Klank en Taal

26 februari 2013

De invloed van klanken op het menselijk lichaam en alles wat daar mee in verband houdt  was een van mijn grote interessepunten toen ik nog op deze aarde rondliep en daar aardig mee heb geëxperimenteerd. En sinds dat ik aan de andere kant zijn gekomen er ook verder ook ben blijven zoeken. Wees gerust, ik ga u geen zware kost verkopen vanavond, maar ik zal trachtten jullie toch de basis van klank voor de mens bij te brengen zodat u, wanneer u huiswaarts keert praktische zaken hebt die uzelf, zoals ik in mijn tijd ermee geëxperimenteerd heb, uzelf dus ook kunt mee experimenteren en ervaren welke invloed en mogelijkheden klanken op dit menselijk lichaam maar ook op het fijnstoffelijke en via de geest hebben.
Ik zou eerst en vooral willen beginnen met te zeggen dat klank op zich niet rechtstreeks inwerkt op het stoffelijke voertuig. Maar dat klanken inwerken via uw chakra’s. Dit is misschien minder gekend, maar klanken gaan vooral inwerken via de chakra’s, uw fijnstoffelijk lichaam en zo in twee richtingen: zowel geestelijk als dat het naar het stoffelijke gaat. En nu kunt u denken ja, maar er bestaan zovele klanken. Er bestaan zoveel vormen van geluid. Sta me toe dat ik deze avond het vooral houdt bij de klanken die iedereen van u het beste kent, namelijk de taal.
En nu kunt u denken, een taal, ja, dan spreken we. Daar kunnen we van alles met elkaar delen. Maar in oorsprong heb ik ontdekt – en het staat ook wel in de zeer oude geschriften – maar ik heb het zelf opgespoord en nagegaan, de eerste klank die op aarde door de primitieve mens naar voor is gebracht was: ‘IAO SABAO’. Waar men later wanneer u de Bijbel leest of de Veda’s of andere heilige geschriften die over het begin van de mensheid gaan, hoort zeggen dat het woord gesproken was of God sprak het woord, of het woord was er. ‘IAO SABAO’ betekent eigenlijk: een aanvoelen van trillingen die een invloed hebben op de gemoedsgestemdheid van de mens.
De primitieve mens in het begin, kende geen taal, kende alleen maar geluiden die zij uitstoten. En misschien bij toeval is deze klankcombinatie ontstaan en men heeft gaan aanvoelen, let wel ik zeg hier duidelijk, gaan aanvoelen dat dit een inwerking had en voor de meesten een geluksgevoel inwerking op het stoffelijke. En als ge dan verder gaat en ge onderzoekt de klanken verder, dan is dit niet zo onlogisch. Want wat hebben we kunnen vaststellen?
We hebben kunnen vaststellen dat bepaalde klanken zeer sterk resoneren met bepaalde chakra’s. Wanneer we de ‘A’ klank nemen onder de vorm van: ‘ha, ga, pa, ta’ zo, dan hebben we in de eerste plaats een sterke resonantie via het kruinchakra en op deze wijze een connectie met de geestenwereld en eigenaardig genoeg tezelfdertijd het stuitchakra, dus het minste chakra of het meeste stoffelijke. Deze twee chakra’s reageren zeer sterk op deze ‘A’ intonaties. Vervolgens kunnen we zeggen dat een klank zoals ‘O’ en dan kunnen we denken aan het oude Egyptische ‘tot’ dat in feite niet zo in eerste instantie werd uitgesproken maar vooral ‘toot’ werd uitgesproken. Maar die ‘tot’ zoals hij nu wordt omschreven komt overeen met ‘God’ of ‘God’. En die klank die laat ons zeggen een beetje verbasterde ‘O’ klank die zet rechtstreeks aan op uw borstchakrum, of sommigen noemen het hartcharum, maakt niet uit. Dan krijg je daar een gevoel, een zindering.
Wanneer je dan verder gaat bekijken dan krijg je bepaalde formules. Waar dat je zou kunnen zeggen: “eh, God sta mij bij”. U denkt in taal en u geeft daar een waarde aan. Maar de echte waarde ligt niet in de betekenis van de woorden. De echte waarde ligt hen in de klank, de ‘O’ en de ‘A’. En daar krijg je een samenvloeien van energieën en krachten die wanneer dit in een groter geheel wordt gebruikt, leiden tot in sommige gevallen een meer verheven gevoel en kan ook voor sommigen leiden tot een wisselwerking geest en stof. Wanneer we dan verder kijken dan zien we bijvoorbeeld dat we voor het keelkopchakra vooral de ‘E’ klanken kunnen gebruiken. ‘E – Aa’ dat soort zaken gaat zeer sterk daar op inwerken. Voor het miltchakrum zitten we met de klanken rond de ‘U’ zoals ‘ uu, nu, vuur, uur’. Die zaken gaan hun effect daar kunnen sorteren. En dan hebben we nog bijvoorbeeld de zuivere ‘O’ klanken, die zeer sterk kunnen inwerken op uw zonnevlecht-chakra. Maar dan meer de ‘O’ in zijn vorm van ‘Oh, OO’ en zo verder. En tenslotte nog, want anders zeg je, je hebt ze allemaal niet genoemd, het voorhoofd chakrum. Daar zien we dat vooral de ‘I’ een zeer grote rol kan spelen. Alle klanken rond ‘I’.
Als u dat weet dan hebt u eigenlijk een vertrekbasis van wat klank als invloed kan hebben. En dan begrijpt u dat wanneer de primitieve mens die nog geen taal kende de kreet: ‘IOOO SABAO’ uitstootte, dat die aardig wat energievelden van zijn nog zeer dierlijke primitieve lichaam, deed zinderen, in gang zette. En van daaruit, van deze basis is langzaam maar zeker, een ontwikkeling gekomen, de ene weg was de taal waardoor de mens via klanken aan elkaar iets kon duidelijk maken, maar langs de andere kant had je de magiër, die zich niet zozeer interesseerde aan wat er met klanken werd verteld maar welke invloed deze klanken in een juiste positie, in een juiste combinatie, konden doen of veroorzaken. En dan wordt het interessant.
Want we zien bijvoorbeeld dat in het oude Egypte en het oude Assyrië er aardig wat klanken aan elkaar werden geregen om bepaalde, in vele gevallen ging het vooral medisch, resultaten te behalen. Medisch moet u hier erg magisch ook bekijken. Men kende geen medische wereld zoals de jouwe. Maar men behaalde resultaten.
Het gekke van de zaak is dat men later vooral wanneer ik dan spring naar de middeleeuwen, wel vele formules kende maar dat de meeste dus niet begrepen wat deze formules eigenlijk inhielden. Men ging ze trachten te vertalen. Men ging trachten te begrijpen wat er gezegd werd. En daar liep het natuurlijk helemaal fout. Want het ging niet bij deze oude volkeren om wat er gezegd werd, om resultaat te halen in de procedure, het ging er hem om, om de juiste klankcombinaties naar voor te brengen.
En zo zijn daar van alle mogelijke formules  Theosophiora, dan kun je zeggen van wat is dat? Een reclame voor waspoeder in de moderne tijd? Nee. Maar je moet het gaan bekijken volgens klankgroep. En dan zie je dat daar een ‘Theo’ inzit, dat daar een ‘A’ in voortkomt, dat een ‘E’ in voorkomt en dat in combinatie wanneer dit uitgesproken wordt, leidt tot een bepaalde trilling die in het fijnstoffelijke een reactie veroorzaakt. ‘Jehova’ u allen gekend. Niet zo een oude naam. Maar ook ‘Je-ho-va’ gaat wanneer het juist uitgesproken wordt en juist gebruikt wordt, reacties geven die voor de mens van groot belang kunnen zijn.
En we zien dit door de eeuwen heen, krijg je een groep van mensen die begrijpen waar het om gaat. Maar je krijgt ook een zeer grote groep die het gaat gebruiken zonder er enig begrip van te hebben.
Wanneer we kijken naar uw religies dan zien we dat zij van alle klanknamen gaan gebruiken, dat zij gaan beginnen melodieën op te bouwen, dat zij gaan zingen en zo verder en zij hechten waarden en belang aan het inhoudelijke. Zij begrijpen niet dat, dat inhoudelijke eigenlijk geen enkele meerwaarde geeft. Ik zou hier een voorbeeld kunnen aanhalen. In het gregoriaans hebt u aardig wat gezang. U hebt in het gregoriaans bijvoorbeeld een ‘Ave Maria’. Wanneer je ze dat hoort zingen dan klinkt dat heel mooi. Maar de minste van degene die het zingen begrijpen of weten wat zij eigenlijk ingang zetten.
En misschien is het jullie ooit opgevallen dat wanneer men iets lanceert met gregoriaanse gezangen dat dat meestal een hit wordt. Hebt u zich al ooit afgevraagd waarom? Zoals, als ik het goed voor heb, een aantal jaar geleden daar een Beiers klooster of een Oostenrijks klooster ineens die gezangen lanceert, werd een wereld tophit. Een paar jaar ervoor, waren er andere groepen die hetzelfde deden, ook opeens een tophit. U staat daar niet bij stil. Maar waarom is dat? Omdat wanneer dit gespeeld wordt, bepaalde zinderingen, laat het mij zo uitdrukken, bepaalde trillingen bij de mens bepaalde emoties gaan oproepen, gaan vrijmaken. Voor zeer velen zou je zelfs kunnen zeggen: geeft het een kracht, geeft het een gevoel van gezondheid, geluk en zo verder.
U kunt dat soms meemaken bij bijvoorbeeld populaire songs. Er zijn bepaalde liederen dat je zou zeggen, als je die inhoud bekijkt, daar zit niets in. Wat zegt dat nu? En toch wordt dat plots van de ene moment op de andere een hit. U kent daar allemaal wel voorbeelden van. Maar u moet dan eens nagaan waarom, wat spreekt daarin aan? De melodie? Heel weinig. Maar wanneer u nagaat hoe de klanken op elkaar volgen en dikwijls in welk ritme die klanken elkaar volgen, dan krijg je wel dat via het fijnstoffelijke en ook via de astrale wereld een zeer sterke invloed op de mens plaatsgrijpt. Het grote probleem in deze tijd is dat men dat totaal vergeten is, dat men er weinig van weet en dat juist in vele gevallen deze zaken totaal verkeerd worden aangewend.
In de tijd die u nu leeft, en ik volg dat zo een beetje, ik bestudeer dat, dan kan ik zeggen dat het meeste van hetgeen wat op klankgebied geproduceerd wordt de mens eigenlijk afleidt naar het duister. In vele gevallen zeer veel disharmonieën creëert. Uitzonderingen daargelaten. Maar het meeste wat op het ogenblik geproduceerd wordt, en u moet het maar eens nagaan, in uw maatschappij hoe op concerten en wat u allemaal op het ogenblik samenstelt om maar lawaai te maken, hoe mensen meegezogen worden. Hoe het aanzet tot extravagantie. En bijvoorbeeld ook hoe het aanzet tot ongecontroleerd consumeren van stimulerende middelen en zo verder. Alcohol, drugs, noem maar. Men doet zaken en men verhoudt zich, wanneer deze klanken er niet zouden zijn, dat men dit nooit zou doen.
Men vergeet daarbij dat bij zulke bijeenkomsten heel veel negatieve zaken in het lichaam zelf, in gang wordt gezet. Daardoor krijg je achteraf ook meestal zaken die onverklaarbaar worden. Maar goed. Ik blijf liever bij hetgeen wat wij eigenlijk met deze klanken kunnen. Heel veel.
Wanneer we beseffen dat bepaalde klanken invloeden hebben op ons, dan kunnen we deze klanken aanwenden bijvoorbeeld tijdens de meditatie. We kunnen voor ons zelf gaan uitzoeken welke klankcombinatie ons het beste ligt. En van daaruit andere contacten leggen. Er bestaat op het ogenblik een lamaïstische strekking, een school in Azië, waar de leerlingen gedurende heel lange tijd allerlei klanken moeten produceren. En de bedoeling is dat zij op een bepaald ogenblik een klank vinden die hun schedel zogezegd, je moet het een beetje met zout nemen, maar goed, zou openen waardoor er een zuivere verbinding met de geestenwereld mogelijk is. En men gaat daar zelfs dan zover in beeldvorming dat men een soort riet plaatst in de opening waardoor de wisselwerking kan ontstaan. Goed. Dit is natuurlijk een grote beeldspraak maar het houdt wel in dat men de leerlingen in dat lamaïstische gebeuren bijbrengt dat wanneer zij voor zichzelf de juiste tonen vinden, de juiste klanken vinden, zij wel degelijk in harmonie kunnen komen met eerstens hun eigen ziel, zo wordt het omschreven, en tweedes de hogere werelden. En in die harmonie ontvangen zij dan, bij wijze van spreken, lering. Lering die hen dan weer verder brengt in hun bestaan. Ik vraag nu niet aan jullie van ga dat ook eens proberen. Ik heb dit enkel als voorbeeld aangehaald dat, dat heden ten dage, in Azië nog zeker aan de orde is.
Maar waar ik naartoe wil, is het volgende: U kunt voor uzelf via de klank gaan uitzoeken welke klank voor u het meest harmonische, het meest aanspreekt, u het best doet voelen. En door deze klank steeds weer te herhalen tot dat zij de juiste voor u, want dit is persoonlijk, voor u de juiste intonatie heeft, dan hebt u daar een prachtig werkinstrument. Dan hebt u daar eigenlijk een vorm van harmonie die een kracht is, een wisselwerking is, sta me toe te zeggen tussen het hogere en uzelf. Dat is niet onbelangrijk voor een groep die graag met krachten en energieën op een positieve manier te werk gaat.
U kunt op deze wijze bijvoorbeeld ook gaan vaststellen welke klanken er bijvoorbeeld het best zijn om, sta me toe te zeggen, uw appelboom een goede oogst te laten geven. U lacht. Maar er zijn proeven gedaan. Bijvoorbeeld in India. En u zou dat kunnen opzoeken want het heeft in wetenschappelijke of hoe dat u dat noemt, tijdschriften gestaan, waar men bij een veld met granen een fluitist plaatste, die gedurende de periode dat het graan ontwikkelde, ontkiemde, groeide, tot de oogst rijp was, er dagelijks een fluitconcert van enkele uren gaf.
Het zijn de westerlingen die vastgesteld hebben dat door dit gebeuren dat veld een veel snellere, betere en vollere oogst gaf dan de velden waar dit niet gebeurde. En de westerling zou de westerling niet zijn als hij daar geen verdienste in zag. En wat gebeurde er? Men experimenteerde met een tweede veld en een tweede fluitist. Die bracht er niks van terecht. Alhoewel de man zijn best deed.
Maar het grote verschil was dat de eerste fluitist gebruikte melodieën van de Veda’s. Van de Veden. Gewijde melodieën. De man was een overtuigd Hindoe, en hij speelde vanuit zijn heilige overtuiging deze zeer oude melodieën. De tweede fluitist was een jonge kerel die moderne melodieën speelde. Het gevolg was dat er helemaal geen beter resultaat was. Want deze moderne melodieën hadden geen afstemming. Integendeel, gaven door hetgeen wat gebracht werd aan klanken meer een chaos. En dit is een voordeel en als u het wilt opzoeken u zult dat kunnen terugvinden, ik denk dat het experiment gebeurd is begin de jaren 1960, in die periode. Het is vastgelegd.
Ik wil maar zeggen: u kunt wanneer u op de juiste wijze vertrekt met het gebruik van de juiste klanken, – om terug te komen op het voorbeeld van mijn appelboom – wanneer deze gaat bloeien door de juiste klank te geven als het ware de bloesem te laten openen. U kunt dit ook naar dieren toe doen. Dieren reageren ook op een zelfde wijze als de mens op klanken. Soms nog vele sterker. Maar goed.
Laat mij nu even terugkomen naar het praktische. Wanneer u kijkt naar de religies dan ziet u in de religies dikwijls dat gebeden herhaald worden en herhaald worden. Mensen staan daar niet meer bij stil. En wanneer dit in een groep gebeurt dan zijn er nogal eens die daar rustig mee in slaap vallen. Omdat men eigenlijk vergeten is wat de ware betekenis is van het ritme en de klank van deze gebeden. Men gaat ervan uit dat wanneer men een bepaald gebed uitspreekt dat het van belang is dat de woorden begrepen worden – om het zo te zeggen – toch in deze tijd. Honderd jaar terug was het niet want dan was het meest allemaal in het Latijn hier en dat konden de minste mensen verstaan maar dat had dan toch een meerwaarde in die zin dat zij zich focusten op de klanken waardoor er meer wonderen konden geschieden dan op het ogenblik mogelijk is met hetzelfde in uw eigen taal te horen. Want dit is doods. Daar is meestal geen enkel resultaten uit.
Wanneer u denkt dat bijvoorbeeld godennamen die op het ogenblik nog in een gebruik zijn, dat deze zomaar gevormd zijn, vergeet het. Goden namen zoals Adonaï, Tetagrammaton, Eloachim, Malchut, noemt maar op. Er zijn er zovelen. Zij zijn allen ontstaan vanuit de oerklanken. Zij zijn ontstaan vanuit zoekers die in combinatie van klanken deze namen hebben gevormd. Wanneer u bijvoorbeeld een naam zoals Adonaï uitspreekt dan geeft dit een invloed. Maar u kan dat op verschillende wijzen uitspreken en elke wijze dat je het uitspreekt zal een andere werking hebben. Nu interessant voor het individu is: van uit te zoeken welke wijze van uitspraak het meeste kracht, het meeste harmonie voor hem of haar realiseert. En komt het er dan op aan dat het die naam is? Nee.
Het kan evengoed bijvoorbeeld zijn dat iemand zich heel goed voelt bij bijvoorbeeld de naam Michael, een aartsengelnaam. Maar hebt u al eens ontleed hoe die is samengesteld? Michael. Let op, Michael is een naam die al even oud is als bij wijze van spreken de mensheid. Het is een combinatie van contact leggen, aanvoelen, via het voorhoofdchakra, het kruinchakra en het borstchakrum. Het is een naam die ontstaan is vanuit zoekers om een geheel te maken dat in een uitspraak zou kunnen werken. En er zullen er zijn die heden ten dage met deze naam komen tot een zeer sterke krachtswerking. Anderen zullen bijvoorbeeld een naam zoals Eloachim nodig hebben. Waar de zindering weer iets anders ligt.
Verder kun je hebben dat je niet kunt blijven bij een naam maar dat je een bepaalde formule voor u kan opbouwen, een formule die voor u het meest evenwichtige is. En dan gaat ge dikwijls krijgen dat wanneer je een formule gebruikt en anderen horen het, dat zij zich afvragen: maar wat zeg je nou? Je hoeft daar geen vertaling voor te geven. De meeste magische formules die zeer sterk werken en die reeds eeuwen en eeuwen, zelfs duizenden jaren bestaan, kun je niet vertalen. Maar hebben, eerstens een waarde omdat zij een klanksamenspel zijn en tweedes, omdat zij door het gebruik door de tijd heen, zulke sterke lading hebben gekregen dat zij door degene die die klanken uitspreekt telkens weer opnieuw in een volle kracht komen.
U hebt misschien al opgemerkt dat in sommige van jullie bijeenkomsten – en ik denk dan vooral bijeenkomsten van de zonnewende en zo verder, op de Wessac – dat de celebrant daar dikwijls woorden uitspreekt die u helemaal niet begrijpt. Dat zijn woorden die eigenlijk puur fonetisch zijn, dus puur klank zijn. En van daaruit dus een zeer sterke inwerking hebben op u. En we kunnen deze lijnen verder doortrekken.
In magie kun je via het juiste gebruik van de klanken enerzijds zaken oproepen anderzijds zaken blokkeren. U kunt via de klank een tweede werkelijkheid opbouwen die zich voor u op de eerste plaats komt stellen en u zo voort helpt. Maar, u kunt wanneer u verkeerd aan de slag gaat, juist het omgekeerde bereiken.
U kunt met het verkeerd gebruiken van uw klanken u ziek maken. U kunt de chaos over u halen. Daar moet je wel mee opletten. Wanneer je aanvoelt dat een bepaalde klank – en ik blijf nog steeds bij de taal of een bepaalde melodie – u niet ligt, dat zijt u best dat u zich daar tegen afschermt. Dat u zich onmiddellijk dus, als het ware, onder een soort lichtbokaal plaatst of zoals u het geleerd hebt een lichtcocon, maakt niet uit. En u bent op het ogenblik dikwijls in contact met klanken, met melodieën, die oorzaak zijn dat zaken misgaan.
U staat er niet bij stil want u leeft op het ogenblik in een wereld en ik ben blij dat ik er niet in moet rondlopen waar lawaai, want dat noem ik dan zo, ik noem het geen klanken meer maar lawaai overweldigend is en bijna overal aanwezig. Wanneer ik zo rond mij kijk dan merk ik op dat er, waar je ook gaat, in de bebouwde zones overal klanken zijn. Maar wanneer u zich verplaatst in jullie voertuigen zijn er meestal klanken. U staat er niet bij stil bijvoorbeeld dat bepaalde melodieën oorzaak kunnen zijn dat u niet juist meer functioneert tijdens het besturen van uw voertuig. Gek hé. Maar waarom denkt u dat er zoveel ongecontroleerde ongelukken kunnen gebeuren? Waarom denkt u dat verkeersagressie overal toeneemt? Waarom denkt uzelf dat gewone agressie plots rond zich heen grijpt?
Wanneer je het merendeel van de jongere moderne mensen ziet rondlopen met continu melodieën die afgespeeld worden – via alle mogelijke apparaten die ze op hun oren zetten – beseffen ze niet wat ze eigenlijk veroorzaken. En dan staat men ervan verbaasd in uw maatschappij dat er plots overal agressie opduikt. Veel van de melodieën die een hit worden zijn zeer chaotisch. Veroorzaken storingen in, sta me toe te zeggen, de hersenwerking doordat de energiebanen van de chakra’s en de chakra’s zelf daardoor hun werking niet meer kunnen naar behoren uitvoeren, met alle gevolgen van dien.
In onze tijd of mijn tijd, ik zal het zo zeggen, dan spreek ik van mijn laatste stoffelijke bestaan van 1700 en zo veel, wanneer wij ten strijde trokken – ja we vochten af en toe wel een keer, anders dan nu – dan werden er ook klanken gebruikt. Er werden strijdliederen gezongen die maakte dat iedereen in een bepaalde stemming kwam. Er werden trommels geroffeld. Dat ook. Maar het waren vooral de kreten die gebruikt werden, die iedereen in een bepaalde stemming bracht zodat men er zonder moeite met de blanke sabel, om het zo te zeggen, op los ging. En zolang dat dit met gewoon sabelgekletter was, was dit nog aangenaam. Het was minder aangenaam wanneer de vuurwapens er zich in gingen moeien. Maar goed tot daar toe.
Ik wil maar zeggen je kon een gans leger in een bepaalde stemming krijgen, duizenden soldaten, gewoon door de opdracht te geven van een bepaalde kreet, van een bepaalde uitspraak, te laten uitvoeren. Men kende daar vroeger veel meer van dan nu. De laatste die daar heel handig in is geweest is die kerel met zijn snor in vorige eeuw. Die kon dat ook heel goed. Die manipuleerde ook zeer sterk met geluid. Hij wist het misschien zelf niet maar hij had het wel in zich.
Dus, als ik zo kort mag samenvatten, wat ik jullie hier vanavond heb gebracht, is dat je door klanken heel sterk beïnvloed wordt. En dat wanneer je voor uzelf wil komen tot een zo harmonisch mogelijk functioneren, zowel stoffelijk als geestelijk, dat het eigenlijk bijna noodzakelijk is, vanuit mijn standpunt zeg ik dit, trachten te ontdekken welke klanken u het meest aanspreken, u het beste gevoel geven, u zich ja, gelukkig laten voelen, harmonisch laten voelen. Want als u dat weet dan kunt u via die weg niet alleen geestelijk en fijnstoffelijk, aardig wat resultaten boeken. Maar bent u ook in staat om uw fysieke lichaam betere evenwichten te geven. Bent u in staat om bijvoorbeeld zoals heden ten dagen, het terug een beetje grieperig is, deze zaken tegen te houden, zelfs om te leiden om het zo te zeggen, of af te bouwen. Juist door de juiste klanken op de juiste wijze in uw lichaam te laten weerklinken.
U mag niet vergeten klank is een trilling en uw ganse systeem, stoffelijk, ook fijnstoffelijk, maar stoffelijk in dit geval, is gebaseerd op trilling. Deze trilling zou je kunnen omschrijven, stoffelijk als een vorm van elektriciteit, een vorm van energie. Elektrische energie die elke cel doet functioneren. En als je het zo bekijkt dan kun je met de juiste koppelingen aardig wat bereiken. Let wel op.
Maar hier ga ik vanavond niet verder op in: dat je wat betreft klanken die opgewekt worden door instrumenten, dat je daar in oplet dat deze u niet het gevoel geven van spanning, van irritatie. Want we zien nogal dikwijls, dat in deze maatschappij alle mogelijke klanken gebruikt worden om zogezegd invloed uit te oefenen op de mens. De meeste klanken geven een verkeerde invloed af. Ook omdat men ervan uitgaat dat wanneer men een klank mechanisch opwekt, dat deze voor ieder dezelfde invloed zal hebben.
Niets is minder waar. Klanken die mechanisch worden opgewekt, verschillen qua invloed voor ieder persoon. Je zou kunnen opdelen in vier grote typologieën waar je de mensheid ook in kan opdelen. Degenen die aarde gericht zijn, lucht, water, vuur. En naargelang de klanken kunnen deze een serieuze invloed hebben. Zij kunnen en zij doen dit regelmatig de bron zijn van dus woekeringen in het lichaam. Dat cellen zich daartegen afzetten en beginnen te produceren omdat zij deze zinderingen, deze trillingen niet wensen. En zo creëert je dikwijls, zonder dat men het beseft, aardig wat werk voor uw geneeskunde. De mens staat er te weinig bij stil. Enerzijds omdat men er te ver vanaf is geweken door uw moderne maatschappij. Maar de inwerking van klanken blijft.
En daarom zou ik jullie voorstellen van in de komende 14 dagen eens rustig, voor uzelf, te experimenteren. Te experimenteren in die zin dat u bijvoorbeeld met gewoon klinkers, in meditatie uit te spreken, onder verschillende klanken, bijvoorbeeld “A”, “A”, “Aa”, “A” ‘Pa”, ’Boe”, “Web”, noem maar op, dat u tracht aan te voelen: wat zegt mij dit? “ Uu, Ee, OO” “Iii, Ee, Bb, Cc, Ee, Oo”. Gewoon. U doet dat niet als anderen dat horen want ja, dan denken ze dat er ergens een vijs los zit, in deze tijd. Maar het is van belang dat je het probeert. Want juist door het te proberen, ga je aanvoelen van A dat ligt mij. Hier kan ik iets mee. En eens dat je de klank gevonden hebt, die u het beste ligt, waarvan je aanvoelt dat is nu eigenlijk mijn klank, dan ga je deze herhalen en herhalen. En dan ga je in die herhaling steeds verder doordringen in het gevoelen dat dit opwekt.
En van daaruit probeer je dan met kracht en harmonie te werken. Je zal zien dat dit, ik zal het zo zeggen, zaken veroorzaakt voor u, die positief zijn die u nooit had kunnen inschatten. En hoe komt dat? Wel heel simpel. Op het ogenblik, stel u voor: U gebruikt de ‘tot’ klank of ‘O’ en ze ligt u, dan krijgt u: dat eerstes uw lichaam zich harmoniseert maar ook, dat  de rondom u harmonischen die gekoppeld zijn aan die klank tot u haalt. Dat wil zeggen: niet alleen wat heden ten dagen rondom u aanwezig is maar u haalt alles vanuit het ganse bestaan, sta mij toe te zeggen, de ganse kosmos die rond die klank gevormd is in positieve zin naar u. Van op het ogenblik dat, dat geheel zich bij u vormt, kunt u daarin brengen wat voor u op dat moment een noodzaak is of een noodzakelijke ontwikkeling en zo verder.
U kunt vanuit die kracht anderen bijstaan, anderen helpen. U kunt vanuit die kracht zaken realiseren. U kunt vanuit die kracht bij wijze van spreken een tophit maken die rond de wereld gaat. Maar ik zou het u niet raden want dan heb je achteraf meer miserie dan wat anders. Maar het is mogelijk. Het is er in aanwezig. De kracht van de klank gaat veel verder dan dat u met uw taal kan bereiken. En het moet heus niet iets zijn dat begrijpelijk is. Het kan best een aaneenkoppeling zijn van klanken die voor u het meest harmonische zijn en die totaal, in taalvorm, niets zeggende zijn.
Ja, ik heb jullie vanavond aardig wat gegeven. Ga er mee aan de slag. En je zal zien je kunt er aardig resultaat mee bereiken. Wanneer u deze kennis koppelt aan hetgeen wat u in de vorige lessen al hebt gekregen ( januari 2013 ), dan krijgt u al een aardig pakketje waar u wat met bent. En langzaam maar zeker, zult u zo tot de overtuiging kunnen komen dat je als stofmens aardig wat meer kan realiseren dan dat je tot op heden zelf geloofde. En zo kun je heel rustig de beperkingen die de stof, u tot op heden, steeds heeft opgelegd gaan achterwege laten en werkelijk gaan in uw leven voor wat je als belangrijk aanvoelt. En dat is in deze veranderlijke tijden zeker niet te onderschatten. Een mens die doorheeft dat hij meer is dan gewoon maar dat pionneke op dat schaakbord. Een mens die doorheeft dat hij over meer mogelijkheden beschikt dan dat hem ooit is verteld door zijn medemens.

Vragen

 * Bij de meditatie is het alsof ik door een rode/oranje straal vlieg. Ik krijg zeer duidelijke beelden door. Moet ik hieruit concluderen dat rood mijn straal is?

Wanneer u tijdens meditatie steeds weer rood als kleur waarneemt dan betekent dit dat er ergens een strijd aanwezig is. Het is misschien dan interessant na te gaan wat de beelden die doorkomen aan betekenis hebben. Rood is nu eenmaal een kleur die niet alleen strijd kan aanduiden maar die ook een aanduiding kan zijn dat door de strijd er een bepaald resultaat zou moeten kunnen verkregen worden. Dus als ik de raad mag geven, ga heel goed na wat er in deze meditaties uiteindelijk steeds weer naar voor komt. En als u het alleen niet kunt plaatsen durf er met anderen over te spreken en raad te vragen.

* Bepaalt iemands zonneteken in de horoscoop of iemand een aarde, water, lucht of vuurteken is, of wordt dit bepaald door de optelsom van planeten en andere belangrijke punten in de tekens van de horoscoop?

Kijk. Je kunt alles zo ingewikkeld mogelijk maken of je kunt het eenvoudig houden. De grote lijnen waar in de mens geplaatst wordt bij zijn geboorte, behoren ook dus de vier elementalen om het zo te zeggen. Wanneer je geboren wordt onder een bepaald teken dan is daar een elementaal aan gekoppeld. Nu kan het zijn dat bijvoorbeeld je op een overgang zit. Dan is het mogelijk dat een ander elementaal bijvoorbeeld meer invloed gaat hebben dan het elementaal dat in eerste instantie dus uw elementaal zal zijn. Maar dat is niet zo moeilijk vast te stellen. Daarom hebt u heus geen moeilijke astrologische berekeningen voor nodig. Alhoewel in deze tijd met jullie moderne technologie is een druk op de knop voldoende om iets vast te stellen.
Maar in wezen is het zo dat de persoon zelf wanneer hij een beetje aandacht wil geven aan zijn aanvoelen, heel goed kan vaststellen welk elementaal op dat ogenblik hem het meeste ligt. In vele gevallen,  zal zo een vaststellen heel simpel zijn. En zult je opmerken dat, stel dat er een keuze moet gemaakt worden, laat ons zeggen tussen water en vuur, dan zult je heel gemakkelijk kunnen vaststellen of vuur jouw elementaal is aan de hand van allerlei gevoeligheden rondom warmte, zon, vuur of dat water uw elementaal is op dezelfde wijze. De gevoeligheid naar alles wat met beweging te maken heeft. Want water is als elementaal vooral beweging, vloeibaarheid.

* Van incarnatie tot incarnatie verschilt de kleurenstraal. Kan iemand tijdens zijn incarnatie van kleurenstraal veranderen bv. omdat de geest nieuwe ervaringen wil opdoen?

Hier is een kleine fout van de vraagsteller. Het is niet de geest. Maar wat wel kan is: dat je vertrekkende vanuit een kleur je in uw stoffelijk bestaan daar voldoende ervaring opdoet. Maar een ervaring die niet kan omschreven worden als kennis maar wel als gevoel. En dat vanuit deze ervaring de geest beslist van het lichaam verder te gebruiken om nog een tweede ervaring op te doen. De kans is ook zo dat de geest zegt: wanneer de ene ervaring in de ene straal voltrokken is dat het voor hem voldoende is en dat hij het lichaam loslaat. Dan krijg je de overstap naar ons. Maar het kan zijn dat de geest zegt: dat lichaam is handig, ik kan hier nog een tweede ervaring of soms een derde ervaring opdoen. En dan gaat het stoffelijk bestaan verder en effectief dan ga je met een andere straal als hoofdinvloed op het stoffelijke voertuig te maken hebben.
Maar dat houdt in wanneer dit gebeurt dan ook de stoffelijke persoonlijkheid zeer sterke veranderingen ondergaan. En dan zult je opmerken dat in de maatschappij deze persoon plots een totale ommekeer maakt waar dat het entourage van de persoon zal zeggen: of er klopt iets niet, die man of die vrouw is een kwint kwijt. Of ze zeggen: wat een intelligente persoonlijkheid. Maar de verandering zal dan zeer opvallend zijn. Meestal zien we dan ook dat de omgeving waar de persoon in leeft totaal gewijzigd worden.

* Kan het zijn dat iemand bij een bijna doodervaring van straal wisselt? Dat dat een aanwijzing is?

Een bijna doodervaring heeft weinig met straalwisseling te maken. Een bijna doodervaring heeft alles te maken met de werking van de hersenen die op dat ogenblik aanvoelen dat er iets fout aan het gaan is. En dan krijg je dus de fameuze beelden die achteraf door de mensen naar voor worden gebracht van: ik ging door een tunnel of ik zag het licht of dit of dat. Dit is, en misschien is dit niet aangenaam om horen, maar puur een stoffelijke ervaring. De geest op dat ogenblik is in sommige gevallen wel degelijk aan onze zijde bezig, met bepaalde soms leringen op te doen, soms zaken af te wegen en zo verder. En het hangt af van wat de geest nog aan mogelijkheden ziet in dat voertuig of dat hij het contact aanhoudt want het is er nog altijd. De koord is hoegenaamd niet gebroken of dat hij de koord breekt. En dan is het leven beëindigd.

* Behoort bruin en bordeaux tot een straal?

Bruin en bordeaux zou je kunnen zeggen dat het behoort tot de nuances van rood. Bruin is zeker geen positief gegeven. En wanneer iemand zeer sterk gehecht is aan bruin dan kunnen we enkel de raad geven van: toch eens goed uw eigen leven in ogenschouw te nemen. Bordeaux is nogal voor mensen die zeer snel in de wiek geschoten zijn. Ook daar zouden we kunnen zeggen: let een beetje op.

* U sprak over de klank A geestelijk verwijzend naar de kruinchakra, stoffelijk naar de stuitchakra. Is mijn aanvoelen juist dat via deze stoffelijke weg de leerscholen leiden naar de geestelijke A.

Eerstens, lieve vrienden, nogmaals ik heb dit niet verteld. Het heeft de broeder in het eerste gedeelte – en ik moet zeggen dat was toch al een geest van een aardig niveau, hoger dan het mijne – heeft dit naar voor gebracht. Maar wat ik wel kan antwoorden op uw vraag is: dat in de kosmos is alles één. Is alles in evenwicht. En wanneer – en in dit geval is het mooi duidelijk – de klank zowel het hoogste, dus het kruinchakra voor de mens, als het laagste het stuitchakra, kan beïnvloeden dan wil dat zeggen dat daar de balans in zitten.
Dat wil zeggen dat wanneer je in de stof bent, je maar geestelijk verder kunt komen wanneer ook dat stoffelijk mee evolueert. Dat is het mooie. Alles zal in evenwicht evolueren. En dat zien we dikwijls. Hoe het evenwicht zit: is iets anders. Het is niet zo dat alles rozengeur is in de stof. Maar het is wel zo dat hoe verder je geestelijk gaat, hoe sterker ook de evolutie in de stof is. En dit kan in beide richtingen gaan. En dat is soms moeilijk voor de mens te begrijpen, maar het is zo. Door deze beide richtingen die ontwikkelen krijg je meer mogelijkheden. Dus het is wel degelijk zo de hoge geestelijke “A” om het zo te zeggen is gekoppeld aan dus de “A” van de stof, van de pure emotie van het stuitchakra. En beiden zullen gezamenlijk in evolutie gaan. En moest dat niet zo zijn dan wil ik er kort aan toevoegen dan zal ofwel de persoon helemaal kierewiet worden, om het zo te zeggen, of hij zou heel snel naar onze zijde komen. Het is nou eenmaal niet mogelijk hoge geestelijke toppen te scheren en stoffelijk stil te staan.

* Wat met de tweeklanken zoals ui, oe, aum….?

Ik kan daar wel op zeggen dat, wat u daar vraagt, die gecombineerde klanken, dat zij ook binnen het gebrachte horen. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld, dat de “oe” heel gemakkelijk kan gekoppeld worden aan dus uw hartchakra en tegelijkertijd aan uw keel-kop. En zo is het ook weer met “ui” en zo verder. Maar sta mij toe dat ik hier niet te ver op in ga. Want ik denk dat je, voor zover ik het kan nagaan, deze avond nog maar de basis hebt gekregen van wat klank en in dit geval klank van taal allemaal als invloed kan hebben op uw stoffelijk welgevoelen.

* Wordt in de klassieke muziek zowel een negatieve als positieve kant opgewekt?

Oh ja. Het is niet omdat klassieke muziek meer standing geniet dat er niet in klassieke muziek zaken zijn die dus heel duister kunnen zijn en u heel diep kunnen treffen. Beide richtingen zijn aanwezig.

*Bij de meditatie met de klanken IAO Sabao kwam ik bij de naam terecht Joachim. Wat is er speciaal aan deze naam?

Het is niet zozeer dat er iets speciaal is aan deze naam. Het is de klanksamenstelling die speciaal is. Als u vertrokken bent van de basisklank en u krijgt een klank Joa en dan i dan kan je zeggen, dat deze trilling voor u een trilling is waarmee u in harmonie bent. Als u dit nu vertaalt in een naam, kan dit. Maar u moogt daar niet de idee aan verbinden dat het een naam is. Het is de klankspeling die van belang is

* Is de OHM klank hetzelfde als de AUM klank, of is er een wezenlijk verschil?

Spreek het beiden eens uit. Dan zult je direct ervaren dat er tussen O en A wel degelijk verschil is. Je zit hier met een, sta mij toe te zeggen, door de tijd heen stoffelijk probleem. Omdat bij de ene de uitspraak zo ligt en bij de anderen de uitspraak zo lag. En zo zie je vele verschillen. Wanneer we terug gaan naar het begin van de eerste klanken die de mens sprak – dus de basis eigenlijk van jullie talen – dan was er weinig of geen verschil en dan kon men aan de hand van de klanken elkaar redelijk goed begrijpen. Maar u weet allemaal dat er ontzettend veel verschillende talen zijn ontstaan. En elk klankgegeven in die taal is anders. En zo krijg je nu dat vele zaken – die in oorsprong eigenlijk gelijk waren – door de evolutie van de tijd andere betekenissen hebben gaan krijgen. En nu moogt ge mij niet kwalijk nemen dat ik deze betekenissen op een avond als deze niet allemaal gaan uitleggen want dan zijn we uren verder. Maar laat ons zeggen dat de OHM klank, de redelijk originele klank is, en de AUM klank, een AHM klank en de vele anderen die daar uit voort gekomen zijn, eigenlijk verbasteringen zijn. Maar, maar, let op. Aardig wat van deze afgeleide klanken zijn gaan gebruikt worden zwart magisch. Met als gevolg dat, als ik jullie een advies mag geven, houdt u gewoon wanneer u met klank wilt werken aan de OHM klank. En laat de varianten liefst achterwegen. Omdat u te weinig weet welke koppelingen er aan verbonden zijn.

* Bij het heel lang boventoon zingen voel ik mij verschrikkelijk. Het gregoriaans monotoon zingen brengt mij tot rust. Waarom bij het boventoon zingen deze reactie?

Omdat dat boventoon zingen waarschijnlijk voor de vragensteller een disharmonische trilling inhoudt. En dat het gregoriaans wanneer dit ook zeer monotoon is gebracht een rust kan teweeg brengen. Kijk er zijn zeer veel vormen van opwekken van klank. En het zogezegd boventoon zingen is voor velen van u niet een ideaal gebruiksinstrument om u achteraf goed te voelen. Waarom? Omdat door de klanken die u daar creëert meestal een link wordt gelegd naar klanken, naar trillingen – ik zal het zo zeggen, want anders gaat u mij misschien verkeerd verstaan – die in de kosmos voor het menselijk lichaam nogal chaotisch zijn. En die vibraties die terugkomen naar de cellen waardoor dat de cel communicatie nogal eens kan verstoord zijn.
Oh, ik weet het in uw tijd wordt er met van alles en nog wat geëxperimenteerd. Spijtig genoeg, spijtig genoeg, zijn degenen die deze zaken tot experiment brengen meestal niet genoeg onderlegd om te beseffen welke echte waarden er in deze materie aanwezig zijn. U kunt ze dat niet kwalijk nemen gezien dat je in een moderne tijd leeft die eigenlijk alles verwerpt van wat vroeger als oude kennis aanwezig was.

Meditatie : Harmonie in de groep

Ik zou zeggen: begin allen met u even volledig maar dan ook volledig te ontspannen. U kunt dit best doen door te beginnen met rustig diep in en uit te ademen. Zodat u in uw lichaam voldoende zuurstof hebt om het lichaam tot evenwicht en rust te brengen.
En dan gaan we ons in de cirkel die we hier zien gewoon als een eenheid beschouwen. Sta me toe dat ik deze cirkel sluit. Dat ik deze cirkel als een kracht, als een geheel beschouw. En in deze cirkel zijn wij allen aanwezig. In deze cirkel op dit ogenblik zijn we niet alleen de stofmens maar zijn we vooral de fijnstof, de geest, vooral energie.
We laten even het aardse en alles wat ermee samenhangt, los. We voelen ons gewoon een eenheid. Energie. Kracht. Een eenheid die een harmonie vormt, een groep die niet meer uit individuen bestaat maar een groep die een eenheid van energie is. Een eenheid van kracht. En in deze eenheid, in deze harmonie, gaan we nu deze kracht doorgeven aan ieder die deze kracht wil ontvangen. Aan ieder die deze kracht kan gebruiken. Ieder lid van de groep kent wel mensen die kracht gaan nodig hebben. Die erom vragen. Deze eenheid kan dit doorgeven. Deze eenheid kan dit bevestigen.
Laat onze energie in de kosmos een bron van harmonie zijn. Laat deze energie die ons hier samen bindt, die een eenheid is, van stof en geest die lichtend uitstraalt, die een bron is van lafenis, voor velen, laat deze harmonie zijn krachtige werking doen. We zijn kosmisch een. We zijn niet beperkt meer door stoffelijke regels. Alles is hier aanwezig. Alles is hier eenheid. Alles is hier harmonie, kosmische harmonie. Een kracht zindert binnen de kring. De magische kring van licht.
En dat de uitdraging van deze kracht bevestigd zijn zo dat degene die deze hulp heeft aanvaard er wel mee varen. En deze energie zet zich vast in elk van jullie stoffelijke voertuigen. Deze energie koppelt jullie als eenheid, als kracht. Deze energie verbindt jullie met de geestelijke broeders die hier samen met u deze harmonie hebben opgebouwd. Deze krachten en deze harmonieën zijn bevestigd. Deze groep is een groep van licht. Is een kracht, een bron, van rust in de chaotische omgeving.
En dan ga ik nu heel rustig de cirkel terug openen. Iedereen van de aanwezigen is door de harmonische kracht van het licht geladen. Ieder van u heeft een energieveld dat opgetrokken is. Ieder van u is nu de ambassadeur van de groep, de ambassadeur van het licht in de wereld rondom hem of haar. De cirkel is geopend en dan rest er mij niets meer anders dan te zeggen: ga met het licht, ga in vrede en draagt de harmonie uit.
Zo lieve vrienden, dit was het dan. Het was mij een waar genoegen nog even bij jullie te zijn vanavond. Ik hoop dat u met hetgeen wat u vanavond hebt doorleefd, in de volgende dagen en weken werkelijk uitdragers mag zijn van het licht, van de harmonie. En dat u zich niet stoort aan de chaotische veranderingen die op het ogenblik overal aan de orde zijn. Dat het licht steeds je leidsman mag wezen.