Kosmische inwerkingen op de mens

image_pdf

uit de cursus ‘Kosmologie’ (hoofdstuk 7) mei 1977

Inwerkingen op de mens.

De oude Grieken hadden een denkbeeld over de kosmos: de aarde was het centrum. Daar omheen waren allerlei bollen, in die bollen zaten planeten en ten slotte sterren. Sindsdien heeft men een hele theorie herzien die is voortgekomen uit de Chaldese opvatting, dat de sterren het schrift der goden waren en dat ze het lot van de mensen aankondigden. Een hele tijd hebben de mensen gedacht: dat is allemaal onzin. Nu neigt men mede op grond van statistische gegevens helaas tot de conclusie dat erin astrologie iets meer zit dan men dacht. Met andere woorden men begint aarzelend te erkennen dat er een relatie is tussen de mens, zijn lot en de kosmos. En dat is het nu waarover wij vanavond zullen spreken.
De kosmos zelf kunt u zich het best voorstellen als een enorme ruimte vol energie. In die energie zijn luchtbellen; dat zijn sterren en planeten. In die luchtbellen zit weer een andere vorm van energie. Waar die energieën samenvallen ontstaat een sterke werking. Waar die KOSMISCHE energieën elkaar opheffen is praktisch geen werking. Waar die energieën elkaar tegenwerken ontstaat een negatieve werking. Het is duidelijk, dat ook afstand daar iets mee te maken heeft.
Als we zegen dat de kern van een Melkwegstelsel de aarde beïnvloedt, dan is dat natuurlijk wel waar. Maar er liggen zo enorm veel sterren tussen die de bestaande uitstraling kunnen variëren en daarin veranderingen kunnen aanbrengen of ze neutraliseren, dat je eigenlijk kunt zeggen: Dat komt alleen in golven. Je kunt niet zeggen: Dat is de kracht die in het centrum van het Melkwegstelsel bestaat en die zal altijd op gelijke wijze op aarde merkbaar zijn. Ze komt in golven.
Nu hebben sterren gelukkig wel vaste banen en een vast bewegingspatroon. Zo kun je vanuit dit Melkwegstelsel toch wel een aantal energiegolven voorspellen. Als je het een beetje handig aanlegt, kun je zelfs ongeveer nagaan wat voor inwerking die energie op aarde zal hebben.
Wij zitten nu net aan het einde van een kosmische tendens die voor de meeste mensen nogal ongunstig was. We hebben op het ogenblik in het zonnestelsel nog steeds de invloed van Saturnus. Met andere woorden tegenstellingen, oorzaak-en-gevolg werkingen worden verscherpt uitgedrukt, maar de invloed uit de kosmos wordt meer positief. Dat houdt dus in, dat het voor heel veel mensen toch wel weer iets beter zal gaan, maar niet voor iedereen. Die mensen voelen zich beter, daardoor reageren ze beter en daardoor wordt hun lot anders. Kort gezegd: De kosmos heeft hen beïnvloed. Als dat nu alles was, dan waren we vlug door het onderwerp heen. Maar er zit nog veel meer aan vast.
Een mens heeft een geest. Die geest kun je weer in zoveel etages indelen. Uw stoffelijk lichaam is op dit moment de bel-etage, uw onderbewustzijn is het souterrain en daarboven kunnen wij de voertuigen opstapelen tot een soort wolkenkrabber.
Nu heeft elk voertuig eigen gevoeligheden, maar het leeft ook in een wereld met eigen energieverhoudingen. Het wonderlijke is nu dat in elke wereld ook bepaalde krachtswisselingen plaatsvinden. Als we dat kort willen samenvatten, kunnen we zeggen: Elke sfeer waarin het ego bestaat of kan bestaan, is krachtens haar geaardheid onderhevig aan pulsaties die periodieke verschijnselen t.a.v. energietoename en energievermindering zullen veroorzaken. Dat is erg aardig, maar wat moet je ermee doen?
Neem de astrale wereld; die is half stoffelijk en ligt dichtbij. Soms zal de astrale wereld veel sterker op de aarde inwerken dan anders het geval is. Er zijn perioden dat een astrale invloed op aarde eigenlijk maar heel weinig vermag. Hoe zit dat in elkaar?
Wel, de astrale wereld is voor een deel afhankelijk van signalen en stralingen van sterren en planeten. Daarom is ze ook fijn stoffelijk. De planeetstanden hebben dus iets te maken met de energieverhoudingen in de astrale wereld. Nu is het zo, dat als ik een gedachte uitzend deze in de astrale wereld vorm krijgt. Die vorm moet ik dan behouden door er energie in te brengen. Nu zou men kunnen zeggen dat onder bepaalde omstandigheden de beweeglijkheid van de kleinste deeltjes zoveel groter is dat men misschien het tienvoudige aan energie nodig heeft om hetzelfde resultaat als vorm (iets wat op de aarde kan inwerken) te bereiken.
De periode van astrale beïnvloeding is op het ogenblik gelukkig klein. We zitten ten slotte vlak voor het Wessac feest en dan zijn sterke astrale invloeden nooit zo aangenaam.
De astrale wereld varieert. Maar ook Zomerland. Er zijn tijden waarin iemand, die in Zomerland vertoeft, veel gemakkelijker de aarde kan bereiken dan anders het geval is. Daar zijn dan twee invloeden werkzaam. Allereerst de eigen energie die in de wereld ook niet altijd dezelfde is. Dan zijn er zaken, die men vanuit het standpunt van Zomerland omschrijft als verschijningen van het gouden licht, het witte licht en de pilaren van vele kleuren. Dat betekent een contact met hogere werelden, dat is zeker, maar gelijktijdig is het, het ontstaan van een veel grotere variëteit van stralingsmogelijkheden. Normalerwijze zou je zeggen is het een gebundelde lichtstraal.
Er zijn perioden waarin die bundeling zo groot wordt, dat wij een soort laserstraal effect hebben: een volkomen gelijkrichten van alle uitstraling. Als je daarmee iemand op aarde wilt beroeren, dan moet je heel nauwkeurig te werk gaan en heb je voor dat proces veel meer aandacht en energie nodig dan anders het geval is. Maar op het ogenblik dat die gouden kracht er is, diffusïeert het veld. Dat wil zeggen, dat je met mikken en wat afstemmen op een persoon hem bereikt. Zeker, anderen kunnen dan meeluisteren, maar dat doet meestal niet zoveel ter zake. Het contact tussen uw wereld en een geestelijke wereld kan weer mede worden bepaald door de situatie op uw wereld en in die andere wereld. Dat geheel vatten we samen in de kosmische wetten van evenwicht en de z.g. regels van harmonie. Wat zeggen die nu t.a.v. een kosmische beïnvloeding? Dat is heel eenvoudig:
Waar gelijke waarden overwegend aanwezig zijn, ontstaat er niet alleen een sterke correspondentie tussen deze waarden, maar wordt tevens het tegendeel van deze waarden ook in de kosmos gewekt. Anders gezegd: Wanneer heel veel lichtende krachten het goede proberen te brengen dat kan alleen, indien ook het duister een zekere mogelijkheid krijgt voor krachtsontplooiing, en wel in dezelfde mate waarin het licht deze heeft.
Nu heeft het licht een voordeel, want het werkt positief en opbouwend.
Het kwade werkt negatief, chaotisch. Waar vorm overheerst, kan ze de chaos vaak de baas, niet altijd. Dat ziet u wel aan de sloop procedures in de grote steden. Er zijn harmonieën aanwezig in bouwkundig opzicht, maar die worden dan plotseling omgezet in kaalheid versierd met betonnen staketsels. De theorie is ongeveer juist.
Er zijn dus inwerkingen van verschillende sferen mogelijk. Persoonlijkheden, levend in een bepaalde sfeer zullen, indien de condities juist zijn, zich op aarde zeer sterk kunnen manifesteren. Zijn de condities het tegendeel van juist, dan zal alleen met zeer veel kracht en moeite een gelijkwaardig contact tot stand te brengen zijn.
Er zijn natuurlijk nog hogere dingen dan een geest die in een sfeer rondzwerft. Er zijn grote krachtcentra en die noemen wij dan maar de Heren van Wijsheid, de Heren van de Stralen, de Heren van Licht enz. Dat zijn namen die wij geven aan brandpunten van geestelijke energie. Nu is die energie zo groot, dat ze zeer sterk inwerkt niet alleen op een wereld die toevallig wordt beroerd, maar bovendien ook op een bepaalde harmonie van leven.
Wanneer de Heren van Wijsheid werken (de vraag is dan: welke?) geldt: Op het ogenblik, dat een Heer van Wijsheid werkt, zal hij allen die met hem harmonisch zijn zodanig oriënteren, dat hun ontvankelijkheid voor zijn invloed aanmerkelijk groter wordt. Er zijn dus tijden waarin een Heer van Wijsheid a.h.w. volgelingen kan maken. Hij kan dan gemakkelijker doordringen. Deze volgelingen kan hij ook bereiken, indien de omstandigheden niet gunstig zijn, dan zal hij heel moeilijk nieuwe mensen kunnen bereiken.
Wat betreft de Heren van de Stralen is dat eigenlijk nog gemakkelijker. Zo’n straal hangt samen met levenskracht, daarop heeft ze de voornaamste invloed. Als u in het begin een bepaalde vorm van levenskracht heeft, dan komt u onder de invloed van een Heer van een Straal. Deze helpt u bij de bewustwording, maar gelijktijdig conditioneert hij u voor datgene wat voor u belangrijk is en wat u ontvangt. Als u tot een bepaalde Straal behoort, zal de Heer van die Straal praktisch gedurende de gehele ontwikkelingsfase u blijven beheersen. Dat houdt in, dat als die Heer in de kosmos sterker wordt, u dus veel meer mogelijkheden krijgt dan anders. Overigens zijn dat meestal mogelijkheden op mentaal, geestelijk of mystiek gebied.
Dan hebben we de Heren van Licht. Een Heer van Licht is een gever van levenskracht. Gewoon gezegd: het is net leven en dood tegelijk. Een Heer van Licht brengt de energieën waardoor manifestatie mogelijk wordt, maar hij brengt ook die soort energie waardoor de manifestatie op zichzelf niet onbeperkt houdbaar is. Je moet dus op een gegeven ogenblik van vorm veranderen.
Wanneer een Heer van Kracht in een positieve fase inwerkt op uw wereld, dan is het niet alleen een kwestie van groei en bloei, maar een kwestie van overvloedigheid van al het leven dat met die Heer en alleen met die Heer correspondeert. Er zijn jaren dat er enorm veel mensen worden geboren, zelfs veel genieën. Er zijn ook jaren dat er veel vlooien zijn of andere insecten. Er zijn jaren dat er bijzonder veel lammeren, veulens, kalveren worden geworpen. De honden en katten reageren op een andere invloed, maar die zijn dan ook buitengewoon vruchtbaar. Er zijn perioden dat de graanoogst bijzonder veel opbrengt en er zijn ook perioden dat bij schijnbaar gelijke omstandigheden de oogst veel minder is; dan zijn er veel minder korrels. Ook dat is een invloed van een Heer van Licht. Het is een vorm van energie die overheersend is.
In de samenwerking van de Heren van Kracht kunt u het best denken aan drie zonnen die rond een gezamenlijk middelpunt draaien. Eén zon is het dichtste bij, die beïnvloedt u. Maar de beide andere zonnen geven u ook licht, Het is dus nooit zo, dat er maar één soort licht uit deze bron komt. Maar in sommige perioden geeft de ene bron het meeste licht en heeft dus de meeste invloed. En dan vervangen andere bronnen hem weer op dat gebied. Er zijn ook ogenblikken dat het bijna neutraal is. Dit is maar een kleine opsomming van alle kosmische krachten die er bestaan. Maar als mens kun je je ook afvragen: Wat betekent dit voor mij? En dan stel ik:
U behoort tot een bepaalde fase van licht. De menselijke ontwikkeling is gebaseerd op een gevoeligheid voor een bepaalde vorm van levenskracht.
Er zijn tijden waarin de mensheid veel sterker is, veel meer wilskracht heeft, positiviteit bezit. Er zijn perioden waarin de mensheid het initiatief schijnt te verliezen. Als zodanig wordt het geheel van de mensheid door de Heren van Licht beïnvloed en zijn er perioden van grote activiteit en vernieuwing, daarnaast grote perioden van 50 soms zelfs tot 100 jaar waarin er eigenlijk niets gebeurt. Iedereen zegt dat hij vooruit gaat en iedereen maakt pas op de plaats. Dit kan een verklaring geven voor bepaalde historische ontwikkelingen. Waarom plotseling een bloeiperiode en een ogenblik later ineens een stilstand of zoals ze het tegenwoordig noemen: een verburgerlijking.
U moet begrijpen, dat de mensen daarbij nog tot stralen behoren. Als een Heer van een Straal sterk staat (dus grote invloed heeft), dan zullen al degenen die op dit gebied reageren, die dus tot deze ontwikkeling behoren, veel meer kunnen doen. Zij hebben een snellere bewustwording. Zij begrijpen beter en ook neemt hun reactievermogen toe, zeker als ze niet in een negatieve fase van een Heer van Licht zitten.
De Heer van Wijsheid draagt daar nog iets toe bij. De Heren van Wijsheid brengen u er namelijk toe om te snoeien. Heeft u een positieve invloed van de Heren van Licht en van de Heer van de Straal waartoe u behoort, dan is het heel goed mogelijk dat de Heer van Wijsheid u ertoe brengt om de bijkomstigheden te verwaarlozen. Hij brengt u tot een besef van hoofdzaken en maakt daardoor weer een intense innerlijke vernieuwing mogelijk. Heeft u dat allemaal, dan staat u er goed voor, denkt u. Maar dan heeft u nog te maken met de beïnvloeding van het lichaam.
Die beïnvloeding van het lichaam komt in de eerste plaats uit het gehele Melkwegstelsel. Om het wat eenvoudiger te maken heeft men in de z.g. grote astrologie bepaalde sterren aangeduid als dragers van deze stralingen. Dat is natuurlijk niet altijd waar. U kunt spreken over een straling, van Altaïr, Aldebaran enz, maar in. wezen geeft u daarmee gewoonlijk aan een bepaald type straling, die vanuit het centrum van de Melkweg, de buitenkant ervan en ook de aarde, en de zon bereikt. Indien die invloed nu toevallig positief is, dan betekent dat wel dat alles wat in het zonnestelsel gebeurt meer van de positieve kant benaderd kan worden. En dan hebben we in de astrologie weer te maken met de omloop van de planeten, inclusief zon en maan, die ook dat bepalen volgens het type van uw geboorte (?) en dat is in feite het punt waarop de prenatale ontwikkeling is vastgelegd. Daar kunt u zeggen: Ik heb een negatieve periode in mijn horoscoop, maar de grote sterren staan voor mij toch wel gunstig. U heeft dan weinig energie, lichamelijk heeft u wat moeilijkheden, maar gelijktijdig meer inzicht en doorzicht, u kunt gemakkelijker reageren. Zijn er daarbij bovendien nog positieve kosmische invloeden uit de sferen (van uw straal en eventueel van licht en wijsheid), dan zult u ontdekken dat u een aantal sterke mystieke belevingen doormaakt, die zich vaak in dromen, soms in visioenen manifesteren en waaruit u dan conclusies kunt trekken omtrent het bestaan en zelfs omtrent het tijdsverloop. Dat klopt over het algemeen heel aardig, maar u bent niet de enige.
Als alle invloeden gunstig zijn voor u en voor de astrale wereld, dan is het duidelijk dat u vanuit de astrale wereld veel gemakkelijker wordt lastig gevallen, maar ook geholpen. Het betekent verder, dat u gemakkelijker zult uittreden (dus contact opnemen met de astrale wereld) en zo ook zelf in die wereld bepaalde dingen beleeft of tot stand brengt. Datzelfde geldt ook voor andere sferen.
Als een sfeer bijzonder sterk is op het ogenblik dat voor u de situatie gunstig is geaspecteerd vanuit de Melkweg; en grotendeels negatief vanuit uw eigen zonnestelsel, dan zijn mystieke belevingen, ervaringen en uittredingen gemakkelijker mogelijk en zullen de indrukken, die ze bij u achterlaten ook blijvender in uw bewustzijn zijn vastgelegd.
Nu vraagt u zich natuurlijk af: Maar als nu alles gunstig is? Als het allemaal tegelijk gunstig is, dan is dat de periode waarin u de Steen der Wijzen vindt, per ongeluk nog 6 goed heeft in de lotto, de hoofdprijs in de loterij wint en bovendien ook nog een erfenis krijgt. Dit komt zeer zelden voor. Maar daar staat tegenover dat u toch voor een groot gedeelte gunstige invloeden heeft. Juist als niet alles gunstig is, maar wel een groot gedeelte, speelt uw eigen persoonlijkheid daarbij een selecterende rol.
U heeft een eigen wil. Die wil is afhankelijk van stoffelijke conditionering, van vorige incarnaties en wat dies meer zij. Maar het is een persoonlijke gerichtheid. Als de levenskracht nu versterkt wordt, als het Melkwegstelsel u meer stoffelijke energie geeft en een paar sterren tegen staan, dan zult u die energie zelf gemakkelijker kunnen kanaliseren. Zodra het hele veld gunstig is, heeft u eigenlijk geen keuze meer, dan drijft u op uw mogelijkheden en wordt het beleven bepaald door alles wat eraan vooraf is gegaan. Maar bij de eenzijdigheid, die bij de meeste mensen praktisch continu is, kunt u met de wil uw belevingen bepalen. Dit houdt in, dat bij een redelijk gunstige aspectering op geestelijk, stoffelijk of astrologisch niveau de mens zeer veel van zijn wensen kan verwezenlijken, maar dat hij bij die verwezenlijking altijd zelf betrokken is. Het is dus geen toeval, geen geluk. Het is wel degelijk een samenwerking tussen de eigen concentratie en de voor het “ik” gunstigste omstandigheden daarbuiten. Dit is dan voor de éénling.
Nu moeten we natuurlijk ook gaan nadenken over delen van de mensheid, volkeren b.v.
Nu weet elke astroloog dat men voor een volk of natie wel een horoscoop kan maken, maar dat die betrekkelijk blijft. Een volk of een groepering heeft echter wel de neiging om mede een eigen groepsgeest te vormen. Er is wel een entiteit die in die groep bestaat, maar naarmate het bewustzijn groter wordt gaat men zelf ook meer bepalen wat de groepsgeest wel of niet kan doen. En het is nu juist die groepsgeest, die buitengewoon gevoelig is voor alle invloeden uit de kosmos en in het bijzonder uit de geestelijke wereld. Hierdoor verandert in het gemeenschappelijk bewustzijn van een volk iets. Die verandering kan betekenen: grote agressiviteit b.v. groter inzicht, meer innerlijke rust, meer vreugde.
Dan gaan we eens kijken wat de horoscoop van die groep stoffelijk ongeveer aangeeft. Staat daarin: gevaar voor oorlog en zien we dat de mensen in een periode van vreugde zijn, dan geloven we daar niet zo hard in. We zeggen dan: Er komt misschien politieke strijd of geschillen, maar er komt geen oorlog. Zien we dat de mensen agressief zijn, dan is oorlog onvermijdelijk. Zien we dat de mensen alleen maar een depressieve periode hebben, dan is er geen onderling begrip. Er is een waarschijnlijkheid van oorlog door foutieve reacties. Dat is dan de oorlog die bij vergissing uitbreekt. Vroeger zeiden we: Dat doet Mars. Nu heeft Mars heel wat in zijn mars als kracht, maar hij is toch ondergeschikt aan de zon. Hij kan zeker zelf niet bepalen, of er nu wel of geen oorlog komt. Wel kunnen we zeggen: Wanneer die agressie er is, zal de invloed van Mars bijzonder sterk tot uiting komen.
Is Mars gunstig geaspecteerd, dan zien wij in zo’n volk een aantal veranderingen optreden, die nog lange tijd nawerken en. die voor het gehele volk positief zijn. Staat Mars negatief geaspecteerd op een ogenblik dat de agressie tamelijk groot wordt door de kosmische straling, dan zullen ofwel opstanden, dan wel oorlogen daarvan onvermijdelijk het gevolg zijn. Ook hier dus: invloed op de mens.
Dan kunnen we nog denken aan de zon zelf. De zon die in het leven van de mensheid, de planeetbewoners, zo’n enorm grote rol speelt. Kijkt u maar naar buiten. De zon komt weer een beetje dichter bij uw halfrond, de straling wordt intenser, rechoptstaander en alles bloeit en groeit. Het wordt ook wat warmer, al zult u daarover nog wel eens klagen. Eigenlijk heb je ineens het gevoel dat je veel meer kunt. De zon schijnt, het is overal lente en dan moet u zien hoe de mensen dartelen.
Ik heb getracht u een beeld te geven van allerlei kosmische invloeden die op de mensen inwerken. U zult begrijpen dat het niet mogelijk is om dat helemaal weer te geven. Het is een ontzettend gecompliceerd geheel waarbij, als je het lot van een enkele mens zou willen bezien, behalve de astrologische verhoudingen ook nog rekening moet worden gehouden met ongeveer 40 andere invloeden. Dat is teveel, dat kun je niet doen. Maar algemene lijnen heb ik u ongetwijfeld gesuggereerd.
Nu zult u die invloeden toch willen gebruiken. Er zijn enkele grondregels, een soort ezelsbruggetjes, die u kunnen helpen om, wanneer u een gunstige tendens aanvoelt daarvan toch optimaal gebruik te maken. U kunt niet alle invloeden voldoende duidelijk aanvoelen. U kunt natuurlijk nooit met zekerheid zeggen wat nu wel of niet het resultaat zal zijn. Algemeen gesproken kunt echter zeggen:
Op het ogenblik, dat u voelt bijzonder veel energie en daadkracht te hebben, moet u overwegen welke voornemens u in de afgelopen periode heeft gehad. Neem die voornemens welke het dichtst bij een directe verwezenlijking staan en begin daar onmiddellijk aan te werken. U zult hierdoor veranderingen tot stand brengen die misschien klein lijken, maar die grote gevolgen kunnen hebben.
Als u het gevoel heeft innerlijk ontrukt te zijn, andere werelden dichtbij voelt, u vergezeld weet van Meesters misschien en dat soort dingen, dan geldt het volgende:
Op het ogenblik dat wij ons geestelijk sterk beïnvloed voelen, zijn wij in harmonie met sferen. Is het gevoel dat wij daarbij hebben droefgeestig, dan moeten wij ons op iets anders concentreren, bij voorkeur op eenvoudige lichamelijke ontspanning of arbeid. Is het gevoel dat wij daarbij krijgen positief, lichtend misschien, dan zullen wij ons realiseren wat nu stoffelijk gezien onze grootste problemen zijn. En dan niet denken aan geld, maar denken aan onze gezondheid, onze levenskracht, onze mentaliteit en de behoefte aan een bepaalde kennis. Door ons daarop sterk te concentreren – en dit zolang die periode duurt – ongeveer eens per 10 uur te herhalen gedurende een kwartier, is er grote kans dat er in ons een nieuwe benadering ontstaat voor alle problemen waarmee we bezig zijn, terwijl gelijktijdig de eigen levenskracht aanmerkelijk zal toenemen. U zult zich prettiger gevoelen en tevens nieuwe samenhangen gaan zien in verband met de problemen waarop u zich concentreerde. Dit kan u heel goed van dienst zijn, als het gaat om wetenschap, geestelijke wetenschappen of de manier waarop bepaalde geestelijke krachten gericht en gebruikt kunnen worden.
U zult soms een horoscoop hebben. Als uw horoscoop heel gunstig is en de zon dominant (dat zijn dus twee punten), dan kunt u zich concentreren op elk punt dat voor u belangrijk is. U zult dan intuïtief moeten reageren. U doet dit het best door onmiddellijk notities te maken van uw reactie; dus die niet onmiddellijk in de daad omzetten. De geestelijke waarden kunnen misschien negatief zijn en er zullen op geestelijke problemen praktisch geen antwoorden komen, maar voor de stoffelijke problemen krijgt u misschien toch nieuwe inzichten.
Zijn de geestelijke invloeden gunstig, al is het maar tot Zomerland, dan kunt u soms zelfs in de toekomst kijken. U kunt bepaalde dingen, beter aanvoelen. U kunt intuïtief de juiste keuze doen uit vele mogelijkheden. Om u een voorbeeld te geven hoe dat kan zijn :
Uw horoscoop staat gunstig geaspecteerd. De zon staat daarin zeer sterk, u bent geestelijk goed geaspecteerd wat betreft uw straal en eventueel nog de Heren van Licht. Nu wilt u de lotto invullen. Dan moet u niet denken welke getallen er zullen komen. U grijpt een potlood, u kijkt en waar u het eerst naar kijkt, zet u een kruisje. Indien de impulsen worden gevolgd, heeft u een prijsje: Als u absoluut harmonisch bent met de buiten de tijd liggende impulsen, dan zult tot zelfs 14 dagen tevoren de mogelijkheid hebben om er zelfs 6 goed te hebben.
Het zal u duidelijk zijn dat u dat op vele gebieden kunt doen. De regel, waaraan u zich altijd moet houden is echter nog eenvoudiger: Op het ogenblik, dat ik zelf voel dat ik energiek ben, zal ik daden moeten stellen. Als mijn energie gering is, ben ik geestelijk gewoonlijk gevoeliger. Ik zal mij dan juist moeten bezighouden met al datgene, wat mentaal of geestelijk tot oplossing moet komen.
Elke mens heeft per 28 dagen (per maancyclus ) gemiddeld 2 perioden van optimale energie en 2 perioden van optimale geestelijke mogelijkheid. Degenen onder u die weten hoe zij de grafiek kunnen trekken, zullen van deze periodiciteit ongetwijfeld gebruikmaken.
Met betrekking tot uw horoscoop zou ik u willen aanraden rekening te houden met de volgende aspecten:
Bij gunstige standen van Uranus, Jupiter, Zon en Mercurius heeft u een buitengewone feeling voor ontwikkeling. U kunt juist disponeren op langere termijn. Heeft u een gunstige stand van Saturnus, Venus, Mars, dan kunt u zoals soms als Neptunus gunstig geaspecteerd is stoffelijk wel direct besluiten nemen die van groot belang zijn en die gunstig zullen uitwerken op het geheel van de ontwikkeling. U kunt het niet vooruit zien. In een dergelijk geval is speculeren uit den boze.
Dan geef ik u nog een raad: Als u denkt dat er een geestelijke invloed is, dan moet u proberen daarvoor een bewijs te vinden. Als u denkt dat u de juiste energie heeft, dan kunt u dat op de proef stellen. Bijvoorbeeld: Neem 2 dobbelstenen en kijk hoeveel keer u 7 gooit uit 10 worpen, of een ander getal dat u zelf kiest. Als hier het geluk met u is, zodat u misschien 4 á 5 keer 7 gooit, dan betekent het dat u op dat ogenblik en in de daaropvolgende periode van 6 tot 7 uur zekere risico’s kunt nemen. Doe dat niet, indien u van tevoren u niet ervan heeft overtuigd dat alles goed gaat.
Een andere manier om dit te gebruiken is: Wanneer ik mij depressief voel, moet ik mij niet afvragen waar die depressie vandaan komt. Die zal ongetwijfeld naast andere ook kosmische oorzaken hebben. Ik moet mij richten op een aspect van mijn bestaan of van de wereld waarin ik leef, dat voor mij positief is en in deze concentratie proberen licht te zien. Dat licht kan een gevoel zijn, het kan een visuele hallucinatie zijn. Het kan ook zijn het plotseling voor uw geestesoog verschijnen van een beeld van b.v. bloeiende bomen, een bloem misschien, iets wat u mooi vindt. Als dit gebeurt, houdt u dan dit beeld goed voor ogen. Probeer het voor uzelf nog eens op te wekken. U zult zien dat u daarmee door een eenzijdige gerichtheid de depressie kunt verbreken en gelijktijdig een juistere oriëntatie vindt in uw wereld. U kunt op deze wijze harmonische principes hanteren die voor de doorsnee mens ontoegankelijk zijn.
De door mij gegeven raadgevingen berusten op ezelsbruggetjes. Ze zijn zeker niet onfeilbaar. De kans echter dat u goede resultaten behaalt bij het volgen van deze regels is 3 tot 4 op de 5, en dat is een tamelijk hoog percentage; dat ligt tussen de 60 en 80 %. Het is de moeite waard dat te proberen. Want als je als mens van alle kanten wordt beïnvloed door kosmische krachten, dan zou je wel dwaas zijn als je niet zou proberen om daarmee zo nu en dan een klein beetje geestelijk en desnoods stoffelijk je voordeel te doen.

Vragen.

  • Hoe weet je, of je een gunstige stand hebt van Saturnus en Uranus

Dan moet u een geboortehoroscoop en een progressieve horoscoop hebben. Dat kan desnoods een planetengroep zijn. Vergelijkt u de planeetstand met de geboortestand, dan kunt u zien in welke huizen de planeten staan en welke plaats ze ten opzichte van elkaar innemen. Dat is erg belangrijk, want dan zie je wat de directe werkingen zijn. Als je een vierkant in een geboortehoroscoop hebt en het herhaalt zich in de progressieve horoscoop, berg je dan. Verwacht de resultaten van dat vierkant in de huizen, die worden aangegeven door de geboortehoroscoop, dus niet in de progressieve horoscoop. Je weet dan waar je ongeveer aan toe bent. Je moet er echter een beetje horoscopie en astrologie voor kennen. Het is voor een ieder, die daarmee werkt gemakkelijk om zo de grove lijnen te vinden, zodat u kunt zeggen: Nu zit het voor mij gunstig op dit of dat terrein en kan ik er wat aan doen.

  • Hoe weet je wanneer een straal gunstig voor je is ? En welke straal?

Het is de straal waartoe u behoort. Verder is het een gevoelskwestie. In ieders leven is er een periodiciteit. Die periodiciteit kan lopen tussen de 5 en 9 jaar. 7 jaar is een veel voorkomende. Nu weet u zelf wel wat in het verleden voor u de kroonpunten zijn geweest. Dat zijn de ontwikkelingen die voor u zeer belangrijk waren. U moet ze dan niet vertalen in b.v. liefde of geld, maar in harmonie, eventueel stoffelijk slagen e.d. Dan gaat u na op welke ogenblikken u het gevoel heeft gehad van een bijzonder sterke verbondenheid met iets onbekends. Een gevoel eigenlijk of je een beetje van de voeten wordt getild, als je mediteert. Dan gaat u na wat die invloed in het verleden is geweest. Dan kunt u ook nagaan welke werking de invloed die u nu voelt, kan hebben. U kunt ook weten op welke manier u zich nog het best kunt richten om optimale resultaten uit de gunstige aspectering van die straal te krijgen.
Het is allemaal niet zo eenvoudig, dat begrijp ik wel. Maar als u ziet wat een eigenaardige kronkels een mens maakt om op een ander terrein zijn zin te krijgen, dan zou ik zeggen: U kunt hiervoor ook evenveel moeite doen, vooral omdat de resultaten vaak blijvender zijn.

image_pdf