Invloed van zon en maan op mens en geest

image_pdf

Geestelijke groeigroep – 18 mei 1993

* Broeder, er zijn, in het verleden, nogal veel zaken gezegd over de invloed van zon en maan in magisch werk en ook op ons lichamelijk en geestelijk zijn. Kunt u daar uw mening over geven en ook hoe er praktisch gewerkt moet worden ?

In de eerste plaats, zonne-invloed is gelijktijdig krachtgevend en krachtnemend. Rijzende zon betekent vermogen tot opladen, dalende zon betekent uzelf isoleren en de opgevangen krachten bewaren. Voor de maan geldt precies hetzelfde, de omloop van de maan is continu zoals u weet, maar de weerkaatsing van gepolariseerd zonlicht tot uiting komende vanuit de nieuwe maan via de sikkel naar de volle maan en ook het afnemen daarvan, hebben eveneens invloeden, zowel op de groeiprocessen als op de lichamelijke processen van de mens.

 Realiseer u goed dat u door uw geboorte aan een bepaalde zonnestand a.h.w. gebonden bent, bv. normaal zegt men afnemende maan geeft verval van krachten en mogelijkheden, wassende maan daarentegen stijging hiervan. Wanneer u geboren bent met afnemende maan, maar in een constellatie die compenserend is, bv. door de stand van één der langlopende planeten, dan blijkt dat voor u juist de afnemende maan de meest gunstige situaties helpt scheppen, dat u onder deze invloed sneller reageert en beter reageert dan anders. Algemene regels zijn dus moeilijk te geven, aangezien voor elke mens de relatie met zon en maan toch een enigszins andere is.

Wanneer wij magisch willen denken en werken, dan geldt voor ons dus, wij werken voornamelijk met stijgende zon, dus voor het zenit is bereikt. In deze periode stellen wij ons in op het Licht, u kunt daarvoor een bepaalde kleur kiezen of u kunt gewoon het Gouden Licht gebruiken, en wij trachten onszelf hiermede volledig op te laden. Daarna bewaren wij a.h.w. deze kracht door te zeggen deze is deel van ons wezen.

Aangezien maankrachten gepolariseerd zijn, moeten we ons realiseren dat we, in dit geval, die krachten niet allen zouden kunnen opnemen, maar alleen voor een klein gedeelte, zover harmonisch met ons wezen, terwijl we in de tweede plaats, dus volgens onze eigen, zeg maar geboortehoroscoop, in staat zijn om de punten te berekenen waarop de maaninvloed voor ons gunstig is. Op het ogenblik dat het gunstig is, kunnen we de maankracht accepteren en opladen, wij kunnen haar echter alleen uitstralen op de meer fysieke gebieden, ze kan dus niet, zoals de zonnekracht, ook gebruikt worden voor geestelijke werelden en astrale sferen.

Wat te denken van het geheel,

  1. a) zon is het zwaartekracht-middelpunt van ons zonnestelsel. Als zodanig zullen alle werkingen van de zon in versterkte mate weerkaatst worden door de planeten die in omloop zijn.
  2. b) de banen van de planeten rond de zon, liggen niet allen in één vlak. Hierdoor ontstaan geringe verschuivingen van evenwicht rondom die zon, dit kan mede gepaard gaan met ontladingen van zonnekracht en daaronder ook de hardere stralingen, de B-straling bv., naar deze planeet toe. Dergelijke krachten die de aarde bereiken, een deel wordt door de atmosfeer weerkaatst, zullen over het algemeen inwerken, zowel op genetische elementen, alsook op bepaalde psychische processen, bv. teveel aan harde straling betekent een vermindering van direct reactievermogen. Wanneer we de zon magisch benaderen, dan zien we haar als een entiteit. Met een entiteit, ook wanneer dit in feite een voorstelling is, want de werkelijke zon kunt u zich niet voorstellen, kunt u tot op zekere hoogte een harmonie bereiken. Wanneer er harmonie bereikt is met de zon, kunnen wij tijdelijk de invloeden, die normaal op onze planeet heersen, door de verschuivingen van lichte zwaartekrachtverschijnselen, veldverschijnselen ed., teniet doen, wij kunnen onszelf dan isoleren van de rest en wij kunnen hierdoor, voor onszelf, een tijdelijk sanctum tot stand brengen, van waaruit wij kunnen werken met alle krachten die wij erkennen en aanvoelen in de zon. Wij kunnen deze naar willekeurige punten projecteren, de werking daarvan wordt dan echter mede bepaald door de evenwichtssituatie die ter plaatse bestaat.

Is dit voldoende duidelijk ?

Wanneer we het hebben over de maan, dan moeten we hierbij bv. sterk denken aan het vrouwelijke element. Mensen denken heel vaak dat dat dus Vruchtbaarheids- en Liefdesgodinnen zijn, een soort Isis of zelfs Astarte, maar de werkelijkheid ligt een beetje anders. Een dergelijke godin is altijd enerzijds strijdster en vaak vernietiger, aan de andere kant levenbrengend en beschermend voor het leven van de mens. Het zal dus duidelijk zijn dat onze voorstelling van de krachten van de maan van grote invloed zijn, omdat ze de afstemming op de aspecten, die door het gepolariseerde maanlicht worden geprojecteerd, vereenvoudigt en richt. Vernietiging kan gelijktijdig geboorte zijn, wanneer wij ons richten op geboorte is er wel vernieuwing, maar wij ontsnappen aan de vernieling. Magisch zullen wij de maankracht altijd moeten gebruiken van uit een innerlijke harmonie met de levengevende en de levennemende krachten. U kunt dit op verschillende wijzen tot stand brengen, dat gaat vanaf bepaalde magische riten, die hier in het Westen waarschijnlijk nog geen opgang vinden, behalve misschien op house-party’s, tot meditatieve bijeenkomsten en het zgn. gezamenlijk ervaren, dit laatste echter veronderstelt een mate van inwijding, daarom zal het voor velen moeilijk te bereiken zijn en zijn er maar zeer weinige kringen die deze praktijk in deze dagen nog handhaven.

Realiseer u bij dit alles het volgende. Uw eigen denken is sterk mede bepalend voor uw eigen vermogen en uw eigen toestand. Het ontkennen van een bepaalde situatie is altijd dwaasheid, maar de erkenning van de positieve mogelijkheden erin, geeft ons de mogelijkheid om wat een nadeel scheen, om te zetten in een voordeel.

Wanneer we werken met de zon, de maan, dan zullen we altijd verder moeten onthouden dat niet alleen onze voorstellingen, maar ook de lichamelijke bv. visuele en andere ervaringen, een grote rol spelen, want uw wereldbeeld wordt bepaald door uw waarnemings- en aanvoelingsvermogen. De wereld van uw gedachten is een andere, maar ze kan alleen naar uw eigen wereld herleid worden, zover uw eigen waarnemings-, aanvoelings- en voorstellingsvermogen in de eigen wereld die werking tot stand kan brengen, en dat houdt nogal wat moeilijkheden in. Training is ook hiervoor noodzakelijk.

In deze kringen hebt u geleerd rekening te houden bv. met de invloed van de maan en de maanstanden op de sapdrift van plantaardig leven. Het betekent in ieder geval voor u dat, wanneer u werkt met planten, de werkzame bestanddelen rond en op volle maan, het sterkst geconcentreerd aanwezig zullen zijn, de concentratie is dus niet altijd gelijk, dus ook de werkzaamheid niet.

Wanneer u bezig bent met meditatieve processen, waarbij u krachten uitstraalt, en u doet dit met een besef van volle maan, dan moet u er rekening mee houden dat die kracht inderdaad, en vaak in behoorlijk grote mate, rond u gebruikt kan worden, maar dat ze gelijktijdig materiële gevolgen heeft, de zon behoeft dat niet te doen. Een meditatie met de zonnekracht, een vereenzelviging met de zon, kan er toe voeren dat men ook geestelijk en astraal invloed uitoefent. Astrale beïnvloeding betekent echter vaak vernietiging van bepaalde astrale structuren, de zon is nl. niet selectief, zij spaart niet selectief, zij valt eenvoudig aan wat vernietigd moet worden, zij geeft gelijktijdig levenskracht aan dat wat, volgens haar concept, moet groeien en bestaan. Een zelfstandig volledig opstellen van een programma wat wel en wat niet moet bestaan is dus, bij het gebruik van zonnekracht, niet mogelijk. Wel is het mogelijk bepaalde werkingen van de zon, die u bekend zijn van uit uw eigen wereld, versterkt te doen optreden op die punten waar bv. een zekere levenskracht noodzakelijk is of waar u andere energieën zoudt willen opwekken.

U hebt hieruit wel begrepen dat, wanneer met u met die krachten wilt gaan werken, het niet zo eenvoudig is, dat u eenvoudig zegt, hier is de zon, hier is de kracht van de zon en ik neem de kracht van de zon en werp de kracht van de zon, want die kracht kan dan net zo goed vernietigen als levengevend zijn. Neen, u zult zich een voorstelling moeten maken van de werking van de zonnekracht, bv. eenvoudig, een zonnebloem, een zonnebloem die zich, en u stelt zich dat voor, langzaam meedraait met de zon en haar krachten absorbeert, dan verbindt u dit beeld met bv. een persoon of een niet te complexe situatie en u zult ontdekken dat diezelfde levenskracht daarin tot uiting komt. Hier is het niet meer de ongebreidelde kracht van de zon, maar een bepaald aspect daarvan waarop u zich hebt afgesteld, en dit aspect is wel te leiden en te gebruiken. Selectie is dus erg belangrijk in dit geval.

Misschien kan ik u een paar voorbeelden geven. De zon is praktisch weg, maar we kunnen ons een ogenblik de zon voorstellen. En dan beginnen we gewoon met de opbouw van het beeld waar we van uitgaan. Horizon, wolken verkleuren van parelmoer tot rood, langzaam maar zeker komt bijna aarzelend een vaag gelige bol naar boven, ze is groot, ze is sterk, ze straalt kracht uit en terwijl ze rijst, ontvangen we die kracht en wij leven in en uit die kracht, dit vernietigt al wat niet met de levende kracht in overeenstemming is en gelijktijdig versterkt het al wat in de levende kracht van de zon zijn replica heeft en dus behoort tot de zonnegang.

Nu doen we hetzelfde met de maan. De maan, terwijl de wolken verbleken, komt de bleke schijf steeds stralender tevoorschijn, is er lucht en water, ja zelfs de schaduwen blauw geverfd worden. De maan geeft haar volle kracht en wij ontvangen die kracht, de kracht van de maan is de weerkaatste kracht van de levensprocessen. Wij zenden die kracht in onze gedachten uit en organen verbeteren hun werking. Wij zenden die kracht uit en in de mens worden bepaalde impulsen gewekt. Wij zenden die kracht uit en zelfs de slapende planten absorberen een impuls tot sneller ontplooien en groeien.

En nu denken we aan de zon zoals ze onder gaat. Ze is langzaam maar zeker weggezakt en groter geworden totdat haar geel bijna rood is geworden, de kracht van de dalende zon flitst nog een enkel ogenblik uit over de wereld en wij voelen nu in haar de weldoende stralingen, maar wij ontdekken ook hoe bepaalde evenwichtgevende elementen ontbreken. We laten ook deze kracht op ons inwerken en wij denken daarbij aan de dingen die vernietigd moeten worden, die moeten dalen en verdwijnen, zoals de zon dit schijnbaar doet, en in ons komt een gloed en een spanning en met die gloed en spanning belichten wij datgene wat voor ons op het ogenblik belangrijk is, maar wij realiseren ons, hier kunnen wij wegnemen, maar niet geven. Processen die hier mee te maken hebben, zijn nimmer alleen stoffelijk, dwz. dat u ook bepaalde astrale impulsen en werkingen vernietigt, dat wil ook zeggen dat u bepaalde mogelijkheden van contact met de geest van aard verandert.

Dit zijn simpele voorbeelden, waarbij het belangrijk is dat u zich a.h.w. voelt opgaan, a.h.w. aangetrokken worden tot het hemellichaam van waaruit u werken wilt.

Onthoudt verder, ook sterren hebben hun invloed, maar sterreninvloed die niet in de zon bestaat, kan op aarde ongedaan gemaakt worden. Invloeden van sterren kunnen niet door de maan ongedaan worden gemaakt, maar zij kunnen in belangrijkheid terug lopen door andere impulsen die we daarvoor in de plaats stellen. Hebben die voorbeelden u iets gezegd ?

Kijk, dan moeten we ons nu realiseren dat dit allemaal heel prettig en heel gemakkelijk is, maar dat wij de eigen status en sfeer van wat u ziet als uw wereld slechts zeer beperkt daarmee kunnen beïnvloeden of veranderen. Wanneer er een weerstand is overeenkomende met de eigen toestand en kwaliteit van de aarde op het ogenblik, dan kunt u die zelfs met zonnekracht niet veranderen, u kunt wel bepaalde werkingen versterken, andere verzwakken, dat is waar, maar u kunt dus niet ongedaan maken. En dat brengt me toch terug tot iets wat eigenlijk samenhangt met mijn inleiding. We hebben te maken met chaotische krachten, onthoudt u dat goed, die chaos is noodzakelijk omdat de nieuwe ordening niet kan ontstaan zonder dat bepaalde oude elementen verwijderd worden of zodanig beleefd zijn, dat ze in het menselijk denken een andere betekenis hebben gekregen. Dus, wij moeten nooit proberen om de wereld als geheel te beïnvloeden, de maximale beïnvloeding die in deze periode mogelijk is, ongeacht de situatie en toestand op aarde, omvat over het algemeen groeperingen tot twee-driehonderd mensen, verder dan dit kunt u niet gaan. Wanneer u, en met de zonnekracht gaat dit beter dan met de kracht van de maan, natuurverschijnselen wilt beheersen, dan kunt u dit zeer waarschijnlijk doen in een bolvormige ruimte, zeg maar, rond uw huidige standplaats, met een gemiddelde diameter van vijf tot zes kilometer. Wanneer meerderen samenwerken wordt het bestreken areaal groter en worden de mogelijkheden meer expliciet, maar de mogelijkheden zullen nooit veranderen hierdoor, alleen de intensiteit wordt groter en daardoor de kenbare werking bevorderd.

In een tijd als deze zult u zich af moeten vragen wat de beste methode is om met deze krachten te werken, of daarbij die zonnevoorstellingen en die maanvoorstellingen werkelijk zo gewichtig zijn, of dat we ons eenvoudig kunnen richten op de kern van het zonnestelsel. Volgens mij is dit laatste het geval, en dan stel ik u het volgende voor. Wij gaan nu niet meer spreken over de zon maar over het onbekende en daarvoor gebruiken we de gekende naam God. En dan gaan we denken, we gaan proberen het mee te voelen.

Almachtige God, Schepper en Instandhouder van alle dingen,

Almachtige God, Gij die ook in mij woont, die ook mijn leven uitmaakt,

tot U richt ik mij,

Rond ons zijn de Krachten van de Kosmos, de Levengevende Krachten die wij van node hebben,

Heer, ik stel mij open,

Laat alle Krachten die Levengevend en Sterkend zijn, in mijn nabijheid,

nu in mij vloeien, en in mij worden tot een Krachtveld,

zo groot, zo sterk, dat hierdoor alleen reeds het kwade kan worden afgestoten,

het foutieve kan worden hersteld,

dat hierdoor duidelijkheid ontstaat in mijn besef en mijn bewustzijn.

Heer, zend mij de Kosmische Kracht, die rond mij is,

en laat Zij in mij komen, opdat ik hier uit een pantser heb tegen het negatieve,

opdat ik hier uit de Kracht vind van het positieve,

opdat ik hierdoor moge vinden het Werkelijk Evenwicht,

dat Uw Schepping beheerst.

Zo zij het.

Wat heb ik nu gedaan, ik heb in feite de krachten waarover we gesproken hebben bij zon en maan, eenvoudig samengevat, ik heb ze eenvoudig genomen als kosmische kracht en ik heb gesteld dat er één wet en één evenwicht is, in veel verschillende termen te vertalen misschien, waaraan ook ik onderworpen ben. De krachten die hiermee gepaard gaan zijn de kosmische krachten of, zo u wilt, de Goddelijke Krachten. Door deze krachten in mij op te nemen, zover ik kon, heb ik voor mijzelf een evenwicht en een rustpunt geschapen, waardoor de directe werkingen van zon en maan mij niet meer negatief kunnen beïnvloeden, punt één.

Punt twee, ik heb hierdoor de vrijheid van denken en aanvoelen voor mijzelf  hersteld, die misschien door vele suggestieve invloeden rond mij vernietigd dreigde te worden.

En ten laatste, ik heb door deze krachten in mij op te nemen, als een soort vesting van positiviteit die de buitenwereld afweert, zover zij negatief is, ook voor mijzelf een rustpunt geschapen van waaruit ik bewuster mijzelf kan zien en begrijpen en mijn functie in de wereld voor mijzelf bewuster en juister kan uitdrukken.

Onthoudt wel, u kunt dit niet doen voor anderen, kunt het alleen doen voor uzelf. De krachten die u in u opneemt, zullen over het algemeen enkele uren aanwezig blijven, tenzij de meditatie voortdurend hernieuwd wordt. En dat houdt in, mijne vrienden, dat u het niet voor een ander kunt doen, maar dat u, wanneer u voor uzelf deze toestand wilt beëindigen, de in u aanwezige kosmische krachten op een beeld, dat u in uw gedachten vormt, kunt richten en daarmee iets van deze positiviteit, die voor u zo belangrijk was, kunt overdragen aan een enkel punt of een enkel persoon, nooit aan een gemeenschap.

U ziet alweer, ook hier zijn incantaties natuurlijk van belang, en incantaties zijn in feite gebeden. Waarom zouden wij roepen tot de tienduizend namen, wanneer we ook kunnen roepen tot de ene kracht. In de magie kun je met de namen werken en natuurlijk veel meer tot stand brengen, dat ben ik met u eens, omdat je a.h.w. symbolische evenwichten schept, waarin u dan zodanig opgaat en gelooft, dat die evenwichten een tijdelijke realiteit worden, maar dit vergt jaren en jaren van studie. Datgene wat ik u hier heb laten horen, en hopelijk enigszins heb laten meebeleven, is iets wat ieder voor zich kan doen, er is geen vaste formule, ook wanneer ik er een heb gebruikt, die voor mij de meest juiste lijkt en die ook meerdere malen op aarde gebruikt wordt, maar als u gewoon zegt, O, God, ik stel me open voor Uw Kracht, laat uw Positieve Kracht in mij binnen, en u visualiseert voor uzelf hoe die krachten tot u komen, dan doet u precies hetzelfde, en u hoeft het ook niet hardop uit te roepen, het is voldoende dat u het intens in uzelf formuleert, tot uw gedachten het a.h.w. uitroepen in astrale en geestelijke sferen.

Met dit alles denk ik dat ik voldoende gezegd heb over die magie. Misschien ben ik er niet ver genoeg op ingegaan, mogelijk vindt u dat ik bepaalde punten uit het verleden had moeten toelichten, zo ja, dan kunt u thans zeggen welke en wat en ik zal er op antwoorden zo goed ik kan.

Uit uw stilte meen ik te mogen afleiden dat de behoefte om hier nog verder aanvullende vragen te stellen klein is, zoal aanwezig.

* Het u inbeelden van die maanstanden kan dat ook een gevolg of een samenwerking hebben wanneer de reële maanstand dan ook in die fase verkeert ?

Dan kan dan een extra grote uitwerking hebben, maar dan komen we terecht in de richting van de Isisdienst, waarin dus de maansikkel van de wassende maan het symbool is van de werking van de Goddelijke kracht van vruchtbaarheid, maar ook gelijktijdig van de heerseres die verdedigt en vernietigt wat haar aanvalt. Hierdoor is het dan mogelijk juist op het ogenblik dat de maanfase en de voorstelling elkaar a.h.w. dekken bijzonder grote krachten op te wekken. Ik zou u echter niet aanraden om dit steeds te proberen, aangezien de beheersing van deze krachten – ik hoop niet dat ik iemand beledig, maar gezien het bereikte peil van de meesten – onmogelijk zou zijn.

Dan gaan we over tot het derde en laatste punt van mijn bijdrage.

Alle krachten waarover we praten, waarvan we spreken, zijn eigenlijk niets anders dan delen van één geheel. Wanneer wij eerlijk en oprecht willen werken, dan zijn ook wij deel van één geheel, daaraan ontlenen we geen rechten, we ontlenen alleen het verbonden zijn daaraan, een gemeenschappelijkheid.

Eén zijn in vele geestelijke en andere vormen heeft ten doel de grenzen van emotie en voorstellingsvermogen tussen mensen tijdelijk te slechten. Een mens is normalerwijze alleen, hoeveel mensen u om u heen hebt en hoe u misschien bewonderd en gewaardeerd wordt, u blijft ergens alleen. Maar er zijn ogenblikken van gezamenlijke meditatie en van gemeenschappelijke of gezamenlijke stoffelijke bezigheden, waarbij eveneens even die grens wegvalt, dan ontstaat een gemeenschappelijk bewustzijn of een gemeenschappelijk emotioneel zijn. Daar waar dezen ontstaan wordt een overdracht gepleegd, die niet alleen te maken kan hebben met bepaalde lichamelijke zaken, maar ook met persoonsinhouden. U verrijkt a.h.w. uzelf hierdoor. Maar dat deel van de ander, die u hebt geabsorbeerd, is gelijktijdig, en dat moogt u niet vergeten, het punt waarop u zich beroepen kunt wanneer u in de ander werking en contact wenst. Er ontstaan dan wederkerigheden, die niet op een bepaald punt of in een bepaald schema vastgelegd zijn, maar wederkerigheden die a.h.w. spontaan voortdurend daar voorkomen waar de een de ander kan sterken, helpen, etc.

In een kring als deze zal men waarschijnlijk dergelijke aspecten wel een enkele maal geproefd hebben, zij het tijdens de meditatie of iets anders.

Onthoudt u nu één ding. Waar dit bestaat moet ons beroep altijd positief zijn, nooit negatief. Tracht niet anderen te dwingen, te regeren, te bestrijden, dit is zinloos, zeker in de huidige omstandigheden en onder de stralingen die op het ogenblik achtereenvolgens de aarde gaan treffen. Zoekt de positieve kanten op, altijd weer. Er zijn geen limieten gesteld, naar beneden of naar boven, voor de waarden die op deze manier uitwisselbaar worden.

U zult, zelfs nu, uit elkander kracht kunnen putten. U zult, zelfs nu, door elkaar bewust of onbewust gesteund worden, zodat u in moeilijkheden of conflictsituaties positiever kunt reageren, maar die positiviteit moet u aanvaarden. Dit is niet meer de tijd om het onkruid uit te trekken, dit is de tijd om de levende kracht van licht uit te zaaien, dit is de tijd om het goede te versterken, het kwade is onuitroeibaar, tenzij het goede sterker wordt. Conflicten zullen voort blijven woekeren, tenzij onze vrede sterker wordt. Ja, we zijn maar met een paar mensen, ik hoor het u mompelen, er horen overigens een heel aantal geesten bij, die zich toch met dit streven ook bemoeien, waarmee u dan weer één wordt, zelfs delen van de Witte Broederschap. Maar het positief denken en leven, hoe moeilijk het ook is, is de enige weg om een steeds groeiende kracht te doen uitgaan van deze groep. Het gaat er niet om wat onjuist is, het gaat er om dat er meer juist is, het gaat er niet om dat we de vijand verslaan, het gaat er om dat wij sterker zijn en dat onze kracht de vijand tot onze vriend maakt. Daarom zou ik u willen verzoeken om mij ook deze maal in een klein stukje meditatie te volgen.

Wij zijn, in ons leeft het Licht, de wereld deert ons niet,

want wij zijn deel van het Licht,

het duister kan ons niet vernietigen,

want waar het Licht is, moet het duister wijken,

Wij, kinderen van het Licht, Wij, kinderen van de Kracht,

Wij, kinderen van evenwicht en vrede,

Wij, in geest en stof te samen,

Wij geven ons Licht waar wij kunnen,

Wij delen onze Kracht met hen die het van node hebben,

Wij scheppen en herscheppen in onszelf, de vreugde van het scheppen,

de vreugde van het bestaan, de vreugde van alle gangen, tot de dood toe,

die allen te samen slechts zijn,

het Levende, het Werkelijke, het Lichtende, het Goddelijke,

waarvan wij deel zijn.

Dat Licht leve in ons,

Dat Licht zij in ons,

Dit Licht wordt in ons tot Kracht, tot vreugde,

de Kracht brenge ons tot de aanvaarding,

Deze Kracht zij met ons,

opdat wij, en met ons al die anderen die wij niet kennen,

het Licht, de Vriendschap, de Liefde, het voor elkaar bestaan

weer aanmoedigen en doen leven,

opdat onze kennis niet meer worde het lancet,

waarmee we de innerlijke werkelijkheid verstoren,

maar de Kracht, waardoor wij, van uit de innerlijke werkelijkheid

en onze kennis en mogelijkheden,

de wonderen kunnen volbrengen die de wereld nu van node heeft.

Wij zijn deel van de Kracht,

Wij zijn deel van het Licht,

Wij zijn deel van de Werkelijkheid,

Aanvaardt het Licht, verwerp vijandschap, vooroordeel,

verwerp al die dingen die als dorre wetten u proberen te ketenen

in een kader van onwerkelijkheid,

Leef, leef Licht,

Wees Licht, Kracht en Leven,

Laat ons in deze Kracht samen zijn

in de aanvaarding van Licht, Kracht en Vreugde,

onze taak bepalen voor zolang zij ons is opgelegd,

de Kracht van Vreugde, van Licht,

Wij ontkennen het demonische, wij ontkennen het duister als een heersende macht,

Wij erkennen het Licht als de Levende Kracht die door ons en in ons werkt,

en die van ons uitgaande,

de wereld zal brengen tot een nieuw en lichtend bestaan,

Laat het onkruid van deze aarde door het Licht verschroeid worden,

dat is niet onze taak.

Maar laat het leven dat goed is, dat strevend en levend en vredig is,

gevoed worden door het Licht dat ook in ons leeft,

opdat wij te samen mogen zijn,

het begin van een nieuwe tijd en de ondergang van het oude dat op verdeeldheid berust.

Hieraan zullen wij ons wijden, hierin zullen wij bestaan,

van hieruit zullen wij vreugdig verder gaan,

niet tellende het negatieve, maar ons verrijkende met alle Licht, Kracht,Vreugde en Innerlijk Vermogen, dat ons gegeven is.

En daarmee, vrienden, ben ik aan het einde gekomen van mijn bijdrage voor deze avond. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een diepe erkenning van het innerlijk licht en een werken met deze kracht, opdat het werkelijke leven versterkt worde en het schijnleven dat ondergang betekent teniet wordt gedaan.

 

image_pdf