een persoonlijke interpretatie is van het gebeuren, kan u er zeker van zijn dat deze zaken soms wel eens zeer sterk kunnen afwijken van wat de werkelijkheid inhoudt.

Wanneer we door de tijd heen kijken, dan kunnen we stellen dat in de oudheid het bericht, of het nieuws, nogal eens door koeriers werd aangebracht, of via priesters enz. Elke berichtgeving toen was een berichtgeving die aangepast was aan de wenselijkheden van de toen heersende klasse. In vele gevallen kunnen we spreken van het priesterdom of hier of daar een koning. Maar meestal, waar het om een koninkrijk of iets dergelijks ging, was dit toch nog ondergeschikt aan de priesterlijke macht. Zodoende krijgt u al dat de geschiedenis, voor zover u hem kent, een beetje geschreven wordt naargelang de belangen die op het ogenblik dat het neergeschreven wordt, gelden.

Wanneer we kijken naar de hedendaagse tijd, dan zien we natuurlijk een enorme ontplooiing van de media. We spreken nu niet meer over een koerier, maar we spreken nu over journalisten die naar de slagvelden trekken enz. Ook hier heeft de mens dikwijls het idee dat hij met zijn neus op het gebeuren zit. Als we de zaken bekijken zoals ze vandaag zijn en we overschouwen zo wat het doorsneedenkbeeld van de mens, dan is voor het merendeel van de mensen wat gebracht wordt op zijn kastje, op zijn tv, de waarheid. Daardoor krijgt hij een beeld van de wereld dat alles behalve beantwoordt aan wat de waarheid is. Televisiebeelden die binnenlopen, zijn eerstens al zeer sterk gecensureerd. Een censuur moet daarom niet zijn: ‘We hebben een beeld en we gaan daar een paar plaatjes uitknippen.’ Alleen al het feit dat het voor journalisten onmogelijk wordt gemaakt om bepaalde zaken te volgen, al dan niet onder het mom van hun eigen veiligheid, maar vooral – en dat is toch belangrijk te weten – dat de financiële belangen een grote rol spelen. Die gaan eigenlijk bepalen wat kan naar voor gebracht worden en wat niet.

Zo zien we dat de dag van vandaag mensen denken: Er is een oorlog bezig. In die oorlog gebeurt dit en dat. U wordt overspoeld met beelden van beide partijen, en dan denkt u: “Ja, zo is het aan het verlopen.” Houd er wel rekening mee dat zowel de beelden die u krijgt als zogezegd onafhankelijk of, laat ons zeggen, ‘van de goede kant’, zoals ze zich zo graag noemen, meestal enorm veranderd zijn en weinig met de waarheid vandoen hebben.

Wanneer dan de tegenpartij, in uw ogen ‘de slechte kant’ om het zo te zeggen, ook beelden doorzendt, zijn die beelden ook louter propaganda en gekleurd volgens hun denkwereld en wat zij eigenlijk willen bereiken. Als u die zaken dan gewoon naast elkaar legt, dan kan u ervan op aan dat van al wat u bereikt, daar eigenlijk maar heel weinig waarheid in zit. En zo gaat het meestal bij vele zaken.

Dit is nu een actueel gebeuren, maar wanneer u gewoon in het dagelijkse bekijkt wat de media u allemaal opdient: Er is een ongeluk gebeurd. U krijgt daar een mooi filmverslag van hoe men oud ijzer heeft gemaakt, meestal met de commentaar van wat er gebeurd is. Alleen, wanneer u ter plaatse bent geweest toevallig bij het gebeuren, dan herkent u moeilijk de gegevens. Want dan zegt u bij uzelf: “Tiens, dit klopt niet. Zo was het niet.” Maar het wordt zo de wereld ingezonden en voor iedereen is dit gebeuren dan juist.

Zo zien we ook dat wanneer we het een beetje verder doortrekken naar het politieke gebeuren, dat men u van alles aanprijst. Het is a.h.w. of alle nieuwe regeltjes en nieuwe wetjes in uw voordeel zijn. Alles wat men doet in dit land, is zogezegd ten dienste en ten voordele van de burger. Wanneer u dan echter even de zaken op de keper gaat beschouwen, dan moet u vaststellen dat de burger er meestal bij inschiet en dat degene die voordeel heeft, meestal degene is die de wet of het regeltje gemaakt heeft. En zo is het door de eeuwen heen.

Wanneer we kijken naar uw kerken: ook zij gebruiken de media. Ook zij gebruiken alle mogelijke zaken om u niet de waarheid te vertellen, maar hun waarheid die zij dan kunnen aanbrengen, nog liefst met alle mogelijke bangmakerijen daarnaast, opdat de mens dan toch maar heel volgzaam zou zijn en in veel gevallen ook rijkelijk delend aan degene die daarin de macht hebben. En zo ziet u, beste vrienden, dat als u het allemaal even gaat bekijken, dat het zeer moeilijk is, zeker voor de hedendaagse mens om via de media een waar beeld te krijgen van wat er in de wereld gebeurt, van wat er in de wereld omgaat.

Wanneer we een 200 jaar teruggaan en de mensen leefden nog in kleine gemeenschappen, voor de meeste mensen was toen hun dorp alles wat zij kenden, alles wat zij wisten. Dan was het voor die mensen een waarheid wat gebeurde binnen hun leefgemeenschap. Dat konden zij volgen, daar konden zij juist op reageren, zij waren daar deel van. Nu mag u eenzelfde gemeenschap hebben, deze gemeenschap wordt bestookt met allerlei informatie waarvan het individu onmogelijk de echtheid kan nagaan.

Wanneer we nu zien dat we niet alleen leven in een beeldcultuur, maar ook de krant die geschreven wordt, deze is niet zo waarheidsgetrouw als u wel graag zou hebben. Want die krant hangt af van grote groepen. En het zijn die grote groepen die bepalen in welke richting een krant kan schrijven. En de beïnvloeding van de journalist of de redacteur is dikwijls heel subtiel. U kan mensen hebben die denken: Ik breng een eerlijk verslag uit, en die trachten hun bronnen na te gaan, maar als mens bent u beperkt en kan u wel denken: dit is juist. Maar het blijft in veel gevallen een heel, heel beperkte visie. Een visie die u dan neerschrijft en die dan in vele gevallen een eigen leven begint te leiden.

Als we zien hoe de maatschappij is opgebouwd uit alle mogelijke lobby’s die proberen langs alle kanten steeds weer de waarheid naar hun hand te zetten, ja, dan ziet u dat zelfs de meest ernstige journalist het wel eens heel moeilijk kan krijgen. En stel dat hij toevallig op iets valt, en dat hij zegt: “Kijk, dat wens ik naar voor te brengen.” Wat hij niet beseft, is dat het er dan nog van afhangt of bepaalde groepen dit zullen dulden, ja dan neen. Wanneer er een strijd is tussen twee belangengroepen, is de kans groot dat de ene groep het voortrekt t.o.v. de andere. En dan is weer de vraag: De journalist die hier denkt: “Ik schrijf wat correct is” – is dat wel degelijk zo?

In uw wereld is het heel moeilijk om de waarheid over te brengen. Wanneer we deze avond zouden spreken over de waarheid, dan zou ik jullie moeten zeggen: Kijk, de waarheid, dat is iets wat zeer veel facetten heeft. U zou het kunnen bekijken als een grote kristal die langs alle kanten schittert. Van elk facet van die kristal zou u kunnen denken: dit is de waarheid, vergetende dat er nog honderden andere facetten zijn die even sterk schitteren en ook voor de ander de waarheid vertegenwoordigen. Dus, kan u zich voorstellen dat wanneer u over media gaat praten, die gebruikt wordt om de massa te beïnvloeden, om te zorgen dat de wereld draait volgens wat de heersers van deze wereld, of de machthebbers, het wensen, dat die media eigenlijk dikwijls ver van die waarheid af zijn.

Nu is in deze tijd één zeer interessant aspect: We zitten in de overgang van tijdperken. In het oude tijdperk dat afgesloten is, daar was een dogmatisme a.h.w. één van de sterke kanten. Wanneer men in dat tijdperk a.h.w. zijn waarheid lanceerde – of het nu de kerk was of het was de koning of de keizer, maakte niet uit – dan begon die waarheid haar eigen leven te leiden, dankzij media, dankzij troubadours in de tijd, noem maar op. Maar nu met de nieuwe tendensen die komen, zien we een zeer interessant fenomeen: Degenen die nog behoren tot dat oude gebeuren, trachten volgens de wetten van dat oude gebeuren hun waarheid nog steeds naar voor te brengen, niet beseffende dat zij nu dit niet in stand kunnen houden. En wat zien we dan? Dat men op de oude wijze iets wil lanceren, maar dat nog niet halfweg het aan de man brengen van hun waarheid, er reeds tientallen andere waarheden rond staan. Waardoor het zeer moeilijk wordt uw eigen waarheid nog als de enig juiste te handhaven.

Ook de mentaliteit wijzigt. Waar vroeger de mens zonder veel verweer de waarheid zou aangenomen hebben – en degene die niet akkoord was, verloor meestal wel zijn hoofd – is in deze periode anders. U ziet dat wanneer men de waarheid die gelanceerd wordt niet wil aannemen, men probeert om de andere waarheden eerstens te ontmantelen, en als dat niet gaat, dan gaat men proberen om ze te omarmen, ze zogezegd binnen hun waarheid te brengen.

Maar wat heeft dit voor gevolg? Wanneer ik macht heb, wanneer ik een president ben die oorlog wil voeren en ik lanceer mijn waarheid en ik bots in deze tijd al op verzet van andere waarheden die vinden dat het niet klopt wat ik zeg, dan ga ik proberen om a.h.w. mijn waarheid toch te handhaven. Eerstens de soldaten te laten optreden, of de politieagenten, eventueel al dan niet op het kantje van de wet, maar dat is dikwijls aan de andere kant van de wet, maar dat is officieel in de media niet gekend, maar als dat allemaal niet lukt, dan proberen we de tactiek van opslorping. We gaan proberen via de media degenen die tegen mijn waarheid zijn, op te nemen in mijn waarheid.

En daar, beste vrienden, wordt het ontzettend boeiend. Want door die politiek te gaan voeren om te proberen andere waarheden binnen mijn waarheid te krijgen, verslapt eigenlijk mijn oorspronkelijke waarheid. Met als gevolg dat wanneer ik mijn oorspronkelijke waarheid tegen wil en dank verder wil uitvoeren, ik steeds meer, zonder dat ik het direct besef, ondermijnd wordt. En let maar op mijn woorden: onze lieve vriend Bush in Amerika heeft het nog niet door, maar spijtig genoeg heeft hij de oorlog al verloren. Waarom heeft hij de oorlog al verloren? Om de doodeenvoudige reden dat zijn waarheid, waaruit hij vertrok, gebaseerd was op één grote leugen. Hij heeft deze leugen a.h.w. tot evangelie verklaard en nu zullen we langzaam maar zeker zien dat alles waarop de leugen gebaseerd was, ook weer bedrog was.

Want wanneer we gaan kijken wat er eigenlijk aan de hand is, dan is het niet dat men daar die arme Irakezen wil bevrijden. Nee, dan gaat het om de hegemonie over een gans gebied te krijgen waardoor toevallig de waarden die de leider in handen heeft, nog in waarde kunnen stijgen. En nu zien we dat dit ganse geheel eigenlijk onderuit gaat. Het is deel van de algemene chaos. Maar wanneer u nu naar de media luistert, wanneer u de krant leest, besef dan wel dat hetgeen van het wereldgebeuren dat nu op u afkomt, eigenlijk niet meer of niet minder is dan een nachtmerrie die een president op het ogenblik is.

U zal opmerken, en dat is het boeiende in deze tijd, dat er steeds meer tegenstrijdige berichten de wereld zullen in gaan. Wat juist is, zal u voor uzelf moeten uitmaken. Alhoewel, ik geef jullie de raad: maak er u niet te druk over. Tracht van al wat rondom u gebeurt, er zo weinig mogelijk bij betrokken te zijn. Ik weet, het klinkt hard wanneer u hoort dat dag en nacht mensen vermoord worden, dat bommen vallen, dat soldatenlaarzen weer door de steden a.h.w. galmen, maar u kan daar niets aan doen.

Het enige dat u als mens kan doen in deze tijd, is dat u in uzelf tracht rust en vrede te vinden. Dat is belangrijk. Dat u zich kan distantiëren van de media. En daarmee wil ik niet zeggen dat u geen krant mag lezen, dat u geen radio mag beluisteren of geen tv mag kijken, dat mag allemaal, dat is geen probleem. Maar bekijk het van op afstand. Word er geen deel aan en ga zeker niet mee in discussie van wie gelijk heeft of wie ongelijk heeft. Want wanneer we nu even de media vergeten, en dit is wel belangrijk, wat gebeurt op aarde op het ogenblik, de grote moordpartijen die bezig zijn – en aan onze zijde hebben we er aardig wat werk mee, ik kan het jullie garanderen – deze zaken creëren op het ogenblik rond de wereld een gedachtebeeld van haat, een gedachtebeeld van gruwel.

En dit is nu geen media, maar hebt u de laatste tijd rondom u nog niet opgemerkt dat agressiviteit toeneemt? Hebt u de laatste tijd rondom u nog niet opgemerkt dat, eigenaardig, meer mensen zelfmoord plegen? Dat het uitmoorden van gezinnen meer voorkomt? Kijk eens rondom u, en u zal dit opmerken. Hoe dikwijls is het niet de laatste weken gebeurd dat u iets in volle positiviteit tegen iemand zei en dit gewoon verkeerd werd opgenomen? En dat u bijna, om het zo te zeggen, een pak slaag kreeg met wat u zei? Nochtans was het zo niet bedoeld. We leven op het ogenblik in een sfeer, beste vrienden, die het minste waar het mogelijk is, aanzet om iets in het negatieve te brengen.

Daardoor krijgt u ook grote agressie in het verkeer. O ja, er rijdt veel, het is druk verkeer. De mens zegt dan: “Daardoor is het logisch.” Dat klopt. Maar juist door de sfeer die nu rond de aarde gaat van haat, die veel intenser is dan u zich kan voorstellen, wordt wanneer u zichzelf zo opstelt, wanneer u zelf boos bent, wat nerveus wordt, wordt dat ganse geheel versterkt. En u bent ineens meegesleurd. U doet zaken waar u achteraf spijt van hebt, maar dan is het te laat.

Daarom, tracht indien mogelijk toch dagelijks even de rust in uzelf te vinden, eventjes als het kan te mediteren, of als u dit liever hoort: een gebedje te doen, maakt niet uit, maar dat u zich even terugtrekt, dat u even tracht aan te voelen dat u deel bent van de kosmos, dat u deel bent van dat Goddelijke en dat u zich kan distantiëren van de chaos die nu rond de aarde gaat. En wanneer u daar een gewoonte van maakt om dat met een regelmaat te doen, dan zal u opmerken dat u in de komende tijd veel minder zal meegesleurd worden door de media, door alle berichten die op u afkomen. Zo goed de berichten van ogenschijnlijk positieve zaken als de berichten van negatieve.

Want u zal binnenkort wel overrompeld worden met alle mogelijke bankrekeningnummers waarop u kan storten. U zal aan uw deur wel alle mogelijke mensen krijgen die komen vragen: Help toch die sukkelaars. Het klinkt misschien cru om dit van onze zijde te horen, maar ook hier weer zeggen we: Distantieer u. Ga er niet in mee. Want ook dit gegeven is een enorme manipulatie. Ook hier wordt u een rad voor de ogen gedraaid. En wanneer u meegaat in zulke emotionele zaken, zal u ook het negatieve waarop het gebaseerd is, ondergaan. En dit vermijdt u best in deze tijd.

En als u zich zo kan opstellen, dan zal u zien, dan zal u betekenis kunnen krijgen voor uw omgeving. Dan zal u betekenis kunnen hebben voor uw medemens. Want niet alleen op duizenden kilometers van hier wordt de strijd geleverd, ook rondom u, in uw directe omgeving, is er veel strijd, is er veel lijden. En daarom, beste vrienden, is het beter dat u daaraan uw aandacht kan schenken, dat u degene kunt helpen die hier, in uw buurt, het moeilijk heeft dan dat u op een bankrekeningnummer zogezegd een milde schenking doet voor de arme sukkelaars van een oorlog. In het merendeel van de gevallen zal die schenking nooit haar doel bereiken en zal u alleen maar bepaalde belangen hebben gesteund die er alle belang bij hebben dat de chaos nog verder doorgaat.

Ik weet, het klinkt misschien hard, nochtans is dit op het moment de meest aannemelijke waarheid, de meest aannemelijke houding die u als mens in deze chaotische tijd kan aannemen. U zal zien dat de media in de komende maanden en jaren u nog heel veel zullen trachten wijs te maken. En u zal zien dat dit zal leiden tot enorme veranderingen, waar u zich misschien niet altijd gelukkig in zal voelen omdat u langzaam maar zeker, als u het nog niet opgemerkt hebt, dan toch gaat opmerken dat uw zekerheden en uw wenselijkheden a.h.w. langzaam afnemen. Maar de media zal u steunen, in die zin dat men u telkens zal verklaren waarom. Waarom u dit niet meer kunt, waarom dat niet meer mogelijk is.

Uw maatschappij is nu eenmaal, of u het nu wil of niet, langzaam maar zeker, wat zijn luxesamenstelling is, op de terugweg. En dit, beste vrienden, is een goed gegeven. Een goed gegeven, waarom? Omdat we zo langzaam maar zeker terug de waarden van een menselijk leven kunnen gaan ervaren. Dat we langzaamaan daardoor de mogelijkheid krijgen om mens te zijn onder elkaar, met elkaar. Het grote probleem op het ogenblik is dat in landen waar het slecht gaat nu, de mens eigenlijk de meeste lering ontvangt. En dat, in tegenstelling tot wat jullie eigenlijk denken, juist in deze landen het voor de geest in veel gevallen de beste leerschool is.

Omdat men daar voor elkaar moet opkomen. Omdat men daar niet bekommerd hoeft te zijn: “Heb ik morgen nog dit of dat?” Nee. Wanneer men wakker wordt ’s morgens en men weet niet of men die dag eten of drinken vindt, dan is het zeer belangrijk dat u uw medemens kent. Dan is het zeer belangrijk dat u weet wie uw naaste is. Dat u weet hoe u op elkaar kan vertrouwen. Dat u een gegeven woord als onbreekbaar beschouwt. Dat u geen dikke contracten van duizenden bladzijden nodig hebt, zoals in uw maatschappij, om toch maar een klein beetje zekerheid te hebben dat de andere partij u niet in de doeken doet.

Want dat is uw maatschappij hier. Een maatschappij waar u denkt dat alles mogelijk is, maar waar in feite de menselijkheid en de waarde van het leven totaal ten onder zijn gegaan aan de begeerte naar steeds meer. Steeds meer nullen op een bankrekening. Niet beseffende dat een nul altijd een nul blijft, hoe u het draait of keert. Steeds meer zaken waar u zich afhankelijk van maakt. Een auto is heel gemakkelijk, maar op het ogenblik dat u geen brandstof hebt, bent u beter dat u een goed stel benen hebt. En zo is het met alles.

We wonen allemaal luxueus, maar vergeet niet, lieve vrienden, dat u op een bepaald moment, wanneer u bv. op het 20e woont en er geen elektriciteit is, het verdraaid niet alles is om naar boven te gaan, want u bent het niet meer gewoon. Men staat er niet bij stil, tot het ogenblik waarop het gebeurt, en dan gaat men jammerklagen. Dit is ook de zwakte van uw maatschappij, en dit heeft ook de media gecreëerd. Want de media hebben u het beeld voorgespiegeld dat u maar gelukkig kan zijn wanneer u een paar wagens hebt, wanneer u een kleuren-tv, een video en noem maar op hebt. U bent geen mens meer wanneer u geen zaktelefoon hebt, of twee, drie. U hoort er niet meer bij. Vergetende dat door al die zaken u als mens steeds meer alleen komt te staan, steeds verder van elkaar wegdrijft, met alle gevolgen van dien.

Want o wee wanneer er iets gebeurt. ‘Nu ja, dan bellen we maar de ambulance, nietwaar.’ Men zal u dan wel meenemen in één van die grote industrieën, en dan draait dat ook weer. En dan komt er een man in een wit pak u wat woorden naar uw hoofd slingeren waar u niets van verstaat. En dan krimpt de mens weg in angst. En alleen die angst is dan meestal voor hem voldoende om van een kleinigheid een catastrofe te maken. Maar o, geen ramp in deze maatschappij, want voor alles weten we wel een oplossing.

Ach, wanneer er iets aan het woekeren is in uw lichaam: niet erg. ‘We geven u een beetje scheikunde en dat vernietigt het wel.’ Dat daardoor uw ganse systeem en uw ganse lichaam om zeep geholpen wordt, ‘ach, dat is weer niet erg, want onze collega daar heeft wel wat pepmiddelen.’ Neem mij niet kwalijk, lieve mensen, dat ik zo cru ben, maar het is nodig dat in deze maatschappij de zaken eens duidelijk gezegd worden. Niet dat ik jullie, hier aanwezigen, verwijt dat jullie zo zijn. Zeker niet. Maar wanneer u mij vraagt om over media te spreken, dan moet ik het zo doen. Want anders speld ik u iets op de mouw dat niet reëel is.

En wanneer we dan kijken naar uw broeders en zusters in gebieden van armoede en strijd, dan ziet u dat deze mensen totaal anders zijn. Dat deze mensen voor elkaar iets kunnen over hebben, dat zij een druppel water, bij wijze van spreken, in twee delen om zo zeker te zijn dat de naaste ook zijn deel heeft. Niet dat ik nu vanavond wil zeggen dat jullie allemaal in zo’n ellende moeten zitten, verre van, want anders was u ginder geïncarneerd. Dat hebt u niet gedaan. Uw keuze is hier. Maar hou er dan rekening mee wanneer u hier leeft en werkt, dat u tracht daar voor uw eigen bewustzijn er het maximum aan mogelijkheden uit te halen. En het maximum aan mogelijkheden betekent dat u zich zo weinig mogelijk door de media een rad voor de ogen laat draaien. Betekent dat u zo veel mogelijk zelfstandig nadenkt, betekent dat u leeft volgens de innerlijke waarden die in u bestaan. Dat u zo weinig mogelijk u stoort aan alle mogelijke wetten en voorschriften die de maatschappij u oplegt. Zeker wanneer deze in strijd zijn met wat u innerlijk a.h.w. in u voelt.

En dan moet u de media laten voor wat ze zijn. Dan kan u de krant lezen, eens lachen, ze dicht plooien, u kan er misschien uw haard nog mee aansteken. Dan kan u naar televisiebeelden kijken en zeggen: Ja, God. Misschien dat u denkt: “Hier heb ik het beter.” Maar probeer dan ook naar uw omgeving dat ‘beter’ a.h.w. uit te dragen. En wanneer men u dan om hulp vraagt, wees dan bereid hulp te geven. Dat is belangrijk. Om het zo te zeggen: wanneer uw buurman ziek is, zeg dan niet: “Ik bel even voor u de dokter”, maar tracht gewoon hem te helpen tot de dokter er eventueel is. Wanneer iemand werkelijk zorgen om iets heeft, tracht die zorgen te delen. Niet door te zeggen: “Hier is een adreskaartje van een goede psychiater, die kan u wel pillen voorschrijven”, maar door te luisteren wat er aan de hand is.

En al deze kleine zaken, lieve mensen, al deze kleine zaken zijn niet moeilijk voor jullie. En heus, ze gaan er niet voor zorgen dat u tekort hebt. Maar al deze kleine zaken kunnen maken dat uw leefomgeving juist iets meer waard is, iets beter is dan al wat errond is. Dat u daardoor  juist u distantieert en niet meegaat in de algemene chaos, die de afbraak is van het oude. En dan zal u opmerken dat u meer en meer zelf gevoelig wordt voor de signalen rondom u. Dan zal u opmerken dat wanneer iets gebeurt, dat het meestal meer betekent dan alleen maar het gebeuren zelf.

Velen onder u weten dat wel. Er zijn er hier, bij wijze van spreken, die tegen plakkaten lopen en anderen die tegen palen rijden. Hoe u het ook draait of keert, weer anderen snijden in hun vingers, en weer anderen totteren van de trap. En zo kan u de zaak bekijken. Maar wanneer u daar aandacht aan geeft en even bij gaat stilstaan: “Waarom gebeurt mij dit? Waarom voel ik mij op een bepaald moment niet goed in mijn vel? Waarom voel ik mij op een bepaald moment eigenlijk, ja, helemaal geen mens?” Wel, op het ogenblik daar u daar gaat bij stilstaan en die signalen gaat begrijpen, zal u heel snel de juiste weg kunnen opgaan. Gaat u heel snel de waarheid rondom u herkennen. Gaat u eigenlijk de nieuwe kosmische sfeer, die zich steeds sterker is aan het opbouwen, herkennen en juister handelen. En zal het voor u veel minder van belang zijn wat de media zegt of schrijft, zelfs wat men rondom u vertelt. Zolang u maar in uzelf dat innerlijk evenwicht, die innerlijke vrede a.h.w. kan ervaren.

Ach, en dan kan u nog wel iets tegenkomen, maar dan kan u dat relativeren. En dan zal u ook zien dat steeds op het juiste ogenblik u het juiste signaal gegeven wordt. Dat u steeds op het juiste ogenblik de juiste inspiratie ontvangt. Want u zal leren luisteren, niet naar de media, maar naar uw innerlijk, uw eigen innerlijke stem. U zal leren luisteren eventueel wat de geest, die met u in harmonie is, u tracht duidelijk te maken. En zo zal u langzaam maar zeker zonder al te veel problemen u kunnen aanpassen in de nieuwe beweging, in de nieuwe golf die a.h.w. deze aarde aan het overspoelen is. Dan zal u weinig of geen last hebben van het chaotisch gebeuren en gaat u vanuit uzelf, vanuit die vrede die u in uzelf kan opbouwen, ‘het licht’ dat anderen het zullen noemen, de naam heeft weinig belang, maar vanuit de kern van uw wezen kunnen handelen.

En dan zal u zien, dan wordt u een evenwichtig mens, een stofmens waarvan de maatschappij misschien zegt: “Kijk, die is toch wel een beetje getikt.” Stoor u er niet aan. Men kan beter dat van u zeggen en u zich daardoor gelukkig voelen, dan dat men u meesleurt in de chaos die op het ogenblik door de media op de wereld wordt losgelaten.

Zo, mijn beste vrienden, dat is zo mijn idee over de media. Ik weet, misschien dat niet iedereen daarmee even gelukkig zal zijn, misschien dat niet iedereen daarmee akkoord zal zijn, en daar ben ik blij om. Maar vergeet één zaak niet: vanuit onze zijde hebben wij het privilege om de wereld te kunnen bekijken vanuit een totaal andere optiek. Wij hebben ook het privilege a.h.w. om waar te nemen wat de werkelijke drijfveren zijn die op het ogenblik de machthebbers van deze aarde voortstuwen. En wij hebben ook het privilege om in tijd en ruimte te kunnen waarnemen en zo te kunnen vaststellen dat op het ogenblik vele don quichots bezig zijn tegen windmolens te vechten. Maar dat, wanneer het gevecht beslecht zal zijn, er van die don quichots spijtig genoeg niet veel meer zal overblijven. Het zal heus niet verlopen zoals bij de echte Don Quichot. Die garantie kunnen we u wel geven.

Zo, en daarmee ben ik voor vanavond, wat betreft dit onderwerp, rond. Als er mensen zijn die daarover graag nog wat vragen, dan kan u dit nu doen. Niet allemaal tegelijk, lieve mensen, want ik kan maar 1 vraag tegelijk beantwoorden.

Vragen.

  • Wat bedoelt u precies met ‘don Quichot’? In welke zin geldt dat voor u in deze situatie?

Kijk, wat ik ermee bedoeld heb, is: De huidige machthebbers denken dat hun wereld, hun droomwereld, de echte is. Don Quichot de la Mancha dacht dat de windmolens soldaten waren. Hij vocht er tegen, niet beseffende dat hij tegen windmolens vocht. De huidige machthebbers beseffen ook niet dat zij tegen iets vechten dat eigenlijk niet is zoals zij zich voorstellen, laat staan, zoals zij geïnformeerd zijn door hun zogezegde geheime diensten. Nog minder beseffen ze hoe sterk zij gemanipuleerd werden. En waar u in het verhaal van Don Quichot eens kunt glimlachen en dat u kan zeggen dat het een mooi verhaal is met, laat ons zeggen, een triest einde maar een acceptabel einde, zal u zien dat dit verhaal voor hen die dit begonnen zijn, niet zal aflopen zoals het verhaal van Don Quichot. En dat het eigenlijk veel triester zal eindigen.

Hou er wel rekening mee dat, en daar wil ik toch het accent op leggen, ook bij deze laatste woorden: Al wat u te horen krijgt de komende weken, maanden, ver van de waarheid zal zijn. Hou dat in uw achterhoofd en dan zal u beter kunnen begrijpen wat de werkelijke waarheid aangaande alle gebeuren is.

  • Zullen onze kinderen en onze kleinkinderen, niet zozeer dat zij de waarheid vinden, want dat is eigenlijk niet eens meer zo de waarheid, want deze oorlog is op zich niet zozeer de kern, maar zullen die in staat zijn om de lessen te leren die hier voor het rapen liggen?

Wat de kinderen van jullie generatie betreft, zij zullen door de zure appels moeten bijten. Wat de kleinkinderen betreft, zij zullen al een totaal ander beeld hebben van waarom zij hier op deze wereld rondlopen. En laat ons zeggen dat tussen dit en een 50 jaar de kinderen die dan geboren worden, reeds een totaal andere incarnatiegolf zullen zijn waardoor we zouden kunnen zeggen dat zij meer en meer Aquariusmensen zullen worden. De nu komende generaties tussen nu en 50 jaar zijn nog de generaties die in de volle overgang zullen zitten. Alhoewel, ik moet er direct bij zeggen dat op het huidige ogenblik er wel incarnatiegolven zijn, maar niet in grote mate, van geesten die tussen dit en enkele jaren een zeer belangrijke rol moeten en zullen spelen. Maar houd er ook rekening mee, en dit is al meermaals gezegd, dat voor dit alles terug in evenwicht kan komen, dat de wereldbevolking zeer sterk zal afnemen. Dat heeft men nog steeds niet door. Maar dit zal één van de gevolgen zijn. Als we de wereldbevolking zullen bekijken tussen dit en 100 jaar, dan zullen we over geen miljarden mensen meer spreken. Hou daar rekening mee, ’t is zeer belangrijk.

  • Dan komt de vraag toch wel op: Werken wij daar zelf aan mee?

Ja, u werkt er zelf aan mee. De mensheid werkt zelf mee aan zijn eigen ondergang. Daarmee wil ik niet jullie persoonlijk bedoelen, begrijp dit goed. Maar de mensheid in zijn totaliteit op dit ogenblik is zo ver van de ware reden waarom het menselijk ras is ontwikkeld – dit klinkt misschien cru, ik weet het – dat zij op het ogenblik binnen die kosmos de zaken aan het rectificeren zijn. Dat betekent effectief dat zij aan hun eigen ondergang aan het werken zijn. Spijtig dat ik het u moet zeggen, maar het is hier vroeger ook al gezegd en u kan het terugvinden in teksten die reeds tientallen jaren geleden gebracht zijn, maar de mensheid op het ogenblik telt een enorm aantal primitieve – daarmee bedoel ik bijna eerste vormen van incarnatie. Deze vormen zijn a.h.w. op de boot gesprongen, deze incarnaties, omdat zij ervan uitgingen dat deze wereld het ideaal was. Het is een enorme vlucht geweest vanuit de geest. Daardoor krijgt u die enorme bevolkingstoename. Dit had mede te maken met het einde van het Vissentijdperk. Of beter gezegd, de laatste 100 à 150 jaar. Dit is ook de oorzaak geweest dat de laatste 100 jaar op een drastische wijze oorlog is gevoerd. Dat houdt allemaal daarmee verband. Er zijn nooit zoveel mensen omgebracht als de laatste 100 jaar.

Wanneer we dit nu allemaal samen gaan nemen, dan krijgen we dat, en dat is vroeger zo ook al gebracht, doordat het nieuwe, en dat is niet alleen ‘Aquarius’ maar er zijn nog veel andere kosmische tendensen die een enorme rol spelen, het nieuwe a.h.w. moet kunnen ontstaan. En dit kan alleen maar ontstaan wanneer het oude verdwijnt. Denk aan het typische voorbeeld van de herfst. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. De bladeren vormen de voeding voor het nieuwe. En zo kan langzaam maar zeker het nieuwe plantje dankzij die voedingsbodem opgroeien. En dat is wat op het ogenblik aan het gebeuren is. De mensheid als geheel zal niet verdwijnen, maak u daar geen illusie over. Want daar trachten wij vanuit de geest alles aan te doen om dit in stand te houden. Omdat een menselijk lichaam voor ons nog steeds een ideale vorm is naar ontwikkeling, als leerschool.

Maar, de huidige maatschappij, zoals ze nu is opgebouwd, en spijtig dat ik het jullie moet zeggen, is voor de geest in vele gevallen niet meer interessant. Daarom moeten we terug naar de oorsprong. Daarom zal de mens de stommiteit doen a.h.w., en dan zeg ik dat vanuit jullie optiek, om zichzelf op grote schaal te vernietigen. Wees daar niet angstig om, wees daar niet bang om. Als u zich gewoon opstelt zoals ik het u hier gebracht heb, dan bent u daar geen deel van. dan leeft u uw eigen leven en dan zal u op het ogenblik dat het uw tijd is, automatisch bij ons komen. En dan zal u kunnen zeggen: Ik heb het er toch niet slecht van af gebracht.

Maar wanneer u meegaat met de algemene ingesteldheid, met de media a.h.w., wat zij u voorschotelen, zoals in het onderwerp vanavond gevraagd werd, dan maar eerst zal u ervaren wat het betekent: hoe een mensheid kan ten onder gaan.

  • Mag ik vragen: zijn daar nu die virussen, virussen die de dierenwereld lijken aan te tasten en dat is misschien niet zo abnormaal, maar als ik nu denk aan dat nieuwe longontstekingsvirus, is dat eigenlijk ook onderdeel van dat soort zaken?

Kijk, al die zaken zijn a.h.w. gewild, zelfs geprogrammeerd. Ook hier weer uw fameuze SARS-virus, zoals men het noemt, is weer een virus gecreëerd door de mens. Dat vergeet men maar al te rap. Tezelfdertijd krijgt u dat doordat de mens zich steeds meer is gaan verdiepen in alle mogelijke structuren en opbouwen van het menselijk ras, is gaan denken dat hij de mens zelf kan scheppen. Daardoor krijgt u dat u langzaam maar zeker een steeds zwakker specimen hebt ontwikkeld. Waarvan men dan denkt: “We kunnen dit heel gemakkelijk in leven houden en dan draait onze industrie nog beter.” Maar als u alles samentelt, dan gaat u zien dat vele van de huidige mensen die leven, in wezen heel zwak zijn.

Kijk, ik zal u een voorbeeld geven: wanneer u in deze maatschappij water drinkt dat een klein beetje besmet is, bent u dikwijls voor weken ziek. Wanneer een primitief in Afrika in een bezoedelde beek zich te goed doet aan het water, heeft hij daar geen last van. Het is een klein voorbeeld. Maar besef hoe gevoelig uw maatschappij is. Ik moet heus geen biologisch wapen in uw waterleiding doen om een maatschappij te vernietigen. Een gewone natuurlijke vervuiling kan aanleiding geven tot een enorme sterfte, zelfs van een ganse stad of een gans land. Dat beseft men nog niet. Waarom? Men heeft zichzelf zo ondermijnd. En dit is nu maar een voorbeeld met water, maar ditzelfde geldt voor al uw voedingsproducten.

Kijk eens even rondom u in de westerse maatschappij. Waarom denkt u dat die dierenziekten uitbreken, zoals de kippengriep die u in uw land hebt? Dat is heel normaal. Wanneer u de natuur zo gaat behandelen met het idee: ‘Ik ben daar heer en meester over’, dan krijgt u dat. Waarom? Men vergeet dat de kip een deel is van u en dat a.h.w. er een bevoertuiging bestaat die gans dat systeem stuurt. Wanneer die bevoertuiging vindt dat dit niet meer door de beugel kan, dan breken er ziekten uit. En dan mag u ze allemaal gaan uitroeien, het enige effect dat u zal krijgen, is dat u tekorten krijgt en dat op een andere wijze weer een andere golf van besmetting uitbreekt. En dan mag u wetjes uitvaardigen en praktische regels, niets zal nog helpen. Er is één maal een reactie in gang gezet die niet meer omkeerbaar is.

En daarom leggen we nu zo sterk het accent op het feit: Keer in uzelf. Vind de rust in uzelf. Want als uw lichaam in evenwicht is, geestelijk en lichamelijk, dan kan u veel zaken aan. Wanneer u geestelijk en lichamelijk evenwichtig kan zijn doordat u dagelijks bv. een kwartier, 20 minuten mediteert, dan mag u een glas besmet water drinken, dan zal uw lichaam weten op welke wijze het ermee weg kan. Op het ogenblik dat u totaal in onevenwicht bent, dan is de minste besmetting zelfs die u inademt, dikwijls voldoende om een gans proces van aftakeling in gang te zetten.

Men heeft heus op dit moment voor, zeker wat de westerse maatschappij betreft, geen zware biologische wapens nodig. Dat is volledig overdreven. Een kleine fout is voldoende om een catastrofe te veroorzaken. En dat besef dringt niet door omdat men eigenlijk overtuigd is van zijn gelijk. En dat is het gevaar. Want moeder aarde, uiteindelijk beslist zij en het is een feit: de geest van de aarde denkt traag in verhouding tot het denken van de mens. Maar eens dat de aardgeest vindt dat zij genoeg jeuk heeft gehad en zij schudt zich a.h.w., dan zijn voor de mens de gevolgen niet te overzien.

Kijk, alles wat ik hier nu vanavond zeg, kunt u terugvinden. Ik heb hier eigenlijk niets nieuws verteld. Het is u al verteld in de jaren ’50, jaren ’60, jaren ’70 tot in de jaren ’80. Steeds heeft de mens gedacht: Ach, het zal zo’n vaart niet lopen. Nu zitten we aan de andere kant van het ravijn, bij wijze van spreken. En de kwestie is van met wat u nu weet, wat u nu kent, daar voor uzelf, in samenwerking, in harmonie met de anderen iets te doen. Dan zal u zien, dan heeft uw leven zin. Dan hebt u a.h.w. een echte bewustwordingsgang door gegaan.

Als iedereen voldoende weet, geen vragen meer heeft, als iedereen tevreden is, dan gaan we de avond besluiten. En zoals gewoonlijk wordt de avond afgesloten met een meditatie. En ik heb hier vandaag gesproken over het vinden van rust in uzelf. Daarom, lieve vrienden, ga ik met jullie een kleine oefening doen. We gaan gewoon naar onszelf en trachten die rust in onszelf te ervaren. Ik geef jullie dan ook de raad na de meditatie niet direct onderling een Perzische markt te creëren van gesjauwel en getater, maar na de meditatie nog even rustig te blijven zitten, het goed te laten bezinken en dan, heel rustig, kan u er achteraf met elkaar over praten. Neem de sfeer, die wordt opgebouwd, mee naar huis en herhaal het. Doe er iets mee, en dan zal deze avond voor jullie, ondanks het kleine aantal, een zeer waardevolle avond geweest zijn.

 

Meditatie: Eén zijn met het licht van de kosmos.

Stel u gewoon even voor dat u een lichaam bezit dat volledig lichtend is. Stel u even voor dat u uw stoflichaam a.h.w. ziet veranderen in een lichtende aura, een goudgeel lichtende aura, gewoon licht. En dat licht, dat verbindt zich gewoon met het kosmische licht dat overal aanwezig is. U wordt a.h.w. één met de kosmos. Uw goudgele aura vervloeit met het goudgele licht van de kosmos. En dan ziet u dat u volledig één bent met het Albestaande. Dan voelt u de Schepper a.h.w. in u. U bent één met de goddelijke kracht. U bent één met de Vader die u de mogelijkheid gaf keuzes te maken. De Vader die u de mogelijkheid gaf om de weg naar bewustwording te bewandelen zoals u zelf aanvoelt dat hij voor u de juiste is. De Vader die er steeds voor u is wanneer u maar eraan wilt denken. De Vader die tevens uw Moeder is, de kracht, de kracht van het voortbestaan. Want woorden schieten hier tekort. Vader, Moeder, het is één kracht. Eén alomvattende kracht waar we nu deel van zijn. Een kracht, zo groot, dat we voor wat deze aarde betreft, ze volledig in ons kunnen opnemen, we volledig kunnen meevoelen hoe deze planeet zich voelt.

En vanuit die kracht kan u deze planeet steunen om terug het natuurlijk evenwicht in haar bestaan te vinden. En samen met die goddelijke kracht, met die Vader, met die Moeder of welke naam u er ook aan wilt geven, laten we langzaam maar zeker in ons dat kleine nieuwe leven ontwikkelen. Dat deze aarde terug haar juiste vruchtbaarheid schenkt waardoor wij de mogelijkheid creëren om voor de komende generaties een bewustwordingsweg aan te bieden die het waard is gekozen te worden. En zo, dankzij dit, deze weg, deze eenheid die wij kunnen aanvoelen met de Vader, de Moeder, met de Godheid in ons, dankzij deze weg en dankzij ons handelen en ons denken zorgen wij ervoor dat de kosmische evenwichten hier op aarde steeds blijven bestaan. Zorgen wij ervoor dat wij a.h.w. de voeding zijn voor het nieuwe dat geboren is. Dat wij de voeding zijn tot ontwikkeling van de mogelijkheden die deze planeet voor onze geestelijke broeders en zusters inhoudt.

Daarom zeg ik u, Vader, Moeder, wij danken u. Wij danken u dat wij deel mogen zijn van dit gebeuren. Wij danken u dat wij de kracht in ons mogen ervaren. Wij danken u dat wij dit allemaal mogen doormaken.

Deze kracht zij bevestigd in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest waarvan wij allen deel zijn. Deze kracht zij bevestigd in naam van de Christos die hier aanwezig is. Deze kracht zij bevestigd in de naam van de Boeddha die ons bijstaat. Maar vooral de bevestiging van het scheppende licht, de eeuwigdurende kracht, de goddelijke Kern in ons wezen.

Laat dit licht steeds in u aanwezig zijn. Laat dit licht, zoals u het nu ervaart, zoals u er nu deel van bent, steeds weer in u opflakkeren. Zorg ervoor dat dit nimmer gedoofd wordt. Zo zal u steeds op uw weg vinden het nodige alaam om uw taak op deze aarde te volvoeren.

Beste vrienden, hiermee is mijn tijd gekomen om afscheid te nemen. Ik dank u voor de intense medewerking die u gegeven hebt. Wees ervan overtuigd dat uw inzet hier zeer goed zal gebruikt worden via onze zijde. En wanneer u in de komende dagen het misschien moeilijk krijgt, denk dan aan wat hier vanavond gebeurd is. En dan zal u ervaren dat u nimmer alleen zal staan. Ik wens u nog een gezegende huisgang.

image_pdf