Kosmische invloeden

image_pdf

19 mei 2005

De kosmische stralingen die op het ogenblik de aarde bereiken en die in verband met het Wessac-gebeuren een stempel op de komende periode en het verloop op deze aarde gaan drukken. Gezien van wat er op het ogenblik aan het plaatsgrijpen is, is het voor mensen zoals jullie die zoekende zijn en die trachten te doorgronden hoe alles in elkaar zit, interessant om daar iets meer over te vernemen.

U weet dat veel van deze stralingsvelden, in feite zijn het golven, door de kosmos gaan en die in wezen, wetenschappelijk op deze aarde niet juist kunnen omschreven worden. Omdat, ten eerste, de woorden ontbreken en de kennis. Maar laat ons het simpel houden en trachten duidelijk te maken wat er gebeurt en wat je er mee kunt doen.

De gewoonte is nogal sterk op deze wereld dat men deze stralingen gaat omschrijven in kleuren maar dit is ook zeer relatief. Er zit in wezen geen enkele kleurverbinding aan, maar we moeten het duidelijk maken en dat is praten met woorden die men begrijpt. Wat zien we gebeuren? We zien, op het ogenblik dat van ver weg buiten het melkwegstelsel invloeden dit melkwegstelsel bereiken en dat deze invloeden regelrecht gaan inwerken op alle planeten van dit melkwegstelsel en zeker op de werking van uw zon. Maar ook dat deze invloeden een ondersteuning gaan geven bv. aan planeten zoals de aarde en dat dit mogelijk maakt dat de aarde daardoor zichzelf in een nieuwe positie kan brengen, dat de aarde veel zaken die de laatste honderden jaren fout zijn gelopen, terug kan rechtzetten. Dat dit alles versneld wordt daardoor, is één van de feiten die hier een zeer belangrijke rol spelen.

Wanneer we zien dat de invloeden die uit de kosmos komen doorsnee voor de aarde meestal – en we spreken over tijdperken van soms duizenden jaren eer dat deze zich volledig hebben uitgewerkt – dan kunnen we u spreken dat de invloeden die ons bereiken en die ons nog gaan bereiken in inwerking voor deze aarde over honderden jaren gaan. In het maximale geval zou je zeggen dat de invloeden die nu aanwezig zijn zich zullen uitgewerkt hebben ongeveer in 2100, 2200. Dan denken jullie: Daar zal ons hoofd niet meer van zeer doen. Maar je vergeet: Alles zet zich aan en begint De veranderingen die door deze invloeden in gang gezet worden die ga je wel meemaken. Je zult, of je wilt of niet, in vele gevallen deze zaken mee verwerken voor uzelf, om het zo te zeggen, in een waarde die voor u bruikbaar is. O.a. zal één van de grote tendensen zijn – en je zal dat zien opbouwen – dat, voor de mensenmaatschappij het er bv. niet meer zal op aankomen welke idee je naar de mensen toespeelt van: Ik heb die positie of ik kan dat en zoals het op het ogenblik is dat je dan daaruit rechten opeist of een financiële vergoeding. Deze zaken zullen als kartonnen huisjes in mekaar vallen omdat uw ganse systeem door de vernieuwing onderuit gaat. En aan de hand van de noodzaken die de maatschappij heeft zal je een mogelijkheid hebben tot vergoeding die in overeenstemming is met de prestatie en niet met diploma’s bv. Dat is een zeer ingrijpende verandering. Velen van de hier aanwezigen zullen dit nog mee maken in dit leven.

We mogen ervan uitgaan dat door deze invloed het ganse sociale systeem gaat wijzigen. Politici zullen dit niet graag horen want zij zijn de eersten die zullen opmerken dat hun macht slinkt en dat zij, voor wat zij nu verdienen, iets zullen moeten doen. Ganse systemen zullen wijzigen. U leeft nu in het idee van één-Europa. U zult nog opkijken welke invloed dit op dit werelddeel gaat hebben.

We kunnen opmerken dat de natuur door andere invloeden die ook deze aarde bereiken – dit zijn allemaal verschillende stralingsvelden – dat de natuur ook zijn deel gaat opeisen. Veel zaken wijzigen, dat soorten verdwijnen, dier-plantensoorten, dat andere soorten opkomen. Maar in een periode van enkele honderden jaren gaan we zien dat er in de natuur zeer veel gaat muteren doordat uw luchtsamenstelling gaat wijzigen, de aarde gaat deze atmosfeer op zijn eigenste wijze wijzigen. Je gaat een andere samenstelling krijgen van atmosferische verhoudingen. Als je weet dat, zelfs bij een kleine wijziging van zuurstof, het leven op deze aarde wijzigt dan kan u zich voorstellen dat dit ook naar het menselijk leven wijzigingen zal teweegbrengen.

Ik wil daaraan toevoegen dat je niet moet denken: Dit is het einde der tijden. Vergeet het. Integendeel, het is het begin van het nieuwe. Als u terugkijkt naar 20, 30 jaar geleden is er in deze kleine periode veel gewijzigd. Kijkt u 50 jaar terug kan u zeggen: De wereld is voor 50% omgedraaid. En dit gaat zich sterker voltrekken omdat nu andere spelers aan de orde komen. Dat de krachten van de aarde, de aarde zelf, zaken in gang gaat zetten en dat daardoor zich allerhande processen gaan afspelen waarvan mensen heel gemakkelijk zullen zeggen: Dit is het einde. Het is gewoon een opkuis en een nieuw begin. Maar wanneer je een eierkoek wil hebben moet je de schelp breken. En dat is wat hier ook gaat gebeuren.

We krijgen nog een derde invloed die zeker niet te onderschatten is: Een zeer sterke toename van allerlei gevoeligheden. Je zal opmerken dat in de komende jaren er, in tegenstelling tot de laatste 20 jaar, waar zich heel veel mensen hebben opgeworpen als zo gezegde helderzienden waarvan er velen zijn die de show stelen maar niet kundig zijn. Want degene die kundig is doet het meestal in stilte.

We gaan zien dat, vooral bij de jongere generatie en de komende generaties, velen door deze invloeden geboren worden met hogere gevoeligheden. Waardoor het ganse intermenselijk systeem ook op vele terreinen gaat schuiven en gaat wijzigen. Want het is niet gemakkelijk wanneer je bv. als minister de macht wilt houden, wanneer een groot gedeelte van uw bevolking op voorhand weet hoe jij wilt bedriegen. En voor grote industrieën – en deze zaken blijven bestaan – maar de verandering komt van binnenuit. Wanneer men de consument wil bedriegen omdat men zo meer winst kan maken en je krijgt een groot aantal van die consumenten die het op voorhand weten en ook een aantal van degenen die er werken, dan is dit voor de industrie geen haalbare kaart meer. En je zal zien dat deze grote multinationals – van de kaart verdwijnen, zou ik niet zeggen – maar een veel grotere ondergeschikte rol gaan krijgen en dat vooral degene die kundig is naar voor zal komen. Wat op het ogenblik op de wereld aanstormt en dit is voor de ganse kosmos, daar gaan enorme veranderingen optreden.

De kunst is nu dat je als mens daarvoor openstaat. Dat je als mens, in de eerste plaats wanneer je aanvoelt: Dit is de juiste weg voor mij, zo voel ik het aan. Dat je deze weg volgt. Dat je als mens de moed hebt – en dat is belangrijk – van tegendraads te zijn ten opzichte van de maatschappij. Want je gaat van alles meemaken in de toekomst. Je hebt een proefje gehad in Azië van wat rampen kunnen zijn. Er komen er nog zo een paar. Men gaat proberen op allerlei manieren op uw emotie in te spelen, om u volledig in uw nakie te zetten, om zogezegd de andere aan te kleden. En dan heb je twee partijen die niets meer hebben en de derde partij die tracht alles naar zich toe te trekken. Op zulke momenten moet je als mens kunnen zeggen: Ik laat mij niet in deze verkeerde emotie meeslepen. Vergeet niet, op dit ogenblik, wanneer er iets gebeurt, wordt u gemanipuleerd door de pers, door de reclamewereld.

U denkt dat u van alles op de hoogte bent, dat u zelfstandig veel weet en kunt beslissen, maar veel van uw handelingen zijn ingegeven door wat u heeft gelezen, wat men steeds herhaald heeft en waarin ge zijt gaan geloven. Uw maatschappij leeft niet meer volgens de normen van de samenleving, maar volgens hetgeen de media wenst wat er gebeurt en dit is een manipulatie die veel sterker is dan je zou denken en verder volgens reclameborden. En wanneer u een programma ziet waarin men u zegt: Laat u onderzoeken want de kans dat u die of die ziekte heeft is groot. Dit is pure reclame. Wanneer men u wijsmaakt van: Ge moogt dat niet eten en je mag dat niet doen want dat is gevaarlijk enz. Mag ik u eraan herinneren dat uw ouders dit allemaal gedaan hebben en dat u blijkbaar nog leeft.

Als je deze manipulatie die op het ogenblik bezig is te zeer au serieux neemt dan ga je mee in die verandering, op de verkeerde wijze. Op het ogenblik dat u de krachten die nu de aarde bereiken in u opneemt en deze laat inwerken op een positieve wijze; u distantieert zich van alle invloeden die de maatschappij u toespeelt, dan zult u zien, dan gaat u op uw eigenste wijze in deze tijd zeer veel kunnen realiseren en gaat u ook geestelijk zeer sterk vooruitgaan. Dan gaat u bv. wanneer iemand ziek is en er is geen arts ter beschikking, kunnen zeggen: Ik neem even deze krachten, ik geef ze jou opdat je zou genezen. Zo simpel. En wat merk je dan? Door het feit dat je dit doet, dat je ook een genezing realiseert. En dit is niet alleen op gebied van gezondheid maar dit kan op alle mogelijke terreinen.

Op het ogenblik dat u zich in harmonie stelt met de aarde, dan zal u opmerken dat de aarde u zal dragen en dat, wanneer er ergens iets gebeurt – en dat kan zijn dat er een gasleiding ontploft of dat bij een waterleidingbreuk huizen wegschuiven – dat de aarde ervoor zorgt dat u daar niet bent. Het hangt juist af van: Hoe stel ik mij daarop in?

Het is belangrijk dat je, in de komende maanden en jaren steeds meer overtuigd geraakt dat je als mens zeer veel kunt waarmaken, maar dat het vanuit uzelf moet vertrekken, vanuit een openstaan naar hetgeen rondom u aan krachten en mogelijkheden aanwezig is. En dat is iets totaal anders dan wat de maatschappij, de religies, u trachten wijs te maken. Dat wil niet zeggen dat je niet mag luisteren. Alleen wanneer iemand zegt dat God u zal straffen omdat je niet leeft volgens de theorie die hij verkondigt, zeg: Die God van u ken ik niet. Het is belangrijk dat u vanuit uzelf kunt vertrekken en dan hebt u zeer veel mogelijkheden.

Het is ook belangrijk dat u in alle onheilsberichten – en er is een heel pak op komst – stoor u daar niet aan, laat gebeuren wat gebeurt, maar ga uw eigen weg zoals jij aanvoelt dat deze juist is. Wanneer er een zware ramp gebeurt met honderden of duizenden doden, besef dat degenen die dood zijn het meestal beter hebben dan u. Zij worden opgevangen aan onze zijde en zij leven verder. Tracht het gebeuren in de juiste context te zien. Maak u niet te veel zorgen wanneer je hoort dat er weer eens voedselvergiftigingen zijn, dat de voedselketen is aangetast. Misschien is het interessant dat u met weinig tevreden bent. Want, wij hier in het westen hebben wat voedsel betreft, te veel. Met een tiende zou u veel gezonder leven. Hou er rekening mee wanneer er niet zoveel voedsel is, dat je ook verder zou kunnen. Hetzelfde met jullie verplaatsing, ieder zijn eigen stalen ros. Er zal misschien een tijd komen dat je blij zal zijn dat er nog paarden bestaan. Zij verbruiken geen olie enz.

De kracht van de nieuwe mens zal zijn, inventief te zijn en niet mee te lopen met de massa. U bent geen schapen. Wanneer er één in de ravijn springt, springen ze er allemaal in. En dat gedrag hebben de machthebbers het liefst.

En dan zullen in de toekomst zich nog andere kleine zaken voordoen. Tussen dit en enkele tientallen jaren zullen vele systemen, die je nu belangrijk vindt, gewoon verdwenen zijn. Je zal dan al een generatie hebben van kinderen die opgroeien in een totaal ander perspectief. Langzaam maar zeker zal de mens die wilt overleven en die als mens voor zijn eigen geest een waardevol leven wil hebben – want waarom leef je als mens? Niet om te consumeren maar om voor uzelf lering, ervaring op te doen. En door alles wat op deze aarde afkomt en waardoor deze aarde in een versnelling gaat wijzigen – dit leren ontdekken. Je zal opmerken dat de jonge generatie plots andere interesses heeft. Dan ga je ook zien, na alles wat hier gezegd is, veel kunsten een hoge bloei gaan kennen. Je gaat in een totaal nieuwe era terecht komen. Maar vooraleer het zo ver is zullen de meesten het vanuit onze zijde bekijken en misschien de interesse hebben om nog eens geboren te worden. Maar belangrijk is en blijft dat je beseft dat er al mensen zijn die, wanneer zij willen, met deze krachten kunnen omgaan. Wanneer je met deze krachten resultaat wilt bereiken, dat je door het besef van wat er gebeurt, door je aanvoelen te volgen, je voor anderen betekenis kunt hebben. Want velen zullen op zoek gaan. Op dat ogenblik, wanneer mensen zoeken en vragen om antwoorden, dat je een hand kunt reiken, samen iets kan doen om zo voor anderen meer betekenis te hebben. Dan ga je ook opmerken dat uw leven veel waardevoller wordt. Nog iets: Hou er rekening mee dat over niet zo’n lange tijd de nulletjes op een bankrekening veel waard gaan worden, maar niet wat ervoor staat… Hou er rekening mee dat er zo’n verschuivingen gaan ontstaan dat je beter af bent met de waarde in u, het hand in hand gaan met degene waarmee je in harmonie zijt, samen te werken, samen iets op te bouwen dan met de illusie die je tot hiertoe allemaal hebt: Ik zit toch goed want ik kan nog alle rekeningen betalen. Er staan verschuivingen voor de deur. Sommigen op een heel eigenaardige manier, anderen op een cassante manier. Daarom hecht daar niet te veel aan vast. Laat het allemaal maar goed tot je doordringen. Hoe sterker het tot u doordringt en hoe meer besef je hebt van de verandering, hoe minder last je ervan zult hebben. En hoe beter je in de verandering je weg zult vinden. Dan kan je na enkele jaren zeggen: Het was toch boeiend, ik heb er veel uit geleerd. Het zal u de mogelijkheid geven om andere mensen te leren kennen, andere mogelijkheden te ontdekken om zo weer verder te komen. Maar steeds zal het vanuit uzelf vertrekken en van de harmonie die u hebt met de kosmos.

Op het ogenblik wordt er nogal veel verteld. Er worden boeken over geschreven, stralen waartoe de mens zou behoren. Men gaat al tot de twaalfde, tot de vijftiende straal. Sommigen kleuren ze in, anderen haken er aartsengelen aan, anderen meesters enz. Al deze zaken zijn voor 99% nonsens.

Het klopt: de aarde wordt beïnvloed door velden en voor zover – en ik tracht heel eerlijk te zijn – wij kunnen detecteren, worden die velden, zijn die velden gestuurd door krachten die behoren tot het hogere licht, maar waar wij zelfs aan onze zijde – en dan spreek ik als grote lichtende geesten als Christus, als Boeddha – zelfs eigenlijk niet bij kunnen. Dan kunt u begrijpen dat het voor een entiteit, die nog de mogelijkheid heeft om met jullie te praten, totaal onmogelijk is om juist te omschrijven wat dit allemaal inhoudt. Maar wat ik u wel kan zeggen is dat het niet zo is dat die tendensen bv. uitgaan van lichtende figuren, noch van aartsengelen, noch van engelen. Want ook zij – en dit is misschien raar in jullie oren – worden daardoor beïnvloedt. Ook zij worden mee opgenomen in deze veranderingen, omdat deze veranderingen zo groot zijn. Uiteindelijk zijn wij maar hele kleine partikeltjes in een enorme grote kosmos die ergens wel, voor zover wij het kunnen omschrijven, sturing heeft. Maar ik wil niet zeggen: We gaan het omschrijven als een persoon. Wij, als entiteit, u als stofmens zijn daar te klein voor om dit te kunnen vatten.

Wat er ook gebeurt, sta ervoor open. Vertrek vanuit uw kern, uw ziel, uw Goddelijke vonk als deel van dat grote geheel. Dan kun je eigenlijk voor uzelf stellen: Kijk ik ben daarin onmisbaar. En dat klopt. Jij bent daarin onmisbaar. Niets of niets in deze kosmos gaat verloren. Alles blijft. Alles is en is geweest. Ik durf gerust beweren dat de theorieën die wetenschappers die het heelal bestuderen, naar voor brengen, met te zeggen: Er is verlies in het heelal; dat deze theorieën fout zijn.

In de ganse kosmos is er enkel en alleen evenwicht. Er is geen verlies. Dus, uw evolutie daarin, de weg die u gaat, oorspronkelijk ergens vertrokken vanuit een bron en teruggaande, zoals we veronderstellen naar die bron, houdt voor u wel een evolutie in en een leerschool, maar kan nooit inhouden dat je ten onder gaat. Want zelfs moest je de negatieve weg gaan, zelfs dan zou je een weg gaan die, misschien met veel lijden en veel pijn je ergens zal brengen. Niet dat ik u zou aanraden om deze weg te kiezen maar uiteindelijk in het ganse kosmische gebeuren is de mens volledig vrij. Dat de meesten onder u die hier aanwezig zijn reeds heel lang geleden, vele levens terug, gekozen hebben om het pad van het licht trachten te gaan, is misschien voortgekomen uit het feit dat de ondervinding, de leerschool die je meegemaakt hebt met het duister u duidelijk heeft gemaakt dat het licht voor u een betere weg is. Want ook dat weer is een noodzaak dat dit steeds in uw denkwereld aanwezig blijft. U hebt reeds, ieder van u hier aanwezig, meerdere malen op deze aarde geleefd. De ene keer misschien als slaaf, als handelaar, als priester, als een edelman. Wij kunnen zowat alle fasen in de maatschappij opvullen. Maar elk leven dat je doorgemaakt hebt, heeft u een stap verder gebracht, is het fundament van wat je nu bent. Door wat je in het verleden allemaal hebt gedaan, ben je geworden wat je nu bent. En dat je nu geïncarneerd zijt, op een kering van tijden, is in zekere zin ook een gezochte incarnatie. Je bent een wereld gaan zoeken waarin enorme tegenstellingen naar voor komen? Een wereld die totaal anders was dan de werelden die je doorleeft hebt. Kan je je voorstellen dat u in het verleden lijf aan lijfgevechten gevoerd hebt op leven en dood? Dat dat voor u een erezaak was waaruit je veel geleerd hebt? Toch is het feit dat je nu hier aanwezig bent een zeer bewuste zoektocht geweest. Het is die zoektocht die u tot hier gebracht heeft.

Daarom op een avond als deze – ik wijk af van jullie studieprogramma, neem het mij niet kwalijk – maar gezien de krachtontplooiing die de volgende uren en dagen gaat plaatshebben, dat je een beetje op de hoogte bent van de evoluties die er gaan zijn en dat je, heel bewust dit in deze incarnatie kunt inpassen, zodat je deze incarnatie eigenlijk maakt tot een zeer waardevolle.

Dat was de boodschap die ik u vanavond wou brengen. Wat je ook de komende dagen, maanden, jaren allemaal gaat horen, de wereld zal nog heel lang bestaan. De aarde zal nog heel lang bestaan. Wij kunnen spreken van meer dan een miljard jaren. Binnen een miljoen jaren is deze planeet nog niet verdwenen. Er zullen wijzigingen opgetreden zijn. Wanneer u weet dat bv. 400 miljoen jaren geleden – voor de aarde is dit maar kort – op deze aarde bv. geen water was, er alleen een soort witte kleverige brij bestond. En dat dan in die periode er toen ook, vanuit de kosmos veranderingen zijn ontstaan, waardoor de zon zich plots anders ging gedragen, waardoor het mogelijk werd dat het zonlicht door de gesloten wolkenmassa, die de aarde toen had – en die wolken waren niet dezelfde zoals wij die nu kennen – maar door de verschuiving in de kosmos, door die straling werd deze witte brij op enkele miljoenen jaren tijd omgezet in levengevend water, ontstond vanuit die brij andere mogelijkheden. En dit is maar een korte periode van 400 miljoen jaar.

De aarde en het zonnestelsel bestaat langer. De wetenschappers zijn niet in staat in te schatten hoe de kosmos functioneert omdat zij te beperkt zijn in hun mogelijkheden. Ik wil maar zeggen hoe iets kan wijzigen. Je hebt een periode op de aarde gehad dat de Sauriërs hier heer en meester waren. Plots waren er vanuit de kosmos andere invloeden en op 150 jaar veranderde het ganse vegetatief stelsel van de aarde zodat deze brave beesten, zij pasten volledig in dat kader, in die natuur, verdwenen zijn. Die dieren, in die tijd, hebben nooit kunnen vermoeden dat zij van deze planeet zouden verdwijnen want zij waren toen heer en meester. En zo zou ik vele facetten, die door de geschiedenis van de aarde zijn gebeurd, naar voor kunnen schuiven. Dit ter illustratie van het feit dat je geen schrik moet hebben. Telkens weer heeft men gezegd: Dit is het laatste van de aarde. Toen 200 jaar na Christus het Romeinse rijk viel en ophield te bestaan, toen zei men ook: Dit is het einde der tijden. De aarde is er nog steeds. En zelfs wanneer men in de toekomst bv. op deze aarde een paar zware kernrampen gaat hebben, waardoor de aarde in de ogen van de mensen onbewoonbaar gaat zijn, zullen er veel zeggen: Dit is het einde der tijden, de mens heeft zichzelf vernietigd, dit is de straf van God. Ik hoor ze al roepen. God heeft er niets mee te maken. Hij trekt zich er niets van aan. En ook dan nog zal deze aarde niet verdwijnen want zij past nu eenmaal in dat grote geheel. Wat kan verdwijnen, dat is de huidige mens zoals hij op het ogenblik op deze aarde rondloopt. Maar het is al meermaals gebeurd. Voor de mens was er ander leven. En stel dat de mens verdwijnt? Jullie kopen ook niet altijd dezelfde wagen. Dus, waarom maken wij ons druk? Maar, vertrek vanuit uzelf, bouw de harmonie, de innerlijke rust, de kracht in uzelf op en vertrek vanuit daar. Draag die uit naar de wereld en je zal zien, wat er ook plaats vindt, het zal voor jullie een verrijking zijn.

 Vragen.

  • Kan u zichzelf even voorstellen? Bent u dezelfde identiteit van voor de pauze?

Dit doen wij niet omdat de aandacht van hetgeen wij brengen verlegd wordt naar de persoon. We kunnen wel bepaalde herkenningsnamen geven zodat je weet dat op sommige momenten dezelfde entiteit doorkomt, maar verder kunnen we niet gaan. We willen vermijden dat hetgeen gebracht wordt, getaxeerd wordt op hetgeen de mens denkt dat de entiteit ooit zou geweest zijn. Dit is ook van geen enkel belang, te weten wie wij geweest zijn, het is enkel van belang voor u te weten dat wij binnen de context van de afgesproken regels werken, dat wij allemaal deel uitmaken van de grote organisatie van de Witte Broederschap en daar stopt het.

  • In een vorige cursus werd de nadruk gelegd dat, wanneer je nog met magie of mystiek bezig waart, dat wanneer men aan het geloof blijft vast hangen, dat men nooit kan evolueren boven het hartchakra, om de omkering te maken?

Wanneer u alles gaat geloven wat men u tracht wijs te maken om een bepaalde macht over u te houden dan zal het zijn dat u niet kunt evolueren. Gebruik uw gezond verstand. Wanneer u, door beleving van bepaalde mystieke zaken, u beter voelt. Wanneer u zich daar goed in voelt, wees er dan van overtuigd dat dit uw weg is. Er zijn zeer veel wegen die tot God leiden. Laat nooit door iemand u voorschrijven hoe je het moet doen omdat hij of zij zegt dat dit de enige juiste wijze is. Want dan vervalt u in wat reeds eeuwen deze aarde kenmerkt dat de ene persoon de ander gaat dwingen te geloven wat hij vindt dat de ander moet geloven omdat hij zo de macht kan houden,

En kijk uw geschiedenis door, dan zult u zien wat dit veroorzaakt heeft. Van brandstapels tot holocaust. Wanneer je katholiek opgevoed bent en na jaren zeg je: Dit kan niet voor mij. Dan kan je dat gewoon loslaten. Maar aan andere dingen blijf je wel hangen. En dan kan je evenwel nog evolueren boven uw hartchakra? Vergeet even al die theorieën over evolutie, chakra’s. Wanneer u iets gelooft, zelfs wanneer het een katholiek geloof is en u gelooft iets 100% dan is dat voor u waarheid. Dan kunt u daarin leven, zolang u niet een ander verplicht het ook te aanvaarden, zit u goed. Op het ogenblik dat u gaat zeggen, zoals vele katholieken doen, omdat wij zeggen: het is zo, moet jij het ook aanvaarden. Aanvaard je het niet dan gaan wij u op de brandstapel zetten, dan zit u fout.

Waarom denkt u dat, zelfs op cursusavonden als deze, steeds gezegd wordt: Denk zelf na, vorm uw eigen mening. Dit is heel belangrijk. Uw eigen mening is hetgeen wat u in eerste instantie gaat aanspreken, in de kern van uw wezen. U hebt nu eenmaal gekozen om te incarneren in deze gebieden. Dat houdt in dat u op voorhand wist welke soort cultuur hier aanwezig was. Dat houdt in dat u bij uw incarnatie hebt gezocht naar een mogelijke ontwikkeling. U bent via het oude katholicisme opgevoed maar door uw eigen intelligentie, uw eigen nadenken, uw eigen zoeken, hebt u zich rustig kunnen bevrijden van de ketens die de maatschappij of de kerk u heeft willen aanleggen. En de goede zaken die u in deze opvoeding hebt gekregen die zult u kunnen behouden en hetgeen wat u aanziet als zijnde: Dit is voor mij niet juist, dit past mij niet, want ik voel aan dat er andere waarden zijn, deze kunt u niet opnemen. En zo evolueert u verder en hebt u een rijk leven.

  • U hebt vorige keer verteld hoe we met kracht kunnen werken. Kan men deze kracht gebruiken voor zichzelf als men zich wat slechter voelt?

Als u in staat bent om lading aan water te geven doordat u zich instelt op de universele kracht, wat belet u dan, wanneer u zich niet goed voelt, gewoon u in te stellen, u open te stellen en deze kracht in u op te nemen. De sleutel ligt bij uzelf. Alleen moet u wel van uzelf overtuigd zijn. En dat kan hier in sommige gevallen een probleem zijn. Maar, ieder mens die zich openstelt voor de krachten van de kosmos, die vanuit de grond van zijn ziel, zegt van: “Ik sta ervoor open, ik neem het in mij op, ik laat ze door mij stromen”, vanuit die harmonie, deze kracht in zich opneemt, zal zeer snel herstellen. Maar u moet het voor uzelf willen aanvaarden. En een klein trucje is misschien: Je neemt een fles water, je straalt ze in en je drinkt ze uit. Je lacht, maar dat is zeer belangrijk. Doordat je dit altijd doet, zeg je tegen je eigen lichaam: Dit is even gebundeld in deze waterfles en u brengt de kracht in mij. Het is een klein beetje spelen met magie maar het werkt.

Je hebt de mogelijkheid, zeker op dit moment, om de krachten te plukken zoals rijpe vruchten. Overal, op het ogenblik is er meer dan voldoende energie, meer dan voldoende kracht die ervoor zorgt dat u geneest, dat u de juiste gedachten hebt, die ervoor kan zorgen dat u het juiste doet. Je moet enkel maar zeggen: “Ik sta open voor het licht” en het licht is uw bondgenoot. En misschien dat het voor sommige mensen gemakkelijker is om het in een gebedsvorm uit te drukken, voor sommigen om te zeggen: “Heer Jezus, gij die de vertegenwoordiger van het Licht bent, help mij.” Misschien te zeggen van:” krachten van het Licht, wees één met mij ” Wat u als formulering ligt, gebruik je. Gij hebt de kracht.

  • Wat je nu bent, is de som van hetgeen je al geweest bent.

Of het nut heeft, ik weet het niet. Ik heb eerder de neiging te zeggen dat je beter tracht uzelf te ontdekken, uzelf te bekijken zoals je werkelijk bent en vanuit dat beeld te vertrekken. Dan dat je zou weten dat je in een vorig leven ergens in een land gewoond hebt en aan landbouw hebt gedaan. Wat maakt dit nu uit? Nu leef je in deze tijd. Je hebt de mogelijkheden van deze tijd. Gebruik ze. Ik heb de indruk dat mensen die zoeken in vorige levens meestal zoeken naar iets waar zij zich in dit leven niet waardevol maken. Ze vinden dat in dit leven zij niet zijn wat ze dromen te zijn, zeker in deze consumptiemaatschappij. Zelden vinden we mensen, in vorige levens, die een slaaf zijn geweest of een moordenaar. Het kan, medisch gesproken en dat is iets anders. Wanneer er bepaalde afwijkingen in het lichaam bestaan, soms interessant zijn te weten dat er in een verleden een bepaalde frustratie is geweest. Maar dit behoort tot de grote uitzonderingen.

Als ik een raad mag geven: Leef het leven dat je nu hebt, maak u niet druk wie je vroeger geweest zijt. Wanneer u terugkeert naar onze zijde dan hebt u een overzicht Dan weet u de leringen die u gehad hebt. Dat wil niet zeggen dat u nog exact weet wat en welk. Het zijn alle handelingen die je in het leven gedaan hebt, die u gebracht hebben tot wat je nu bent. En wanneer in het leven bv. een aanvoelen is naar iets of een sterke interesse in iets, dan kun je ervan uitgaan dat dat zijn bronnen heeft gevonden in de evolutie die je doormaakt.

Zo kunnen we op dit ogenblik zeggen dat velen onder u een interesse vertonen om terug te keren naar de natuur, om met krachten van de natuur te werken. Je hebt dat een beetje in verschillende uitingen. Dit kan aantonen dat u bv. in een vorig bestaan met deze zaken bent bezig geweest, dat het niet is afgerond en dat nu een nieuwe uiting zoekt. Maar vergeet niet, het kan best zijn dat u in een vorig leven geïnteresseerd was in alchemie. Dan kan het nu best zijn dat die oude interesse u op dit ogenblik leidt in de richting van chemie. Maar dat het voor u te beperkt is en dat u vanuit het alchemistische uit uw verleden, deze mogelijkheden en kennis die u nu opdoet gaat gebruiken in een groter magisch verband waardoor bv. uw interesse zal bestaan: Hoe kan ik met bepaalde stoffen magisch in de natuur positieve resultaten bereiken? En vanuit die optiek kun je voor uzelf de wegen vinden die voor u geschikt zijn.

Maar het belangrijkste – en dat telt voor iedereen – is dat je leer luisteren naar uzelf. Uw eigen geest weet heel goed wat voor u belangrijk is, welke weg u in dit leven best gaat. Spijtig genoeg is die weg meestal niet conform aan wat de maatschappij van u verlangt. Daardoor laten veel mensen deze innerlijke stem voor wat ze is en lopen mee in het rijtje. Het gevolg is dan dat zij zich gefrustreerd voelen, gaan ziek worden enz. In het beste geval zal dit afgebroken worden en zal men terugkeren naar zijn eigen innerlijk en trachten deze weg te volgen. In het slechtste geval kapselt men zich in en kun je spreken van tijdsverlies tot de dood intreedt om dan bevrijd trachten nieuwe wegen te gaan.

  • Heb ik deze maatschappij ook niet zelf gekozen?

U hebt gekozen voor een bepaalde sfeer. Je bent binnen die sfeer geboren. Maar u hebt niet gekozen voor de maatschappij waar u zich op dit ogenblik in beweegt. Een entiteit die zoekende is, die ziet, voelt een sfeer aan. Die gaat ervan uit – en het hangt een beetje af van de bewustwording die je op dat ogenblik hebt – als je aan een eerste incarnatie toe zijt, dan stap je wel op de eerste tram die voorbijrijdt maar als je wat incarnaties achter de rug hebt, dan word je slimmer en dan ga je kijken of het wel het juiste nummer is. Ben je nog wat verder, dan ga je kijken of de tram wel het juiste vervoermiddel is en bestaat er geen beter? Als entiteit ga je je binden aan een sfeer. Mensen denken dat de sfeer de relatie tussen de man en de vrouw is die op dat ogenblik de mogelijkheid scheppen om nieuw leven te produceren. In het beginstadia is dit zo. Wanneer je verder evolueert tracht je te overzien welke eigenschappen dit lichaam gaat hebben. Niet alleen de sfeer maar ook de eigenschappen die in dat toekomstig lichaam aanwezig gaan zijn. Ga je nog een stap verder – en er is niemand van u die deze stap al gedaan heeft – ga je ook kijken welke filosofische enz. geestelijke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. Dan kom je tot zeer, zeer uitgekozen bewuste incarnaties. Van degenen die hier aanwezig zijn, kunnen we zeggen dat het merendeel een incarnatie is die wel degelijk gezocht heeft naar de sfeer en naar de mogelijkheden binnen dat nieuwe lichaam. En dan kunt u zich daarop instellen, maar zelfs dan nog kan je nog verkeerd instappen. In de meeste gevallen, als je dit doet, ga je als geest zien: wat zijn de mogelijkheden? Zijn deze mogelijkheden voldoende aanvaardbaar om in dit stoffelijke leven te bereiken wat het doel is, dan zul je dit lichaam handhaven. Maar je kan ook opmerken dat je op de verkeerde tram gestapt bent, dan stap je meestal bij de eerste halte uit. Dit kan dan door miskraam of wiegendood. Dit is enkel mogelijk wanneer er al een redelijk bewustzijn is.

  • Ik stel me voor dat jullie, aan gene zijde, ons kennen zoals we zijn, dat u onze toekomst kunt zien, onze gedachten kent?

U mag dit niet bekijken als mens. Wij nemen waar. Wanneer ik hier met u spreek, moet u rekening houden dat, hetgeen u te horen krijgt ongeveer op dit ogenblik afkomstig is van een zesentwintigtal entiteiten die mij assisteren. Plus dat ik in directe verbinding sta met vele anderen indien ik iets moet te weten komen. Het voordeel daarvan is dat wij een overzicht hebben aan wat hier aan gedachten aanwezig is. Anderzijds hebben wij ook een beeld, wanneer wij ons op een bepaalde gedachtegolf concentreren van: Hoe is dit opgebouwd, van waar komt die en zelfs: hoe evolueert die? U als mens bent gebonden door de ruimte waar u in zit. U bent onderhevig aan tijd. Niet de tijd van de klok die u draagt maar van de tijd die stof inhoudt. Wij, aan onze zijde zijn niet gebonden, noch door ruimte, noch door tijd. Terwijl ik hier met u zit te praten kan ik tezelfdertijd ergens anders op de wereld lering opdoen of lering geven. Dit is voor u moeilijk te plaatsen omdat u in uw stoffelijk lichaam zit. Voor ons bestaat noch afstand, noch ruimte, noch tijd. De moeilijkheid voor ons is om dit telefoontoestel, om het zo oneerbiedig te zeggen, dit medium, te bespelen. Omdat we hier ons moeten terugplooien naar wat in een lichaam mogelijk is. We moeten die hersenen bespelen en we moeten trachten de juiste woorden naar buiten te brengen. Maar we hebben wel het voordeel dat we een overzicht hebben over het geheel.

Kent u ook onze gedachten? Wanneer u uw gedachten wilt geformuleerd zien in woorden dan zeg ik: Zo werkt het niet. Wij nemen waar, wij voelen aan. En dan kan je zeggen: Ja, wij zijn op de hoogte van hetgeen aanwezig is. Mag ik er iets aan toevoegen? Is de mens wel altijd zelf op de hoogte van wat hij denkt? Want tussen hetgeen wat u denkt, wat u ervaart en wat u in woorden formuleert is er soms een wereld van verschil. Ieder van u zal wel al ervaren hebben dat hij, met de beste bedoelingen, iets formuleert dat door de ander totaal verkeerd begrepen wordt. Dat is een probleem dat wij niet kennen omdat wij, als entiteit, niet met woorden met elkaar communiceren. Het is ook om nu, onder deze vorm met u te praten, een beperking maar wij kunnen deze beperking meestal opheffen doordat we al kunnen verder zien, verder waarnemen dan wat u, wanneer u luistert op dat moment denkt te horen.

  • In het boek Het Jesaja-effect spreekt men over de verdichting van de tijd. En gebeurt er nu een verdichting?

Wanneer u een handeling doet die zeer aangenaam is, waarin u zich zeer gelukkig voelt, heb je nog niet opgemerkt hoe snel de tijd voorbijgaat? Maar wanneer u iemand tegenkomt die steeds hetzelfde zaagliedje afsteekt, diezelfde 5 minuten kunnen dan een eeuwigheid zijn. Tijd bestaat niet. Wanneer enkele duizenden jaren geleden de primitieve mens de aarde begon te bevolken, dan leefde hij volgens zijn hongergevoel. Hij werkte en als hij honger had zocht hij voedsel. Zelfs dag en nacht maakte voor hem in de beginperiode geen enkel verschil. Door de evolutie van de mens en door het ontstaan van handel en veeteelt, hier en daar een machtspositie, de eerste strijders, was men ertoe verplicht om zaken te gaan indelen. Zo is er eerst een vorm ontstaan dat men sprak in periodes, die je nu zou kunnen vergelijken van maanstanden, ongeveer 28 dagen. Maar dit was nog niet voldoende. Men heeft gedurende die duizenden jaren alles gaan opdelen. En men heeft de tijd gecreëerd. Het is maar sedert het Romeinse rijk dat de eerste echte, jullie tijdsindeling is ontstaan. Een uurwerk is nog veel recenter. Daarom is tijd, zoals u die kent, eigenlijk een onbestaande zaak. En hangt tijd volledig af van hoe u een beleving ervaart. Wanneer u een aangename ervaring opdoet dan kan die tijd snel geweest zijn maar in minuten en seconden kan dit een eeuwigheid geduurd hebben en omgekeerd. Wanneer u mij vraagt: Is er in de verhoudingen, in de kosmos iets gewijzigd, dan zeg ik tegen u: Neen. Alles blijft zoals het oorspronkelijk is geweest. Alleen, en dat is wel belangrijk, de ervaring die je doormaakt wijzigt. Maar het geheel blijft zoals het is. Maar je zult binnen dat geheel andere ervaringen opdoen. Iedereen heeft precies geen tijd meer, is drukbezet met de evolutie van uw economische maatschappij. Dit heeft niets te maken met de werkelijkheid. Want zelfs in deze wereld waar de jeugd, de middenklasse geen tijd heeft, Wanneer je verliefd in elkaars ogen kijkt en de vlindertjes fladderen bestaat dan nog tijd?

Het probleem voor u als mens is dat je dat niet kunt plaatsen. Wanneer ik denk: Ik bevind mij nu in Amsterdam. Dan zie ik Amsterdam en ik verplaats mij in Amsterdam. Denk ik: Ik ben in Rome, dan ben ik er en dan zie ik dat. Maar ik kan het enkel als entiteit het waarnemen volgens de kennis die ik ervan heb. Heb ik ooit in Amsterdam gewoond dan zal ik Amsterdam waarnemen zoals ik het gekend heb. Wil ik Amsterdam kennen zoals het vandaag is, zal ik de hulp nodig hebben van een entiteit die het hedendaagse Amsterdam kent. Maar er bestaat geen grens. Wanneer ik dat beeld wil ervaren en ik zie een juist overgegane dame van de walletjes, dan zie ik het ganse beeld zoals die dame het in zich draagt. Wij zijn niet beperkt, maar al wat ik denk zien de anderen ook. Elke gedachte wordt door anderen die op dat ogenblik aan u geïnteresseerd zijn ook waargenomen. Wil je dat niet, dan sluit je je van het licht af en dan ga je het duister in.

Wanneer je zoekende bent dan kun je een studie maken over bv. het spiritueel denken. En iedereen die daarvoor interesse heeft, kan met u een wisselwerking hebben. Wenst u dat de studie niet gekend is, dan sluit u zich af en wordt u ingekapseld.

image_pdf