Kosmische krachten

image_pdf

13 juni 1983

We hebben vandaag een gastspreker voor u, iemand die zich voornamelijk heeft beziggehouden met allerlei invloeden, specialisten ten aanzien van stralen, Heren van Wijsheid en bepaalde kosmische waarden.

Ik vind de verhalen over alle stralen, Heren van Stralen, Heren van Wijsheid en dergelijken heel mooi. Het is allemaal niet precies zoals we denken. We worden geconfronteerd met invloeden en persoonlijkheden die voor ons in die invloeden van belang zijn. Maar waar zij precies vandaan komen daar hebben we theorieën over, maar we weten het eigenlijk niet. Daarom is het misschien beter om je niet al te veel vast te houden aan: “ik behoor tot die en die straal.”

Dat is allemaal heel mooi, maar je hebt een bepaald bewustzijn. Nu blijkt dat bewustzijn bepalend te zijn voor de wijze waarop je invloeden ondergaat. Dat houdt in dat je een hele tijd bv. tot een blauwe straal behoort. Dat blauw is een invloed. Dan ben je de hele tijd bezig met allerlei verstandelijke benaderingen en oefeningen.

Op een gegeven ogenblik slaat het om en kom je terecht in een invloed, die je veel meer confronteert met achtergronden. Bv. Je hebt je hele leven niet geloofd aan reïncarnatie. Dan ineens heb je het gevoel: ik heb vroeger geleefd. Tegen de tijd dat je denkt dat je dat weet, ben je weer opgeschoven. Misschien naar een andere invloed. Maar er is wel een eigenaardigheid bij: Wanneer wij van de ene straal naar de andere verhuizen – althans wat onze gevoeligheid voor andere invloeden betreft – dan zullen we altijd toch wel blijven behoren bij de straal waaronder we geboren zijn.

Je zou kunnen zeggen dat je een geestelijk basiskapitaal hebt meegekregen, maar je kunt dat uitbreiden door allerlei andere activiteiten bij dat kapitaal te betrekken. Op die manier kun je dan op den duur een zeer groot aantal van die functies omvatten. Deze functies staan echter allemaal afzonderlijk.

Wanneer je echter – laten we zeggen 2 of 3 of misschien 4 fasen in je gevoeligheid kunt verwerken, je voelt ze aan en je reageert daarop, dan is het heel waarschijnlijk dat je met een of meer Heren van Wijsheid in contact komt. En dan blijkt, dat die Heren van Wijsheid eigenlijk voornamelijk een soort brug leggen. Het is alsof zij de verschillende waarden waarmee je geconfronteerd wordt, proberen samen te brengen tot een geheel.

Daarom ook wijsheid. Wijsheid is begrip, is het doorzien van de zaken. Het eerste waarmee je geconfronteerd wordt met die wijsheid is natuurlijk inzicht in jezelf en inzicht in de wereld waarin je denkt te leven. Maar die wereld heeft ook weer heel veel onstoffelijke waarden. Je hebt zelf een aantal voertuigen. Wanneer de tweede Heer van Wijsheid ook gaat inwerken, ga je begrijpen hoe er een samenhang bestaat tussen je onstoffelijke ik dat je leert kennen en je stoffelijke ik, dat je meestal al hebt leren kennen.

Op die manier vloeien er waarden door elkaar heen. Kom je nog verder – maar dat gebeurt niet zo vaak – dan heb je de invloed van alle Heren van Wijsheid nodig en zij geven dan een synthese van de werking van alle stralen plus a.h.w. een definitie van je eigen grondwaarden, waarmee je leeft, plus nog eens het geestelijke niveau waarop je die waarde beleeft. Ingewikkeld.

Ik kan het niet helpen dat ik zo ambtelijk klink, maar als je het uiteen wilt zetten, verval je op aarde altijd weer in systemen. Geestelijk gezien is dat natuurlijk nooit honderd procent waar. Er is geen systeem dat algeldend is en altijd toepasselijk, maar het is de beste benadering die je in de stof van een procedure kunt geven.

Nu zien we bv. op een Wessac-feest uitstortingen van kracht. U weet het waarschijnlijk al uit ervaring, dan wordt er gezegd: “We hebben zo’n licht gezien en zo’n licht, dat was een rechte straal, dat was een kurketrekker en dat was een waaier.” Dat is een poging om de krachten die de aarde in het algemeen beroeren een beetje meer duidelijk te maken.

Zou je dat helemaal willen herleiden, dan zou je weer moeten uitgaan van de eigen entiteit aarde en de relatie aarde‑zon. Als je die namelijk kent, dan kun je tot een herleiding komen van al die fenomenen en daaruit dus een definitieve conclusie trekken ten aanzien van alle invloeden die in een komende periode ontstaan.

Het is juist omdat de zon‑aarde verhouding hierbij zo belangrijk is, plus het vlak waarin men zich eigenlijk bevindt t.o.v. andere planeten – maar dat is bijkomstig – dat je precies kunt zeggen: dit jaar. Het is ook elk jaar weer. Het wordt elke keer wegens een enorm succes nog eens geprolongeerd. Dat is alleen maar omdat zo’n invloed weliswaar tevoren al aangevoeld kan worden, ten dele kan worden afgelezen, maar hoe het werkelijk is kun je eigenlijk pas op dat moment definitief zien.

Het is eigenlijk zoiets als een geboortehoroscoop van het jaar die je maakt. Er zijn bij de Witte Broederschap allerlei deskundigen, die dat allemaal uiteenrafelen. Maar hun moeilijkheid is dan weer dat ze dat moeten doen niet alleen in overeenstemming met de algemene kracht, maar ook nog eens in overeenstemming met de overheersende stralen, die op aarde op het ogenblik enigszins bewust zijn. Zou de hele aarde bewusteloos zijn, dan zou het gemakkelijk zijn, dan zou je het zo weten.

Maar de mens wordt voortgejaagd door zijn eigen eenzijdigheid, vaak door zijn onvermogen tot synthese van verschillende waarden en feiten. Dat impliceert dan weer, dat we eigenlijk een hele tijd bezig blijven met het uiteen pluizen van wat het voor verschillende groepen gaat betekenen om dan de waarschijnlijkheid van de actie van die groepen af te wegen.

Zo kom je dan tot de bekende prognose en de plannen van de Witte Broederschap. Ze hebben op het ogenblik een paar heel leuke plannen. Ze hebben al wetenschappelijke ontdekkingen t.a.v. de aard van ruimte en materie mogelijk gemaakt. Daarmee gaan ze nu verder. Dat is o.m. de geschiedenis van de Z‑deeltjes dat zijn a.h.w. de zaadjes waaruit de elektronen en dergelijke weer kunnen ontstaan.

Die situatie betekent een heel andere benaderingsmogelijk t.a.v. vele ruimtelijke fenomenen en t.a.v. bijna alle stralingsfenomenen. Dat houdt in dat je dus ook wat atoomkracht e.d. betreft daarmee wel iets kunt doen.

Ze zijn van plan om dat onderzoek heel sterk te stimuleren. Iets waar grote bedrijven het kennelijk niet mee eens zijn. Want die proberen al het geld van het onderzoek weg te halen. Maar het gaat door.

Dan heeft de Broederschap verder nog besloten (er zijn nog steeds een paar rampen in het vooruitzicht zoals u weet) dat ze enkele rampen zullen gebruiken om zeer belangrijke laboratoria te vernietigen. Dat kan ook erg interessant worden.

Ze willen ook bij de mensen een bepaalde mentaliteit nog verder bevorderen. Dat hoor je elk jaar weer. Het enige wat daarbij erg interessant is, is dat op het ogenblik een benadering zal plaatsvinden, waardoor veel mensen worden opgeheven tot het vierde, misschien zelfs tot het derde niveau van de krachten waar ze bij horen.

Wanneer zij daarmee bezig zijn, dan zit ik zelf ook weleens te puzzelen. Als de grote mannen op aarde een uitspraak doen zit u als burger ook weleens met uw hoofd te knikken of te schudden. Zo gaat het mij ook. Dan denk ik eigenlijk wel eens: jongens, waarom nemen jullie altijd zo ontzettend veel hooi op je vork?’

De besluiten van zo’n Broederschap zijn eigenlijk een bepaling van tendensen voor één jaar, terwijl ze bezig zijn met plannen die misschien wel dertig jaar vergen. Ik weet niet of dat erg verstandig is. Zij weten het waarschijnlijk beter dan ik, anders zou ik hier niet zitten als inleider. Maar dan zou ik een enkele keer komen als de zeer gewichtige gastspreker.

Maar toch vraag je je af, waar het heen moet gaan. Nu zijn er een paar punten, die voor mij erg belangrijk zijn. Ik heb namelijk ontdekt dat er op het ogenblik een zeer sterke invloed is uit wat men wit noemt. Wit is voor bijna iedereen werkzaam. Deze witte invloed die verwacht moet worden, zou volgens mij heel veel mensen de schellen van de ogen doen vallen. Heel wat mensen die met oogkleppen door het leven heen rennen, zullen ineens ontdekken dat ze ook opzij kunnen zien en zullen zich waarschijnlijk een beroerte schrikken ook. Dat betekent dan weer aan onze kant overwerk voor ons, maar dat komt ook wel weer voor elkaar.

Dus deze invloed zou het volgend jaar heersen en volgens de gegevens van de Broederschap, zou die zelfs verder moeten doorgaan. Vermoedelijk nog een jaar of twee, drie zelfs. Als dat gebeurt, heb ik het gevoel, dat heel veel mensen die zelf gaan denken, anders over de dingen zullen denken dan de mensen, die nu voor de mensen menen te mogen denken.

Als ik mijn berekening maak, zie ik overal enorme omwentelingen, enorme verschuivingen van evenwicht. Ik denk ook dat die voor een groot gedeelte intern zullen zijn, binnenslands. Dat past trouwens ook in een tendens die de Witte Broederschap al enkele jaren volgt. Ze proberen dus eigenlijk alle gewelddadigheden als het even kan, tot plaatselijke oorlogen, tot binnenlandse onrust te herleiden. Vermoedelijk omdat ze denken: de mensen onder elkaar zien nog wie ze doodslaan, maar wie op een knop drukt weet dat niet.

Op die manier vermoed ik dat een dergelijke invloed, een dergelijke straling op aarde eigenlijk heel erg de nadruk gaat leggen op het niveau waartoe je behoort. Het is een kwestie waarbij de eigen gevoeligheid van de mensen een heel grote rol gaat spelen, dacht ik. Wat je aanvoelt voel je zelden juist aan. Laat ik dat erbij zeggen. Maar dat, wat je gaat aanvoelen en wat ook nog eens met het harmonisch effect dat op jou inwerkt, in verband staat, dat heet dan het niveau. Sommigen noemen het ook weer een straal. Maar dan zijn er weer zoveel stralen dat je er niet meer uitkomt.

Ik heb het idee, het is maar een idee, dat mensen van het derde, tweede en – zo die er zijn – van het eerste niveau eigenlijk zeer sterk betrokken zullen geraken in allerlei zaken die ze niet zelf kunnen overzien. Ze zullen a.h.w. door al deze invloeden worden meegesleurd, dacht ik, en niet meer gaan werken vanuit het standpunt van deze wereld, dit land, zelfs niet deze mensheid. Ze gaan steeds meer uit van “het menselijke”; laat ik het zo maar noemen. Het van zichzelf bewuste leven. Ik vermoed dat daarin wel allerlei wonderlijke dingen gaan gebeuren.

Uitbarstingen van telepathie bv., erg interessant. U weet, als er iets is waar belangrijke mensen bang voor zijn, dan is het voor anderen die weten wat ze denken, terwijl ze wat anders zeggen. Ik heb het gevoel dat daar nog wel wat uitbarstingen van zullen komen. En dat zal wel voeren tot grote moeilijkheden met pers en andere communicatiemedia, denk ik.

Ik heb ook gezien dat er hele grote splitsingen gaan ontstaan binnen organisaties die normalerwijze als één geheel moeten functioneren. Ik zie bv. legers die eigenlijk plotseling verdeeld zijn, waarbij de helft rebel is op een bepaald punt t.a.v. een bepaalde actie bv. Maar die gewoon zeggen “Nee, voor mij niet.” Dat kan ook erg interessant worden.

De gastspreker van vanavond is iemand die het heel anders doet. Hij werkt met niveaus, met invloeden en met krachten en ik kan er alleen maar naar kijken. Wanneer hij wil proberen u te geven wat u nodig hebt, dan krijg ik een flauw vermoeden dat hij dan o.m. zal proberen – en dat zal wel subliminale beïnvloeding zijn, neem ik aan – om u bewust te maken van uw ogenblikkelijk geestelijk niveau en misschien van een mogelijkheid tot meer denken in synthese, in samenvoeging van alle bekende waarden.

Dat kan interessant worden. Want wat dat gaat betekenen en wat dat gaat doen kun je niet overzien. Ik tenminste niet. Maar je kunt wel zeggen: wanneer dit niet alleen hier gebeurt, maar het gebeurt bv. op 70 à 80 plaatsen op aarde, dan moeten we ongeveer vijf à zeshonderd mensen hebben die plotseling ontdekken dat ze veel gemakkelijker in synthese denken en die gelijktijdig geconfronteerd worden met een lichte verandering – maar wel een beslissende verandering – in hun visie op de wereld. Het is net als met een beslissende ziekte.

U kent het verhaal wel van de man die op de hoek van een straat naar boven stond te kijken. Voordat hij het wist stonden er vijfhonderd mensen om hem heen. Toen vroegen zij: “Waar sta je naar te kijken?” Toen zei die man: “Tja, ik vind het zo vreemd dat ik niets zie!”

Wanneer iemand een bepaald denkbeeld heeft, of hij kijkt op een bepaalde manier naar de wereld, dan zijn er altijd veel mensen die daardoor in beweging worden gebracht. Ik denk dat je met zo’n vijfhonderd mensen en misschien meer in heel veel landen heel wat eigenaardige bewegingen kunt starten. Dat zijn geen bewegingen van “jongens we slaan erop” of “jongens we doen niet meer”, maar bewegingen die zich afvragen: wat is de betekenis? Hoe zit het in elkaar? Waarom voel ik het zo?

Dan ziet u dus dat er met die stralen nog heel wat aan de hand is. Ik vind het ook erg mooi, dat we op het ogenblik te maken hebben met een zuiver stoffelijke invloed, die eigenlijk op het eerste gezicht bijna tegengesteld werkt. Er zijn een paar sterren, waaronder Altair, die op dit ogenblik al door deze invloed zijn beroerd. Deze stralen, deze invloeden komen dus ook in de richting van het zonnestelsel.

Deze invloeden blijken eigenlijk eerder tweedracht uit te lokken dan samenwerking. Ze zijn a.h.w. eenzijdig. Ze bevorderen de grote eenzijdigheid. Maar als je daar nu die andere inwerking tegenover zet, dan zal je daaruit de conclusie trekken, dat die eenzijdigheid van denken eigenlijk voert tot een omslag in het denken. Hoe moet ik dat illustreren? Bijvoorbeeld: “De beste communisten zitten in de Westelijke landen en de meeste oprechte communistenhaters vindt u in het Oostblok.” Begrijpt u? Een schijnbare omkering van waarden.

Ik vermoed dat er zoiets gaat gebeuren. Dat er in het denken van de mensheid allerlei wonderlijke veranderingen plaatsvinden. Misschien zelfs omdat ze zich plotseling genoopt voelt om een standpunt in te nemen, om actie te ondernemen.

Dat wordt moeilijk in Nederland. Tja, een Nederlander met een standpunt, dat bovendien een reëel standpunt dient te zijn, die heeft het moeilijk. Nederlanders hebben altijd mooie idealen. Ze hebben daarnaast een aantal wisselende standpunten, die ze nooit vast innemen. Hun werkelijke neiging tot compromis belet hen eigenlijk om in te zien wat zij doen.

Ooit over nagedacht? Let maar eens op wat ik nu zeg. Dat kun je overal zien van de buurtkroeg tot het parlement toe.

Wanneer je al die mensen ineens een standpunt laat kiezen, wordt het moeilijk. Want dan kan bv. een samenleving niet meer blijven functioneren zoals ze functioneert. Maar dat wil ook zegens dat een geloof niet meer gepredikt kan worden zoals dat traditioneel het geval was. Men zal nu zeggen: Preken is goed, maar doen is beter.

Als je die dingen bij elkaar optelt, heb ik zo het idee, dat al die invloeden en krachten een fantastische invloed zullen hebben op alles wat er gebeurt.

Als geest zit ik een beetje buiten jullie wereld. Wat voor jullie heel erg is, is voor mij iets van voorbijgaande aard. Dingen die voor jullie heel erg belangrijk zijn en heel erg goed, die zie ik eigenlijk alleen maar als een lichtschitterinkje ergens op het water. Dus ik kan jullie positie, jullie toestand veel minder goed beoordelen dan je misschien denkt.

Maar ik kan wel zeggen – en dat begint over een paar jaar, daar kun je echt rekening mee houden, dat er een zeer grote geestelijke en innerlijke omwenteling gaat plaatsvinden. Want met al die invloeden die ik heb gezien, met alle krachten die ik ken en die ik heb waargenomen, kom ik als eenvoudige leek tot de conclusie: mensen, dit kan zo niet meer. Dan is het helemaal niet meer een kwestie van “wat jullie zijn” maar het gaat juist om dat keurslijf waarin jullie zitten. De gebruiken, de tradities, de gehele opzet van jullie samenleving.

Ik denk dat die grote veranderingen daar natuurlijk nogal wat rommel kunnen veroorzaken, maar dat ze gelijktijdig geestelijk werken. Dat lijkt mij erg belangrijk. Want er zijn een aantal mensen die in niveau verhoogd, opeens actief gaan worden. Een invloed, die degenen die daarvoor rijp zijn in niveau verhoogt, zal ongetwijfeld ook veel van de lageren die goedwillend zijn, maar eigenlijk hun eigen niveau niet konden verlaten, net daar bovenuit tillen, dacht ik.

Dan krijg je te maken met een wereld waarin de innerlijke krachten van de mensen een grotere rol gaan spelen, maar waarin bovendien die mens veel gevoeliger is voor de betekenis van die krachten. Het houdt wel in, dat de verstandelijke benaderingen een hele tijd zullen moeten terugtreden voor iets, wat eigenlijk meer een intuïtief reageren lijkt.

Maar stel je dat eens voor dat alle mensen innerlijk de dingen zo zuiver aanvoelen, dat ze haast onbewust en instinctief uit 100 mogelijkheden die ene juiste kiezen. Dat is denkbaar. Dan zeg ik: al die kosmische invloeden en hun inwerkingen over de gehele schepping zijn erg mooi; alle geestelijke werkingen, stralen, alle persoonlijkheden die erin zitten. Ik heb er groot respect voor. Ik weet dat ze bestaan, maar het effect daarvan voor uw wereld in een zeer kort tijdsbestek (zeer waarschijnlijk in een tijdsbestek van niet meer dan 25 tot 30 jaar) dat fascineert mij.

Dan word ik eigenlijk bijna enthousiast. Dan worden de mensen bewuster. Niet alleen dat het contact met onze wereld dan gemakkelijker wordt en er zijn op het ogenblik toch al verschillende inwerkingen waardoor dat beter wordt, maar er komen dan ook mensen, die een beetje gaan meeleven juist met de werkelijkheid van de geest, de innerlijke werkelijkheid. Mensen die niet meer hun geestelijke werkelijkheid hier zetten en de stoffelijke daar. Mensen die begrijpen dat ze in elkaar over moeten vloeien. Mensen die dan bijna instinctief gaan kiezen voor datgene wat zowel hun stoffelijke werkelijkheid als hun geestelijke werkelijkheid meer waarmaakt.

Ik heb de laatste tijd – en dat zal u misschien ook wel zijn overkomen – een beetje met mijn hoofd geschud en gezegd: Ik weet het, 1984 is een kritiek jaar. Dan hebben we nog eens een kritiek jaar in 1987. En dan hebben we de plotselinge veranderingen van 1992. Ik denk dan, dat staat er allemaal wel; het is wel waarschijnlijk, maar waar zitten die grote jongens allemaal mee te spelen en te rommelen?

Maar nu ineens begint dat voor mij te leven. Ik wil niet zeggen: Christus keert terug op aarde. Maar ik heb toch wel het idee dat iets wat daarbij hoort, het bewustzijn van eenheid – de synthese dus – in deze jaren zo sterk gaat groeien dat de mensheid binnen een paar eeuwen de stap heeft gemaakt naar een totaal nieuw menselijk bestaan

Dat betekent voor ons, dat we ineens met veel meer verlichte geesten te maken krijgen. Dat betekent dat er veel betere incarnatiemogelijkheden komen. Dat is grandioos.

Dit zijn van die denkbeelden, die opkomen wanneer je met een gastspreker wordt geconfronteerd, die op zijn manier wat zit te vertellen over stralingen en krachten en die zich daarin specialiseert. Dan denk ik: ik kan misschien klein en onbelangrijk zijn, en wat hij wil en wat hij doet, weet ik eigenlijk niet, kan ik misschien niet helemaal vatten, maar wat zit er een grote belofte in. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.

Is het niet wonderbaarlijk, is het niet fantastisch dat deze mensheid, die op dit ogenblik als je alleen maar oppervlakkig kijkt toch heel hard bezig is de ondergang tegemoet te gaan, die innerlijke revolutie gaat doormaken. Dat ze zich daarmee a.h.w. tot een geheel nieuwe soort gaat ontwikkelen Dat het zo vlakbij is eigenlijk. Wat is een paar eeuwen? Een paar eeuwen is net doodgaan en weer op adem komen en dan is het weer gebeurd.

Dan zeg ik: Mensen, er zal ongetwijfeld heel veel om jullie heen zijn en je zult met zo veel geconfronteerd worden, dat je je hoofd vasthoudt en zegt: “Mijn hemel!” Doe dat maar niet, want het zijn dingen die heel snel voorbijgaan. Dat zijn zaken die niet werkelijk alles beïnvloeden.

De werkelijke revolutie vindt plaats in de mensen. In de komende jaren zal dat steeds sterker zijn. De werkelijke verandering is niet een verschuiving van machtsevenwichten op aarde, maar het is de ont­dekking van je innerlijke vrijheid, je innerlijke wereld, je inner­lijke kracht. En dat ondanks alles wat er stoffelijk is.

Het is of er op dit ogenblik, als ik de stralen zo bekijk en interpreteer, een soort wegwijzer staat van een of ander hoog-geestelijke A.N.W.B. die zegt: “Mensen, hier kun je jezelf redden en iets verder kun je jezelf vinden.”

Daarom heeft deze gastspreker in mij eigenlijk een enthousiasme wakker geroepen, waarvan ik me al pratende steeds meer bewust word. Ik denk dat hij wel weer heel wat anders zal gaan zeggen.

Ik heb nog bijna geen gastspreker meegemaakt, die zei wat ik dacht dat hij zou gaan zeggen.

Maar hij wil u datgene geven wat u nodig hebt, dat heeft hij wel gezegd. Dat geloof ik ook wel van hem. Dan moet hij toch wel proberen u op de een of andere manier een invloed te geven, die samenhangt met alle dingen die ik al een beetje beschreven heb, waarover ik iets heb gezegd.

Ik neem aan dat wanneer jullie vanavond naar huis gaan er onder jullie heus een paar zijn die ineens een klein beetje veranderd zijn. Schrik daar maar niet van, want nu weet je dat je op weg bent naar een betere en juistere bestemming dan voorheen.

De gastspreker.

De meeste mensen beseffen niet dat hun werkelijkheid slechts een zeer betrekkelijke is. Zoals de meeste mensen niet begrijpen dat de vele incarnaties, die zij hebben doorgemaakt in wezen één leven vormen, één werkelijkheid één totaalbesef uitmaken. Ik heb dat op mijn manier moeten leren. Daarna ben ik lange tijd bezig geweest om na te gaan hoe bepaalde krachten uit die ene werkelijkheid ontstaan en op welke wijze ze zich manifesteren o.m. in bepaalde sferen en ook in uw eigen wereld.

Wij zijn – of we het willen of niet, weten of niet – verbonden met niet alleen bepaalde krachten maar ook met alle wezens die tot zo’n zelfde kracht behoren. Onze eigen ontwikkeling draagt ons langzaam omhoog van wereldbesef naar wereldbesef. Maar we blijven verbonden met degenen bij wie we horen.

In menselijke taal zou je kunnen zeggen: wanneer ik eenmaal een werkelijke band heb gevonden met een medemens, dan is die band dermate blijvend, dat ze in elk leven toch weer een rol speelt, dat ze in elk contact binnen de sferen een rol blijft spelen. Ik kan een dergelijke band niet uitwissen. Haar geaardheid kan veranderen, dat is zeker, maar ik kan haar toch niet maken tot iets nieuws of helemaal tenietdoen.

Dit betekende voor mij dat ik eerst moest gaan zoeken naar de wereld waarbij ik zelf hoor; de krachten waarmee ik zelf het meest verwant ben. Dat heeft mij o.m. gevoerd tot de poging om mij hier te uiten. Want alles is één geheel, maar het geheel moet steeds weer stukje voor beetje geuit, opgebouwd en beseft worden.

Nu zult u in uw eigen leven altijd voor een deel voortgedreven worden. Er is een soort noodlot, iets waaraan u zich niet onttrekken kunt. U hebt bepaalde denkbeelden en gevoelens. Maar zonder dat u daarover zelf zeggenschap hebt veranderen zij van toon, veranderen zij een beetje van betekenis en inhoud.

U bent namelijk verbonden met dat ene geheel. U bent verbonden met die bepaalde groep, die bepaalde werking. Naarmate u meer en meer u bewust gaat worden van uw eigen beperking in vrijheid gaat u ook steeds meer gevoelen dat er krachten zijn die u voortgeleiden. Die krachten die u voortgeleiden kunt u ook alweer niet omschrijven of definiëren.

Zeker, een kind speelt met speelkameraadjes die er niet zijn en een mens vindt soms leermeesters uit, waar ze in wezen niet bestaan.

Maar je wordt geleid omdat je steeds weer bepaalde impulsen, bepaalde indrukken, bepaalde krachten krijgt. Gelijktijdig blijf je de gevangene van de werkelijkheid. Elke keer wanneer je meent: nu zal ik het zelf gaan maken, komt er iets tussen: Dan is er weer een invloed, dan is er een kracht, dan is er een plotselinge verandering en dan moet je weer volgens je eigen menselijke besef opnieuw beginnen.

In feite ben je eigenlijk overgestapt van één deel van de waarheid naar een ander deel van de waarheid. Er is niet werkelijk zo veel veranderd; alleen voor uw eigen wezen is die verandering vaak een grote. Dat betekent dan dat je langzaam maar zeker je ook bewust moet worden van de relaties die liggen tussen al datgene wat is geweest en al datgene wat nog kan komen,

Wanneer je meent dat je zeker bent, zal je onzeker gemaakt worden. Wanneer je onzeker bent, worden je zekerheden gegeven. Niet omdat dat voor jou belangrijk is, maar omdat dat deel uitmaakt van al datgene waarin je groeit, waarin je steeds meer waar wordt.

Dan zeg je misschien tegen jezelf: Ik heb een taak, ik heb een zending, ik heb een kracht, ik heb een gave. In zekere zin is dat waar. Maar de gave die je hebt, is maar één cel in het lichaam dat je werkelijk bent en niet iets wat albepalend is. De kracht die je bezit is de kosmische kracht zelf en gelijktijdig de minieme impuls, die de ene zenuwcel naar de andere overdraagt.

Wat maak je er zelf van? Om dat te kunnen begrijpen, moet je niet alleen de eenheid ervaren van alle dingen, maar moet je in jezelf ook beginnen uit je droom een werkelijkheid te bouwen. Een mens droomt zo vaak en zo veel. Mensen dalen af in werelden die nooit bestaan hebben. Mensen stijgen op naar hemeltuinen die alleen maar een illusie zijn en meer niet. Die dingen hebben ook hun werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is niet wat jij ziet en wat je beleeft, dat is wat daarachter ligt.

Alles is één proces, één waarheid, één werkelijkheid. Het is één reële kracht. En met die kracht zelf moet je langzaam maar zeker komen tot een aanvaarding, niet alleen van datgene wat nu is, maar van al datgene wat in dat heden geïmpliceerd blijkt.

Wanneer de stralen van wit licht deze aarde gaan bereiken – en dat in een grotere intensiteit als vele eeuwen het geval is geweest – dan betekent dat niet dat de wereld plotseling helder en zonnig zal worden. Het betekent alleen dat steeds meer duidelijk wordt waar een contrast bestaat. Wanneer je leeft temidden van die contrasten, ben je geneigd partij te kiezen en te zeggen: “dit is juist” of “dat is goed”. Maar je bent deel van alles, niet alleen maar van één kant of een partij.

Wat je moet vinden, is juist niet de tegenstelling, maar de samenvoeging daarvan. De verbinding waarin alle uitingen tezamen een betekenis hebben. Waarin ze elkaars zijn mogelijk maken, maar gelijktijdig tezamen uitbeelden wat onveranderlijk en wat waar is.

Er zijn bepaalde krachten die we moeilijk kunnen omschrijven. Wanneer op aarde woorden gebruikt worden als medemenselijkheid, als naastenliefde, dan voel je wel iets aan van hetgeen bedoeld wordt. Maar je kunt het geen vorm geven, geen werkelijke gestalte. Zo is het met het licht dat in ons is.

Wanneer zo dadelijk de krachten op aarde komen, wanneer de inwerking zelf van de zwakkere stralen, die op dit ogenblik gaande is, u soms even verwarren en dan toch weer ineens in een totaal nieuw denken of streven gaan plaatsen, dan moet u onthouden: ik ben deel van de waarheid. Ik behoor tot een bepaald deel van die waarheid en alleen binnen dit deel kan ik mijzelf waarmaken en mijzelf zijn.

U moet beseffen: alles wat inwerkt op de wereld, zal die hele wereld wel beroeren. Maar hoe het mij beroert, wordt bepaald door mijn eigen innerlijk, door mijn eigen vermogen tot verder gaan, tot mijn eigen vermogen om open te staan, mijn vermogen om kracht te geven en kracht te ontvangen. Als je dat begint te leren is er geen twijfel en geen onzekerheid meer.

Je kunt niet alle dingen zijn. Je kunt slechts deel zijn van alle dingen. Je kunt niet de hele werkelijkheid volledig beseffen; je kunt alleen dat deel van de werkelijkheid beseffen waartoe jij behoort, waarvan jij deel uitmaakt. Maar elke kracht die je beroert maakt je beeld zuiverder, lichtender, wijder en grootser.

Wees niet bang om ook geestelijk op te groeien. Wanneer de jaren voorbij gaan, lijkt het of de zin van het leven steeds meer terugwijkt of je gedaan hebt en niet meer behoeft te doen. Dat is niet waar. Dat is een illusie. Want wat in je leeft, is en blijft hetzelfde. De uiting die je mogelijk hebt, is veranderd. Maar de uiting is slechts de weergave van één en hetzelfde waartoe je behoort en waarin je leeft.

Er bestaan termen omtrent naastenliefde, mensenliefde, die we alleen maar in een gelijkenis kunnen uitdrukken. Wanneer je beseft dat alles deel is van wat jij bent, zodra er tussen jou en dat andere ook maar enigerlei harmonie bestaat of bestaan kan, dan benader je de werkelijkheid. Wanneer je die werkelijkheid in jezelf ervaart, niet meer als een dwingende factor of een basis voor dromen, maar gewoon als een stille zekerheid. Dan zal langzaam maar zeker voor jou uit het geheel een beeld gevormd worden, waarin de wereld en ook jij zoals je nu bent eigenlijk onbelangrijker worden en gelijktijdig daaruit een grotere kracht, een groter licht, maar ook een meer omvattend besef groeien.

Misschien zal uw denken u op dooltochten sturen. Misschien daalt u af in de kloven van de tijd. Misschien speelt u een ogenblik in de tuinen van de sterren. Maar het enige werkelijke is de adem die u bent, de werkelijke adem.

Het leven in zichzelf in zijn ongetelde vormen, het leven dat je bent en waarvan je deel bent, dat moet je beleven. Dan zal je ook uit die dromen langzaam ontwaken tot die ene grote zekerheid, waarbij alle dingen samenvloeien tot één kracht en een geheel.

Ik heb veel gestudeerd. Ik heb veel gezocht. Ik heb vele dromen gedroomd. Nu begin ik langzaam te ontwaken. Ik begin te zien hoe alle schijnbaar verschillende zaken samenvloeien tot één werkelijkheid. De voor mij onverstaanbare en onbegrijpelijke verschijnselen van de kosmos beginnen zich namen te geven en uit die namen samen weer letters te vormen en uit die letters een naam te schrijven die ik niet kan uitspreken, maar die in mijn wezen een weerklank vindt.

Waarlijk leven komt voort uit het zoeken naar werkelijkheden. Niet de werkelijkheden van een stoffelijk feit alleen; want niet alleen wat je kunt berekenen en kunt zien, maar wat je in jezelf kunt voelen, wat je zelfs vaak achter de horizon aanvoelt, maken samen de werkelijkheid uit.

Als je leeft in jouw werkelijkheid zal je ontdekken, dat uit de kosmos velerlei verschillende invloeden en krachten komen, die ook jou beroeren. Je zult tot de ontdekking komen, dat niet alleen je eigen wereld spreekt, maar dat er vele werelden zijn die soms gelijktijdig, soms afzonderlijk je a.h.w. een boodschap sturen, in je een kracht leggen of vanuit je een nieuw besef wekken, dat je nog niet kunt verwoorden.

Deze dingen zijn de werkelijkheid van je leven. Al wat je bent geweest is voorbij. Zeker. Maar het is gelijktijdig iets wat altijd zal blijven. Dat, wat je goed hebt genoemd en gedaan, dat wat je verkeerd hebt genoemd en gedaan, kun je niet terzijde schuiven. Het blijft in je leven. Het is deel van jou. Het is deel van je werkelijkheid. Een deel van de verbondenheid die je kent met al wat bestaat.

Maar besef wel: deze dingen zijn in zich niet belangrijk; zijn alleen belangrijk omdat ze een begrip mogelijk maken. Omdat ze je het mogelijk maken in te zien; omdat ze het mogelijk maken aan te voelen. Omdat ze in je een kracht kunnen roepen die je misschien zonder dat nooit gevonden zou hebben.

Zeg niet: ik zal gestraft worden voor mijn zonden. Zeg: ik wil mijn zonden en mijn deugden beseffen volgens mijn huidige maatstaf en deze aanvaardend, probeer ik in mij de kracht te voelen waaruit ik leef. Dan zullen de stralen u beroeren en tot u spreken. Dan zullen de krachten in u de beelden wakker roepen van een werkelijkheid waarvan u nu nog niet kunt dromen.

Dan zullen de stralen van de stoffelijke kosmos en van de geestelijke werelden voor u langzaam maar zeker een leidsnoer worden. Iets waardoor u dichter bij de waarheid van uw wezen komt, maar ook dichter komt bij de waarheid van een wereld; een kracht die misschien niet omschrijfbaar is, maar die u in uzelf aanvoelt en steeds sterker beleeft als een deel van uzelf.

Ik heb gezocht naar die zaken waardoor ik u iets kan geven, of beter gezegd, iets in u kan wekken. Maar wat kan ik in u wekken wat niet in u bestaat en in mij gelijktijdig leeft? Ik kan u niet maken tot iets anders dan u bent. Zomin als u mij kunt beïnvloeden om anders te zijn dan ik ben. Het is alleen de harmonie tussen ons die werken kan. Het bewustzijn dat we verwerven, de wijsheid die in ons ontstaat, het licht dat ons omhult, zijn allen alleen maar voortbrengsel van datgene wat wij zijn; van datgene wat ons verbindt, van datgene waaruit wij tezamen kunnen bereiken, maar nooit tegen elkander; alleen met elkaar.

De wereld lijkt een waanzinnig spel te spelen. De krachten uit de kosmos bombarderen haar tot zij in onbegrip en halve razernij misschien zichzelf achtervolgt als een hond, die in zijn staart wil bijten. Ik weet het. Maar dit is slechts één deel van het spel. Het is maar één deel van de waarheid. Het is niet het uiteindelijke resultaat. Want uit het licht dat neerkomt, zal licht ontstaan. En hij die duister zoekt, zal zich vervolgd achten.

Maar het licht is, het licht blijft. Het licht is de waarde die heerst. Wanneer in jezelf voor een ogenblik het gevoel van machteloosheid, van krachteloosheid, van verslagenheid ontstaan dan kan dat wel degelijk jouw reactie zijn op datgene wat uit de kosmos tot je neerdaalt. Maar je bent zelf een kracht. Je hebt zelf een leven. Je hebt zelf een inhoud. Je hebt een bewustzijn. Grijp die dan aan en buig het gebeuren tot het voor jou een harmonie weergeeft, die past bij je wezen, je wereld en je erkende werkelijkheid. Je kunt het!

Roep niet over datgene wat anderen doen, gedaan hebben en zullen doen; want daarin ben je zelf mee verweven. Zeg niet: de een is de beul en de ander is het slachtoffer. Want voorwaar, ik zeg u: Wanneer zij niet met elkaar verbonden zouden zijn, zouden zij deze tegenstelling niet tezamen kunnen uiten.

Het is niet hun wil, maar het is hun wezen dat hen mede in die positie brengt. Besef deze eenheid. Laat de beul één‑worden met het slachtoffer en slachtoffer één met de beul; verenigd in één begrip, één kracht en één werkelijkheid. Dan zal er geen beul zijn en geen slachtoffers maar alleen een sterker wordend licht, een groter wordende wereld, een meer kosmisch en waar leven.

Woorden blijven woorden. Woorden zijn klanktrillingen die van de een naar de ander gaan en soms een begrip uitdrukken. Maar indien er tussen ons een werkelijk begrip is – en waarom zou ik anders gekomen zijn? – dan zal dit begrip verder gaan dan woorden, anders zijn dan woorden, sterker zijn dan woorden, meer werkelijk zijn, dan woorden.

Wat ik u wil geven, is wat in mij woont. De werkelijkheid waarvan ik deel ben. Mijn beleven en mijn bewustzijn kan ik u slechts geven voor zover u die kunt delen door uw eigen besef en bewustzijn. Maar wat ik ben, is deel van hetgeen gij zijt. Anders zouden wij elkaar niet kunnen begrijpen. Daarom kan ik tot u zeggen: De tijden van het licht zijn nabij. De kracht wordt groter en sterker. Ik zie reeds hoe uit de verte materiële krachten komen aansnellen, die zo dadelijk uw wereld mee zullen verenigen in een nieuw begrip.

Geestelijke krachten, reeds in deze tijd werkend en sterker wordend met de jaren, zullen doorpriemen wat u voor uzelf verborgen houdt. Ze zullen in u wekken wat u meende vergeten te zijn. Maar ze zullen u ook vollediger maken dan u bent. Ga dan niet uit van de beelden die in u ontstaan. Ga niet uit van de machteloosheid die ge gevoelt, gebonden als ge zijt in de eenheid waartoe gij behoort.

Grijp naar deze dingen als een kracht. Laat het licht in uzelf komen en door uzelf werken en vanuit uzelf de harmonie vinden met al datgene waartoe u behoort. Dat is de weg.

De waarheid is: Er is één licht. Uit dat licht stamt het kosmische licht dat uw aarde bereikt.

Er is één kracht. Daaruit stammen alle krachten en uitingen van kracht, ook die gij op aarde kent. Grijp naar dat ene en gij zult de verschijnselen meester zijn. Besef dat ene en gij zult werelden beseffen, die als werkelijkheid verborgen liggen achter de uiterlijke schijn.

De tijd om te ontwaken als ware mens is dichtbij gekomen.

De tijd waarin geest en mens samen worden geknepen door een onbegrepen kneder tot zij een nieuwe eenheid vormen waaruit werkelijkheid, licht en kracht straalt, is nabij.

Ik verkondig u geen vreugde en geen leed; geen ondergang of redding. Ik verkondig u de waarheid die in alle dingen leeft en die door mij en door u en door al wat met ons verwant is, werken zal.

Niet het einde der tijden, niet de nieuwe era, ik verkondig u het ontwaken van uw eigen ziel die sluimert. Ik verkondig u de band tussen de geest en het lichaam, die bewuster en sterker wordt. En ik verkondig u de Kracht, die in dit alles door u zijn uiting zoekt zoals door al datgene waarmede ge verbonden zijt.

Ik probeer u naast de woorden iets van de kracht te geven.

Ik probeer u naast de begrippen die ik wek een extra begrip te geven, een aanvoelen dat uw ontwaken niet te schielijk zal zijn. Ik geef u dit omdat wij alleen elkaar kunnen benaderen, begrijpen en verstaan, wanneer wij behoren tot die Ene Kracht Die ons vormt tot dat deel van de kosmische waarheid waarvan wij deel uitmaken. Daarom kunnen wij ook geen afscheid van elkander nemen of elkander waarlijk begroeten. Dat blijven lege vormen.

Want dat, wat ons tezamen bindt is machtiger dan wij allen, zelfs in volledig bewustzijn, kunnen worden. Dat deel van de werkelijkheid waartoe wij behoren, is op weg naar een nieuwe ontplooiing. Datgene waaruit wij zijn voortgekomen en verder zullen gaan, openbaart zich in ons als een nieuwe kracht.

Het lot waaruit wij schijnbaar gebonden, proberen ons los te maken, zal blijken het ware leidsnoer te zijn tot een nieuw begrip en een nieuwe eenheid. Daarom zeg ik tot u: Gedenk al wat gij geweest zijt, wat ge zijt en wat ge worden kunt. Maar gedenk bovenal de zin die dit alles heeft binnen het geheel. Dat ge levend uit het geheel de kracht kunt waarmaken, die elk deel van het geheel in zich volledig moet openbaren, voordat wij als eenheid herboren verder kunnen gaan naar een onveranderlijke werkelijkheid.

Moge het ontwaken in u vredig en snel zijn. Moge de kracht in u groeien en aanvaard worden. Moge de grens die u nu nog kent, versmelten opdat u in het grenzeloze de verbondenheid begrijpt waartoe u wezenlijk behoort.

image_pdf