Komen tot de kern van uw wezen

2 april 2013

Vanavond zal het verloop van onze bijeenkomst enigszins anders zijn dan dat jullie gewoon zijn. Jullie zijn, of jullie hebben, maanden terug, dit wil ik even naar voor brengen, gekozen om een magisch – mystieke werkgroep te zijn, een groep die zich vooral op deze terreinen zou begeven. En wanneer wij vanuit onze zijde de werking beschouwen, dan kunnen we zeggen dat wanneer jullie hier  gezamenlijk zijn, dat je aardig wat aan resultaten hebt kunnen behalen. Misschien dat jullie dat niet direct opvalt omdat je in de gewone dagdagelijkse aangelegenheden minder erg hebt om de kleine wijzigingen die toch rondom u steeds plaatsgrijpen waardoor zaken juist aan u voorbij gaan of andere zaken u juist wel ter ore komen, om het zo uit te drukken.
Maar, er is een klein probleempje. In die zin dat, wanneer je als groep samen zijt, je werkelijk reeds mystiek aardig wat realiseert maar eens dat u alleen bent, liggen de kaarten een beetje anders. En dan zien we dat verscheidene steeds verder afdwalen van hetgeen dat eigenlijk aan de orde is. En dat vinden we spijtig. Want doordat dat gebeurt, krijg je dat de groep zelf, wanneer deze samen is, niet zo krachtig is dan dat hij zou kunnen zijn. Dat wil ook zeggen dat zaken die we graag zouden zien voltrekken, soms niet of volledig kunnen uitgevoerd worden omdat de aandacht niet sterk genoeg is.
Oh, wij begrijpen best dat u als mens allemaal een zeer druk bestaan hebt en dat u zich aan vele zaken moet geïnteresseerd voelen om bij de maatschappij te horen. Nochtans zouden we kunnen stellen dat door de leringen die hier al gegeven zijn en de kennis die je meegekregen hebt, je toch langzaam maar zeker uw zienswijze op de maatschappij en uw handelen in de maatschappij redelijk zou kunnen bijsturen waardoor er voor jullie minder invloed zou zijn dan er op het ogenblik aanwezig is. Want we merken op dat vele onder jullie nogal eens door allerlei informatie in een verwarde toestand geraken. Vele informatie die, als het ware, zoals bij een spons wordt opgezogen maar waar geen controle over is, die dikwijls door bepaalde personen, organisaties in de wereld is gebracht om bepaalde gedachtepatronen te sturen, te creëren en zo verder, meestal niet een positieve, meestal wel redelijk negatief.
Dat zijn zo ongeveer de zaken die wij de laatste tijd toch redelijk sterk hebben moeten vaststellen. En daarom dat we deze avond even anders gaan aanpakken. We gaan deze avond beginnen met een meditatie. We gaan zien hoever we daarmee komen maar de bedoeling is dat, via de meditatie, ieder van u wordt aangesproken, dat we bij ieder van u, als het ware, iets in gang kunnen zetten waardoor u voor uzelf uzelf beter gaat ontdekken, leren kennen, want uiteindelijk komt het daar op neer: door de mogelijkheden die jullie hebben, tot zelfkennis te komen en vanuit die zelfkennis verder te werken. En als dit op het terrein kan dat deze groep zo graag bewandelt, zoveel te beter. Ik hoop dat ieder lid van de groep het hiermee eens kan zijn en dat we dus gezamenlijk nu ons kunnen concentreren op een meditatie die tot doel heeft, via de Kracht, zoals hier in de vorige zittingen toch redelijk duidelijk naar voor is gebracht, tot de kern van uw wezen te komen en daar deze Kracht te gebruiken, gebundeld met al diegenen die hier aan meewerken om zo, niet alleen voor uzelf, voor de ganse groep en voor al diegenen die ermee in harmonie zijn, het Licht sterker te laten werken waardoor ook inzichten zich kunnen wijzigen, waardoor vastgeroeste gewoontepatronen kunnen losgeweekt worden, waardoor, laat ons zeggen, verkeerde beschouwingen in een juister daglicht kunnen komen. En als we dat kunnen bereiken, dan zal deze avond zeer waardevol zijn geweest.

Meditatie : Kracht

Zo, beste mensen, laat even al jullie gedachten los. Ieder van u zit hier met een zekere spanning. Dit is echt niet nodig. Als je hier samenkomt, wanneer je hier samen zit, dan zou het moeten zijn dat ieder van u zich gelukkig voelt. Gelukkig omdat je in een kring bent van gelijkgezinden, gelijkgestemden, zoekers naar het Licht, werkend met de Kracht. Laat dan al uw problemen even terzijde, vergeet ze. Vergeet de zorg die je denkt te hebben over anderen, laat dat allemaal even los. Vergeet alle maatschappelijke problemen. Oh ja, want de meeste hier zitten er met heel wat. De meeste problemen beperken zich natuurlijk tot het behoud van hetgeen, zogezegd, in het bezit is. Maar dat is een illusie. Tracht gewoon nu even te beseffen dat door deel te zijn van de Kracht, ieder steeds zal hebben wat nodig is. Dat door deel te zijn van de Kracht er nooit of nooit een tekort zal wezen. Door deel te zijn van de Kracht, dat je de weg kan gaan die voor jou, en ik leg hier de nadruk op ‘jou’, belangrijk is, de weg die u verder kan voeren in bewustwording.
Wanneer je zo de zaak bekijkt, dan moet je niet denken van: “oh, is dit nu toch niet egoïstisch van enkel en alleen te denken aan mezelf?” Wanneer je de Kracht in u voelt, wanneer je u één maakt met de Kracht, dan kan je slechts aan jezelf denken. Dit heeft niets te maken met egoïsme of de gedachte dat jij dit of dat bent. Dit heeft enkel te maken met het feit dat je één bent met de Kracht en in die Kracht is ieder van u aanwezig, op zijn eigenste wijze. Ieder van u, hier aanwezig, kan in deze Kracht vinden wat voor u noodzakelijk is om verder te gaan. Ieder kan in deze Kracht vinden wie hij of zij werkelijk is zonder alle mooie inkleuringen die je zo graag voor uzelf maakt, binnen de maatschappij waarin u leeft. Want dan hebt u de Kracht verlaten, dan bent u vergeten wat de Kracht is. Want de Kracht, dat ben je zelf. Alles is daarin aanwezig. Je kan nu eenmaal niet een deeltje van die Kracht afscheuren. Het is één geheel. Het is een geheel waarin uw totale bestaan in vervat zit, uw totale bestaan, zo goed hetgeen dat u kunt waarnemen als zijnde reeds doorleefd als hetgeen dat, als het ware, in uw gedachtewereld onder ‘toekomst’ ligt. Maar in wezen is de Kracht één. In wezen bestaat de Kracht niet uit het verleden of de toekomst.
De Kracht is. En dat bent u.
Wanneer je dit nu heel goed in uw wezen laat doordringen, wanneer je beseft dat elke cel van uw voertuig deelgenoot is, wanneer je beseft dat al uw verschillende lichamen, die aan u toebehoren, in deze Kracht gelegen zijn, wanneer u beseft dat, wat de mens zo graag opsplitst als stof, geest en ziel, deze Kracht toebehoren, dat deze splitsing in de werkelijkheid niet bestaat, dan kan je nu rustig voor uzelf in overschouw nemen wat je werkelijk bent, wie je werkelijk bent, welke prachtige uitstraling je in u draagt, welke krachten er in u spelen, dan kan je nu voor uzelf ook vastleggen hoe weinig je van deze Kracht gebruikt, hoe weinig je deze Kracht hanteert om uw eigen bewustzijn te verhogen.
Voel u deel, ervaar de eenheid, voel de Kracht. Voel het Licht in u. Voel, als het ware, de goddelijke Vonk, de Vlam die prachtig is, die een aura geeft aan u waar alles in vervat ligt. Voel hoe u dit kan zijn voor de wereld. Voel hoe u dit kan delen met de ander omdat de ander ook deel is van Datzelfde, deel van die Bron, van die Kracht. Voel de zindering, als het ware, die elk deeltje van uw totale wezen doordringt en voel dan hoe alles één wordt, hoe alles één Kracht is, hoe er geen verschil meer bestaat tussen jullie maar hoe jullie allen één zijn en toch, elk op zich, zijn eigen kenmerken heeft. Dat is het wonderbaarlijke van de Kracht. dat is het mystieke van de Kracht. Ieder wordt gedragen door de Kracht op zijn eigenste wijze. Laat deze Kracht nu zijn werking doen. Laat uw gedachten stoppen. Voel u gewoon één, opgenomen, deelgenoot van dit Geheel, van deze Kracht.
Deze Kracht geeft jullie inzicht, deze Kracht laat jullie voorschouwen, deze Kracht maakt het mogelijk van de juiste weg te gaan, de juiste handelingen te stellen, de juiste woorden te spreken wanneer je maar uw deelgenootschap in dit Geheel behoudt, wanneer u het gevoelen, u kunt het niet omschrijven, er zijn geen menselijke woorden of termen om de Kracht, om de Bron, te omschrijven. Maar je kan er wel in bestaan. En ieder van u nu heeft op dit ogenblik zijn eigenste waarde. Ieder van u heeft nu zijn eigenste aanvoelen, zijn eigenste Kracht in zich geopend. En doordat wij dit gevoelen hebben toegelaten, doordat wij deze Eenheid in ons hebben laten opborrelen, zijn wij nu één met deze Kracht, is onze aura stralend, is onze geest schitterend en is onze stof in harmonie.
Eén in dit gevoelen, één in deze Kracht, kunnen wij nu verder werken, kunnen wij nu in de toekomstige tijd, want voor de stof telt de tijd nog, zorgen dat de vernieuwing, de veranderingen, steeds sterker worden, positiever, lichtender en dat het chaotische gewoon achterwege blijft, gewoon terzijde staat. Want niet alleen nu als krachtige groep maar ook als krachtig individu hebben wij de mogelijkheid met dit krachtig Alaam voor te gaan in de vernieuwing, ambassadeurs te zijn van de nieuwe denkwerelden, de Kracht te laten ontplooien waardoor de aarde, met alles erop en eraan, ook binnen deze Kracht haar nieuw elan kan vinden en zo heel rustig de vernieuwing te laten volvoeren.
Wees rustig één met elkaar en wees rustig één met de Kracht. Verzet u niet tegen het gevoel dat u doorstroomt. Het is het Licht dat, als het ware, u opneemt. Het is het Licht dat u een meerwaarde geeft. Het is het Licht dat maakt dat de stof en de geest de Kracht in zich kan waarnemen, de Kracht kan plaatsen op een wijze dat je er mee verder kan, dat niets of niemand u kan beletten om in het bestaan vanuit de eenheid, vanuit de harmonie, vanuit de zelfkennis met deze Kracht verder kan ontwikkelen, verder evolueren.

Zo, beste mensen, dit was mijn kleine bijdrage voor deze avond. Ik heb geprobeerd van jullie een beleving te laten doorleven, een gevoel te geven dat je tot hiertoe nog te weinig voor uzelf had erkend. Nochtans is dat altijd al aanwezig geweest. Sommigen in de groep hebben dit reeds kunnen ervaren. Anderen zochten er nog naar. Maar met deze meditatie heb ik niet alleen maar met alle broeders hier aanwezig geprobeerd, om het in stoffelijke termen te zeggen, ‘de violen gelijk te stemmen’ zodat niet de stoffelijke kennis voor deze groep van belang is, want stoffelijke kennis is voor de Kracht maar ook voor de ontwikkeling van uw bewustzijn eigenlijk niet veel waard, om het zo uit te drukken. Stoffelijke kennis is in veel gevallen, beste mensen, de grootste beperking om u geestelijk verder te ontwikkelen.
Ik weet dat sommigen dit niet graag zullen horen omdat in uw maatschappij men nogal sterk op stoffelijke kennis gefixeerd is. U leeft in een maatschappij waar alles met goedkeuring van anderen en papiertjes moet bevestigd zijn dat u deze en deze kennis hebt. Maar spijtig genoeg, beste mensen, is deze kennis in vele gevallen een enorme beperking. En we zien dit ook op het ogenblik met heel veel opduikende, zo gezegde, ingekleurde geestelijke evoluties. Vroeger was het simpel: de religie zei zo en je mocht niet anders denken. Degene die verstandig genoeg was, kon zich daar heel gemakkelijk aan onttrekken en zijn eigen weg gaan. Maar tegenwoordig is er een opbod en met de moderne middelen die overal aanwezig zijn, is er nog nooit zoveel nonsens als waarheid verkocht als tegenwoordig. Ook dat is iets dat u belemmert, dat u afremt, dat maakt dat u in verwarring komt en niet meer met de Kracht verder geraakt en eerder gekoppeld wordt aan het chaotische. Wij merken dat overal op. Oh, niet alleen hier hoor, overal. Het is een tendens die zich aan het voltrekken is en die hoort bij de verandering. Maar is het niet beter dat u de verandering vanuit uzelf kan ervaren dan dat u meegesleept wordt in allerlei patronen die u uw eigen persoonlijkheid afnemen en uiteindelijk een willoos slaafje maken van de chaos? Dat is wat we op het ogenblik op zeer vele plaatsen zien gebeuren. En nu kan u misschien wel denken dat u in een nog rustige maatschappij leeft. ‘Het is overal toch veel slechter.’ Het is maar hoe u het, naar de toekomst toe, zal blijven bekijken. Wanneer u het blijft bekijken vanuit het maatschappelijke waarin u zich beweegt, dan zult u in niet te lange tijd aan deze woorden terugdenken. Wanneer u echter vanuit uw ervaring, die ik u heb trachten te geven, de Kracht in u voorop stelt en vanuit uzelf, beste mensen, vanuit uzelf, niet vanuit de ander, vanuit uzelf verder gaat, dan zult u opmerken dat het allemaal best meevalt en dat de Kracht, op welke wijze u ze ook benadert, welke naam u er ook aan geeft, want wij spreken van ‘Kracht’ omdat we hier mystiek – magisch werken, sommigen geven er andere namen aan, maakt niet uit, maar u zult opmerken dat je dan via die Kracht en via uzelf, niet via de ander maar uzelf, een zeer mooie ontwikkeling kan gaan en dat de wereld rondom u zich afvraagt hoe u dat toch klaarspeelt om steeds weer op de juiste manier in het leven te staan.

Ik weet dat u gedacht had dat u deze avond met allerlei vragen naar voor kon komen. U zal in het tweede gedeelte de kans krijgen om nog enkele vragen naar voor te brengen. Ik zou er jullie wel graag nog op attent maken dat de vragen die je naar voor brengt, toch liefst vragen zijn die aan de materie die we brengen, gebonden zijn. Oh, wij weten: er zijn veel curiositeitsvragen. Maar het merendeel van hetgeen u als curiositeitsvragen naar voor brengt, daar bestaat ook binnen onze groep reeds heel veel literatuur over. U kunt daar gemakkelijk zelf antwoorden vinden en wij, vanuit onze kant, zouden het energie en tijdverlies vinden om steeds weer zaken te moeten herhalen die reeds lang aangebracht zijn, die niet alleen in opnamen maar ook in uitgeschreven teksten bestaan. De tijd, beste mensen, dat we aan curiositeitsvragen antwoorden konden geven, is eigenlijk reeds lang voorbij. De evolutie die bezig is op het ogenblik, vraagt dat wij onze aandacht geven aan hetgeen dat in ontwikkeling is, onze krachten daarin leggen. En dan moet ik weer tot hetzelfde besluit komen: dat in veel gevallen voor de meeste van de aanwezigen allerlei stoffelijke kennis die naar voor wilt gebracht worden, een rem is, een barrière, niet alleen voor uzelf, voor de groep maar ook voor de hele ontwikkeling. Daarom, beste mensen, nogmaals, en dan geef ik het medium vrij: denk goed na wat u vraagt. Als u weet dat er al ergens antwoorden zijn, zoek ze zelf op. En de vragen waar u geen antwoord op weet en die betrekking hebben tot hetgeen wij u brengen en leren, die kunnen dan met de nodige tijd beantwoord worden en dan krijg je een zeer waardevolle vragenavond.
Beste mensen, sta mij toe dat ik bevestig wat je ondergaan hebt als een vorm van zegening naar ieder van u en dat de Kracht steeds uw Bron mag wezen.

Vragen

 • In een gegeven les werd gezegd: indien je jezelf niet goed in je huid voelt, het niet aangeraden wordt licht te zenden aan iemand anders. Vermits alles energie is, ik deel ben van een groep en verbonden met jullie, begrijp ik deze uitspraak niet goed. Volgens mijn denken, wordt mijn tekort door ieder ander bij dit proces betrokken, geharmoniseerd?

Ja en neen. Zoals de vraag gesteld wordt, ga je uit van een perfecte wereld en die bestaat niet. Spijtig genoeg.
Dus, wanneer er op een bepaald ogenblik iemand zich niet goed voelt in zijn vel, kan onder allerlei omstandigheden zijn, daarmee wil ik niet zeggen dat ge griep moet hebben maar u kunt ook psychologisch in onevenwicht zijn en u niet goed voelen, dan is het niet direct aangeraden van de grote therapeut te gaan spelen en anderen te willen helpen.
Het belangrijke is, als stofmens, dat je toch eerst zelf uw eigen evenwichten vindt. En dan, en daar is het interessant gezien je in een groepswerking zit, kan je aanzetten op de kracht van de groep om eerst uzelf op evenwicht te brengen. Om eerst voor uzelf de zaken in het reine te krijgen. En daar kan de groep u zeker in bijstaan. En dan kan u verder.

 • Als mens ben ik bevoertuigd en tegelijkertijd is mijn geest in andere dimensies werkzaam, een gedeelte is in mij aanwezig, en andere gedeelten zijn ergens anders aan de orde. Daar komt bij dat we tot een bepaalde straal behoren. Ik vraag mij af of ik mij daar tegelijkertijd ook bevind?

Als ik daarop moet antwoorden, dan hebt u een paar avonden nodig. U vindt al die informatie terug. Daar bestaan ganse cursussen over. Zo simpel is het.
En ik wil u nog gerust een hint geven: u kunt dit terugvinden enerzijds onder de sleutels die vroeger gegeven zijn, anderzijds ook onder de cursussen van gene zijde.
Voilà, nu hebt u nog meer als genoeg, u hebt het gewoon maar op te zoeken en u kunt een paar maanden studeren en dan hebt u het juiste antwoord op deze vraag.

 • Euthanasie of palliatieve sedatie laten toepassen, heeft dat een invloed op jouw ziel, omdat je dan zelf ingrijpt om jouw leven op aarde af te sluiten ?

Uw ziel heeft daar niets mee te maken. Zo simpel is het.
Het enige wat er kan zijn, is dat de geest ofwel daar heel tevreden mee is ofwel niet tevreden. Dat hangt gewoon af van hetgeen wat de geest wil bereiken. Zo simpel is het.

 • Dus de ziel staat er compleet los van ?

Maar kijk eens hier, lieve mensen. De ziel is het totale pakket om het zo te zeggen. De ziel is eigenlijk een religieuze term. In feite, zou je kunnen zeggen, is het totaal gegeven van hetgeen wat dat u hebt doorgemaakt van de moment u de zich van de Bron hebt afgekeerd tot het ogenblik dat u naar de Bron terug gaat.
U hebt in het eerste gedeelte een meditatie over Kracht gehad. Wel, u kunt dit als dusdanig omschrijven. Oh ja, de ziel, u kunt het zo zeggen. Maar de ziel is eigenlijk een religieuze term die vooral gemaakt is om zieltjes te winnen. Daar moet u zich niet mee bezig houden.
Maar u mag natuurlijk aan de kern van uw wezen zeggen: ik wil dat zien. Daar is niets op tegen.

 • Hoe lang wacht je best na overgang over te gaan tot begraven of crematie?

Kijk eens hier, van op het ogenblik dat de geest het lichaam heeft losgelaten, interesseert hij zich ‘niente’ meer voor dat voertuig.
Dat is hetzelfde, in moderne termen gezegd, u gaat een nieuwe auto kopen, u levert uw oude auto in en u rijdt met de nieuwe verder. Zit u er dan nog over te denken wat ze allemaal met die oude auto van u gaan doen? Dit interesseert u niet meer. U hebt uw nieuwe.
Voor de geest is dit hetzelfde. De geest laat het lichaam los, of dat men dan direct dat lichaam begraaft of verbrandt of men laat het 14 dagen boven liggen, daar trekt de geest zich niks van aan. De geest heeft daar niets meer mee te maken.
Sorry, het is zoals, en dat hebben we al dikwijls gezegd, een oude mantel die je uitdoet, die je meegeeft aan spullenhulp, je hebt er ook niets meer mee te maken wat men er mee doet. Je hebt een nieuwe mantel en je gaat verder.
Alsjeblieft lieve mensen, stop eens met te denken dat een stoffelijk voertuig, oh zo belangrijk is. Het stoffelijke voertuig dient alleen om bepaalde lering voor de geest op te doen. En voor de rest, neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, heeft uw geest geen enkel interesse meer voor dat voertuig. Want u zelf, uw geest dus, ik ga het zo zeggen, van ieder van hier de aanwezigen heeft al tientallen en tientallen lichamen gehad. Dus het komt er heus niet op eentje op aan.
Sorry dat ik zo cru ben maar het wordt tijd dat jullie dat eens gaan door hebben, dat jullie dat eens gaan begrijpen. Jullie vallen altijd maar terug in oude gedachten. Maar je komt daar niet mee vooruit. En zeker niet in deze tijd.
Een lichaam is voor een geest een gebruiksvoorwerp zoals u een mantel draagt of met een auto rijdt of iets anders. Wanneer het niet meer nuttig is, wanneer het niet meer bruikbaar is, weg ermee. Wat er ook mee gebeurt, of dat het nu ligt te rotten in de grond of dat het verbrand wordt of eender wat, de geest heeft daar geen brood van gegeten. Dus maakt u heus geen zorgen wat er met een lichaam gebeurt.

 • In een fase van dementie , wat neem je nog waar van het gewone leven en je dierbaren en hoe kunnen wij die mensen nog het best bereiken en er mee communiceren?

Kijk, wanneer op een bepaald moment er een orgaan niet meer wil functioneren, dan zal ofwel de geest proberen, wanneer hij dit interessant vindt, van daar zo veel mogelijk uit te leren. Maar daar kunnen jullie niet op ingrijpen of iets mee doen. Het is de geest van die persoon zelf.
Of anderzijds zegt de geest: “ik heb het hier voor bekeken”. Wanneer hij bewust genoeg is, laat hij het lichaam los. Wanneer hij het nog niet kan omdat zijn bewustzijn niet ver genoeg is, zal hij zich meestal inkapselen tot de tijd dat het lichaam zelf er de brui aan geeft.
Maar wanneer in een lichaam een bepaald orgaan begint slecht te functioneren, probeer dan niet van te zeggen: “oh, dat is toch zus of dat is toch zo”. Aanvaardt dat gewoon.
En als ik het vanuit ons standpunt mag zeggen: wanneer het voor het stoffelijk voertuig eigenlijk niet meer aanvaardbaar is van verder te bestaan, stop dan dat leven. Zo simpel is het. Maar ja, dat mag niet gezegd worden in deze maatschappij want stoppen wil zeggen: geen economische meerwaarde meer. En dat kan niet.
Lieve mensen u stelt zo’n vragen, dus ik antwoord daar cru op. Want u moet eens gaan beseffen dat het gedaan is in een maatschappij te leven waar dit allemaal met de mantel der liefde mag bedekt worden. U staat voor veel grotere problemen dan een probleem van een voertuig dat niet verder wilt. Maar u hebt het schijnbaar nog steeds niet door. Dus, volgende vraag.

 • Een groepslid, hier niet aanwezig, vraagt wat voor hem de beste manier is zich te ontdoen van gewoontepatronen?

Ze niet uitvoeren. Volgende vraag.

 • Is het mogelijk een paar concrete praktische voorbeelden of tips te geven om in deze periode te kunnen ontwikkelen ?

Terugdenken wat in het eerste gedeelte gezegd is.

 • Hoe krijg je mensen mee, hoe maak je mensen duidelijk om buiten de chaos te blijven?

Dat kan je niet. Je kan alleen uzelf zo ver krijgen dat je uw gezond verstand, om het zo te zeggen, gebruikt. Je kunt nooit een ander gaan, laat ons zeggen, beïnvloeden of gaan zeggen: dit of dat. Uw voorbeeld kan aanzetten bij anderen. Maar alles begint bij u.
En alsjeblieft, mensen probeer niet een ander te overtuigen van uw grote gelijk. Zie de wereld rondom u. Ze zijn overal elkaar aan het overtuigen van hun grote gelijk. Ze blazen elkaar alle dagen op. Maar ze hebben gelijk. “Wij zijn het die het juist voor hebben. Jij niet.” Dus, boem.
Sorry, maar dat is uw maatschappij op het ogenblik. En denk niet dat het hier anders is. Oh, u doet het geciviliseerd. Voorlopig toch nog. Voorlopig, let op.

 • Aangezien tijd in de geest niet bestaat, is het dan mogelijk te incarneren in wat voor ons bijvoorbeeld het jaar 1500 is?

Als jij terug wilt gaan, voor wat niet?
Volgende vraag.

 • Onze aarde is overbevolkt. Zoveel meer zielen zijn de laatste honderden jaren geïncarneerd.  Is het juist dat energiewezens in de lichtwereld elk moment met elkaar kunnen versmelten  wanneer ze de reïncarnatiecyclus hebben beëindigd…

Nonsens, volgende vraag.
Sorry, ik ben cru. Maar lieve mensen, met wat zijn jullie bezig? Eerstens, er is hier vroeger duidelijk uitgelegd dat op het ogenblik er wat meer incarnaties zijn omdat de mens ertoe bijgedragen heeft van de dierenwereld uit te roeien waardoor er meer naar de menselijke vorm geïncarneerde dieren zijn. Kijk maar rondom u, je ziet ze lopen. Het is allemaal duizend maal hier uitgelegd, naar voor gekomen. U vindt daar genoeg documentatie over. Alsjeblieft zeg! Jullie zijt verdorie een groep, sorry dat ik het zo zeg, die bezig is met magie en mystiek en je komt met zo’n zaken af. Denk daar toch eens over na. Dit klopt niet meer!
Bon, volgende vraag.

 • Wat zijn beschermingskristallen rond de aarde?

Die bestaan niet eens. Sorry dat ik het zo zeg. Of als je natuurlijk alle gruis dat in de kosmos aanwezig is van ontplofte sterren en zo verder gaat als kristallen beschouwen, dan is gans de kosmos vol met kristallen. Maar hetgeen wat hier gevraagd wordt, is nonsens. Dat bestaat niet. Of als je wilt zeggen dat het huis dat met bakstenen gebouwd is waar je in woont, dat elke baksteen op zich een zeer waardevol kristal is, ben ik er mee akkoord, dan heb je kristallen.
Sorry, volgende vraag.

 • De aarde gaat naar de 5e dimensie. Gebeurt dit door aan de laag trillende energie van de donkere gedachten van de mensen veel hoog trillende energie toe te voegen, een soort netwerk van trillingen?

Nonsens. De aarde verandert niet van dimensie. De aarde blijft zoals ze is. De aarde blijft een planeet waar primitieve incarnaties mogelijk zullen en moeten blijven. En dit zal nog zeer vele, in jullie tijd uitgesproken, jaren gebeuren. En alle andere fantasietjes die men daar rond verkoopt, dat is gewoon, ja ik zou zeggen, in uw maatschappij commercieel opbod. Punt gedaan.

Lieve mensen toch. Met wat houden jullie zich bezig?
Wanneer wij aan jullie vragen van: “komt met vragen”, dan is het wel degelijk de bedoeling dat deze vragen gaan over hetgeen wat gebracht wordt, waar wij mee bezig zijn. Zulke curiositeitsvragen en dan nog meestal vragen die gebaseerd zijn op fantasieverhalen die helemaal geen basis of grond hebben, die kunnen we op avonden als dit best missen. Want u creëert een sfeer van eigenlijk niet aanvaardbare, laat ons zeggen, trillingen.
En nu vraagt u zich misschien af waarom ik mij daar zo tegen afzet?
Wel, het is blijkbaar hier in deze groep de enige manier om duidelijk te maken dat hier iets moet veranderen. Oké, wij wisten dat deze vragen aankwamen en men heeft mij gezegd: geeft ze maar even onder hun voeten. Neen, zo is het niet gezegd, maar kom. Het is voor mij ook niet zo aangenaam van op zulke zaken steeds weer opnieuw te moeten reageren. Het is puur tijdverlies. Jullie beseft niet, en dat komt omdat jullie nog allemaal heel goed zijn omkaderd, wat er eigenlijk rondom jullie aan het gebeuren is. Jullie denkt nog altijd dat jullie leventje, zoals je het nu leidt, dat dit gezapig verder zal gaan totdat je, bij wijze van spreken, naar onze zijde komt. Vergeet het. De evolutie zal jullie sneller inhalen dan dat jullie eigenlijk wenst. En dat los je niet op met met zulke vragen af te komen. Dat los je enkel maar op wanneer dat je echt durft gaan voor hetgeen wat in je leeft. Dat is belangrijk.
U hebt het privilege gehad van deze avond een spreker te krijgen vanuit de hoogste lichtregionen. Een spreker die geprobeerd heeft bij jullie, als het ware, iets in te planten om jullie verder te helpen. Wel, hou daar rekening mee. Werk daar mee. Gebruik dat. En stop alsjeblieft, en dit geldt voor iedereen, van achter alle illusies aan te lopen. Stop alsjeblieft van overal maar te gaan zoeken naar: wat zou ik als nieuw feit kunnen vaststellen en daar mee uitpakken? Want je zit op de verkeerde sporen. En je gaat via die verkeerde sporen op een bepaald moment meegesleurd worden in hetgeen wat nu als afrekening overal op deze aarde bezig is.
U hebt tot hiertoe allemaal het grote voordeel gehad van in een groep te zitten die zeer sterk is afgeschermd. U bent allemaal, één voor één, zeer sterk beschermd geworden en ieder kan voor zich nakijken wat de laatste tijd plaats heeft gevonden en hoe je er telkens weer, bij wijze van wonder, onderuit zijt gekomen zonder dat het teveel schade heeft aangericht. Wanneer je dan verder rondom u kijkt, ziet u dat het wel anders kan verlopen. Maar het wordt erger en erger. De opkuis is bezig, op alle terreinen.
Je leeft nu eenmaal in de omschakelingsperiode en hoe verder we gaan, hoe sterker het wordt. En ik durf gerust zeggen dat na de samenkomst in mei van de hoogste entiteiten het waarschijnlijk nog vele sneller zal gaan. Want de voorbereidingen die bezig zijn, wijzen in zulke richtingen.
U hebt allemaal ter beschikking ontzettend veel informatie. U kunt alles opzoeken en nakijken dat gebracht is gedurende meer als 50 jaar vanuit onze zijde. Er is nooit niemand van ons die gezegd heeft dat je het voor waarheid moest aannemen. U bent vrij van te geloven wat u wilt. Maar één zaak kan ik jullie wel zeggen: al wat gebracht is gedurende die jaren, is gebracht volgens hetgeen wat wij aanvoelden dat het meest juiste was op dat ogenblik en op dit ogenblik. En wanneer we zo de zaken overschouwen, dan moeten we zeggen dat de tijd, de menselijke tijd, ons tot heden toe op alle terreinen gelijk heeft gegeven. En dit is misschien een zeer sterk argument om jullie aan het denken te zetten van misschien een beetje rekening te houden met hetgeen wat we u leren, wat je er mee kan doen. Welke betekenis het voor u kan hebben en welke betekenis het ook kan hebben voor de wereld rondom u.
En sta mij dan toe dat ik hoop, niet alleen ik, maar al de broeders met mij hier aanwezig, dat in de volgende bijeenkomst de vragen zullen gaan over de werkelijke waarden waar wij hier mee bezig zijn en dat we ons niet meer moeten bezighouden met fantasieverhalen want dan kun je beter een goed boek kopen of een paar strips, daar heb je meer aan.
Zo, dat was mijn moeilijke taak voor vanavond. Ik hoop dat ik niet te hard op de zere tenen heb getrapt maar dat ik er juist genoeg heb op getrapt om toch iedereen even wakker te schudden.
Neem mij niet kwalijk dat ik misschien op sommige momenten zeer kort was maar er is geen andere mogelijkheid. De tijd van met fluwelen handschoenen alles aan te pakken, de tijd van ‘oh, het komt wel, het zal wel gaan’, is voorbij. Of dat je het nu beseft of niet, je zult het toch in de komende weken en maanden steeds meer opmerken, ieder voor zich. En daarom wil ik terug verwijzen naar de broeder van het eerste gedeelte: denk wat hij naar voor heeft gebracht, voel er u met één, werk er mee en dan zit je voor uzelf op het meest juiste spoor.
Meer wens ik daar niet meer aan toe te voegen. Ik hoop dat ik jullie allemaal een beetje heb kunnen helpen en ik dank jullie voor jullie aandacht.