Juist handelen naar eigen aanvoelen

image_pdf

10 mei 2005

Aan het begin van de avond wil ik jullie er eerst nog op attent maken dat wij niet alwetend noch onfeilbaar zijn.  Dat is niemand – ook niet in de sferen – en dat u over het gebrachte zelfstandig dient na te denken.

Verder wil ik de avond beginnen met een kleine, bestuurlijke mededeling. Wij hebben besloten van avonden als deze anders te gaan aanpakken, ’t is te zeggen we gaan eerst een eerste gedeelte geven, een deel dat ongeveer drie kwartier tot een uur kan duren waarin we het onderwerp van de avond zullen behandelen.  Vervolgens krijg je de mogelijkheid van een kwartiertje pauze, een kleine twintig minuten, vervolgens een tweede gedeelte – als het kan dezelfde spreker, maar het is waarschijnlijker dat het een andere spreker zal zijn – om vragen te beantwoorden en af te sluiten met het meditatief gedeelte.  Dit doen we omdat we opgemerkt hebben dat de laatste bijeenkomsten nogal uit de hand zijn gelopen in tijd.  En om dit te vermijden en ook om het medium een betere afscherming te geven, hebben we besloten – niet alleen in jullie groep, – in de vorige groep die samengekomen is vorige week – is het ook al zo gebeurd – om dus de zittingen op te splitsen.

Ik hoop dat iedereen daarmee akkoord kan gaan en dat je dus daar ook rekening mee wilt houden.

Zo, dan zou ik voor vanavond, mijn waarde broeders en zusters, een zeer belangrijk gegeven willen behandelen, voor diegenen van jullie die zich dus verder willen verdiepen in de natuurmagie, in vormen van occultisme.  U weet allemaal, u leeft in een maatschappij en deze maatschappij heeft bepaalde regels, bepaalde gewoonten, bepaalde patronen en dat zijn overeenkomsten tussen de mensen onderling, waardoor u aanneemt dat u dus weet wat er gaande is, wat er gebeurt.  En ook dat u denkt dat het zo is.  Nu wanneer je resultaten wilt behalen met hetgeen wij u hier leren, dan ga je eerst je denken moeten leren aanpassen.  Je moet ervan uitgaan dat de wereld rondom u, een wereld is die niet is zoals je hem ziet, zoals je denkt of zoals hij voorgehouden wordt dat hij is.  De wereld zoals u hem aanvaardt en doorleeft, is een wereld van een grootste gemene deler, waarin u bepaalde overeenkomsten als het ware ziet als zijnde juist.  Ik zal trachten dit met een voorbeeld duidelijk te maken.  Iedereen is akkoord dat als hij de kleur geel ziet, dat dit de kleur geel is.  Maar is dit wel werkelijk zo?  En de grote vraag is hier dan dadelijk : iedereen die zegt dat hij de kleur geel ziet, wát ziet hij of zij ?  Het geel dat de ene persoon ziet, is niet het geel dat de andere ziet.  Toch gaan jullie er allemaal van uit dat het een kleur geel is.  Zo moet je er van uitgaan dat wanneer je wilt werken met krachten van de kosmos, wanneer je magisch wilt werken, dat voor u geen vaste waarden bestaan.  Zolang dat u blijft denken in vaste waarden, zul je er nooit in slagen deze weg verder te gaan want je blokkeert uzelf op het essentiële punt : dat in de ganse schepping niets is wat het lijkt te zijn omdat je alleen maar kunt beperkt waarnemen.  U leeft als mens op de aarde.  U ziet bepaalde zaken van de aarde.  U trekt daar besluiten uit en u denkt dat de aarde zo functioneert.  Daarop is een ganse wetenschap gebouwd, die eigenlijk berust op drijfzand.  Uw ganse maatschappij is eigenlijk opgebouwd uit wat je onderling akkoord gaat, welke afspraken je maakt.  Door u daar halsstarrig aan vast te houden en door de andere mogelijkheden niet waar te nemen, niet te zien, beperk je heel vele kundigheden, heel vele mogelijkheden.

Nu, waar wil ik met dit naar toe?  Om te beginnen is het bij jullie al meermaals gezegd : ”Gedachten dat zijn eigenlijk energievelden” en dit is zeker waar voor diegene die occult wilt werken. Om terug te komen op mijn voorbeeld van de kleur geel. Wanneer je als natuurmagiër bijvoorbeeld stelt : die kleur geel is voor mij groen of rood, dan moet het voor u een werkelijkheid zijn dat die kleur wel degelijk groen of rood is.  Met als gevolg dat je hierdoor ook alle andere zaken wijzigt.  Het is van belang – en dat is voor alles – dat je vertrekt vanuit de gedachte, NIET vanuit een handeling.  Je vertrekt vanuit een gedachte en je gaat over naar een handeling.  Op het ogenblik dat u zich de kleur kunt voorstellen als groen of rood in uw gedachten en u gaat er dan vervolgens naar handelen, dan zul je daar resultaten uit kunnen halen omdat je dan voor uzelf een andere wereld toelaat.

En dit kleurvoorbeeld is eigenlijk maar iets klein, zo kun je volledig uw eigen leven en wat er in gebeurt, op deze wijze bepalen.  Zo kun je door vanuit de gedachte te vertrekken, zaken sturen, zaken realiseren die de normaal rationeel denkende mens voor onmogelijk houdt.  Het enige wat hier van belang is, is dat je vanuit uw gedachten de overtuiging in u draagt dat het zo is en dat is voor de meesten onder u juist de moeilijkheid omdat je er in vele gevallen nog niet toe durft komen naar uw gedachten te leven en het uit te voeren.  Daardoor heb je eigenlijk al alles afgebroken vóór je het hebt opgebouwd.

Binnen dit geheel is er nog een ander belangrijk facet waar je als occultist mee rekening moet houden.  Dat wil zeggen dat in de kosmos rondom u, op de aarde, enkel en alleen maar evenwicht bestaat.  En nu ga ik misschien iets zeggen dat voor velen moeilijker aanvaardbaar zal zijn, maar, mijn waarde broeders en zusters, zolang jullie denken in goed en kwaad, zul je nooit tot zuivere resultaten kunnen komen, zolang je in deze maatschappij waarin je leeft, akkoord gaat met de normen ”dit is voor de maatschappij toelaatbaar : dit is goed en dit is voor de maatschappij of voor de mens niet toelaatbaar : dit is kwaad”, zul je steeds daarin vastlopen.

Het is van belang, als je resultaten wilt behalen, dat je vanuit uw eigen innerlijk vertrekt, vanuit uw eigen aanvoelen, niet een aanvoelen dat gestoeid is op uw opvoeding, op wat iedereen rondom u zegt, maar wat vanuit de kern van uw wezen vertrekt.  Dit is zeer belangrijk.  Op het moment dat je dat waarmaakt, zul je ook geen oordeel meer uitspreken, zul je leven volgens wat voor jou het juiste is en dat is iets totaal anders dan wat het juiste is voor de mensenmaatschappij.  Ik besef zeer dat hetgeen ik u nu kom te vertellen, in het verleden geleid heeft dat er velen op de brandstapel zijn gestorven, want de grootste schrik die de mens heeft, is dat hij geen oordeel mag vellen over zijn medemens.  En toch, als we dit kosmisch bekijken, is dit de enige correcte weg.  Je kunt enkel vanuit een harmonie vertrekken die je zelf aanvoelt vanuit de kern, vanuit het goddelijke bewustzijn dat in u leeft.  Geen rechter heeft het recht een uitspraak te doen – om het zo uit te drukken – over wat goed of kwaad is, want geen rechter kan weten wat de juiste omstandigheden zijn die geleid hebben tot een bepaald gebeuren.  Dat kan alleen de persoon in kwestie.  Nu besef ik wel dat ik dit heel zwart-wit stel in deze mate dat deze gedachtegang noodzakelijk is om op het natuur-magisch gebied of op het magisch gebied in het algemeen, zoals je het wilt zeggen, resultaten te kunnen boeken.  En dan zeg ik er direct bij, mijn waarde broeders en zusters, er bestaat geen verschil tussen zwarte magie of witte magie.  Er bestaat alleen magie.  De kleur die er aan gegeven wordt, ontstaat vanuit de intentie van diegene die handelt.  Maar diegene die handelt om een resultaat te behalen, zal dezelfde middelen gebruiken, of hij nu zwart of wit werkt.  De beoordeling van zwart of wit hangt enkel van de persoon af en kan zelfs niet door een ander beoordeeld worden en dit gegeven.  Het is belangrijk dat u dit allemaal heel goed laat doordringen en dat je dat heel goed beseft.  Op het ogenblik dat je beseft van dat is voor mijn, voor mijn individueel, aanvoelen het juiste, dat is hetgeen dat mij in harmonie stelt met de ganse schepping, dan kun je dat als Licht omschrijven, dan kun je vanuit dat gegeven handelen en resultaat bereiken en naar voren brengen.  Op het ogenblik dat je dan een gedachte naar voor brengt, deze uitwerkt en in de praktijk omzet, dan zul je zien dat de ganse wereld daaraan zal beantwoorden omdat die wereld gewoon daarin samenvloeit.

Dit is iets waar je in de komende dagen sterk over moet gaan nadenken.  Dit is iets dat je moet gaan leren toepassen.  Je moet u gaan bevrijden, wil je verder geraken, van de ketenen die uw opvoeding, die uw maatschappij u hebben opgelegd.  Want diegene die op dit ogenblik bijvoorbeeld denkt ”het gaat slecht met de wereld, de wereld gaat ten onder” zal, doordat hij of zij daarin gaat geloven, meegaan, meegesleurd worden met die algemene tendens.  En ik weet, voor de doorsnee mens, die niet verder nadenkt, zal het heel moeilijk zijn om zich daarvan te distantiëren, want hij of zij zal overal rond zich zien dat vaste waarden niet meer zo vast zijn dan ze leken te zijn daarvoor, dat sommige zaken die onomstotelijk vast stonden, dat niet anders kon, blijkbaar op drijfzand gebaseerd waren, dat symbolen van recht, dat symbolen van kracht en sterkte, plots blijken onrecht te zijn, plots blijken zwakte of duister te zijn.  En wanneer een mens dan zich laat meeslepen in die gedachtespiraal, ja, dan gaat hij zeer ongelukkig zijn.  En daarom is het noodzakelijk wanneer je als een groep als deze, uw eigen gedachten, uw eigen aanvoelen van wat juist is, gaat ontwikkelen, dat u zich kunt distantiëren van de angsten die op het ogenblik bestaan en dat u kunt gaan voor de zaken waarin u zelf overtuigd bent, waarin u zelf gelooft – om het met zo’n woord uit te drukken.  Dan zult u zien, dan zal al wat er gebeurt aan u voorbijgaan en dan zult u, opbouwende vanuit de positieve gedachten, vanuit hetgeen wat jij aanvoelt, en jij alleen, niet uw buurman, niet uw buurvrouw, zelfs niet uw partner om het zo te zeggen wanneer je een relatie hebt, neen, alleen wat jij aanvoelt, dat uitwerkt, dan zul je zien, dan kun je wonderen doen om het zo uit te drukken, dan kun je zaken bereiken, realiseren, waar anderen falen omdat zij in de oude gedachtebeelden vastzitten.

Maar het is belangrijk dat alles vertrekt vanuit een overtuigend gedachtebeeld, dat benadruk ik nogmaals, niet eerst een daad, want die daad kan zich in een totaal verkeerde situatie voordoen.  Het is eerst de gedachte en dan de handeling.  En dan zult u zien, dan gaat u al met hetgeen u hier geleerd hebt – en dat zijn nog maar kleine zaken, het gebruik van de natuurkrachten, de harmonieën met de elementalen, het gebruik van uw eigen beelden – ga je daarmee kunnen werken, ga je daar in de toekomende tijd resultaat krijgen.  Maar je moet uzelf gaan – met een modern woord – trainen om het zo te zeggen, in deze gedachtewereld.  U moet u langzaam maar zeker los kunnen maken van alles wat dat u nu gebonden houdt.  Het is niet omdat men u zegt van “kijk eens hier, je moet dat en dat doen want die mensen hebben die en die hulp nodig “, dat het zo is.  Je bent niet bij machte om zaken werkelijk te doorzien, laat staan te begrijpen wat er juist gebeurt.  En ik weet, men zal in de toekomst nog meer op jullie gevoel spelen.  Men zal proberen u zo te manipuleren dat u zaken gaat doen waar u achteraf gezien spijt over hebt.  Maar in tussentijd ben je meegegaan in een gedachtepatroon en kost het u veel.  En dan spreek ik niet alleen dat het u kost in materiële middelen, maar voor velen zal het ook een dure prijs qua gezondheid zijn …  Je moet je in je eigen wereld kunnen bewegen.  Je kan gerust rondom je kijken wat er gebeurt, maar je mag er geen deel meer aan zijn.  Je moet komen tot het punt van “dat is voor mij mijn waarheid, die ik aanvoel als zijnde juist”, wat een ander doet, wat een ander naar voor brengt, dat is zijn of haar waarheid.  Het kan zijn dat dat parallel loopt en dat we samen daarin een gemeenschappelijke noemer hebben, dat we samen iets kunnen doen, dat klopt, maar voor hetzelfde kan het zijn dat het twee verschillende werelden zijn.  Maar het is uw wereld die je verder moet uitbouwen.  En het is uw wereld die, juist door de juiste gedachten, door de juiste beeldopbouw, zich kan realiseren.  Ach, en dan mag je gerust hulpstukjes gebruiken om het zo te zeggen.  Al wat ik tot hiertoe gezegd heb, klinkt zeer theoretisch.  Maar je kan gerust overschakelen, dat je voor uzelf bijvoorbeeld bepaalde symbolen gebruikt, die jij aanvoelt als zijnde een symbool van kracht, een symbool van Licht, waarvan jij zegt : “kijk, wanneer ik dat symbool voor mezelf zie, dan voel ik die harmonie.”  Voor velen onder u kan het bijvoorbeeld zijn dat je een kruisbeeld ziet.  Niet dat je dat kruisbeeld direct gaat verbinden met een kerk, maar dat je dat kruisbeeld ziet als zijnde het symbool van vrijheid, van verlossing, van een christelijke inspiratie.  En dan heb je daar een bron van kracht, die zelfs buiten u een signaal geeft, een kracht is.  Want rond dat kruis zal een heel sterke astrale wereld aanwezig zijn, van de velen die een kruis zien als zijnde hulp, als zijnde verlossing.  Het maakt niet uit hoe de anderen dit hebben benaderd.  Het maakt niet uit dat een katholiek priester een kruis gebruikt voor zijn ritus.  Maar wat voor u van belang is, is dat jij die krachtbron in uw eigen gedachten opbouwt – en daar kom ik weer – vanuit uw eigen gedachten kunt overnemen en gebruiken als een werkinstrument.  Zo kunt u dat met vele andere zaken doen.  Ik heb een kruis genomen omdat we hier in een christelijke wereld leven, maar goed, u kunt daar even goed een bepaald .. je kunt een dolk nemen bijvoorbeeld, je kunt een zwaard nemen, als je met natuurmagie bezig bent, als we bekijken hoe de oude druïden bijvoorbeeld de gouden sikkel gebruikten.  Het zijn allemaal mogelijkheden.  Wat van belang is, is dat het voor u betekenis heeft en dat je vanuit die symboliek kunt vertrekken.  Voor een ander zal dat misschien een gewoon mineraal zijn.  Dat is hetgeen wat je in de komende dagen en weken zult moeten trachten waar te maken.  Het klinkt misschien moeilijk in uw oren en langs de andere kant denk je misschien : “ach, we hebben dat toch al zo dikwijls gehoord”.  Dit is wel zo, maar er is verschil tussen “ik heb het al zo dikwijls gehoord en niet toe te passen” of “langzaam maar zeker dit te gaan toepassen”.

En houd er rekening mee, wanneer je zo doordringt tot uzelf en vertrekt vanuit de echte waarde die in u leeft, dat er veel rondom u zal wijzigen.  Want zoals ik in het begin van deze avond reeds gezegd heb : de regels en de wetten van deze maatschappij hebben voor u, als natuurmagiër of occultist of esotericus – je mag een naam geven die je wilt – als zoekende mens, geen waarde.  En zolang je probeert deze waarden te handhaven, ga je zien dat je jezelf blokkeert, dat je je eigen zaken onmogelijk maakt.  En begrijp me niet verkeerd, hiermee wil ik niet zeggen dat je nou ineens alle afspraken zomaar overboord moet gooien.  Daar gaat het niet over.  Je kan gerust wanneer je aanvoelt “dit is voor mij juist”, binnen het aanvoelen functioneren.  Maar op het ogenblik dat iets of iemand anders – het moet niet alleen een mens zijn, het kan ook een instantie zijn – van u gaat eisen dat je omdat dat bestaat dat je zo moet handelen, dan is de moment daar om uw weg te gaan en te zeggen tegen die mens of die instantie “ach kijk, dat is misschien voor u wel de waarheid, dat is misschien wel voor u het juiste, maar voor mij ligt het even anders en ik volg de weg die ik aanvoel als zijnde diegene die correct is, de weg waarmee ik in harmonie ben, de weg waarmee ik mijn eigen evolutie binnen deze schepping moet waarmaken. ”  Ach en dan kan het wel zijn dat je het in het begin wat moeilijk hebt.  Het kan zijn dat mensen die je kende u zullen voor zot verklaren, dat anderen zullen proberen ten koste van alles, u te overtuigen hoe fout dat je bent, want dat zij het toch juist weten en dat alles wat zij vertellen toch het enige juiste is.

Maar wanneer jij aanvoelt “dit is het niet, ik voel, ik ervaar dat ik anders moet handelen”, dan ga je ervoor, dan volg je het gevoelen, dan volg je het beeld dat in jou is opgekomen, is opgebouwd en dan stoor je je er niet aan, aan hetgeen er rondom u gebeurt, dan zal je opmerken dat je op deze weg vele resultaten kunt boeken, dat je doordat je je innerlijk gedachtebeeld, je innerlijke waarde gevolgd hebt, steeds op de juiste plaats, op de juiste moment, met de juiste mogelijkheden zult zijn.

En dan kun je spreken, mijn waarde broeders en zusters, dat je waarlijk iemand bent die zich in harmonie heeft weten te zetten met de kosmos rond zich heen en die zonder de anderen te benadelen en uit deze harmonie zeer vele resultaten boekt.  Want het is niet omdat de mens rondom u vindt dat hij benadeeld wordt omdat hij denkt “ik heb rechten en men moet maar voor mij dit en dat”, dat dit voor deze mensen, in deze waanzinnige gedachtewereld, het juiste is.  De mensheid zal moeten leren, zeker in de komende tijd, dat leven als mens iets anders inhoudt dan alleen maar streven naar meer voor minder.  En dat is op het ogenblik in uw maatschappij enorm aan de orde.  Al deze gedachtegolven behoren tot wat je zou kunnen omschrijven als zijnde het duister.  En zoals ik al gezegd heb, wil je goed magisch kunnen werken, wil je in gedachten esoterisch in evenwicht zijn, dan mag dit u niet storen.  Je kunt er akte van nemen.

Je kunt voor uzelf beseffen van “duister en licht, het zijn nu eenmaal de kanten van de munt, hoe je het ook draait, ze kunnen niet zonder elkaar”, maar voor u telt enkel hetgeen wat voor u juist is.  En wat voor u juist is, is het aanvoelen dat geboren wordt vanuit de goddelijke vonk in u, uw ziel, uw oerkracht of hoe u het wilt noemen.  En dit heeft niks te maken met hetgeen wat de mens in zijn beperktheid omschrijft als licht of duister, want dat is juist het grote probleem voor velen.  Zij kunnen enkel maar leven in een omschrijving.  Zij moeten alles kunnen vatten in de beperkte mogelijkheid die zij hebben als mens, maar daardoor kom je geen stap verder, daardoor is uw weg zelf door de sferen eigenlijk zolang je in dit voertuig zit, geketend.  Daardoor betekent dat voor velen hun leven eigenlijk in vele gevallen maar heel weinig vooruitgang biedt.  Het is een vlucht, een vlucht in een illusie waar me kan denken van als ik het zo zie, ben ik toch goed of als ik het zo zie, ben ik de uitverkorene van de Vader.  Maar, mijn waarde broeders en zusters, houdt er rekening mee, voor de Vader bestaan er geen uitverkorenen, hoe erg dit misschien ook klinkt voor al die gelovigen die denken dat wanneer zij dit of dat doen, zij uitverkoren naast de troon kunnen zitten.  Neen.  Er bestaat alleen maar het evenwicht.  Er bestaat alleen maar de harmonie.  En dat is iets wat vanuit uzelf vertrekt, waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.  En deze verantwoordelijkheid opnemende, dan kun je van uw leven iets zeer waardevol maken.  Dan kun je aanvoelen, ondanks het feit dat het als stofmens, noch als geest aan onze zijde, het mogelijk is om te vatten wat die Vader eigenlijk inhoudt.  Want daar zijn we allemaal nog een beetje te klein voor, een beetje te groen achter onze oren om het in menselijke termen uit te drukken.  Maar je kunt wel vanuit het gevoel dat je in u hebt, harmonie met dat grote, met dat scheppende, in uzelf waarmaken en zo tot resultaten komen.  En deze resultaten, ach, er zijn er hier onder u die denken: “ja, misschien kunnen we dan genezen”, anderen denken “misschien kunnen we dan zaken realiseren waarvan we al lang dromen …”, hoe je het ook omschrijven wilt, wanneer je deze harmonie vanuit de gedachte naar de daad laat komen, kun je er van op aan, dat je daar in de komende tijd heel sterke vooruitgang voor uzelf qua bewustzijn, zult uithalen.

Zo, mijn waarde broeders en zusters, dat is de kern van hetgeen ik u vanavond wou brengen.

Ik hoop dat je dit heel goed tot je laat doordringen en dat je geen tijd verloren laat gaan, maar dat je voor jezelf langzaam maar zeker dit, dag na dag, gaat uitproberen.  Je kunt beginnen met kleine eenvoudige zaken.  Vanop het ogenblik dat je het beeld vormt, al is het maar dat je zegt van: “ik wens bijvoorbeeld dat ik minder zorgen moet hebben om wat de staat mij aandoet” en je bouwt een beeld op van hoe volgens jou, je je het beste tegenover deze staat gedraagt, dan zul je opmerken dat ondanks dat het in het rationele denken onmogelijk lijkt, zich toch zaken voordoen waardoor deze staat u het minder lastig maakt.  U kunt dit op alle terreinen doen.  U kunt zo bij wijze van spreken uw eigendom afschermen.  In deze tijd is het nogal in de mode dat de mensen elkaars voertuig van elkaar afnemen.  Je kunt zo bijvoorbeeld uw voertuig onzichtbaar maken, dat juist uw voertuig niet meegenomen wordt.  Ach, ik geef maar kleine voorbeelden, maar er zijn 1001 mogelijkheden wanneer je vertrekt vanuit een perfecte gedachte-opbouw, dan gaat het.  U kunt ook anderen helpen daarmee.  En zoals ik reeds gezegd heb, u kunt gerust zelfs vanop afstand anderen die ziek zijn, helpen de juiste weg te vinden om te genezen.  Maar één zaak kun je niet maken, dat is dat wanneer je daarmee bezig bent, dat je aan uzelf twijfelt, want dan behoor je tot de grote groep van mensen die zeggen “ach, wij dromen wel van iets, maar realiseren kunnen we niet want dat en dat en dat maakt het onmogelijk.”  Op het ogenblik dat je dat achterwege kunt laten, op het ogenblik dat voor u de gedachte, het beeld er is, zo perfect mogelijk, wat volgens jou zou moeten plaatsgrijpen, dan zul je opmerken dat wanneer je de daden ernaar stelt, de ganse wereld eraan beantwoordt.  En wat van belang is, is te beseffen dat het heus niet altijd moet zijn wat de andere voor u zou omschrijven als zijnde goed en zelfs als zijnde kwaad.  Het gaat er om dat het voor jou de juiste harmonie is.  Dat is belangrijk.

En tot slot wil ik eraan toevoegen.  Het heeft geen enkele zin wanneer je deze zaken langzaam maar zeker kunt realiseren, u de vraag te gaan stellen : Hoe werkt dit ?  Je bent als mens te beperkt om dit te overzien.  Want zelfs wanneer je in gedachten al ver gevorderd bent en uw gedachten kunt omzetten in daden, kun je als mens, door de menselijke beperktheid niet de totaliteit overzien.  Je kunt nu eenmaal niet alle krachten kennen, alle inwerkingen waarnemen.  Maar ze zijn er wel en volbrengen hun taak.  Dat is belangrijk.  De vraag is niet: hoe zit het in elkaar?  Het punt is dat je resultaat behaalt en dat je vanuit de resultaten de harmonie en het Licht op deze wereld voor uzelf kunt waarmaken.

Zo, mijn waarde broeders en zusters, hiermee ga ik mijn gedeelte voor de avond besluiten.

Ik weet dat hetgeen dat ik gebracht heb, velen zwaar in de oren klinkt.  Mag ik u vragen, in de pauze die nu even gaat aanbreken, dat je de sfeer in dit gebouw, rustig houdt, dat wil zeggen: je mag gerust van gedachten wisselen, maar doe het rustig, praat niet allemaal door elkaar, doe de moeite om ook even te luisteren.

En wat naar het tweede gedeelte aangaat, de vragen betreft, is het misschien interessant dat je in deze korte pauze even overloopt wie wat te vragen heeft zodat er niet drie à viermaal hetzelfde gevraagd wordt.  Tracht uw vragen zo te stellen dat ze voor iedereen van de groep interessant zijn, dat voor iedereen van de groep er toch iets leerzaam in zit.

Zo, ik hoop dat jullie in de komende weken met hetgeen dat je tot hiertoe geleerd hebt – en dan spreek ik heus niet wat ik deze avond alleen gebracht heb, maar alle avonden hiervoor reeds – dat je langzaam maar zeker dit in de praktijk gaat brengen.  En de reden waarom dat ik hoop, is heel simpel, vrienden, de aarde bevindt zich kosmisch gezien, in een sterke wijziging.  Je zult er waarschijnlijk in de komende weken meer over horen, zeker na het Wessac-gebeuren zal voor de meesten duidelijk zijn wat er aan het gebeuren is, wat er aan de hand is.  Wanneer je rondom u kijkt, kun je zo al het één en ’t ander opmerken, niet alleen in het menselijk gedrag, maar bekijk even de natuur rondom u.  Zie even wat de natuur de laatste tijd doet en dan zul je opmerken dat het gewoontepatroon, dat de mens dacht dat de natuur inhield, dat daar ook verschuivingen in voorkomen.  Houd uw oren en uw ogen rondom u open.  Zie wat er plaats grijpt, maar vertrek vanuit uw eigen aanvoelen van wat juist is en laat u door niets of niemand – en dat geldt ook voor ons, mijn waarde broeders en zusters, alhoewel dit misschien vreemd in uw oren klinkt, want we trachten u lering te geven – maar ook hier is het belangrijk dat u uw eigen aanvoelen, uw eigen weg gaat, want aan onze zijde zouden we het heel spijtig vinden dat je een weg zou gaan omdat je het van ons uit gehoord hebt en de geest kan het toch altijd zo goed brengen, nietwaar?  We trachten u te helpen, maar uiteindelijk bent u het zelf.  U draagt uw eigen verantwoordelijkheid voor uw eigen bewustwordingsweg, voor uw eigen leven, voor uw bestaan.

En daarmee, vrienden, want zo mag ik jullie broeders en zusters wel noemen, neem ik van jullie afscheid.  Het tweede gedeelte van de avond zal gebracht worden door een andere spreker want er roepen mij andere taken.

Ga met de kracht van de Vader.  Draag het Licht in u en maak van de komende dagen dat het licht zich kan manifesteren. De Vader zij met u.

Vragen.

Aan mij de taak om uw vragen van deze avond te beantwoorden en ook om de avond te besluiten met een meditatie.

U hebt daarjuist een redelijk zwaar eerste gedeelte gehad.  De spreker die u aan het woord hebt gekregen, daarvan zou je kunnen zeggen dat het een persoon was die op het ogenblik zich in de heel hoge regionen van het Licht beweegt.  En daarom zal ik proberen in dit tweede gedeelte, het iets of wat luchter te houden omdat zo de ganse verhouding, de ganse trillingsverhouding die op het ogenblik hier aanwezig is, terug wat tot een meer aards of gewoon menselijk niveau kan komen.  Maar aan onze zijde hadden wij gemeend dat het wel voor jullie een boeiende ervaring kon zijn om iemand die toch redelijk wat ervaring heeft, even aan het woord te laten in deze nogal zeer – hoe moet ik het zeggen – ja, onevenwichtige tijden, om het zo simpel uit te drukken.

Zo, dat was dan mijn inleiding, mijne vrienden.  Mag ik vragen dus de eerste vraag te stellen.

  • Wanneer men naar de vogels kijkt, dan ziet men ze constant heen en weer vliegen.  Soms kan je er zelfs een patroon in zien.  Is dat met een bedoeling en is dat in samenwerking met het elementaal lucht?

Kijk, vogels bekijken de aarde een beetje anders dan u.  En als u een vogel ziet heen en weer vliegen, dan heeft dat maar één enkele betekenis.  Hij overschouwt zijn domein.  Een vogel heeft dus in de lucht, om het zo te zeggen, een afgebakend vlieggebied dat het zijne is.  En hij controleert dit als het ware permanent door ofwel vanop een zitplaats alles te overschouwen ofwel dus door rond te vliegen.  Dit heeft helemaal niks te maken met het elementaal lucht of met eender wat.  Dit heeft enkel met zijn instinct te maken.

  • Ja en ze vliegen ook wel heel veel in groep.

Dat hangt er van af.  Je hebt vogels die wanneer zij aan een trektocht gaan beginnen, zich groeperen omdat zo de mogelijkheid is van overleven.  Maar dit heeft weer weinig met het luchtelementaal te maken.  De vogels die trekken in groep, zij oriënteren zich gewoon op de krachtslijnen of de magneetvelden of hoe u het wilt uitdrukken, van de atmosfeer.  En daarop werkt hun ganse oriëntatievermogen, om zo steeds terug te komen op dezelfde plaats.

Mag ik eens vragen, broeder, bij die vogels nog eventjes, dat geeft een groep .. dat heeft niks te maken met het vormen van een energieveld of zo?  Waardoor dat ze in samenhorigheid een harmonie vormen of zo …

Kijk, wanneer dus vogels in groep vliegen, dan weten zij dat op het ogenblik zij aangevallen worden dat er enkelen vanuit de groep zullen verdwijnen.  Maar zij weten, doordat zij in groep vliegen, dat het grootste deel van de groep zal overleven, in normale condities.  Als er natuurlijk jagers beneden staan en die hun “vuurwerk” openen, dan is het iets anders, maar dat is niet geprogrammeerd bij de vogels.  ’t Is hetzelfde als de dieren in de savanne of de steppe, zij zijn zeer onrustig.  Zij zullen rondlopen in groep tot het ogenblik dat bijvoorbeeld de leeuw heeft toegeslagen en één van hen eruit heeft gehaald.  Elke dierenkenner zal u dan kunnen vertellen dat de angst bij de groep plots wegvalt, het wegrennen stopt en dat de groep gewoon begint te grazen.  Op dat ogenblik weet de groep, doordat er één element uit is, dat de rest in veiligheid is.  Ditzelfde geldt voor de vogels.  Zij vliegen in groep.  Zo kunnen zij veel gemakkelijker zichzelf en ook de jongere generatie, beschermen.  Dat is eigenlijk alles wat je er moet achter zoeken.

Wat er wel is en dat kan ik er wel bij vertellen, dat is iets anders, dus de vogels zelf, de soorten, hebben meestal wel een groepsgeest die hen stuurt.  Maar dat ligt op een ander niveau.

  •  Er wordt hier steeds gezegd dat het met de vervuiling steeds erger wordt.  Nu, rond 1 mei, toen ik ’s avonds m’n hond enkele keren buiten liet, toen vond ik keer op keer een meikever in de veranda, die lag te tollen op zijn rug.  Nu is het zeker al 35 jaren geleden dat ik nog een meikever gezien heb.  Valt het dan misschien toch wel mee met de vervuiling?

Ach, kijk, hetgeen wat de mens met de aarde heeft gedaan, is maar tijdelijk.  Op een bepaald moment zal de aarde de zaken gewoon terug recht zetten.  Niet, dat de mens het in dank zal aannemen, want daardoor zal hij zich terug moeten herschikken en terug gaan aanpassen aan de mogelijkheden die de aarde hem biedt.  Als u het idee hebt dat het toch meevalt met de vervuiling, ja, dan kan ik u zeggen, dan hebt u nog niet goed rondom u gekeken.  Beseft u goed dat u op het ogenblik zoals uw maatschappij hier in deze streken is, gewoon niet kunt overleven als er iets fout gaat ?  Hebt u daar al eens bij stil gestaan ?  U hebt alle natuurlijke bronnen vernietigd.  U leeft volledig artificieel.  Maar op het ogenblik dat, stel even, door omstandigheden u niet meer kunt beschikken over elektriciteit, u niet meer kunt beschikken over stromend water, u niet meer kunt beschikken over aardolie of zijn afgeleiden, hebt u er al eens bij stilgestaan van wat u gaat leven ?  Hoe u gaat leven?  Beton kunt u niet eten, staal ook niet en plastic verteert nogal moeilijk.  Water uit de beek kunt u niet drinken want dan valt u dood of op zijn minst gaat u een heel lange lijdensweg gaan van intoxicatie.

U bent vergeten, lieve mensen, dat u eigenlijk een deel van deze aarde bent en dat de aarde normaal ervoor zorgt dat je kunt leven, dat je kunt functioneren.  De mensheid heeft in zijn ijdelheid gedacht dat hij slimmer was dan de natuur, dat hij het allemaal beter kon en beter wist.  Vergeet het.  U hebt elektriciteit gecreëerd.  Oh, het is prachtig, hé ?  De fee die alles mogelijk maakt.  Alleen vergeet u dat diezelfde elektriciteit oorzaak is van ontzettend veel ziekten bij de mensen, maar dit wil men niet erkennen, want dan zou men maatregelen moeten gaan nemen.  Hetzelfde geldt voor uw drinkwater.  Het is zo zuiver.  Het is zo perfect dat het eigenlijk op dit ogenblik vergif is voor u.  Maar ook dat wil men niet aanvaarden.  Want op het ogenblik dat volgens uw rationeel wetenschappelijke wereld, een vloeistof niets bevat, zuiver is volgens die wereld, zou het voor de mens gezond zijn.  Vergeet het.  Zo goed is uw water uit de kraan een opwekker van vele ziektes bij de mensen, als uw elektriciteit die door uw woning stroomt.  En zo zijn er nog vele andere zaken in deze maatschappij aan te duiden.  Met als gevolg dat wanneer er wijzigingen gaan optreden en oh, wees ervan overtuigd, ze komen, dat er nog veel problemen gaan zijn voor al deze mensen die het heel normaal hebben gevonden dat er zogezegd volgens hun rationaliteit, alles maar was, en zeker in deze streken, mijn vrienden.

 Ach, en denk niet dat ik een onheilsprofeet ben, hoor, ik kan daar niets aan veranderen.  Het is gewoon de loop der dingen.  De mens heeft in zijn hoogmoed en in zijn waanzin gedacht dat hij God was, maar hij weet niet wat God is.  Maar de gevolgen zal hij zelf moeten dragen, hoe dan ook.  En misschien is op een avond als deze het wel boeiend geweest dat je een eerste spreker hebt gehad die jullie het een beetje heeft trachten duidelijk te maken.  Misschien op zijn eigen, nogal rauwe manier, maar toch zeer duidelijk.

Nu, je moet niet zitten denken dat de wereld vergaat, want ik hoor hier van alle spookgedachten.  De wereld gaat niet vergaan hoor, de aarde zal alleen zich schudden en de, hoe moet ik het zeggen, de dominostenen terug op de juiste plaats laten vallen en dat zal jullie misschien niet aanstaan omdat je je zult moeten, en zeker de komende generaties, aanpassen en nog eens aanpassen, maar of dat het daarom slechter zal zijn …sta mij toe dit te betwijfelen.  Als ik het over het algemeen beschouw en zo inschat, wat de aarde over langere termijn zal realiseren, dan denk ik dat het best zal meevallen, maar ja, dan ben je misschien aan mijn zijde en dan kun je samen met mij kijken hoe de evolutie is.

  • Tijdens vorige bijeenkomsten werd er gesproken over het sturen van energie naar anderen.  De nadruk werd er goed op gelegd dat het steeds op aanvraag van de persoon moet zijn ook al is het iemand van de groep.  En ik haal dan even de tekst aan : op het ogenblik dat de ziekte een beperking van de groep zou kunnen veroorzaken, dan kan erover gesproken worden, in eerste instantie de leden naar het lid toe, en in uiteindelijke instantie zullen wij van onze zijde ook wel een bepaalde ingreep toepassen.  Wat wordt er eigenlijk bedoeld met die bepaalde ingreep en hoe ver kan dat gaan?  Ik zal even preciseren: ik heb vroeger eens gelezen over operaties die vanuit Gene Zijde uitgevoerd werden.  Bestaat dat en wordt dat toegepast?

Geestelijke operaties bestaan zeker en worden toegepast.  Alleen is het niet zo dat een geestelijke operatie zoals het ongeveer tien jaar geleden denk ik, nog in de mode is geweest, dat iedereen van Europa naar de Filipijnen ging om zich daar geestelijk te laten opereren.  Daar zijn toen zeer zeker zeer goede geestelijke operaties uitgevoerd, maar hetgeen dat hier in het westen gekend is, kunnen we eigenlijk tot de show rekenen.  Een geestelijke operatie kun je eigenlijk in twee facetten splitsen : eerstens de persoon die de operatie uitvoert op de andere persoon, die dit volledig in trance uitwerkt en dan zeg ik erbij hier in jullie contreien is dit praktisch geen haalbare kaart omdat jullie in jullie denken er nog niet voor open staan.  Dit is wel zo bijvoorbeeld in Zuid-Amerika mogelijk, in delen van Afrika en zeker grote delen van Azië.  Daar kan dus de operateur gewoon via de inspiratie van zijn helpers ingrepen toepassen en daardoor zelf op bepaalde momenten sterke gezwellen enz. definitief uit een lichaam verwijderen.  Dat is de ene vorm van geestelijke hulp.  Een andere vorm is dat vanuit onze zijde er op gewerkt wordt dat – en voor het westen hier is dit vooral inspiratief – zo dat de persoon de juiste handelingen stelt, de juiste daden stelt, waardoor hij of zij geholpen is.  In sommige uitzonderlijke gevallen – dat zeg ik erbij – kan het zijn dat er effectief met kracht van onze zijde uit, ingegrepen wordt en dat er zo een wijziging in het lichaam wordt aangebracht.  Maar daar moet ik direct bij stellen dat zoiets alleen maar zal gebeuren wanneer de persoon in kwestie zo belangrijk is voor de evolutie van de aarde dat hij of zij nog zijn taak moet kunnen afwerken.  Anders zal de geest dit niet volvoeren.  Want het is niet aan ons om in zulke evolutie onder normale condities in te grijpen.  Maar het is mogelijk.

Mijne vrienden, ik heb het hier een beetje luchtig gehouden.  En ik zie dat je allemaal terug een beetje tot het normale niveau gekomen bent. Kijk, op deze moment zijn er in de atmosfeer zeer vele zaken aan ’t wijzigen.  En je moet daar rekening mee houden dat ook uw eigen gevoeligheid daardoor geprikkeld wordt.  En waar je vroeger bijvoorbeeld door een handeling geen enkele abnormale reactie van uw lichaam of in uw omgeving zou opmerken, kun je nu om het zo te zeggen, door een glas water te drinken, plots zaken waarnemen die je anders niet waarneemt, kun je door te sterk te oefenen en te goed willen zijn, een sfeer creëren die nu plots haalbaar is en die een half jaar geleden nog niet denkbaar was.  En hetzelfde is, je kunt een ziekte hebben en je kunt gewoon door de juiste gedachten, door de juiste harmonie, als het ware een gezwel eruit snijden zonder dat er één mes aan te pas komt.  Kijk, hetgeen wat de aarde op het ogenblik aan het doormaken is, is een gevolg – en dit mag ik zeker zeggen, daar zeg ik niks verkeerd mee – van een gebeurtenis die ongeveer, als ik het goed bekijk, een dertigtal jaren geleden, 1974, half 1974, naar 1975 toe, aan de aarde is voorbijgegaan.  Als er mensen zijn die het wetenschappelijk willen nakijken, dan kan ik zeggen : in die periode heeft de aarde de baan gekruist van een komeet, wetenschappelijk vastgelegd; je kunt het zo nagaan.  De gevolgen zijn nu aan de orde.  Dit klinkt misschien in jullie oren raar, maar het is zo.  Voor de astronomen is dit onbegrijpelijk want voor hen is dat gewoon een hoop gruis en stenen dat langs de aarde is gepasseerd, maar dit geheel heeft een veel sterkere impact op de aarde gehad dan men op die moment heeft kunnen waarnemen en het is juist omdat de aarde door deze komeet is gegaan – om het zo uit te drukken – dat de atmosfeer is gewijzigd.  Door de atmosfeer te wijzigen is de aarde bepaalde reacties gaan doen.  En omdat de aarde een redelijk rustige planeet is – om het zo uit te drukken – en voor alles rustig haar tijd neemt, heeft het ongeveer een dertigtal jaren geduurd, tot het jaar 2004 eer de eerste ernstige wijzigingen zich hebben gaan voordoen.  En nu ga je langzaam maar zeker de komende jaren deze atmosferische wijzigingen ervaren.  Dit zul je opmerken aan dus het klimaat, niet alleen temperatuur, neerslag, ..  alles.  Je gaat dit bijvoorbeeld ook opmerken aan de werkingen van vuur op aarde.  Je gaat dit opmerken aan de werkingen van water enz.  Al deze zaken hebben toen een bron gekend en komen nu tot verwerking.  Daarbij moet je rekening houden dat in tussentijd ook andere invloeden zich daaraan hebben vastgehecht.

Met als gevolg dat voor de aarde zelf – en het gaat langzaam, dat is zo, de aarde is niet een planeet die even rap dit of dat verandert, de aarde heeft tijd, in de miljoenen jaren dat ze bestaat, moet je rekening houden dat wijzigingen zoals deze eigenlijk voor de aarde betekenen zeer snel, voor u, och, is dit nog zeer traag, omdat je maar een korte periode op deze planeet bent – maar doordat die atmosfeer wijzigt, door hetgeen wat er gebeurd is, krijg je ook dat bijvoorbeeld in plantengroei wijzigingen ontstaan, je zult opmerken dat bepaalde soorten plantengroei zich heel goed gaan oriënteren, zich heel goed gaan ontwikkelen, dat vooral de grote bomen het zeer lastig gaan krijgen.  Hier ga je ook opmerken dat wat dieren aangaat, bepaalde soorten helemaal van de kaart gaan gaan, andere gaan zich ontwikkelen.  Het gaat zich ook voordoen zeker wat betreft dus insecten enz.  Dus je krijgt langzaam maar zeker op alle terreinen wijzigingen waar de wetenschap op het ogenblik voor grote raadsels komt te staan.  Men zal u dat trachten te verklaren hoor.  Ja, want de media is sterk en de wetenschap gebruikt de media.  En men zal liefst u verklaringen geven dat de ozonlaag en dat van alle vervuiling dit en dat .. de bron is en daardoor, lieve mensen, zal men dan trachten van u nog meer centjes te doen betalen, u nog harder te doen werken voor diegene die de macht heeft, want ja, je moet toch zorgen dat alles in evenwicht blijft.

Dus dat is zo ongeveer wat aan het gebeuren is.  Houd daar rekening mee, maar maak u daar niet te druk over.  Je kunt daar niks aan wijzigen.  Je kunt daar niks aan veranderen.  Dat is een normale evolutie binnen dit stelsel.

Meditatie: Een kosmische reis.

Zo en dan komen we aan het belangrijkste deel van de avond, vrienden, dat is onze meditatie, nietwaar.  Mag ik vragen van u niet af te schermen, maar gewoon u open te stellen.  Wees gewoon uzelf.  Tracht gewoon hier, met elkaar in harmonie te zijn.  Vergeet even alle problemen die ieder van u kent.  Laat even al uw zorgen achterwege.  Die brengen u toch niks bij.  Laat het allemaal even los.  Wees even uzelf.

Voel even in uzelf een warmte, de warmte van de kracht die je in u draagt, de verbinding met de bron, met de oerkracht waarvan je ooit bent ontstaan.  En als u zich dan zo heel rustig voelt, heel gedragen, denk dan even aan de Moeder Aarde, denk even aan deze planeet, stel u voor dat u gewoon geestelijk over deze aarde schouwt.  Ik zou zeggen, je zit allemaal buiten, je zit allemaal op een reusachtige stoel waarvan de poten groter zijn dan de hoogste bomen en zo zit je op die bol, de aarde, de bron van uw leven en je zit daar allemaal heel gezellig in een kring en je voelt, je ervaart hoe deze aarde door de ruimte gaat, hoe deze aarde zijn baan volgt.  Je zou kunnen zeggen : het is het gevoel van op een rijdende koets te zitten en te genieten van al het mooie rondom u.  Niet de snelle verplaatsing die u tegenwoordig gewoon bent, waar u niks in ziet, maar gewoon rustig aan, u ervaart alles van de aarde.  U ziet alles, maar u ziet ook hoe deze bol, waar u op zit, allemaal tezamen in een kring, zich door de kosmos laveert.  U ziet hoe de zon met haar stralen de aarde laat schitteren, hoe de zon ervoor zorgt dat u de aarde kunt bezien in zijn licht, maar ook hoe de prachtige blauwe kleur van deze bol, zich in deze ruimte manifesteert.

En u ziet ook hoe dat door de kracht van de aarde, met zijn snelheid en zijn beweging, hoe de energie wordt opgewekt.  Je ziet hoe de stromen energie zich verplaatsen in de kosmos.  Je ziet ook hoe de maan zijn invloed op deze aarde weergeeft.  Je ziet hoe de maan eigenlijk niet een afzonderlijke satelliet is die daar ergens in de ruimte hangt, maar je ziet hoe de maan verbonden is met de aarde via deze prachtige energiestromen.  U ziet nu plots hoe de andere planeten ook onderling aan elkaar gelieerd zijn.  Als mens heb je dit nooit opgemerkt, als mens dacht je dat de aarde een planeet was die zich volledig vrij en volledig los bewoog in dit zonnestelsel.  Maar nu zie je hoe al deze energiebanen één groot geheel vormen.  Nu zie je hoe alle planeten van Venus tot Mars, van Jupiter tot Mercurius, van Pluto tot – ik zou zelfs zeggen – de heel ver gelegen andere sterren, neem de Grote Beer, neem Orion, neem een Maagd, noem maar op, zoals de mens ze heeft willen benoemen, hoe al deze sterren en planeten eigenlijk één prachtig geheel vormen en als je dan even goed luistert, even goed luistert, dan hoor je hoe deze planeten, deze sterren met elkaar communiceren.  Zij praten met elkaar.  Je luistert niet met je oren, je luistert met je buik, je luistert met je emotie.  En je voelt aan wat de zon tegen de aarde zegt, je voelt aan wat de aarde antwoordt.  Je ervaart dat de aarde zegt : het is tijd om mij terug in evenwicht te brengen want anders ben ik voor jullie een storend element en dat kan niet in dit spel van kracht, van Licht, van harmonie.

En je voelt, je hoort hoe de zon zegt : “ik zal jou wat extra energie geven, ik zend jou wat kracht”.  En dan voel je, terwijl je op die aarde zit, hoe de aarde trilt en zindert van vreugde omdat zij met deze energie haar eigen systeem kan versterken, kan mooier maken, kan oppoetsen.  En dan zie je hoe Mercurius zegt : “ach, ik stuur je wat nieuwe ideeën”.  En plots krijg je daar Pluto die zegt : “kijk, ik neem nog een beetje van dat oude mee en deponeer het daar wel in die totaliteit van die grote kosmos, zodat je mooier en schoner kunt zijn”.  En zo speelt elke ster, elke planeet, elk stelsel zijn rol.  Want de aarde is een deel van die kosmos, zoals één mens een deel is van de mensheid en wanneer één mens ziek is, is de mensheid ziek.  Dus wanneer de aarde even problemen heeft, heeft de ganse kosmos problemen.  Maar daar zijn ze voor elkaar, daar helpen ze elkaar.  Ach en het komt niet op een jaartje of duizend of miljoen aan.  Want uw ganse kosmos bestaat in de eeuwigheid.  Dus wanneer de zon zegt : “ik geef u even extra kracht”, dan kan dit gerust voor de mens over lange tijd gaan.  Dan kan dit gerust maken dat er periodes komen van ontzettende warmte, zo goed dat men miljoenen jaren de aarde geholpen heeft met haar te omkleden met wolken, zodat zij van de ene tijd in de andere kon komen.

Maar als mens kun je alleen maar meegenieten van hetgeen wat hier gebeurt, beseffende dat je als stofmens onafscheidelijk deel bent van deze planeet.  U bent eruit geboren.  En wanneer u uw verpakking teruggeeft aan de aarde, wordt ze door de aarde terug volledig opgenomen.  U gaat wel verder.  Het bestaan is oneindig voor u.  Maar de verpakking blijft vanwaar ze afkomstig is.  Zij blijft onafscheidelijk deel van de aarde, want deze verpakking is ook weer de voeding, de bron van het nieuwe, van de nieuwe krachten die de aarde zal ontwikkelen.  En zo kun je dan deel zijn van die grote krachten, van die grote energieën.  En zoals we nu allemaal op deze aarde zitten, laat gewoon even de kracht van de zon u toetsen.  Ach, wees niet bang.  Een zonnestraal verbrandt u niet.  Integendeel.  De zonnestraal gaat in uw binnenste, in de diepste kern van uw zijn, de vlam die er altijd is, aanwakkeren, op laten flakkeren, zodat u in uzelf nieuwe energie ontwikkelt, nieuwe krachten aanboordt, nieuwe mogelijkheden opstart, die u dan kunt delen met de medemens.  Want je beseft, nadat je het beeld gezien hebt, van deze prachtige eenheid, van deze harmonie tussen sterren en planeten, dat je ook als mens aan elkaar gebonden bent, dat je ook als mens deze energie-overdrachten hebt, dat je ook als mens zoals de zon, even kunt helpen, even de kracht doorgeven.

En nu je vanavond hier allen tezamen deze toetsing hebt doorstaan, deze kracht in u hebt opgenomen, zo ben je er klaar voor om in de komende dagen en weken, deze kracht uit te delen aan diegenen die er behoefte aan hebben.  Ach, en wees niet bang, je zult niet tekort komen, want op het ogenblik dat u het beeld dat hier tussen ons nu aanwezig is, het beeld van die prachtige gouden zon met haar prachtige stralen, die eigenlijk u strelen, die u eigenlijk omsluiten in een zoete energievorm, wel dat beeld ligt vast in u en op het ogenblik dat u er zich terug één mee voelt, bent u terug volledig geladen, bezit u terug de kracht die hier nu is en kun je deze kracht gebruiken.  Niet alleen voor uzelf verder in de positieve zin te ontwikkelen, maar iedereen die ernaar vraagt, die deze kracht met u wil delen, te laten delen, één ermee te zijn, door te geven.  En als je dit vervult, vrienden, dan kun je ervan op aan dat je de zon bent in dit stelsel, dat je de zon bent die het licht en de liefde en het geluk voor zijn medemens betekent.  Laat dit goed in u bezinken en gebruik het in de komende tijd.

Dan zou ik zeggen, laat nu rustig maar het beeld oplossen in de totaliteit van de kosmos, van het Licht en kom in uw gedachten terug hier, in deze tipi, kom in gedachten terug bij elkaar, één groep vormende, één krachtige keten.  Je hebt een kleine kosmische reis gemaakt.  Een reis die u allen even boven de werkelijkheid heeft gebracht en die voor u allen veel mogelijkheden heeft gegeven.

Zo, mijn beminde vrienden, het was vanavond voor mij een waar genoegen met u te zijn.  Ik hoop dat u mij deze nogal ludieke, luchtige wijze van benaderen niet kwalijk neemt, maar ik denk dat in een tijd zoals deze je veel meer bereikt met een lach dan met een zeer overwogen doorgedreven wetenschappelijk betoog.  Ik denk dat door iets luchtig te brengen en de mens te laten lachen, hij het dichtst bij God staat.

Mijn beminde vrienden, ik ga nu het medium vrijgeven, ik wens jullie nog een goede huisgang toe.

image_pdf