Kansen

image_pdf

18 februari 1983

Bij het begin van de bijeenkomst eerst de bekende kreet: wij zijn niet alwetend, wij zijn niet onfeilbaar, denk dus a.u.b. zelf na. Wat ons onderwerp betreft: wij leven in een tijd waarin de geestelijke en andere ontwikkelingen nogal vreemd verlopen. Ik zou daarom als titel willen zetten: Kansen.

Want de kans dat u een paranormale beleving zult hebben, is op het ogenblik ongeveer 7 maal zo hoog als voor u tot op heden normaal was. De hiervoor aansprakelijke invloed zal waarschijnlijk nog wel enige maanden aanhouden. De mogelijkheid dat onverwachte ontwikkelingen plaatsvinden, is eveneens sterk toegenomen. Fouten worden in deze dagen veel feller afgestraft dan men zou kunnen verwachten; aan de andere kant treden eveneens meevallers op, zowel op geestelijk als ander gebied.

Om het bestaan van deze invloeden enigszins te verklaren het volgende: Er zijn een aantal werelden van de geest. Men stelt wel eens dat dit andere dimensies zijn, ofschoon dit voor mij alleen maar betekent dat men een naam heeft gezocht voor een fenomeen.

Door omstandigheden zijn deze werelden nu voor enige tijd veel dichter bij de aarde gekomen dan normalerwijs het geval is. U zult overigens binnenkort nog wel horen over enkele felle uitbarstingen op de zon, want de daaraan voorafgaande straling schijnt met het genoemde fenomeen enige samenhang te vertonen. Ook de afwijkingen in het normale weertype schijnen veroorzaakt te worden door deze invloed. In onze vooruitblik hebben wij u trouwens al gewezen op de eigenaardigheden die het klimaat zou gaan vertonen. Maar wij hadden nooit gedacht, dat dit zo een vaart zou lopen en dat de invloeden hiervan op bv. de astrale werelden van een dermate hoge en ingrijpende betekenis zouden kunnen zijn.

Een paar punten om duidelijk te maken wat er aan de gang kan zijn. Wanneer je een magneet hebt en een magnetisch veld werkzaam is, zult u daarvan niets bemerken, omdat de inwerking alleen op metaal plaatsvindt. Stel nu dat een dergelijke magneet zodanig kan veranderen van werking, dat zij op een gegeven ogenblik een veld voortbrengt dat bv. alleen op plastics inwerkt. Neem aan dat dergelijke wijziging meer voor kunnen komen onder bepaalde omstandigheden, zodat soms ook geheel andere materialen die normaal als anti magnetisch gelden kunnen worden beïnvloed. Indien u zich dit voor kunt stellen en bovendien kunt inzien dat, indien de eigenschappen van het magnetische veld zich meerdere malen kunnen wijzigen, die veranderingen ook op de meest onverwachte ogenblikken zouden kunnen plaats vinden.

Met dit beeld weet u dan ongeveer wat een fluctuerend veld en veranderende attractie kunnen betekenen. Alleen hebben wij niet te maken met een magnetisch, maar met een soort geestelijk veld, een zgn. sfeer. Hierbij is bovendien belangrijk dat u weet dat het tijdservaren in die sfeer en in uw wereld niet synchroon zijn, maar dat de tijd in die sfeer vaak veel sneller verloopt.

Nu is deze geestelijke wereld met de haar eigen uitstralingen en inwerkingen opgedrongen in de richting van uw eigen wereld, zelfs tot diep in het astrale bereik daarvan. Als gevolg is er sprake van een sterkere overdracht van invloeden uit die geestelijke wereld dan normaal het geval zou zijn.

Let wel, het betreft hier gemeenlijk zaken die in die geestelijke wereld heel normaal zijn, maar die voor u, op uw wereld, iets zijn wat buiten alle gewende en gekende regels pleegt te vallen. Met als gevolg dat u opeens veel gevoeliger wordt voor bepaalde zaken – de invloeden zijn sterker en liggen dichter bij uw waarnemings- en besefsvermogen. Maar u verwerkt dit niet op een voor uw wereld redelijke wijze. Het gevolg is, dat u opeens meer geneigd bent tot een zeer eenzijdig denken, waarbij u alleen nog reageert volgens een bepaald denkbeeld of streeft in een sterk bepaalde en beperkte richting. Ook emotionele toestanden worden opeens versterkt en wel eenzijdig.

Vanuit uw standpunt betekent dit vooral dat u op een gegeven ogenblik zonder enige kenbare reden u zielsgelukkig voelt en een ogenblik later misschien eveneens zonder redenen bevangen wordt door een afgrond-diepe wanhoop. Indien dergelijke afwijkingen van het normale, vele malen en overal voor gaan komen, is het begrijpelijk dat de normale gang van zaken verstoord wordt. Alles raakt a.h.w. van slag. De mensen kunnen niet meer voldoende rationeel reageren, maar reageren zonder dit te beseffen voornamelijk emotioneel,

In het kader van je persoonlijke, je eigen leven is zoiets gemeenlijk gunstig, maar wanneer dit in een gemeenschap, een maatschappij gaat overheersen, ben je niet meer in staat de gang van zaken te overzien, te begrijpen en te beheersen. Zeer nadelig is het feit dat je dan niet meer in staat bent te beseffen wat je binnen het geheel in feite aan het doen bent, omdat je nu eenmaal beheerst wordt door je emoties.

M.i. is dit de verklaring voor vele onredelijke gewelddaden die in de komende maanden nog verwacht kunnen worden. Eveneens zullen hierdoor mensen die normaal zich aan de wet plegen te houden en zo eerlijk zijn dat zij zelfs een dubbeltje de eigenaar achterna brengen opeens geneigd zullen zijn om bv. een bank te overvallen. Men maakt dan zelfs plannen in die richting. Gelukkig zullen de meesten van hen die plannen niet ten uitvoer brengen en vergeten. Maar de neiging is aanwezig en kan vooral labiele typen tot onverwachte daden en niet met hun aard strokend optreden. Deze neigingen hebben dan zeker ook een grote invloed op economisch en politiek gebied, justitioneel optreden e.d. Wat u tot de vraag zal brengen waar het met de mensheid naartoe gaat.

U zult op aarde behoefte hebben aan corrigerende invloeden of mogelijkheden tot ingrijpen. U kunt deze echter niet vinden in de contacten met een gebied bijna astraal van werking en aard dat u niet kent en waarin geheel andere regels en waarden gelden.

U hebt nu in uzelf een ziel en een geest. Zeg maar: het licht in jezelf plus het bewustzijn dat daarbij aanwezig is. Indien dit in u berustende bewustzijn en de in u berustende kracht nu in staat zouden zijn hogere werelden dan de beïnvloedende te ontvangen en mogelijk zelfs te begrijpen, dan zal hierdoor wel de noodzakelijke mogelijkheid tot corrigeren voortkomen.

Bereikt iemand een dergelijk contact dan betekent dit tevens dat hij niet meer slaafs en aan alle invloeden gebonden in de eigen wereld blijft reageren, maar elke invloed die men ondergaat van de nu de wereld benaderende sfeer gaat beseffen en zal zien voor wat zij wezenlijk betekent. Er ontstaat dan een bewust of op onbewust vlak gelegen reageren, waardoor men niet alleen rekening houdt met de feiten van de eigen wereld, maar tevens met de invloeden die daarop inwerken en zo niet alleen zelf, ondanks alles redelijk reageert, maar bovendien beseft hoe en waar dergelijke ongeziene invloeden anderen dreigen te overmeesteren of tenminste overdonderen.

Zeker rijst nu ook de vraag, wat je dan in jezelf kunt doen. Je kunt innerlijk het beste je voorstellen dat God in je woont. Of, wanneer u God te groots vindt, het licht een eeuwige kracht of iets dergelijks. Geef het maar een naam. Er is iets in u, dat zo belangrijk en groot is, dat zelfs wanneer verder alle leven zou verdwijnen, dit deel nog blijft voortbestaan. Probeer daaraan te denken, elke maal wanneer u geen in of uit meer weet, dan wel door vreemde ingevingen belaagd wordt en niet meer weet wat de juiste weg is. Neem dan even rust en probeer u dit deel van het ik voor te stellen. Hierdoor zult u het hoogste voor u bereikbare besef inschakelen. De kans is heel groot – tenzij u een zeer laagstaand mens bent, maar dat wil ik niet aannemen – dat je na enige tijd voelt hoe je met dit hogere deel van het ik opeens in staat bent de impulsen te beheersen en te overzien, waardoor je zonder dit waarschijnlijk gedreven zou worden. En meester blijven van jezelf is, zeker in een periode als de huidige, heel erg belangrijk. Er is nog een andere techniek mogelijk en bruikbaar, Wanneer alles in de wereld opeens onredelijk en onbeheersbaar lijkt, zo ligt dit niet alleen aan die wereld, maar ook aan de afstemming van ons eigen wezen en besef. Wanneer de invloed van datgene of degene buiten ons die ons beïnvloedt, sterk verschilt van alles, wat in ons eigen wezen bestaat, zijn wij eenvoudig te overheersen.

Door gebruik te maken van innerlijke kracht en besefte hogere voertuigen is het mogelijk de eigen afstelling zodanig te wijzigen dat de wereld en de anderen niet meer een tegenstelling tot ons vormen of een disharmonie, maar dat zij door ons zelf ervaren worden als een verlengstuk van ons eigen ik. Dit betekent dan wel niet dat wij nu die wereld kunnen laten doen wat wij wensen en de ander en het andere de baas zijn, maar de botsing met het andere blijft uit en dit is voor de mens vaak juist de meest pijnlijke beleving. In de plaats daarvan heb je opeens begrip voor alles wat zich rond je afspeelt en heb je meer inzicht in de achtergronden en beweegredenen van degenen waarmee je te maken krijgt. Al is je inzicht niet zo volledig en scherp als bij de eerste techniek, je kunt ook zonder dat een behoorlijk hoog voertuig voor jou bereikbaar is, reeds zonder meer handelen en reageren in overeenstemming met de impulsen van de anderen. Zo kun je een mate van vrede vinden en voorkomen dat je te zeer wordt meegesleept.

Niet zonder reden heb ik “Kansen” als titel gekozen. Men heeft immers zo kansen te over om in deze tijd er geestelijk en mogelijk zelfs materieel er wat beter van te worden. Met enig inzicht en innerlijke vrede zul je juistere beslissingen kunnen nemen en geldt in veel mindere mate de drang, alle impulsen die je bereiken, zonder meer op te volgen. Je kunt je mogelijkheden dan ook beter berekenen. Wanneer u deelneemt aan een kansspel, dan blijkt al snel dat steeds weer één of twee getallen van de cijfers tussen 1 en 10 meer dan alle anderen getrokken worden in een bepaalde periode. Op het ogenblik zijn dit vooral de 7 en de 4. Toch bestaat er geen werkelijke voorkeur voor deze cijfers. Maar gezien de invloeden die heersen, de sequentie waarin men trekt, bestaat wel degelijk een grotere kans voor deze getallen om uit te komen. In je leven werk je wel niet met getallen, naar er zijn toch een aantal vaste factoren en invloeden die geheel je leven en werken beïnvloeden. Enkele daarvan zullen in een bepaalde periode uw gedrag meer dan normaal beïnvloeden, tenzij u zich daarvan bewust bent.

Zo kent u bv. de reïncarnatie-impuls. De reden waarom je incarneerde of bent gereïncarneerd blijft als onbewuste factor bepalend en conditionerend tijdens je gehele bestaan in de incarnatie.

Dan heb je ook als mens te maken met je opvoeding. In de tijd tussen uw 1ste en 18de à 20ste jaar zijn u een aantal denkbeelden en denkwijzen bijgebracht die, ook al zult u die later mogelijk bewust verwerpen, uw handelen en denken in zeer grote mate blijven beheersen.

Verder zijn er in elke mens een aantal zelfhandhavingsdriften. Hun aard en aantal lopen per individu uiteen, daar erfelijkheid positie en omgeving een grote rol hierbij spelen, maar het komt er over het algemeen wel op neer dat je een zekere erkenning van anderen eist en voor jezelf bepaalde zekerheden probeert te stellen.

Let wel: deze factoren hebben bij de beschaafde mens weinig of zelfs geheel niets met de feiten te maken. Want je interpretatie van de feiten en hun betekenis voor jou wordt grotendeels bepaald door innerlijke beelden die je door opvoeding, incarnatie-impuls e.d. ingelegd zijn.

Dan heeft elke mens een neiging tot beschouwen. De mens heeft de neiging om alles wat hij beleeft en denkt onder te brengen in een voor hem samenhangend geheel. Dus dat wat ik geloof en dat wat ik in mijn leven werkelijk ben en doe, worden – zelfs indien redelijk gezien er een zeer grote tegenstelling tussen bestaat – door het ik tot een voor eigen gevoel sluitend geheel gemaakt.

Dit geheel zal niet alleen bepalend zijn voor de emotionele waarde van alles wat je doet, maar gelijktijdig ook de ratio zo beïnvloeden, dat men alleen nog naar in een bepaalde richting wil denken en zelfs waarnemen. Al datgene wat niet past bij dit vreemde mengsel van emotie en ratio wordt verwaarloosd. Niet opzettelijk, maar men lijkt eenvoudig voor alle afwijkende gegevens en feiten doof en blind te zijn. Het is normaal, dat al deze invloeden gelijktijdig werkzaam zijn. Onder de huidige condities is het echter waarschijnlijk dat één of meer van deze factoren sterk op de voorgrond gaan treden.

Wanneer ik nu, zover dit mogelijk is, probeer na te gaan welke invloed onder de huidige omstandigheden het eerst naar voren dreigt te komen, zo blijkt dit de incarnatiedrift te zijn. Als tweede factor blijkt de nadruk overwegend te liggen op die vreemde combinatie van innerlijk denken of geloof en rede plus de daardoor bepaalde eenzijdigheden.

Wanneer je niet bewust weet, waarom je geïncarneerd bent, zul je wat deze eerste drift betreft in het duister tasten. Je kunt het misschien wel enigszins aanvoelen. Wie weet welke beslissingen men in eigen leven steeds weer heeft genomen zonder dat deze door feiten gerechtvaardigd waren en dus onredelijk, maar voor je eigen gevoel toch van het hoogste belang waren, zo kun je er mogelijk enig idee van krijgen, maar volledig zal het ook dan niet zijn.

Anders ligt het bij de vreemde mengeling van geloof of emotie en de ratio. Om daar inzicht in te verkrijgen, dien je je af te vragen wat je in feite gelooft of voelt. Probeer de inhoud van geloof en gevoelen zo concreet mogelijk voor uzelf te omschrijven. Vraag u vervolgens af hoe u leeft, wat u werkelijk doet, hoe u werkelijk leeft, wat uw houding is tegenover uw medemensen enz. Geef geen redenen voor uw gedrag, vergelijk alleen met uw geloof of uw gevoelens. Wanneer deze beiden niet in overeenstemming zijn, zelfs strijdig, is de kans erg groot dat u steeds weer door onredelijke impulsen van buitenaf sterk beïnvloed of zelfs in uw denken en handelen bepaald zult worden, zeker in deze dagen. U bent dan immers steeds weer bezig de feiten weg te verklaren die u niet passen op grond van uw geloof en gevoelen, dan wel steeds weer gevoel en geloof terzijde stellen om u, volgens eigen denken, aan de feiten te kunnen houden. Uw leven zal dan nooit werkelijk gelukkig zijn. Maar wanneer u eerlijk probeert beide kanten van uw wezen en leven afzonderlijk te bezien, zult u in ieder geval gaan begrijpen van welke kant van uw bewustzijn en van welke invloeden uit de geest de sterkste impulsen in gedrag en besef stammen. Je kunt dan vele strijdigheden voor jezelf en de wereld voorkomen door zodra je bemerkt dat je door emotie of geloof wordt gedreven, onmiddellijk te stoppen en met alle macht de feiten op te sommen die je kent en ziet. Ben je druk bezig dingen te doen zonder innerlijk daarbij betrokken te zijn, stop onmiddellijk en vraag je eerst af waarin je werkelijk en innerlijk gelooft, welke idealen je koestert. Op deze manier kunt u niet alleen strijdigheden in uzelf vermijden, maar u krijgt ook een vastere greep op uzelf binnen het kader van uw wereld. Dit betekent dat u niet zo snel volledig te beïnvloeden meer bent. Doe dit alles ook wanneer het verschil schijnbaar niet zo groot is of er niet op aan schijnt te komen. Kleine dingen kunnen tot grotere rampen voeren en dan kun je vaak niet meer stoppen.

Denk als voorbeeld aan twee kleine jongens: de een zegt tot de ander dat hij met een auto kan rijden. De ander gelooft het niet. Er staat een vrachtwagen met de sleuteltjes erop. Uitdaging: “laat dan eens zien wat je kunt. Stap dan in die wagen en rijdt eens een stuk.” Resultaat: een ernstig ongeluk. De wens groot te lijken, meer te kunnen en te zijn dan de ander, was bepalend. Het scheen alles zo simpel, maar het één voerde tot het andere tot op de duur geen uitweg meer bleef. Daarvoor moet je uitkijken. In deze periode heeft een enkel onoverlegd     reageren vaak een hele reeks gevolgen waaraan je je op de duur niet meer kunt onttrekken. Op een bepaald ogenblik zit je eenvoudig in de boot en moet je meevaren of je wilt of niet, ongeacht je wensen en gevoelens, ongeacht de moeilijke consequenties. Ik zou u graag de raad willen geven vooral voorzichtig te zijn bij het nemen van beslissingen, zelfs onbelangrijke, zodra deze voornamelijk anderen of dingen buiten uw eigen sfeer betreffen.

Indien het maar even mogelijk is, vraag u af of uw wijze van denken, uw idealen of geloof bij de beslissing geen grotere rol spelen dan de feiten, dan wel dat u omgekeerd alleen de feiten ziet en niet beseft wat uw denken en geloof t.a.v. de beslissing zijn. Door zo te reageren kunt u voorkomen dat u beslissingen neemt waarvan u later spijt krijgt, of u inlaat met zaken die u later beseft niet aan te kunnen. Een zekere overmoed en vanzelfsprekendheid wordt zo bestreden en als gevolg zal uw gevoel van machteloosheid sterk afnemen.

Kort en goed, wie uitkijkt wat hij doet en waarom, kan zijn kansen op elk gebied aanmerkelijk verbeteren. In deze tijden geldt dit nog veel meer dan anders. Vooral iemand die zeer impulsief reageert – wat in normale tijden ook vaak goed kan zijn – zal steeds weer in dwang- situaties terecht komen. Probeer dit ten koste van alles te voorkomen.

Wilt u uw kansen op stoffelijk gebied verbeteren – er zijn heel wat mensen die dit graag zouden doen – onthoud dan dat u op het ogenblik stoffelijk niets kunt bereiken dan volgens een geheel eigen en rationele weg. U moogt daarbij niet uitgaan van hetgeen u wenst, maar dient u steeds weer te baseren op alle feiten zoals die kenbaar buiten u en niet in u bestaan. Enig begrip voor eigen eenzijdigheid is hier ten zeerste dienstig voor het bepalen van een goed voortgaan.

De mens heeft echter ook een innerlijk wezen en beschikt gemeenlijk over enige innerlijke kracht. Nu de wereld van de geest zo dicht is genaderd tot uw wereld, zullen ook krachten vanuit die wereld gemakkelijker door uw wereld worden opgevangen.

Het volgende is geen geloof of bijgeloof, maar berust op aantoonbare gevolgen en feiten. Wanneer een voorwerp zich met een zeer hoge snelheid voortbeweegt, zal het afremmen daarvan veel meer kracht vragen dan bij eenzelfde voorwerp, dat zich met een geringere snelheid voortbeweegt. Beroeren beiden zich terwijl hun snelheid verschilt, dan wordt het snelste afgeremd, het langzaamste echter versneld: er wordt energie overgedragen van het ene voorwerp aan het andere.

Nu ligt de tijdsequentie in de sferen die uw wereld benaderen aanmerkelijk hoger dan in uw wereld. Wanneer wij in contact komen met die sferen terwijl wij ons in de juiste richting bewegen, zullen wij daaruit meer energie en tempo verkrijgen. Dit kan gunstig zijn. Om innerlijk dit peil te benaderen, is het belangrijk dat wij in onszelf een voorstelling dragen van iets wat hoger is dan wij zelf zijn. Daarbij dient het iets aangenaams, iets van lichtende aard te zijn voor ons. Dit betekent echter gemeenlijk een innerlijk je afstemmen op een hogere sfeer dan de uwe. Om de goede richting te bepalen, moet je een duidelijk beeld hebben van hetgeen je wilt, de situatie waarin je verkeert e.d.

Stel u in op een hoger vlak van bewustzijn en uw innerlijke krachten nemen dermate toe, dat het vaak hierdoor alleen mogelijk is uw materiële situatie te wijzigen. Kortom: kies uw bestemming steeds weer op grond van de feiten die u zo objectief mogelijk rond uzelf hebt vastgesteld, maar maak mede op grond van uw innerlijke toestand een keuze van doel en stel u daarop in, gebruik daarvoor na het je instellen op een geestelijke wereld of sfeer je geestelijke kracht dan.

Besef dat niet alle dingen op een gegeven ogenblik buiten u mogelijk zijn; ga uit van de feiten zover die u bekend zijn. Zijn er dan voor u meerdere mogelijkheden, laat u bij een keuze daartussen leiden door uw gevoel. In dit geval is dit de enige weg waardoor resultaten denkbaar zijn. Maar kies nooit voor iets waarbij de vrije wil van een ander in het geding komt of een ontwikkeling, die gezien de feiten onmogelijk schijnt, strijdig is met al uw ervaren tot op dat ogenblik. Stel u altijd de door u stoffelijk te volgen weg duidelijk voor op grond van de u bekende feiten. Probeer op eigen kracht, maar met gebruik van uw innerlijke krachten de eerste stappen zelfstandig te doen op de door u gekozen weg. U zult tot uw verbazing zien, dat de zaken zich sneller ontwikkelen en dat de materie u heel wat prettiger gezind is dan anders het geval zou zijn.

Mogelijk denkt u nu: ja, ja, maar waar is die kracht dan en wat heb ik er uiteindelijk aan? Luister een geestelijke wereld, ook wanneer dit een hogere is, kan niet alles zo overzien als u dit doet. Een geest, ook wanneer deze doorkomt zoals ik op dit ogenblik, kan niet alles geheel overzien en kan ook niet alles zonder meer zo formuleren dat het geheel voor u begrijpelijk is.

Krijgt u, zoals zeker mogelijk is, in deze tijd te doen met geesten, de geest, adviezen vanuit die geest, dan is het raadzaam niets letterlijk te nemen. Ook wanneer vanuit de geest u beloften gedaan worden, moogt u niet verwachten dat dezen onmiddellijk vervuld zullen worden.

Hebt u alles wel juist begrepen? Zijn de mogelijkheden of ontwikkelingen onder dan wel overschat? U weet het eenvoudig niet. Reken dus nergens op. Ga de feiten na.   En wel zonder met uw eigen wezen en wensen rekening te houden. Kijk dan eerst eens of een gegeven raad past binnen de menselijke mogelijkheden van het ogenblik, of een gegeven belofte niet te ver afwijkt van alle mogelijkheden die u op dit ogenblik erkennen kunt. Handel vervolgens in overeenstemming met uw waarnemingen. In vele gevallen zult u uw mogelijkheid om beter en prettiger te leven op deze wijze aanmerkelijk doen toenemen terwijl eventuele beloften en hun vervulling hierdoor niet gehinderd zullen worden.

En nu moet ik even een meer gebruikelijk verhaal citeren: De mens gelooft in vele gevallen niet of niet voldoende in de kracht die in hem bestaat. Dit blijkt zelfs wel bij de experimenten die wij zo nu en dan in bijeenkomsten als deze doorvoeren. Rond 3/4 van de mensen blijken wel enige werking of kracht te ervaren, nemen kracht op of wekken die zelfs in zich op. Dit is voor ons een gegeven feit. Er zullen er onder u zijn, die dit vanuit eigen beleving kunnen bevestigen.

Laat ons daarom eens heel eenvoudig denken: de wijze waarop geestelijke kracht in u wordt opgewekt, doet weinig ter zake, het gaat er maar om, dat die kracht beleefbaar is en dat deze volgens uw ervaren in uw contacten met uw wereld positief werkt. Dat is het enige waarop het aankomt. Dan kunt u elke methode van zelfsuggestie, geloof, gebed of wat dan ook gebruiken. Hebt u daarmee soms resultaat dan heeft het geen enkele zin dit voortaan terzijde te schuiven of te vervangen. Denk niet: wanneer ik door suggestie die kracht in mijzelf opwek, is die er niet werkelijk. Wanneer je kracht opwekt is de enige norm of je er ook iets mee kunt doen, Trouwens, altijd weer geldt dat de “proof of the pudding in the eating” ligt. Wanneer je krachten meent op te wekken in jezelf moet je er ook iets mee kunnen doen. Anders is alles niets waard. En zelfs wanneer het voor u werkt, dan geldt nog steeds: Wek die krachten alleen in u op wanneer u er ook een bestemming voor hebt. Kies dit doel zoveel mogelijk buiten uzelf. Elk projecteren van krachten in uzelf zonder meer is nl. onderworpen aan alle strijdigheden die in uw waak- en onderbewustzijn bestaan. U weet dan nooit, wat ervan terecht zal komen. Richt u echter de krachten buiten u, dan bent u beter in staat te visualiseren wat die kracht dient te zijn en wat zij zal moeten doen. Trouwens die kracht “passeert” u en residuen van die kracht blijven in uzelf berusten.

Dus door krachten in uzelf op te wekken en die dan in een zo concreet mogelijk benaderde wereld buiten u uit te stralen vergroot u in feite ook uw eigen geestelijke krachtreserves. De kans dat je met dergelijke krachten tot een aanmerkelijke verbetering van je eigen lichamelijke toestand komt wordt bv. aanmerkelijk groter wanneer je een ander probeert te genezen. En dan zoveel mogelijk zonder jezelf daarover verhalen te vertellen. Dus niet: de geest helpt hier, of: ik doe het hier. Volsta met de constatering dat het er is en dat het gebeurt.

In deze periode zal blijken dat de krachten die u uit de geest ontleent eveneens veel sterker zijn dan normaal. In de meeste gevallen zal immers die kracht via het astrale gebied worden opgenomen voor het levenslichaam en dan verder verwerkt. In enkele gevallen kan er overigens wel sprake zijn van krachten die direct vanuit een geestelijke wereld ontvangen worden, maar zo vaak komt dit bij mensen niet voor.

Hoe het ook zij, die krachten zijn op het ogenblik gemakkelijker te bereiken en kunnen altijd volgens uw eigen wezen en inzicht gebruikt worden zolang die niet in strijd is met de eigen geaardheid van de opgenomen kracht. Altijd geldt echter: door dergelijke krachten te gebruiken, vergroot u de krachtreserves van uw wezen. Hoe meer je krachten probeert op te nemen, hoe sneller dit ook zal gebeuren Altijd zal de kracht die je opneemt in overeenstemming zijn met je eigen wezen en daarnaast met de bedoeling waarmee je de kracht opneemt.

Besef dat het doel dat u aan de kracht die u uitstraalt geeft mede de werking van alle opgenomen krachten op en in uzelf zal bepalen. Ik tart hier het gevaar van een in herhalingen treden in de hoop dat u dit allen nu duidelijk is. Want ik probeer u duidelijk te maken dat u allen wel degelijk een mogelijkheid hebt om er in deze tijd wat meer van de maken dan anders. Stel dat uw kansen in het leven normaal 50-50 liggen, dan hebt u in deze periode zeker de kans om de verhouding te wijzigen tot 60- 40 in uw voordeel. Wat een aanmerkelijke afwijking betekent van het bij toevalsrekening als norm gestelde resultaat.

U kunt op het ogenblik de kansen in uw voordeel doen keren door gebruik te maken van de mogelijkheden die deze dagen bestaan. Ik kan zelfs ongeveer de toppen geven voor opname van krachten.

Bij het begin van mijn betoog heb ik u reeds duidelijk gemaakt dat mijn betoog niet geheel geestelijk of esoterisch is en toch ook niet kan worden gezien als niet actueel. Uw gehele wereld wordt immers beïnvloed. Wanneer die wereld nu geheel innerlijk bewust zou zijn, zou er overigens niet veel aan de hand zijn. Door innerlijke kracht te gebruiken, zou men dan allerhande inwerkingen kunnen elimineren en aan de andere kant, die invloeden kunnen versterken die opportuun zijn.

Maar ja, wie is in uw dagen bewust? Er zijn heel wat esoterici die zo esoterisch bewust proberen te worden dat zij in stoffelijke zin bijna bewusteloos worden. Daar heb je ook niet veel aan. Je moet nu eenmaal leven op aarde en werken met de mogelijkheden en middelen van die aarde. Maar je moet de kracht van binnen en het besef van eigen innerlijk wel gebruiken bij het hanteren van de materie.

Het is een soort kosmisch huwelijk, waarbij je daden het vrouwelijke element vormen en de kracht van ziel en geest het mannelijke element vertegenwoordigen: de innerlijke kracht bevrucht de uiterlijke mogelijkheden en brengen zo het feit tot stand. Zo bewust, zouden de feiten in uw wereld moeten ontstaan. In de praktijk is het echter zo dat de moeder zich van haar eigen kinderen pleegt af te wenden en dat de vader onbekend blijft. Wat zeker niet de bedoeling is van het leven op aarde.

Wie van u is op het ogenblik in staat om even stil te zijn en intens te denken: in mij is licht, in mij is God, in mij is de kracht? En dan ook dit als werkelijk te voelen? O, het is maar een vraag hoor. Maar meent u niet met mij dat u, door uw eigen innerlijk eens wat beter te bezien en de feiten eens wat eerlijker onder ogen te zien u een grote stap verder zou komen? En is het de moeite niet waard om dit te proberen, ook al zou het resultaat maar een heel klein stapje zijn, net genoeg om je eigen kansen iets te verbeteren en je innerlijk en je leven in de stofwereld een klein beetje meet tot elkaar te brengen?

Laat ons maar weer eens proberen met een suggestieve methode de zaak in orde te brengen. Wij hebben het al meer gedaan, maar schaden kan het in geen geval. Mogelijk helpt het u om een stapje te zetten en voelt u werkelijk iets.

En om te voorkomen dat ik zo dadelijk de sfeer moet breken, zeg ik u alvast het volgende: Wanneer ik erin slaag bij u inderdaad een innerlijk gevoel van warmte, licht, op te roepen moet u proberen daar iets van vast te houden door steeds weer te beseffen dat het er is en desnoods zo nu en dan even aan het experiment terug te denken. Zelfs wanneer u zo dadelijk weer naar huis gaat, toch zo nu en dan eraan blijven denken. Houd dit gevoel levend, het zal uw kansen aanmerkelijk verhogen, geloof mij. Het zal u daarnaast meer energie geven en zo in staat stellen, enkele perioden van algemene lusteloosheid gemakkelijker te overwinnen.

Zo, dat was het. Nu gaan wij experimenteren. Luister: als u mee wilt doen, zorg dat u gemakkelijk zit. U zit dus gemakkelijk. Doe uw ogen maar dicht als u zich zo beter meent te kunnen concentreren. U kunt ook gewoon naar het medium kijken of zoiets. Te zien is er wel niets, maar je hebt vaak baat van een punt dat je intens kunt fixeren.

Probeer nu eens intens te voelen wat er in je is. Probeer te voelen of er iets is van enige warmte, van enig licht, van enige vibratie in jezelf.

Waar u dit moet voelen? Een bepaald punt bestaat in feite in u niet. Maar zoek het maar in de buurt van uw hart. Dat is gemakkelijker. U kunt ook concentreren op uw voorhoofd, maar dan moet u wel geestelijk al wat verder zijn, wilt u daar extra nut van hebben.

Zo. Daar gaan wij dan in ernst: er is licht, ook in u… Probeer dat licht, de kracht, de warmte te voelen van datgene wat geestelijk in u bestaat. Niet zo concentreren op een: “nu moet ik het voelen”. Probeer gewoon eraan te denken als een voorstelling, een droom, een mooi beeld van een vlammetje dat in u brandt, een klein zonnetje dat u koestert. Beschouw uw oefening als geestelijk zonnebad.

Nu u daarmee bezig bent, haal ik een truc uit: ik ga nu uitstralen. Maar er is geen kracht die ik voort kan brengen die niet reeds in u bestaat. Het licht van de hoogste werelden, de kracht waar alles uit bestaat, is hier in u aanwezig. Uit dit licht, uit deze kracht, uit deze gloed van waarheid kunt u op elk ogenblik putten. U kunt daardoor begrijpen wat anders raadselachtig blijft. U kunt daardoor weten wat u moet doen. Uw wereld verandert niet, maar in u is licht, is kracht, is waarheid.

Dat deze waarheid, dit licht en deze kracht nu in uw leven ervaren worden. U zult ze ervaren. U staat ervoor open. U voelt in uzelf de trilling, de ontwikkeling van warmte ook. Dat wat u voelt, zult u onthouden. U zult altijd weer een beroep doen op de kracht in u en dit gevoel dan in uzelf op voelen komen. Daaruit zult u dan kunnen putten om juister en beter in uw eigen wereld licht, kracht en wijsheid te scheppen. U zult daardoor in uzelf sterker en wijzer zijn. U zult meer vrede kennen, ook wanneer uw wereld deze schijnbaar ontkent. Deze kracht, opgeroepen en bevestigd, heb ik in u wakker geroepen omdat datgene wat in u slaapt moge ontwaken en God moge spreken door de mens.

Dat is dan de proef. De één heeft meer gevoeld dan de ander. De één heeft het misschien wat vollediger ervaren dan de ander, enkelen hebben het voor zichzelf weggestopt omdat zij er wat bang voor zijn. Maar wanneer u maar iets hebt ervaren of later beseft wat u ervaren hebt, kunt u zich daarop voortaan beroepen.

Ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat de kansen niet altijd even gunstig liggen in deze tijd. Maar geestelijk zowel als stoffelijk kunt u de kansen doen keren, niet alleen voor uzelf, maar vaak ook voor anderen. Weiger niet dit te proberen. De poging is de moeite waard. En wanneer u dit doet, zult u ook ontdekken, dat u niet kunt geven zonder innerlijk meer te ontvangen dan u had durven verwachten.

image_pdf